SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg"

Transkript

1 SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første ledighedsperiode 1

2 1. Baggrund Parterne ønsker at styrke samarbejdet om en enkel, sammenhængende og kvalificeret indsats over for de forsikrede ledige ved at skabe én indgang for borgeren. Samarbejdsprojektet omfatter, at a-kassen overtager hele kontaktforløbet for nytilmeldte ledige medlemmer i alderen år i deres første ledighedsperiode, svarende til 6 måneder (26 uger). Nærværende aftale beskriver den overordnede ramme for samarbejdet og er forberedt af en styregruppe og en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra involverede a- kasser og Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg. Samarbejdsprojektet løber fra 1. juni 2013 til 31. december Formål Jobcenter Silkeborg og a-kassen ønsker gennem et udvidet samarbejde at: forbedre de lediges muligheder for hurtig tilbagevenden til ordinær beskæftigelse gennem a-kassens særlige branchekendskab tilbyde de ledige en enstrenget, sammenhængende og kvalificeret beskæftigelsesindsats reducere antallet af langtidsledige gennem en målrettet og tidlig indsats styrke samarbejdet og skabe gode overgange mellem a-kasse og jobcenter skabe fælles kompetenceudvikling 3. Resultatmål Der er aftalt følgende resultatmål for samarbejdet: De beskæftigelsesmæssige effekter af a-kassens indsatser skal være bedre end jobcentrets effekter. Dvs. at a-kasserne skal bringe en forholdsvist større andel af de ledige i job eller uddannelse sammenlignet med jobcentret. Kravet til rettidigheden for jobsamtaler i a-kassen skal være på niveau med kravene til jobcentret, dvs. rettidigheden skal være på mindst 95 %. A-kassernes rettidighed følges tæt af både a-kasser og jobcenter. Derudover skal samarbejdsprojektet understøtte Silkeborg Kommunes beskæftigelsesplan og aktivt fremme de politiske målsætninger heri. Beskæftigelsesplanens målsætninger gælder således også for de borgere, der indgår i samarbejdsprojektet. 2

3 4. Målgruppe Målgruppen er nytilmeldte ledige i Silkeborg Kommune i alderen år, som er medlem af a-kassen. Disse ledige udlægges i de første 6 måneders ledighed (26 uger) til a-kassen. Udlægningen til a-kassen er frivillig for den ledige. Hvis den ledige ikke ønsker kontaktforløb i a-kassen, modtager den ledige kontaktforløb i jobcentret. 5. Principper for samarbejdet Performance Management Både a-kassen og jobcenter skal anvende metoder og redskaber i et fastlagt Performance Management koncept for at sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen. Det indebærer, at alle ledige skal screenes og placeres i indsatssegmenter, dels med henblik på identifikation af ledige, der har forhøjet risiko for langtidsledighed, dels med henblik på at kunne afgive målrettede tilbud, der imødekommer de lediges individuelle behov for at komme i arbejde. I forlængelse heraf skal der være mulighed for iværksættelse af en tidlig indsats inden for en fastlagt tilbudsvifte. Udsøgning, visitation og overlevering A-kassen gennemfører i den aftalte udlægningsperiode det lovpligtige kontaktforløb for borgeren. A-kassen udsøger de ledige medlemmer, informerer jobcentret og forsyner jobcentret med de aftalte informationer om borgeren. Jobcentret udsender brev til borgeren om myndighedsoverdragelsen af kontaktforløbet til a-kassen. Brevet forklarer borgeren, at borgeren bliver kontaktet af a-kassen med oplysninger om, hvor og hvornår borgeren skal møde til første samtale. Brevet orienterer desuden borgeren om, at kontaktforløbet hos a-kassen er frivilligt, og hvad borgeren skal gøre, hvis denne ønsker kontaktforløb i jobcentret. Ledige medlemmer af a-kassen, der undervejs i udlægningsperioden afmeldes som ledig og senere gentilmelder sig inden afslutningen af udlægningsperioden, genudlægges automatisk til a-kassen med samme slutdato for udlægningen som tidligere. A-kassen tilbagevisiterer ledige til jobcentret, hvis borgeren stadig er ledig efter 6 måneder, og medsender de nødvendige informationer om borgeren, afholdte samtaler og handleplaner mv. som input til den lediges videre forløb i Jobcentret. Der udarbejdes en fælles skabelon, der præciserer, hvilken viden fra kontaktforløbet, som a-kasserne skal videregive til jobcenteret. Samtaler Jobsamtaler og rådighedssamtaler gennemføres som kombinerede samtaler for at sikre et smidigt og enkelt forløb for den enkelte ledige. Performance Management konceptet anvendes som fælles arbejdsgrundlag for samtaler. Screening gennemføres i forbindelse med den lediges første samtale og ved efterfølgende kontaktsamtaler (hver 3. måned). Samtalerne skal ligeledes efterleve kravene i aktivbekendtgørelsen. 3

4 Af hensyn til den lediges transporttid skal samtaler geografisk gennemføres i Silkeborg Kommune. Det er ikke muligt at gennemføre samtalerne telefonisk. Jobplaner A-kassen forbereder og indsender relevante oplysninger til brug for udarbejdelse af jobplaner til Jobcentret. Der udarbejdes et skema, som A-kasserne bruger hertil. Jobcentret udarbejder herefter jobplanen administrativt og sender jobplanen til borgeren. Ved jobrotation varetager Jobcentret hele arbejdet omkring jobplaner. Tilbud A-kasserne kan visitere ledige direkte til tilbud med afsæt i Performance Management konceptets screeningsmodel og indsatssegmentering. Der kan henvises til tilbud i Jobkompagniet, der i samarbejde med borgeren og ud fra indsatssegmenteringen, sammensætter og tilbyder den ledige et individuelt tilrettelagt forløb. Der vil i projektet være fokus på opkvalificering af de ledige. A-kassen skal som en del af den generelle information og vejledning til de ledige informere om den lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kompetencegaranti Jobcentret tilbyder alle ledige garanti for kompetenceudvikling efter 6 måneders ledighed, dvs. i perioden efter udlægningen til a-kassen. A-kassen skal vejlede medlemmerne om kompetencegarantien og give jobcentret de nødvendige oplysninger, hvis medlemmet ikke er kommet i beskæftigelsen inden for 6 måneder og ønsker at benytte sig af ordningen. IT KMD Opera fungerer som det fælles IT registreringssystem. A-kassen oprettes som bruger via Anden Aktør Modulet fra KMD Opera Univers. A-kassen udtrækker ugentligt lister over nye ledige, som jobcentret bruger til overdragelse. Der er notatpligt på ledige medlemmer. Vigtig information og aftaler skal registreres i borgerens match. Kravene til rettidighed skal overholdes ved personlig kontakt og notat i borgerens match. Rambøll Results bruges til at registrere screening og progressionsmåling for de ledige. Kompetenceudvikling For at sikre en ensartet tilgang til de ledige i forbindelse med jobsamtaler - og for at understøtte samarbejdet - er der forud for projektstart gennemført tværgående kompetenceudvikling med deltagelse af medarbejdere fra jobcenter og a-kassen. I hele projektforløbet vil der løbende være fokus på behov og muligheder for fælles kompetenceudvikling. Klagesagsbehandling Sagsbehandlingen af lediges evt. klager over kontaktforløbet i a-kasserne varetages af Job- og Borgerserviceafdelingen. 4

5 Organisering Samarbejdsforum Der etableres et samarbejdsforum, som drøfter, koordinerer og beslutter de overordnede rammer og principper ift. udmøntningen af samarbejdet. Samarbejdets parter mødes regelmæssigt i dette forum. Deltagere er formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, formanden for LO Silkeborg-Favrskov, formanden for FTF Region Midtjylland, Job- og Borgerservicechefen, Jobcenterchefen, lederen af jobcentrets afdeling for forsikrede ledige og jobcentrets fællestillidsrepræsentant. Job- og Borgerserviceafdelingen/Jobcenter Silkeborg forestår sekretariatsbetjening af samarbejdsforummet. Projektgruppe Desuden etableres en projektgruppe, der koordinerer det daglige samarbejde mellem a- kasserne og jobcentret. Gruppen drøfter og afklarer praktiske forhold omkring visitation og overlevering af ledige borgere, koordination af tilbud og indsatser, IT, kompetenceudvikling mv. Deltagerne er ledere og medarbejdere fra a-kasserne, der indgår i samarbejdsprojektet (Dansk Metal, FOA, FTF-A, HK Østjylland og 3F) samt lederen og medarbejdere fra jobcentrets afdeling for forsikrede ledige. Jobcenter Silkeborg forestår etablering og facilitering af projektgruppen. Økonomiske rammer Der overføres kr. fra jobcenteret til de deltagende a-kasser svarende til den beregnede reduktion i arbejdsbyrden hos jobcenteret. A-kasserne aftaler og oplyser fordelingen af beløbet. It-udgifter til etablering og vedligeholdelse af relevante programmer afholdes af jobcentret. A-kassernes henvisning til tilbud skal ske inden for driftsloftet ( kr. pr. helårsperson i 2013). Evaluering Silkeborg Kommune vil tage initiativ til en midtvejsevaluering og en evaluering ved afslutningen af projektperioden efter nærmere aftale med samarbejdsforummet. Evalueringen vil bl.a. indeholde: Opfølgning på resultater, dvs. mængden af ledige i beskæftigelse eller uddannelse Borgernes oplevelse af sammenhæng i indsatsen Erfaringer med samarbejdet, herunder den fælles brug af Performance Management værktøjer Varighed, ændringer og ophør Samarbejdsprojektet iværksættes 1. juni 2013 og løber til ultimo

6 Ved eventuelle lovændringer, udvalgsbeslutninger i Silkeborg Kommune og/eller behov for administrative ændringer i takt med erfaringerne i projektet tilrettes samarbejdsaftalen i henhold hertil. For så vidt det er muligt, sker evt. politiske beslutninger og ændringer med konsekvens for samarbejdsprojektet efter høring hos a- kasserne. Samarbejdsaftalen kan ophæves med 3 måneders varsel af begge parter eller efter aftale. Dato: Dato: Dato: For Silkeborg Kommune: HK Østjylland 3F Silkeborg FOA Silkeborg-Skanderborg Dansk Metal Bjerringbro Silkeborg For FTF-A: Erling Prang Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Relevante a-kasse leder Karsten German Regionschef FTF-A Midt- og Nordjylland 6

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere