BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer"

Transkript

1 BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Adm. direktør Peter Højland Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Professor, dr. oecon. Claus Vastrup Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Medarbejdervalgte medlemmer Privatrådgiver Tove Abildgaard Bankassistent Helle Brøndum Projektleder René Holm Fuldmægtig Peter Michaelsen Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen Fuldmægtig Verner Usbeck Bankassistent Solveig Ørteby 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

2 Ledelse DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard / næstformand Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Direktør Thomas Borgen, Bankaktiviteter Norge Direktør Andrew Healy, Bankaktiviteter Irland Direktør Søren Kaare-Andersen, Bankaktiviteter BG Bank Direktør Jørgen Klejnstrup, International forretningsudvikling Direktør Sven Lystbæk, Koncern Service Center Direktør Lars Stensgaard Mørch, Personaleudvikling Direktør Henrik Normann, Danske Markets Direktør Don Price, Bankaktiviteter Nordirland Direktør Steen Reeslev, Kommunikation Direktør Per Skovhus, Bankaktiviteter Danske Bank Direktør Mats Torstendahl, Bankaktiviteter Sverige DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Resume 2005 var et særligt godt år for Danske Bank koncernen. Med et resultat efter skat på mio. kr. realiseredes det bedste årsresultat i koncernens historie. I 2004 udgjorde resultatet efter skat mio. kr. Resultatet pr. aktie steg 42 pct. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle markeder. Herudover blev resultatet begunstiget af engangsindtægter og en ekstraordinær gunstig udvikling i udlånsporteføljens bonitet, som medførte indtægtsførsel fra regnskabsposten tab på udlån. Omkostningerne var påvirket af investeringer i detailbankaktiviteterne. Den økonomiske vækst på koncernens hovedmarkeder lå over det europæiske gennemsnit. Generelt lå både renterne og inflationen fortsat på et lavt niveau, og aktiemarkederne var ganske positive. Koncernen konstaterede en stigende låneefterspørgsel fra såvel privat- som erhvervskunder samt en høj aktivitet på aktie- og obligationsmarkederne. Ultimo februar 2005 overtog Danske Bank Northern Bank, Nordirland, og National Irish Bank, Irland, og blev dermed en væsentlig aktør på det nordirske og irske bankmarked. Købsprisen var 10,7 mia. kr. Integrationen af de to banker i Danske Bank koncernen forløber planmæssigt, og den forretningsmæssige udvikling er som forventet. I påsken 2006 vil bankerne blive integreret på koncernens it-platform. I forbindelse med erhvervelsen af de to banker udstedte Danske Bank i marts 2005 hybrid kernekapital og supplerende kapital på i alt 6,8 mia. kr. Koncernens ratings blev i den forbindelse bekræftet af de internationale ratingbureauer. I andet halvår 2005 øgede koncernen sin distributionskraft på boligfinansierings-området yderligere, idet koncernen købte mæglervirksomhederne Krogsveen i Norge og Skandia Mäklarna i Sverige samt indgik en langsigtet samarbejdsaftale med ejendomsmæglerkæden Bjurfors i Sverige. I efteråret offentliggjorde Danske Bank koncernen sin vision og mission. Visionen er En platform exceptionelle brands. Koncernen anvender de samme værktøjer på samtlige markeder, hvor koncernen er til stede. Derved styrkes evnen til effektivt at drive detailbankvirksomhed på tværs af landegrænser. Forretningsmodellen består af en fælles koncernplatform (it-systemer, produktudvikling, kommunikation, kredit- og risikostyring, personaleudvikling og økonomi) samt af ambitionen om at udvikle exceptionelle brands med hver deres unikke kendetegn. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

4 Resume Missionen er at være Den bedste lokale finansielle partner. Gensidighed er nøgleordet for koncernens finansielle partnerskab med den enkelte kunde. Som konsekvens af koncernens strategi om øget fokusering på klassisk detailbankvirksomhed blev Danske Banks filial i New York lukket ultimo året, ligesom aktiviteterne i London blev væsentligt reduceret. Endvidere blev HandelsFinans afhændet i 4. kvartal Ved udgangen af året var samtlige Bankaktiviteter organiseret efter samme struktur, bestående af regioner med et finanscenter, moderfilialer og tilknyttede lokale filialer. Koncernens beslutning om fokusering på detailbankmarkedet medførte den ønskede reduktion af risikoprofilen og skabte bedre grundlag for fortsat vækst. I konsekvens heraf blev kapitalmålsætningerne tilpasset. Målsætningen for kernekapitalens niveau er reduceret fra 6,5 pct. til 6,0-6,5 pct., og koncernens pay-out ratio forventes fremover at være pct. afhængig af den forretningsmæssige udvikling. For 2006 planlægges en pay-out ratio på 40 pct. Koncernen fastholder sine målsætninger om kapitalafkast. Eventuelt overskydende kapital vil fortsat blive udbetalt til aktionærerne i form af udbytte og eventuelt aktietilbagekøb. Det er dog ikke forventningen, at aktietilbagekøb bliver aktuelt i 2006 eller Danske Banks koncernregnskab er for første gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS medførte en række ændringer i anvendt regnskabspraksis og i præsentationen af resultatopgørelse, balance, kapitalbevægelser og pengestrømme. Danske Bank aktien gav i 2005 et positivt afkast på 38,2 pct., sammensat af en kursgevinst på 32,0 pct. og udbytte for regnskabsåret 2004 på 6,2 pct. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 10,00 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Udbyttet udgør 50 pct. af koncernens overskud efter skat. På baggrund af det særligt gode resultat i 2005 vil medarbejderne i foråret 2006 modtage aktier for et samlet beløb på 118 mio. kr. Ved indgangen til 2006 er Danske Bank koncernens konkurrenceevne og vækstgrundlag styrket ved den øgede detailbankfokusering og de gennemførte opkøb. Da de makroøkonomiske vilkår på koncernens hovedmarkeder fortsat er mere gunstige end det europæiske gennemsnit, er det forventningen, at 2006 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Dog kan der ikke forventes engangsindtægter i samme omfang som i 2005 eller forventes nettoindtægtsførsel af tab på udlån. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Danske Bank koncernens hovedtal ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (Mio. kr.) Bankudlån Realkreditudlån Aktiver i handelsportefølje Investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte realkreditobligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 20,4 14,4 13,3 11,5 11,9 Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 20,4 14, Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 18,5 13,9 15,2 14,0 16,0 Omkostninger i pct. af indtægter 52,2 52,7 50,4 55,4 55,5 Solvensprocent 10,3 10,2 11,0 10,5 10,3 Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kernekapital) 7,3 7,7 7,7 7,6 7,3 Udbytte pr. aktie (kr.) 10,00 7,85 6,55 4,75 4,75 Børskurs, ultimo 221,2 167,5 138,8 117,4 135,1 Indre værdi pr. aktie (kr.) 118,9 106,7 89,9 84,8 78,0 Heltidsmedarbejdere, ultimo For er værdiansættelsen foretaget i henhold til IFRS. For er værdiansættelsen foretaget i henhold til dagældende regnskabsregler. 8 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

6 Årets resultat Årets resultat Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet pr. aktie udviste en stigning på 42 pct. Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr., hvilket var bedre end forventet ved offentliggørelsen af kvartalsrapporten for kvartal I 4. kvartal 2005 udgjorde koncernens resultat før skat mio. kr. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle markeder. Herudover blev resultatet begunstiget af engangsindtægter og en ekstraordinær gunstig udvikling i udlånsporteføljens bonitet, som medførte indtægtsførsel fra regnskabsposten tab på udlån. Omkostningerne var påvirket af investeringer i detailbankaktiviteterne. Indtægter I forhold til 2004 steg indtægterne 20 pct. til mio. kr. Indtægter fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog med 45 pct. af indtægtsstigningen. Den øvrige indtægtsfremgang kan tilskrives en god udvikling i samtlige koncernens forretningsområder. Nettorenteindtægterne steg 16 pct. til mio. kr. Bankudlånet steg 35 pct. Den faldende rentemarginal var en følge af ændret produktsammensætning og konkurrencepres inden for koncernens kerneområder. Væksten i udlånet var især koncentreret inden for pantsikrede boligfinansieringsprodukter med lav rentemarginal samt præget af en god udvikling i udlån til erhvervskunder. Nettogebyrindtægterne steg 24 pct. Ses der bort fra nettogebyrindtægterne fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland var stigningen på 14 pct. Fremgangen var alene drevet af højere volumen primært fra rekordhøj konverteringsaktivitet på realkreditområdet samt øget fondshandel. Handelsindtægterne steg 33 pct. Stigningen kunne tilskrives høj aktivitet på rente- og aktiemarkederne samt gevinster på salg af udlån i forbindelse med reduktionen af engrosbankaktiviteterne i London og New York. Desuden indgik under handelsindtægter en avance på godt 500 mio. kr. fra salget af HandelsFinans. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg 3 pct., da øget forretningsomfang samt et forbedret investeringsafkast opvejede et negativt resultat af syge- og ulykkesforretningen. I 2005 blev der indtægtsført udskudt risikotillæg fra tidligere år på 441 mio. kr. mod 445 mio. kr. i Der udestår således ikke pr. den 1. januar 2006 yderligere udskudt risikotillæg fra tidligere år. Fremgangen i øvrige indtægter på 227 mio. kr. til mio. kr. skyldes især en god udvikling inden for operationel leasing og køb af ejendomsmæglerkæden Krogsveen. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne steg 18 pct. til mio. kr. Korrigeres der for indregningen af Bankaktiviteter Nordirland og Irland var driftsomkostningerne stort set uændrede trods udvidelse af forretningsgrundlaget i Norden samt en resultatbaseret stigning i performanceafhængig aflønning. Den samlede omkostningsprocent blev forbedret fra 52,7 til 52,2. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Tab på udlån Tab på udlån udviklede sig fra en udgiftsførsel på 759 mio. kr. i 2004 til en indtægtsførsel på mio. kr. i Udviklingen kunne tilskrives god bonitet i udlånsporteføjen og gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nye nedskrivninger samt tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger. Skat Skat af årets resultat er beregnet til mio. kr. i 2005 svarende til en effektiv skatteprocent på 28. Som følge af tilbageførsel af nedskrivninger på udlån i medfør af overgang til IFRS betalte koncernen yderligere 1,3 mia. kr. i selskabsskat. Den danske selskabsskatteprocent blev i 2005 nedsat fra 30 pct. til 28 pct. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 75 mia. kr. ved udgangen af 2005 mod 67 mia. kr. ultimo Ændringen kan i det væsentligste henføres til udlodning af udbytte i marts 2005 samt indregning af årets resultat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 10,00 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. svarende til 50 pct. af koncernens overskud. Solvens Solvensprocenten ultimo 2005 blev opgjort til 10,3, hvoraf 7,3 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 6,6. Forrentning Forrentningen af egenkapitalen steg fra 13,9 pct. i 2004 til 18,5 pct. Årets resultat pr. aktie steg fra 14,4 kr. til 20,4 kr. svarende til en stigning på 42 pct. Kapital og solvens Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde kr. eller stk. aktier ultimo 2005 efter annullering af stk. aktier som følge af aktietilbagekøbet, der blev gennemført i Antallet af udestående aktier ultimo 2005 udgjorde aktier, og det gennemsnitlige antal af udestående aktier i 2005 udgjorde aktier. Kernekapitalprocenten blev reduceret med 0,7 procentpoint som følge af fradrag for merprisen i forhold til den regnskabsmæssige indre værdi ved køb af de to banker i Nordirland og Irland. I forbindelse med erhvervelsen af Northern Bank og National Irish Bank udstedte Danske Bank i marts 2005 hybrid tier 1 kapital på GBP 150 mio. og supplerende kapital for EUR 700 mio., i alt svarende til 6,8 mia. kr. I juni 2005 indfriede banken supplerende kapital for USD 500 mio., svarende til 3,1 mia. kr. Banken udstedte ny supplerende kapital i september for EUR 500 mio., svarende til 3,7 mia. kr., og i december for NOK 535 mio. svarende til 0,5 mia. kr. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

8 Årets resultat Stigningen i de risikovægtede poster fra 808 mia. kr. ultimo 2004 til 944 mia. kr. ultimo 2005 kan henføres til erhvervelsen af bankerne i Irland og Nordirland samt høj udlånsvækst. Indlån Indlån eksklusive repoforretninger beløb sig til 533 mia. kr. mod 436 mia. kr. ved udgangen af 2004 svarende til en stigning på 97 mia. kr. eller 22 pct. Balance Ultimo 2005 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Udlån I forhold til ultimo 2004 steg koncernens bankudlån eksklusive repoforretninger med 150 mia. kr. til 621 mia. kr. svarende til en vækst på 32 pct. Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog til stigningen med 62 mia. kr. Ses bort herfra var der tale om en indlånsstigning på 8 pct. Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen steg 22 mia. kr. til 445 mia. kr. svarende til en stigning på 5 pct. Stigningen skyldtes en øget obligationsbeholdning. Halvdelen af udlånsvæksten kan tilskrives erhvervelsen af Northern Bank og National Irish Bank. I de danske bankaktiviteter øgedes udlån med 42 mia. kr. svarende til en stigning på 19 pct., mens udlånet i de øvrige nordiske enheder øgedes med 44 mia. kr. svarende til en stigning på 28 pct. Udlånsomfanget blev reduceret som følge af frasalg af udlån fra Bankaktiviteter England og USA. Koncernens samlede renterisiko over for en renteændring på 1 procentpoint udgjorde 508 mio. kr. ultimo 2005 mod 812 mio. kr. ultimo Realkreditudlån udgjorde 569 mia. kr. ved udgangen af 2005 svarende til en stigning på 9 pct. i forhold til ultimo Repoudlån steg 64 mia. kr. til 209 mia. kr. i forhold til ultimo 2004 primært som følge af stigende aktivitet på det internationale repomarked. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Forventninger til 2006 Der er for 2006 udsigt til moderat økonomisk vækst i Europa med forventning om svagt stigende rentesatser. Væksten på koncernens hovedmarkeder forventes at blive højere end i Europa som helhed. Nettorente- og gebyrindtægter fra bankaktiviteterne forventes at blive øget i forhold til 2005 som følge af en tocifret udlånsvækst inden for såvel boligfinansiering som erhvervsudlån. Herudover vil indtægterne fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland indgå med et fuldt år mod 10 måneder i Generelt forventes en god vækst i forretningsomfanget igennem året. Den høje aktivitet på realkredit- og fondsmarkedet forventes dog ikke at fortsætte med samme styrke i Handelsindtægterne forventes at blive lavere end i 2005, som var påvirket af engangsindtægter og et ekstraordinært højt aktivitetsniveau. Koncernens markedsposition forventes fastholdt, men handelsindtægterne vil i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Forsikringsaktiviteterne forventes også i 2006 at udvise en positiv forretningsudvikling. Som følge af indtægtsførsel i 2005 af risikotillæg fra tidligere år og nye regnskabsregler for opgørelse af unitlink hensættelser forventes indtjeningen fra forsikringsaktiviteter dog at blive lavere end i Indtægter af engangskarakter udgjorde 1,6 mia. kr. i 2005 hidrørende fra salg af ejendomme, unoterede aktier, herunder HandelsFinans, fra salg af låneporteføljen i New York og London samt indtægtsførsel af risikotillæg fra tidligere år. Desuagtet forventes koncernens samlede indtægter at blive på niveau med Koncernens omkostninger forventes at blive forøget i niveauet 5 pct., hvoraf Bankaktiviteter Nordirland og Irland tegner sig for godt halvdelen af stigningen. I 2006 vil der i forhold til 2005 både indgå yderligere to driftsmåneder og øgede, planlagte integrationsomkostninger. Eksklusive disse forhold forventes koncernens omkostninger at blive forøget i niveauet 2 pct. Forøgelsen afspejler den generelle omkostningsudvikling og et fortsat højt aktivitetsniveau i de danske, norske og svenske detailbankaktiviteter. Ses bort fra de betydelige engangsindtægter i 2005, forventes resultatet før tab på udlån at stige moderat. På baggrund af den forventeligt gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes beskedne tab på udlån i Årets resultat før skat forventes på grund af de betydelige engangsindtægter i 2005 at blive lavere end i Det endelige resultat vil dog fortsat afhænge af blandt andet aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og kursudviklingen på de finansielle markeder. Koncernens skatteprocent forventes at blive DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

10 Northern Bank og National Irish Bank Northern Bank og National Irish Bank Danske Banks køb af Northern Bank, Nordirland, og National Irish Bank, Irland, blev effektueret den 28. februar De to banker integreres i påsken 2006 på Danske Bank koncernens teknologiske platform via en itkonvertering, der omfatter i alt omkring kunder og 154 filialer. Den forestående integration bevirker et betydeligt løft af de to bankers produktudbud og elektroniske serviceydelser, ligesom kunderne vil opleve ændret design og ny branding. Bankerne indtager forskellige positioner på deres respektive markeder. Northern Bank er en af de førende banker i Nordirland med en markedsandel af privatkunder på 20 pct. og af erhvervskunder på 33 pct. National Irish Bank er en mindre aktør på det irske marked med en andel på omkring 3 pct. De administrerende direktører i de to banker, Don Price, Northern Bank, og Andrew Healy, National Irish Bank, indtrådte i 2005 som medlemmer af Danske Banks eksekutivkomite. På grundlag af organiseringen af koncernens andre Bankaktiviteter er der gennemført en organisationstilpasning i de to banker med etablering af regioner med finanscentre, moderfilialer og tilknyttede lokale filialer. En række administrative funktioner er samlet i et service center med placering i Belfast og reference til Koncern Service Center i Danmark. Service centret betjener både Northern Bank og National Irish Bank. It-udvikling Som forberedelse til it-konverteringen i påsken 2006 er den nødvendige systemudvikling for de omkring 70 tilknyttede udviklingsprojekter gennemført, og de første prøvekonverteringer er gennemført med succes. Med implementering af Danske Bank koncernens systemer, produkter og processer forandres hverdagen for de fleste af bankernes medarbejdere. De mange nuværende rutineopgaver afløses i stor udstrækning af understøttende systemer, hvorved medarbejderne fremover får mere tid til salgs- og serviceorienterede aktiviteter. Den organisatoriske implementering er således omfattende, og de omkring medarbejdere skal igennem næsten uddannelsesdage foruden selvstudier i grundlæggende pc-færdigheder og systemkendskab. Medarbejdere I påsken 2006 tager 275 medarbejdere fra filialer i Danmark, Norge og Sverige til de irske og nordirske filialer, hvor de i to uger skal assistere deres kolleger i brugen af nye systemer og processer. Som forberedelse til konverteringen har omkring 450 irske og nordirske medarbejdere besøgt koncernens danske filialer. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Der er indgået aftale med den irske/nordirske fagforening IBOA, der positivt støtter integrationens afledte aktiviteter, herunder en omfattende e-learning-uddannelse af medarbejderne i fritiden. Som kompensation for denne indsats har medarbejderne fået tilbudt en hjemme-pc-ordning med bredbånd. Gennemførte målinger af medarbejdertilfredsheden har vist en positiv udvikling i såvel tilfredshed som motivation i begge banker. Finansielle planer Northern Bank og National Irish Bank har udarbejdet finansielle planer indtil 2008 med udgangspunkt i det fremtidige produktudbud og prisstrukturer samt den nye organisering og bemandingsplan for filialer og hovedkontorer. Planerne fastholder de oprindelige synergiforventninger på 350 mio. kr. p.a. med fuld regnskabsmæssig effekt fra 2008 og understøtter samtidig vækstambitionerne for de to banker. Koncernens samlede integrationsomkostninger, inklusive udgifter til it-konverteringen i påsken 2006, forventes fortsat at ville udgøre 1,5 mia. kr., hvoraf godt 550 mio. kr. er afholdt i Det samlede resultat for de to banker i perioden marts til og med december 2005 udgjorde -83 mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

12 Danske Bank aktien Danske Bank aktien Danske Banks overordnede finansielle ambition er at realisere et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne. Danske Bank aktien Kurs 230 Mia. kr. 14 Værdi til aktionærerne skabes gennem kursstigninger og udbetaling af udbytte, hvilket muliggøres af en solid udvikling i indtjeningen. Ambitionen søges realiseret via løbende udvikling af koncernens kernevirksomhed, effektivisering af koncernens operative processer og fokus på optimering af kapital- og risikostyring. Danske Bank aktien i 2005 Aktiekapitalen udgjorde kr. ultimo 2005 efter annullering i juni af stk. aktier som følge af aktietilbagekøbet i Danske Bank aktiens kurs var 221,18 kr. ved udgangen af I 2005 steg aktien 32,0 pct. Herudover modtog aktionærerne 7,85 kr. i udbytte pr. aktie, således at årets samlede afkast nåede op på 38,2 pct. Til sammenligning steg MSCI European Banks indekset 18,5 pct., og det danske OMXC20-indeks (tidligere KFX) steg 37,3 pct., begge eksklusive udbytte. Over de seneste fem kalenderår har en investering i Danske Bank aktien i gennemsnit givet et afkast på 13,6 pct. om året Markedsværdi og omsætning Ved udgangen af 2005 var Danske Banks samlede markedsværdi 141,2 mia. kr., hvilket var 32,0 pct. højere end ultimo Den gennemsnitlige daglige omsætning i Danske Bank aktien var 284 mio. kr. i 2005 mod 274 mio. kr. i Danske Bank aktien var den femte mest omsatte aktie på Københavns Fondsbørs med en samlet omsætning på 71,8 mia. kr. i Målt på markedsværdi ultimo 2005 var Danske Bank det næststørste danske, børsnoterede aktieselskab Månedlig omsætning (kursværdi) Aktiekurs SAMLET UDLODNING (Mio. kr.) Udbytte Aktietilbagekøb I alt Årets resultat I alt i pct. af årets resultat DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 DANSKE BANK AKTIEN Børskurs, ultimo året, kr. 221,2 167,5 Total markedsværdi, ultimo året, mia. kr. 141,2 106,9 Årets resultat pr. aktie, kr. 20,4 14,4 Udbytte pr. aktie, kr. 10,00 7,85 Indre værdi pr. aktie, kr. 118,9 106,7 Kurs/indre værdi pr. aktie 1,9 1,6 Udbytte for 2005 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i 2006 udbetales 10,00 kr. i udbytte pr. aktie for året 2005 svarende til 4,5 pct. af aktiens kursværdi ultimo 2005 eller i alt mio. kr. IR information I 2005 blev Investor Relation-aktiviteterne yderligere styrket. På koncernens hjemmeside blev en række nye faciliteter introduceret, herunder interaktivt regnskab, konsensusestimater fra aktieanalytikere, en detaljeret indføring i de nye regnskabsstandarder (IFRS) samt detaljeret information om de to irske banker. I løbet af året afholdt Danske Bank møder med over 300 investorer i Danmark og i finanscentre i Europa, USA og Canada. Aktionærer i Danske Bank Danske Bank havde ved udgangen af 2005 ca aktionærer. Ifølge værdipapirhandelsloven skal aktiebesiddelser over 5 pct. af aktiekapitalen meddeles selskabet, ligesom det skal meddeles, når grænser med 5 procents mellemrum gennembrydes. Ved udgangen af 2005 besad følgende to aktionærgrupper mere end 5 pct. af Danske Banks aktiekapital A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal og selskaber i A.P. Møller Mærsk Gruppen, København, ejer til sammen over 20 pct. af aktierne Fonden Realdania, København, ejer over 10 pct. af aktierne. Udenlandske aktionærer ejede ultimo 2005 ca. 35 pct. af Danske Bank, hvilket er uforandret i forhold til ultimo Hovedparten af de udenlandske aktionærer er hjemmehørende i USA og UK. Fondsbørsmeddelelser udsendt i 2005 findes på Generalforsamling og aktionærmøder Aktionærerne blev i 2005 orienteret om bankens udvikling på den ordinære generalforsamling den 15. marts og på fire aktionærmøder i Aalborg, Århus, Odense og København. Der blev også holdt en række mindre, lokale møder i henholdsvis Bankaktiviteter Danske Bank og BG Bank. Da interessen for aktionærmøder har været vigende de senere år, vil koncernen ikke fremover afholde disse. Derimod vil de enkelte brands fortsat holde lokale møder, der er målrettet lokale forhold og interesser. Invitation til generalforsamlingen annonceres i dagspressen. På generalforsamlingen 2005 var godt 50 pct. af aktiekapitalen repræsenteret. Der var givet fuldmagt til bestyrelsen for et begrænset antal stemmer, som i overensstemmelse med fast praksis i Danske Bank kun gjaldt for dette ene møde. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

14 Organisation og selskabsledelse Organisation og selskabsledelse Koncernens vision og mission Danske Bank fokuserer på klassisk bankvirksomhed udøvet på forkant med det nye århundrede. I efteråret offentliggjorde koncernen sin vision og mission. Visionen En platform exceptionelle brands Koncernen har en såvel robust som skalerbar platform til understøtning af detailbankvirksomheden. Modellen omfatter it-systemer, produktudvikling, kommunikation og branding, kreditog risikostyring, personaleudvikling og økonomi. De enkelte enheder i koncernen arbejder således på tværs af landegrænser på basis af den samme forretningsmodel. En forretningsmodel som udvikles løbende ved best practice -aktiviteter og offensiv udnyttelse af markedsmuligheder. Inden for rammerne af koncernens værdigrundlag er det ambitionen at fastholde og udvikle unikke brands. Hvert brand skal i sit lokale marked skille sig klart ud og i kundernes øjne være differentierede og værdiskabende. Missionen Den bedste lokale finansielle partner De enkelte brands vil i de respektive markeder til stadighed blive udbygget. Missionen er at skabe omfattende og langvarige finansielle partnerskaber med udgangspunkt i gensidighed. Koncernens ambition er at løfte sig over branchen i de lokale markeder ved samlet set at give det bedste tilbud. Koncernens tilbud tager udgangspunkt i høje ambitioner for så vidt angår konkurrencedygtighed, rådgivning, åbenhed og værdiskabelse. Selskabsledelse Ledelsesstrukturen i Danske Bank koncernen er i tillæg til iagttagelse af de selskabsretlige krav opbygget med henblik på at sikre maksimal sikkerhed i forvaltningen af koncernens aktiviteter. Nøgleelementer i ledelsesstrukturen er fastlagte bemyndigelser, krav om løbende rapportering samt betydelig gennemsigtighed omkring koncernens forhold. Koncernen har også i 2005 løbende vurderet relevante standarder for god selskabsledelse i såvel indland som udland. Det er ledelsens ambition fortsat at tilpasse strukturen med henblik på at fastholde højest mulige standard i forvaltningen. Ledelsesstruktur Koncernens ledelsesstruktur afspejler de generelle selskabsretlige krav samt de særlige lovgivningskrav, som følger af den finansielle lovgivning. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen og den eksterne revisor. Bestyrelsen ansætter direktionen, bestyrelsessekretæren samt den interne revisionschef og vicerevisionschefen og fastlægger deres respektive aflønning. I medfør af lov om finansiel virksomhed må direktionens medlemmer ikke indgå i bestyrelsen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Med henblik på at varetage den tværorganisatoriske koordination af koncernen har bestyrelsen godkendt oprettelsen af en eksekutivkomite. Generalforsamling Ifølge Danske Banks vedtægter har alle aktionærer under iagttagelse af nogle enkle formalia adgang til at stille forslag, deltage, ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Danske Bank planlægger fra generalforsamlingen i 2006 at transmittere formandens beretning på bankens hjemmeside. Banken har én aktieklasse og ingen ejerlofter, stemmeretsbegrænsninger eller andre begrænsninger i aktionærernes ret til at gøre deres indflydelse gældende. Danske Banks vedtægter udgør sammen med lovgivningen rammerne for koncernens ledelse og generalforsamling. Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling. Det følger af Danske Banks vedtægter, at bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode. Bestyrelsen stiller på førstkommende generalforsamling forslag om en vedtægtsændring, hvorved valgperioden reduceres til to år. Herved vil halvdelen af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer være på valg hvert år. Koncernen tilstræber en vis kontinuitet i bestyrelsens sammensætning, hvorfor en toårig valgperiode foretrækkes. Bestyrelse og direktion I december 2005 udtrådte Niels Eilschou Holm efter eget ønske af bestyrelsen, der herefter består af 10 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af Danske Banks bestyrelse er uafhængige. I overensstemmelse med dansk lovgivning vælges et nærmere bestemt antal medarbejderrepræsentanter for en fireårig periode blandt de ansatte. Medarbejderrepræsentanternes nuværende valgperiode udløber i første kvartal 2006, og på det tidspunkt reduceres antallet af medarbejderrepræsentanter fra syv til fem. Den tostrengede ledelsesstruktur indebærer, at bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for Danske Banks anliggender. Direktionen udgør koncernens øverste, daglige ledelse og refererer til bestyrelsen. Den præcise arbejdsdeling mellem bestyrelsen og direktionen reguleres af en forretningsorden, hvis hovedindhold er refereret på Rekruttering og evaluering af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer kan indstilles af aktionærerne eller af bestyrelsen selv. Bestyrelsen besluttede i 2005 at nedsætte et nomineringsudvalg, som forbereder bestyrelsens behandling af forslag om nye bestyrelsesmedlemmer samt genvalg af eksisterende medlemmer. Nomineringsudvalgets kommissorium kan findes på Bestyrelsesformanden har ansvaret for at drage omsorg for evaluering af bestyrelsens arbejde og de enkelte medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at den i løbet af 2006 vil tage skridt til at fastlægge en mere formaliseret struktur i den løbende evalueringsprocedure. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

16 Selskabsledelse Bestyrelsesudvalg Ud over det nye nomineringsudvalg har koncernen tre bestyrelsesudvalg: kredit-, revisionssamt løn- og bonusudvalget. Udvalgene har til opgave at føre tilsyn med udvalgte nøgleområder og forberede sager til den samlede bestyrelse. Bestyrelsen udvidede i 2005 kommissorierne for de ovennævnte bestyrelsesudvalg. Disse kan findes på I overensstemmelse med dansk lovgivning har bestyrelsesudvalgene ikke selvstændig beslutningskompetence. Bestyrelsen besluttede i 2005 at nedlægge risikoudvalget og interessentudvalget. De opgaver, som hidtil blev behandlet af de to udvalg, er inkorporeret i bestyrelsens forretningsorden og vil herefter blive varetaget af den samlede bestyrelse. All Risk komite Med reference til direktionen etableredes i 2005 en All Risk komite, som blandt andet fastlægger koncernens overordnede balance-, kapital- og finansieringsstruktur. Herudover fastlægger All Risk komiteen koncernens overordnede principper for risikostyring, risikopolitikker og investeringsstrategier. Eksekutivkomite Eksekutivkomiteen blev udvidet i Don Price, administrerende direktør for Northern Bank, udnævntes til medlem af komiteen den 1. marts Andrew Healy indtrådte som medlem af komiteen den 1. september 2005 ved ansættelsen som administrerende direktør for National Irish Bank. I 4. kvartal 2005 blev det tillige besluttet, at chef for Personaleudvikling, Lars Stensgaard Mørch, og chef for Kommunikation, Steen Reeslev, skulle indtræde i eksekutivkomiteen pr. den 1. januar Begge blev ved samme lejlighed udnævnt til direktører. Eksekutivkomiteen består herefter af 14 medlemmer og afspejler koncernens større bankrelaterede forretningsområder og stabsfunktioner. Ledelsesaflønning Ledelsens vederlag fastlægges med udgangspunkt i koncernens vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken fremgår af Bestyrelsesmedlemmerne aflønnes alene med et fast honorar. Bestyrelsen har til hensigt at hæve honoraret fra kr. til kr. årligt. Formanden vil fortsat modtage tredobbelt honorar, og næstformænd vil fortsat modtage dobbelt honorar. For medlemskab af bestyrelsesudvalg er det hensigten at lade honoraret udgøre kr. årligt. Intet bestyrelsesmedlem kan modtage et samlet vederlag på mere end to gange bestyrelseshonoraret. Medlemmer af formandskabet kan dog modtage indtil fire gange bestyrelseshonoraret. Forhøjelsen skal ses på baggrund af dels den ændrede udvalgsstruktur, dels det forhold, at honoraret sidst blev reguleret i Den samlede årlige udgift til bestyrelses- og udvalgshonorarer ventes efter reguleringen at andrage 9,1 mio. kr. i forhold til 8,4 mio. kr. i Bestyrelsen fastlægger direktionens lønforhold, som består af fast løn, forskellige former for incitamentsaflønning samt pension. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Individualiserede honorar- og lønoplysninger fremgår af note 5 til resultatopgørelsen. På gives tillige individuelle oplysninger om bestyrelses- og direktionsmedlemmers beholdninger af Danske Bank aktier. Samfundsengagement I 2005 uddelte Danske Studielegater 80 legater a ca kr. til studerende, der gerne ville læse et semester uden for Danmark og bringe deres nye viden med tilbage til Danmark. Danske Ung Talent gav unge mellem 16 og 19 år mulighed for at deltage i en musikkonkurrence og en række koncertforedrag. I 2005 afholdt Danske Bank 18 talentkonkurrencer landet over. Danske Bank koncernen finder det naturligt at engagere sig i de samfund, koncernen agerer i. Derfor bruger Danske Bank koncernen ressourcer på at deltage aktivt i udviklingen af samfundet både på et kulturelt og socialt niveau. Denne ambition udmøntede sig i 2005 i en række nationale, regionale og lokale tiltag både i Danmark og i udlandet. Danske Bank etablerede i 2005 et helt nyt sponsorunivers, Danske Viden. Målet med Danske Viden er blandt andet at bidrage til udviklingen af den danske vidensbase. Danske Viden består af Danske Videnspartnerskaber, Danske Vækstkonferencer, Danske Studielegater, Danske Ung Talent samt Danske Opfinderland. Med Danske Videnspartnerskaber vil Danske Bank skabe et samarbejde mellem banken, institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Målet er at fremme den frie, kreative tanke og den gode ide, der skaber inspiration, innovation og vækst. I 2005 indgik Danske Bank videnspartnerskaber med blandt andre Experimentarium, Velfærdskommissionen, Instituttet for Fremtidsforskning og Det Kongelige Teater. Derudover afholdt banken i 2005 en række regionale vækstkonferencer i Danmark. Med Danske Opfinderland kan børn mellem 6 og 9 år besøge et rullende eksperimentarium. I 2005 blev der afholdt 25 dagsarrangementer over hele Danmark med besøg af i alt børn og deres familier. Via Danske Kultur støtter banken nogle af Danmarks førende kulturinstitutioner. Støtten gives både til en række teatre og teaterforestillinger og til at sende kulturen på turne rundt i Danmark på de regionale og lokale scener. Gennem de seneste tre år har Danske Kultur besøgt mere end 60 danske byer med i alt ca tilskuere. En af grundstenene i lokalmiljøet er et stærkt idræts- og foreningsliv. Danske Bank Cup er en række lokale idrætsstævner inden for blandt andet fodbold, håndbold og badminton for børn og unge over hele Danmark. Hvert år afholder Danske Bank i samarbejde med lokale idrætsforeninger mere end 200 lokale idrætsstævner for godt børn og unge. I 2005 videreførtes BG Banks Litteratursponsorat, der er det største sponsorat i bankens historie. Sigtet med sponsoratet er at fremme dansk litteratur og sprog. Sponsoratet består af BG Banks Litteraturpris på kr., BG Banks Debutant- 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

18 Samfundsengagement pris på kr. og BG Banks Litteraturpulje, BG Banks Forskningspulje samt Årstidens Bog. Pengene fra Litteraturpuljen gik til mere end 200 lokale projekter i Danmark, hvis rammer er brede, men som alle har det til fælles, at de skal medvirke til at fremme læsefærdigheden samt interessen for litteratur og sprog blandt de unge. LitteraTuren, som er et kundeplejearrangement for lokale erhvervskunder, blev afholdt seks steder i Danmark med fortællere og musikere. Disse arrangementer blev besøgt af ca tilskuere. Danica Pension vil inspirere danskerne til at se fremtiden i øjnene. Derfor har Danica Pension sponsoreret en række initiativer, der skal belyse, hvad det gode liv er nu og i fremtiden. Under overskriften Drømmenes Dag har selskabet taget initiativ til en række arrangementer med fremtidsudstillinger og kendte foredragsholdere. Danica Pension har desuden et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Under overskriften Den attraktive arbejdsplads tilbyder Danica Pension rådgivning til sine virksomhedskunder om, hvordan sundheden og trivslen på arbejdspladsen kan forbedres. Realkredit Danmark er en aktiv deltager i det regionale kulturliv med blandt andet sponsorater og samarbejdsaftaler med Grønnegårdsteateret, Musikhuset Aarhus og Herning Kongrescenter. Fokus Bank uddeler hvert år i samarbejde med en række erhvervsvirksomheder Årets Vekstpris for dermed at være med til at sætte fokus på vækst og vækstskabere. Danske Bank i Sverige uddeler hvert år via Östgöta Enskilda Bank i Linköping Årets Rookie til nystartede teknik- og forskningsbaserede virksomheder, der har samarbejdsrelationer med universitetet i Linköping. Northern Bank har også tradition for samfundsengagement og velgørenhed. Blandt bankens mange samfundsrettede aktiviteter kan nævnes deltagelse i det prisbelønnede frivillighedsprogram Time2Count. Med støtte fra banken giver ansatte fra Northern Banks medarbejderkorps regne- og matematikundervisning til børn fra mindre privilegerede miljøer, ligesom de ansatte i 2005 samlede midler ind til behandling af børn med hjertesygdomme. De samfundsrettede aktiviteter omfatter tillige sponsorater med socialt bredt funderede sportsklubber. Ligesom Northern Bank er National Irish Bank engageret i det omfattende Time2Count-program, og også i National Irish Bank samlede medarbejderne midler ind til behandling af børn med hjertesygdomme. I 2005 var banken for sjette år i træk i partnerskab med Galway Arts Festival, Irlands største og mest prestigefyldte, årlige kunstfestival, hvor en af de mange aktiviteter var fejringen af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Med udgangspunkt i koncernens retailaktiviteter har Danske Bank koncernen til hensigt løbende at udvikle de samfundsrettede aktiviteter både i Danmark og i udlandet. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

19 Miljøpolitik Danske Banks bestyrelse vedtog i efteråret 2004 en miljøpolitik for koncernen. I 2005 påbegyndtes implementeringen af miljøpolitikken efter en faseopdelt aktivitetsplan. Hovedindholdet i fase 1 er opbygning af et miljøledelsessystem til håndtering af de direkte miljøpåvirkninger. De direkte miljøpåvirkninger defineres som de miljøpåvirkninger, der er forbundet med den almene drift, såsom ressourceforbrug, emissioner og affald samt direkte miljøpåvirkninger knyttet til koncernens indkøb. Fase 1 forventes afsluttet i 2006 for de danske aktiviteters vedkommende og i 2007 for aktiviteter uden for Danmark. Fase 2 forventes påbegyndt i 2007 og vil fokusere på udbygning af tiltag, der er relevante i forhold til koncernens indirekte miljøpåvirkninger. De indirekte miljøpåvirkninger defineres som de miljøpåvirkninger, der er forbundet med koncernens forretning, såsom miljøforhold i relation til kreditgivning, finansiering og investering. Koncernen fastsatte i 2005 målsætninger for de direkte miljøpåvirkninger samt identificerede de væsentligste indikatorer for denne påvirkning. Desuden blev der udarbejdet miljømæssige kravspecifikationer, som leverandører af inventar, hardware mv. skal underskrive. I 2006 skal procedurer og handlingsplaner for de miljømæssige tiltag yderligere formaliseres. Der henvises i øvrigt til omtalen af arbejdsmiljø i afsnittet Medarbejdere. Desuden henvises til MÅLSÆTNINGER FOR DE DIREKTE MILJØPÅVIRKNINGER Ressourceforbrug Affaldsbehandling Leverandørkrav Medarbejderuddannelse Formalisering af procedurer og handlingsplaner for de miljømæssige tiltag til minimering af koncernens ressourceforbrug Opgørelse af indikatorer for ressourceforbrug Formalisering af procedurer og handlingsplaner for de miljømæssige tiltag til at reducere miljøpåvirkningen fra koncernens affald Opgørelse af indikatorer for affald Formalisering af procedurer for miljøscreening af leverandører Gennemførelse og dokumentation af miljøscreening af alle eksisterende leverandører Udarbejdelse af et trænings- og uddannelsesprogram for alle medarbejdergrupper Alle medarbejdere i koncernen skal have kendskab til miljøpolitikken 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

20 Medarbejdere Medarbejdere Koncernens mål for Human Resource området er at tiltrække og engagere de mest kompetente og bedst præsterende medarbejdere. Dette indebærer fokus på kontinuerlig udvikling af koncernens medarbejdere og ledere. Koncernen lægger vægt på, at medarbejderne er engagerede og iagttager koncernens kerneværdier, og at nuværende såvel som potentielle medarbejdere opfatter koncernen som en særligt attraktiv arbejdsplads. Indsatsen på HR området var i 2005 i stort omfang rettet mod at understøtte integrationen af Northern Bank og National Irish Bank i Danske Bank koncernen. Medarbejdernes engagement Medarbejdertilfredshed, motivation og loyalitet måles i alle koncernens enheder blandt andet via årlige medarbejderundersøgelser, hvor den enkelte medarbejder vurderer de nærmeste ledere, samarbejdsrelationer og arbejdsbetingelser i øvrigt. Medarbejdernes engagement stabiliserede sig på et højt niveau efter en årrække med en støt stigende trend. Koncernens medarbejdere har fortsat et engagement på et niveau over sektoren generelt. Tilsvarende gjorde sig gældende for loyaliteten over for koncernen. Kompetenceudvikling tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetenceprofil og forventes i stadig højere grad at være integreret i hverdagen, hvor de lokale ledere har ansvaret for løbende kompetenceudvikling med henblik på at øge effektiviteten. Egentlig uddannelse sker i mindre moduler, der kan gennemføres fleksibelt i forhold til de konkrete behov. E-learning og andre teknologiske værktøjer inddrages i stigende omfang. Koncernen understøtter relevant ekstern videreog efteruddannelse for medarbejderne i såvel Danmark som i de udenlandske enheder. I 2005 blev gennemført en række tiltag med henblik på at styrke medarbejdernes engelskkundskaber, blandt andet afledt af købet af de to irske banker. Lederudvikling I årets løb blev et nyt, internt lederudviklingsprogram introduceret. Programmet er en integreret del af de øvrige personaleudviklingstiltag. Koncernen benytter sig derudover af en række eksterne tilbud fra faglige konferencer over teoretisk videreuddannelse til lederuddannelse på højt niveau på internationale business schools. Kompetenceudvikling Koncernen har stærk fokus på kompetenceudvikling, dels via kurser, dels via on-the-job-training. De interne uddannelser spænder fra faglige kurser til personlig udvikling og lederudvikling. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

58 PÅTEGNINGER 58 Ledelsespåtegning 59 Revisionspåtegninger

58 PÅTEGNINGER 58 Ledelsespåtegning 59 Revisionspåtegninger 4 LEDELSESBERETNING 4 Hovedtal 5 Resume 7 Regnskabsberetning 12 Forventninger til 2007 14 Organisation og selskabsledelse 14 Selskabsledelse 17 Danske Bank aktien 19 Samfundsansvar 20 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere