MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering"

Transkript

1 Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering, der fører til resultater. I sidste ende handler det om at sikre kommunerne flere EU-midler, flere kontakter, læring fra best practise i andre lande og mere synlighed internationalt. Derfor har CDEU udviklet produktet MORE. MORE retter sig mod kommuner i Midtjylland og er et konkret og fokuseret samarbejde mellem den enkelte kommune og CDEU om at føre intentionerne om internationalisering ud i livet. MORE fører til klarhed over prioriteringer og ressourcebehov og til aftaler om handling. Kort fortalt skal MORE bidrage til: MORE COHERENCE MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering MORE SYNERGY MORE skal sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcer både i kommunen og hos CDEU. MORE VALUE MORE skal sikre flere konkrete resultater af samarbejdet mellem kommunen og CDEU MORE iværksættes på baggrund af lokalpolitisk og organisatorisk opbakning og involvering. Internationalisering, der lykkes i praksis, bygger på en klar og kontinuerlig politisk opbakning og prioritering. MORE inddrager det politiske niveau og/eller højtstående embedsmænd kontinuerligt i hele processen gennem repræsentation i styregruppen og gennem den politiske beslutningsproces som et centralt og afgørende check-point midtvejs i forløbet, mellem prioriteringsprocessen og implementeringsdelen. MORE består af to hovedelementer. For det første en prioriteringsproces, som rummer forberedelse til og afholdelse af en workshop, som skal levere input til en efterfølgende politisk beslutning om hvilke konkrete aktiviteter, der er interesse for at satse på internationalt i kommunen. Og for det andet en implementeringsdel, der er processen frem mod det endelige slutresultat, fx en ansøgning om tilskud, etablering af kontakter, synliggørelse eller noget helt fjerde. Implementeringsdelen afhænger af den enkelte kommunes ressourcer, behov og interesser, og skal som sådan opfattes som et tilbud om realisering af de muligheder, der opstilles i den rapport, som CDEU udarbejder, og som er det konkrete resultat af prioriteringsprocessen.

2 MORE I DETALJER Med denne drejebog beskrives de to hovedfaser i processen i alle dens enkelte dele. Drejebogen kan give indblik i processen, men også fungere som check-liste, når en kommune har taget beslutning om at iværksætte MORE. I prioriteringsdelen indgår følgende elementer: Kommunen briefes Invitation og tilmelding Produktion af baggrundsmateriale (CDEU skabelon og spørgeskema) Pressestrategi Lokale arrangementer workshops Output afdækning af internationaliseringsmuligheder med forslag til handlingsplan, herunder estimat over ressourceforbrug målt i tid og penge. I implementeringsdelen ligger følgende elementer: Beslutning om de tiltag, der arbejdes videre med Synliggørelse Netværk Projektudvikling Aftalestruktur mellem kommunen og CDEU (forventningsafstemning, organisering, rollefordeling) Pressestrategi Evaluering Udover processen består MORE af en række redskaber, udarbejdet specifikt for dette produkt (skema til udarbejdelse af baggrundsmateriale, spørgeskema, der skal benyttes til indhentning af information om allerede igangværende internationale aktiviteter i kommunen, skitse til struktur af webbaseret information om tiltaget, pressestrategi).

3 MORE - WORKSHOPDESIGN BRIEFING AF KOMMUNEN Som optakt til samarbejdet mellem kommunen og CDEU afholdes et eller flere briefingsmøder, hvor følgende punkter afklares: Tidsramme for den første del af MORE, herunder aftale omkring dato og lokalitet for workshop Arbejdsdeling mellem kommune og CDEU, herunder etablering af kommunal styregruppe, der også repræsenterer det politiske niveau og/eller højtstående embedsmænd, og kontaktperson til henholdsvis deltagere og pressen Introduktion af pressestrategi Organisering af workshoppen Drøftelse af deltagerprofiler og invitationsproces på baggrund af kommunens ønskede segmentering Præsentation af workshopforløb og udkast til program, herunder oplægsholdere og temaer til brainstorming Identifikation af relevant baggrundsmateriale til brug for workshoppen og en organisering af indsamling af materialet Gennemgang og fordeling af diverse kommunikative opgaver, herunder invitation, tilmelding og pressekontakt Indledende drøftelse af tidsforbrug og fordeling af omkostninger mellem kommunen og CDEU Aftale mellem kommunen og CDEU omkring levering af input til en efterfølgende politisk beslutningsproces Indikation af, hvad en implementering vil koste kommunen i tid og økonomiske ressourcer på basis af konkrete scenarier (eksempel på tidsforbrug og omkostninger i forbindelse med synliggørelse, netværk og projekter). CDEU udarbejder et generelt udkast til invitation, kort forløbsbeskrivelse samt pressestrategi til brug i forbindelse med briefingmødet/-erne. CDEU leverer en opsamling på baggrund af det, der blev aftalt på briefingen i kommunen. Opsamlingen danner grundlag for iværksættelse af det videre forløb og skal indeholde en præcisering af timeforbrug og diverse omkostninger forbundet med forberedelse og afvikling af workshoppen. INVITATION OG TILMELDING (AFHÆNGER AF DEN ENKELTE KOMMUNES ØNSKE) CDEU lægger op til, at det i første omgang er kommunalbestyrelsen og kommunale embedsmænd, der deltager i processen. Intentionen er, at der efter workshoppen skal foreligge et dokument, der lægger op til beslutningstagen på 3-5 faglige områder. CDEU anser det derfor for centralt, at der er en vis bredde i deltagerprofilerne, fx gennem repræsentation af højtstående embedsmænd fra de forskellige forvaltningsgrene, for dermed dels at sikre langsigtet politisk vilje, dels at sikre en bredde i forhold til de efterfølgende internationale muligheder. Bredden i deltagerprofilerne vil også kunne sikre en bred forankring og etablere ejerskab for processen i kommunen. Ønsker kommunen at involvere lokale interessenter vil en identifikation af relevante deltagere ske i kommunen og evt. i samråd med CDEU. Lokale interessenter vil også senere i forløbet kunne indgå aktivt i konkrete projekter eller tiltag, som kommunen beslutter at iværksætte internationalt. Lokale interessenter vil fx kunne være repræsentanter fra: Det lokale erhvervsliv Offentlige institutioner Private foreninger og institutioner Udvalgte borgergrupper

4 Invitationen udformes som en personlig henvendelse, med information om arrangementet samt tilmelding. Invitationen udarbejdes af CDEU i det særlige MORE-format og udsendes af kommunen til de medarbejdere, politikere eller lokale interessenter, som kommunen har besluttet at invitere. Tilmelding sker til kommunen i god tid forud for afholdelsen af workshoppen for at sikre en seriøs forberedelse og gennemførelse. Efter tilmelding vil deltagerne modtage baggrundsmateriale med information om kommunens egne internationale aktiviteter, forskellige relevante informationer vedrørende ansøgning om tilskud i EU-regi, samt en kort introduktion til CDEU og til MORE. BAGGRUNDSMATERIALE For at ruste deltagerne bedst muligt og sikre en ensartet referenceramme i forbindelse med afviklingen af workshoppen skal der udarbejdes baggrundsmateriale, herunder: Et kommunalt faktaark om eksisterende og fremtidige initiativer i forhold til EU og det internationale område. Kommunens internationale strategi (hvor den findes), andre kommunale strategier, visionspapirer og handlingsplaner En kort præsentation af CDEU og dets opdrag samt andre relevante baggrundsinformationer (hvad er internationalisering og internationalt arbejde, hvordan søges der om EU-tilskud, ordliste, m.v.) Et faktaark om MORE CDEU samler materialet og sørger for at udsende det til deltagerne på workshoppen efter aftale med kommunen, evt. digitalt. Såfremt kommunen ønsker det, kan baggrundsmaterialet ligge tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Baggrundsmaterialet danner endvidere udgangspunkt for CDEUs arbejde med brainstorming-materialet og identifikation af temaer til brainstorming-processen. PRESSE OG PR (HVIS KOMMUNEN ØNSKER DET) For at understøtte kommunens arbejde i forhold til presse og PR i forbindelse med workshoppen, tilbyder CDEU i samarbejde med kommunen at udarbejde en kort og praktisk pressestrategi med henblik på at identificere, hvilke lokale/regionale/nationale medier, der bør kontaktes (fx lokale aviser, radio- og tvstationer). I pressestrategien kan indgå anbefalinger til organisering af kontakten til pressen og dens eventuelle deltagelse i workshoppen. Derudover udvikler CDEU skabeloner til følgende materiale: Workshopinvitation til lokal presse ( format eller evt. som postkort med logo) Pressemeddelelse om workshops Beslutning om indhold og omfang af det, der udsendes til pressen, sker i kommunen. Udover lokale presse- og PR initiativer skal der også tages beslutning om online-formidling af workshoppen. Kommunen vil kunne benytte sin egen hjemmeside som udgangspunkt, og her dedikere en side til MORE-workshoppen. CDEU vil dog også tilbyde kommunen at benytte en opsætning, der er koblet på CDEU s hjemmeside, og som rummer al information om MORE, herunder også link og info om andre kommuners deltagelse. Det er tanken, at hjemmesiden kommer til at fungere som virtuelt omdrejningspunkt for informationer og data før under og efter workshopforløbet.

5 WORKSHOPS - PROCESFORLØB Selve workshoppen kan afvikles som et forløb, der strækker sig over 5-6 timer, fx som et forlænget fyraftensmøde, og efter konkret aftale med kommunen. Nedenfor ses en programskitse, der indeholder de væsentligste elementer af et workshopforløb. Programmet kan eventuelt udvides med længere forløb til diskussion, måltider, networking eller oplæg ved eksperter. Workshoppen foregår i mindre grupper. For at sikre den fornødne styring og ejerskab i forhold til flowet under workshoppen, tilrådes det at styregruppen forud for workshoppen udpeger et antal bordformænd svarende til antallet af grupper. Bordformændene får en styrende rolle af gruppen. Bortset fra kommunens formelle værtsopgave, påtager CDEU sig det praktiske ansvar for gennemførslen af det fastsatte program og indgår som procesledere i forhold til det konkrete arbejde i grupperne. PROGRAMSKITSE: 30 min Velkomst v/ borgmester eller anden højtstående repræsentant for kommunen Tankevækkende oplæg om internationalt arbejde pep-talk fra en udefra (fx MEP er) Præsentation af MORE og aftenens program, samt introduktion til mulig implementering v/ CDEU 1 time 1. runde. Gruppearbejde med brainstorming Ideskabelse Deltagerne er på forhånd inddelt i grupper ud fra spredningshensyn Brainstormingen relaterer til overordnede tendenser i kommuner som identificeres ud fra det baggrundsmateriale, CDEU samler ind. Gruppearbejdet bygger på en tilpasset version af brainstormingmodellen GPS udviklet af Flanders District of Creativity. 45 minutter 2. runde udvælgelse af ideer Deltagerne vælger i par de ideer, de synes bedst om 10 minutter. Gruppediskussion om de udvalgte ideers europæiske relevans. CDEU faciliterer. 20 minutter. Prioritering af ideerne i gruppen. Hver gruppe skal komme op med en liste på 3-5 ideer at arbejde videre med, afhængig af antallet af grupper og antallet af deltagere. 15 minutter 45 minutter 3. runde. Udvikling af de 3-5 bedste ideer med brug af skabelon. CDEU sparrer på den internationale dimension. Udkomme: 15 ideer, hvoraf alle deltagere i en efterfølgende diskussion bliver enige om 5 ideer, 30 minutter Præsentation af udviklede ideer i fælles forum 20 minutter De udfyldte skabeloner hænges op til fri beskuelse Derefter pause, hvor alle deltagere har mulighed for at få dybere indblik i de forskellige ideer 1 time Fælles diskussion af alle 15 ideer med henblik på beslutning om 5 ideer, som CDEU arbejder videre med og konkretiserer i forhold til mulighederne internationalt. Konkretiseringen skal danne input til senere politisk drøftelse og stillingtagen i kommunen. De ideer, der ikke vælges ud til konkretisering, kommer i en rugekasse til evt. senere udklækning. 30 minutter Pauser indlagt efter behov OUTPUT De udvalgte 5 ideer konkretiseres med et estimat på ressourceforbrug og mulighed for gennemførelse på kortere og længere sigt. I outputtet indgår en præcisering af, hvordan de prioriterede områder kan implementeres i praksis (jf. afsnit om implementering). CDEU overvejer også, hvor det kan være relevant at samarbejde på tværs af kommuner. De øvrige ideer føjes til med udgangspunkt i de skabeloner, som workshoppen ledte frem til, men uden yderligere konkretisering. CDEU forpligter sig til at levere inputtet inden for en tidsramme på 1 måned efter afholdelsen af workshoppen. Kommunen og CDEU udvælger i fællesskab hvilke dele af udkommet, der kan præsenteres på hjemmesiden.

6 SAMLET PROJEKTFORLØB Beskrivelse af workshoppens samlede arbejdsindsats fra CDEU og kommunen. Tidsplan Opgave Titel CDEU ressourcer X kommune - ressourcer Måned Briefing af kommunen Forberedelse, møder, opfølgning 15 timer Måned Indsamling af baggrundsmat. Bearbejdelse af materiale fra kommunen til samlet materiale 20 timer Måned Invitation og tilmelding Udarbejdelse af invitation 3 timer Måned Pressestrategi Oplæg til pressestrategi, identifikation af relevante medier, pressemeddelelse, koordinering 10 timer Måned Afvikling af workshop Forberedelse og deltagelse 15 timer Måned Output Bearbejdelse af output fra workshop + baggrundsmateriale, konkretisering af tilskudsmuligheder/ interntionaliseringsmuligheder, forslag til handlingsplan 30 timer Deltagelse i møde, afklaring af hele processen, intern afklaring 5 timer Udsendelse af CDEU-spørgeskema, videresendelse af materiale til CDEU, sparring på materiale, layout, opsætning, udsendelse af materiale til deltagere 10 timer Udsendelse af invitationer, håndtering af tilmeldinger 10 timer Identifikation af relevante medier i samarbejde med CDEU, udarbejdelse af pressemeddelelse, invitationer, koordinering 10 timer Forberedelse og deltagelse - 15 timer Sparring 5 timer

7 IMPLEMENTERING Med implementeringsdelen indledes opfølgningen på første del af MORE. Implementeringen forudsætter en politisk beslutning på kommunalt niveau og en kommunal ressourceallokering. Den bygger på konklusionerne og anbefalingerne fra workshoppen, herunder kommunens internationale strategi og handlingsplan, hvor den forefindes. Kommunen er indledningsvist blevet orienteret om de ressourcemæssige konsekvenser af implementeringen (delelement af briefing). Hvis kommunen ønsker at iværksætte de anbefalinger, som CDEU har givet efter workshoppen, vil der blive udarbejdet en aftale mellem kommunen og CDEU om facilitering af de indsatsområder, der tages beslutning om, og hvert område afsluttes efterfølgende med en evaluering. Såfremt der er gået mere end et halvt år efter workshoppen eller der har været nyvalg kan der være behov for at tage anbefalingerne op til nyvurdering. Forud for implementeringsfasen udarbejdes en forventningsafstemning mellem kommunen og CDEU på basis af oplæg fra CDEU. Implementeringen omfatter en række aktiviteter, som er beskrevet i detaljer nedenfor, nemlig: bistand til synliggørelse af kommunen i det europæiske rum identifikation og medlemskab af europæiske netværk projektansøgning og projektgennemførelse For hvert tiltag, der er taget beslutning om, nedsætter kommunen en projektgruppe og udpeger en person, der står for kontakten til CDEU. CDEU anbefaler kraftigt, at der er politisk deltagelse i projektgruppen for at sikre det politiske ejerskab. CDEU hjælper med videreførelse af pressestrategien, for så vidt kommunen ønsker dette, indeholdende de samme logoer og elementer. SYNLIGGØRELSE Synlighed har fået ny betydning i en globaliseret sammenhæng. Synlighed kan føre til samarbejde, eksport og import af know-how, udvikling og kommercielle aftaler. Synlighed kan således gavne kommunen, dens institutioner, dens erhvervsliv samt organisations- og foreningsliv. Viden om de kommunale og regionale kompetencer i de øvrige regioner og kommuner i Europa kan således blive en genvej til vækst. Sammen med kommunen udarbejdes en strategi for synliggørelse af kommunen. Strategien er tidsafgrænset og indeholder udover en klar målsætning også en præsentation af hovedelementerne i strategien. Strategien følges op af en konkret handlingsplan, der udmønter kommunens og CDEUs forskellige roller. AKTIVITETER Seminarer, konferencer, workshops i udlandet, fx stand på internationale konferencer oplæg på konferencer Strategisk promovering af kommunale interesser over for centrale beslutningstagere i EU-institutionerne

8 Udsendelse af nyheder om kommunen gennem internationale netværk Lokale events med international deltagelse Aktiv inddragelse af kommunens borgere i internationale fora, hjemme og i udlandet NETVÆRK Det europæiske samarbejde rummer mange, mange netværk, og nogle af disse kan være ret relevante for udviklingen i kommunen generelt og for de enkelte prioritetsområder i kommunerne mere specifikt. Der er mange fordele ved at tilslutte sig et europæisk netværk, fx: erfaringsudveksling, fælles læring, opbygning af samarbejdsrelationer på kort og lang sigt, partnerskaber til EU-ansøgninger, interessevaretagelse og spin-off i form af systemeksport o.lign. Netværkene kan variere fra formaliserede netværk med medlemskab, kontingent, statutter osv. til uformelle netværk af kortere eller længere varighed. CDEU er selv medlem af flere (og følger endnu flere) netværk qua sin placering som regionalt kontor i Bruxelles, hvilket kommunerne umiddelbart kan gøre brug af. Det drejer sig bl.a. om ERRIN, informal Baltic Sea Group, Open Days samarbejde. Men derudover kan CDEU bistå kommunerne med at blive del af eksisterende netværk og/ eller skabe nye. Sammen med kommunen udarbejdes en strategi for kommunens fremtidige arbejde med europæiske netværk på et givet område. Strategien er tidsafgrænset og indeholder udover en klar målsætning også en præsentation af hovedelementerne. Strategien følges op af en konkret handlingsplan, der udmønter kommunens og CDEUs forskellige roller. AKTIVITETER Identifikation af eksisterende netværk; formelle/uformelle; undersøge vilkår for medlemskab; fordele og ulemper; støtte op om disse aktiviteter Etablere netværk skræddersyede til kommunale interesser Vedligeholdelse af netværk

9 PROJEKTER Projektsamarbejde med internationale aktører giver et kvalitativt løft til et projekts indhold og resultater. Partnere, der kommer fra andre administrative og sociale kulturer, vil stille spørgsmål til processer og procedurer og dermed give et værdifuldt og innovationsskabende input til indgroede og fastlejrede vaner. Et internationalt samarbejde i projektsammenhænge kræver desuden en grundig refleksion over projektets afvikling og forløb og også resultaternes udbredelse og udnyttelse. Det kan være med til at gøre resultaterne mere langtidsholdbare. Et projektsamarbejde vil samtidig kunne føre til spin-off på mange områder, fx politiske, administrative, kulturelle og erhvervsmæssige. Partnere, som kommunen har arbejdet sammen med i en længere periode, opbygger gensidig tillid og troværdighed i forhold til omgivelserne, fx EU-systemet og andre europæiske regioner. Kommunen kan gennem sine projektpartnere blive inviteret til at tage del i nye projekter; nye projekter udviklet i kommunen kan udvikles sammen med kendte partnere og derved også underbygge kvaliteten af projektet. Konkret vurdering af implementeringen af projektideerne CDEU giver i denne fase en første, konkret vurdering af mulighederne for at gennemføre de projekter, som kommunen har udvalgt, tidsperspektivet for deres gennemførelse samt tidsforbruget for hhv. kommunen og CDEU. I denne vurdering spiller en række faktorer ind, fx udviklingen i de europæiske overordnede politikker og budgetter samt de enkelte tilskudsprogrammers årlige arbejdsprogrammer og ansøgningsfrister. Hvis kommunen prioriterer at deltage i et projekt, som andre er projektleder af, kan CDEU gøre en ekstra indsats for at finde frem til relevante projekter fx gennem de netværk, som CDEU er medlem af. Hvis kommunen i stedet ønsker selv at lede et projekt, hvilket giver de optimale muligheder for at definere resultater og i øvrigt sætte rammerne for processen, vil de nedenstående elementer kunne udgøre hovedelementerne i rækken af opgaver, som vil skulle indgå i en aftalt arbejdsdeling mellem kommunen og CDEU. Organiseringen af projektudvikling I forbindelse med at kommunen skal søge om tilskud til gennemførelse af et konkret projekt, indgår kommunen og CDEU aftale om, hvilke delopgaver, CDEU forventes at udføre enten som drivende kraft eller som støtte og sparring for kommunen, hvordan det skal gøres og et estimat for timeforbrug. Hvert projekt vurderes individuelt ud fra disse kriterier. Der opsættes på baggrund heraf en møderække mellem CDEU på den ene side og den kommunale tovholder og projektgruppe på den anden. Køreplan og implementering godkendes og nedfældes i et planlægningsredskab, fx et GANTT-skema. Alle deltagere forpligter sig på at overholde denne plan. Kortlægning af og køreplan for udvikling af projektideen og projektet. Nedenfor opregnes de delelementer, som indgår i langt de fleste EU-projekter. De er alle af stor betydning for projektets chancer for at blive accepteret, selvom der også er variationer og forskelle fra projekt til projekt i, hvilke delelementer der er af størst betydning i den konkrete indkaldelse.

10 Kontrol af den europæiske merværdi Da praktisk taget alle EU-støttede projekter skal have en værdi for det europæiske fællesskab (i modsætning til en lokal eller national interesse), er det vigtigt, at der sker en nøje gennemgang af fx hvilke europæiske, politiske målsætninger, som projektet skal opfylde, hvilke særlige krav og hensyn der er til projektet. CDEU bistår med at fx screene den relevante lovgivning og pege på det europæiske ved projektet. Partnersøgning Så godt som alle EU-projekter er transnationale, dvs. at de består af partnere fra flere lande. CDEU bistår kommunen med at finde relevante partnere til projektet, hvis kommunen ikke allerede har partnere, den gerne vil arbejde sammen med, eller hvis der skal søges nye partnere. CDEU kan også arrangere eller deltage i de indledende partnermøder, hvor projektideen udvikles. Kontrol af det nyskabende i projektet EU stiller altid krav til, at projekter skal være nyskabende og innovative. Det er der flere måder at undersøge. På den ene side kan det være, at de lokale aktører er fuldstændig klar over, hvor innovativ ideen er. Men hvis man ikke ved det, kan CDEU træde til og screene tidligere projekter. CDEU kan og skal ikke finde på, hvad der er innovativt ved et projekt det er op til de danske aktører. Men vi kan hjælpe med at vurdere, om projektideen har været afprøvet i tidligere EU-støttede projekter, om man i databaser o.lign. kan finde resultater, som kommunen kan bygge videre på og om ideen vil anses som innovativ efter en EU-målestok. Andet nyttigt input Foruden tjek af den europæiske merværdi, partnersøgning og graden af innovation kan CDEU hjælpe med til, at projektet kommer til at leve op til den almindeligt udbredte form for EU-projekter, herunder: Budget Organisering i management, aktiviteter og arbejdspakker Tidsmæssig opbygning Konsortium-dannelse kommunikation med partnere Vidensspredning ( dissemination ) og udnyttelse ( exploitation ) af projektets resultater Forståelse og udfyldning af ansøgningsskemaer og andre formalia Kontakt til relevante eksperter i Europa-Kommissionen I nogle tilfælde er det muligt at tage en indledende kontakt til Europa-Kommissionens eksperter for at høre, om en projektide ligger inden for rammerne af et tilskudsprogram. Det er også i nogle tilfælde muligt at indsende et par siders projektbeskrivelse til en første men ikke forpligtende bedømmelse. Denne kontakt kan CDEU stå for.

11 Skrivning af ansøgningen Hvis kommunen ønsker det, kan den inddrage CDEU i arbejdet med at skrive ansøgningen. CDEU kan dog ikke påtage sig at skrive hele ansøgningen selv. En aftale om bistand i forbindelse med skrivning af ansøgning afhænger af de arbejdskraftsmæssige ressourcer, som CDEU er i besiddelse af. Det vil også altid være en forudsætning at den ansøgende institution eller kommune bidrager ligeværdigt i skriveprocessen for at sikre et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. Inddragelse i skriveprocessen vil også betyde, at kommunen skal betale et særskilt honorar eller at CDEU indgå som partner i projektet. Hvis kommunen vælger at lade CDEU skrive en større del af ansøgningen, skal kommunen samtidig forpligte sig på at gå ind i et konkret og forpligtende samarbejde, som der afsættes medarbejdere og ressourcer til. Alternativt kan CDEU bistå kommunen med at finde konsulenter, der kan stå for skrivningen. Og endelig, hvis kommunen selv ønsker at skrive ansøgningen, kan CDEU træde til med sparring og støtte, samt kommentere projektudkast undervejs. Hver fremgangsmåde vurderes og der sættes forventet timetal og omkostning på. Forhandling af den endelige kontrakt Når projektet opnår godkendelse, skal den endelige kontrakt forhandles med Europa-Kommissionen. I den proces sker det ofte, at Europa-Kommissionen har nogle ændringsforslag eller yderligere betingelser. CDEU kan bistå i denne forhandling. IMPLEMENTERING AF PROJEKTET Der er en lang række konkrete krav at leve op til, når et projekt skal føres ud i livet. Formelt skal der sikres en løbende evaluering, som samles i rapporter midtvejs og til sidst i processen. Derudover vil der være deadlines at overholde, og som koordinator en sikring af, at partnerne overholder de deadlines, de har bundet sig til. Endelig er der hele den finansielle styring af projektet, som sker efter bestemte og forud fastlagte retningslinjer. CDEU kan fungere som sparringspartner gennem hele processen og bidrage til, at de enkelte led i processen gennemføres, så det giver størst mulig tilfredshed for kommunen. CDEU vil også kunne gå i dialog med den administrative myndighed i Europa-Kommissionen i forbindelse med afklaringsbehov omkring udbetaling af støtte, samt bistå til løsning af de problemer, der eventuelt måtte opstå i projektet. AFSLUTTENDE EVALUERINGER EFTER HVERT PROJEKT Som afslutning på hvert større tiltag i samarbejdet mellem CDEU og kommunen foretager CDEU en evaluering ud fra et fastsat evalueringsskema. Det indeholder fx en vurdering af udbyttet for kommunen, herunder om processen har haft konkrete resultater (i forhold til projektets målsætning) og andre resultater (fx netværksopbygning, kommunalt samarbejde på tværs af afdelinger o.lign) samt om målet står i forhold til de ressourcer, der er investeret i projektet. Evalueringen sættes op mod forventningsafstemningen, som blev udarbejdet i begyndelsen af implementeringsdelen.

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektguide. - fra idé til virkelighed. Sådan udvikler du et guldæg. Erhvervsvejledning i Viborg Kommune

Projektguide. - fra idé til virkelighed. Sådan udvikler du et guldæg. Erhvervsvejledning i Viborg Kommune Projektguide - fra idé til virkelighed Sådan udvikler du et guldæg Erhvervsvejledning i Viborg Kommune INDLEDNING Med denne projektguide har vi forsøgt at give et bud på, hvordan du udvikler projekter,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere