MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering"

Transkript

1 Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering, der fører til resultater. I sidste ende handler det om at sikre kommunerne flere EU-midler, flere kontakter, læring fra best practise i andre lande og mere synlighed internationalt. Derfor har CDEU udviklet produktet MORE. MORE retter sig mod kommuner i Midtjylland og er et konkret og fokuseret samarbejde mellem den enkelte kommune og CDEU om at føre intentionerne om internationalisering ud i livet. MORE fører til klarhed over prioriteringer og ressourcebehov og til aftaler om handling. Kort fortalt skal MORE bidrage til: MORE COHERENCE MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering MORE SYNERGY MORE skal sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcer både i kommunen og hos CDEU. MORE VALUE MORE skal sikre flere konkrete resultater af samarbejdet mellem kommunen og CDEU MORE iværksættes på baggrund af lokalpolitisk og organisatorisk opbakning og involvering. Internationalisering, der lykkes i praksis, bygger på en klar og kontinuerlig politisk opbakning og prioritering. MORE inddrager det politiske niveau og/eller højtstående embedsmænd kontinuerligt i hele processen gennem repræsentation i styregruppen og gennem den politiske beslutningsproces som et centralt og afgørende check-point midtvejs i forløbet, mellem prioriteringsprocessen og implementeringsdelen. MORE består af to hovedelementer. For det første en prioriteringsproces, som rummer forberedelse til og afholdelse af en workshop, som skal levere input til en efterfølgende politisk beslutning om hvilke konkrete aktiviteter, der er interesse for at satse på internationalt i kommunen. Og for det andet en implementeringsdel, der er processen frem mod det endelige slutresultat, fx en ansøgning om tilskud, etablering af kontakter, synliggørelse eller noget helt fjerde. Implementeringsdelen afhænger af den enkelte kommunes ressourcer, behov og interesser, og skal som sådan opfattes som et tilbud om realisering af de muligheder, der opstilles i den rapport, som CDEU udarbejder, og som er det konkrete resultat af prioriteringsprocessen.

2 MORE I DETALJER Med denne drejebog beskrives de to hovedfaser i processen i alle dens enkelte dele. Drejebogen kan give indblik i processen, men også fungere som check-liste, når en kommune har taget beslutning om at iværksætte MORE. I prioriteringsdelen indgår følgende elementer: Kommunen briefes Invitation og tilmelding Produktion af baggrundsmateriale (CDEU skabelon og spørgeskema) Pressestrategi Lokale arrangementer workshops Output afdækning af internationaliseringsmuligheder med forslag til handlingsplan, herunder estimat over ressourceforbrug målt i tid og penge. I implementeringsdelen ligger følgende elementer: Beslutning om de tiltag, der arbejdes videre med Synliggørelse Netværk Projektudvikling Aftalestruktur mellem kommunen og CDEU (forventningsafstemning, organisering, rollefordeling) Pressestrategi Evaluering Udover processen består MORE af en række redskaber, udarbejdet specifikt for dette produkt (skema til udarbejdelse af baggrundsmateriale, spørgeskema, der skal benyttes til indhentning af information om allerede igangværende internationale aktiviteter i kommunen, skitse til struktur af webbaseret information om tiltaget, pressestrategi).

3 MORE - WORKSHOPDESIGN BRIEFING AF KOMMUNEN Som optakt til samarbejdet mellem kommunen og CDEU afholdes et eller flere briefingsmøder, hvor følgende punkter afklares: Tidsramme for den første del af MORE, herunder aftale omkring dato og lokalitet for workshop Arbejdsdeling mellem kommune og CDEU, herunder etablering af kommunal styregruppe, der også repræsenterer det politiske niveau og/eller højtstående embedsmænd, og kontaktperson til henholdsvis deltagere og pressen Introduktion af pressestrategi Organisering af workshoppen Drøftelse af deltagerprofiler og invitationsproces på baggrund af kommunens ønskede segmentering Præsentation af workshopforløb og udkast til program, herunder oplægsholdere og temaer til brainstorming Identifikation af relevant baggrundsmateriale til brug for workshoppen og en organisering af indsamling af materialet Gennemgang og fordeling af diverse kommunikative opgaver, herunder invitation, tilmelding og pressekontakt Indledende drøftelse af tidsforbrug og fordeling af omkostninger mellem kommunen og CDEU Aftale mellem kommunen og CDEU omkring levering af input til en efterfølgende politisk beslutningsproces Indikation af, hvad en implementering vil koste kommunen i tid og økonomiske ressourcer på basis af konkrete scenarier (eksempel på tidsforbrug og omkostninger i forbindelse med synliggørelse, netværk og projekter). CDEU udarbejder et generelt udkast til invitation, kort forløbsbeskrivelse samt pressestrategi til brug i forbindelse med briefingmødet/-erne. CDEU leverer en opsamling på baggrund af det, der blev aftalt på briefingen i kommunen. Opsamlingen danner grundlag for iværksættelse af det videre forløb og skal indeholde en præcisering af timeforbrug og diverse omkostninger forbundet med forberedelse og afvikling af workshoppen. INVITATION OG TILMELDING (AFHÆNGER AF DEN ENKELTE KOMMUNES ØNSKE) CDEU lægger op til, at det i første omgang er kommunalbestyrelsen og kommunale embedsmænd, der deltager i processen. Intentionen er, at der efter workshoppen skal foreligge et dokument, der lægger op til beslutningstagen på 3-5 faglige områder. CDEU anser det derfor for centralt, at der er en vis bredde i deltagerprofilerne, fx gennem repræsentation af højtstående embedsmænd fra de forskellige forvaltningsgrene, for dermed dels at sikre langsigtet politisk vilje, dels at sikre en bredde i forhold til de efterfølgende internationale muligheder. Bredden i deltagerprofilerne vil også kunne sikre en bred forankring og etablere ejerskab for processen i kommunen. Ønsker kommunen at involvere lokale interessenter vil en identifikation af relevante deltagere ske i kommunen og evt. i samråd med CDEU. Lokale interessenter vil også senere i forløbet kunne indgå aktivt i konkrete projekter eller tiltag, som kommunen beslutter at iværksætte internationalt. Lokale interessenter vil fx kunne være repræsentanter fra: Det lokale erhvervsliv Offentlige institutioner Private foreninger og institutioner Udvalgte borgergrupper

4 Invitationen udformes som en personlig henvendelse, med information om arrangementet samt tilmelding. Invitationen udarbejdes af CDEU i det særlige MORE-format og udsendes af kommunen til de medarbejdere, politikere eller lokale interessenter, som kommunen har besluttet at invitere. Tilmelding sker til kommunen i god tid forud for afholdelsen af workshoppen for at sikre en seriøs forberedelse og gennemførelse. Efter tilmelding vil deltagerne modtage baggrundsmateriale med information om kommunens egne internationale aktiviteter, forskellige relevante informationer vedrørende ansøgning om tilskud i EU-regi, samt en kort introduktion til CDEU og til MORE. BAGGRUNDSMATERIALE For at ruste deltagerne bedst muligt og sikre en ensartet referenceramme i forbindelse med afviklingen af workshoppen skal der udarbejdes baggrundsmateriale, herunder: Et kommunalt faktaark om eksisterende og fremtidige initiativer i forhold til EU og det internationale område. Kommunens internationale strategi (hvor den findes), andre kommunale strategier, visionspapirer og handlingsplaner En kort præsentation af CDEU og dets opdrag samt andre relevante baggrundsinformationer (hvad er internationalisering og internationalt arbejde, hvordan søges der om EU-tilskud, ordliste, m.v.) Et faktaark om MORE CDEU samler materialet og sørger for at udsende det til deltagerne på workshoppen efter aftale med kommunen, evt. digitalt. Såfremt kommunen ønsker det, kan baggrundsmaterialet ligge tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Baggrundsmaterialet danner endvidere udgangspunkt for CDEUs arbejde med brainstorming-materialet og identifikation af temaer til brainstorming-processen. PRESSE OG PR (HVIS KOMMUNEN ØNSKER DET) For at understøtte kommunens arbejde i forhold til presse og PR i forbindelse med workshoppen, tilbyder CDEU i samarbejde med kommunen at udarbejde en kort og praktisk pressestrategi med henblik på at identificere, hvilke lokale/regionale/nationale medier, der bør kontaktes (fx lokale aviser, radio- og tvstationer). I pressestrategien kan indgå anbefalinger til organisering af kontakten til pressen og dens eventuelle deltagelse i workshoppen. Derudover udvikler CDEU skabeloner til følgende materiale: Workshopinvitation til lokal presse ( format eller evt. som postkort med logo) Pressemeddelelse om workshops Beslutning om indhold og omfang af det, der udsendes til pressen, sker i kommunen. Udover lokale presse- og PR initiativer skal der også tages beslutning om online-formidling af workshoppen. Kommunen vil kunne benytte sin egen hjemmeside som udgangspunkt, og her dedikere en side til MORE-workshoppen. CDEU vil dog også tilbyde kommunen at benytte en opsætning, der er koblet på CDEU s hjemmeside, og som rummer al information om MORE, herunder også link og info om andre kommuners deltagelse. Det er tanken, at hjemmesiden kommer til at fungere som virtuelt omdrejningspunkt for informationer og data før under og efter workshopforløbet.

5 WORKSHOPS - PROCESFORLØB Selve workshoppen kan afvikles som et forløb, der strækker sig over 5-6 timer, fx som et forlænget fyraftensmøde, og efter konkret aftale med kommunen. Nedenfor ses en programskitse, der indeholder de væsentligste elementer af et workshopforløb. Programmet kan eventuelt udvides med længere forløb til diskussion, måltider, networking eller oplæg ved eksperter. Workshoppen foregår i mindre grupper. For at sikre den fornødne styring og ejerskab i forhold til flowet under workshoppen, tilrådes det at styregruppen forud for workshoppen udpeger et antal bordformænd svarende til antallet af grupper. Bordformændene får en styrende rolle af gruppen. Bortset fra kommunens formelle værtsopgave, påtager CDEU sig det praktiske ansvar for gennemførslen af det fastsatte program og indgår som procesledere i forhold til det konkrete arbejde i grupperne. PROGRAMSKITSE: 30 min Velkomst v/ borgmester eller anden højtstående repræsentant for kommunen Tankevækkende oplæg om internationalt arbejde pep-talk fra en udefra (fx MEP er) Præsentation af MORE og aftenens program, samt introduktion til mulig implementering v/ CDEU 1 time 1. runde. Gruppearbejde med brainstorming Ideskabelse Deltagerne er på forhånd inddelt i grupper ud fra spredningshensyn Brainstormingen relaterer til overordnede tendenser i kommuner som identificeres ud fra det baggrundsmateriale, CDEU samler ind. Gruppearbejdet bygger på en tilpasset version af brainstormingmodellen GPS udviklet af Flanders District of Creativity. 45 minutter 2. runde udvælgelse af ideer Deltagerne vælger i par de ideer, de synes bedst om 10 minutter. Gruppediskussion om de udvalgte ideers europæiske relevans. CDEU faciliterer. 20 minutter. Prioritering af ideerne i gruppen. Hver gruppe skal komme op med en liste på 3-5 ideer at arbejde videre med, afhængig af antallet af grupper og antallet af deltagere. 15 minutter 45 minutter 3. runde. Udvikling af de 3-5 bedste ideer med brug af skabelon. CDEU sparrer på den internationale dimension. Udkomme: 15 ideer, hvoraf alle deltagere i en efterfølgende diskussion bliver enige om 5 ideer, 30 minutter Præsentation af udviklede ideer i fælles forum 20 minutter De udfyldte skabeloner hænges op til fri beskuelse Derefter pause, hvor alle deltagere har mulighed for at få dybere indblik i de forskellige ideer 1 time Fælles diskussion af alle 15 ideer med henblik på beslutning om 5 ideer, som CDEU arbejder videre med og konkretiserer i forhold til mulighederne internationalt. Konkretiseringen skal danne input til senere politisk drøftelse og stillingtagen i kommunen. De ideer, der ikke vælges ud til konkretisering, kommer i en rugekasse til evt. senere udklækning. 30 minutter Pauser indlagt efter behov OUTPUT De udvalgte 5 ideer konkretiseres med et estimat på ressourceforbrug og mulighed for gennemførelse på kortere og længere sigt. I outputtet indgår en præcisering af, hvordan de prioriterede områder kan implementeres i praksis (jf. afsnit om implementering). CDEU overvejer også, hvor det kan være relevant at samarbejde på tværs af kommuner. De øvrige ideer føjes til med udgangspunkt i de skabeloner, som workshoppen ledte frem til, men uden yderligere konkretisering. CDEU forpligter sig til at levere inputtet inden for en tidsramme på 1 måned efter afholdelsen af workshoppen. Kommunen og CDEU udvælger i fællesskab hvilke dele af udkommet, der kan præsenteres på hjemmesiden.

6 SAMLET PROJEKTFORLØB Beskrivelse af workshoppens samlede arbejdsindsats fra CDEU og kommunen. Tidsplan Opgave Titel CDEU ressourcer X kommune - ressourcer Måned Briefing af kommunen Forberedelse, møder, opfølgning 15 timer Måned Indsamling af baggrundsmat. Bearbejdelse af materiale fra kommunen til samlet materiale 20 timer Måned Invitation og tilmelding Udarbejdelse af invitation 3 timer Måned Pressestrategi Oplæg til pressestrategi, identifikation af relevante medier, pressemeddelelse, koordinering 10 timer Måned Afvikling af workshop Forberedelse og deltagelse 15 timer Måned Output Bearbejdelse af output fra workshop + baggrundsmateriale, konkretisering af tilskudsmuligheder/ interntionaliseringsmuligheder, forslag til handlingsplan 30 timer Deltagelse i møde, afklaring af hele processen, intern afklaring 5 timer Udsendelse af CDEU-spørgeskema, videresendelse af materiale til CDEU, sparring på materiale, layout, opsætning, udsendelse af materiale til deltagere 10 timer Udsendelse af invitationer, håndtering af tilmeldinger 10 timer Identifikation af relevante medier i samarbejde med CDEU, udarbejdelse af pressemeddelelse, invitationer, koordinering 10 timer Forberedelse og deltagelse - 15 timer Sparring 5 timer

7 IMPLEMENTERING Med implementeringsdelen indledes opfølgningen på første del af MORE. Implementeringen forudsætter en politisk beslutning på kommunalt niveau og en kommunal ressourceallokering. Den bygger på konklusionerne og anbefalingerne fra workshoppen, herunder kommunens internationale strategi og handlingsplan, hvor den forefindes. Kommunen er indledningsvist blevet orienteret om de ressourcemæssige konsekvenser af implementeringen (delelement af briefing). Hvis kommunen ønsker at iværksætte de anbefalinger, som CDEU har givet efter workshoppen, vil der blive udarbejdet en aftale mellem kommunen og CDEU om facilitering af de indsatsområder, der tages beslutning om, og hvert område afsluttes efterfølgende med en evaluering. Såfremt der er gået mere end et halvt år efter workshoppen eller der har været nyvalg kan der være behov for at tage anbefalingerne op til nyvurdering. Forud for implementeringsfasen udarbejdes en forventningsafstemning mellem kommunen og CDEU på basis af oplæg fra CDEU. Implementeringen omfatter en række aktiviteter, som er beskrevet i detaljer nedenfor, nemlig: bistand til synliggørelse af kommunen i det europæiske rum identifikation og medlemskab af europæiske netværk projektansøgning og projektgennemførelse For hvert tiltag, der er taget beslutning om, nedsætter kommunen en projektgruppe og udpeger en person, der står for kontakten til CDEU. CDEU anbefaler kraftigt, at der er politisk deltagelse i projektgruppen for at sikre det politiske ejerskab. CDEU hjælper med videreførelse af pressestrategien, for så vidt kommunen ønsker dette, indeholdende de samme logoer og elementer. SYNLIGGØRELSE Synlighed har fået ny betydning i en globaliseret sammenhæng. Synlighed kan føre til samarbejde, eksport og import af know-how, udvikling og kommercielle aftaler. Synlighed kan således gavne kommunen, dens institutioner, dens erhvervsliv samt organisations- og foreningsliv. Viden om de kommunale og regionale kompetencer i de øvrige regioner og kommuner i Europa kan således blive en genvej til vækst. Sammen med kommunen udarbejdes en strategi for synliggørelse af kommunen. Strategien er tidsafgrænset og indeholder udover en klar målsætning også en præsentation af hovedelementerne i strategien. Strategien følges op af en konkret handlingsplan, der udmønter kommunens og CDEUs forskellige roller. AKTIVITETER Seminarer, konferencer, workshops i udlandet, fx stand på internationale konferencer oplæg på konferencer Strategisk promovering af kommunale interesser over for centrale beslutningstagere i EU-institutionerne

8 Udsendelse af nyheder om kommunen gennem internationale netværk Lokale events med international deltagelse Aktiv inddragelse af kommunens borgere i internationale fora, hjemme og i udlandet NETVÆRK Det europæiske samarbejde rummer mange, mange netværk, og nogle af disse kan være ret relevante for udviklingen i kommunen generelt og for de enkelte prioritetsområder i kommunerne mere specifikt. Der er mange fordele ved at tilslutte sig et europæisk netværk, fx: erfaringsudveksling, fælles læring, opbygning af samarbejdsrelationer på kort og lang sigt, partnerskaber til EU-ansøgninger, interessevaretagelse og spin-off i form af systemeksport o.lign. Netværkene kan variere fra formaliserede netværk med medlemskab, kontingent, statutter osv. til uformelle netværk af kortere eller længere varighed. CDEU er selv medlem af flere (og følger endnu flere) netværk qua sin placering som regionalt kontor i Bruxelles, hvilket kommunerne umiddelbart kan gøre brug af. Det drejer sig bl.a. om ERRIN, informal Baltic Sea Group, Open Days samarbejde. Men derudover kan CDEU bistå kommunerne med at blive del af eksisterende netværk og/ eller skabe nye. Sammen med kommunen udarbejdes en strategi for kommunens fremtidige arbejde med europæiske netværk på et givet område. Strategien er tidsafgrænset og indeholder udover en klar målsætning også en præsentation af hovedelementerne. Strategien følges op af en konkret handlingsplan, der udmønter kommunens og CDEUs forskellige roller. AKTIVITETER Identifikation af eksisterende netværk; formelle/uformelle; undersøge vilkår for medlemskab; fordele og ulemper; støtte op om disse aktiviteter Etablere netværk skræddersyede til kommunale interesser Vedligeholdelse af netværk

9 PROJEKTER Projektsamarbejde med internationale aktører giver et kvalitativt løft til et projekts indhold og resultater. Partnere, der kommer fra andre administrative og sociale kulturer, vil stille spørgsmål til processer og procedurer og dermed give et værdifuldt og innovationsskabende input til indgroede og fastlejrede vaner. Et internationalt samarbejde i projektsammenhænge kræver desuden en grundig refleksion over projektets afvikling og forløb og også resultaternes udbredelse og udnyttelse. Det kan være med til at gøre resultaterne mere langtidsholdbare. Et projektsamarbejde vil samtidig kunne føre til spin-off på mange områder, fx politiske, administrative, kulturelle og erhvervsmæssige. Partnere, som kommunen har arbejdet sammen med i en længere periode, opbygger gensidig tillid og troværdighed i forhold til omgivelserne, fx EU-systemet og andre europæiske regioner. Kommunen kan gennem sine projektpartnere blive inviteret til at tage del i nye projekter; nye projekter udviklet i kommunen kan udvikles sammen med kendte partnere og derved også underbygge kvaliteten af projektet. Konkret vurdering af implementeringen af projektideerne CDEU giver i denne fase en første, konkret vurdering af mulighederne for at gennemføre de projekter, som kommunen har udvalgt, tidsperspektivet for deres gennemførelse samt tidsforbruget for hhv. kommunen og CDEU. I denne vurdering spiller en række faktorer ind, fx udviklingen i de europæiske overordnede politikker og budgetter samt de enkelte tilskudsprogrammers årlige arbejdsprogrammer og ansøgningsfrister. Hvis kommunen prioriterer at deltage i et projekt, som andre er projektleder af, kan CDEU gøre en ekstra indsats for at finde frem til relevante projekter fx gennem de netværk, som CDEU er medlem af. Hvis kommunen i stedet ønsker selv at lede et projekt, hvilket giver de optimale muligheder for at definere resultater og i øvrigt sætte rammerne for processen, vil de nedenstående elementer kunne udgøre hovedelementerne i rækken af opgaver, som vil skulle indgå i en aftalt arbejdsdeling mellem kommunen og CDEU. Organiseringen af projektudvikling I forbindelse med at kommunen skal søge om tilskud til gennemførelse af et konkret projekt, indgår kommunen og CDEU aftale om, hvilke delopgaver, CDEU forventes at udføre enten som drivende kraft eller som støtte og sparring for kommunen, hvordan det skal gøres og et estimat for timeforbrug. Hvert projekt vurderes individuelt ud fra disse kriterier. Der opsættes på baggrund heraf en møderække mellem CDEU på den ene side og den kommunale tovholder og projektgruppe på den anden. Køreplan og implementering godkendes og nedfældes i et planlægningsredskab, fx et GANTT-skema. Alle deltagere forpligter sig på at overholde denne plan. Kortlægning af og køreplan for udvikling af projektideen og projektet. Nedenfor opregnes de delelementer, som indgår i langt de fleste EU-projekter. De er alle af stor betydning for projektets chancer for at blive accepteret, selvom der også er variationer og forskelle fra projekt til projekt i, hvilke delelementer der er af størst betydning i den konkrete indkaldelse.

10 Kontrol af den europæiske merværdi Da praktisk taget alle EU-støttede projekter skal have en værdi for det europæiske fællesskab (i modsætning til en lokal eller national interesse), er det vigtigt, at der sker en nøje gennemgang af fx hvilke europæiske, politiske målsætninger, som projektet skal opfylde, hvilke særlige krav og hensyn der er til projektet. CDEU bistår med at fx screene den relevante lovgivning og pege på det europæiske ved projektet. Partnersøgning Så godt som alle EU-projekter er transnationale, dvs. at de består af partnere fra flere lande. CDEU bistår kommunen med at finde relevante partnere til projektet, hvis kommunen ikke allerede har partnere, den gerne vil arbejde sammen med, eller hvis der skal søges nye partnere. CDEU kan også arrangere eller deltage i de indledende partnermøder, hvor projektideen udvikles. Kontrol af det nyskabende i projektet EU stiller altid krav til, at projekter skal være nyskabende og innovative. Det er der flere måder at undersøge. På den ene side kan det være, at de lokale aktører er fuldstændig klar over, hvor innovativ ideen er. Men hvis man ikke ved det, kan CDEU træde til og screene tidligere projekter. CDEU kan og skal ikke finde på, hvad der er innovativt ved et projekt det er op til de danske aktører. Men vi kan hjælpe med at vurdere, om projektideen har været afprøvet i tidligere EU-støttede projekter, om man i databaser o.lign. kan finde resultater, som kommunen kan bygge videre på og om ideen vil anses som innovativ efter en EU-målestok. Andet nyttigt input Foruden tjek af den europæiske merværdi, partnersøgning og graden af innovation kan CDEU hjælpe med til, at projektet kommer til at leve op til den almindeligt udbredte form for EU-projekter, herunder: Budget Organisering i management, aktiviteter og arbejdspakker Tidsmæssig opbygning Konsortium-dannelse kommunikation med partnere Vidensspredning ( dissemination ) og udnyttelse ( exploitation ) af projektets resultater Forståelse og udfyldning af ansøgningsskemaer og andre formalia Kontakt til relevante eksperter i Europa-Kommissionen I nogle tilfælde er det muligt at tage en indledende kontakt til Europa-Kommissionens eksperter for at høre, om en projektide ligger inden for rammerne af et tilskudsprogram. Det er også i nogle tilfælde muligt at indsende et par siders projektbeskrivelse til en første men ikke forpligtende bedømmelse. Denne kontakt kan CDEU stå for.

11 Skrivning af ansøgningen Hvis kommunen ønsker det, kan den inddrage CDEU i arbejdet med at skrive ansøgningen. CDEU kan dog ikke påtage sig at skrive hele ansøgningen selv. En aftale om bistand i forbindelse med skrivning af ansøgning afhænger af de arbejdskraftsmæssige ressourcer, som CDEU er i besiddelse af. Det vil også altid være en forudsætning at den ansøgende institution eller kommune bidrager ligeværdigt i skriveprocessen for at sikre et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. Inddragelse i skriveprocessen vil også betyde, at kommunen skal betale et særskilt honorar eller at CDEU indgå som partner i projektet. Hvis kommunen vælger at lade CDEU skrive en større del af ansøgningen, skal kommunen samtidig forpligte sig på at gå ind i et konkret og forpligtende samarbejde, som der afsættes medarbejdere og ressourcer til. Alternativt kan CDEU bistå kommunen med at finde konsulenter, der kan stå for skrivningen. Og endelig, hvis kommunen selv ønsker at skrive ansøgningen, kan CDEU træde til med sparring og støtte, samt kommentere projektudkast undervejs. Hver fremgangsmåde vurderes og der sættes forventet timetal og omkostning på. Forhandling af den endelige kontrakt Når projektet opnår godkendelse, skal den endelige kontrakt forhandles med Europa-Kommissionen. I den proces sker det ofte, at Europa-Kommissionen har nogle ændringsforslag eller yderligere betingelser. CDEU kan bistå i denne forhandling. IMPLEMENTERING AF PROJEKTET Der er en lang række konkrete krav at leve op til, når et projekt skal føres ud i livet. Formelt skal der sikres en løbende evaluering, som samles i rapporter midtvejs og til sidst i processen. Derudover vil der være deadlines at overholde, og som koordinator en sikring af, at partnerne overholder de deadlines, de har bundet sig til. Endelig er der hele den finansielle styring af projektet, som sker efter bestemte og forud fastlagte retningslinjer. CDEU kan fungere som sparringspartner gennem hele processen og bidrage til, at de enkelte led i processen gennemføres, så det giver størst mulig tilfredshed for kommunen. CDEU vil også kunne gå i dialog med den administrative myndighed i Europa-Kommissionen i forbindelse med afklaringsbehov omkring udbetaling af støtte, samt bistå til løsning af de problemer, der eventuelt måtte opstå i projektet. AFSLUTTENDE EVALUERINGER EFTER HVERT PROJEKT Som afslutning på hvert større tiltag i samarbejdet mellem CDEU og kommunen foretager CDEU en evaluering ud fra et fastsat evalueringsskema. Det indeholder fx en vurdering af udbyttet for kommunen, herunder om processen har haft konkrete resultater (i forhold til projektets målsætning) og andre resultater (fx netværksopbygning, kommunalt samarbejde på tværs af afdelinger o.lign) samt om målet står i forhold til de ressourcer, der er investeret i projektet. Evalueringen sættes op mod forventningsafstemningen, som blev udarbejdet i begyndelsen af implementeringsdelen.

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Anbefalinger til partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerforeninger

Anbefalinger til partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerforeninger Anbefalinger til partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerforeninger Baggrund Denne partnerskabsmodel er udviklet til kommuner og brugerorganisationer, og målet er at gøre det lettere for partnerne i

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Den politiske rammesætning for DS Sports- og Talentnetværk

Den politiske rammesætning for DS Sports- og Talentnetværk Den politiske rammesætning for DS Sports- og Talentnetværk Indledning Med en relativ beskeden talentmasse og stort behov for at udvikle en større gruppe af talenter med elitepotentiale, er det nødvendigt

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum 1 Indholdsfortegnelse Side Forord.. 3 Baggrund 4 Projekt-idé 5 Projektets ophavsmænd, ansvar og roller. 6 Præsentation af platformen 7 Navn og logo

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Oplæg til procesbeskrivelse for ny kulturaftale

Oplæg til procesbeskrivelse for ny kulturaftale Oplæg til procesbeskrivelse for ny kulturaftale Kulturregion Nordjylland Oktober 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Tel.: +45 3311 0111 www.manto.dk CVR: 2867 2322 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere