Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan"

Transkript

1 Energihandlingsplan De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan

2 Forord Denne rapport er udarbejdet i InnoBYG regi med det formål at indsamle de første erfaringer med energihandlingsplaner blandt almene boligorganisationer. På baggrund af disse erfaringer blev der identificeret et behov for og udarbejdet en inspirationsliste til, hvad en energihandlingsplan kan indeholde. Inspirationslisten fremgår af Appendiks C, og det er intentionen, at listen kan virke som udgangspunkt for udarbejdelsen af en energihandlingsplan. Erfaringerne er indsamlet ved en spørgeskemaundersøgelse blandt repræsentanter fra en række almene boligorganisationer. InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Som andre projekter under InnoBYG er dette støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet indgår som videninstitution i InnoBYG og er projektleder for bæredygtig energirenovering. Forfatterne vil gerne takke alle de boligorganisationer, der tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Maria Hedegaard Brok Lone Hedegaard Mortensen Henrik N. Knudsen SBi, Aalborg Universitet Juni

3 Indhold Forord... 2 Indhold... 3 Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Metode... 7 Resultater... 8 Opsummering af svar på spørgeskema... 8 Appendiks A: til boligorganisationer Appendiks B: Spørgeskema Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

4 Sammenfatning Denne rapport er et resultat af delprojektet Karré- og almenbebyggelser, som hører under InnoBYG udviklingsprojektet 'Bæredygtig energirenovering'. Rapporten omhandler en undersøgelse af erfaringer med bæredygtig energirenovering og udarbejdelse samt brug af energihandlingsplaner. Resultaterne henvender sig til boligorganisationer inden for karre og almenbebyggelser. Erfaringer er indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse. Der har generelt været positiv tilbagemelding på spørgeskemaundersøgelsen om erfaringer med energihandlingsplaner fra de kontaktede repræsentanter fra boligorganisationerne. Repræsentanterne fra boligorganisationerne er enige i, at emnet har stor relevans for dem. Det gælder også for dem, der ikke havde tid til at besvare spørgeskemaet eller dem, der vurderede, at de ikke kunne svare fornuftigt, da det er for tidligt i forhold til, hvor de er i processen med udarbejdelsen af deres energihandlingsplan. For de fleste er det første gang, de arbejder med en energihandlingsplan. Flere af respondenterne er kun i en indledende fase eller i proces med energihandlingsplanen og har ikke mange konkrete erfaringer endnu. Da der stadig ikke er så store erfaringer med energihandlingsplaner, kan det anbefales, at der følges op på undersøgelsen på et senere tidspunkt, når flere har fået erfaringer. Flere af de kontaktede boligorganisationer har svaret, at de gerne vil bidrage med deres erfaringer, når de har udarbejdet energihandlingsplanen og derfor har noget konkret at bidrage med. Der har ud fra spørgeskemaerne vist sig et behov for tilskud, hvis en energihandlingsplan skal udarbejdes. Flere respondenter nævner, at udarbejdelsen af deres energihandlingsplan kun udarbejdes pga. støtten fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Dette er værd at tage til efterretning, da mange almene boligorganisationer ofte ikke har resurser til at udarbejde energihandlingsplaner i deres projekter. Energihandlingsplaner er et nyt værktøj, som mange ikke konkret ved, hvordan skal anvendes og gribes an. Flere af de kontaktede boligorganisationer ønsker at sætte fokus på energihandlingsplaner, som de ser som gavnligt for energirenovering af almene bebyggelser. Det nævnes, at en energihandlingsplan skaber overblik og giver et mere gennemarbejdet projekt, hvor overordnede mål og prioriteringer fremhæves. Beboerinddragelsen i processen er vigtig, idet det er dem, der i sidste ende beslutter om tiltagene skal gennemføres. Der har ud fra besvarelserne fra de deltagene boligorganisationer vist sig en efterspørgsmål på en form for vejledning til, hvordan en energihandlingsplan udarbejdes, og hvad den kan indeholde. Flere af respondenterne fremhæver, at en energihandlingsplan ikke er et veldefineret redskab, og at erfaringsgrundlaget desuden er beskedent, da mange ikke har prøvet/kun har lidt erfaring med at udarbejde en energihandlingsplan. På baggrund af de indsamlede erfaringer og udkast til energihandlingsplaner er der udarbejdet en inspirationsliste med forslag til, hvilke emner en energihandlingsplan kan indeholde. Herunder et forslag til en økonomisk oversigt til vurdering af forskellige tiltags rentabilitet. Inspirationslisten kan ses i Appendiks C. 4

5 En vigtig del i udarbejdelsen af en energihandlingsplan, udover totaløkonomiske overvejelser, er desuden at vurdere nytten af de mulige positive sideeffekter af de foreslåede tiltag. På den måde kan der laves en helhedsvurdering af de forskellige tiltag. Energisparetiltag er ikke altid umiddelbart økonomisk rentable, men hvis der også fokuseres på mulige positive sideeffekter såsom bedre indeklima, arkitektoniske forbedringer mm., kan det være med til at gøre det attraktivt alligevel at udføre en opdatering. Hvis tiltag udelukkende vurderes på rentabilitet og kortsigtede besparelser er det ofte ret begrænset, hvad der kan gennemføres. 5

6 Indledning En energihandlingsplan for en bebyggelse kan fx defineres som et værktøj til at identificere, vurdere og prioritere optimale energiforbedringer under givne økonomiske rammer. Derved kan der samlet set opnås de største energibesparelser samtidig med, at andre ønsker om forbedringer tilgodeses, fx et bedre indeklima og mere komfort. Energirenoveringsprojekter kan ofte være ret komplekse, og derfor kan det være en god ide at udarbejde en energihandlingsplan i forbindelse hermed. Ofte er der behov for en helhedsvurdering for at se, hvilke energitiltag, der er rentable, hvilken rækkefølge de skal udføres i, og hvordan de samtidig bidrager til ønskede positive sideeffekter. En energihandlingsplan er helhedsorienteret, kan danne et godt overblik og er god til at tilføre systematik samt overordnede mål til et givent projekt. Dette projekt omhandler en undersøgelse af erfaringer med bæredygtig energirenovering og udarbejdelse samt brug af energihandlingsplaner. Projektet henvender sig til boligorganisationer inden for karre og almenbebyggelser. Statens Byggeforskningsinstitut har været i dialog med repræsentanter fra almene boligorganisationer og deres rådgivere for at høre om deres erfaringer med energihandlingsplaner og erfaringer i øvrigt. Boligorganisationerne, der har medvirket har fået tilsagn om støtte til udarbejdelse af en energihandlingsplan fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Boligorganisationernes erfaringer er indsamlet ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med dette projekt var at indsamle de første erfaringer med energihandlingsplaner blandt boligorganisationer. Målet er derudover at tilskynde andre almene såvel som private boligorganisationer til at gå i gang med at arbejde med energihandlingsplaner. Erfaringer med energihandlingsplaner kan hjælpe andre godt i gang, så energihandlingsplanen aktivt og fremadrettet vil blive benyttet som et værktøj til en vellykket energirenovering. Ud fra besvarelserne fra de deltagene boligorganisationer har der vist sig et ønske om en vejledning til, hvordan en energihandlingsplan udarbejdes, og hvad den kan/skal indeholde. På baggrund af de indsamlede erfaringer og udkast til energihandlingsplaner er der udarbejdet en inspirationsliste med forslag til, hvilke bygningsdele og emner en energihandlingsplan kan indeholde. Desuden er der et forslag til en økonomisk oversigt til vurdering af rentabilitet. En vigtig del i udarbejdelsen af en energihandlingsplan er desuden at vurdere ønsker til eventuelle positive sideeffekter ud over de foreslåede energitiltag således, at man opnår en helhedsvurdering i et givent projekt. 6

7 Metode For at få indsigt i almene boligorganisationers erfaringer med bæredygtig energirenovering og energihandlingsplaner er der udført en spørgeskemaundersøgelse. Der blev udsendt et spørgeskema til 23 repræsentanter fra almene boligorganisationer og deres rådgivere. De blev udvalgt blandt boligorganisationer, som har fået tilsagn om støtte til udarbejdelse af en energihandlingsplan fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Spørgeskemaet indeholdt en række spørgsmål om boligorganisationernes erfaringer med energihandlingsplaner og erfaringer med energirenovering i øvrigt. Udover at besvare spørgeskemaet blev de kontaktede boligorganisationer yderligere spurgt, om det var muligt at se deres udkast til en energihandlingsplan. Dette var med henblik på at få indsigt i, hvad en konkret energihandlingsplan kan indeholde. De kontaktede boligorganisationer er i denne rapport holdt anonyme. Spørgeskemaets formål er at skabe overblik over boligorganisationernes erfaringer med og vurdering af brugen af energihandlingsplaner som et værktøj. Først og fremmest henvender spørgeskemaet sig specifikt til boligorganisationens igangværende projekt, som har fået tilsagn om støtte. Herunder stilles uddybende spørgsmål omkring vurdering af projektets totaløkonomi, driftsorganisationens involvering, erfaringer med beboerinddragelse, vurderinger af løsninger til energirenovering, om der har været fokus på brugeradfærd, og om der i sagen har været sat et energimål. Sidst i spørgeskemaet vurderes værdien af energihandlingsplaner generelt. Den udsendte mail til boligorganisationerne kan ses i Appendiks A, og det anvendte spørgeskema kan ses i Appendiks B. 7

8 Resultater I spørgeskemaet er der stillet spørgsmål i relation til energihandlingsplaner. Repræsentanter fra almene boligorganisationer og deres rådgivere har svaret ud fra deres egne erfaringer. Blandt de 23 boligorganisationer, som blev spurgt, svarede 10 på spørgeskemaet (svarprocent: 43 %). Disse svar er opsummeret i det nedenstående afsnit: Opsummering af svar på spørgeskema. Fem repræsentanter fra boligorganisationerne har vurderet, at de er så kort i forløbet af udarbejdelsen af energihandlingsplanen, at de ikke så relevans i at svare på spørgeskemaet endnu. De resterende otte kontaktede boligorganisationer har ikke haft tid til at svare på spørgeskemaet eller ikke reageret på henvendelsen. Udover besvarelser på spørgeskemaet har to af de kontaktede boligorganisationer bidraget med deres udkast til en energihandlingsplan. Af besvarelserne fremgår det, at der er et ønske om en guide til, hvad en energihandlingsplan kan/bør indeholde, så det er lettere for ikke-erfarne at kaste sig ud i at udarbejde en. Besvarelserne og udkast til energihandlingsplaner er derfor anvendt som baggrund for inspirationslisten til en energihandlingsplan, som kan ses i Appendiks C. Opsummering af svar på spørgeskema Spørgsmål 1. Hvad er status på udarbejdelsen af jeres energihandlingsplan? Beskriv status på arbejdet De fleste af respondenterne er stadig i færd med at udarbejde udkast til en energihandlingsplan. Kun få respondenter har udarbejdet eller afsluttet energihandlingsplanen. De fleste forventer at have handlingsplaner færdige i efteråret Beskriv hvem der er/var involveret i udarbejdelsen af energihandlingsplanen De fleste respondenter udarbejder eller har udarbejdet energihandlingsplanen i samarbejde med rådgivere såsom ingeniører, energikonsulenter og arkitekter. Nogle har desuden involveret driftsansvarlige og eksterne håndværkere. Spørgsmål 2. Hvad er hovedindholdet i energihandlingsplanen for boligorganisationen Beskriv kortfattet hovedindholdet i energihandlingsplanen Hovedindholdet i energihandlingsplanene varierer for boligorganisationerne, da der er stor forskel på i hvilken grad der skal energirenoveres. Nogle respondenter har taget stilling til de forskellige specifikke tiltag, som skal være indeholdt i energirenoveringen, heriblandt især efterisolering af klimaskærm og optimering af energiforbruget for vand-, varme- og ventilationsanlæg. Flere respondenter beskriver at energihandlingsplanen indeholder vurdering af bygningens nuværende tilstand og forslag til forbedringer og reducering af energiforbrug, således at de forskellige tiltag kan prioriteres alt efter hvor de største energibesparelser kan findes og/eller hvilke tiltag, der har kortest tilbagebetalingstid. 8

9 Spørgsmål 3. Hvordan vurderer du energihandlingsplaners relevans i relation til øvrige værktøjer til renovering og fremtidssikring? Er en energihandlingsplan et velegnet værktøj når I energirenoverer? Beskriv fordele og ulemper De fleste respondenter beskriver energihandlingsplaner som et godt værktøj til at skabe overblik over bebyggelsens tilstand og mulige energibesparelser ved forskellige tiltag. En energihandlingsplan kan give en oversigt over hvilke tiltag der medfører de bedste og eventuelt langsigtede løsninger og kan anvendes til at prioritere ud fra. Ulemper er der ikke mange af, men det nævnes, at det tager længere tid at igangsætte renoveringen, da gennemgangen skal afventes og at det er udefineret hvad en energihandlingsplan skal indeholde. Desuden nævnes at det er besværligt at vurdere effekten og kommunikationen til beboerne. Én nævner at energirenovering koster meget på kort sigt og først tjenes hjem igen på lang sigt. Hvordan udarbejdes/forbedres energihandlingsplaner som værktøj i jeres renoveringsprojekter? For de fleste respondenter er det første gang, de udarbejder energihandlingsplaner og derfor har de svært ved at udtale sig kvalificeret. Flere efterspørger et mere veldefineret indhold til en energihandlingsplan, hvilket vil gøre det lettere for uerfarne at udarbejde en energihandlingsplan. Nogle nævner at energihandlingsplanen udarbejdes som grundlag for budgettet eller som en del af helhedsplanen. Én respondent beskriver at erfaringstal fra tidligere energihandlingsplaner anvendes i nye projekter, hvorved ekstern rådgivning kan reduceres. Hvordan hænger energihandlingsplaner sammen med de øvrige værktøjer og procedurer når I renoverer? Det nævnes, at en energihandlingsplan kan være en god rettesnor, som af flere anses som et godt tillæg eller supplement til en helhedsplan, der også bidrager til at der vælges fremtidssikre løsninger. Energihandlingsplaner er ofte kædet sammen med beregninger og tilbud. Generelt er respondenterne positive over den tidlige bevidstgørelse om energitiltag, men påpeger dog også at detaljeringsgraden er stor på et tidligt stadie og man først senere i forløbet kan vide sig sikker på resultaterne. Skal der være en energihandlingsplan før der kan energirenoveres? Størstedelen af respondenterne mener ikke, at der nødvendigvis skal være en energihandlingsplan før der energirenoveres. De mener dog alle, at det er et godt værktøj til at vurdere forskellige energitiltag, men nødvendigheden afhænger af omfanget af projektet. Flere påpeger, at de ønsker at det fremover bliver anvendt oftere og at det bør være en del af en helhedsplan, da den giver et godt overblik. Spørgsmål 4. Hvordan vurderer du totaløkonomi? Beskriv kort den totaløkonomiske rentabilitet for de samlede løsninger Nogle af respondenterne beskriver, at flere af energitiltagene overordnet ikke er rentable, mens flere ikke har det fulde økonomiske overblik endnu, da det er tidligt i projektforløbet. Flere fremhæver at rentabiliteten for tiltagene fremgår af tilbagebetalingstiden, som ofte i sammenhæng med energirenovering er lang. Beskriv huslejekonsekvenser før og efter Flere af respondenterne har ikke overblik over huslejekonsekvenser endnu, da det er for tidligt i projektforløbet. Overvejende vil energirenoveringstiltagene resultere i en huslejestigning, og kun i ét tilfælde nævnes et tiltag, der har givet en besparelse. En anden respon- 9

10 dent beskriver, at der ikke er nogen huslejekonsekvens, da tiltaget sker på fællesområdet. Giv en umiddelbar vurdering af totaløkonomien i et brugerperspektiv; kan ambitiøse energirenoveringer betale sig for slutbrugeren (beboer/boligselskab)? Økonomisk kan det ikke altid betale sig, men det er med til at fremtidssikre boligen. En energihandlingsplan hjælper med at få overblik over de tiltag der bedst kan betale sig for slutbrugeren, som i sidste ende skal godkende tiltaget. Én respondent nævner, at som udgangspunkt er slutbrugeren (lejeren) kun interesseret i tiltag, som ikke giver huslejestigning eller ikke har lang tilbagebetalingstid, men at en beskeden lejestigning kan accepteres i tilfælde af bl.a. komfortforbedringer (mindre træk, hurtigere forsyning med varmt vand, eliminering af kolde ydervægge m.v.). Alt for ambitiøse tiltag kan ikke betale sig, medmindre slutbrugerne ønsker det fx i forbindelse med at tiltag medfører ny facade og vinduer (bedre arkitektonisk fremstilling). En respondent mener, at det sjældent giver mening at renovere til 0-energihus-standard, men at det ofte er fornuftigt at energirenovere fra D-E til A-A+ niveauer. Indgår mulige positive sideeffekter som bedre indeklima (bedre: temperatur-, støj- og lysforhold og luftkvalitet), arkitektoniske forbedringer eller lign. i de totaløkonomiske overvejelser? Overordnet indgår de positive sideeffekter i de økonomiske overvejelser. Slutbrugeren går ofte op i komfortforbedringer og arkitektoniske forbedringer, men dog er det økonomiske aspekt tit det afgørende hos slutbrugeren. Det nævnes, at energirenoveringstiltag for det meste vil medføre bedre indeklima, fx giver udskiftning af ventilation mindre støj, bedre luft- og temperaturforhold og efterisolering af facade vil resultere i både arkitektonisk forbedring og bedre indeklima. Bruges mulige positive sideeffekter til at sælge energirenoveringsprojekter? Hvis ja, beskriv hvordan. Inden der kan energioptimeres skal alle tiltag godkendes af brugerne/bestyrelsen. De mulige sideeffekter anvendes derfor af alle respondenterne for at sælge energirenoveringsprojekterne, da de til en vis grad kan retfærdiggøre huslejestigninger. Brugerne tager ofte afgørende stilling til tiltagene ud fra både økonomiske aspekter og positive sideeffekter. Beskriv evt. andre aspekter som har betydning for totaløkonomien, som f.eks. tilskud, storkundefordele ved indkøb eller lign. For de fleste respondenter har tilskud haft en stor indflydelse på udarbejdelsen af energihandlingsplan og for flere været en nødvendighed for at en energirenoveringsplan overhovedet kan udarbejdes. Én respondent svarer, at lånerenter, inflation og tilbagediskonteringsrente har stor indflydelse på totaløkonomien, hvor en anden beskriver, at de har kunnet sælge besparelsen fra optimering af belysning i kwh til CO 2 kvoter, hvilket giver et tilskud til projektet. Spørgsmål 5. Hvordan har driftsorganisationen været involveret i udarbejdelsen af energihandlingsplanen? Har boligselskabet en driftsorganisation? Alle respondenter svarer bekræftende på at de har en driftsorganisation i boligselskabet og nogle nævner, at der er fokus på energiforbrug. 10 Er der vidensopbygning af beboere/driftspersonale i beboerforeningen? Driftspersonalet er i de fleste tilfælde involveret, hvor viden og erfaringer deles. Beboere nævnes ikke.

11 Er der lavet driftsplaner? Alle respondenter svarer bekræftende på, at der er udarbejdet driftsplaner. Er driftspersonale med til at udarbejde energihandlingsplanen? Ifølge størstedelen af respondenterne er driftspersonalet i nogen grad med til udarbejdelsen af energihandlingsplaner bl.a. i form af tilvejebringelse af data, besigtigelse af anlæg, og deling af viden. En respondent svarer at driftsafdelingen især har været involveret i vurdering af prioritering iht. husleje og økonomiske konsekvenser for vedligehold. Spørgsmål 6. Hvordan fungerer beboerinddragelsen? Beskriv erfaringer med inddragelse af beboerne i valg af renoveringsløsninger (energimæssige såvel som almindelig renovering og fremtidssikring og forbedringer, f.eks. nye altaner..) Beboerinddragelse er vigtigt i forbindelse med udarbejdelsen af energihandlingsplaner, idet det er beboerne, der vurderer hvilke tiltag der prioriteres højest og er de endelige beslutningstagere for om tiltagene skal gennemføres. Én beskriver at beboerinddragelse er en nødvendighed for at skabe ejerskab. Én anden nævner at energirenoveringer kan være svære at få igennem, da der blandt lejere er stor fokus på den nuværende husleje og mindre fokus på det langsigtede. Nogle holder åbent hus for beboere i forbindelse med renoveringsprojekter, så en åben dialog kan skabes. Beboerne tages med på råd, således at tiltag kan tilrettelægges. Beskriv jeres erfaringer med beboerdemokratiets styrker og svagheder ift. Energirenovering Det er svært at få tiltag igennem, da en del af beboerne ønsker en øjeblikkelig/kortsigtet effekt, da de ofte ikke bor der over længere tid og vil have tiltag, som de når at få glæde af fx økonomisk. Energirenoveringer er ofte langsigtede og omfangsrige og opleves ikke at give væsentlig værdiforøgelse, hvilket ikke er attraktivt for beboere, fx fordi de ikke regner med at blive boende i længere tid. Tiltag medfører ofte huslejestigninger, hvilket gør det svært at overbevise og motivere beboere. Beboere kan stemme nej til ellers fornuftige forslag pga. manglende indsigt. Hvordan udvikles energihandlingsplaner så det styrker beboernes involvering i energirenoveringer? Det kan være svært at involvere beboerne inden gennemgang af mulige tiltag. De skal involveres senere, hvor det er vigtigt at give god oplysning samt indsigt i tiltag og engagere dem ved at informere om positive sideeffekter og besparelser. Én respondent skriver, at det vigtige er: Måling og synliggørelse så det er konkret og vedkommende. Spørgsmål 7. Hvordan vurderer du forskellige løsninger til energibesparelser? Beskriv fordele og ulemper ved efterisoleringsløsninger (tag/facade/fundament) Der peges på fordele som opdatering/opfriskning af udseende og bedre varmeisolering. Ulemper er bl.a. at det kan være svært og krævende pga. bygningsforhold, dyrt og ofte lang tilbagebetaling. Én beskriver, at det ikke er rentabelt at isolere yderligere end BR10 krav. Beskriv fordele og ulemper ved teknisk efterisolering (rør og kedler) Én beskriver at fordele ved teknisk efterisolering er at det er fornuftigt, billigt og overkommeligt, hvor andre nævner, at det er svært at vurdere potentialet og at det ofte er svært, at komme til at efterisolere. 11

12 Beskriv fordele og ulemper ved energivinduer Fordele er bedre isoleringsevne, lavere varmetab og bedre komfort. En ulempe er at det ofte ikke er rentabelt og har lang tilbagebetalingstid, medmindre det er nødvendigt at udskifte. At skifte fra klasse C til A vinduer beskrives som billigt og at det medfører gode energibesparelser. Andre skriver bl.a. at energivinduer giver en beskeden energibesparelse og at det giver duggede ruder mod nordøst. Beskriv fordele og ulemper ved solceller Én beskriver at solceller appellerer til folk, men at det der er tillokkende er at de producerer strøm i stedet for at spare på strøm. En klar ulempe, der går igen hos respondenterne, er udseendet og placeringen af solcellerne. En beskriver at det er en fordel at solcellerne bliver bedre og billigere. To påpeger at den politiske håndtering med tilskudsordning er dårlig. Beskriv fordele og ulemper ved mekanisk/naturlig/balanceret ventilation, herunder brugervenlighed og effekt på indeklimaet? Der er forskellige holdninger til fordele og ulemper blandt respondenterne. Nogle ser det som en klar fordel at udskifte ventilationsanlæg bl.a. økonomisk, miljømæssigt og komfortmæssigt, men peger på at det afhænger af korrekt brug og beboernes adfærd. Andre peger på at ikke al ventilation er rentabelt og kun giver små energibesparelser. Beskriv fordele og ulemper ved regnvandsopsamling og lokal afledning af regnvand, f.eks. faskiner til nedsivning Nævnte fordele er at det giver mindre risiko for oversvømmelse, regnvand kan anvendes i vaskerier, billigere løsning end separering af kloaknet og i nogle kommuner mulighed for afledningsafgifter retur. Flere påpeger at mulighederne for afledning ofte afhænger af pladsarealet og én respondent skriver, at tilbagebetalingstiden på anlægget forventes at være lig levetiden. Beskriv fordele og ulemper ved forbrugsmålinger og feedback til beboere (års-, måneds-, dags eller timeværdier)? Fordele er at brugeren bliver bevidstgjort om eget forbrug når effekt af tiltag/handlinger synliggøres. Faktiske målinger/kontrol af forbruget og konkrete eksempler giver engagement og interesse og kan få beboere til at ændre deres adfærd. Andre relevante løsninger? Én respondent ønsker mere fokus på belysning/led. En anden ønsker at målet for en energihandlingsplan skulle være et samlet lavere energiforbrug, CO 2-fodaftryk mm. så man i projektet i højere grad kan vurdere fornuften ved andre relevante tiltag (end efterisolering, vinduer, totaløkonomi etc.) Spørgsmål 8. Har i haft fokus på brugeradfærd? Har I erfaringer med om beboer-/brugeradfærd ændrer sig i energirenoverede bygninger, f.eks. med hensyn til temperatur, ventilation, andet? Flere af respondenterne har endnu ikke erfaringer med brugeradfærd i energirenoverede bygninger. Én svarer, at der ofte ikke opnås energibesparelse, da beboerne blot øger deres komfort. Andre respondenter har erfaring med at beboernes overvågning/kontrol af eget energiforbrug kan have en positiv effekt fx resultere i mindre vandforbrug. Én respondent skriver, at de har udarbejdet et smiley panel til lejligheder, som konstant angiver beboerens eget energiforbrug. 12

13 Har I registrering af forbrugsdata før og efter? Flere respondenter har ikke registrering af forbrugsdata før og efter, angiveligt fordi de ikke er så langt i forløbet. Andre har bl.a. overordnet forbrugsdata og individuelle målinger. Kendes udviklingen i forbrugstal (varme og el)? De fleste respondenter har forbrugstal at sammenligne med, men ændringerne/tiltag er ikke foretaget endnu. Men udviklingen kan derfor (forhåbentlig) ses, når tiltagene er udført. Spørgsmål 9. Hvordan har du/i fastsat jeres energimål? Beskriv jeres overvejelser i forhold til fastsættelse af energimål Én respondent beskriver, at det er svært at fastsætte et energimål, men har estimeret de enkelte tiltags mulige energibesparelser. En anden mener ikke, at der er nogen økonomisk gevinst ved et fast energimål. Andre anvender sparepotentialet og fastsætter herefter energimål. Hvordan vurderer I om I renoverer til en passende energiramme? o Eksempelvis i relation til kølebehov om sommeren? o Til brugernes øgede elforbrug med stadig flere el-apparater i boligerne? o Vurderer I forholdet mellem energirammen og brugernes komfort (f.eks. temperatur, træk, luftkvalitet og lys)? Respondenterne vurderer meget forskelligt. Én skriver, at det ikke handler om energirammen, men at udføre så mange tiltag muligt. En anden renoverer efter 2020 reglementet. Andre får rådgivning af energirådgiver, som fx udregner positive konsekvenser ved tiltag. En anden energirenoverer kun når bygningsdel skal udskiftes alligevel og hvis behovet opstår, indgår energisiden i beslutningsgrundlaget. Spørgsmål 10. Hvordan vurderer du værdien af energihandlingsplaner? Er en energihandlingsplan et velegnet instrument, eller har I allerede de nødvendige redskaber når I energirenoverer? Flere beskriver en energihandlingsplan som et godt redskab, som giver overblik og er god til at sætte systematik og overordnede mål i et projekt. Én mener, at der kommer fokus på et gennemarbejdet fremtidssikret projekt, hvor en anden mener, at energihandlingsplanen kun er velegnet i en periode, hvor erfaringer opbygges og relevansen forsvinder efterfølgende. Desuden bliver der gjort opmærksom på at en energihandlingsplan ikke er et veldefineret redskab, hvorfor det er svært at vurdere værdien deraf. Hvordan kan energihandlingsplaner udvikles så de bedre matcher jeres behov og arbejdsprocesser i forhold til renovering? Flere mener at det er for tidligt at svare på dette det er for flere første gang de udarbejder en energihandlingsplan og flere er stadig kun i gang med udarbejdelsen. Andre har et ønske om, at energihandlingsplanen skal være mere veldefineret som redskab evt. med et skema med punkter, der bør gennemses og/eller en guide som grundlag for det basale. En anden skriver, at der er meget forskellige forhold fra sag til sag og at erfaringsgrundlaget er beskedent. Har du yderligere bemærkninger/kommentarer (positive eller negative) til udarbejdelse og brug af energihandlingsplaner? Flere mener, at det er for tidligt at svare på dette det er for flere første gang de udarbejder en energihandlingsplan og flere er stadig kun i gang med udarbejdelsen. Andre er yderst positive overfor energihandlingsplaner og mener, at de opnår en god effekt ved gennemgangen og det evt. kan benyttes til senere projekter. Én respondent skriver endda Udarbejdelsen af energihandlingsplanen burde være et must inden man kaster sig ud i at energirenovere. 13

14 Appendiks A: til boligorganisationer udsendt til repræsentanter for boligorganisationerne med kort motivation for undersøgelsen og vedhæftet spørgeskema: Kære NN, I forbindelse med et projekt om bæredygtig energirenovering ønsker vi at undersøge bl.a. jeres erfaringer med udarbejdelse og brug af energihandlingsplaner. Vi ved, at I har fået tilsagn om støtte til udarbejdelse af en energihandlingsplan fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Derfor vil vi gerne i dialog med jer, for at høre om jeres erfaringer med denne energihandlingsplan og jeres erfaringer i øvrigt. Ud over at hjælpe os, håber vi, at I gennem denne dialog opnår øget fokus på jeres arbejde med energihandlingsplaner, som kan øge jeres læring fra arbejdet. Projektet om bæredygtig energirenovering er et udviklingsprojekt under InnoBYG, som er byggebranchens innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Statens Byggeforskningsinstitut indgår som vidensinstitution i InnoBYG og er projektleder for bæredygtig energirenovering. Det er vigtigt for os, at du eller andre relevante bidragsydere til jeres handlingsplan, deltager i undersøgelsen, da du/i sidder inde med nyttig viden. Det drejer sig om 10 spørgsmål der følger med denne mail i et separat worddokument. Vi håber, at du/i vil skrive dine/jeres svar direkte ind i dokumentet, og returnere det til os. Du må gerne videresende denne til evt. andre relevante personer (meget gerne med cc til os, så vi har mulighed for at følge op). Til dig der svarer Det er vigtigt at du svarer på egne vegne, da det er DIN mening og DINE erfaringer, vi ønsker at kende. Alle besvarelserne vil forblive anonyme, medmindre vi aftaler noget andet. Vi håber, at du vil svare senest tirsdag d. 17. juni. Vi kunne også rigtig godt tænke os at se jeres konkrete energihandlingsplan (gerne i udkast, hvis den ikke er færdig endnu) og håber derfor at I vil dele den med os. Vi vil lave en erfaringsopsamling med udgangspunkt i dine og andres erfaringer med energihandlingsplaner. Målet er at tilskynde andre almene, såvel som private boligorganisationer, til at gå i gang med at arbejde med energihandlingsplaner. Jeres erfaringer kan hjælpe dem godt i gang, så energihandlingsplanen aktivt benyttes som et værktøj på vej mod en vellykket energirenovering. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen 14

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

ENERGIHANDLINGSPLANER En guide til at komme i gang

ENERGIHANDLINGSPLANER En guide til at komme i gang ENERGIHANDLINGSPLANER En guide til at komme i gang Maj 2015 Dette dokument indeholder det samlede materiale udarbejdet til projektet Energihandlingsplaner en guide til at komme i gang målrettet almene

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger

Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Dato: 26. juni 2013 Vejledning til ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger Baggrund Der er på finansloven for 2013 afsat en energisparepulje til almene boliger på

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4129 Kroggårdsskolen - Bolig Smedebakken 26 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme stde I AF 2l,"4isr"- ffis?* l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lundbyesgade 13 8000 Arhus C 751-224478-001 Gyldigt 7 år lraz Energy08, Be06 version 4 Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Resultater og effekter af energidagene

Resultater og effekter af energidagene Resultater og effekter af energidagene Overordnede resultater 1. 13 ud af 49 deltagende husstande har udført i alt 49 forskellige energiforbedringer 2. De 13 husstande har brugt 600.000 kr. = 12.250 pr.

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER

LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER Statstilskud giver bedre varme Hver fjerde pensionist i Danmark får varmetillæg. Pensionister, der modtager

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tuevej 5 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. juni 2015 Til den 22. juni 2025. Energimærkningsnummer 311120600

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere