Imødegåelse af negativ social arv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imødegåelse af negativ social arv"

Transkript

1 Projektnr.: Projekttitel: Legitimering af mål og afkodning af sproget i de humanistiske fag Pulje: GYM6141 GYM Reform Kontaktperson: Rikke Herold, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Afrapportering vedr FoU projekt: Imødegåelse af negativ social arv Legitimering af mål og afkodning af sproget i de humanistiske fag Deltagende skoler fra SYNERGI-skolerne: Haderslev Handelsskole Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium Skanderborg-Odder Center for uddannelse, Handelsgymnasiet Tønder Handelsskole Varde Handelsskole & Handelsgymnasium

2 Indholdsfortegnelse DEL 1: NETVÆRKETS OVERORDNEDE PROJEKT Netværksgruppen... 1 Problemformulering... 2 Overordnede mål... 2 Mål for de udarbejde forløb... 2 Generelle pædagogiske overvejelser... 3 Proces... 4 Delprojekter... 5 Evaluering... 5 DEL 2: NETVÆRKETS DELPROJEKTER/UNDERVISNINGSFORLØB... 6 Haderslev Handesskole: Afkodning af sprog og begreber... 7 Proces..7 Evaluering på baggrund af elevinterviews..7 Refleksion...8 Lemvig Handelsgymnasium: Skrivekursus i portfolioform... 9 Mål 10 Forventninger Kan vi spore en forskel?...11 Læring elevernes bevidsthed om og syn på læring før og i slutningen af forløbet 11 Problemer og udfordringer undervejs.. 13 Hvad har fungeret efter hensigten, og hvad bør rettes til? Hvordan oplevede eleverne undervisningen?...13 Konklusion 14 Skanderborg-Odder, Center for uddannelse: Genrer: Fra Paradise til eventyr Overvejelser om danskfaget, særligt fagområdet genrer.. 16 Overvejelser om undervisning i genrer med udg.pkt i netværkets samlede mål..17 Forløbet...17 Praktisk gennemførelse.18 Evaluering Tønder Handelsskole Ideen med forløbet Gennemførelse.. 20 Forventning og resultat...21 Hvad siger eleverne? og noget om vores egne frustrationer. 22 Evaluering gennem elevinterviews Varde Handesskole: Overvejelser om gymnasiefremmedes særlige behov.. 24 Tiltag i projektet...24 Evaluering...25

3 BILAG Bilag 1: Skabelon anvendt til beskrivelse af den enkelte delprojekter Bilag 2: Spørgeskema til klarlæggelse af gymnasiefremmede elever Bilag 3: Spørgeramme til elevinterviews Bilag 4: Forløbsbeskrivelse Haderslev Handelsskole Bilag 5: Forløbsbeskrivelse Lemvig Handelsgymnasium Bilag 6: Elevmateriale: Introduktion til arbejdet med portfolio, dansk Bilag 7: Elevmateriale: Introduktion til arbejdet med portfolio, engelsk Bilag 8: Eksempel på elevinstruks, engelsk letter to the editor Bilag 9: Eksempel på elevinstruks, engelsk - article Bilag 10: Eksempel på reflektionsspørgsmål til eleverne Bilag 11: Opsamling af spørgeskemaundersøgelse, Lemvig Bilag 12: Forløbsbeskrivelse SOCU, Handelsgymnasiet Bilag 13: Plan for afholdt blokdag Fra Paradise til eventyr Bilag 14: Forløbsbeskrivelse, Tønder Handelsgymnasium Bilag 15: Forløbsbeskrivelse, Varde Handelsgymnasium Bilag 16: Elevmanual Den lille hjælper Bilag 17: Eksempler på lektieinfomail til elever... 61

4 Netværksgruppe Legitimering af mål og afkodning af sproget i de humanistiske fag på hhx Navn Skole Fag Hanne Hjorth Larsen skolekoordinator Lemvig Spansk Engelsk Anne Stampe Lemvig Dansk Kulturforståelse Ebbe Krogh skolekoordinator Dansk Haderslev Samtidshistorie Psykologi Anne Skov Haderslev Samtidshistorie Engelsk Bent Erik Jensen skolekoordinator Tønder Dansk Samtidshistorie Karen Christiansen Tønder Dansk Samtidshistorie Ann Jakobsson Skolekoordinator Dansk Varde Samtidshistorie Kulturforståelse Jacob Boddum Varde Tysk Design Rikke Herold Projektkoordinator Afsætning Skanderborg-Odder Engelsk Gert Lauge Nielsen Skanderborg-Odder Dansk Samtidshistorie Rikke Svane Hansen Skanderborg-Odder Dansk Kulturforståelse Side 1 af 65

5 Del 1: Netværkets overordnede projekt Problemformulering Legitimering af mål og afkodning af sproget i de humanistiske fag Hvordan legitimerer man fagenes formål og hjælper gymnasiefremmede elever med at afkode sproget i de humanistiske fag i handelsgymnasiet? Overordnede mål for det samlede netværks arbejde At forbedre vores evne som uddannelsesinstitution til at bryde den negative sociale arv at fastholde gymnasiefremmede elever, så de gennemfører uddannelsen og er uddannelsesparate At udarbejde undervisningsforløb inden for centrale emner i de humanistiske fag, hvor der eksplicit arbejdes med: at afkode det gymnasiale sprog og den gymnasiale faglighed at legitimere faget/fagenes og fagets/fagenes mål gennem en anvendelsesorienteret tilrettelæggelse af undervisningen At afprøve de udarbejdede undervisningsforløb og efterfølgende metareflektorisk at evaluere erfaringer med implementering af forløbene At skabe større arbejdsglæde og jobtilfredshed hos lærerne i humanistiske fag gennem forbedrede kompetencer i relation til at legitimere fagets mål og indhold overfor eleverne Overordnet er succeskriteriet at mindske ideelt at nedbryde - den generelle modvilje mod de involverede humanistiske fag blandt de gymnasiefremmede elever på handelsgymnasiet. Mål for de udarbejdede undervisningsforløb (del-projekter) Målet er, at de humanistiske fag legitimeres gennem forståelse: at gøre fagene mere forståelige og derved relevante og indbydende for eleverne således at: Forståelsesbarriererne, som de gymnasiefremmede elever måtte opleve i gymnasiet, nedbrydes Gymnasiefremmede elever opnår hurtigere og mere konsekvent indsigt i, hvad der forventes i en gymnasial uddannelse, fx evnen til at arbejde med abstraktioner Der opbygges en fælles holdning og praksis i forhold til tilgangen til de humanistiske fags indhold og metoder både skriftligt og mundtligt Samt at, eleverne opnår en klar forståelse for nødvendigheden af fagene og fagenes metoder, at se meningen kan genkende, forstå og anvende fagenes kernestof/metoder kan overføre viden fra de humanistiske fags kernestof og metoder til øvrige fag opnår selvindsigt: forstår egne evner og muligheder og indser nødvendigheden af og omfanget af den nødvendige egenindsats Side 2 af 65

6 Generelle pædagogiske overvejelser i forbindelse med netværkets projekt Det er vores tese, at det er altafgørende for gymnasiefremmede elever, at der i undervisningen tages udgangspunkt i elevernes egen verden, så der gribes fat i eleverens forforståelse, der hvor eleverne møder os. Det er ydermere vores tese, at gymnasiefremmede elever har behov for at blive hjulpet hen mod en forståelsesramme af, hvilke forventninger og krav vi i handelsgymnasiet stiller til eleverne indenfor de humanistiske fag, og at eleverne ved at knække den humanistiske kode opnår større mulighed for videnstransfer mht. metode, fx ved analyse og skriftlig fremstilling. Med det formål at skabe en fælles forståelsesramme i netværksgruppen og for at støtte processen mod at legitimerede humanistiske fag repræsenteret i de udviklede del-forløb i forhold til eleverne på hhx har vi lagt os fast på fire punkter som overordnede pædagogiske og didaktiske virkemidler i delprojekterne: 1. Udgangspunktet er i elevernes egen verden (niveau af forforståelse) 2. Stilladsering som pædagogisk grundprincip 3. Motivation gennem valg af materiale 4. Afveklsende arbejdsformer som motivationsfremmende pædagogisk værktøj Ad 1. Udgangspunkt i elevernes egen verden med det formål at gøre undervisning nærværende og tage højde for det aktuelle niveau af forforståelse hos eleverne: Følgende spørgsmål har været diskuteret i netværksgruppen: Hvad har eleverne kendskab til som kan anvendes fagligt? Hvad mener vi egentlig som lærere, når vi beder eleverne læse en tekst, skimme en tekst, finde hovedpunkterne i en tekst, fortolke, tænke abstrakt? Forstår eleverne vores krav? Hvad er lærernes forventninger til en diskussion eller en redegørelse? Hvordan opfatter eleverne opgaverne? På hvilken måde, skal netop denne lektie læses? Skal eleverne have mere hjælp til studieteknik? Ad 2. Stilladsering som pædagogisk grundprincip anvendes for: at sikre progression på en sådan måde, at eleven får medsyn på proces og læring og derved opnår højere grad af faglig forståelse at styrke elevens evne til at forholde sig kritisk til egen læring bl.a. med det formål, at elevens egne produkter styrkes Der arbejdes stringent med overgange, fx evaluering af delemner og tydeliggørelse af vejen herfra og dertil for at tydeliggøre progression. Ad 3. Motivation gennem valg og bearbejdning af materiale: Ved fastlæggelse af indhold og implementering af forløb: anvendes teksttyper/emner/genrer, eleverne har kendskab/holdning til og føler sig trygge ved forklares det abstrakte med konkrete eksempler fra elevernes egen hverdag tilbydes mange hjælpespørgsmål til arbejdet med stoffet skabes tryghed gennem struktureret gruppe- og pararbejde Side 3 af 65

7 gøres eleverne fortrolige med at skrive ved, at skriftlighed indgår i form af små, overskuelige opgaver, respons og tydelige krav til genren (hurtigskrivning, refleksionsskrivning, skriveprocesser, skrivekæder m.m.) Ad 4. Afvekslende arbejdsformer (kollektive og individuelle): Der anvendes og synliggøres afvekslende arbejdsformer (kollektive og individuelle), således at den enkelte elevs læringsparathedsniveau og læringsstil(e) tilgodeses og, at den enkelte elev oplever variation, således at motivation til indlæring styrkes fx ved At støtte gentagne processer uden ensformighed med det formål at give plads til den enkeltes indlæringsrytme og -hastighed At udnytte det sociale aspekt i læring samt give den enkelte elev mulighed for selv at sætte ord på tanker og refleksioner, såledees at den enkelte elev oplever medsyn på egen læring. Proces Aktivitet Dato Sted Deltagere Startkonference for det samlede projekt (forskerne) 3/ Rosborg Gymnasium, Vejle Uddannelsesledere fra de involverede skoler samt projektdeltagere Planlægningsmøde SYNERGI: 3/ SOCU Skolekoordinatorer SYNERGI dagsorden for og indhold i konference for netværksprojekt 6/ Konference SYNERGI: Formål at skabe fælles forståelsesramme 6/ SOCU Alle projektdeltagere SYNERGInetværk Oplægsholder Aase Bitsch Udarbejdelse af eksemplariske undervisningsforløb Uge Projektgrupperne på de involverede SYNERGI skoler Skolekoordinatormøde 8/ SOCU Skolekoordinatorer (forskerprojekt) Besøg af følgegruppen (forsker Aase 3/ SOCU Alle deltagere SYNERGI netværk Bitsch) i eget netværksprojekt (SY NERGI) Møde netværkskoordinatorer (Forskerprojekt) 25/ Kbh Netværkskoordinator Implementering/afprøvning af elementerne i de udarbejdede undervisningsforløb Seminar skolekoordinatorer (forskerprojekt) Skolekoordinatormøde SYNERGI: Fokus = evaluering og afrapportering Evaluering 2 Aug okt 2010 Projektgrupperne på de involverede SYNERGI skoler 26/ Middelfart Gymnasium Skolekoordinatorer SYNERGInetværk 17/ SOCU Skolekoordinatorer SYNERGInetværk November/ Projektgrupperne på de involverede december SYNERGI skoler 2010 Afrapportering Januar 2011 Projektansvarlig Rikke Herold 1 For skabelon anvendt til beskrivelse af de enkelte del-projekter se bilag 1 2 Evaluering er uddybet nedenfor Side 4 af 65

8 Delprojekter 3 De enkelte projekter beskrives nedenfor. Alle delprojekter har arbejdet ud fra samme ramme og ud fra samme fremgangsmåde: 1. Udarbejdelse af forløbsbeskrivelse: Hvad vil vi arbejde med, hvilke overvejelser gør vi os, hvordan tænkes forløbet implementerer 2. Klarlægning af gymnasiefremmede elever (spørgeskema) 3. Implementering af forløb 4. Evaluering bl.a. gennem elevinterviews De fælles overvejelser og grundtanker gældende for alle delprojekter fremgår af ovenstående. Evaluering: Overordnede mål for opsamling på og evaluering af delprojekterne: at klarlægge elevernes bevidsthed om deres eget udgangspunkt for læring særligt i de humanistiske fag (her dansk, samtidshistorie og fremmedsprog) at afklare, om den proces, eleverne har været igennem i forløbene, har været givende Alle involverede skoler har foretaget evaluering som følger: Spørgeskemaundersøgelse til klarlægning af gymnasiefremmede elever 4 Refleksion i prosaform: Hvad har været den grundlæggende tanke bag netop det forløb, der er udviklet og implementeret på skolen i forbindelse med FoU en hvordan blev det forsøgt at navigere i forhold til gymnasiefremmede? Hvad var forventningerne? Kan vi spore en forskel? (større forståelse end vanligt, større interesse for faget, mere elevaktivitet, mere kvalificeret elevaktivitet m.m.) Hvilke problemer/snublesten/udfordringer har der været undervejs? Hvad har fungeret efter hensigten, og hvad bør rettes til? (argumenteret) Hvordan oplevede eleverne undervisningen (som klasse der foretages desuden individuelle interviews med udvalgte elever) Interviews med mindst 3 i projektet medvirkende elever 5 3 For gennemgang af delprojekterne se nedenfor 4 Se skabelon for spørgeskema i bilag 2 5 Se spørgeramme i bilag 3 Side 5 af 65

9 Del 2: Netværkets del-projekter/undervisningsforløb Emner og involverede fag for delprojekter 6 Haderslev Handelssksole & Handelsgymnasium: Afkodning af sprog og begreber (manual), Samtidshistorie Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium: Skrivekursus i portfolioform, Dansk og fremmedsprog Skanderborg-Odder, Center for uddannelse, Handelsgymnasiet: Genrer: Fra Paradise til eventyr, Dansk Tønder Handelsskole: Kildeforståelse, dokumentation og informationssøgning, Samtidshistorie Varde Handelsskole & Handelsgymnasium: Afkodning af begreber, der især knytter sig til lektielæsning, Den lille hjælper = manual til lektielæsning (for-forståelse til humanistiske fag, metoder og terminologi) 6 Se forløbsbeskrivelser af de enkelte del-projekter i hhv. bilag 4, 5, 12, 14 og 15 Side 6 af 65

10 Haderslev Handelssksole & Handelsgymnasium: Afkodning af sprog og begreber, Samtidshistorie 7 I et forløb om Mellemkrigstiden har det været hensigten at gøre almene begreber forståelige for eleverne, inden et givent stof gennemgås for derved at forhindre, at en manglende forståelse af begreb virker som en barriere for de gymnasiefremmede elever. Målet har været at nedbryde en barriere hos gymnasiefremmede elever for at modtage undervisning, særligt i faget samtidshistorie. Abstrakt stof kan være svært at forstå for visse elever herunder specielt de gymnasiefremmede. Udfordringen er derfor at få det abstrakte stof til at bevæge sig ind i et område, som er mere konkret - eleverne får derved en bedre opstart til faget, hvorved den generelle modstand mod faget kan nedbrydes. Vi har haft fokus på, at det at være gymnasiefremmed er et udtryk, der ikke er enkelt, fx kan hjemmemiljøet godt kan være bogligt med aviser, selvom ingen af forældrene har en studentereksamen, hvorimod at hjemmemiljøet godt kan være gymnasiefremmed, selvom en af forældrene er student. I et fag som historie favner det gymnasiefremmede begreb videre end til de elever, hvor ingen af forældrene har en studentereksamen. Opmærksomheden bør også henledes på, at historie ifølge vores opfattelse ikke er et dannelsesfag i folkeskolen. Derved har eleverne ikke i så stort omfang en helhedsopfattelse af, hvordan historie og samfundsforhold hænger samme Proces Undervisningen i forløbet tager udgangspunkt i det faglige niveau, som eleverne har opnået i grundskolen og tilrettelægges, således at de gradvist møder større kompleksitet i stofvalg og metodik og oplever større selvstændighed og ansvar i forhold til deres egen faglige udvikling. I specielt sammensatte grupper med gode og dårlige elever har eleverne arbejdet med at definere og forklare forskellige ideologier og begreber. Grupperne har haft ansvar for at fremlægge og forklare ideologierne for hinanden, inden lektien gennemgås i fællesskab. Målet med denne proces har været at skabe en fælles forståelsesramme, inden lektien gennemgåes for på den måde at skabe et samlet fokus. Eleverne har særligt arbejdet med følgende ideologier og begreber: demokrati og diktatur demokrater, republikanere, kapitalisme, New Deal, velfærdssamfund Keynes, krise republik, Weimarrepublik, nazisme forskellige lande og områder i Europa (der vises og forklares ved hjælp af et Europak) Evaluering på baggrund af elevinterviews Selve forsøgsprojektet opfatter de ikke som noget specielt, men bare som en naturlig ting: sådan burde al undervisning være, som en sagde. Generelt er undervisningen i mange fag for abstrakt, og de vil gerne havde den ned på jorden, men de sagde faktisk også, at de syntes, at mange lærere var 7 Forløbsbeskrivelse bilag 4 Side 7 af 65

11 gode til at få undervisningen ned på jorden lærerne er generelt nemme at snakke med, som en sagde. Eleverne opfatter sig som middel eller blandt de bedste og er meget bevidste om, hvor de ligger fagligt. Eleverne gav udtryk for, at de synes, at samtidshistorie er et svært fag, fordi politik og samfund er svært at forstå. Men omvendt så vidste de også, at det var godt at vide noget om. De, der kan lide samtidshistorie, er de elever, der i forvejen synes, at samfundsforhold er spændende - det er mest gældende for drenge, men har ikke noget at gøre med, om det er de mest eller mindst gymnasiefremmede. I vores korte projekt er det ikke så meget eleverne kan have nået at flytte sig, men vores bedste konklusion er, at det har været gavnligt for eleverne. Refleksion: Den grundlæggende tanke bag forløbet har været, at abstrakte begreber for elever kan være blokerende for en forståelse og dermed hindre en optimal indlæring. Forventningerne var, at vores projekt ville gøre begrebsforståelsen nemmere for de gymnasiefremmede elever. Projektet har gjort en positiv forskel på den måde, at elever har udtrykt, at vores måde at indkode begreber på har givet dem en god grundforståelse for begreberne. Elever har udtrykt, at uden vores projekt, ville undervisningen have været vanskeligere for dem. Vi har ikke været udsat for andre problemer, end at eleverne lynhurtigt tog vores projekt som en selvfølge, de ikke kunne undvære (positivt problem). Projektet har fungeret efter hensigten, men kan naturligvis udvides til at gælde andet lærebogsstof. Eleverne opfattede hurtigt vores projekt som en naturlig del af undervisningen. Side 8 af 65

12 Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium: Skrivekursus i portfolioform, Dansk og fremmedsprog 8 Forløbet er et skrivekursus, hvor eleverne arbejder med forskellige skriflighedsformer i portfolioform (elektronisk og fysisk). Der arbejdes med skriveøvelser og refleksionsskrivninger i forløbet, så eleverne bliver fortrolige med de gymnasiale krav til skriftlighed. I forløbet skal eleverne opnå kendskab til genrerne læserbrev og artikel samt til argumentationsformer. Der arbejdes tværfagligt mellem dansk og engelsk med udgangspunkt i emnet dødsstraf. Faget engelsk bidrager med den viden om emnet, der er nødvendig for at lave de skriftlige produkter, læserbrev og artikel, mens de retoriske virkemidler og argumentationsstrategier introduceres i faget dansk. I portfolio samler eleverne undervejs 9 : 1. Svar til spørgsmål og øvelser til film og læste tekster 2. Læserbrev, endelig udgave 3. Artikel, endelig udgave 4. Reflektioner over genrerne læserbrev og artikel 5. Reflektioner over skriftlighed og læring Hvorfor skriftlighed og portfolio? Skrivekompetencen er en vigtig studiekompetence i gymnasiet, og det er denne kompetence vi arbejder med i vores forløb. Vygotsky 10 skelner mellem tre forskellige sprogfunktioner; talesprog, indre sprog og skriftssprog, og han ser især skriftsproget som "tænkningens teknologi 11. Skriftsproget kræver en højere grad af eksplicitering, da man som elev bliver tvunget til at sætte ord på anelser, refleksioner eller ideer. I vores arbejde med skriftligheden og portfoliodidaktikken udnytter vi skriftligheden som en måde at tænke og lære på. I portfoliodidaktikken, hvor eleverne skal reflektere over genrer, faglige mål mm. sættes der ord på, hvad fagene kan og gør. Ved at synliggøre og sprogliggøre fagenes krav og mål kan man hjælpe eleverne med at knække koden til gymnasiets forventninger og krav, og på den måde kan man også arbejde med gymnasiefremmedes problemer med at forstå gymnasiesproget og det førfaglige sprog 12. Didaktiske overvejelser om hvordan vi vil arbejde med skriftlighed Når vi skal hjælpe gymnasiefremmede elever med at komme i gang med at skrive, at opbygge genrekendskab og at knække koden, er det vigtigt med øvelse og med støtte. 8 Forløbsbeskrivelse se bilag 5 9 Eksempler på elevmateriale ses i følgende bilag: Introduktion til arbejdet med portfolio, dansk (bilag 6), Introduktion til arbejdet med portfolio, engelsk (bilag 7), eksempel på elevinstrukser bilag (8 og 9), eksempel på reflektionsspørgsmål (bilag 10) 10 I arbejdet med skriftlighed og portfoliodidaktikken tager vi udgangspunkt i konstruktivistisk læringsteori, og vi bygger især på Vygotskys sociokulturelle tilgang til læring. Vygotsky peger på, at man lærer fagenes sprogbrug ved at tale det og ved at diskutere med andre, og den menneskelige bevidsthed formes og udvikler sig, ifølge Vygotsky, gennem internaliseringsprocesser. Vygotsky udtrykker forholdet mellem tanke og sprog således: En tanke som omsættes i sprog, omstruktureres og forandres. Tanken bliver ikke udtrykt i ordet, den bliver til gennem ordet. Det er altså i processen, hvor man formulerer sig sprogligt, at tænkningen sker. I portfoliodidaktikken er der indvævet sproglige processer i alle de tre stadier og dette gælder både når eleverne arbejder alene eller sammen med andre. Vi forsøger altså at bruge sprogets læringspotentiale - både det kollektive og individuelle. 11 Krogh og Juul Jensen i: PORTFOLIO-evaluering og PORTFOLIO-didaktik. Dansklærerforeningens Forlag, 2008, s Ulriksen, Lars, Susanne Murning og Aase Bitsch Ebbensgaard (2009): Når gymnasiet er en fremmed verden. Samfundslitteratur Side 9 af 65

13 1: Det at skrive kræver øvelse, og for at give eleverne en sådan øvelse, lægger vi små skriveøvelser og refleksionsskrivninger ind undervejs i forløbet, så eleverne vænner sig til at formulere sig skriftligt. De svage og/eller usikre skrivere får på den måde små overskuelige skriveøvelser. 2: Støtte. Vi tager her afsæt i Vygotskys begreb; den nærmeste udviklingszone (NuZo) og især i Bruners Vygotsky-inspirerede begreb stiladsering. Vygotsky beskriver NuZo som: Forskellen mellem det niveau, hvor barnet kan løse en opgave ved hjælp af vejledning fra voksne og det niveau, hvor barnet kan løse opgaven ved egen hånd. Dette bygger på, at mennesker lærer fra et aktuelt udviklingsstadium, og lærerens opgave vil hermed være at støtte elevernes udvikling i retninger, som eleverne ikke ville kunne bevæge sig i ved egen hjælp. Der er dog også nogle problematiske aspekter ved denne tanke, og begrebet stilladsering, der ligger tæt op af tankerne i NuZo, kan ses som mere brugbar i praksis. Stilladsering beskrives som: ( )den proces hvor læreren understøtter den lærende netop så meget som nødvendigt og dermed lader eleven overtage og styre læreprocessen i den takt, eleven magter det. I forløbet prøver vi at opbygge sådanne stilladser omkring elevernes skrivning, dels ved at give individuel lærerrespons på elevernes arbejde, dels ved at lade eleverne coache og give hinanden respons i responsgrupper. Disse responsgrupper kan organiseres og struktureres på forskellige måder bl.a. Cooperative Learning strukturer, hvor responsen bliver sat i system 13. Portfoliodidaktikken kan bruges som en måde at få indblik i de enkelte elevers læringssyn, niveau og arbejdsindsats, og samtidig er det en god mulighed for at vejlede den enkelte elev og finde ud af hvilken og hvor meget stilladsering, vedkommende har brug for, for at udvikle sig, både fagligt og som lærende. Både igennem processkrivningen og den formative evaluering i portfolioprocesserne kan man differentiere undervisningen og tilpasse stilladseringen til den enkelte elev. Mål Første delmål: Eleverne skal opnå en fortrolighed med genrerne (genrebevidsthed) og de begreber, der knytter sig til skriftlighed. Dette opnås gennem træning i de forskellige genrer og processkrivning. Til forsøget har vi valgt at fokusere på de to genrer læserbrev og artikel og har her også indlagt en progression i forløbet, så vi går fra læserbrev til artikel altså en form for stilladsering, hvor man bygger videre fra en mindre opgave til en større. Andet delmål: Eleverne skal vha. portfoliodidaktikken opnå en bevidsthed omkring og et sprog om læring. Vores overvejelser i denne forbindelse er, at eleverne først skal lære i fællesskab og dernæst gennem egen skrivning udbygge deres fortrolighed med genrerne og den dertil knyttede terminologi. Vi veksler mellem kollektive og individuelle arbejdsformer for at udnytte det sociale aspekt i læring og samtidig give den enkelte elev mulighed for selv at sætte ord på tanker og refleksioner. Særlige tiltag i forhold til gymnasiefremmede Vi har arbejdet med små overskuelige opgaver, respons (både fra klassekammerater og lærer) og tydelige krav. Vi har valgt et emne som eleverne må forventes at have en holdning til for at motivere og gøre det nemmere for dem at skrive læserbrevet og artiklen. Endelig er det meningen med elevrespons, at eleverne bliver fortrolige med at hjælpe hinanden og får øvelse i at vurdere tekster. 13 Forskellige måder at organisere processkrivning via Cooperative Learning kan ses i Spencer Kagan og Jette Stenlevs Cooperative Learning. Undervisning med samarbejdsstrukturer. (2009), s Side 10 af 65

14 Forventninger Vores forventninger var, at eleverne opnåede genrebevidsthed og bevidsthed om, hvilke retoriske virkemidler, der benyttes i forskellige genrer. Desuden sigtede vi mod, at eleverne skulle oparbejde en bevidsthed om, hvad læring er, og hvordan de selv lærer. Vi håbede desuden, at eleverne ville blive i stand til at overføre læring om genrerne og argumentationsteknikker fra dansk til engelsk og overføre indsigt i emnet fra engelsk til dansk (transfer). Herudover forventede vi, at den emnekreds, som skriftlighedsforløbet blev bygget op om, nemlig dødsstraf, ville aktivere og motivere eleverne. Endelig havde vi en forhåndsforventning om, at størsteparten af eleverne ville være gymnasiefremmede, da det er vores erfaring, at dette oftest er tilfældet i vores geografiske område. Kan vi spore en forskel? Da der er tale om starten af første år, er det svært at se, om den pågældende klasse har ændret sig, men i sammenligning med tidligere årgange, mener vi at kunne se, at denne klasse generelt har et mere positivt syn på det at skrive og på undervisningen generelt. Ved den seneste spørgeskemaundersøgelse kan vi se, at der er en langt større andel af eleverne i denne klasse, der er meget positive overfor uddannelsen end i de to klasser vi har sammenlignet med 14. Mht. til elevernes syn på de humanistiske fag (her engelsk og dansk), peger nogle af eleverne på, at de er bevidste om, at undervisningen er anderledes end i andre fag, og fortæller, at de synes, at de har lært noget, man kan bruge i andre fag. Dette mener vi viser, at der er opnået transfer, altså at de kan bruge deres læring fra et fag i et andet fag. Vi mener at kunne spore en mere positiv holdning til det at dele ting, man har skrevet, med andre, og også mindre blufærdighed i forhold til at vise klassekammerater ufærdige produkter. Det at eleverne er i stand til at sætte ord på deres egen læring og, at de kan analysere egne produkter retorisk, viser en mere kvalificeret elevaktivitet, end vi normalt ser hos vores elever. Et eksempel fra en elevportfolio lyder: Læserbrevet: Jeg ville gerne ligge vægt på gendrivelse, fordi jeg synes det er en god og fornuftig måde at argumentere på, og så synes jeg også gendrivelse ligger tæt op ad logos fordi man tænker fornuftigt. Jeg ville gerne have at overskriften var lidt provokerende så man fik mere lyst til at læse ( ). Artiklen: Overskriften skulle være et blikfang og derfor synes jeg det var rigtig godt at bruge det serbiske ord for ja, da det også var relevant for artiklen. Jeg fokuserede meget på at skjule min egen mening og derfor er artiklen fokuseret på interviews med forskellige personer (ekspertargument). Her viser eleven, at han kan bruge flere af de begreber, vi har arbejdet med i undervisningen og har blik for nogle af trækkene ved de forskellige genrer. Læring elevernes bevidsthed om og syn på læring før og i slutningen af forløbet For at få indsigt i hvilke opfattelser eleverne havde af læring, og hvilket syn de havde på de humanistiske fag og på det at skrive, lavede vi indledningsvis en spørgeskemaundersøgelse. Vi prøvede bl.a. vha. spørgsmål som: Hvad vil det sige at lære og Jeg lærer bedst ved at få indsigt i, hvilke læringsopfattelser, der kendetegner elevgruppen. 14 Til spørgsmålet Hvad synes du om HHX uddannelsen svarer 16 elever Super mens 4 svarer OK og en har sat kryds mellem de to. Sammenligningsklasserne er en økonomiklasse 1 1. g og en markedsføringsklasse i 2. g, hvor hhv. 6 ud af 11 elever og 5 ud af 14 elever har svaret Super. Side 11 af 65

15 For at kaste lys over elevernes syn på læring, har vi taget udgangspunkt i Gitte Holten Ingerslevs seks læringskategorier 15. Af svarene ses, at 19 elever placerer sig i, hvad Ingerslev kalder, den tryghedsorienterede kategori (som omfatter elever med de tre første læringsopfattelser og en reproducerende tilgang), mens to placerer sig i den udfordringsorienterede kategori (elever med de tre sidste læringsopfattelser og en analytisk tilgang). Der ses altså en tydelig overvægt af elever med den tryghedsorienterede og reproducerende tilgang til læring, hvilket sandsynligvis hænger sammen med mange af elevernes uddannelsesfremmede baggrund. Ingerslev peger endvidere på, at elever i første gruppe typisk fokuserer på, hvad der læres og, at elever i anden gruppe ofte fokuserer på, hvordan der læres. Det første formål var som nævnt ovenfor at eleverne skulle opnå en fortrolighed med genrer og de begreber, der knytter sig hertil. Vi arbejdede i engelsk og dansk med emnet dødsstraf og arbejdede samtidigt med først læserbrev og herpå artikel. Formålet var, at eleverne blev bevidste om de krav, der er til de to genrer, og de forskelle, der er imellem dem. I elevernes overvejelser over egen læring i portfolierne ses en del eksempler på, at eleverne har fået godt fat i centrale træk ved de to genrer. Et eksempel på dette er: Læserbrev: da jeg skrev læserbrevet overvejede jeg hvordan jeg skulle styrke min mening, derfor har jeg brugt styrkemarkører (f.eks. at jeg på det kraftigste mener ). Jeg har også læst en rapport om emnet dødsstraf, hvor jeg f.eks. har brugt nogle historier og faktatal, for at bestyrke min påstand, og styrke min troværdighed, og det inddrager også etos i teksten. I denne opgave har jeg trænet meningsdannelse. Synes at jeg har gjort det så godt jeg kunne, men jeg kunne måske have startet ud med at skrive noget om min mening i stedet for at lægge ud med de faktatal (citat fra elev-portfolio). Et andet eksempel på en elevs overvejelser omkring skriftlighed og læring lyder: ( ) må også sige, at jeg har lært meget ved det, jeg har aldrig lært de ting, når jeg skrev et læserbrev eller en artikel, så har jeg bare fået besked på, at lave et og så aflevere det. Men synes det er godt, at vi så nu får det at vide. For når man så først lærer det, kan man faktisk godt se de ting man har lært, når man læser det. Dette er et godt eksempel på, at en gymnasiefremmed elev har udbytte af at få tydeliggjort genrernes træk Det andet formål med vores projekt var at hjælpe eleverne på vej over mod den mere udfordringsorienterede kategori bl.a. ved at gøre dem bevidste om deres egen læring og give dem et sprog om læring. Vi har arbejdet med denne bevidsthed ved at spørge til elevernes læring og lade dem reflektere over læreprocesser, genrer og undervisningsformer både i små refleksionsskrivninger i timerne og i de afsluttende portfolier. Desuden har vi arbejdet med skrivekompetencehjulet og ekspliciteret de faglige mål undervejs og i den afsluttende portfolio ladet eleverne svare på hvilke faglige mål, der er opfyldt i deres opgaver og hvilke skrivekompetencer, de bruger. I det første spørgeskema kunne vi finde læringssyn som at få mere viden ind i hovedet, og den samme elev skriver efter forløbet i sin portfolio: Ja. Jeg er blevet en del mere positiv omkring det. Før synes jeg det var ret kedeligt, men nu synes jeg det er super godt fordi man tit forstår tingene bedre ved at skrive selv. Her ses en større grad af bevidsthed om det at lære, og eleven har her ryk- 15 Gitte Holten Ingerslev gengiver i sin Ph.d. 6 læringsopfattelser, der er beskrevet således: 1) At lære vil sige at få mere viden ind i hovedet, 2) At lære vil sige at kunne huske og at kunne reproducere viden, 3) At lære vil sige at erhverve kendsgerninger og procedurer som kan bruges i praksis, 4) At lære vil sige at forstå, 5) At lære vil sige at ændre sin viden og derigennem ændre sin tolkning af omverdenen, 6) At lære vil sige at ændre sin tolkning af omverdenen og derigennem ændre sig som person. Ingerslev, Gitte Holten (2002): Forestillinger om dansk en fænomenografisk analyse. En kortlægning af forskellige elev- og lærerpositioner i gymnasiets danskfag samt konsekvenserne af deres sammenstød. Ph.d. afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet Side 12 af 65

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere