Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning"

Transkript

1 Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11

2 Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Som et selvstændigt led i landsevalueringen af de boligsociale helhedsplaner med bevilling I , er det fra Landsbyggefondens side besluttet, at alle projekter/helhedsplaner, som modtager støtte fra Landsbyggefonden, en gang årligt skal indsende et selvevalueringsskema til Landsbyggefonden. Datoen for dette er hvert år den 1. oktober. De enkelte skemaer vil blive registreret og bearbejdet og vil indgå i en central opsamling af erfaringer. Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har udarbejdet nærværende skabelon til selvevalueringsskemaerne og rådgiver helhedsplanerne om udfyldelse af skabelonerne. I dette notat introduceres først principper og centrale begreber i skabelonen, som er en forudsætning for forståelsen og udfyldelsen af skabelonen. Derefter gennemgås en mere konkret vejledning i brugen af skabelonen. Om skabelonen Formålet med skabelonen er, at den skal danne ramme for en ensartet selvevaluering af aktiviteterne i helhedsplanerne. Det muliggør, at der kan skabes et centralt overblik og datamateriale til en generel vurdering af resultater i helhedsplanerne. Selvom fokus i skabelonen er på dokumentation af resultater, kan den med fordel også benyttes til projektstyring og projektledelse. Det er første gang, det er forsøgt at lave en systematisk indberetning af resultater fra hele landets boligsociale helhedsplaner. Det er en stor udfordring at lave en skabelon, som er tilpas enkel og samtidig giver mening for aktørerne i helhedsplanerne. Vi er klar over, at det også er en stor udfordring for jer, der skal udfylde skabelonen, at få de ofte mange og komplekse aktiviteter til at passe ind i et forenklet skema. Derfor vil vi gerne bede jer om at se det som et stykke udviklingsarbejde, hvor I er velkomne til at komme med input undervejs. Vi vil også gøre jer opmærksomme på, at vi ikke forventer, at I kan dokumentere alle jeres aktiviteter og resultater. Det drejer sig derfor om at skære ind til benet og finde frem til de resultater, det er vigtigst at dokumentere. Det er mulighedernes kunst. Det største arbejde med skabelonen ligger i den første indberetning. Det er her, sammenhænge mellem aktivitet og endemål samt de enkelte trin på vejen, skal tænkes igennem. Det er ligeledes i den første indberetning, at der skal lægges en plan for, hvordan dokumentationen for resultaterne undervejs i processen skal fremskaffes (det kommer vi mere ind på senere). Når I først har fået lavet det store forarbejde, bliver indberetningerne nemmere de efterfølgende år. Her vil indberetningerne hovedsageligt dreje sig om at indsende konkrete resultater.

3 Indberetningerne skal ske på aktivitetsniveau Overordnet kan man se helhedsplanernes indsatser og resultater som opdelt i tre niveauer: den overordnede helhedsplan, de forskellige indsatsområder og de konkrete aktiviteter indenfor de enkelte indsatsområder. I boksen nedenfor ses eksempler på indsatsområder og eksempler på aktiviteter. Eksempler på indsatsområder: - Børn og unge - Beskæftigelse - Sundhed - Det sociale liv i boligområdet - Imagepleje - Beboerdemokrati Eksempler på aktiviteter: - Fritidsjobsformidling - Fremskudt beskæftigelse - Kostvejledning - Sommerfest - Pressestrategi - Visionsseminar Det er tanken at skabelonen skal dokumentere resultaterne for hovedaktiviteten under hvert indsatsområde. Dvs. den aktivitet, som I anser for at være den bærende aktivitet for indsatsområdet. Såfremt helhedsplanen indeholder 4 indsatsområder, som f.eks. en børne- og ungeindsats, en imageindsats, en beskæftigelsesindsats og en hærværksindsats, skal der udfyldes i alt 4 skabeloner indeholdende den respektive hovedaktiviteten fra hvert indsatsområde. Forandringsteorien ganske kort Skabelonen er bygget op omkring tankerne i den forandringsteoretiske tilgang, hvor sammenhænge mellem aktivitet og endemål fremlægges, og hvor de enkelte trin på vejen mod endemålet tydeliggøres. Forandringsteorier kan være meget komplekse, og vi vil derfor gerne understrege, at skabelonen blot er inspireret af tilgangen. Skabelonen er temmelig forenklet i sin form, da det er CFBU s vurdering, at en forenkling kan lette arbejdet med at indberette i en travl hverdag. Forandringsteorien bruges til at tydeliggøre de forestillinger man har om, hvordan en aktivitet hænger sammen med den effekt, man ønsker at opnå. Udgangspunktet i forandringsteorien er, at en aktivitet bør bygge på en årsagsvirknings-sammenhæng, hvor de trin man tager i aktivitetsperioden logisk følger hinanden. Ved at dele aktiviteten op i trin og udtænke indikatorer og succeskriterier for hvert enkelt trin, sikres det, at der løbende kan indhentes og afrapporteres dokumentation for aktivitetens resultater. 2

4 Optimalt bør man ved aktivitetens start opstille en forandringsteori. Her starter man så at sige bagfra med at tage udgangspunkt i det mål, man ønsker at opnå på lang sigt. Ud fra det langsigtede mål tænker man bagud og finder frem til en række af forandringer, som er krævet for, at man i sidste ende når det opsatte endemål. Hermed er aktiviteterne det sidste, man forholder sig til. På den måde sikrer man, at det er målet der bestemmer, hvilken aktivitet, man igangsætter og ikke aktiviteten, der bestemmer hvilke mål, man kan have. I de igangværende helhedsplaner vil en del af aktiviteterne allerede være sat i gang, og det vil derfor ikke være muligt at være helt tro mod forandringsteoriens principper om at tage udgangspunkt i endemålet. Alligevel giver det god mening at arbejde med forandringsteoriens fokus på årsag-virknings-sammenhænge, da en bevidsthed om hvilke trin i aktiviteterne, der skal føre til de ønskede resultater, er en forudsætning for at kunne lave en god plan for selvevaluering og dokumentation. Samtidig vil det være en god anledning til at overveje, om målene er både relevante og realistiske i forhold til aktiviteten. Når den logiske sammenhæng mellem aktivitetens trin på vejen og endemål er udarbejdet, tilføjes der indikatorer og succeskriterier til de enkelte trin i skabelonen. Indikatorer: Hvordan kan jeg måle om aktiviteten virker? Indikatoren er det, der måles på for at se, om den ønskede forandring er indtruffet. Her skal man altså tænke på, hvad der kan være et tegn på den ønskede forandring. Der er især to principper, der er vigtige, når man skal udvikle gode indikatorer. For det første er det vigtigt at overveje grundigt, om den indikator, man har fundet frem til, er et godt udtryk for det, man vil måle. For det andet er det vigtigt at finde frem til en indikator, som det er muligt at måle på. Det betyder, at man skal finde en indikator, der kan kvantificeres, dvs. det kan tælles eller vejes. Det kan være oplysninger om antal, andel, hyppighed og udgifter. Eksempelvis kan tryghed ikke i sig selv måles, men derimod kan antal borgere, der føler sig trygge måles. Eksempler på indikatorer: 1) I en helhedsplan ønsker man med en lektiehjælpscafé at opnå, at børnene i boligområdet opnår bedre boglige kompetencer. Et trin på vejen er, at flere børn får lavet deres lektier. Indikatoren bliver for dette trin antallet af børn, som får lavet deres lektier i caféen. 2) I en helhedsplan ønsker man at opnå en større tryghed blandt beboerne ved at sætte gadelygter op og skære buske ned. Antallet af beboere som i et 3

5 spørgeskema angiver at de føler sig trygge i området kan være en indikator for målet. Succeskriterier: hvor langt skal vi være nået hvornår? Når indikatorerne er valgt, skal man tage stilling til, hvilken grad af udvikling der kan forventes for hver enkelt indikator. Hvor stor forandring kan man forvente indenfor et bestemt tidsrum? Hvor stor en reduktion i boligafdelingens udgifter til udbedring af hærværk forventes der, og hvornår skal det være sket? Hvor mange flere beboere skal føle sig trygge i området, og hvornår skal det være opnået? Dette er succeskriterier. Et succeskriterium er altså et kriterium, man opstiller for, hvornår aktiviteten kan siges at have været en succes. Eksempler på succeskriterier: 1) Senest d. 1. december 2013 skal udgifterne til udbedring af hærværk være nedsat med 40 % i forhold til startmåling. 2) Ultimo december 2014 skal antallet af beboere, som i en spørgeskemaundersøgelse angiver, at de føler sig trygge ved at færdes i området, være forøget med 20 % i forhold til startmåling. SMART metoden: Således laves et succeskriterium Det er vigtigt, at man tænker sig godt om, inden man laver sine succeskriterier. En huskeliste over, hvad man skal tænke over, når man udformer succeskriterier, er den såkaldte SMART-metode. SMART skal hjælpe med at sikre, at succeskriterierne er: Specifikke: Er det tydeligt, hvad der skal ske, for hvem, hvordan og hvorfor? Målbare: Kan der konkret indsamles viden om succeskriteriet, og om det opfyldes? Accepterede: Er der enighed i projektgruppen om, at det er et godt succeskriterium? Realistiske (men ambitiøse): Er det realistisk, at succeskriteriet kan nås med de ressourcer, I har til rådighed? Tidsafgrænsede: Hvornår skal det måles, om succeskriteriet er nået? 4

6 Navn på aktivitet: Indsatsområde: Navn på boligsocial helhedsplan: Problem og målgruppe Aktivitet og periode for aktiviteten 1. Trin i aktivitetsperioden 2. Trin i aktivitetsperioden 3. Trin i aktivitetsperioden Endemål efter Aktivitetsperioden Indikator: Indikator: Indikator: Kilde: Kilde: Kilde: Succeskriterium: Succeskriterium: Succeskriterium: Opnået resultat: Opnået resultat: Opnået resultat:

7 Sådan udfyldes skabelonen I det følgende vil vi skridt for skridt gennemgå, hvordan skabelonen kan udfyldes. Til illustration vil vi bruge en tænkt integrationsaktivitet fra Xhave som eksempel. Navn, indsatsområde og helhedsplan I den øverste linje i skabelonen skriver man navnet på den aktivitet, man vil dokumentere resultaterne af. Navnet på den helhedsplan, som aktiviteten hører under, påføres og endelig skal det fremgå, hvilket indsatsområde, aktiviteten er en del af. I Xhave hedder helhedsplanen: Xhave i udvikling. Skabelonen udfyldes for aktiviteten: Rollemodeller for unge nydanskere. Aktiviteten ligger under indsatsområdet: børn og unge. Problem og målgruppe Som det næste, skal man gøre sig klart, hvilket problem man vil løse og hvilken målgruppe, man arbejder med i den aktivitet, man har valgt at gennemgå i skabelonen. Den røde kasse i skabelonen Problem og målgruppe skal indeholde en helt kort beskrivelse af det aktuelle problem, som den aktuelle aktivitet forholder sig til og hvilken målgruppe den retter sig mod. I Xhave er der en bekymring om, at de unge nydanskere ikke er motiverede til at gennemføre folkeskolen og starte på ungdomsuddannelse senere. De unge mangler hjælp fra en voksen, som kan inspirere dem til at gennemføre folkeskolen og finde en ungdomsuddannelse. Målgruppen i Xhaves aktivitet er ca. 50 unge nydanskere i boligområdet, som går klasse. Aktivitet Den næste kasse i skabelonen er den grå kasse Aktivitet. Denne kasse skal indeholde en kort beskrivelse af den aktuelle aktivitet. I Xhave har man startet en rollemodelsaktivitet for de unge nydanskere, hvor den enkelte unge tilknyttes en lidt ældre nydansker, som på trods af en problemfyldt ungdom har gennemført en uddannelse og fundet beskæftigelse. Endemål efter endt aktivitetsperiode Herefter udfyldes den mørkegrønne kasse i skemaet Endemålet efter aktivitetsperioden. Endemålet er det, man på lang sigt ønsker at aktiviteten skal bidrage til at opnå. Med endemålet menes en langsigtet virkning af aktiviteten, som først kan forventes at indtræffe flere år efter aktiviteten er afsluttet og derfor ikke vil finde sted indenfor aktivitetsperioden. Endemålet er endvidere en virkning, som ikke kan forventes udelukkende at være forårsaget af den aktuelle aktivitet, men som snarere er et mål, som man ønsker, at aktiviteten skal bidrage

8 til at opnå. Alligevel er det vigtigt at gøre sig klart, hvad endemålet er, fordi en enighed og bevidsthed om endemålet er et vigtigt pejlemærke for aktiviteten. Endemålet i Xhave er, at de unge nydanskere gennemfører en ungdomsuddannelse. Trin 1, 2 og 3 Når kasserne med problem, endemål og aktivitet er udfyldt, skal de trin, som logisk må følge hinanden indenfor aktivitetsperioden, for at aktiviteten kan nå det ønskede endemål, identificeres. Skabelonens forandringsteori skal laves. Disse trin skrives i de lysegrønne kasser. Det er afgørende, at der er en logisk sammenhæng mellem de enkelte trin, således at det ene trin skal være udført, for at det næste kan finde sted. For at sikre at man hele tiden har fokus på endemålet, starter man i overensstemmelse med forandringsteorien arbejdet med trinene bagfra. Først identificeres trin 3, derefter trin 2 og til sidst trin 1 og hver gang spørger man sig selv; hvad skal der til, for at dette trin kan opnås? Svaret på dette spørgsmål er hver gang; det foregående trin. Det er altså ikke de aktiviteter, som foregår på hvert trin, der indskrives i skabelonen, men de resultater eller virkninger man ønsker at opnå på sin vej for til sidst at kunne nå endemålet. Ofte vil trin 1 være det konkrete resultat af den afholdte aktivitet. I Xhave spørger man: Hvad skal der til, for at de unge nydanskere er i gang med at tage en ungdomsuddannelse. Et svar på dette er, at de unge nydanskere starter på en ungdomsuddannelse. Derfor er trin 3, at de unge starter på en ungdomsuddannelse. Dernæst spørger man: Hvad skal der til, for at de unge nydanskere starter på en ungdomsuddannelse. I eksemplet er svaret på dette spørgsmål trin 2: de unge nydanskere får viden om muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Dernæst spørger man: Hvad skal der til, for at de unge nydanskere får viden om muligheder for at tage en ungdomsuddannelse? I eksemplet er svaret i trin 1, at: de unge nydanskere tilknyttes en rollemodel. Indikatorer og succeskriterier i Trin 1, 2 og 3 Med disse trin på vejen har vi fået beskrevet hvilke forandringer, der skal til for at nå endemålet. Næste skridt i processen er at tage stilling til, hvordan man kan følge med i, hvorvidt aktiviteten rent faktisk følger den udvikling, man har forestillet sig. Dette gør man ved at opstille indikatorer og succeskriterier. Som det ses i skabelonen, er der en kasse til hvert trin i aktivitetsperioden, som skal udfyldes med indikator, kilde og succeskriterium. I det foregående er det præsenteret, hvad en indikator og et succeskriterium er. 7

9 En kilde er dér, hvor man får den viden, man har brug for til at måle indikatorer og succeskriterier fra. Eksempler herpå er: 1) at projektmedarbejderen får tilsendt data fra boligforeningen om udviklingen i udgifter til hærværk 2) at projektmedarbejderen får oversigt over elevernes fravær fra skolen (efter samtykkeerklæring fra forældrene) 3) at projektmedarbejderen laver en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne. Grunden til at kilden skal skrives separat i skabelonen er, at det kan hjælpe med til at sikre, at man fra starten har gennemtænkt, om det er muligt at opnå denne viden, og hvordan dokumentationen kan indhentes. Det sikrer også, at man i tide får planlagt indhentningen af dokumentation. Skal man for eksempel selv indsamle dokumentation eller kan man få det fra andre, og skal der fx laves optegnelser i logbog, spørgeskemaundersøgelse eller skal der ses på medlemslister fra fritidsklubber? Trin 1: Som nævnt er det første trin i Xhaves rollemodelsaktivitet, at de unge nydanskere tilknyttes en rollemodel. Indikatoren for første trin er antallet unge nydanskere, som har fået en rollemodel. Kilden til denne viden ligger hos projektmedarbejderen, som løbende fører optegnelse. I Xhave mener man, at et realistisk og ønskværdigt succeskriterium er, at minimum 20 unge, er blevet tilknyttet en rollemodel inden 1. august Trin 2: I Xhave er andet trin, at de unge nydanskere får viden om muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Indikatoren for dette er, andelen af de unge i aktiviteten, som har fået viden om deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Kilden til viden om indikatoren er, at projektmedarbejderen laver en rundspørge blandt de unge, hvor det afdækkes, hvorvidt de har fået større viden om deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. I projektgruppen i Xhave besluttes det, at succeskriteriet skal være, at 75 % af de unge, som er tilknyttet en rollemodel, har fået viden om deres uddannelsesmuligheder pr. 1.december Trin 3: Tredje trin i Xhave er, at de unge nydanskere starter på en ungdomsuddannelse. Indikatoren er andelen af de unge i aktiviteten, som indskrives på en ungdomsuddannelse. Kilden til denne viden er, at projektmedarbejderen fører kontrol med, hvilke unge fra aktiviteten, der er startet på en ungdomsuddannelse. Det besluttes at succeskriteriet skal være, at 50 % af de unge i aktiviteten er startet på en ungdomsuddannelse senest d. 1. september Endemål Endemålet skal som det eneste ikke have en indikator og et succeskriterium. Grunden er, at endemålet ligger efter aktivitetsperioden, og derfor ikke kan måles 8

10 inden for aktivitetens tidshorisont. Samtidig er endemålet svært at måle præcist, da det kan forventes, at andre faktorer også påvirker dette langsigtede resultat. Opnået resultat Vi mangler nu kun et punkt i skabelonen, nemlig punktet Opnået resultat. Dette punkt udfyldes undervejs i aktivitetsforløbet på det tidspunkt, hvor succeskriteriet skal være opfyldt. Her noteres, hvad det opnåede resultat er og man kan så se, om det planlagte succeskriterium blev opnået i praksis. I Xhave skal projektmedarbejderen inden d. 1. august 2012 undersøge, om 20 af de unge i aktiviteten har fået tilknyttet en rollemodel. Det faktiske antal anføres under opnået resultat for trin ét. Ligeledes skal projektmedarbejderen inden d. 1. december 2012 undersøge, om 75 % af de unge har fået viden om deres uddannelsesmuligheder og anføre det faktiske resultat under opnået resultat for andet trin. Og ligeså med trin tre. Hvad sker der når trin 3 er opnået og helhedsplanen stadig er i gang? Afsluttes den valgte aktivitet inden, at bevillingsperioden ophører skal der udfyldes et nyt skema for en ny aktivitet under den sammen indsats. 9

11 Navn på aktivitet: Rollemodeller for nydanske unge Indsatsområde: Børn og unge Navn på boligsocial helhedsplan: Xhave i udvikling Problem og målgruppe I Xhave er der en bekymring om, at de unge nydanskere ikke er motiverede til at gennemføre folkeskolen og starte på ungdomsuddannelse senere. De unge mangler inspiration og hjælp fra voksne til at gennemføre folkeskolen og starte på en ungdomsuddannelse. Målgruppen for aktiviteten er de unge nydanskere i boligområdet, som går klasse. Aktivitet og periode for aktiviteten Der startes et rollemodelsprojekt for de unge nydanskere, hvor den enkelte unge tilknyttes en ældre nydansker, som på trods af en problemfyldt ungdom har gennemført en uddannelse og fundet beskæftigelse. Periode: Trin i aktivitetsperioden De unge nydanskere tilknyttes en rollemodel. 2. Trin i aktivitetsperioden De unge nydanskere får viden om muligheder for at tage ungdomsuddannelse. 3. Trin i aktivitetsperioden De unge nydanskere starter på en ungdomsuddannelse. Endemål efter Aktivitetsperioden De unge nydanskere gennemfører en ungdomsuddannelse. Indikator: Indikator: Indikator: Antal unge nydanskere som har fået en rollemodel. Andelen af de unge i projektet, som har fået viden om deres muligheder for ungdomsuddannelse. Andelen af de unge i projektet, som indskrives på en ungdomsuddannelse. Kilde: Projektmedarbejderen fører optegnelse. Kilde: Projektmedarbejderen laver en rundspørge blandt i de unge nydanskere i projektet for at afdække, om de har fået viden om muligheder for at tage en ungdomsuddannelse. Kilde: Projektmedarbejderen kontakter de unge for at høre, hvornår de er startet på en ungdomsuddannelse. Succeskriterium: Minimum 20 unge nydanskere har fået tilknyttet en rollemodel pr. 1. august Succeskriterium: 75 % af de unge har fået viden om deres uddannelsesmuligheder pr. 1. december Succeskriterium: 50% af de unge er startet på en ungdomsuddannelse senest d. 1. september Opnået resultat: Opnået resultat: Opnået resultat:

12 Referencer og inspiration til videre læsning: I udarbejdelsen af materialet har CFBU trukket på forskellige håndbøger og vejledninger i brug af forandringsteori, indsatsteori og den logiske model. Nedenfor fremgår vores inspirationskilder. Listen nedenfor kan endvidere fungere som inspiration til videre læsning: Den logiske model et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser. KREVI, En lærerig ved til resultater. Håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Viden og virkning en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde, Center for frivilligt Socialt Arbejde, 2009.

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC - Jeg tænker, at det er en succes, at vi har fået lov at give eleverne et skoletilbud, som har gjort, at de har fået tillid til skolevæsenet. At

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere