Mål og handleplan Korsvejens Skole Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning"

Transkript

1 Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet, samarbejde og ansvarlighed. Korsvejens Skoles Værdigrundlag: Vi sætter SAMHØRIGHED højt. FAGLIGHED og FORDYBELSE, TRIVSEL og GLÆDE, SELVVÆRD og ANSVARLIGHED medtænkes i alle årsplaner og fremgår tydeligt i hele skolens virke. Vores forventninger er, at såvel voksne som børn forholder sig til skolens værdigrundlag. I skoleåret vil vi: 1. Fokusere på skoleudvikling, herunder veje til implementering af ny skolereform 2. Fokusere på faglighed 3. Inklusion 1. Skoleudvikling I skoleåret blev Det gode møde søsat og der blev udarbejdet skabeloner. Disse skabeloner bruges fortsat. Der skal fremadrettet mere fokus på referaterne. At fastholde de opnåede erfaringer med afholdelse af effektive møder At få tydelige beslutninger i referatet Det forventes, at alle mødeindkaldere benytter skabelonerne, at alle referater skrives i skabelonen, at mødereferater lægges i lærerintra og at møderne så vidt muligt evalueres hver gang. I faserne arbejdes med temaet: Hvad er et godt referat? Af APV en fremgår det, at der er tilfredshed med mødeafviklingen At beslutninger bringes videre. På fasemøder i januar Fra faserne bringes arbejdet videre til PU som tager det på PR 27/1 1

2 Vi lærer til livet. Efter en pædagogisk dag i november 2012 med Kresten Schultz-Jørgensen, blev det tydeligt, at vi som skole havde behov for at målrette vores tiltag. I fællesskab blev 3 områder valgt: Samhørigheden, fagligheden og fremtiden. I PU blev disse tre områder formuleret som en samlet overskrift: Vi (samhørighed), lærer (faglighed) til livet (fremtiden). En prosatekst fortsætter tankerne bag overskriften. At alle tiltag og handlinger sker med tanke på, at Vi lærer til livet At få fokus på handlinger, som understøtter visionen. På alle meddelelser til hjemmene står overskriften og, såfremt der er plads, sættes prosateksten ind. På Skoleporten indsættes prosatekst og tiltag. Handleplan tager udgangspunkt i visionen og er indtænkt i den nye skolereform God respons fra forældre, elever og medarbejdere mundtligt eller skriftligt.. Tovholderne får respons fra de enkelte fasemedlemmer. PU samler responsen. Evalueres på PR mødet 17/3-14. Den nye skolereform På alle PR møder i skoleåret vil skolereform 2014 være et fast punkt på dagsordenen. At alle føler sig klædt godt på til opgaven De mange usikkerheder og spørgsmål bliver løbende afklaret Skolelederen udarbejder fra skoleårets start en pixiudgave af skolereformen. PR møderne har punktet på dagsordenen hver gang. Skolelederen deltager i kommunal arbejdsgruppe. Tankerne bag reformen bredes ud til alle. Spørgelysten stiger Der er engagerede debatter på PR møder PR bliver løbende opdateret Løbende i PU, ved PR møder, og i Skolebestyrelsen. 2

3 2. Faglighed Fagtemamøder. Som resultat af drøftelserne og fremkomne forslag om ny fagteamstruktur, forsøges i skoleåret med fagtemamøder frem for fagteammøder. Der sendes fortsat en repræsentant for hvert fag til de kommunale netværksmøder. Fagtemamøderne er bredere og det har været op til de enkelte udbydere at sammensætte et program. Hvert PR medlem melder sig til mindst 12 timers fagtema. Udbuddet af teammøder er: Elevlab, Den Blå Planet, Fiskeri på Vestamager, De elektroniske prøver i bio og geo, Romanlæsning og sprogligt svage elever, Cooperative Learning, Skoleblogs, Active Vote, Geologisk Museum, Konditest for børn, Københavns historie (bytur), Virksomhedsbesøg, Musik for alle, Inklusion af elever med vanskeligheder. At videndele på tværs af fag og klassetrin. At deltagerne opnår nysgerrighed i forhold til tværfaglige tiltag Efter udbudsrunden er lavet en oversigt, som de enkelte PR medlemmer har meldt sig efter. I løbet af skoleåret afholdes de datofastlagte fagtemamøder. Fagtemamøderne får gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Det besluttes at fortsætte fagtemamøder ved næste skoleårs planlægning. Ved VUS samtaler På PR møde i februar drøftes udbyttet og evt. justeringer foretages inden der besluttes endeligt, om fagtemamødeideen skal fortsætte. PU træffer herpå den endelige beslutning. 3

4 Læsebånd Læsebåndet er en succes og er under fortsat udvikling. For at fastholde den gode udvikling kræves såvel prioritering ved opgaveoversigten og i skemalægning. At skolens læseresultater i kommunale- og nationale tests forbedres. At flest mulige klasser har daglige læsebånd, fortrinsvis de 20 minutter fra hver morgen. I skemalægningen prioriteres tidlig mødetid for flest mulige klasser. Al resttid i opgaveoversigterne tillægges som tid til læsebånd for fase 2 og fase 3. Fase 1 har altid tiden tillagt. De fleste fase 2 og fase 3 klasser har mindst 3 læsebåndslektioner pr. uge. Evalueres i PU og ved sidste PR møde i skoleårene og Den sproglige dimension i alle fag Skolens deltagelse i Tosprogs-taskforceregi fortsætter i den nye Styrk sproget kampagne fra UVM. Ressourcepersoner Skolen råder over et korps af veluddannede ressourcepersoner inden for fx læsning, matematik, AKT, DSA og IT. Deres funktioner på skolen ønskes tydeliggjort, så alle kan hente hjælp, når der er behov. At der fortsat er fokus på den sproglige dimension i alle fag og at det fremgår af årsplanerne. At ressourcepersonerne deltager i undervisningen eller i planlægning af forløb på alle klassetrin/faser At ressourcepersonerne får taletid i faserne At ressourcepersonerne sikrer, at skolen overholder de kommunale handleplaner DSA vejlederne i samarbejde med daginstitutionerne deltager i workshops mv. Ressourcepersonerne deltager på fasemøder og andre møder efter aftale om eksemplariske forløb, til støtte for den enkelte lærers planlægning og gennemførelse af forløb. Ressourcepersonerne opdaterer og rådgiver skolelederen løbende. DSA- og læsevejlederne laver forløb i samarbejde med daginstitutionerne. Skolens ressourcepersoner efterspørges af kolleger. På resultaterne fra nationale tests mv. forbedres resultaterne i forhold til skoleåret I diverse netværk løbende Ved VUS samtaler Ved løbende samtaler mellem skoleleder og ressourcepersoner 4

5 IT og medier I løbet af skoleåret blev der opsat Activeboards i alle normalklasse lokaler til Desuden har skolen Activeboards i en del af faglokalerne. På fagtemamøderne udbydes diverse IT relaterede temaer. PLC laver undervisningsforløb for alle klassetrin. Der er obligatorisk medieundervisning for 7. klassetrin svarende til 1 ugentlig lektion. Medieundervisning tilbydes som valgfag årligt, og mindst et hold kan altid oprettes. I fase 3 laves en Oscaruge, hvor fokus er på fremstilling af film. At IT og medier er et ligeså naturligt redskab i den daglige undervisning som tavle, kridt og bøger. At såvel elever som lærere kan benytte IT på et højt niveau At IT indgår naturligt i alle fag på alle klassetrin. IT-vejlederen tilbyder løbende vejledning i brug af Activeboards på mange niveauer. Større elever indgår som hjælpere til yngre elever vedr. brug af IT og medier. IT tages på som punkt på PR to gange årligt. Activeboards bruges flere gange dagligt i klasserne IT-vejlederen oplever færre med behov for hjælp på lavt niveau og flere med behov for mere avanceret hjælp behov. Der opstår IT-partnerskaber mellem klasser på forskellige klassetrin. Lærerne efterspørger vejledning. Løbende i samtaler mellem skoleledelse og PLC Ved PR mødet i november 13 og marts 14 5

6 3, Inklusion Trivsel er en forudsætning for læring. Vi oplever klasser, hvor trivslen er lavere end vi ønsker det, og der er behov for at se på de tiltag, vi selv kan gøre noget ved, og at se på de tiltag der skal til udefra, for at få en høj grad af trivsel for den enkelte, klassen og skolen som helhed. At fokus rettes mod trivsel og forpligtende fællesskaber At faglige og sociale inklusionstimer i klasserne i højere grad fungerer som tolærerordninger Der skemafastlægges faglige og sociale inklusionstimer i klasserne fra årets start. Disse kan dog ændres i løbet af året efter behov. Specifikt tillægges to klasser særligt mange timer. AKT lærerne har ansvar for at få sat trivslen på dagsordenen i faserne. AKT lærerne er opsøgende og vejledende når mistrivsel spores. Lærere med fi og si timer på skemaet forbereder sine timer i samarbejde med faglæreren. Der ses en klar forbedring af de to klassers trivsel og læring PU forbereder en evaluering på PR møde i april. Skoleledelsen har løbende kontakt med AKT teamet. Skoleledelsen deltager løbende i teammøder med klasserne. Inklusionskonsulenten og ROF inddrages, når der er behov. Skolebestyrelsen har indført lege- og madgrupper. Det gode frikvarter drøftes jævnligt. Herunder ordensregler og gårdvagternes håndtering af konflikter og legepatruljen. At få lege- og madgrupperne til at fungere i alle klasser At der bliver tydelige og ensartede retningslinjer for adfærd. At gårdvagterne håndterer konflikter ens. At legegrupperne fungerer. På alle forældremøder drøftes legegrupper og madgrupper. AKT laver oplæg om Det gode frikvarter til drøftelse i faserne og på PR møder. Skolebestyrelsen reviderer ordensreglerne. Der laves retningslinjer i SU Skolebestyrelsen får gode tilbagemeldinger. Eleverne oplever færre konflikter og udtrykker det på elevrådsmøder. Ordensreglerne forenkles og bliver tydelige. Gårdvagterne agerer ens.legepatruljen fungerer. Skolebestyrelsen udsender spørgeskema på forældreintra i april Evalueres og justeres på PR møde, i skolebestyrelse, elevråd og SU på møder i marts/april

7 7

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig Indsatsområder 2014-2015 Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August 2014 Endelig 1 Indsatsområder for Vedbæk Skole 2014-2015 Skoleområdet

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet. mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Fortsættes.

Udvikling af teamkoordinatorsamarbejdet. mellem undervisnings- og SFO-del og mellem de enkelte årgange. Fortsættes. 1 Skolens indsatsområder for skoleåret 2007-08 kan ses nedenfor i skemaet. Med udgangspunkt i tiltag og evaluering fra sidste skoleår, har vi forsøgt at lave en sammenhængende opstilling af, hvordan vi

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere