Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan"

Transkript

1 Energihandlingsplan De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan

2 Forord Denne rapport er udarbejdet i InnoBYG regi med det formål at indsamle de første erfaringer med energihandlingsplaner blandt almene boligorganisationer. På baggrund af disse erfaringer blev der identificeret et behov for og udarbejdet en inspirationsliste til, hvad en energihandlingsplan kan indeholde. Inspirationslisten fremgår af Appendiks C, og det er intentionen, at listen kan virke som udgangspunkt for udarbejdelsen af en energihandlingsplan. Erfaringerne er indsamlet ved en spørgeskemaundersøgelse blandt repræsentanter fra en række almene boligorganisationer. InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Som andre projekter under InnoBYG er dette støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet indgår som videninstitution i InnoBYG og er projektleder for bæredygtig energirenovering. Forfatterne vil gerne takke alle de boligorganisationer, der tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Maria Hedegaard Brok Lone Hedegaard Mortensen Henrik N. Knudsen SBi, Aalborg Universitet Juni

3 Indhold Forord... 2 Indhold... 3 Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Metode... 7 Resultater... 8 Opsummering af svar på spørgeskema... 8 Appendiks A: til boligorganisationer Appendiks B: Spørgeskema Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

4 Sammenfatning Denne rapport er et resultat af delprojektet Karré- og almenbebyggelser, som hører under InnoBYG udviklingsprojektet 'Bæredygtig energirenovering'. Rapporten omhandler en undersøgelse af erfaringer med bæredygtig energirenovering og udarbejdelse samt brug af energihandlingsplaner. Resultaterne henvender sig til boligorganisationer inden for karre og almenbebyggelser. Erfaringer er indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse. Der har generelt været positiv tilbagemelding på spørgeskemaundersøgelsen om erfaringer med energihandlingsplaner fra de kontaktede repræsentanter fra boligorganisationerne. Repræsentanterne fra boligorganisationerne er enige i, at emnet har stor relevans for dem. Det gælder også for dem, der ikke havde tid til at besvare spørgeskemaet eller dem, der vurderede, at de ikke kunne svare fornuftigt, da det er for tidligt i forhold til, hvor de er i processen med udarbejdelsen af deres energihandlingsplan. For de fleste er det første gang, de arbejder med en energihandlingsplan. Flere af respondenterne er kun i en indledende fase eller i proces med energihandlingsplanen og har ikke mange konkrete erfaringer endnu. Da der stadig ikke er så store erfaringer med energihandlingsplaner, kan det anbefales, at der følges op på undersøgelsen på et senere tidspunkt, når flere har fået erfaringer. Flere af de kontaktede boligorganisationer har svaret, at de gerne vil bidrage med deres erfaringer, når de har udarbejdet energihandlingsplanen og derfor har noget konkret at bidrage med. Der har ud fra spørgeskemaerne vist sig et behov for tilskud, hvis en energihandlingsplan skal udarbejdes. Flere respondenter nævner, at udarbejdelsen af deres energihandlingsplan kun udarbejdes pga. støtten fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Dette er værd at tage til efterretning, da mange almene boligorganisationer ofte ikke har resurser til at udarbejde energihandlingsplaner i deres projekter. Energihandlingsplaner er et nyt værktøj, som mange ikke konkret ved, hvordan skal anvendes og gribes an. Flere af de kontaktede boligorganisationer ønsker at sætte fokus på energihandlingsplaner, som de ser som gavnligt for energirenovering af almene bebyggelser. Det nævnes, at en energihandlingsplan skaber overblik og giver et mere gennemarbejdet projekt, hvor overordnede mål og prioriteringer fremhæves. Beboerinddragelsen i processen er vigtig, idet det er dem, der i sidste ende beslutter om tiltagene skal gennemføres. Der har ud fra besvarelserne fra de deltagene boligorganisationer vist sig en efterspørgsmål på en form for vejledning til, hvordan en energihandlingsplan udarbejdes, og hvad den kan indeholde. Flere af respondenterne fremhæver, at en energihandlingsplan ikke er et veldefineret redskab, og at erfaringsgrundlaget desuden er beskedent, da mange ikke har prøvet/kun har lidt erfaring med at udarbejde en energihandlingsplan. På baggrund af de indsamlede erfaringer og udkast til energihandlingsplaner er der udarbejdet en inspirationsliste med forslag til, hvilke emner en energihandlingsplan kan indeholde. Herunder et forslag til en økonomisk oversigt til vurdering af forskellige tiltags rentabilitet. Inspirationslisten kan ses i Appendiks C. 4

5 En vigtig del i udarbejdelsen af en energihandlingsplan, udover totaløkonomiske overvejelser, er desuden at vurdere nytten af de mulige positive sideeffekter af de foreslåede tiltag. På den måde kan der laves en helhedsvurdering af de forskellige tiltag. Energisparetiltag er ikke altid umiddelbart økonomisk rentable, men hvis der også fokuseres på mulige positive sideeffekter såsom bedre indeklima, arkitektoniske forbedringer mm., kan det være med til at gøre det attraktivt alligevel at udføre en opdatering. Hvis tiltag udelukkende vurderes på rentabilitet og kortsigtede besparelser er det ofte ret begrænset, hvad der kan gennemføres. 5

6 Indledning En energihandlingsplan for en bebyggelse kan fx defineres som et værktøj til at identificere, vurdere og prioritere optimale energiforbedringer under givne økonomiske rammer. Derved kan der samlet set opnås de største energibesparelser samtidig med, at andre ønsker om forbedringer tilgodeses, fx et bedre indeklima og mere komfort. Energirenoveringsprojekter kan ofte være ret komplekse, og derfor kan det være en god ide at udarbejde en energihandlingsplan i forbindelse hermed. Ofte er der behov for en helhedsvurdering for at se, hvilke energitiltag, der er rentable, hvilken rækkefølge de skal udføres i, og hvordan de samtidig bidrager til ønskede positive sideeffekter. En energihandlingsplan er helhedsorienteret, kan danne et godt overblik og er god til at tilføre systematik samt overordnede mål til et givent projekt. Dette projekt omhandler en undersøgelse af erfaringer med bæredygtig energirenovering og udarbejdelse samt brug af energihandlingsplaner. Projektet henvender sig til boligorganisationer inden for karre og almenbebyggelser. Statens Byggeforskningsinstitut har været i dialog med repræsentanter fra almene boligorganisationer og deres rådgivere for at høre om deres erfaringer med energihandlingsplaner og erfaringer i øvrigt. Boligorganisationerne, der har medvirket har fået tilsagn om støtte til udarbejdelse af en energihandlingsplan fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Boligorganisationernes erfaringer er indsamlet ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med dette projekt var at indsamle de første erfaringer med energihandlingsplaner blandt boligorganisationer. Målet er derudover at tilskynde andre almene såvel som private boligorganisationer til at gå i gang med at arbejde med energihandlingsplaner. Erfaringer med energihandlingsplaner kan hjælpe andre godt i gang, så energihandlingsplanen aktivt og fremadrettet vil blive benyttet som et værktøj til en vellykket energirenovering. Ud fra besvarelserne fra de deltagene boligorganisationer har der vist sig et ønske om en vejledning til, hvordan en energihandlingsplan udarbejdes, og hvad den kan/skal indeholde. På baggrund af de indsamlede erfaringer og udkast til energihandlingsplaner er der udarbejdet en inspirationsliste med forslag til, hvilke bygningsdele og emner en energihandlingsplan kan indeholde. Desuden er der et forslag til en økonomisk oversigt til vurdering af rentabilitet. En vigtig del i udarbejdelsen af en energihandlingsplan er desuden at vurdere ønsker til eventuelle positive sideeffekter ud over de foreslåede energitiltag således, at man opnår en helhedsvurdering i et givent projekt. 6

7 Metode For at få indsigt i almene boligorganisationers erfaringer med bæredygtig energirenovering og energihandlingsplaner er der udført en spørgeskemaundersøgelse. Der blev udsendt et spørgeskema til 23 repræsentanter fra almene boligorganisationer og deres rådgivere. De blev udvalgt blandt boligorganisationer, som har fået tilsagn om støtte til udarbejdelse af en energihandlingsplan fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Spørgeskemaet indeholdt en række spørgsmål om boligorganisationernes erfaringer med energihandlingsplaner og erfaringer med energirenovering i øvrigt. Udover at besvare spørgeskemaet blev de kontaktede boligorganisationer yderligere spurgt, om det var muligt at se deres udkast til en energihandlingsplan. Dette var med henblik på at få indsigt i, hvad en konkret energihandlingsplan kan indeholde. De kontaktede boligorganisationer er i denne rapport holdt anonyme. Spørgeskemaets formål er at skabe overblik over boligorganisationernes erfaringer med og vurdering af brugen af energihandlingsplaner som et værktøj. Først og fremmest henvender spørgeskemaet sig specifikt til boligorganisationens igangværende projekt, som har fået tilsagn om støtte. Herunder stilles uddybende spørgsmål omkring vurdering af projektets totaløkonomi, driftsorganisationens involvering, erfaringer med beboerinddragelse, vurderinger af løsninger til energirenovering, om der har været fokus på brugeradfærd, og om der i sagen har været sat et energimål. Sidst i spørgeskemaet vurderes værdien af energihandlingsplaner generelt. Den udsendte mail til boligorganisationerne kan ses i Appendiks A, og det anvendte spørgeskema kan ses i Appendiks B. 7

8 Resultater I spørgeskemaet er der stillet spørgsmål i relation til energihandlingsplaner. Repræsentanter fra almene boligorganisationer og deres rådgivere har svaret ud fra deres egne erfaringer. Blandt de 23 boligorganisationer, som blev spurgt, svarede 10 på spørgeskemaet (svarprocent: 43 %). Disse svar er opsummeret i det nedenstående afsnit: Opsummering af svar på spørgeskema. Fem repræsentanter fra boligorganisationerne har vurderet, at de er så kort i forløbet af udarbejdelsen af energihandlingsplanen, at de ikke så relevans i at svare på spørgeskemaet endnu. De resterende otte kontaktede boligorganisationer har ikke haft tid til at svare på spørgeskemaet eller ikke reageret på henvendelsen. Udover besvarelser på spørgeskemaet har to af de kontaktede boligorganisationer bidraget med deres udkast til en energihandlingsplan. Af besvarelserne fremgår det, at der er et ønske om en guide til, hvad en energihandlingsplan kan/bør indeholde, så det er lettere for ikke-erfarne at kaste sig ud i at udarbejde en. Besvarelserne og udkast til energihandlingsplaner er derfor anvendt som baggrund for inspirationslisten til en energihandlingsplan, som kan ses i Appendiks C. Opsummering af svar på spørgeskema Spørgsmål 1. Hvad er status på udarbejdelsen af jeres energihandlingsplan? Beskriv status på arbejdet De fleste af respondenterne er stadig i færd med at udarbejde udkast til en energihandlingsplan. Kun få respondenter har udarbejdet eller afsluttet energihandlingsplanen. De fleste forventer at have handlingsplaner færdige i efteråret Beskriv hvem der er/var involveret i udarbejdelsen af energihandlingsplanen De fleste respondenter udarbejder eller har udarbejdet energihandlingsplanen i samarbejde med rådgivere såsom ingeniører, energikonsulenter og arkitekter. Nogle har desuden involveret driftsansvarlige og eksterne håndværkere. Spørgsmål 2. Hvad er hovedindholdet i energihandlingsplanen for boligorganisationen Beskriv kortfattet hovedindholdet i energihandlingsplanen Hovedindholdet i energihandlingsplanene varierer for boligorganisationerne, da der er stor forskel på i hvilken grad der skal energirenoveres. Nogle respondenter har taget stilling til de forskellige specifikke tiltag, som skal være indeholdt i energirenoveringen, heriblandt især efterisolering af klimaskærm og optimering af energiforbruget for vand-, varme- og ventilationsanlæg. Flere respondenter beskriver at energihandlingsplanen indeholder vurdering af bygningens nuværende tilstand og forslag til forbedringer og reducering af energiforbrug, således at de forskellige tiltag kan prioriteres alt efter hvor de største energibesparelser kan findes og/eller hvilke tiltag, der har kortest tilbagebetalingstid. 8

9 Spørgsmål 3. Hvordan vurderer du energihandlingsplaners relevans i relation til øvrige værktøjer til renovering og fremtidssikring? Er en energihandlingsplan et velegnet værktøj når I energirenoverer? Beskriv fordele og ulemper De fleste respondenter beskriver energihandlingsplaner som et godt værktøj til at skabe overblik over bebyggelsens tilstand og mulige energibesparelser ved forskellige tiltag. En energihandlingsplan kan give en oversigt over hvilke tiltag der medfører de bedste og eventuelt langsigtede løsninger og kan anvendes til at prioritere ud fra. Ulemper er der ikke mange af, men det nævnes, at det tager længere tid at igangsætte renoveringen, da gennemgangen skal afventes og at det er udefineret hvad en energihandlingsplan skal indeholde. Desuden nævnes at det er besværligt at vurdere effekten og kommunikationen til beboerne. Én nævner at energirenovering koster meget på kort sigt og først tjenes hjem igen på lang sigt. Hvordan udarbejdes/forbedres energihandlingsplaner som værktøj i jeres renoveringsprojekter? For de fleste respondenter er det første gang, de udarbejder energihandlingsplaner og derfor har de svært ved at udtale sig kvalificeret. Flere efterspørger et mere veldefineret indhold til en energihandlingsplan, hvilket vil gøre det lettere for uerfarne at udarbejde en energihandlingsplan. Nogle nævner at energihandlingsplanen udarbejdes som grundlag for budgettet eller som en del af helhedsplanen. Én respondent beskriver at erfaringstal fra tidligere energihandlingsplaner anvendes i nye projekter, hvorved ekstern rådgivning kan reduceres. Hvordan hænger energihandlingsplaner sammen med de øvrige værktøjer og procedurer når I renoverer? Det nævnes, at en energihandlingsplan kan være en god rettesnor, som af flere anses som et godt tillæg eller supplement til en helhedsplan, der også bidrager til at der vælges fremtidssikre løsninger. Energihandlingsplaner er ofte kædet sammen med beregninger og tilbud. Generelt er respondenterne positive over den tidlige bevidstgørelse om energitiltag, men påpeger dog også at detaljeringsgraden er stor på et tidligt stadie og man først senere i forløbet kan vide sig sikker på resultaterne. Skal der være en energihandlingsplan før der kan energirenoveres? Størstedelen af respondenterne mener ikke, at der nødvendigvis skal være en energihandlingsplan før der energirenoveres. De mener dog alle, at det er et godt værktøj til at vurdere forskellige energitiltag, men nødvendigheden afhænger af omfanget af projektet. Flere påpeger, at de ønsker at det fremover bliver anvendt oftere og at det bør være en del af en helhedsplan, da den giver et godt overblik. Spørgsmål 4. Hvordan vurderer du totaløkonomi? Beskriv kort den totaløkonomiske rentabilitet for de samlede løsninger Nogle af respondenterne beskriver, at flere af energitiltagene overordnet ikke er rentable, mens flere ikke har det fulde økonomiske overblik endnu, da det er tidligt i projektforløbet. Flere fremhæver at rentabiliteten for tiltagene fremgår af tilbagebetalingstiden, som ofte i sammenhæng med energirenovering er lang. Beskriv huslejekonsekvenser før og efter Flere af respondenterne har ikke overblik over huslejekonsekvenser endnu, da det er for tidligt i projektforløbet. Overvejende vil energirenoveringstiltagene resultere i en huslejestigning, og kun i ét tilfælde nævnes et tiltag, der har givet en besparelse. En anden respon- 9

10 dent beskriver, at der ikke er nogen huslejekonsekvens, da tiltaget sker på fællesområdet. Giv en umiddelbar vurdering af totaløkonomien i et brugerperspektiv; kan ambitiøse energirenoveringer betale sig for slutbrugeren (beboer/boligselskab)? Økonomisk kan det ikke altid betale sig, men det er med til at fremtidssikre boligen. En energihandlingsplan hjælper med at få overblik over de tiltag der bedst kan betale sig for slutbrugeren, som i sidste ende skal godkende tiltaget. Én respondent nævner, at som udgangspunkt er slutbrugeren (lejeren) kun interesseret i tiltag, som ikke giver huslejestigning eller ikke har lang tilbagebetalingstid, men at en beskeden lejestigning kan accepteres i tilfælde af bl.a. komfortforbedringer (mindre træk, hurtigere forsyning med varmt vand, eliminering af kolde ydervægge m.v.). Alt for ambitiøse tiltag kan ikke betale sig, medmindre slutbrugerne ønsker det fx i forbindelse med at tiltag medfører ny facade og vinduer (bedre arkitektonisk fremstilling). En respondent mener, at det sjældent giver mening at renovere til 0-energihus-standard, men at det ofte er fornuftigt at energirenovere fra D-E til A-A+ niveauer. Indgår mulige positive sideeffekter som bedre indeklima (bedre: temperatur-, støj- og lysforhold og luftkvalitet), arkitektoniske forbedringer eller lign. i de totaløkonomiske overvejelser? Overordnet indgår de positive sideeffekter i de økonomiske overvejelser. Slutbrugeren går ofte op i komfortforbedringer og arkitektoniske forbedringer, men dog er det økonomiske aspekt tit det afgørende hos slutbrugeren. Det nævnes, at energirenoveringstiltag for det meste vil medføre bedre indeklima, fx giver udskiftning af ventilation mindre støj, bedre luft- og temperaturforhold og efterisolering af facade vil resultere i både arkitektonisk forbedring og bedre indeklima. Bruges mulige positive sideeffekter til at sælge energirenoveringsprojekter? Hvis ja, beskriv hvordan. Inden der kan energioptimeres skal alle tiltag godkendes af brugerne/bestyrelsen. De mulige sideeffekter anvendes derfor af alle respondenterne for at sælge energirenoveringsprojekterne, da de til en vis grad kan retfærdiggøre huslejestigninger. Brugerne tager ofte afgørende stilling til tiltagene ud fra både økonomiske aspekter og positive sideeffekter. Beskriv evt. andre aspekter som har betydning for totaløkonomien, som f.eks. tilskud, storkundefordele ved indkøb eller lign. For de fleste respondenter har tilskud haft en stor indflydelse på udarbejdelsen af energihandlingsplan og for flere været en nødvendighed for at en energirenoveringsplan overhovedet kan udarbejdes. Én respondent svarer, at lånerenter, inflation og tilbagediskonteringsrente har stor indflydelse på totaløkonomien, hvor en anden beskriver, at de har kunnet sælge besparelsen fra optimering af belysning i kwh til CO 2 kvoter, hvilket giver et tilskud til projektet. Spørgsmål 5. Hvordan har driftsorganisationen været involveret i udarbejdelsen af energihandlingsplanen? Har boligselskabet en driftsorganisation? Alle respondenter svarer bekræftende på at de har en driftsorganisation i boligselskabet og nogle nævner, at der er fokus på energiforbrug. 10 Er der vidensopbygning af beboere/driftspersonale i beboerforeningen? Driftspersonalet er i de fleste tilfælde involveret, hvor viden og erfaringer deles. Beboere nævnes ikke.

11 Er der lavet driftsplaner? Alle respondenter svarer bekræftende på, at der er udarbejdet driftsplaner. Er driftspersonale med til at udarbejde energihandlingsplanen? Ifølge størstedelen af respondenterne er driftspersonalet i nogen grad med til udarbejdelsen af energihandlingsplaner bl.a. i form af tilvejebringelse af data, besigtigelse af anlæg, og deling af viden. En respondent svarer at driftsafdelingen især har været involveret i vurdering af prioritering iht. husleje og økonomiske konsekvenser for vedligehold. Spørgsmål 6. Hvordan fungerer beboerinddragelsen? Beskriv erfaringer med inddragelse af beboerne i valg af renoveringsløsninger (energimæssige såvel som almindelig renovering og fremtidssikring og forbedringer, f.eks. nye altaner..) Beboerinddragelse er vigtigt i forbindelse med udarbejdelsen af energihandlingsplaner, idet det er beboerne, der vurderer hvilke tiltag der prioriteres højest og er de endelige beslutningstagere for om tiltagene skal gennemføres. Én beskriver at beboerinddragelse er en nødvendighed for at skabe ejerskab. Én anden nævner at energirenoveringer kan være svære at få igennem, da der blandt lejere er stor fokus på den nuværende husleje og mindre fokus på det langsigtede. Nogle holder åbent hus for beboere i forbindelse med renoveringsprojekter, så en åben dialog kan skabes. Beboerne tages med på råd, således at tiltag kan tilrettelægges. Beskriv jeres erfaringer med beboerdemokratiets styrker og svagheder ift. Energirenovering Det er svært at få tiltag igennem, da en del af beboerne ønsker en øjeblikkelig/kortsigtet effekt, da de ofte ikke bor der over længere tid og vil have tiltag, som de når at få glæde af fx økonomisk. Energirenoveringer er ofte langsigtede og omfangsrige og opleves ikke at give væsentlig værdiforøgelse, hvilket ikke er attraktivt for beboere, fx fordi de ikke regner med at blive boende i længere tid. Tiltag medfører ofte huslejestigninger, hvilket gør det svært at overbevise og motivere beboere. Beboere kan stemme nej til ellers fornuftige forslag pga. manglende indsigt. Hvordan udvikles energihandlingsplaner så det styrker beboernes involvering i energirenoveringer? Det kan være svært at involvere beboerne inden gennemgang af mulige tiltag. De skal involveres senere, hvor det er vigtigt at give god oplysning samt indsigt i tiltag og engagere dem ved at informere om positive sideeffekter og besparelser. Én respondent skriver, at det vigtige er: Måling og synliggørelse så det er konkret og vedkommende. Spørgsmål 7. Hvordan vurderer du forskellige løsninger til energibesparelser? Beskriv fordele og ulemper ved efterisoleringsløsninger (tag/facade/fundament) Der peges på fordele som opdatering/opfriskning af udseende og bedre varmeisolering. Ulemper er bl.a. at det kan være svært og krævende pga. bygningsforhold, dyrt og ofte lang tilbagebetaling. Én beskriver, at det ikke er rentabelt at isolere yderligere end BR10 krav. Beskriv fordele og ulemper ved teknisk efterisolering (rør og kedler) Én beskriver at fordele ved teknisk efterisolering er at det er fornuftigt, billigt og overkommeligt, hvor andre nævner, at det er svært at vurdere potentialet og at det ofte er svært, at komme til at efterisolere. 11

12 Beskriv fordele og ulemper ved energivinduer Fordele er bedre isoleringsevne, lavere varmetab og bedre komfort. En ulempe er at det ofte ikke er rentabelt og har lang tilbagebetalingstid, medmindre det er nødvendigt at udskifte. At skifte fra klasse C til A vinduer beskrives som billigt og at det medfører gode energibesparelser. Andre skriver bl.a. at energivinduer giver en beskeden energibesparelse og at det giver duggede ruder mod nordøst. Beskriv fordele og ulemper ved solceller Én beskriver at solceller appellerer til folk, men at det der er tillokkende er at de producerer strøm i stedet for at spare på strøm. En klar ulempe, der går igen hos respondenterne, er udseendet og placeringen af solcellerne. En beskriver at det er en fordel at solcellerne bliver bedre og billigere. To påpeger at den politiske håndtering med tilskudsordning er dårlig. Beskriv fordele og ulemper ved mekanisk/naturlig/balanceret ventilation, herunder brugervenlighed og effekt på indeklimaet? Der er forskellige holdninger til fordele og ulemper blandt respondenterne. Nogle ser det som en klar fordel at udskifte ventilationsanlæg bl.a. økonomisk, miljømæssigt og komfortmæssigt, men peger på at det afhænger af korrekt brug og beboernes adfærd. Andre peger på at ikke al ventilation er rentabelt og kun giver små energibesparelser. Beskriv fordele og ulemper ved regnvandsopsamling og lokal afledning af regnvand, f.eks. faskiner til nedsivning Nævnte fordele er at det giver mindre risiko for oversvømmelse, regnvand kan anvendes i vaskerier, billigere løsning end separering af kloaknet og i nogle kommuner mulighed for afledningsafgifter retur. Flere påpeger at mulighederne for afledning ofte afhænger af pladsarealet og én respondent skriver, at tilbagebetalingstiden på anlægget forventes at være lig levetiden. Beskriv fordele og ulemper ved forbrugsmålinger og feedback til beboere (års-, måneds-, dags eller timeværdier)? Fordele er at brugeren bliver bevidstgjort om eget forbrug når effekt af tiltag/handlinger synliggøres. Faktiske målinger/kontrol af forbruget og konkrete eksempler giver engagement og interesse og kan få beboere til at ændre deres adfærd. Andre relevante løsninger? Én respondent ønsker mere fokus på belysning/led. En anden ønsker at målet for en energihandlingsplan skulle være et samlet lavere energiforbrug, CO 2-fodaftryk mm. så man i projektet i højere grad kan vurdere fornuften ved andre relevante tiltag (end efterisolering, vinduer, totaløkonomi etc.) Spørgsmål 8. Har i haft fokus på brugeradfærd? Har I erfaringer med om beboer-/brugeradfærd ændrer sig i energirenoverede bygninger, f.eks. med hensyn til temperatur, ventilation, andet? Flere af respondenterne har endnu ikke erfaringer med brugeradfærd i energirenoverede bygninger. Én svarer, at der ofte ikke opnås energibesparelse, da beboerne blot øger deres komfort. Andre respondenter har erfaring med at beboernes overvågning/kontrol af eget energiforbrug kan have en positiv effekt fx resultere i mindre vandforbrug. Én respondent skriver, at de har udarbejdet et smiley panel til lejligheder, som konstant angiver beboerens eget energiforbrug. 12

13 Har I registrering af forbrugsdata før og efter? Flere respondenter har ikke registrering af forbrugsdata før og efter, angiveligt fordi de ikke er så langt i forløbet. Andre har bl.a. overordnet forbrugsdata og individuelle målinger. Kendes udviklingen i forbrugstal (varme og el)? De fleste respondenter har forbrugstal at sammenligne med, men ændringerne/tiltag er ikke foretaget endnu. Men udviklingen kan derfor (forhåbentlig) ses, når tiltagene er udført. Spørgsmål 9. Hvordan har du/i fastsat jeres energimål? Beskriv jeres overvejelser i forhold til fastsættelse af energimål Én respondent beskriver, at det er svært at fastsætte et energimål, men har estimeret de enkelte tiltags mulige energibesparelser. En anden mener ikke, at der er nogen økonomisk gevinst ved et fast energimål. Andre anvender sparepotentialet og fastsætter herefter energimål. Hvordan vurderer I om I renoverer til en passende energiramme? o Eksempelvis i relation til kølebehov om sommeren? o Til brugernes øgede elforbrug med stadig flere el-apparater i boligerne? o Vurderer I forholdet mellem energirammen og brugernes komfort (f.eks. temperatur, træk, luftkvalitet og lys)? Respondenterne vurderer meget forskelligt. Én skriver, at det ikke handler om energirammen, men at udføre så mange tiltag muligt. En anden renoverer efter 2020 reglementet. Andre får rådgivning af energirådgiver, som fx udregner positive konsekvenser ved tiltag. En anden energirenoverer kun når bygningsdel skal udskiftes alligevel og hvis behovet opstår, indgår energisiden i beslutningsgrundlaget. Spørgsmål 10. Hvordan vurderer du værdien af energihandlingsplaner? Er en energihandlingsplan et velegnet instrument, eller har I allerede de nødvendige redskaber når I energirenoverer? Flere beskriver en energihandlingsplan som et godt redskab, som giver overblik og er god til at sætte systematik og overordnede mål i et projekt. Én mener, at der kommer fokus på et gennemarbejdet fremtidssikret projekt, hvor en anden mener, at energihandlingsplanen kun er velegnet i en periode, hvor erfaringer opbygges og relevansen forsvinder efterfølgende. Desuden bliver der gjort opmærksom på at en energihandlingsplan ikke er et veldefineret redskab, hvorfor det er svært at vurdere værdien deraf. Hvordan kan energihandlingsplaner udvikles så de bedre matcher jeres behov og arbejdsprocesser i forhold til renovering? Flere mener at det er for tidligt at svare på dette det er for flere første gang de udarbejder en energihandlingsplan og flere er stadig kun i gang med udarbejdelsen. Andre har et ønske om, at energihandlingsplanen skal være mere veldefineret som redskab evt. med et skema med punkter, der bør gennemses og/eller en guide som grundlag for det basale. En anden skriver, at der er meget forskellige forhold fra sag til sag og at erfaringsgrundlaget er beskedent. Har du yderligere bemærkninger/kommentarer (positive eller negative) til udarbejdelse og brug af energihandlingsplaner? Flere mener, at det er for tidligt at svare på dette det er for flere første gang de udarbejder en energihandlingsplan og flere er stadig kun i gang med udarbejdelsen. Andre er yderst positive overfor energihandlingsplaner og mener, at de opnår en god effekt ved gennemgangen og det evt. kan benyttes til senere projekter. Én respondent skriver endda Udarbejdelsen af energihandlingsplanen burde være et must inden man kaster sig ud i at energirenovere. 13

14 Appendiks A: til boligorganisationer udsendt til repræsentanter for boligorganisationerne med kort motivation for undersøgelsen og vedhæftet spørgeskema: Kære NN, I forbindelse med et projekt om bæredygtig energirenovering ønsker vi at undersøge bl.a. jeres erfaringer med udarbejdelse og brug af energihandlingsplaner. Vi ved, at I har fået tilsagn om støtte til udarbejdelse af en energihandlingsplan fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Derfor vil vi gerne i dialog med jer, for at høre om jeres erfaringer med denne energihandlingsplan og jeres erfaringer i øvrigt. Ud over at hjælpe os, håber vi, at I gennem denne dialog opnår øget fokus på jeres arbejde med energihandlingsplaner, som kan øge jeres læring fra arbejdet. Projektet om bæredygtig energirenovering er et udviklingsprojekt under InnoBYG, som er byggebranchens innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Statens Byggeforskningsinstitut indgår som vidensinstitution i InnoBYG og er projektleder for bæredygtig energirenovering. Det er vigtigt for os, at du eller andre relevante bidragsydere til jeres handlingsplan, deltager i undersøgelsen, da du/i sidder inde med nyttig viden. Det drejer sig om 10 spørgsmål der følger med denne mail i et separat worddokument. Vi håber, at du/i vil skrive dine/jeres svar direkte ind i dokumentet, og returnere det til os. Du må gerne videresende denne til evt. andre relevante personer (meget gerne med cc til os, så vi har mulighed for at følge op). Til dig der svarer Det er vigtigt at du svarer på egne vegne, da det er DIN mening og DINE erfaringer, vi ønsker at kende. Alle besvarelserne vil forblive anonyme, medmindre vi aftaler noget andet. Vi håber, at du vil svare senest tirsdag d. 17. juni. Vi kunne også rigtig godt tænke os at se jeres konkrete energihandlingsplan (gerne i udkast, hvis den ikke er færdig endnu) og håber derfor at I vil dele den med os. Vi vil lave en erfaringsopsamling med udgangspunkt i dine og andres erfaringer med energihandlingsplaner. Målet er at tilskynde andre almene, såvel som private boligorganisationer, til at gå i gang med at arbejde med energihandlingsplaner. Jeres erfaringer kan hjælpe dem godt i gang, så energihandlingsplanen aktivt benyttes som et værktøj på vej mod en vellykket energirenovering. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen 14

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegården Hjortestien 2A-2H & 4A-4D 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rodevej 10 4560 Vig Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. oktober 2012 Til den 11. oktober 2019. Energimærkningsnummer 310008456

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernvej 84 8643 Ans By Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Geerslettevej 8A 3600 Frederikssund Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælledvej 7 4350 Ugerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 14-29 Carl Nielsens Plads 14 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mosevej 19 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. august 2015 Til den 11. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for Ejerforeningen Azaleaparken. 17. oktober 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for Ejerforeningen Azaleaparken. 17. oktober 2013 ENERGIRAPPORT 17. oktober 2013 Energirapport for Ejerforeningen Azaleaparken Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hybenvej 26 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2014 Til den 14. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Moseparken Søborghus Alle 27 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 20 Blegkilde Alle 4M 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2012 Til den 27.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blomstervænget 5 7570 Vemb Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2014 Til den 8. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere