BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer"

Transkript

1 BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Adm. direktør Peter Højland Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Professor, dr. oecon. Claus Vastrup Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Medarbejdervalgte medlemmer Privatrådgiver Tove Abildgaard Bankassistent Helle Brøndum Projektleder René Holm Fuldmægtig Peter Michaelsen Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen Fuldmægtig Verner Usbeck Bankassistent Solveig Ørteby 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

2 Ledelse DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard / næstformand Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Direktør Thomas Borgen, Bankaktiviteter Norge Direktør Andrew Healy, Bankaktiviteter Irland Direktør Søren Kaare-Andersen, Bankaktiviteter BG Bank Direktør Jørgen Klejnstrup, International forretningsudvikling Direktør Sven Lystbæk, Koncern Service Center Direktør Lars Stensgaard Mørch, Personaleudvikling Direktør Henrik Normann, Danske Markets Direktør Don Price, Bankaktiviteter Nordirland Direktør Steen Reeslev, Kommunikation Direktør Per Skovhus, Bankaktiviteter Danske Bank Direktør Mats Torstendahl, Bankaktiviteter Sverige DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Resume 2005 var et særligt godt år for Danske Bank koncernen. Med et resultat efter skat på mio. kr. realiseredes det bedste årsresultat i koncernens historie. I 2004 udgjorde resultatet efter skat mio. kr. Resultatet pr. aktie steg 42 pct. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle markeder. Herudover blev resultatet begunstiget af engangsindtægter og en ekstraordinær gunstig udvikling i udlånsporteføljens bonitet, som medførte indtægtsførsel fra regnskabsposten tab på udlån. Omkostningerne var påvirket af investeringer i detailbankaktiviteterne. Den økonomiske vækst på koncernens hovedmarkeder lå over det europæiske gennemsnit. Generelt lå både renterne og inflationen fortsat på et lavt niveau, og aktiemarkederne var ganske positive. Koncernen konstaterede en stigende låneefterspørgsel fra såvel privat- som erhvervskunder samt en høj aktivitet på aktie- og obligationsmarkederne. Ultimo februar 2005 overtog Danske Bank Northern Bank, Nordirland, og National Irish Bank, Irland, og blev dermed en væsentlig aktør på det nordirske og irske bankmarked. Købsprisen var 10,7 mia. kr. Integrationen af de to banker i Danske Bank koncernen forløber planmæssigt, og den forretningsmæssige udvikling er som forventet. I påsken 2006 vil bankerne blive integreret på koncernens it-platform. I forbindelse med erhvervelsen af de to banker udstedte Danske Bank i marts 2005 hybrid kernekapital og supplerende kapital på i alt 6,8 mia. kr. Koncernens ratings blev i den forbindelse bekræftet af de internationale ratingbureauer. I andet halvår 2005 øgede koncernen sin distributionskraft på boligfinansierings-området yderligere, idet koncernen købte mæglervirksomhederne Krogsveen i Norge og Skandia Mäklarna i Sverige samt indgik en langsigtet samarbejdsaftale med ejendomsmæglerkæden Bjurfors i Sverige. I efteråret offentliggjorde Danske Bank koncernen sin vision og mission. Visionen er En platform exceptionelle brands. Koncernen anvender de samme værktøjer på samtlige markeder, hvor koncernen er til stede. Derved styrkes evnen til effektivt at drive detailbankvirksomhed på tværs af landegrænser. Forretningsmodellen består af en fælles koncernplatform (it-systemer, produktudvikling, kommunikation, kredit- og risikostyring, personaleudvikling og økonomi) samt af ambitionen om at udvikle exceptionelle brands med hver deres unikke kendetegn. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

4 Resume Missionen er at være Den bedste lokale finansielle partner. Gensidighed er nøgleordet for koncernens finansielle partnerskab med den enkelte kunde. Som konsekvens af koncernens strategi om øget fokusering på klassisk detailbankvirksomhed blev Danske Banks filial i New York lukket ultimo året, ligesom aktiviteterne i London blev væsentligt reduceret. Endvidere blev HandelsFinans afhændet i 4. kvartal Ved udgangen af året var samtlige Bankaktiviteter organiseret efter samme struktur, bestående af regioner med et finanscenter, moderfilialer og tilknyttede lokale filialer. Koncernens beslutning om fokusering på detailbankmarkedet medførte den ønskede reduktion af risikoprofilen og skabte bedre grundlag for fortsat vækst. I konsekvens heraf blev kapitalmålsætningerne tilpasset. Målsætningen for kernekapitalens niveau er reduceret fra 6,5 pct. til 6,0-6,5 pct., og koncernens pay-out ratio forventes fremover at være pct. afhængig af den forretningsmæssige udvikling. For 2006 planlægges en pay-out ratio på 40 pct. Koncernen fastholder sine målsætninger om kapitalafkast. Eventuelt overskydende kapital vil fortsat blive udbetalt til aktionærerne i form af udbytte og eventuelt aktietilbagekøb. Det er dog ikke forventningen, at aktietilbagekøb bliver aktuelt i 2006 eller Danske Banks koncernregnskab er for første gang aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS medførte en række ændringer i anvendt regnskabspraksis og i præsentationen af resultatopgørelse, balance, kapitalbevægelser og pengestrømme. Danske Bank aktien gav i 2005 et positivt afkast på 38,2 pct., sammensat af en kursgevinst på 32,0 pct. og udbytte for regnskabsåret 2004 på 6,2 pct. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 10,00 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Udbyttet udgør 50 pct. af koncernens overskud efter skat. På baggrund af det særligt gode resultat i 2005 vil medarbejderne i foråret 2006 modtage aktier for et samlet beløb på 118 mio. kr. Ved indgangen til 2006 er Danske Bank koncernens konkurrenceevne og vækstgrundlag styrket ved den øgede detailbankfokusering og de gennemførte opkøb. Da de makroøkonomiske vilkår på koncernens hovedmarkeder fortsat er mere gunstige end det europæiske gennemsnit, er det forventningen, at 2006 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Dog kan der ikke forventes engangsindtægter i samme omfang som i 2005 eller forventes nettoindtægtsførsel af tab på udlån. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Danske Bank koncernens hovedtal ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (Mio. kr.) Bankudlån Realkreditudlån Aktiver i handelsportefølje Investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte realkreditobligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 20,4 14,4 13,3 11,5 11,9 Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 20,4 14, Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 18,5 13,9 15,2 14,0 16,0 Omkostninger i pct. af indtægter 52,2 52,7 50,4 55,4 55,5 Solvensprocent 10,3 10,2 11,0 10,5 10,3 Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kernekapital) 7,3 7,7 7,7 7,6 7,3 Udbytte pr. aktie (kr.) 10,00 7,85 6,55 4,75 4,75 Børskurs, ultimo 221,2 167,5 138,8 117,4 135,1 Indre værdi pr. aktie (kr.) 118,9 106,7 89,9 84,8 78,0 Heltidsmedarbejdere, ultimo For er værdiansættelsen foretaget i henhold til IFRS. For er værdiansættelsen foretaget i henhold til dagældende regnskabsregler. 8 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

6 Årets resultat Årets resultat Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet pr. aktie udviste en stigning på 42 pct. Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr., hvilket var bedre end forventet ved offentliggørelsen af kvartalsrapporten for kvartal I 4. kvartal 2005 udgjorde koncernens resultat før skat mio. kr. Året var præget af betydelig kundeaktivitet på alle markeder. Herudover blev resultatet begunstiget af engangsindtægter og en ekstraordinær gunstig udvikling i udlånsporteføljens bonitet, som medførte indtægtsførsel fra regnskabsposten tab på udlån. Omkostningerne var påvirket af investeringer i detailbankaktiviteterne. Indtægter I forhold til 2004 steg indtægterne 20 pct. til mio. kr. Indtægter fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog med 45 pct. af indtægtsstigningen. Den øvrige indtægtsfremgang kan tilskrives en god udvikling i samtlige koncernens forretningsområder. Nettorenteindtægterne steg 16 pct. til mio. kr. Bankudlånet steg 35 pct. Den faldende rentemarginal var en følge af ændret produktsammensætning og konkurrencepres inden for koncernens kerneområder. Væksten i udlånet var især koncentreret inden for pantsikrede boligfinansieringsprodukter med lav rentemarginal samt præget af en god udvikling i udlån til erhvervskunder. Nettogebyrindtægterne steg 24 pct. Ses der bort fra nettogebyrindtægterne fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland var stigningen på 14 pct. Fremgangen var alene drevet af højere volumen primært fra rekordhøj konverteringsaktivitet på realkreditområdet samt øget fondshandel. Handelsindtægterne steg 33 pct. Stigningen kunne tilskrives høj aktivitet på rente- og aktiemarkederne samt gevinster på salg af udlån i forbindelse med reduktionen af engrosbankaktiviteterne i London og New York. Desuden indgik under handelsindtægter en avance på godt 500 mio. kr. fra salget af HandelsFinans. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg 3 pct., da øget forretningsomfang samt et forbedret investeringsafkast opvejede et negativt resultat af syge- og ulykkesforretningen. I 2005 blev der indtægtsført udskudt risikotillæg fra tidligere år på 441 mio. kr. mod 445 mio. kr. i Der udestår således ikke pr. den 1. januar 2006 yderligere udskudt risikotillæg fra tidligere år. Fremgangen i øvrige indtægter på 227 mio. kr. til mio. kr. skyldes især en god udvikling inden for operationel leasing og køb af ejendomsmæglerkæden Krogsveen. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne steg 18 pct. til mio. kr. Korrigeres der for indregningen af Bankaktiviteter Nordirland og Irland var driftsomkostningerne stort set uændrede trods udvidelse af forretningsgrundlaget i Norden samt en resultatbaseret stigning i performanceafhængig aflønning. Den samlede omkostningsprocent blev forbedret fra 52,7 til 52,2. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Tab på udlån Tab på udlån udviklede sig fra en udgiftsførsel på 759 mio. kr. i 2004 til en indtægtsførsel på mio. kr. i Udviklingen kunne tilskrives god bonitet i udlånsporteføjen og gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nye nedskrivninger samt tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger. Skat Skat af årets resultat er beregnet til mio. kr. i 2005 svarende til en effektiv skatteprocent på 28. Som følge af tilbageførsel af nedskrivninger på udlån i medfør af overgang til IFRS betalte koncernen yderligere 1,3 mia. kr. i selskabsskat. Den danske selskabsskatteprocent blev i 2005 nedsat fra 30 pct. til 28 pct. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 75 mia. kr. ved udgangen af 2005 mod 67 mia. kr. ultimo Ændringen kan i det væsentligste henføres til udlodning af udbytte i marts 2005 samt indregning af årets resultat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 10,00 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. svarende til 50 pct. af koncernens overskud. Solvens Solvensprocenten ultimo 2005 blev opgjort til 10,3, hvoraf 7,3 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 6,6. Forrentning Forrentningen af egenkapitalen steg fra 13,9 pct. i 2004 til 18,5 pct. Årets resultat pr. aktie steg fra 14,4 kr. til 20,4 kr. svarende til en stigning på 42 pct. Kapital og solvens Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde kr. eller stk. aktier ultimo 2005 efter annullering af stk. aktier som følge af aktietilbagekøbet, der blev gennemført i Antallet af udestående aktier ultimo 2005 udgjorde aktier, og det gennemsnitlige antal af udestående aktier i 2005 udgjorde aktier. Kernekapitalprocenten blev reduceret med 0,7 procentpoint som følge af fradrag for merprisen i forhold til den regnskabsmæssige indre værdi ved køb af de to banker i Nordirland og Irland. I forbindelse med erhvervelsen af Northern Bank og National Irish Bank udstedte Danske Bank i marts 2005 hybrid tier 1 kapital på GBP 150 mio. og supplerende kapital for EUR 700 mio., i alt svarende til 6,8 mia. kr. I juni 2005 indfriede banken supplerende kapital for USD 500 mio., svarende til 3,1 mia. kr. Banken udstedte ny supplerende kapital i september for EUR 500 mio., svarende til 3,7 mia. kr., og i december for NOK 535 mio. svarende til 0,5 mia. kr. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

8 Årets resultat Stigningen i de risikovægtede poster fra 808 mia. kr. ultimo 2004 til 944 mia. kr. ultimo 2005 kan henføres til erhvervelsen af bankerne i Irland og Nordirland samt høj udlånsvækst. Indlån Indlån eksklusive repoforretninger beløb sig til 533 mia. kr. mod 436 mia. kr. ved udgangen af 2004 svarende til en stigning på 97 mia. kr. eller 22 pct. Balance Ultimo 2005 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Udlån I forhold til ultimo 2004 steg koncernens bankudlån eksklusive repoforretninger med 150 mia. kr. til 621 mia. kr. svarende til en vækst på 32 pct. Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog til stigningen med 62 mia. kr. Ses bort herfra var der tale om en indlånsstigning på 8 pct. Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen steg 22 mia. kr. til 445 mia. kr. svarende til en stigning på 5 pct. Stigningen skyldtes en øget obligationsbeholdning. Halvdelen af udlånsvæksten kan tilskrives erhvervelsen af Northern Bank og National Irish Bank. I de danske bankaktiviteter øgedes udlån med 42 mia. kr. svarende til en stigning på 19 pct., mens udlånet i de øvrige nordiske enheder øgedes med 44 mia. kr. svarende til en stigning på 28 pct. Udlånsomfanget blev reduceret som følge af frasalg af udlån fra Bankaktiviteter England og USA. Koncernens samlede renterisiko over for en renteændring på 1 procentpoint udgjorde 508 mio. kr. ultimo 2005 mod 812 mio. kr. ultimo Realkreditudlån udgjorde 569 mia. kr. ved udgangen af 2005 svarende til en stigning på 9 pct. i forhold til ultimo Repoudlån steg 64 mia. kr. til 209 mia. kr. i forhold til ultimo 2004 primært som følge af stigende aktivitet på det internationale repomarked. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Forventninger til 2006 Der er for 2006 udsigt til moderat økonomisk vækst i Europa med forventning om svagt stigende rentesatser. Væksten på koncernens hovedmarkeder forventes at blive højere end i Europa som helhed. Nettorente- og gebyrindtægter fra bankaktiviteterne forventes at blive øget i forhold til 2005 som følge af en tocifret udlånsvækst inden for såvel boligfinansiering som erhvervsudlån. Herudover vil indtægterne fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland indgå med et fuldt år mod 10 måneder i Generelt forventes en god vækst i forretningsomfanget igennem året. Den høje aktivitet på realkredit- og fondsmarkedet forventes dog ikke at fortsætte med samme styrke i Handelsindtægterne forventes at blive lavere end i 2005, som var påvirket af engangsindtægter og et ekstraordinært højt aktivitetsniveau. Koncernens markedsposition forventes fastholdt, men handelsindtægterne vil i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Forsikringsaktiviteterne forventes også i 2006 at udvise en positiv forretningsudvikling. Som følge af indtægtsførsel i 2005 af risikotillæg fra tidligere år og nye regnskabsregler for opgørelse af unitlink hensættelser forventes indtjeningen fra forsikringsaktiviteter dog at blive lavere end i Indtægter af engangskarakter udgjorde 1,6 mia. kr. i 2005 hidrørende fra salg af ejendomme, unoterede aktier, herunder HandelsFinans, fra salg af låneporteføljen i New York og London samt indtægtsførsel af risikotillæg fra tidligere år. Desuagtet forventes koncernens samlede indtægter at blive på niveau med Koncernens omkostninger forventes at blive forøget i niveauet 5 pct., hvoraf Bankaktiviteter Nordirland og Irland tegner sig for godt halvdelen af stigningen. I 2006 vil der i forhold til 2005 både indgå yderligere to driftsmåneder og øgede, planlagte integrationsomkostninger. Eksklusive disse forhold forventes koncernens omkostninger at blive forøget i niveauet 2 pct. Forøgelsen afspejler den generelle omkostningsudvikling og et fortsat højt aktivitetsniveau i de danske, norske og svenske detailbankaktiviteter. Ses bort fra de betydelige engangsindtægter i 2005, forventes resultatet før tab på udlån at stige moderat. På baggrund af den forventeligt gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes beskedne tab på udlån i Årets resultat før skat forventes på grund af de betydelige engangsindtægter i 2005 at blive lavere end i Det endelige resultat vil dog fortsat afhænge af blandt andet aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og kursudviklingen på de finansielle markeder. Koncernens skatteprocent forventes at blive DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

10 Northern Bank og National Irish Bank Northern Bank og National Irish Bank Danske Banks køb af Northern Bank, Nordirland, og National Irish Bank, Irland, blev effektueret den 28. februar De to banker integreres i påsken 2006 på Danske Bank koncernens teknologiske platform via en itkonvertering, der omfatter i alt omkring kunder og 154 filialer. Den forestående integration bevirker et betydeligt løft af de to bankers produktudbud og elektroniske serviceydelser, ligesom kunderne vil opleve ændret design og ny branding. Bankerne indtager forskellige positioner på deres respektive markeder. Northern Bank er en af de førende banker i Nordirland med en markedsandel af privatkunder på 20 pct. og af erhvervskunder på 33 pct. National Irish Bank er en mindre aktør på det irske marked med en andel på omkring 3 pct. De administrerende direktører i de to banker, Don Price, Northern Bank, og Andrew Healy, National Irish Bank, indtrådte i 2005 som medlemmer af Danske Banks eksekutivkomite. På grundlag af organiseringen af koncernens andre Bankaktiviteter er der gennemført en organisationstilpasning i de to banker med etablering af regioner med finanscentre, moderfilialer og tilknyttede lokale filialer. En række administrative funktioner er samlet i et service center med placering i Belfast og reference til Koncern Service Center i Danmark. Service centret betjener både Northern Bank og National Irish Bank. It-udvikling Som forberedelse til it-konverteringen i påsken 2006 er den nødvendige systemudvikling for de omkring 70 tilknyttede udviklingsprojekter gennemført, og de første prøvekonverteringer er gennemført med succes. Med implementering af Danske Bank koncernens systemer, produkter og processer forandres hverdagen for de fleste af bankernes medarbejdere. De mange nuværende rutineopgaver afløses i stor udstrækning af understøttende systemer, hvorved medarbejderne fremover får mere tid til salgs- og serviceorienterede aktiviteter. Den organisatoriske implementering er således omfattende, og de omkring medarbejdere skal igennem næsten uddannelsesdage foruden selvstudier i grundlæggende pc-færdigheder og systemkendskab. Medarbejdere I påsken 2006 tager 275 medarbejdere fra filialer i Danmark, Norge og Sverige til de irske og nordirske filialer, hvor de i to uger skal assistere deres kolleger i brugen af nye systemer og processer. Som forberedelse til konverteringen har omkring 450 irske og nordirske medarbejdere besøgt koncernens danske filialer. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Der er indgået aftale med den irske/nordirske fagforening IBOA, der positivt støtter integrationens afledte aktiviteter, herunder en omfattende e-learning-uddannelse af medarbejderne i fritiden. Som kompensation for denne indsats har medarbejderne fået tilbudt en hjemme-pc-ordning med bredbånd. Gennemførte målinger af medarbejdertilfredsheden har vist en positiv udvikling i såvel tilfredshed som motivation i begge banker. Finansielle planer Northern Bank og National Irish Bank har udarbejdet finansielle planer indtil 2008 med udgangspunkt i det fremtidige produktudbud og prisstrukturer samt den nye organisering og bemandingsplan for filialer og hovedkontorer. Planerne fastholder de oprindelige synergiforventninger på 350 mio. kr. p.a. med fuld regnskabsmæssig effekt fra 2008 og understøtter samtidig vækstambitionerne for de to banker. Koncernens samlede integrationsomkostninger, inklusive udgifter til it-konverteringen i påsken 2006, forventes fortsat at ville udgøre 1,5 mia. kr., hvoraf godt 550 mio. kr. er afholdt i Det samlede resultat for de to banker i perioden marts til og med december 2005 udgjorde -83 mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

12 Danske Bank aktien Danske Bank aktien Danske Banks overordnede finansielle ambition er at realisere et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne. Danske Bank aktien Kurs 230 Mia. kr. 14 Værdi til aktionærerne skabes gennem kursstigninger og udbetaling af udbytte, hvilket muliggøres af en solid udvikling i indtjeningen. Ambitionen søges realiseret via løbende udvikling af koncernens kernevirksomhed, effektivisering af koncernens operative processer og fokus på optimering af kapital- og risikostyring. Danske Bank aktien i 2005 Aktiekapitalen udgjorde kr. ultimo 2005 efter annullering i juni af stk. aktier som følge af aktietilbagekøbet i Danske Bank aktiens kurs var 221,18 kr. ved udgangen af I 2005 steg aktien 32,0 pct. Herudover modtog aktionærerne 7,85 kr. i udbytte pr. aktie, således at årets samlede afkast nåede op på 38,2 pct. Til sammenligning steg MSCI European Banks indekset 18,5 pct., og det danske OMXC20-indeks (tidligere KFX) steg 37,3 pct., begge eksklusive udbytte. Over de seneste fem kalenderår har en investering i Danske Bank aktien i gennemsnit givet et afkast på 13,6 pct. om året Markedsværdi og omsætning Ved udgangen af 2005 var Danske Banks samlede markedsværdi 141,2 mia. kr., hvilket var 32,0 pct. højere end ultimo Den gennemsnitlige daglige omsætning i Danske Bank aktien var 284 mio. kr. i 2005 mod 274 mio. kr. i Danske Bank aktien var den femte mest omsatte aktie på Københavns Fondsbørs med en samlet omsætning på 71,8 mia. kr. i Målt på markedsværdi ultimo 2005 var Danske Bank det næststørste danske, børsnoterede aktieselskab Månedlig omsætning (kursværdi) Aktiekurs SAMLET UDLODNING (Mio. kr.) Udbytte Aktietilbagekøb I alt Årets resultat I alt i pct. af årets resultat DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 DANSKE BANK AKTIEN Børskurs, ultimo året, kr. 221,2 167,5 Total markedsværdi, ultimo året, mia. kr. 141,2 106,9 Årets resultat pr. aktie, kr. 20,4 14,4 Udbytte pr. aktie, kr. 10,00 7,85 Indre værdi pr. aktie, kr. 118,9 106,7 Kurs/indre værdi pr. aktie 1,9 1,6 Udbytte for 2005 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i 2006 udbetales 10,00 kr. i udbytte pr. aktie for året 2005 svarende til 4,5 pct. af aktiens kursværdi ultimo 2005 eller i alt mio. kr. IR information I 2005 blev Investor Relation-aktiviteterne yderligere styrket. På koncernens hjemmeside blev en række nye faciliteter introduceret, herunder interaktivt regnskab, konsensusestimater fra aktieanalytikere, en detaljeret indføring i de nye regnskabsstandarder (IFRS) samt detaljeret information om de to irske banker. I løbet af året afholdt Danske Bank møder med over 300 investorer i Danmark og i finanscentre i Europa, USA og Canada. Aktionærer i Danske Bank Danske Bank havde ved udgangen af 2005 ca aktionærer. Ifølge værdipapirhandelsloven skal aktiebesiddelser over 5 pct. af aktiekapitalen meddeles selskabet, ligesom det skal meddeles, når grænser med 5 procents mellemrum gennembrydes. Ved udgangen af 2005 besad følgende to aktionærgrupper mere end 5 pct. af Danske Banks aktiekapital A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal og selskaber i A.P. Møller Mærsk Gruppen, København, ejer til sammen over 20 pct. af aktierne Fonden Realdania, København, ejer over 10 pct. af aktierne. Udenlandske aktionærer ejede ultimo 2005 ca. 35 pct. af Danske Bank, hvilket er uforandret i forhold til ultimo Hovedparten af de udenlandske aktionærer er hjemmehørende i USA og UK. Fondsbørsmeddelelser udsendt i 2005 findes på Generalforsamling og aktionærmøder Aktionærerne blev i 2005 orienteret om bankens udvikling på den ordinære generalforsamling den 15. marts og på fire aktionærmøder i Aalborg, Århus, Odense og København. Der blev også holdt en række mindre, lokale møder i henholdsvis Bankaktiviteter Danske Bank og BG Bank. Da interessen for aktionærmøder har været vigende de senere år, vil koncernen ikke fremover afholde disse. Derimod vil de enkelte brands fortsat holde lokale møder, der er målrettet lokale forhold og interesser. Invitation til generalforsamlingen annonceres i dagspressen. På generalforsamlingen 2005 var godt 50 pct. af aktiekapitalen repræsenteret. Der var givet fuldmagt til bestyrelsen for et begrænset antal stemmer, som i overensstemmelse med fast praksis i Danske Bank kun gjaldt for dette ene møde. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

14 Organisation og selskabsledelse Organisation og selskabsledelse Koncernens vision og mission Danske Bank fokuserer på klassisk bankvirksomhed udøvet på forkant med det nye århundrede. I efteråret offentliggjorde koncernen sin vision og mission. Visionen En platform exceptionelle brands Koncernen har en såvel robust som skalerbar platform til understøtning af detailbankvirksomheden. Modellen omfatter it-systemer, produktudvikling, kommunikation og branding, kreditog risikostyring, personaleudvikling og økonomi. De enkelte enheder i koncernen arbejder således på tværs af landegrænser på basis af den samme forretningsmodel. En forretningsmodel som udvikles løbende ved best practice -aktiviteter og offensiv udnyttelse af markedsmuligheder. Inden for rammerne af koncernens værdigrundlag er det ambitionen at fastholde og udvikle unikke brands. Hvert brand skal i sit lokale marked skille sig klart ud og i kundernes øjne være differentierede og værdiskabende. Missionen Den bedste lokale finansielle partner De enkelte brands vil i de respektive markeder til stadighed blive udbygget. Missionen er at skabe omfattende og langvarige finansielle partnerskaber med udgangspunkt i gensidighed. Koncernens ambition er at løfte sig over branchen i de lokale markeder ved samlet set at give det bedste tilbud. Koncernens tilbud tager udgangspunkt i høje ambitioner for så vidt angår konkurrencedygtighed, rådgivning, åbenhed og værdiskabelse. Selskabsledelse Ledelsesstrukturen i Danske Bank koncernen er i tillæg til iagttagelse af de selskabsretlige krav opbygget med henblik på at sikre maksimal sikkerhed i forvaltningen af koncernens aktiviteter. Nøgleelementer i ledelsesstrukturen er fastlagte bemyndigelser, krav om løbende rapportering samt betydelig gennemsigtighed omkring koncernens forhold. Koncernen har også i 2005 løbende vurderet relevante standarder for god selskabsledelse i såvel indland som udland. Det er ledelsens ambition fortsat at tilpasse strukturen med henblik på at fastholde højest mulige standard i forvaltningen. Ledelsesstruktur Koncernens ledelsesstruktur afspejler de generelle selskabsretlige krav samt de særlige lovgivningskrav, som følger af den finansielle lovgivning. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen og den eksterne revisor. Bestyrelsen ansætter direktionen, bestyrelsessekretæren samt den interne revisionschef og vicerevisionschefen og fastlægger deres respektive aflønning. I medfør af lov om finansiel virksomhed må direktionens medlemmer ikke indgå i bestyrelsen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Med henblik på at varetage den tværorganisatoriske koordination af koncernen har bestyrelsen godkendt oprettelsen af en eksekutivkomite. Generalforsamling Ifølge Danske Banks vedtægter har alle aktionærer under iagttagelse af nogle enkle formalia adgang til at stille forslag, deltage, ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Danske Bank planlægger fra generalforsamlingen i 2006 at transmittere formandens beretning på bankens hjemmeside. Banken har én aktieklasse og ingen ejerlofter, stemmeretsbegrænsninger eller andre begrænsninger i aktionærernes ret til at gøre deres indflydelse gældende. Danske Banks vedtægter udgør sammen med lovgivningen rammerne for koncernens ledelse og generalforsamling. Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling. Det følger af Danske Banks vedtægter, at bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode. Bestyrelsen stiller på førstkommende generalforsamling forslag om en vedtægtsændring, hvorved valgperioden reduceres til to år. Herved vil halvdelen af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer være på valg hvert år. Koncernen tilstræber en vis kontinuitet i bestyrelsens sammensætning, hvorfor en toårig valgperiode foretrækkes. Bestyrelse og direktion I december 2005 udtrådte Niels Eilschou Holm efter eget ønske af bestyrelsen, der herefter består af 10 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af Danske Banks bestyrelse er uafhængige. I overensstemmelse med dansk lovgivning vælges et nærmere bestemt antal medarbejderrepræsentanter for en fireårig periode blandt de ansatte. Medarbejderrepræsentanternes nuværende valgperiode udløber i første kvartal 2006, og på det tidspunkt reduceres antallet af medarbejderrepræsentanter fra syv til fem. Den tostrengede ledelsesstruktur indebærer, at bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for Danske Banks anliggender. Direktionen udgør koncernens øverste, daglige ledelse og refererer til bestyrelsen. Den præcise arbejdsdeling mellem bestyrelsen og direktionen reguleres af en forretningsorden, hvis hovedindhold er refereret på Rekruttering og evaluering af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer kan indstilles af aktionærerne eller af bestyrelsen selv. Bestyrelsen besluttede i 2005 at nedsætte et nomineringsudvalg, som forbereder bestyrelsens behandling af forslag om nye bestyrelsesmedlemmer samt genvalg af eksisterende medlemmer. Nomineringsudvalgets kommissorium kan findes på Bestyrelsesformanden har ansvaret for at drage omsorg for evaluering af bestyrelsens arbejde og de enkelte medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at den i løbet af 2006 vil tage skridt til at fastlægge en mere formaliseret struktur i den løbende evalueringsprocedure. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer

BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Kabinetssekretær,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Koncernens vision og mission Danske Bank koncernen fokuserer på at drive traditionel bankvirksomhed baseret på moderne teknologi på de nordeuropæiske markeder og er en ledende aktør på

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger Årsrapport 2007 Indhold Mål og strategier for Roskilde Bank...3 Fortsat fremgang i basisindtægter...4 Hovedtal / nøgletal...5 Regnskabskommentarer...5 Ledelsesberetning Hovedtal, nøgletal og femårsoversigt...6

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere