Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Bilag 1 Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser og definitioner Driftsaffald Lastrester Afleveringspligt for driftsaffald og lastrester Betaling for modtagelse af affald Affaldsplaner Dispensation og tilsyn Klage Straf og ikrafttræden Anmeldelsesformular på dansk Notification formular in English KRAV TIL PLANER FOR AFFALDSMODTAGELSE OG - HÅNDTERING Den fulde tekst Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner 1) I medfør af 24, 48, 55, stk. 2, 55 a, 61 og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 28. september 2005, som ændret ved 1 i lov nr. 474 af 31. maj 2006, 2 i lov nr af 20. december 2006, og efter forhandling med transport- og energiministeren, fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser og definitioner 1. I alle danske havne skal der etableres modtagefaciliteter for driftsaffald og lastrester, der stammer fra de skibe, der normalt anløber havnen, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6. Stk. 2. Modtagefaciliteterne skal under hensyn til det operationelle behov hos havnens brugere, til havnens størrelse, geografiske placering og den type skibe, der normalt anløber havnen, have tilstrækkelig kapacitet til at opfylde behovet for aflevering, uden at skibene forsinkes unødigt. Stk. 3. Havne og virksomheder kan i overensstemmelse med de i lov om havne fastsatte regler i fællesskab oprette og drive modtagefaciliteter, ligesom en havn under iagttagelse af stk. 2 kan henvise til en anden havns modtagefacilitet. Stk. 4. Alle skibe, der anløber danske havne, er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. dog lov om beskyttelse af havmiljøets 2, stk. 2. Stk. 5. Alt driftsaffald og alle lastrester om bord på skibe, der anløber havnen, er omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 6. Havne, der udelukkende anløbes af skibe omfattet af 2, stk. 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. 2. Miljøstyrelsen kan herudover meddele nedennævnte virksomheder pålæg om at etablere modtagefaciliteter for olieblandet ballast- eller tankskyllevand: 1) Bunkringsvirksomheder. 2) Virksomheder, der foretager afskibning eller modtagelse af olie. 3) Skibsreparationsvirksomheder. Stk. 2. I pålæg efter stk. 1 skal der fastsættes vilkår om etablering af et behandlingsanlæg til adskillelse af det modtagne olieblandede ballast- eller tankskyllevand i en vandfase og en oliefase. Vilkår om etablering af behandlingsanlæg kan dog undlades, hvis det modtagne olieblandede ballast- eller tankskyllevand transporteres til et behandlingsanlæg andetsteds eller på anden måde bortskaffes i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Stk. 3. Faste og mobile modtagefaciliteter skal omfatte koblingsled, der muliggør tilslutning til skibenes udtømningsledninger, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.

2 Stk. 4. Miljøstyrelsen kan desuden meddele nedennævnte virksomheder pålæg om at etablere modtagefaciliteter for ballastvand eller tankskyllevæske, som indeholder skadelige flydende stoffer: 1) Virksomheder, der afskiber eller modtager skadelige flydende stoffer i bulk. 2) Skibsreparationsvirksomheder, der reparerer kemikalietankskibe. 3. Hvis en modtagefacilitet for affald ikke har tilstrækkelig kapacitet, kan Miljøstyrelsen efter forhandling med Transport- og Energiministeriet meddele den, der driver havnen, eller de i 2 nævnte virksomheder påbud om, at der skal foretages den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten. Stk. 2. Såfremt en bruger finder, at en modtagefacilitet ikke har tilstrækkelig kapacitet eller på anden måde ikke fungerer tilfredsstillende, kan brugeren skriftligt henvende sig til den, der driver havnen. Stk. 3. Den, der driver havnen, skal indsende kopi af den i stk. 2 nævnte henvendelse til Miljøstyrelsen, der i fornødent omfang efter stk. 1 kan meddele påbud til den, der driver havnen, om den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten. 4. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner: 1)»Skib«: Et søgående fartøj af en hvilken som helst type, der opererer i havmiljøet, inklusive hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer og flydende materiel. 2)»Modtagefaciliteter«: Enhver facilitet, som er fast, flydende eller mobil, og som kan modtage driftsaffald eller lastrester fra skibe. 3)»Marpol 73/78«: Den international konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved den dertil knyttede protokol af 1978 i den gældende affattelse. 4)»Driftsaffald«: Enhver form for affald, herunder spildevand, og andre rester end lastrester, som frembringes, medens et skib er i drift, og som falder ind under bilag I, IV og V til Marpol 73/78, samt lastrelateret affald som defineret i retningslinjerne for gennemførelse af bilag V til Marpol 73/78. Driftsaffald regnes for affald i henhold til bekendtgørelse om affald. 5)»Lastrester«: Rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke, efter at losning og rengøring er afsluttet, herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning/losning. Lastrester regnes for affald i henhold til bekendtgørelse om affald. 6)»Affald«: Betegnelsen dækker i denne bekendtgørelse driftsaffald og lastrester fra skibe. 7)»Fiskerfartøj«: Et skib, der er udstyret til eller anvendes til erhvervsmæssig fangst af fisk eller andre levende ressourcer fra havet. 8)»Fritidsfartøj«: Enhver type skib, uanset fremdrivningsmiddel, som er bestemt til sports- eller fritidsanvendelse. 9)»Mindre fartøjer«: Skibe med en bruttotonnage på 200 og derunder eller skibe, der er godkendt til sejlads med 10 personer og derunder. 10)»Havn«: Et sted eller et geografisk område, hvor der er foretaget anlægsarbejder og forefindes udstyr, der hovedsagelig gør det muligt at modtage skibe, herunder fiskerfartøjer og fritidsfartøjer. 11)»Havneafgift«: Det beløb skibe normalt betaler for havneanløb, bortset fra lodsning, bugsering, isafgift samt areal- og pakhusleje. Havneafgift omfatter ligeledes det beløb, som visse typer skibe som f.eks. fritidsfartøjer betaler for leje af kajplads. 12)»Modtageordning«: En ordning hvorved flere havne samarbejder om en modtagefacilitet, der kan være fast, flydende eller mobil. Kapitel 2 Driftsaffald Generelt 5. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for driftsaffald fra skibe. Olie holdigt driftsaffald 6. Den, der driver havnen, skal for så vidt angår olieholdigt driftsaffald sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for olieslam, brugt smøreolie, olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene, olieblandet ballast- eller tankskyllevand og andre olierester. Stk. 2. Kravene i 2, stk. 2 og 3, finder ligeledes anvendelse på de i stk. 1 nævnte modtagefaciliteter. Stk. 3. Havne, der udelukkende anløbes af fritidsfartøjer, er ikke omfattet af stk. 2. Kloakspildevand 7. D en, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for kloakspildevand. Stk. 2. Faste og mobile anlæg for de i stk. 1 anførte modtagefaciliteter skal omfatte koblingsled, der muliggør tilslutning til skibenes udtømningsledninger, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., jf. dog stk. 3. Stk. 3. For havne, der udelukkende anløbes af mindre fartøjer gælder dog, at den etablerede modtageordning skal kunne modtage kloakspildevand fra skibene gennem en kobling, der er udført i overensstemmelse med ISO 8099, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Anlægget skal desuden kunne tilvejebringe den nødvendige pumpekapacitet.

3 Kapitel 3 Lastrester Generelt 8. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for lastrester fra skibe. Skadelige flydende stoffer 9. D en, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter til opsamling af rester og blandinger af skadelige flydende stoffer, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelse fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XXII, Tillæg II, Liste over skadelige flydende stoffer i bulk (med henvisning til»international Bulk Chemical Code«). Stk. 2. Modtagefaciliteten skal være således indrettet, at tilbageløb til skibets tanke ikke kan finde sted. Olieholdige lastrester 10. Den, der driver havnen, skal sørge for, at der etableres modtagefaciliteter for olieholdige lastrester, herunder olieblandet ballast- og tankskyllevand. Stk. 2. Kravene i 2, stk. 2 og 3, finder ligeledes anvendelse på de i stk. 1 nævnte modtagefaciliteter. Kapitel 4 Afleveringspligt for driftsaffald og lastrester 11. Skibsføreren på et skib, der anløber en havn, har pligt til at sørge for, at alt driftsaffald og alle lastrester afleveres til havnens modtagefacilitet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis det i den i 12 anførte anmeldelse er dokumenteret, at der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares ombord, og hvis affaldet, sammen med det senere frembragte affald, kan afleveres til en senere havn, er skibsføreren undtaget fra sin forpligtelse efter stk Skibsføreren på et skib, som planlægger at anløbe en havn, skal til havnen anmelde den mængde og type affald, skibet forventes at have ombord ved anløb, og samtidig angive, hvad der påtænkes afleveret, jf. dog stk. 5, 7 og 8. Stk. 2. Anmeldelsen skal være meddelt 1) mindst 24 timer inden ankomsten, hvis anløbshavnen kendes, 2) så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten, eller 3) senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Stk. 3. En kopi af anmeldelsen skal opbevares om bord indtil afsejlingen fra næste anløbshavn, og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Stk. 4. Ved anmeldelsen skal den formular, der er gengivet i bilag 1 eller bilag 2, anvendes. Stk. 5. Såfremt havnen ikke er bemandet, skal skibsføreren fremsende sin anmeldelse direkte til Miljøstyrelsen. Stk. 6. Den, der driver havnen, skal sørge for, at Miljøstyrelsen modtager en kopi af den i stk. 1 nævnte anmeldelse. Fremsendelsen til Miljøstyrelsen skal så vidt muligt ske per telefax eller ved elektronisk post. Stk. 7. Fiskerfartøjer er undtaget fra anmeldelsespligten anført i stk. 1. Stk. 8. Fritidsfartøjer med tilladelse til befordring af højst 12 personer, eller som er udstyret til normalt at befordre højst 12 personer, er ligeledes undtaget fra anmeldelsespligten i stk. 1. Kapitel 5 Betaling for modtagelse af affald Driftsaffald 13. Betaling for modtagelse og håndtering af driftsaffald fra skibe skal være indeholdt i den normale havneafgift og må således ikke være afhængig af den afleverede mængde eller type affald, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Den, der driver havnen, er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt: 1) Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde driftsaffald, skibet ved normal drift - henset til skibets størrelse og type - ville frembringe siden sidste havneanløb. Dette gælder kun for skibe, der er omfattet af anmeldelsespligten i 12, stk. 1. 2) Hvis driftsaffald ønskes afleveret uden for havnens almindelige arbejdstid. 3) Hvis der ikke betales normal havneafgift. 4) Hvis anmeldelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med 12.

4 5) Hvis skibet ikke leverer den nødvendige pumpekapacitet til aflevering af olieholdigt driftsaffald. 6) Hvis der er tale om lastrelateret kloakspildevand eller lastrelateret affald omfattet af Marpol 73/78, bilag V. Stk. 3. Havneafgiften kan nedsættes, hvis skibets miljøledelsessystem, udformning, udstyr og drift er af en sådan art, at skibsføreren kan godtgøre, at skibet producerer begrænsede mængder driftsaffald. Stk. 4. Den, der driver havnen, skal hvert år, f.eks. ved opslag, til havnens brugere oplyse, hvilke udgifter havnen har haft til håndtering af driftsaffald. I opslaget skal beregningsgrundlaget for havneafgiften for så vidt angår affaldshåndtering efter stk. 2 anføres. Lastrester 14. Betaling for modtagelse og håndtering af lastrester skal fastsættes afhængig af den afleverede mængde og type af lastrester. Kapitel 6 Affaldsplaner 15. Den, der driver havnen, skal udarbejde en plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe (affaldsplaner). Havne og virksomheder, jf. 1, stk. 3, kan i fællesskab udarbejde affaldsplaner. Stk. 2. Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til og opfylde kravspecifikationerne i bilag 3. Stk. 3. Affaldsplanen skal indsendes til og godkendes af Miljøstyrelsen. Planen skal indsendes senest 15. november 2008, og herefter hvert 3. år. Stk. 4. Den, der driver havnen, skal efterfølgende ajourføre affaldsplanen, hvis der sker væsentlige ændringer i havnens drift. Den ajourførte plan skal indsendes til og godkendes af Miljøstyrelsen. Dette gælder også for affaldsplaner indsendt i henhold til hidtidig gældende lovgivning. 16. Den, der driver havnen, må ikke træffe endelig afgørelse om affaldsplanen, herunder om ajourføring af planen, før de relevante parter, herunder især havnens beliggenhedskommune og de i stk. 2 nævnte repræsentanter for havnebrugerne, har haft lejlighed til at udtale sig om et forslag til affaldsplan. Stk. 2. Følgende repræsentanter for havnebrugerne skal altid have tilsendt forslag til affaldsplan: 1) Lystbådehavne: Dansk Sejlunion 2) Erhvervshavne: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Dansk Transport og Logistik, Danmarks Skibsmæglerforening, Rederiforeningen for mindre Skibe samt Bilfærgernes Rederiforening. 3) Fiskerihavne: Danmarks Fiskeriforening. Stk. 3. De i stk. 1, jf. stk. 2, nævnte relevante parter skal have en frist fra modtagelsen af forslaget på mindst 3 til 6 uger til at kommentere forslaget til affaldsplan. 17. Den, der driver havnen, skal informere alle havnens brugere om de i bilag 3 B nævnte oplysninger. Kapitel 7 Dispensation og tilsyn 18. For skibe i fast rutefart med hyppige og regelmæssige havneanløb kan Miljøstyrelsen efter ansøgning fra skibets ejer og indstilling fra den, der driver havnen, dispensere fra afleveringspligten anført i 11, stk. 1, anmeldelsespligten i 12, stk. 1, samt betalingen i 13, dog kun for driftsaffald. 19. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne fastsat i denne bekendtgørelse overholdes. Stk. 2. Der skal på årsbasis føres tilsyn med mindst 25 % af de skibe, der er anført i 12, stk. 1. 1) Skibe, hvor skibsføreren ikke har anmeldt korrekt, jf. 12, 2) Skibe, om hvilke de oplysninger, skibsføreren har fremsendt i henhold til 12, har afsløret andre grunde til at formode, at skibsføreren ikke opfylder denne bekendtgørelse. Stk. 3. Hvis et skib er afsejlet i strid med 11, stk. 1, sørger Miljøstyrelsen for, 1) såfremt næste havn er en udenlandsk havn, og det land, hvor havnen er beliggende, er medlem af Den Europæiske Union, at den kompetente myndighed i denne havn orienteres, eller 2) såfremt næste havn er en dansk havn, at der foretages en mere detaljeret vurdering af faktorer vedrørende skibets overholdelse af denne bekendtgørelse, f.eks. nøjagtigheden af de oplysninger, der er meddelt i henhold til 12. Kapitel 8 Klage 20. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

5 Kapitel 9 Straf og ikrafttræden 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) ikke efterkommer Miljøstyrelsens pålæg om at etablere en modtagefacilitet efter 2, stk. 1, eller 2, stk. 4, 2) undlader at sikre, at modtagefaciliteten, modtageordningen eller behandlingsanlægget er indrettet i overensstemmelse med kravene i 2, stk. 2 og 3, 6, stk. 2, 7, stk. 2 og 3, 9, stk. 2, og 10, stk. 2, 3) ikke efterkommer et påbud om at foretage den nødvendige udbygning af modtagefaciliteten efter 3, stk. 1, 4) undlader at videresende en henvendelse om modtagefaciliteten efter 3, stk. 3, eller en anmeldelse efter 12, stk. 6, til Miljøstyrelsen, 5) undlader at etablere modtagefaciliteter eller modtageordninger efter 5, 6, stk. 1, 7, stk. 1, 8, 9, stk. 1, og 10, stk. 1, 6) undlader at aflevere affald i medfør af 11, stk. 1, 7) ikke anmelder affaldet efter 12, stk. 1, 8) overtræder 12, stk. 2-5, 9) opgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med affaldsanmeldelsen, jf. 12, eller i forbindelse med ansøgning om dispensation efter 18, 10) fastsætter betalingen i strid med 13, stk. 1-3, og 14, 11) undlader at oplyse om de i 13, stk. 4, anførte forhold, 12) undlader at udarbejde en affaldsplan efter 15, stk. 1 og 2, 13) undlader rettidigt at indsende en affaldsplan til Miljøstyrelsen efter 15, stk. 3 og 4, 14) ikke ajourfører en affaldsplan efter 15, stk. 4, 15) overtræder 16, 16) undlader at informere havnens brugere efter 17. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået på dansk søterritorium, og der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. lovens Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 10. december 2002, om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner ophæves. Miljøministeriet, den 13. december 2006 Connie Hedegaard /Karsten Skov

6 Bilag 1 Anmeldelsesformular på dansk OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES INDEN ANLØB AF HAVNEN I... (bestemmelseshavn som anført i 12 i denne bekendtgørelse) 1. Navn, radiokaldesignal og eventuelt skibets IMO-havnekendingsbogstaver og -nummer: 2. Flagstat: 3. Forventet anløbstidspunkt (ETA): 4. Forventet afsejlingstidspunkt (ETD): 5. Foregående anløbshavn: 6. Næste anløbshavn: 7. Sidste havn, hvor driftsaffald blev afleveret, og datoen herfor: 8. Afleverer De* Alt noget intet af Deres affald til modtagefaciliteten i havnen? 9. Type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, og maksimal lagerkapacitet i procent: * Sæt kryds i det relevante felt. Noter: Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og til andre inspektionsformål. Denne formular skal udfyldes, medmindre skibet er omfattet af en dispensation i henhold til denne bekendtgørelses 18. Jeg bekræfter, at nedennævnte enkeltheder er nøjagtige og korrekte, og at der efter aflevering kun er mindre mængder affald om bord, og at der er tilstrækkelig lagerkapacitet til rådighed om bord til at opbevare dette affald samt det affald, der frembringes mellem denne meddelelse og den næste havn, i hvilken affaldet vil blive afleveret. Dato... Tidspunkt... Underskrift...

7 Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden kolonne, hvor det er relevant. Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes alle kolonner. TYPE 1. Spildolie Slam Lastvand Andet (specificeres) 2. Skrald Madrester Plast Andet 3. Kloakspildevand 4. Lastrelateret affald (1) (specificeres) 5. Lastrester (1) (specificeres) (1) Kan være et skøn. AFFALD, DER SKAL AFLEVERES MAKSIMAL LAGERKAPAC ITET TIL RÅDIGHED AFFALDSMÆ NGDE DER BEHOLDES OM BORD DEN HAVN, HVOR DET RESTERENDE AFFALD VIL BLIVE AFLEVERET (m 3 ) (m 3 ) (m 3 ) (m 3 ) SKØNNET AFFALDSMÆ NGDE, DER VIL BLIVE FREMBRAGT MELLEM ANMELDELSE N OG NÆSTE HAVN

8 Bilag 2 Anmeldelsesformular på engelsk Notification formular in English INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF... (Port of destination as referred to in 12 of this statutory order) 1. Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship: 2. Flag State : 3. Estimated time of arrival (ETA): 4. Estimated time of departure (ETD): 5. Previous port of call: 6. Next port of call: 7. Last port and date when ship-generated waste was delivered: 8. Are you delivering * All Some None of your waste into the port reception facilities? 9. Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of storage capacity: * Please tick appropriate box. Notes: This information may be used for port State control and other inspection purposes. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with 18 of this statutory order. I confirm that the details below are accurate and correct and that after delivery only minor amounts are on board, and that there is sufficient dedicated onboard capacity to store this waste, and all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered. Date... Time... Signature...

9 If delivering all waste, complete second column as appropriate. If delivering some or no waste, complete all columns. TYPE 1. Waste Oils Sludge Bilge water Others (specify) 2. Garbage Food waste Plastic Other 3. Sewage 4. Cargo associated waste (1) (specify) 5. Cargo residues (1) * (specify) (1) May be estimates. WASTE TO BE DELIVERED MAXIMUM DEDICATED STORAGE CAPACITY AMOUNT OF WASTE RETAINED ON BOARD PORT IN WHICH ESTIMATED THE REMAINING AMOUNT OF WASTE WILL BE WASTE TO BE DELIVERED GENERATED BETWEEN NOTIFICATION AND NEXT PORT OF CALL (m 3 ) (m 3 ) (m 3 ) (m 3 )

10 Bilag 3 KRAV TIL PLANER FOR AFFALDSMODTAGELSE OG - HÅNDTERING A. Planen skal omfatte alle typer driftsaffald og lastrester fra skibe, som normalt anløber havnen, og skal udarbejdes under hensyntagen til havnens størrelse og den type skibe, som anløber den. Følgende elementer skal indgå i planen: en vurdering af behovet for modtagefaciliteter i en havn på baggrund af behovet hos de skibe, der normalt anløber havnen, en beskrivelse af havnens modtagefaciliteters art og kapacitet, en detaljeret beskrivelse af procedurerne for modtagelse og indsamling af driftsaffald og lastrester, en beskrivelse af afgiftsordningen, procedurer for indberetning af påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter, procedurer for løbende konsultationer med brugerne af havnen, affaldshåndteringsvirksomhederne, terminaloperatørerne og andre berørte parter, typer og mængder af det driftsaffald og de lastrester, der modtages og håndteres. Derudover skal planen, hvor det skønnes relevant, omfatte: en sammenfatning af den relevante lovgivning og formaliteterne for aflevering, oplysning om, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af planen, en beskrivelse af eventuelt udstyr og eventuelle processer til forbehandling af affaldet i havnen, en beskrivelse af metoder til registrering af den faktiske brug af faciliteterne, en beskrivelse af metoder til registrering af de modtagne mængder driftsaffald og lastrester, en beskrivelse af, hvordan driftsaffaldet og lastresterne bortskaffes. Procedurerne for modtagelse, indsamling, oplagring, behandling og bortskaffelse bør i alle henseender være i overensstemmelse med en miljøstyringsordning, som er egnet til gradvis at mindske disse aktiviteters miljøvirkning. En sådan overensstemmelse antages at foreligge, hvis procedurerne er i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision. B. Af planen skal endvidere fremgå de nedenfor nævnte oplysninger, som skal stilles til rådighed for alle brugere af havnen: en kort henvisning til den store betydning af forskriftsmæssig aflevering af driftsaffald og lastrester, faciliteternes placering for hver kajplads med diagram/kort,

11 en liste over driftsaffald og lastrester, som normalt behandles, en liste over kontaktpunkter, forvaltere og de tjenester, der udbydes, en beskrivelse af afleveringsprocedurerne, en beskrivelse af afgiftsordningen og procedurerne for indberetning af påstået utilstrækkelige modtagefaciliteter. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, (EF-Tidende 2000 nr. L 332 side 81), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe, (EF-Tidende 2002 nr. L 324, side 53).

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012

Vejledning. om udarbejdelse af affaldsplaner for. modtagelse og håndtering. af affald fra skibe. 10. maj 2012 Vejledning om udarbejdelse af affaldsplaner for modtagelse og håndtering af affald fra skibe af 10. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1. Indledning...3 1.1. Definitioner...3 1.2. Modtagefaciliteter...4

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1)

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1) BEK nr 1349 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-432-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017

Taarbæk havn Plan for affaldsmodtagelse og -håndtering 2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnebestyrelsen Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Affaldshåndteringsplan

Affaldshåndteringsplan Affaldshåndteringsplan Odense Havn Gældende fra 1. april 2014 Affaldshåndteringsplan Indhold 1 Indledning... 4 2 Lovgrundlag... 4 2.1 Reglernes betydning... 4 2.2 Hvornår må skibe udlede affald?... 5 3

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1)

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1) BEK nr 573 af 18/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-465-00060 Senere ændringer til

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne

Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Nordisk konference 7. og 8. november 2007 affald fra skibe og modtageordninger i havne Praktiske erfaringer med affaldshåndtering i danske havne Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne Regler EU direktiv

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1)

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1) 2010/1 LSV 147 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201000708 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere