SIF s projekthåndbog. Syddansk Universitet. Projekthåndbogen omfatter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIF s projekthåndbog. Syddansk Universitet. Projekthåndbogen omfatter:"

Transkript

1 SIF s projekthåndbog Syddansk Universitet Projekthåndbogen omfatter: Vejledning for projektledere Projektbeskrivelser Administrativ forankring af nyt projekt Samarbejdsaftaler Anmeldelse til Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité Dataindsamling ved spørgeskema- og interviewundersøgelser Dataindsamling fra registre Dataoparbejdning og analyse af kvantitative data Indsamling og analyse af kvalitative data Dokumentation af projektforløb Formidling af projektets resultater Korrektur og kontrol af publikationer September 2008

2

3 SIF s projekthåndbog September 2008 Syddansk Universitet

4 SIF s Projekthåndbog Revideret version af SIF s Kvalitetshåndbog (udgivet 2001), projektnr. 10. Projektplanlægning forløb og dokumentation. Revideret af: Henrik Brønnum-Hansen Iben Augustsen Lene Krunderup Jakobsen Hanne Mortensen Mathilde Vinther-Larsen Michael Davidsen Nina Maria Hart Schütt Nina Konstantin Nissen Susan Ishøy Michelsen Margit Christiansen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2008 Tryk: CSS Reprocenter Oplag: 150 eksemplarer Rapporten kan fås ved henvendelse til: Receptionen Statens Institut for Folkesundhed (SIF) Telefon

5 Forord Denne bog er en revideret version af afsnit 10 i den kvalitetshåndbog, som blev udarbejdet på Statens Institut for Folkesundhed i Mange medarbejdere har bidraget til dette vigtige arbejde - både i forbindelse med det oprindelige kvalitetsudviklingsprojekt og i revisionen Et veltilrettelagt og velgennemført projekt kræver grundig forberedelse nedskrevet i en projektbeskrivelse. Der skal foreligge klare samarbejdsaftaler med såvel interne som evt. eksterne samarbejdspartnere. Desuden kræves en veltilrettelagt dataindsamling, omhyggelig dataoparbejdning og analyse, god formidling til relevante målgrupper og endelig omhyggelig dokumentation og arkivering ved projektets afslutning. SIF s projekthåndbog kan betragtes som en kogebog for et projektforløb. Dele af vejledningerne har imidlertid karakter af tjeklister, der skal gennemgås. Nogle punkter er ikke relevante for alle projekter. Målsætningen med projekthåndbogen er at opstille standarder og give gode råd vedrørende planlægning af et projekt, projektforløb og projektdokumentation. Projekthåndbogen omfatter 12 dele: 1. Vejledning for projektledere 2. Projektbeskrivelser 3. Administrativ forankring af nyt projekt 4. Samarbejdsaftaler 5. Anmeldelse til Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité 6. Dataindsamling ved spørgeskema- og interviewundersøgelser 7. Dataindsamling fra registre 8. Dataoparbejdning og analyse af kvantitative data 9. Indsamling og analyse af kvalitative data 10. Dokumentation af projektforløb 11. Formidling af projektets resultater 12. Korrektur og kontrol af publikationer SIF, SDU September

6 4

7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning for projektledere Hvad er et projekt? Hvad er en projektleder? Den gode projektleder Sikring af projektleder-kompetencer Organisatorisk/faglig støtte til projektlederen Typiske problemer i et projektforløb Procesrelaterede problemer for projektlederen og forslag til handlinger/reaktioner Projektledelse, redskaber Tjekliste for en projektleder Projektbeskrivelser Miniprotokol og forankringsskema Den 5-siders projektbeskrivelse til fondsansøgninger Egentlig projektprotokol Budget Referencer Administrativ forankring af nyt projekt Samarbejdsaftaler Anmeldelse til Datatilsyn og Videnskabsetisk Komité Datatilsynet Videnskabsetisk Komité Dataindsamling ved spørgeskema- og interviewundersøgelser Tjekliste Forslag til baggrundsvariable Skitse til tidsplan Elektronisk/internetbaseret dataindsamling Dataindsamling fra registre Ansøgning om udtræk eller samkøring Validitet af registerdata Sundhedsstyrelsens registre Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister CPR-registeret Danmarks Statistiks registre SIF s registre

8 8. Dataoparbejdning og analyse af kvantitative data Kodebogen Indscanning/indtastning Datakontrol Navngivning af filer og variable Fejlsøgning Fejlretning Oparbejdning af database Analyseplan Indsamling og analyse af kvalitative data Styrker ved kvalitative metoder Videnskabelig kvalitet Kvalitative metoder i praksis Referencer Dokumentation af projektforløb Logbøger Projektregnskab og økonomisk opfølgning Opbevaring af personoplysninger Afslutning af projekt Arkivering af data Formidling af projektets resultater Formidling til forskellige målgrupper God videnskabelig publikationspraksis Den videnskabelige artikel Bidrag til kongresser og konferencer Det videnskabelige foredrag Populærvidenskabelig formidling SIF retningslinier vedr. presse Fremgangsmåde for fremstilling af SIF-bog og rapport Udsendelsesprocedure Formidling via hjemmesiden Korrektur og kontrol af publikationer

9 1. Vejledning for projektledere Hvad er et projekt og hvad er en projektleder? 1.1 Hvad er et projekt? Et projekt på SIF kan være en forsknings- eller udredningsopgave, en IT udviklingsopgave, et afgrænset kursusforløb arrangeret af SIF, en udviklingsopgave inden for vores økonomistyring, udvikling af et nyt koncept for kalenderstyring etc. Det der karakteriserer et projekt er, at det er en tidsbegrænset ikke rutinepræget opgave. I dette kapitel omtales kun projekter af et arbejdsmæssigt omfang svarende til mindst nogle ugers arbejdstid. Et forskningsprojekt omfatter typisk følgende faser: Problemformulering, udarbejdelse af projektbeskrivelse, udarbejdelse af forankringsskema, evt. indhentning af tilladelser fra Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet, forundersøgelse (pilottest), dataindsamling, dataoparbejdning og analyse, formidling, evaluering og opfølgning. De enkelte faser er nærmere beskrevet i projekthåndbogen. Projekterne kan inddeles i to hovedgrupper: 1. Én mands projekter 2. Projekter der omfatter flere personer, hvor projektlederen har et koordinerende ansvar for en gruppe. Disse projekter kan have meget forskellig kompleksitet: a. projekter med flere personer inden for samme program b. projekter der går på tværs af programmer c. projekter med eksterne samarbejdspartnere, hvor ansvarsfordelingen kan være af stor betydning for projektlederens rolle: - hovedansvaret hos en SIF medarbejder - hovedansvaret uden for SIF. Desuden kan projekter inddeles efter om der er en ekstern rekvirent eller ej. Nogle af SIF s aktiviteter falder ikke ind under ovenstående definition af et projekt. Det gælder først og fremmest registerdrift og drift af administrative systemer, som ikke er tidsbegrænsede. Hovedparten af de retningslinier, der omtales i dette notat, er imidlertid også gældende for den, der har hovedansvaret for en sådan driftsopgave. Én mands projekterne omfatter typisk en enkelt forsker, en forsker og en sekretær eller en forsker og en student, men kan også være en udviklingsopgave inden for økonomi, IT, formidling eller lignende, hvor der kun er involveret én medarbejder evt. med lidt hjælp fra en anden person. Kravene til en projektleder er naturligvis mere omfattende, når projektlederen skal koordinere arbejdet for en større gruppe, men en del af de forpligtelser, der følger med at være projektleder, gælder dog også for én mands projekter. Projekter kan variere fra kortvarige én mands projekter til flerårige projekter med mange eksterne og interne samarbejdspartnere. Desuden kan projekterne variere hvad angår tidsrammer og økonomi. For nogle projekter med eksterne rekvirenter, skal produktet leveres inden for snævre tidsrammer, mens andre projekter gennemføres på forskerens eget initiativ med eller uden eksterne samarbejdsparter, og hvor SIF deltagelsen finansieres af en fondsbevilling eller af instituttets grundbevilling. Projekter der skal afsluttes med en rapport til en rekvirent, har ofte andre arbejdsbetingelser end et projekt, der skal publiceres som en videnskabelig artikel. Fælles for arbejdet med projekter er, at projektlederne er ansvarlige for at overholde de tidsplaner og økonomiske rammer, der er aftalt ved planlægningen af projektet. 7

10 1.2 Hvad er en projektleder? For hvert projekt udpeges en projektleder, som overfor forskningsleder eller administrativ leder er ansvarlig for planlægning, gennemførelse, rapportering og formidling af projektet. For projekter med flere medarbejdere er det projektlederens opgave at inspirere og motivere projektgruppen og at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde i gruppen. Projektlederen er bindeled mellem forskningslederen og projektgruppen. Ansvarsfordelingen mellem forskningsleder og projektleder afhænger af projektlederens kvalifikationer og skal aftales nærmere ved projektets start. Projektlederen er normalt forsker eller seniorforsker, men også ph.d. studerende er projektleder for eget ph.d. projekt. For mindre og afgrænsede projekter kan projektlederansvaret dog også uddelegeres til en videnskabelig assistent, såfremt ansvarsfordelingen er nøje gennemgået og aftalt med forskningslederen. For projekter, der går på tværs af programmer, ligger det overordnede faglige og økonomiske ansvar som hovedregel hos forskningslederen i det program, hvor projektlederen er ansat. Ved projektets start aftaler lederne af de involverede programmer tids- og ressourcerammer for projektet. Hvis disse rammer ændres undervejs i projektet skal det ske efter konkret aftale med de relevante forskningsledere. Projektlederen har det daglige økonomiske ansvar, herunder økonomisk styring af bevillinger. Hvis hovedansvaret for et projekt ligger uden for SIF, skal der stadig udpeges en intern projektleder, som har ansvaret for projektforløbet på instituttet. Funktionsbeskrivelse for en projektleder på SIF Projektlederens ansvarsområde er afhængig af kvalifikationer og erfaring men omfatter følgende punkter: Ansvarsområdet Projektlederen udarbejder faglige oplæg til projektet Projektlederen udarbejder udkast til budget og tidsplan for projektet Projektlederen har indflydelse på valg af øvrige projektmedarbejdere Projektlederen bliver ved projektets start inddraget ved prioritering og allokering af ressourcer til projektet Projektlederen udarbejder sammen med forskningslederen milepæle for projektet Denne funktion vil være meget afhængig af kvalifikationer. En erfaren forsker eller seniorforsker udarbejder på eget initiativ projektidéer og efterfølgende egentlige oplæg, der kan anvendes som grundlag for ansøgninger. Den mindre erfarne projektleder vil ofte arbejde med et projekt helt eller delvist defineret af andre. Dette gælder kun for mere erfarne projektledere, mens den mindre erfarne skal uarbejde udkast i samarbejde med forskningslederen. For nogle projekter overtager projektlederen ansvaret for et allerede defineret projekt. Dette gælder for alle projekter med flere medarbejdere involveret. Dette gælder i princippet for alle projekter med flere medarbejdere involveret. Gælder for alle projekter. 8

11 Ansvarsområdet Projektlederen kontrollerer forbrug af midler igennem projektforløbet Projektlederen varetager den daglige ledelse af projektet Projektlederen indkalder regelmæssigt til projektgruppemøder Projektlederen sikrer formidling af projektet internt og eksternt Dette er et centralt punkt for alle projekter. De nødvendige redskaber skal udvikles, se kap. 10. Gælder for alle projekter. Gælder kun for projekter med 3 eller flere projektmedarbejdere. Når der kun er 2 medarbejdere på projektet forventes en løbende kontakt, som ikke kræver samme grad af formalisering som ved større projektgrupper. Dette gælder for alle projektledere. For mindre erfarne projektledere kan der være tale om et tættere samarbejde med forskningslederen i formidlingsprocessen. Formidlingsstrategien aftales altid med forskningslederen. Projektlederen kan uddelegere ansvaret for udvalgte opgaver til øvrige projektmedarbejdere. Projektlederkompetencer I det følgende er projektlederrollens værdigrundlag beskrevet, dvs. hvilke egenskaber/kompetencer, som forventes hensigtsmæssigt for at kunne styre og gennemføre et projekt. 1.3 Den gode projektleder Projektledelse kræver den fornødne faglige kompetence både i relation til projektets faglige substans og de metoder, der skal anvendes, og ledelsesmæssige kompetence, der omfatter: At sætte realistiske mål dvs. at forstå og tage udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem tid opgavens omfang kvalitet At have et systematisk overblik dvs. have orden på aftaler, planer etc., herunder have kendskab/indsigt i, hvad der kræves for at løfte opgaven At være konkret dvs. selv have gjort sig projektforløbet klart og give konkrete budskaber/tilbagemeldinger At kunne planlægge og koordinere dvs. sikre kontinuerlig og integreret fremgang i projektet At udvise opmærksomhed/empati dvs. forstår at udnytte projektgruppen og umiddelbart imødekomme faglige, tidsmæssige og sociale problemer At træffe beslutninger om prioritering og ansvarsfordeling 9

12 At afholde projektmøder med referat At kunne kommunikere og engagere dvs. sørge for at projektgruppen som team er velorienteret og løbende får inspirerende feedback (såvel ris som ros) At udvise en positiv holdning dvs. kunne motivere projektgruppen ud fra fremgang i projektet At være imødekommende dvs. tage sig tid til kontakt med projektmedarbejdere mm At rapportere de fornødne faglige og administrative oplysninger til instituttets ledelse. 1.4 Sikring af projektleder-kompetencer I det følgende beskrives muligheder, som SIF tilbyder for at blive rustet til projektlederrollen. Undervisning/uddannelse Projektledelse er ikke nødvendigvis noget man naturligt kan, blot i kraft af at man f.eks. har en længerevarende uddannelse eller mange års erfaring. Derfor er der behov for en forståelse af, at det er noget man kan/skal lære. At have en stor faglig viden er ikke nogen garanti for at man egner sig til at lede. Løbende uddannelse af projektledere gennem kurser i projektledelse bør derfor vægtes højt, ikke mindst for de personer der skal lede et større projekt (projekter med mange projektmedlemmer og projekter der strækker sig over længere tid). Introduktion til projektlederrollen på SIF via internt minikursus Alle nye projektledere skal yderligere tilbydes en introduktion til projektlederrollen, f.eks. via kurser, som bl.a. udbydes på SDU. Mentor-ordning På vejen til at blive oplært til projektleder på større projekter skal det tilstræbes, at der er en mentor-ordning, som kan give en viden og forhåndsindsigt i projektledelse. At man får lov at vokse med opgaverne Før man bliver projektleder på et større projekt er det ønskværdigt at man har prøvet kræfter med et mindre projekt forinden, som har givet en række nyttige erfaringer om projektledelse. 1.5 Organisatorisk/faglig støtte til projektlederen I det følgende beskrives en række faktorer, der bidrager til at understøtte en projektleders kompetencer. Forud for et nyt projektforløb skal forskningslederen overveje de mulige projektledere og ud fra deres aktuelle kompetencer vurdere, hvem der bedst kan varetage opgaven og hvem der skal have uddannelse i projektledelse under hensyntagen til projektets art, de potentielle projektlederkandidaters arbejdsbelastning, evner, personlighed og erfaringer. 10

13 At projektlederen har medindflydelse på hvem, der skal indgå i projektgruppen, idet man anerkender, at kemi og personlighedsprofil også har betydning for samarbejdet. At der i den overordnede planlægning, bl.a. når der udarbejdes personalematricer, tages hensyn til den samlede arbejdsbyrde for den enkelte projektleder og projektmedarbejder, således at projektlederen har mulighed for at opstille/ udarbejde realistiske tidsplaner. At projektlederen rådføres og informeres om evt. ændringer i prioritering eller allokering af ressourcer til projektet At der, såfremt der ændres i aftalen om ressourcer og/eller tidsplan for projektet, i samarbejde med forskningslederen aftales nye projektmål og milepæle. At forskningslederen løbende bistår projektlederen med vejledning og støtte. At projektlederen har let adgang til de nødvendige informationer og redskaber, f.eks. økonomisk oversigt over projektet, hvilke bevillinger der er kommet ind, hvilke der mangler at blive anmodet om samt ressourceforbrug herunder løn/timer for de enkelte medarbejdere. At der undervejs i et projektforløb løbende foretages en evaluering af projektet. Hvor er vi? Hvor er vi på vej hen? Er det den rette kurs? Hvordan er fremdriften? osv. At der gennemføres en afsluttende evaluering. Det er et væsentligt instrument der kan sikre, at der gennem en erfaringsopsamling bliver udviklet praktisk brugbare værktøjer, som kan forbedre fremtidige projektforløb. At der sikres sparring. Et af de forhold der har betydning for, om en projektleder er god eller ej, bestemmes af hvorvidt der er en god kommunikation mellem bl.a. projektlederen og de andre gruppemedlemmer. Det gælder ikke kun i forhold til selve kommunikationsprocessen, men også med hensyn til mange andre forhold, f.eks. hvilken metode der er den bedste til at løse en given opgave, hvordan et konkret problem bedst løses osv. 11

14 1.6 Typiske problemer i et projektforløb I dette afsnit beskrives hvilke typiske problemer, der kan opstå i et projekt, hvordan problemerne opfanges på et tidligt tidspunkt og hvad man gør ved dem. Overordnede problemer og forslag til løsninger Problem Kvalitet forventninger og/eller ressourcer står ikke i forhold til aktuelle resultat. Risiko for at budgetter overskrides. Tidsplaner der ikke holder. Manglende projektlederkompetencer (såvel fagligt, ledelsesmæssigt som organisatorisk) og/eller besidder ikke de personlige kvaliteter, der forventes af en projektleder. Løsning/handling Problemet skal identificeres så tidligt som muligt af forskningslederen eller projektlederen. Projektlederen og forskningslederen diskuterer om ambitionsniveau eller ressourceforbrug skal justeres, eller om personalet knyttet til projektet skal ændres. Problemet skal opfanges tidligt. Det kræver ansvarlighed som projektleder bl.a. ved at stille krav om at de nødvendige redskaber, herunder tilgængelige økonomiske oversigter på projektet. Det skal imødegås ved god planlægning, løbende feedback, klare forventninger, milepæle, klar rollefordeling fra starten, samt udmelding om ændrede tidsrammer og løbende opdatering af projektprotokol. Se nærmere under punkt Procesrelaterede problemer for projektlederen og forslag til handlinger/reaktioner Problem Uklarhed om projektlederrollen (herunder hvilke krav, forventninger, ressourcer og beføjelser der knytter sig til rollen). Manglende kendskab til den/de kultur(er) der er på SIF, når man kommer udefra og starter som ny. Gentagne problemer. Hvad gør projektlederen Forskningslederen inddrages mhp. en afklaring af rollefordelinger og aftaler, som skal indføjes i projektprotokollen. Benytter sig af, at der i større projektgrupper altid er mindst et medlem med en vis anciennitet, og bruger ekstra informering/opfølgning fra forskningslederen. Prioriterer evaluering højt for at sikre at man lærer af sine fejl (herunder får udarbejdet nye retningslinier/vejledninger som sikrer, at de samme problemer ikke indtræffer igen). 12

15 Problem Manglende feedback fra forskningslederen og/eller projektgruppen mht. fagligt niveau, tidsplan, økonomi. Begrænsede personaleressourcer. For mange samtidige projekter, der kan forstyrre arbejdsgangen i de enkelte projekter. Store projekter kan opleves belastende, fordi man ofte føler, at man ikke er kommet langt nok. Hvad gør projektlederen Sørger for at der afholdes regelmæssige møder, opdyrkning af en kultur der giver fællesskabsfølelse og ejerskabsfornemmelse. Kræver, at forskningslederen i samråd med projektledere opstiller en realistisk tidsplan ikke blot for det enkelte projekt, men samlet for samtidige projekter. Der gennemføres løbende justering af tidsplan og stillingtagen til konsekvenser heraf. Brug af studenter begrænses til centrale funktioner, der f.eks. fordrer daglig tilgængelighed. Sørger for, at både projektlederen og andre i projektgruppen kan arbejde koncentreret på projektet i samlede perioder f.eks. af mindst en uges varighed. I nogle tilfælde vil der være behov for at flere i projektgruppen samtidig kan arbejde koncentreret på projektet. Markere milepæle undervejs i større projekter, så de små fremskridt bliver synlige. Husk at rose hinanden, når der er grund til det. 1.8 Projektledelse, redskaber Projektlederen skal have de fornødne faglige og personlige kompetencer for at varetage projektlederrollen jf. afsnit 1.2. og skal have kendskab til og anvende en række redskaber, der sikrer kvaliteten i projektledelsen. Det drejer sig først og fremmest om: En projektprotokol, hvor formål, indhold og tidsplan er beskrevet Milepæle aftalt med forskningslederen Logbog Løbende indsigt i ressourceforbruget på projektet Det er projektlederens ansvar i samarbejde med forskningslederen at udarbejde en projektprotokol ved projektets start. Projektbeskrivelsen eller projektprotokollen er beskrevet i kapitel 2. Ved projektets start aftales milepæle, som nedskrives. Milepælene skal være defineret så klart, at alle projektmedarbejdere kan følge med i projektets fremdrift. Formålet med milepæle er at kunne formidle information om tilfredsstillende fremgang i projektet til projektmedarbejderne, men også tidligt at opfange evt. problemer i projektets fremdrift. Ved projektets start oprettes en logbog, hvor alle dokumenter af betydning arkiveres i kronologisk rækkefølge. Det drejer sig om breve, aftaler, vigtige , notater fra telefonsamtaler, hvor væsentlige spørgsmål har været diskuteret, arbejdsnotater, referater fra projektgruppemøder mv. Det er en projektleders opgave at følge projektets ressourceforbrug. Derfor er det nødvendigt, at projektlederen har adgang til relevante økonomiske oversigter. Oversigterne skal leveres minimum en gang hvert kvartal, men skal kunne leveres hver måned, hvis der er behov for det. Oversigterne skal omfatte de enkelte medarbejderes tidsforbrug, øvrige projektudgifter samt det samlede budget for projektet. 13

16 1.9 Tjekliste for en projektleder Den efterfølgende tjekliste for projektledere omhandler primært større forskningsprojekter med flere involverede. En del af punkterne er dog også relevant for én mands projekter og for andre projekter end forskningsprojekter. Forberedelse af projekt a) Projektidé formuleres som udkast til egentlig projektbeskrivelse b) Det aftales med forskningslederen, hvor der bør søges eksterne fondsmidler, herunder hvem skriver ansøgningerne, selv om forskningschefen og evt. forskningslederen formelt er ansøger. Hvis der er tale om et samarbejdsprojekt med eksterne forskere involveret, aftales det med disse, hvilket institut, der skal stå som hovedansøger. c) Forskningslederen og projektlederen vurderer sammen om projektlederen har behov for yderligere faglige eller ledelsesmæssige kompetencer for at kunne lede det konkrete projekt og hvordan disse kompetencer kan opnås f.eks. gennem uddannelse ved at supplere projektgruppen. d) Relevante fagpersoner - primært internt, men også efter behov eksternt - konsulteres for kommentarer til udkast til projektbeskrivelse, og forskningsleder godkender projektbeskrivelse. Hvis der er tale om et samarbejdsprojekt med eksterne forskere involveret, skal disse selvfølgelig inddrages. e) Efter aftale med forskningsleder udfylder projektleder forankringsskema. Forankringsskemaet sendes elektronisk til forskningsleder og sundhedsfaglig direktionsmedarbejder til godkendelse på forskningsledermøde. Projektnr. samt Journalnr. påføres af administrationen. f) Der oprettes en logbog (se afsnit 10.1). g) Tidsplan og budget udarbejdes bl.a. på baggrund af VIP eres og TAP eres erfaringer med tidsforbrug. h) Projektlederen afklarer sammen med forskningslederen, om projektet kræver tilladelser fra Videnskabsetisk Kommité og/eller Datatilsynet og sørger i givet fald for at anmode om disse tilladelser. i) Ambitionerne med projektet, herunder forventninger hos projektleder og forskningsleder drøftes grundigt. For større projekter skrives et notat herom til projektsagen. Det aftales med forskningslederen, hvordan projektet skal prioriteres, og hvem der skal med i projektgruppen. Dette skal indgå som en del af projektprotokollen. j) Ved samarbejde med eksterne drøftes og nedskrives ligeledes ambitioner og hvilke forventninger, der er realistiske inden for de givne rammer, og det aftales med disse, hvem der skal med i projektgruppen fra deres institutter. Projektlederen skal også sørge for, at der bliver udformet en samarbejdsaftale eller i tilfælde af rekvireret arbejde - en bestillingsspecifikation/kontrakt, som skal underskrives af forskningschef, SDU og af samarbejdspartneren eller rekvirenten. Projektlederen inddrages i formuleringen af samarbejdsaftalen eller kontrakten og gennemgår sammen med forskningslederen, hvilke forpligtelser, bindinger og frihedsgrader, 14

17 der er tale om m.h.t. projektets udførelse, og hvordan resultaterne skal rapporteres. SDU s Forskerservice inddrages også (tidligt) i denne proces. Særligt i forbindelse med rekvireret arbejde kan der være behov for at få klargjort f.eks. i hvilket omfang rekvirenten skal inddrages i projektforløbet samt i indhold og udformning af rapport. k) For nogle projekter kan det være formålstjenligt med en følgegruppe, gerne med eksterne forskere, praktikere og/eller administratorer eller andre fremtidige potentielle brugere af projektresultaterne, som kan høres om faglige og anvendelsesmæssige aspekter én eller få gange i løbet af projektet. Projektlederen aftaler med forskningslederen, hvordan en sådan følgegruppe skal sammensættes, kommissoriet for den, det forventede antal møder samt rollefordelingen mellem projektleder og forskningsleder i forhold til følgegruppen. Etablering af projektgruppe a) Initialt sikres en klar arbejdsdeling mellem forskningsleder og projektleder. b) Når projektgruppen er sammensat, holdes et planlægningsmøde, hvor den overordnede tidsplan, inkl. milepæle aftales. Milepælene drøftes med forskningslederen. Arbejdsfordelingen i projektgruppen, herunder f.eks. oparbejdning af data, statistiske analyser, opsætning af rapport, korrekturlæsning etc., aftales. Det aftales allerede på dette møde, hvordan projektet tænkes publiceret, og hvem der skal stå som forfattere på hvad, herunder forfatterrækkefølge. Hvis der er tale om rapporter med forskellige forfattere på kapitlerne, skal det aftales, hvordan forfatterne skal nævnes i publikationen. c) Projektlederen sørger for indkaldelse til statusmøder i projektgruppen med fast interval og et aftalt varsel, og sender dagsorden og evt. materiale ud inden mødet. Nogle sådanne møder kan evt. blive korte, men kan sikre, at der ikke går for lang tid mellem, at alle er ajour med projektforløbet. Det aftales med gruppen, hvad det er hensigtsmæssigt at holde ad hoc møder om i løbet af projektet, og hvordan deltagerne vil blive orienteret om forløbet af projektet, herunder evt. barrierer, forsinkelser og ændringer i projektindholdet. Projektdeltagerne opfordres til at sige til over for projektlederen, hvis der opstår problemer af forskellig karakter, før problemerne har vokset sig store. Det kan være problemer med kommunikation, tid til projektopgaver, uklarhed mht. opgavens art, og hvor meget der er uddelegeret mm. Projektlederen sørger for, at der bliver skrevet beslutningsreferat. d) Projektlederen skal ud fra tidsplanen sørge for i god tid at varsle, hvornår der kan forventes en særlig indsats fra de andre deltagere i projektgruppen, f.eks. udsendelse af spørgeskemaer og registrering af indkomne skemaer, indtastning af svar, etablering af en database, produktion af statistiske tabeller, skrivning af rapport, korrekturlæsning, opsætning af rapport. e) Projektlederen skal gøres opmærksom på, hvis der er usikkerhed hos projektgruppens deltager om hvilke projekter, der i en given periode skal prioriteres højst. Projektlederen skal i givet fald hurtigst muligt bede forskningslederen tage stilling dertil. f) Projektlederen skal i tilfælde af, at tidsplanen eller ressourceforbruget skrider for et projekt, straks kontakte forskningslederen herom. Forskningslederen skal sammen med projektlederen beslutte, hvilke konsekvenser overskridelserne skal medføre: Skal ambitionsniveauet eller tidsplanen ændres? Skal der søges ekstra 15

18 midler? Skal der ske en ændring i prioriteringen i forhold til de andre projekter, som projektleder/projektmedarbejdere i øvrigt er involveret i? g) Projektlederen skal tjekke og sikre opdatering af projektdatabasen med de mellemrum, der aftales på instituttet. h) Projektlederen skal så vidt muligt involvere den faglige ekspertise, der er inden for instituttet på områder af relevans for projektet, og i så god tid i projektforløbet, at man kan nå at foretage de fornødne ændringer i projektet. Spørg evt. forskningsleder eller anden kollega om hvem, der har relevante ekspertiser på SIF. Benyt evt. føromtalte mentor-ordning. Hvis projektlederen bliver opmærksom på, at der er behov for at trække på faglig ekspertise uden for instituttet, i et omfang, hvor honorering kan komme på tale, skal dette aftales i så god tid som muligt med forskningslederen. i) Projektlederen skal give konstruktiv kritik til deltagerne i projektet og ros, når der er anledning til det, samt sørge for, at opnåelse af milepæle bliver markeret. Det kan være gavnligt at minde hinanden om, med jævne mellemrum og især, hvis der er frustrationer over barrierer og forsinkelser hvad formålet med projektet er, og hvorfor vi finder det interessant, nyttigt og spændende at gennemføre. Projektlederen må sørge for, at dette tages op. j) Projektlederen skal i øvrigt sørge for, at man i projektgruppens arbejde efterlever de kvalitetssikringsnormer, der er beskrevet i denne projekthåndbog inden for dataindsamling, analyse, skrivning af rapport eller artikler, formidling af det publicerede. Sikring af dette kan på veldefinerede områder uddelegeres til andre deltagere i projektgruppen. k) Projektlederen (og deltagerne i projektet i øvrigt) kan bringe oplevelser fra projektarbejdet, der trænger til bearbejdning, op, ligesom anden form for sparring og brug af mentor-ordning eller anden uformel sparring, kan være nyttig. Projektafslutning Projektlederen skal sikre, at produktion af projektets publikationer og formidling heraf foregår efter de retningslinier, der gælder på SIF. Projektlederen skal aftale med forskningslederen, hvilke henvendelser fra journalister om publikationerne, der besvares af hvem. Projektlederen skal i samarbejde med øvrige projektmedarbejdere forberede formuleringer af enkle budskaber om resultaterne fra projektet, som egner sig til at formidle ved f.eks. interviews med journalister. Desuden informeres receptionen om hvem der er kontaktperson. Afslutningsskema for projektet udfyldes, herunder sørger projektlederen for at involvere øvrige projektmedarbejdere i evalueringen af projektforløbet. 16

19 2. Projektbeskrivelser Formuleringen af et projekt, en projektbeskrivelse, kan i projektets forskellige faser være: en idé på en serviet et 2-3 siders diskussionsoplæg en ansøgning (typisk på 5 sider) en egentlig drejebog for projektet Formålet med projektbeskrivelsen er at fungere som arbejdsredskab, dokumentation og salgsmateriale. 2.1 Miniprotokol og forankringsskema Det første skridt er at udfylde et såkaldt idéskema eller en miniprotokol (fane 1) i SIF s projektdatabase. Desuden udfyldes forankringsskemaet (fane 2). Projektet får hermed automatisk tildelt et foreløbigt registreringsnummer i projektdatabasen (IDÉxxxx) og kan nu gå videre i forankringsprocessen (se flowdiagram i afsnit 3 om administrativ forankring af nyt projekt). Skøn over tidsforbrug til forskellige faser af et projekt er vigtig og noget, der erfaringsmæssigt volder problemer. Herunder viser det sig ofte, at tidsforbruget er blevet underbudgetteret. Ved planlægningen af tidsforbruget på et projekt er det vigtigt at være realistisk i vurderingen af, hvor stor en del af ens samlede arbejdstid, der reelt bruges til projektarbejde, og hvor meget tid der går til andre aktiviteter (ikke-projektrelaterede møder, videreuddannelse, frokost). Der er for tidsforbrug til projektarbejdet udarbejdet følgende tjekliste: Forskningsmedarbejderen må nøje overveje - og evt. rådføre sig hos en erfaren kollega om - tidsforbrug til udførelse eller supervision af følgende: 1. Litteratursøgning og -gennemgang 2. Kontakt med nøglepersoner (nøglereferencer?, tilgrænsende igangværende projekter?) 3. Relevante møder/konferencer i planlægningsfasen 4. Ansøgninger til fonde 5. Evt. ansøgninger til Datatilsyn og Videnskabsetisk Komité 6. Metodediskussioner internt/eksternt tidligt i planlægningsfasen 7. Udformning af detaljeret projektprotokol 8. Afholdelse af projektgruppemøder 9. Udformning af spørgeskema el. lign. 10. Evt. pilotundersøgelse med efterfølgende tilretning af metode 11. Instruktion af andre i projektgruppen og af eventuelle eksterne interviewere 12. Udsendelse af spørgeskemaer, system med rykkere og registrering af besvarede spørgeskemaer 13. Planlægning af indtastning, fejlretning, kodning/omkodning m.v. 14. Udarbejdelse af programmer til analyser af data 15. Analyser af data 16. Supplerende litteratursøgning 17. Skrivning og tilretning af udkast til publikationer til interne og eksterne kommentarer. 18. Formidling på konferencer m.v. 19. Løbende forespørgsler om emnet fra departementet, eksterne interessenter, pressen m.v. 17

20 2.2 Den 5-siders projektbeskrivelse til fondsansøgninger Ved beskrivelse af formål, hypoteser m.v. er der en række forhold, der er vigtige at tage højde for (1, 2). Som det fremhæves i disse referencer, er et godt gennemarbejdet formål en nødvendig forudsætning for et godt projektforløb. Mange fonde ønsker ansøgningsskemaet vedlagt en kort projektbeskrivelse på max. 5 sider. Ud over disse fem sider er det i varierende omfang tilladt at vedlægge bilag, f.eks. budget. Det er en kunst at beskrive et projekt kort og præcist, og det vil ikke vække jubel hos de faglige bedømmere, hvis man breder sig ud over de fastsatte grænser. Hvis du søger støtte fra en fond, så læs fondens vejledning grundigt igennem. Fonde har som regel forskellige krav til projektbeskrivelsen, især hvad angår omfang og budget. Der er udarbejdet flere udmærkede beskrivelser af projektansøgningen (1, 2, 3). En god 5-siders projektbeskrivelse kan have følgende overskrifter: 1. Formål 2. Baggrund a. Danske og internationale studier b. Behov for viden og hvad det konkrete projekt kan bidrage med 3. Projektplan a. Materiale b. Metode c. Data/statistisk analyse 4. Perspektiver 5. Etik 6. Tidsplan 7. Projektgruppe 8. Formidling 9. Referencer 10. Budget Projektets titel skal fænge og på samme tid beskrive projektets indhold - uden at være for lang. Formålsbeskrivelsen skal være kort og præcis, og problemstillingen skal være klart formuleret. Baggrunden for undersøgelsen beskrives ved en litteraturgennemgang og en gennemgang af evt. egen tidligere forskning samt med fokus på behov for mere viden og hvad det aktuelle projekt kan bidrage med. Projektplanen skal beskrive metoder, materiale, model for dataanalyse. Perspektiver skal omhandle den mulige samfundsmæssige betydning af projektet, f.eks. vidensbaseret forebyggelse. De etiske overvejelser skal bl.a. angive, om projektet er anmeldt til Videnskabsetisk Komité. Tidsplan og forventet tidspunkt for resultaternes offentliggørelse. 18

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering 7. Oktober 2015 Datatilsynet og forskningsregistrering Forskningsregistrering Rådgivning omkring datasikkerhed i forbindelse med forskningsdata Forskningsregistrering til regionens paraplyanmeldelse Registrering

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 1 Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 Projektplanlægning og -gennemførelse - supplerende noter ved KOK Den bedste forudsætning for at få gennemført et projekt er, at planlægningen er i orden. God planlægning

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S Benyt anmeldelse som kladde. Afkryds de felter, du ønsker at genbruge, eller genbrug hele blanketten. 1.Dataansvarlig myndighed Navn Haderslev Kommune Adresse Gåskærgade 26-28 Kommunekode (For kommuner

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere.

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere. Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr. 2015-019-0014 Sagsbehandler Camilla Knutsdotter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Kapitel 3 Vejledning til indgåelse

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Version 1.0 Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Dette skema anvendes til at kortlægge dataflowet i de STIL systemer, hvor der behandles personoplysninger. Skemaet skal udfyldes for alle

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Formalia - tilladelser, hvor og hvordan Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Datatilsynet Sundheds- Styrelsen Anmeldelse data- styrelsen for Patientsikkerhed Videnskabsetisk komité Good

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

KVALITETSUDVIKLING AF PROFESSIONSSPORET, UDDANNELSEN I MEDICIN

KVALITETSUDVIKLING AF PROFESSIONSSPORET, UDDANNELSEN I MEDICIN Enheden for Uddannelsesudvikling Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet KVALITETSUDVIKLING AF PROFESSIONSSPORET, UDDANNELSEN I MEDICIN Vejledning for arbejdsprocesser i temagrupperne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning.

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår

Læs mere