Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: Journalnr.: K.391 EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1

2 1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Tabel 1.1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal resultat måltal evt. rev. måltal måltal Grundforløb under ét 27,6 26, , Hovedforløb under ét 10 9,6 8 7,9 7-6,5 Tabel 1.3. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2011/ / / /15 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skema 2.1: Overordnet analyse og beskrivelse af skolens udfordringer mhp. at øge gennemførelsen Vi må konstatere, at vi fortsat har udfordringer med at fastholde vores elever. Vi havde sat os et mål på 22 % frafald på grundforløbet og 8 % frafald på hovedforløbet. Vi kan konstatere, at vi ikke har nået målet på grundforløbet, hvor vi har et frafald på 28,2 % hvilket ikke er tilfredsstillende. På hovedforløbet er det lykkedes os at nå vores mål, med et frafald på 7,9 %. 2

3 Hvis vi ser på nogle af de overordnede årsager til at vores elever falder fra på grundforløbet, er der ingen tvivl om, at sociale/personlige udfordringer er den største årsag til vores frafald. Vi forventer, at denne gruppe af elever med sociale udfordringer vil vokse yderligere, i forbindelse med uddannelsespålægget i kontanthjælpsreformen, da vi allerede nu kan se, at vi modtager en større mængde af elever end tidligere, som ikke er motiveret til at starte på en uddannelse. Af andre overordnede årsager kan vi nævne, at vi modtager en større andel af elever, der i vores begrebsverden, ikke er uddannelsesparate, elever der har massive personlige/sociale/psykiske og boglige udfordringer samt manglende motivation til uddannelse. Yderligere karakteristika for de frafaldne elever er, at der er flere elever i den ældre aldersgruppe (20 år og opefter) der falder fra og der er en tendens til, at de elever der falder fra, har et karaktergennemsnit i den lavere ende af karakterskalaen. Ser vi på skolens fire adresser, danner der sig et tydeligt billede af, at vi primært har udfordringer på to af vores indgange på grundforløbet på adresserne: Mad til mennesker samt Bil, Fly og andre transportmidler. Overordnet skyldes det, at det er de to indgange som eleverne umiddelbart kan forholde sig til og virker som en let vej til uddannelse, når de nu skal vælge noget. Mange elever zapper rundt i systemet og ender ofte på én af de to indgange, som et resultat af fravalg af andre uddannelser. Skema 2.2.1: Profil af frafaldsgrupper Frafaldsgruppe nr.: Haderslev Hvem falder fra (fx køn, alder, etnicitet)? Hvornår falder eleverne fra (GF, overgang mellem GF og HF, HF)? På hvilke indgange/uddannelser falder eleverne fra? Ser man på Haderslev adressen som helhed, er den karakteriseret af, at det primært er pigerne, (specielt fra den ældste aldersgruppe) der falder fra (42 % mod 22 % drenge). Det er den ældste aldersgruppe, dvs. de, der er over 20 år, der falder fra. I alt 63 % af de frafaldne ligger i den aldersgruppe. Der er desuden mange drenge med anden etnisk baggrund, der falder fra på Automekanikeruddannelsen. De falder primært fra på GF men også på HF med 11,1 % Det er her elektrikerne, der trækker op med 18,8 % frafald. (6 elever ud af en population på 32). Haderslev adressen har de største frafald på de to ovennævnte grundforløbs indgange og har følgende begrundelser for frafaldet: GF - Bil, Fly og andre transportmidler: I Haderslev findes kun grundforløbet for Automekaniker på indgangen. Begrundelsen for frafaldet skal ses i lyset af, at der var mange med anden etnisk baggrund, der tilmeldte sig forløbet. Disse elever havde meget svært ved at passe deres skolegang. Flere af eleverne arbejdede om aftenen i byens forretninger, og havde derfor meget svært ved at møde næste morgen. 3

4 GF- Mad til mennesker: Flere elever på indgangen Mad til mennesker har store sociale udfordringer, som har gjort det svært for dem at gennemføre uddannelsen. Der var flere elever, som har surfet rundt i systemet, og nu var turen så kommet til denne indgang. HF - Elektriker: På elektriker hovedforløbet har vi i skoleåret 2012/2013 måtte konstatere et usædvanligt højt frafald på 18,8 % - seks elever ud af totalt 32 elever har afbrudt deres forløb uden omvalg. Efter at have dykket lidt ned i tallene, kan vi se, at én elev har skiftet skole, én er skiftet til HTX, to elever har ikke opnået målene for H1 og er derefter stoppet, og de sidste to har skiftet til et andet hovedforløb. Frafaldstallene her skal desuden ses i forhold til, at der er tale om en lille population. Hvorfor? Årsager til frafald, fx faglige problemer, personlige og/eller sociale problemer etc. Den største årsag til frafaldet er sociale/personlige årsager Skema 2.2.2: Profil af frafaldsgrupper Frafaldsgruppe nr.: Sønderborg Hvem falder fra (fx køn, alder, etnicitet)? Hvornår falder eleverne fra (GF, overgang mellem GF og HF, HF)? På hvilke indgange/uddannelser falder eleverne fra? Sønderborg adressen som helhed er karakteriseret af, at det fortrinsvist er pigerne, (specielt fra den ældste aldersgruppe) der falder fra (36 % mod 25 % drenge). Det er den ældste aldersgruppe, dvs. de, der er over 20 år, der falder fra. I alt 62 % af de frafaldne ligger i den aldersgruppe. Der er ikke umiddelbart tegn på, at etnicitet spiller en rolle i forhold til frafaldet. De falder primært fra på GF, med et frafald på 27,2 % Sønderborg adressen har også de største frafald på samme to grundforløbsindgange som Haderslev og har følgende begrundelser for frafaldet: Bil, Fly og andre transportmidler: Indgangen er præget af elever, der har sociale og personlige problemer. Nogle har set det som en nem vej at komme i uddannelse - men bliver overraskede, når der kræves noget af dem. Mange af eleverne er elever, der er startet på andre grundforløb tidligere og som shopper rundt i systemet. 4

5 Mad til mennesker: Indgangen er præget af elever, der har sociale/psykiske og boglige problemer. Der en del elever med diagnoser, som ikke magter at gennemføre en uddannelse. Mange vælger indgangen som et fravalg af andre uddannelser, men er ikke er motiveret til uddannelsen. Nogle bliver overrasket over, at der også er sure pligter forbundet med uddannelsen. Nogle bruger indgangen som venteplads for at kunne få SU. Det er manglende motivation samt store sociale og psykiske problemer, der medfører det store frafald på indgangen. Hvorfor? Årsager til frafald, fx faglige problemer, personlige og/eller sociale problemer etc. Den største årsag til frafaldet er sociale/personlige årsager Skema 2.2.3: Profil af frafaldsgrupper Frafaldsgruppe nr.: Tønder Hvem falder fra (fx køn, alder, etnicitet)? Tønder adressen adskiller sig som helhed fra de andre adresser ved, at andelen af piger og drenge, der falder fra, er cirka lige store 25 % af hvert køn. Aldersmæssigt er det elevgruppen på år, som har det største frafald (43,6 %), og ikke den ældste aldersgruppe over 20 år, som det ellers karakteriserer de andre tre adresser. Ser man på karakterfordelingen er det gruppen med de laveste karaktergennemsnit, der falder fra (33,3 %). Hvornår falder eleverne fra (GF, overgang mellem GF og HF, HF)? På hvilke indgange/uddannelser falder eleverne fra? Hvorfor? Årsager til frafald, fx faglige problemer, personlige og/eller sociale problemer etc. Det er på GF med 27,2 % Eleverne falder fra på indgangene Bil, fly og andre transportmidler og Mad til mennesker på grundforløbet og begrundelserne for frafaldet er meget lig de andre adresser. Det er elever med sociale/personlige problemer, som vi i vores begrebsverden vurderer ikke er uddannelsesparate. De har svært ved at møde op om morgenen - hvilket medfører et stort fravær, som slutteligt ender med frafald. Det er elever, der i mangel på alternativer, starter på en uddannelse, de slet ikke er motiverede for at gennemføre. Den største årsag til frafaldet er sociale årsager 5

6 Skema 2.2.4: Profil af frafaldsgrupper Frafaldsgruppe nr.: Aabenraa Hvem falder fra (fx køn, alder, etnicitet)? Aabenraa adressen er som helhed karakteriseret af, at det også her gør sig gældende, at det er eleverne i den ældste aldersgruppe, der falder fra - hele 71,3 % af de frafaldne elever er i aldersgruppen 20 år og opefter. I forhold til kønsfordelingen er der lidt flere piger, der falder fra - 37,1 % mod 28,7 % drenge. Hvornår falder eleverne fra (GF, overgang mellem GF og HF, HF)? På hvilke indgange/uddannelser falder eleverne fra? Det er primært på grundforløbet - 31,3 %. På grundforløbet er det indgangene: Transport og logistik (35,7 %) Mad til mennesker (36,2 %) Sundhed, omsorg og pædagogik (41,3 %) Årsagerne er de samme igen her: personlige/sociale udfordringer, meget fravær, eleverne har ingen mødedisciplin, eleverne virker ikke uddannelsesparate ud fra vores vurdering og er bogligt svage. Mange er endt på uddannelsen som et fravalg af andre muligheder. Hvorfor? Årsager til frafald, fx faglige problemer, personlige og/eller sociale problemer etc. Den største årsag til frafaldet er sociale årsager 6

7 3. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2013 Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2013 Skema 3.2: Evaluering af arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) Hvad var ordlyden af skolens FPDG, jf. HP 13? Didaktisk og pædagogisk grundlag (overordnet) Kvalitet, faglighed og fastholdelse Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på, at vi sætter elever og kursister i centrum, og at vi udviser gensidig respekt. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag afspejles i den undervisning elever og kursister modtager på skolen. I den didaktiske og pædagogiske tilrettelæggelse er kvalitet et fokuspunkt. Vi har øje for, at kvalitetsbegrebet indbefatter faglighed og fastholdelse. Kvalitetsinitiativerne, der overordnet præciserer indholdet i dette fælles grundlag, betyder, at vi på skolen arbejder for, at den enkelte elev lærer mest muligt i forhold til den enkelte elevs muligheder og kompetencer. At de enkelte elever bliver så dygtige, de kan, betyder også at vi som skole skal understøtte elever, der bryder sociale baggrunde og uddannelsestraditioner. Vi arbejder for, at anvendelsesorienteret undervisning såvel praktisk som teoretisk styrker elevernes læringslyst. Indsatsområderne har alle et fagprofessionelt fokus. Det er en fælles opgave i den lærende skole, at etablere og implementere læringsmiljøer, der retter sig mod en mangfoldig elevgruppe. Beskrivelse af konkrete aktiviteter, som skolen iværksatte i arbejdet med FPDG? Med baggrund i at kunne måle og videndele de aktiviteter og handlinger, som EUC Syd har foretaget i forbindelse med gennemførelse af implementering af det didaktiske og pædagogiske grundlag, har udgangspunktet være følgende fire trins opstilling / skabelon: 1. Indsats 2. Indikatorer på vejen 3. Mål 4. Problemanalyse ad 1) Indsats Alle team udarbejder deres individuelle fælles didaktisk og pædagogisk grundlag. Det enkelte team skal forholde sig til følgende - Teamets: Undervisningsprincipper Målsætning - didaktisk og pædagogisk Pædagogisk praksis er kendetegnet ved 7

8 Syn på læring og læringsprocesser Syn på underviserrollen Undervisningsdifferentiering Elevindflydelse og ansvar Læringsmiljø Digitalisering Evt. begrebsmodeller Evaluering som selvevaluering Ovennævnte blev understøttet af følgende aktiviteter: - Vejledningsmateriale til alle team - inkl. video links https://drive.google.com/file/d/0b_-_6dmaybysnlr2zgx1dzd3tee/edit?usp=sharing - Vejledningsskabelon til alle team https://drive.google.com/file/d/0b_-_6dmaybysq3l5v2funtvxv3m/edit?usp=sharing - EUC-Syds værdier for god undervisning https://drive.google.com/file/d/0b_-_6dmaybysu05aadfzzfzzd1e/edit?usp=sharing - Fælles orienteringsmøde - To workshops - Individuel- eller team vejledning af konsulent - oprettet til formålet - Tre medarbejdere gennemførte PD-modul i Virkningsevaluering (indsatsteori), med henblik på selvevaluering på implementeringsforløbet ad 2) Indikatorer Hermed menes hvilke tegn eller signaler, der kunne indikere, at det enkelte team er på rette vej mht. deres didaktiske og pædagogiske grundlag? og omvendt - Den fra starten bekendtgjorte tidsplan - både mål og delmål - overholdes - Synliggørelse i Elevplan - Dialog med teamet - Observationer ad 3) Mål Det helt overordnede mål er, at EUC Syd opnår forbedrede gennemførelsestal - målbart ift. tidligere gennemførelsestal. Ved systematisk og vedvarende fokus på det didaktiske og pædagogiske område, på alle niveauer (skole, afd., team), er det ud over forbedrede gennemførelsestal, ligeledes et mål, gennem implementeringen at skabe et fælles (didaktisk og pædagogisk) sprog, refleksion og vidensbaseret erfaringer - målbare og delvis målbare - med det sigte at blive bedre til 8

9 at matche og understøtte elevernes læreprocesser. Denne målsætning, skal understøttes via systematisk videndeling og digitalisering. Målsætningen anses som en strategisk videreudvikling af første fase - implementering af det didaktiske og pædagogiske grundlag - og er en del af skolens pædagogiske udviklingsstrategi for ad 4) Problemanalyse Da målsætningen er at opnå bedre gennemførelsestal for EUC Syd, vil problemanalysen i henhold til implementeringen af det didaktiske og pædagogiske grundlag være centreret om følgende: Opnå viden om forskellige undervisningsformer og projekter. Den metodiske tilgang vil være ud fra indsatsteori - der er et værktøj, som kan bruges til at planlægge og gennemføre forskellige pædagogiske indsatser Hvordan har skolen sikret, at FPDG er blevet forankret i arbejdet med skolens udvikling af undervisning og læringsmiljø? Se punkt 1) Indsats - i ovennævnte rubrik. EUC Syd har faseopdelt FPDG - forstået således, at første fase er og har handlet om implementering. Vi anser det som afgørende, at denne fase gennemføres med omhu, hvor dialog, refleksion og tid er en nødvendig del af processen - ud fra en tanke om, at forandringen er et fælles anliggende, som skal give mening for så mange som mulig. EUC Syd anser FPDG som en vedvarende proces, hvor teamet anvender en selvevalueringsmodel. Anden fase for EUC Syd vedrørende FPDG omhandler videndeling og digitalisering af FPDG og vil indgå i skolens pædagogiske strategi og udvikling Hvilken effekt har arbejdet med FPDG haft på elevernes præstationer, fastholdelse og tilfredshed? Hvad har virket / ikke virket? I og med, at EUC Syd befinder sig i slutningen af første implementeringsfase, så forventes effekterne at være begyndende målbare tidligst ultimo Det, der især har virket i arbejdet med FPDG, har været den grundige og strategiske tilgang i forhold til implementeringsfasen, der synes at give et godt samlet afsæt som skole. Synliggørelsen af nødvendigheden af, at det er et fælles anliggende og at det er dynamisk i forhold til det enkelte team. 9

10 Skema 3.3: Evaluering af arbejdet med styrket differentiering Hvilke konkrete aktiviteter har skolen iværksat for at styrke differentieringen? Konkrete aktiviteter med henblik på at styrke differentieringen skal kunne ses afspejlet i det enkelte teams FDPG. EUC Syd har fokus på åbenhed overfor mange forskellige virkninger af undervisningen og fælles vidensopbygning mellem deltagerne med henblik på formativ brug af evalueringen. FDPG bliver derved et centralt værktøj for EUC Syd fremadrettet, hvilket også gælder arbejdet med at styrke differentieringen. EUC Syd har konkret iværksat flere projekter, der vedrører digitale læremidler mhp. at styrke differentieringen. Med ønske om mere systematisk viden om, hvad der virker, bliver alle projekter koblet på indsatsteori / virkningsevaluering - som metode til at udvælge, udvikle og evaluere indsatserne/projekterne. Igangværende aktiviteter / projekter med indsatsteori som metoder er: Transport og logistik: I hvilken grad kan digitale læremidler i fag der vedrører generelle sikkerhedsregler på værkstedet, være med til at øge elevmotivation og elev differentieringen? Teknisk design: Hvordan kan ipad integreres som del af undervisnings didaktikken, så den kan fremme elevernes læreproces? Skorstensfejer: Viden om elevernes oplevelse af 100% papirløs undervisning. Afprøves på H2 forløb. Målingen: Samme elevgruppe sammenligner H1 og H2 Strøm, styring og it: Øget undervisningsdifferentiering i - undervisning om robotter - Delvis digital undervisningsmateriale, herunder film/video Projekt under opbygning: I hvilken grad kan Blogs anvendes som elevportfolio og herunder i hvilken grad kan det være med til at styrke differentieringen? Det forventes, at der etableres flere projekter i løbet af Hvilken effekt har de valgte aktiviteter haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Vurderes målbart tidligst ultimo Hvad har virket / ikke virket? Vidensindsamling er undervejs. 10

11 Skema 3.4: Evaluering af arbejdet med stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Hvilke konkrete aktiviteter har skolen iværksat for at styrke lærernes, virksomhedernes og praktikvejledernes samarbejde om det fælles uddannelsesansvar over for den enkelte elev? Jf. Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 har EUC Syd ift. at styrke koblingen mellem skoledel og praktikdel i 2013 særligt fokuseret på bl.a.: - En intensiveret praktikpladsopsøgende indsats via ansættelse af flere konsulenter og et øget markedsføringsarbejde og øget kontakt til virksomhederne med løbende feedback - Øget samarbejde mellem uddannelsernes lærere, skolepraktikinstruktører og eksterne samarbejdspartnere, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning Hvilken effekt har aktiviteterne haft på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvad har virket/ikke virket? Vi ser, at oprustningen på særligt det praktikpladssøgende arbejde giver en positiv afsmitning på elevernes fastholdelse, idet en forbedret kommunikation mellem skole og virksomheder hjælper til at afstemme forventninger inden en uddannelsesaftale indgås og løse mulige konflikter i opløbet Det har været positivt at fokusere på at styrke den løbende dialog og kommunikation mellem forskellige interessenter, men det er et meget tids- og ressourcekrævende arbejde Skema 3.5: Valgfrie indsatsområder Indsatsområde nr Beskrivelse af indsatsen Hvilken effekt har indsatsen haft på elevernes præstationer, fastholdelse og tilfredshed? Bedre skolemiljø Skolemiljø og læringsmiljøer kan ikke skilles ad. Undervisningsmiljøet udgør en væsentlig del af skolemiljøet. Skolemiljøet er ud over det faglige miljø sociale aktiviteter, der spænder fra elevråd og elevrådsseminarer over sportsarrangementer til andre trivselsaktiviteter. Det har ikke været muligt at pege på effekten af enkeltstående elementer af de samlede indsatser. Men skolen arbejder systematisk med så vidt muligt at forbedre de punkter, som eleverne peger på til at højne trivslen, det være sig ift. undervisning og lokaleforhold, socialt miljø mv. De enkelte afdelingsledere på vore adresser laver årlige handleplaner for at øge den lokale elevtrivsel. Skolen laver årligt en elevtrivselsundersøgelse, hvor en undervisningsmiljøundersøgelse indgår som et fast modul hvert tredje år, næste gang i Undervisningsmiljøundersøgelsen omhandler faktorer som det sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø og undersøger dermed elevernes vurderinger af: - dialogen mellem elevråd og ledelse 11

12 - materialer, software og IT i undervisningen - indretning og udsmykning Ovenstående er blot et udpluk af de emner, som undersøges og er således ikke udtømmende. Hvad har virket / ikke virket? Skal indsatsen videreføres? (Hvis ja, angives start- og sluttidspunkt) Skolens fortløbende dialog med eleverne omkring trivsel og læring bl.a. gennem elevrådsseminarer, trivselsundersøgelser og inddragelse af eleverne i vores samarbejdsudvalg bevirker, at vi løbende er i stand til at løse problemstillinger omkring trivsel og justere vores elevrettede tilbud. Indsatsen er igangsat i april 2013 som en løbende indsats uden slutdato 4. Obligatoriske indsatsområder 4.1. Skolens fælles pædagogiske og didaktisk område Skema 4.1: Beskrivelse af og dokumentation for skolens arbejde med det fælles pædagogisk og didaktiske grundlag i forhold til skolens udfordringer, jf. skolens analyse i afsnit 2. Hvad er skolens FPDG? Kvalitet, faglighed og fastholdelse Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på, at vi sætter elever og kursister i centrum, og at vi udviser gensidig respekt. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag afspejles i den undervisning, elever og kursister møder på skolen. I den didaktiske og pædagogiske tilrettelæggelse er kvalitet et fokuspunkt. Vi har øje for, at kvalitetsbegrebet indbefatter faglighed og fastholdelse. Kvalitetsinitiativerne, der overordnet præciserer indholdet i dette fælles grundlag, betyder, at vi på skolen arbejder for, at den enkelte elev lærer mest muligt i forhold til den enkelte elevs muligheder og kompetencer. At de enkelte elever bliver så dygtige, de kan, betyder også, at vi som skole skal understøtte elever, der bryder sociale baggrunde og uddannelsestraditioner. Vi arbejder for, at anvendelsesorienteret undervisning såvel praktisk som teoretisk styrker elevernes læringslyst. Indsatsområderne har alle et fagprofessionelt fokus. Det er en fælles opgave i den lærende skole, at etablere og implementere læringsmiljøer, der retter sig mod en mangfoldig elevgruppe. Styrket differentiering På grundforløbene udbyder vi obligatoriske grundforløb af typisk 20 ugers varighed. De obligatoriske grundforløb søges typisk af målrettede elever og elever, der allerede har en læreplads. Grundforløbspakkerne 12

13 indeholder mere end de obligatoriske grundforløb. De kan have forskelligt fagligt indhold og gennemføres efter særlige didaktiske og pædagogiske overvejelser. Grundforløbspakkerne har typisk en varighed på uger eller op til 60 uger. Læringsaktiviteterne i undervisningsforløbene kan have varierende længde og indhold. I de didaktiske og pædagogiske overvejelser er grad og form for differentiering et væsentligt område. Differentieringen kan tage udgangspunkt i elevernes faglige, sociale og personlige forudsætninger. Differentieringen er både en pædagogisk og didaktisk differentiering, hvor eleverne via differentierede undervisningsstile og læreprocesser som udgangspunkt når den samme slutkompetence. Differentieringen kan ligeledes komme til udtryk i undervisning på forskellige niveauer i holdundervisning, påbygning, EUX eller særlige tilbud om ekstra forløb. Differentiering fremmes ved i højere grad at benytte de digitale teknologier, som udvikles og anvendes blandt andet i den digitale erhvervsskole. Undervisningsforløb, læringsaktiviteter og læringselementer beskrives i Elevplan og er synlige via de lokale undervisningsplaner i Elevplan. Pædagogisk praksis på de enkelte typer af undervisningsforløb er en integreret del af beskrivelserne og dokumentationen i Elevplan. Kontaktlærerordning På skolen har alle elever tilknyttet en kontaktlærer. Den enkelte elevs uddannelse tilrettelægges i dialog mellem elev og kontaktlærer. Den enkelte elevs uddannelsesplan indskrives i Elevplan og kan justeres, når uddannelsesmæssige tilpasninger er nødvendige. På skolen har vi en inkluderende og anerkendende tilgang til eleverne, der møder med forskellige forudsætninger. Kompetenceløft af lærere og ledere Faglærerne er organiseret i team. Skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag er ikke den enkelte lærers ansvar alene. Udmøntningen af det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag er et teamansvar i samarbejde med nærmeste afdelingschef. At løfte dette arbejde stiller krav om udvikling af både lærernes kompetencer og ledelsens pædagogiske ledelseskompetencer. At den pædagogiske efteruddannelse for nye faglærere er løftet fra PG Pædagogisk grunduddannelse til PD Pædagogisk diplomuddannelse i Erhvervspædagogik bidrager til pædagogisk skoleudvikling. Det interne kompetenceudviklingsprogram for alle pædagogiske medarbejdere bidrager væsentligt til at nå de pædagogiske og didaktiske målsætninger. Kompetenceudviklingen er rettet mod, at lærerne i højere grad gennemfører differentierede og praksisrelaterede undervisningsforløb, at lærerne i højere grad kan omsætte fælles mål til praktiske aktiviteter og at undervisningen evalueres med henblik på fortsat pædagogisk udvikling på skolen. Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel 13

14 Den enkelte elevs samlede uddannelse er i fokus. Det betyder, at skoledel og praktikdel ses i en sammenhæng, der sikrer, at både skoledelens læringsmål og praktikdelens praktikmål opfyldes og supplerer hinanden. Derfor styrkes og udvikles sammenhængene mellem teori og praktik. Bedre skolemiljø Skolemiljø og undervisningsmiljø ses i sammenhæng og kan ikke skilles ad. Skolemiljø og undervisningsmiljø bidrager til trivsel. Vi arbejder for, at elev- og medarbejdertrivsel bidrager til øget gennemførelse og fastholdelse. En del af det faglige og sociale fokus er, at eleverne tilegner sig medborgerskab og demokratibegreber blandt andet via indflydelse i elevrådsarbejdet, og at eleverne derigennem får indflydelse på skolemiljøet. Bæredygtige og innovative løsninger Undervisning og uddannelse er i organisering og gennemførelse præget af bæredygtighed, kreativitet og innovation. Vi tænker bæredygtighed ind i vore handlinger ved at arbejde miljøbevidst. Ikke kun i vore bygninger, men også i andre praktiske handlinger. Bæredygtighed integreres i uddannelserne. Igennem uddannelsen skal vore elever gøres parate til at kunne indarbejde bæredygtighedsproblematikkerne, hvor der er brug for kreative, innovative løsninger. Formålet med at integrere bæredygtighed i uddannelserne er at give elever og kursister forståelse for bæredygtighed lokalt og generelt samt i tilknytning til deres fagområde. Skolen udbyder mangfoldige undervisningsforløb, der er præget af kvalitet og udvikling. Dette fælles didaktiske og pædagogiske grundlag har til formål at videreføre kreative metoder og innovative løsninger i etablering, implementering og evaluering af undervisnings- og læringsaktiviteterne på skolen. Hvordan kan skolens FPDG tage fat om de udfordringer, der er beskrevet i afsnit 2? FPDG bliver først et aktivt værktøj, i det øjeblik det bringes i dialog og refleksion. En grundig implementering og forståelse af implementeringen, via vedvarende dialog og refleksion med det enkelte team. FPDG skal være et aktivt værktøj, der sættes i spil med undervisernes praksis, hvilket er en pædagogisk ledelsesopgave. Hvordan inddrages bestyrelsen i arbejdet med skolens FPDG? Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen iværksætte? Bestyrelsen orienteres løbende om arbejdet med FPDG 1. Fortsættelse af igangværende implementering af FDPG på teamniveau, som integreres som en vedvarende proces, med hertil knyttet vedvarende evaluering i form af en selvevalueringsmodel. 2. Etablering af EUC-Syds - Pædagogiske Portal 14

15 Om Pæd. Portal - Målet er en let tilgængelig elektronisk platform, med fokus på didaktiske og pædagogiske nøgleområder - et værktøj, der kan anvendes til at indsamle, organisere og formidle viden om forskellige udfordringer, muligheder og effekter i læringsprocesser. Det er vigtigt, at der skabes fokus på og ansvar for en vekselvirkning - et interaktiv samspil - mellem skolens organisatoriske funktioner, lærerteam og den enkelte underviser. Dette skal resultere i en videnbase, der bidrager til, at vi målrettet udvikler det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag. Den elektroniske platform udmøntes i en Pædagogisk Portal. Hvordan sikrer skolens ledelse, at grundlaget bliver udmøntet, fx i skolemiljøet og undervisningen? Hvordan vil skolen evaluere effekten af arbejdet med FPDG? Via målrettet indsats for, at skolens udbud af undervisningsaktiviteter opbygges og gennemføres jf. FDPG. Ledelse og medarbejdere arbejder løbende med implementering af skolens FDPG. Effekten af arbejdet med det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag vil blive fulgt via gennemførelsesstatistikker og Elevtrivselsundersøgelser (ETU). Gennemførelsesstatistikkerne analyseres løbende. ETU gennemføres sidst på året 2014 og er en årligt tilbagevendende begivenhed Styrket differentiering Skema 4.2: Styrket differentiering Indsats nr.: Det interne kompetenceudviklingsprogram vil omfatte differentiering Baggrund for indsatsen (beskrivelse af problemstillingen, jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2): Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Hvem er målgruppen for den styrkede differentiering? (fx klasse, hold, afdeling) Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. Differentiering er et fælles skoleanliggende. Differentiering er ikke den enkelte lærers ansvar alene. Differentiering er således en kollektiv arbejdsopgave for team, adresse og skole. Skolen arbejder systematisk med differentiering, så elever og kursister oplever differentieret og elevtilpasset undervisning. Udvikling af lærernes kompetencer vil blive fortsat i handleplan for 2014 Alle elever og kursister på tværs af uddannelsesniveauer og -indgange Skolens udbud af læringsaktiviteter og læringselementer sikrer, at eleven tilbydes undervisning med udgangspunkt i det niveau, eleven befinder sig på. Denne indsats forventes at have en positiv effekt på elevens mulighed for at gennemføre et grundforløb. 15

16 tilfredshed? Hvorledes skal indsatsen evalueres? Herunder evt. delmål Måles løbende via skolens gennemførelsestal Planlagt starttidspunkt Er påbegyndt april 2013 Planlagt sluttidspunkt Intet sluttidspunkt - undervisningsdifferentiering er en fortløbende proces Indsats nr.: Baggrund for indsatsen (beskrivelse af problemstillingen, jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2): Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Hvem er målgruppen for den styrkede differentiering? (fx klasse, hold, afdeling) Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvorledes skal indsatsen evalueres? Herunder evt. delmål Planlagt starttidspunkt Planlagt sluttidspunkt Differentiering via forskellige metoder og de digitale teknologier Differentiering er et fælles skoleanliggende. Differentiering er ikke den enkelte lærers ansvar alene. Differentiering er således en kollektiv arbejdsopgave for team, adresse og skole. Skolen arbejder systematisk med differentiering, så elever og kursister oplever differentieret og elevtilpasset undervisning. Skolen arbejder løbende med initiativer jf. strategierne for Den Digitale Erhvervsskoler, Undervisningsteam arbejder ud fra didaktiske problemstillinger med forskellige teknologiske værktøjer og udstyr. Alle skolens undervisningsaktiviteter, hvor det giver pædagogisk mening at anvende digitale teknologier Skolens arbejde med digitale teknologier, forventes at kunne bidrage til, at eleven kan beskæftige sig med læring uafhængig af bl.a. tid og sted. Indsatsen forventes at have effekt på elevens mulighed for at gennemføre et grundforløb. Via kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i foråret 2015 Skolens arbejde med Den Digitale Erhvervsskole er påbegyndt i 2010 Der kan ikke fastsættes et sluttidspunkt for den endelige implementering af Den digitale Erhvervsskole. Indsatsen forventes at fortsætte i mange år frem. 16

17 Indsats nr.: Baggrund for indsatsen (beskrivelse af problemstillingen, jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2): Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Hvem er målgruppen for den styrkede differentiering? (fx klasse, hold, afdeling) Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvorledes skal indsatsen evalueres? Herunder evt. delmål Styrket differentiering via højere kvalitet i beskrivelserne i Elevplan Differentiering er et fælles skoleanliggende. Differentiering er ikke den enkelte lærers ansvar alene. Differentiering er således en kollektiv arbejdsopgave for team, adresse og skole. Skolen arbejder systematisk med differentiering, så elever og kursister oplever differentieret og elevtilpasset undervisning. Der er igangsat systematisk gennemskrivning af skolens udbud i elevplan. Samtlige elever på erhvervsuddannelserne At skolens udbud i elevplan matcher de intentioner, der er beskrevet i FDPG. Vi forventer, at det vedvarende fokus på emner som skolemiljø og styrkede lærerkompetencer vil styrke fastholdelsen og elevernes tilfredshed/trivsel. Skolens undervisningsteam foretager en selvevaluering en gang årligt med henblik på at kvalitetsforbedre indholdet Planlagt starttidspunkt Påbegyndt i april 2013 Planlagt sluttidspunkt Selvevaluering en gang årligt 4.3. Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Skema 4.3: Stærkere kobling mellem skole- og praktikdel Indsats nr.: Oprettelsen af Praktikpladscenter Syd Baggrund for indsatsen (beskrivelse af problemstillingen, jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2): EUC Syd vil bidrage til opfyldelse af regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, og at skolens gennemførelsestal på EUD forøges. Pt. kan en del af frafaldet mellem grundforløb og hovedforløb tilskrives de for nogle fag dårlige udsigter til at opnå en uddannelsesaftale. Med Praktikpladscenter Syd tilbydes eleverne et godt alternativ til en ordinær praktik. 17

18 Jf. afsnit 2 i handlingsplanen er sociale årsager og manglende forældrestøtte også en væsentlig årsag til fravær og frafald. Som ét af de tilbud eleverne modtager i Praktikpladscenteret er også almendannende undervisning i, hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads, fx i forhold til emner som personlig fremtræden og professionel tiltale- og omgangsform. Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Hvem er målgruppen for indsatsen? (fx klasse, hold, afdeling, praktiksteder) EUC Syd indgår i et konsortium med HANSENBERG, EUC Vest og Herningsholm. Samt samarbejder med Syddansk Erhvervsskole, Skive tekniske skole og Praktikcenter Aars. Skolepraktikelever, dvs. elever, som ikke har opnået en uddannelsesaftale efter gennemført grundforløb, eller som uforskyldt har mistet sin læreplads. Herunder grupperne: - Tømrere - Murere - Data/IT-elever da disse elevgrupper pt. har særligt store udfordringer med hensyn til at finde en ordinær praktik. Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvorledes skal indsatsen evalueres? Herunder evt. delmål Det, at eleven kan færdiggøre en erhvervsuddannelse i regionen, vil gøre det mere attraktivt for de unge mennesker at søge ind på en erhvervsuddannelse til gavn for lokalområdet og landet som helhed. Praktikpladscenteret bistår elever og virksomheder i at opnå delaftaler, restaftaler osv. som gerne skulle bevirke, at elever, der ikke har mulighed for at gennemføre hele praktikperioden i en virksomhed alligevel opnår at tilbringe dele af perioden her. Dette vil forhåbentligt medvirke til at øge elevernes fastholdelse såvel som tilfredshed. Samarbejdet bliver løbende evalueret af Konsortiet, dvs. ledelsesgrupperne på de fire erhvervsskoler, som indgår i samarbejdet om etableringen af Praktikpladscenter Syd. Planlagt starttidspunkt Praktikpladscenteret er oprettet officielt pr. september Planlagt sluttidspunkt Projektet har intet sluttidspunkt, det vil blive ved at køre, så længe der er elever med et behov for at få en skolepraktikplads. 18

19 Indsats nr.: Baggrund for indsatsen (beskrivelse af problemstillingen, jf. analyse af skolens udfordringer i afsnit 2): Hvilke konkrete aktiviteter vil skolen sætte i gang? Hvem er målgruppen for indsatsen? (fx klasse, hold, afdeling, praktiksteder) Hvilken effekt forventer skolen, at arbejdet med denne indsats har på elevernes præstationer, fastholdelse og evt. tilfredshed? Hvorledes skal indsatsen evalueres? Herunder evt. delmål Virksomhedstilfredshedsundersøgelse EUC Syd vil styrke samarbejdet med virksomhederne ved at lave en virksomhedstilfredshedsundersøgelse én gang årligt, hvorigennem vi får lejlighed til at styrke den positive dialog med virksomhederne mhp. at fastholde og øge antallet af praktikpladser. Praktikpladscenteret sender via Ennova et spørgeskema ud til en virksomhed, som har afsluttet et elevophold det pågældende år. Undersøgelserne bliver fordelt på uddannelserne og der vil blive lavet en evaluering efter hver undersøgelse. Virksomheder, som samarbejder med EUC Syd. Vi forventer, at det vil styrke samarbejdet med virksomhederne, og at det vil være med til at fastholde og skabe flere praktikpladser. Indsatsen evalueres efter hver spørgerunde. Planlagt starttidspunkt 2013 Planlagt sluttidspunkt Projektet har som sådan intet sluttidspunkt. Det vil blive afviklet en gang om året, og forløber over ca. to måneder Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Skema 4.4: Skolens plan for det praktikpladsopsøgende arbejde i 2014 Beskrivelse af indsatser Indsatserne i 2014 er i høj grad en fortsættelse af det arbejde, vi påbegyndte i EUC Syd har styrket det praktikpladsopsøgende arbejde ved ansættelse af to nye konsulenter samt en administrativ medarbejder i Konsulenterne skal prioritere LOP-området og planlægge besøg ved godkendte og ikke-godkendte virksomheder; informere om mulighederne for at få lærlinge i kortere forløb og delaftaler; samt udbrede nedenstående nye tiltag. EUC Syds praktikpladskonsulenter har som udgangspunkt fordelt uddannelserne 19

20 mellem sig og tager hurtig kontakt til de firmaer, hvor firmaerne enten selv kontakter os, elever har skabt en kontakt eller ved det opsøgende arbejde, ofte i forbindelse med AUB projekter. 2 Der udsendes et årligt nyhedsbrev til alle godkendte virksomheder i EUC Syds område, ca virksomheder. 3 Samarbejdet med uddannelsernes lærere og især skolepraktikinstruktører giver også mange værdifulde kontakter og aftaler. Endvidere samarbejder Praktikpladscenterets konsulenter med de lokale uddannelsesudvalg for at tilrettelægge en indsats for flere praktikpladser. 4 Som led i en styrket markedsføring af erhvervsuddannelserne her på stedet og mulighederne for at få en lærling udarbejdes store plakater med kreativt layout, som giver overblik over hele uddannelsen. Grundforløb, skoleperioder på hovedforløb og praktikperiodernes praktikmål. Plakaterne hænges op synlige steder på både skolens værksteder og hos praktikværterne. 5 Flere AUB projekter har haft fokus på nye godkendelser og på at få udvalgte, allerede godkendte virksomheder til at tage elever igen. 6 EUC Syd indgår i flere netværk for praktikpladsopsøgende medarbejdere forankret i specifikke uddannelser. Vi har deltaget i flere projekter søsat af faglige udvalg samt i AUB-projekter i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. 7 Vi har løbende dialog og samarbejder med kommunerne og lokale uddannelsesudvalg, beskæftigelsesregionen, produktionshøjskolerne og jobcentrene. 8 EUC Syd Praktikpladscenter medvirker til håndtering af delaftaler/ kombinationskontrakter til virksomheder, der ikke kan tilbyde hele ordinære uddannelser. Der vil være mulighed for at få flere lærlinge ud af SKP og ind i ordinære- eller delaftaler. 9 EUC Syd Praktikcenter tilbyder virksomheden at få opkvalificeret lærlingen, så vedkommende er parat til at bidrage på virksomheden fra dag ét. Lærlingen vil have tilegnet sig en grundlæggende viden og færdigheder inden for uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. Lærlingene vil gennemgå kurser og teambuilding forløb, hvor de kan udvikle sociale, adfærdsmæssige og faglige kompetencer. På nuværende tidspunkt samarbejder EUC Syd bl.a. med Danfoss A/S samt Siemens A/S Flow Instruments. 10 EUC Syd Praktikcenter tilbyder virksomheder at håndtere administrative opgaver 20

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Handelsskolen Silkeborg Institutionsnummer: 743402 Journalnr.: 087.78K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Bygholm Landbrugsskole Institutionsnummer:615300 Journalnr.: 089.55K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: SOSU Nykøbing F. Institutionsnummer: 369409 Journalnr.: 087.93K.391 Indsæt link til skolens handlingsplan 2014 1 http://www.sosunyk.dk/?site=gennemsigtighed&id=49

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Professionshøjskolen UCC (København) (101420) (Bornholm) (400409) Institutionsnummer: 219416 Journalnr.: 090.34K.391

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr.: 089.56K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indledning. Sagsnr.: 088.36K.391

Indledning. Sagsnr.: 088.36K.391 Indledning... 2 1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for 2015-2016... 3 2. Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2014... 3 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer:537401 Journalnr.: 089.82K.391 Dato: Underskrift: Thorkild Jacobsen, bestyrelsesformand http://eucsyd.dk/forside/kvalitet/294

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Uddannelsescenteret i Roskilde - Slagteriskolen Institutionsnummer: Journalnr.: 087.86K.391 http://www.ucr.dk/_skolen/kvalitet/eud_kvalitet/handlingsplan_for_oeget_gennemfoerelse

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014-2015

1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014-2015 1 Indledning Handlingsplan for øget gennemførelse 214, omhandlende EUD-uddannelserne på AMU Nordjylland, ligger i forlængelse af tidligere udarbejdede handlingsplaner og skal ses i sammenhæng hermed, da

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

1. Opna ede resultater i 2013 og ma lsætning for

1. Opna ede resultater i 2013 og ma lsætning for 1. Opna ede resultater i 2013 og ma lsætning for 2014 2015 Indledning Handelsfagskolen er en moderne merkantil fagskole, der udbyder uddannelser inden for områderne detail, handel og kontor (lægesekretærer).

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Skive Tekniske Skole Institutionsnummer:779401 Journalnr.: 087.82K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Link

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Zealand Business College Institutionsnummer:280046 Journalnr.: 088.05K.391 Dato: 22. april 2015 Underskrift: bestyrelsesformand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: AMU Nordjylland Handleplan for øget gennemførelse 2015 kan læses på www.amunordjylland.dk 1 Indledning Handlingsplan

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Havredal Praktiske Landbrugsskole Institutionsnummer: 280128 Journalnr.: 117.94K.391 Dato: maj 2014 Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013

Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013 Bilag E: Skolens 8 indsatser ifm. handlingsplan 2013 /pr 11. april 2013 Område 1: Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag Indsats nr.: 1A Anerkendende pædagogik Mange lærere anvender anerkendende pædagogik,

Læs mere

Kvalitetsvinde. Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013. 05-04-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Kvalitetsvinde. Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013. 05-04-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Kvalitetsvinde Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad er kvalitet? Bestanddel, egenskab, bestemmelse af bestanddele i et stof Modsætning til kvantitet

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Jørgen Balling Rasmussen og Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet Side 1 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne, UVM, dec. 2012 Mål Regeringens overordnede

Læs mere

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45 Handlingsplaner 2013-2014 gældende for Teknisk EUD V45 Smedeafdelingen (Produktion og Udvikling GF + HF): Generelt set er der sket et pædagogisk løft i afdelingen, idet lærerne har gennemført et projektforløb

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kold College Institutionsnummer:461305 Journalnr.: 087.21K.391 Dato 29. april 2015 Underskrift: Thomas Johansen http://www.koldcollege.dk/files/filer/kold_da/om_skolen/handlingsplan-

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014-2015

1. Opnåede resultater i 2013 og målsætning for 2014-2015 Indledning Tallene i denne handlingsplan omhandler skoleåret 2012/2013. Det er en periode, hvor der skete mange omvæltninger på Erhvervsskolen Nordsjælland. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vestfyns Handelsskole Institutionsnummer: 421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Fravær på erhvervsskoler og VUC

Fravær på erhvervsskoler og VUC Fravær på erhvervsskoler og VUC Temadag i ESB-netværket 16. april 2012 Hvad fungerer, når fraværet skal ned? 16. april 2012 Kvalitetspatruljen 1 Kvalitetspatruljen Projekt okt. 2010 - dec. 2012 Formål:

Læs mere

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde AMU-Fyn 1 Indledning Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes at blive anvendt i skolens kvalitetsog strategiarbejde. Handlingsplanen

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted. Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted. Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted Institutionsnummer:565401 Journalnr.: 089.88K.391 Dato 29. april 2015 Underskrift: Kent

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere