Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Justitsministeriet Att.: Rikke-Louise Ørum Petersen Lovafdelingen, Formueretskontoret Vedr. sagsnr / april 2007 Benedicte Federspiel Dok /jt Justitsministeriet har anmodet Forbrugerrådet om kommentarer til Europa- Kommissionens Grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen (KOM(2006) 744). Resumé Generelt hilser Forbrugerrådet Kommissionens initiativ velkommen, fordi de otte forbrugerdirektiver direktiver bør revideres og ajourføres, bl.a. pga. den teknologiske udvikling, som der ikke er taget højde for i direktiverne, ligesom det vil være en fordel, at udformningen strammes op. Flere af direktiverne beskytter heller ikke i tilstrækkelig grad forbrugerne. Forbrugerrådet er imod en generel ændring til maksimumharmonisering på forbrugerområdet. Vi finder slet ikke, at der er argumenteret overbevisende for, at tiden er inde til, at forbrugerlovgivning, der altid har været gennemført i EU som minimumsharmonisering, bør ændres til maksimumsharmonisering. Det kan umiddelbart forekomme besnærende, men der er alt for meget usikkerhed forbundet med indførelsen af maksimumsharmonisering på alle områder. Forbrugerrådet finder det er forfejlet, at det skulle være de forskellige retsregler, der er skyld i, at det indre marked ikke udnyttes. Det drejer sig om praktiske problemer, herunder manglende tiltro til klagemuligheder, hvis noget går galt. Forbrugerrådet går ind for en kombination af et rammedirektiv for horisontale spørgsmål samt en revision af de sektorspecifikke direktiver. Som mulige områder for et rammedirektiv kan f.eks. overvejes: Fortrydelsesrettens længde, øvrige regler herom og definitionen af en forbruger. Det er imidlertid også vigtigt for de horisontale spørgsmål, at disse gennemføres - ikke kun foreslås - på et højt niveau. Om fornødent må dette derfor også gennemføres som minimumsregler. 1/12

2 Nogle af de emner, der behandles i Grønbogen er brede, generelle og politiske, mens andre emner f.eks. specielt vedr. købelovgivningen er særdeles specifikke og på detailplanet. Der er for alles vedkommende tale om særdeles komplicerede emner, som det virker overfladisk at gøre til genstand for et slags ja/nej spørgeskema, således som det er tilfældet flere steder. Forbrugerrådet skal derfor gøre opmærksom på, at selvom vi har besvaret alle spørgsmål, har vi ikke gjort forsøg på at behandle de mange detailspørgsmål på en omfattende og detaljeret måde, da de er alt for vigtige og komplicerede til at besvare og argumentere for på den måde, som Grønbogen har valgt. I Indledning Grønbogen lægger op til en revision af de otte direktiver, der tilsammen danner Consumer Acquis, men omfatter ikke al lovgivning om forbrugerbeskyttelse i EU, således f.eks. hverken direktiverne om urimelig handelspraksis, e-handel eller andre områder. Forbrugerrådet skal indledningsvis beklage, at Justitsministeriet ikke har udarbejdet/fremsendt et notat i forbindelsen med grønbogen, således at det er muligt at se, hvorledes spørgsmålene i grønbogen relaterer sig til dansk ret, og hvilke konsekvenser for dansk lovgivning et valg af de forskellige løsningsmodeller vil have. Det fremgår af grønpapirets indledning, at Kommissionen vil offentliggøre et resumé af bemærkningerne i løbet af 1. halvår af Det skal hertil bemærkes, at Kommissionen for nylig har oplyst, at man formentlig først i oktober 2007 vil offentliggøre et resumé, bl.a. fordi man ønsker, at resumeet også skal omfatte Europa-Parlamentets holdning. Der diskuteres mange og meget forskellige områder i den foreliggende grønbog. Nogle emner er brede, generelle og politiske, mens andre emner f.eks. specielt vedr. købelovgivningen er særdeles specifikke og på detailplanet. Der er for alles vedkommende tale om særdeles komplicerede emner, som det virker overfladisk at gøre til genstand for et slags ja/nej spørgeskema, således som det er tilfældet flere steder. Forbrugerrådet skal derfor gøre opmærksom på, at selvom vi har besvaret alle spørgsmål, har vi ikke gjort forsøg på at behandle de mange detailspørgsmål på en omfattende og detaljeret måde, da de er alt for vigtige og komplicerede til at besvare og argumentere for på denne måde. 2/12

3 II Minimums-/Maksimumsharmonisering Generelt hilser Forbrugerrådet Kommissionens initiativ velkommen, fordi de otte direktiver bør revideres og ajourføres, bl.a. pga. den teknologiske udvikling, som der ikke er taget højde for i direktiverne, ligesom det vil være en fordel at udformningen strammes op. Der er også direktiver, der ikke på tilstrækkelig grad beskytter forbrugerne. Bortset fra, at en revision og forenkling af lovgivningen er tiltrængt, fremhæver Kommissionen, at formålet er at sikre borgerne den samme beskyttelse, uanset hvor de køber. Der udtrykkes også bekymring for at borgerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter det indre marked især ved grænseoverskridende køb på nettet. Grønbogen lægger derfor særlig vægt på, at det drøftes, hvorvidt der på forbrugerområdet fortsat skal lægges op til minimumsregulering, dvs. at medlemsstaterne fortsat skal have mulighed for at vedtage eller opretholde strengere reglerne end EU-reglerne. Det fremgår tydeligt af Kommissionens oplæg, at man mener, at den manglende udnyttelse af det indre marked skyldes, at medlemsstaterne ikke har de samme regler for forbrugerbeskyttelse. Der står stort set direkte, at national opretholdelse/indførelse af strengere forbrugerbeskyttelse er en hindring for markedsføring og salg af varer og tjenesteydelser. Kommissionen henviser i denne forbindelse til, at de vil lette vilkårene for erhvervslivets markedsføring også ved salg over grænserne. Forbrugerrådet finder ikke, at der er argumenteret overbevisende for, at tiden er inde til, at forbrugerlovgivning, der altid har været gennemført i EU som minimumsharmonisering, bør ændres til maksimumsharmonisering. Det kan umiddelbart forekomme besnærende, men der er alt for meget usikkerhed forbundet med indførelsen af maksimumsharmonisering på alle områder. Med hensyn til at den manglende handel over grænserne skyldes forbrugernes usikkerhed i forbindelse med de forskellige regler, er det ikke godtgjort, at det er forbrugernes hovedproblem. Nationale og europæiske har undersøgelser har i mange år påvist, at forbrugerne ikke handlede over grænserne, fordi de var bekymrede for, hvad der ville ske, hvis noget gik galt - dette uanset at købelovsdirektivet har fastlagt de basale regler for køb og salg. Forbrugernes manglende tillid skyldes dels praktiske problemer, f.eks. at det er problematisk tidsmæssigt og praktisk at returnere et produkt inden udløbet af fortrydelsesfristen, når leverandøren har hjemsted i en anden medlemsstat, dels problemer med hvordan man skulle forholde sig, hvis noget går galt eller varen er mangelfuld. Forbrugeren kender mulighederne for at klage ved klagenævn i eget land, men ved intet om 3/12

4 hvorvidt sådanne muligheder findes i andre lande. Selvom de kan få disse oplysninger er det også kun få af de 27 lande der har klagesystemer som f.eks. i de nordiske lande. Der er heller ikke foretaget undersøgelser af, om hvorvidt detailhandelen overhovedet er bekendt med, at der er forskellige bestemmelser nationalt, hvilke regler det drejer sig om, og om de overhovedet påvirker deres forretning. Det synes at fremgå, at detailhandlen, når de bliver spurgt, om det er et problem med de forskellige regler, uspecificeret udtrykker bekymring herfor. Kommissionen har i forbindelse med drøftelserne af, om man skal overgå til maksimumsharmonisering, udtalt, at man ikke sigter på a race to the bottom, som nogle frygter, en maksimumsharmonisering vil medføre. Herom mener Forbrugerrådet, at selv om det skulle være således, at Kommissionens forslag til direktiver måtte ligge på et meget højt niveau, kan Kommissionen jo ikke garantere for, at det vedtagne forslag vil ende på det højeste beskyttelsesniveau. Hvorledes et lovforslag ender, afhænger af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Forbrugerrådet skal ligeledes påpege, at man er bekymret for, hvordan det vil gå i Ministerrådet fordi der er mange lande, hvor der enten er svage forbrugerorganisationer, eller hvor der nationalt er ringe forståelse for at lytte til forbrugernes holdning i lighed med andre samfundsinteresser, som f.eks. erhvervslivet. Forbrugerrådet er også bekymret for, hvorledes man vil være i stand til at følge udviklingen på forbrugerområdet, således at denne altid er up-to-date og ikke halter efter virkeligheden. Erfaringen har vist, at nogle lande er foregangslande, når det drejede sig om forbrugerbeskyttelse, og andre landes forbrugerorganisationer har derfor haft fordel af at kunne argumentere for, at de også ønskede samme lovgivning. Man har f.eks. kunnet anvende den argumentation, at det åbenbart ikke var et problem for erhvervslivets udvikling og samfundet i de lande, at der blev indført innovative beskyttelsesforanstaltninger for forbrugerne. Det ville blive meget svært at ændre på forbrugerbeskyttelsen og følge med udviklingen i et system med maksimum regler, når det drejer sig om 27 medlemslande, der skal blive enige. Konkluderende skal Forbrugerrådet udtale, at vi dels ikke finder, tiden er moden til at forbrugerlovgivning skal ske ved maksimumsharmonisering, og dels at der ikke er argumenteret overbevisende for, at det er nødvendigt for et velfungerende indre marked, der har fokus på forbrugerbeskyttelse. Se også nedenfor under III, 3. 4/12

5 III Grønbogen Grønbogen er udformet således, at der stilles en række spørgsmål, hvor der kan vælge forskellige løsninger. A 1. Vertikal eller horisontal revision. Første spørgsmål drejer sig om, hvad den bedste strategi for en revision af forbrugerlovgivningen er. Enten vertikalt, nemlig om hvert enkelt direktiv skal revideres hver for sig, eller en blandet strategi, hvor visse horisontale spørgsmål behandles i et (maksimum)direktiv, eller om der slet ikke er behov for revision. Forbrugerrådet går ind for en kombination af et rammedirektiv for horisontale spørgsmål samt en revision af de sektorspecifikke direktiver. Som mulige områder kan f.eks. overvejes: Fortrydelsesrettens længde, øvrige regler herom og definitionen af en forbruger. Det er imidlertid også vigtigt for de horisontale spørgsmål, at disse gennemføres (ikke kun foreslås jf. ovenfor) på et højt niveau. F.eks. har Danmark indført en 14-dages fortrydelsesret, hvor et direktiv kun har 8 dage. Det vil ikke være tilfredsstillende i Danmark at harmonisere horisontalt på et maksimumniveau, såfremt fortrydelsesretten kun bliver en uge. Et andet eksempel er definitionen af en forbruger, hvor det heller ikke vil være acceptabelt, såfremt forbruger definitionen bliver for snæver eller for bred. A 2. Anvendelsesområdet Forbrugerrådet går ind for, at den horisontale ramme skal finde anvendelse på alle forbrugeraftaler, hvadenten disse er nationale eller grænseoverskridende. Men hvis niveauet for en horisontal ramme måtte blive for lavt, og det vedtages som maksimumsdirektiv, mener vi, at rammen kun bør gælde for handler over grænserne. A 3. Minimum/ maksimum. Spørgsmål 3 drejer sig om, hvorvidt man skal have minimums- eller maksimumsharmonisering se også ovenfor under II., i hvilken forbindelse Forbrugerrådet skal bemærke, at Kommissionen er gået over til at anvende udtrykket full harmonisation i stedet for maksimumsharmonisering. Under dette punkt foreslås kun to løsningsmodeller, enten at den reviderede lovgivning baseres på maksimumsharmonisering samtidig med, at gensidig anerkendelse (at man ubeset anerkender det andet lands regler på området) skal gælde for de områder, der ikke er harmoniseret. Det andet forslag er, at minimums- 5/12

6 harmonisering skal kombineres med gensidig anerkendelse eller med oprindelsesprincippet (hvilket betyder forbrugeren er underlagt de regler, der er gældende i det andet land - uanset indhold. Det betyder, at det er de regler, der gælder i den erhvervsdrivendes hjemland, som bliver gældende for kontrakten. Forbrugerrådet beklager, at det er de eneste forslag, som man kan vælge imellem og kan ikke gå ind for nogen af dem. Efter udgivelsen af grønbogen, hvor modstanden mod Kommissionens forslag om maksimumharmonisering tog fart, har Kommissionen argumenteret imod minimumsharmonisering ved at henvise til EU-domstolens udtalelse i en sag om tobaksreklamer. Forbrugerrådet føler sig ikke overbevist af den indviklede juridiske argumentation og finder det ikke holdbart at argumentere, som Kommissionen gør., bl.a. fordi spørgsmålet om minimum eller maksimums harmonisering slet ikke blev drøftet i forbindelse med dommen om tobaksreklamer. Den anden løsningsmodel er i modstrid med det anerkendte princip om, at det er den svagere part, som skal beskyttes. Hvis oprindelseslandsprincippet indføres i forbrugersager, betyder det, at selv om f.eks. Danmark har indført et højere beskyttelsesniveau, gælder dette kun for det danske erhvervsliv, idet en sælger i et andet land kun behøver følge egen lovgivning, hvilket betyder, at jo lavere beskyttelse, jo bedre står det pågældende lands erhvervsliv over for forbrugerne i det indre marked. Forbrugerrådet finder i øvrigt, at det må være i strid med det generelle princip om høj forbrugerbeskyttelse i Romtraktaten, såfremt den svage part i en aftale skal være underlagt et ukendt svagere beskyttelsesniveau i et andet land. Som anført ovenfor finder Forbrugerrådet ikke at der er argumenteret tilstrækkeligt for at forbrugerområdet skal overgå til maksimumsharmonisering. B 1. Definitioner. Spørgsmålet omhandler definitionen af forbruger og erhvervsdrivende, og der er valg mellem en snæver model, hvor forbrugeren er en person, der ikke handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed og den videre model, hvor forbrugeren defineres som en person, der ikke primært handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed. Forbrugerrådet går ind for den brede model. 6/12

7 B 2. Hvilke kontrakter. Forbrugerrådet går ind for, at forbrugerreglerne også skal gælde i en kontrakt mellem to private, hvis den ene part handler gennem en professionel mellemmand eller formidler. C. Forpligtelse til at handle i good faith. Spørgsmålet handler om der i en tværgående rammelovgivning bør indføres en overordnet forpligtelse for erhvervslivet til at handle i overensstemmelse med principperne om good faith and fair dealing. Det har ikke været sædvane i dansk ret at anvende god tro positivt (men gerne negativt f.eks. at der ikke må handles i strid med god praksis), og Forbrugerrådet kan ikke overskue, hvilken selvstændig betydning indførelsen af en sådan regel ville få. I de lande, hvor man anvender sådanne termer, har domstole fortolket denne bestemmelse på forskellige måder, og umiddelbart kan Forbrugerrådet kun gå ind for dens indførelse, såfremt der er tale om minimumsharmonisering. D 1. Urimelige kontraktsvilkår. Spørgsmålet omhandler, om reglerne om urimelige kontraktsvilkår også skal gælde for individuelt forhandlede aftaler, hvilket flere lande, heriblandt Danmark, i sin tid er gået ind for, da direktivet er et minimumsdirektiv. Det finder Forbrugerrådet er vigtigt, og det vil derfor være et problem, såfremt denne udvidelse ikke kan opretholdes. D 2. Grå/sort liste over urimelige kontraktsvilkår. Der er fire løsningsmodeller vedr. status for en eventuel liste over urimelige kontraktsvilkår - Skal der laves en grå liste, en sort liste eller en kombination af begge dele. Forbrugerrådet går ind for en kombination af en sort liste over vilkår, der altid må anses for urimelige og en grå liste, hvor der gælder en formodning om, at der er tale om et urimeligt vilkår, men hvor den evt. kan afkræftes. Forbrugerrådet skal minde om, at der i forbindelse med revisionen af direktivet om urimelige aftalevilkår skal ses nærmere på konsekvensen af, at et vilkår bliver erklæret urimeligt. En konsekvens kunne være at sikre sig, at den erhvervsdrivende mister enhver økonomisk fordel i forbindelse med det urimelige kontraktsvilkår. 7/12

8 D 3. Kriterier. Dette spørgsmål drejer sig om, hvorvidt kriterierne for urimelige kontraktsvilkår skal udvides. Forbrugerrådet kan ikke uden et notat fra Justitsministeriet gennemskue, hvad valget i forbindelse med dette spørgsmål vil indebære. E. Konsekvenser af manglende informationspligt. Spørgsmålet omhandler, hvilke konsekvenser det har, at den erhvervsdrivende ikke overholder sin pligt til at informere. Forbrugerrådet finder, at der som udgangspunkt skal være forskellige beføjelser, således at f.eks. en overtrædelse forud for aftalens indgåelse giver forbrugeren ret til at ophæve kontrakten, og at der i andre tilfælde fastsættes en anden sanktion. Hvis man f.eks. ikke har givet information om fortrydelsesret, skal fortrydelsesret fristen først begynde at løbe, når man har fået informationen. F 1. Harmonisering af fortrydelsesfristen. Her spørges der om fortrydelsesfristen skal harmoniseres for alle direktiver. Selv om det naturligvis vil være nyttigt at have en fælles fortrydelsesret, f.eks. på to uger, kan der være god grund til, at der er en endnu længere fortrydelsesret i nogle aftaler, f.eks. i forbindelse med timeshare. Hvis der bliver harmoniseret ved maksimums direktiv er det problematisk, hvis den endelige frist bliver for kort jvf. Ovenfor. F 2. Proceduren for fortrydelse. Mht. hvordan man skal udøve sin fortrydelsesret, vil det være en fordel, hvis der er samme procedure for, hvordan man gør sin fortrydelsesret gældende, jvf. dog argumentationen vedr. minimum/maksimum. F 3. Hvilke udgifter skal betales. Med hensyn til hvilke udgifter forbrugeren skal afholde, hvis fortrydelsesretten er udnyttet, finder Forbrugerrådet, at det skal være muligt at fortryde uden at betale udgifterne herved. Hvis der generelt indføres en fortrydelsesret på andre områder end de særligt begrundede i f.eks. dørsalgs- og timesharedirektiverne kunne det overvejes, at hvis det drejer sig om en ren fortrydelsesret, uden at der er noget i vejen med varen, at det er muligt, at forbrugeren skal betale for at returnere varen. 8/12

9 G 1. Harmonisering af generel aftaleret. Der spørges om der bør fastsættes generelle kontraktsmæssige bestemmelser i den tværgående rammelovgivning, hvilket er vanskeligt at besvare uden et notat om, hvilken virkning det vil få for den nuværende lovgivning. Umiddelbart mener Forbrugerrådet ikke, at arbejdet med den europæiske kontraktsret og etablering af den såkaldte Common Frame of Reference er kommet tilstrækkeligt langt til, at det skal have indflydelse på forbrugernes rettigheder i forbindelse med retten til at hæve aftalen, prisnedsættelse og tilbageholdelse af betalingen. G 2. Ret til erstatning. Med hensyn til om den horisontale lovgivningsramme bør indeholde en bestemmelse om en generel ret til erstatning, hvis aftalen ikke overholdes, finder Forbrugerrådet - ligesom vedr. G 1 - at resultatet af drøftelserne vedr. den europæiske kontraktret ikke er moden til at blive inkorporeret i forbrugerlovgivningen. Sektion 5. Specielt vedr. forbrugerkøb Det er vanskeligt at tage stilling til spørgsmålene i dette afsnit, da rapporten om hvorledes forbrugerkøbsdirektivet er implementeret i de forskellige lande, kun netop er blevet offentliggjort. Der argumenteres i øvrigt her på samme måde om, at forbrugernes manglende tillid skyldes, at man ikke har fælles regler jvf ovenfor under II. Det skal derfor igen nævnes, at det er der ikke bevis for, ligesom der heller ikke har været taget højde endsige er nævnt, at der - foruden de nævnte evt. manglende klagemuligheder - er andre praktiske problemer, som f.eks. afstand mellem sælger og køber samt sprogproblemer. Mange forbrugere udtaler også, at de foretrækker at handle personligt fremfor på internettet eller pr. telefon, fordi de er interesseret i at se eller prøve varerne. H 1. Hvilke aftaler skal omfattes. Forbrugerrådet mener, at anvendelsesområdet (for direktivet) skal omfatte andre former for aftaler om levering til forbrugerne, f.eks. biludlejning og levering af digitale tjenester, f.eks. online musik. Området bør også udvides til at omfatte levering af gas, vand og elektricitet, som også indebærer et vist element af tjenesteydelse, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse. Andre former for udvidelser kan også komme på tale, og det bør derfor ikke behandles så summarisk som i et kort spørgsmål. 9/12

10 H 2. Brugte varer. Forbrugerrådet finder, at reglerne om forbrugerkøb også bør gælde for brugte varer, som sælges på offentlige auktioner. I det nuværende direktiv har det været muligt for landene at udelukke sådanne salg. I 1. Definition af levering. Mht. at vedtage en fælles definition for hvornår der er sket levering af en vare, finder Forbrugerrådet, at det som udgangspunkt er for detaljeret at lovgive om i et EU-direktiv, men hvis det bliver tilfældet, mener Forbrugerrådet, at leveringen først finder sted, når forbrugeren rent faktisk har modtaget varen. II 2. Risikoens overgang. Vedr. spørgsmålet om hvornår risikoens overgang er sket, dvs. hvornår det er forbrugerens problem, hvis varen bliver skadet, mener Forbrugerrådet, at risikoens overgang bør reguleres nationalt.. Forbrugerrådet finder i øvrigt, at det er bemærkelsesværdigt, at Kommissionen i dette spørgsmål ledende påpeger, at valget af løsningsmodel 2 betyder, at der så bliver forskellige løsninger nationalt. J 1. Fristforlængelse ved udbedring. Med hensyn til at det bør udtrykkeligt anføres i direktivet, at den 2-årige reklamationsfrist skal forlænges med den periode, som det tager at udbedre en mangel, hvis der var noget i vejen med varen, finder Forbrugerrådet, at det ville være en god forbedring af direktivet. J 2. Automatisk forlængelse af en garantiperiode. Med hensyn til om der skal indføres en automatisk forlængelse af garantiperioden, hvis varen skal repareres for gentagne fejl, finder Forbrugerrådet, at en forlængelse er den mest forbrugervenlige (i stedet for forslaget om at der ikke skal ændres noget). Imidlertid burde det dog snarere besluttes, at såfremt det er samme fejl, bør forbrugeren kunne få erstatning i form af en ny genstand fra garantigiver. J 3. Særlige regler for brugte varer. Forbrugerrådet finder ikke, at en horisontal rammelovgivning skal indeholde særlige regler for brugte genstande, i hvert fald bør der ikke kunne aftales en kortere garantiperiode for mangler. 10/12

11 J 4. Bevisbyrden for mangler. En af de i praksis mest komplicerede bestemmelser i købelovsdirektivet, nemlig indførelse af sælgers bevisbyrde i de første 6 måneder, har været voldsomt kritiseret, fordi det har fået store dele af detailhandlen i Europa til at påstå, at det - i perioden mellem de 6 måneder og de 2 år - så er forbrugeren, der har den fulde bevisbyrde. Forbrugerrådet går derfor ikke ind for status quo, men mener, at det i hele garantiperioden skal påhvile sælgeren at bevise, at varen ikke er behæftet med fejl på leveringstidspunktet - så længe det er i overensstemmelse med varens og fejlens art. En sådan bestemmelse vil løse mange af de problemer, som bl.a. Forbrugerrådet har påpeget, at indførelsen af 6 måneders fristen har medført. K 1. Valg mellem beføjelser. Specielt mht. om forbrugeren skal kunne vælge mellem de forskellige beføjelser (hæve, ombytning, reparation, prisnedslag), bør forbrugeren frit kunne vælge beføjelserne og f.eks. ikke først være forpligtet til at vente på, at varen bliver repareret. Hvis der skal være undtagelser, skal de ikke være restriktive og ikke så vanskeligt operative som i dag. Det forekommer f.eks. absurd, at forbrugeren skal afvente reparation af en billig masseproduceret vare, uanset om varen netop er købt. K 2. Underretning. Hvorvidt sælgeren skal underrettes om en mangel inden en bestemt periode har mange lande valgt en periode på to måneder, mens flere andre lande ikke har nogen frist. I betragtning af at det har været muligt at leve uden en sådan frist, finder Forbrugerrådet, at der ikke er brug for en frist, eller at fristen lige så godt kunne være det dobbelte. L. Direkte krav mod producenten. Spørgsmålet om forbrugeren skal have et direkte krav mod producenten har været drøftet i mange år også i forbindelse med vedtagelsen af forbrugerkøbsdirektivet.. Forbrugerrådet finder, at det bør være muligt for forbrugeren at vælge at rette sit krav direkte mod producenten. Dette er især logisk i et indre marked, hvor producenten muligvis endda befinder sig i det land, hvor forbrugeren bor, mens varen kan være købt i et andet land. 11/12

12 M 1. Standardregler for kommercielle garantier. Der stilles spørgsmål om den horisontale ramme bør indeholde standardiserede regler for indholdet af en kommerciel garanti (et garantibevis). Forbrugerrådet mener, at det er positivt, såfremt der fastsættes standardregler for disse garantier. Det drejer sig netop om det indre marked, hvor garantien ofte er udstedt af producenten, som kan befinde sig i et helt andet land. M 2. Overførelse af garanti. Spørgsmålet om overdragelse/overladelse af en garanti i forbindelse med en videre overdragelse finder Forbrugerrådet, at der bør fastsættes en ufravigelig regel om, at garantien automatisk overføres til senere køber. M 3. Informationspligt. Især i forbindelse med salg af biler gælder garantien kun for nogle dele af bilen. Forbrugerrådet mener, at den horisontale ramme bør indeholde bestemmelser om informationspligt og om, at garantien automatisk dækker samtlige dele, der er omfattet af aftalen, såfremt der ikke tydeligt er taget forbehold herfor. Til slut spørges om der er andre områder, som bør undersøges eller drøftes i forbindelse med forbrugerbeskyttelse på EU-niveau. Det kan ikke besvares her, men det i hvert fald relevant at drøfte problemerne med en effektiv håndhævelse af forbrugerreglerne, især det generelle spørgsmål om forbrugerens access to justice, herunder velfungerende klagenævn, billig adgang til domstolene og muligheden for at anvende gruppesøgsmål. Med venlig hilsen Karsten Kolding Afdelingschef Benedicte Federspiel Chefkonsulent 12/12

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed EF-Tidende NR. L 171 Af 07/07/1999 S. 0012-0016 Tekst: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. juli 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-7220/21-0038 Dok.: LFA40903 G R U N D N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007.

UDKAST. Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den 22.-23. november 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 79 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. november 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-7220/21-0038 Dok.: LFA40988 UDKAST Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet

Læs mere

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014

Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel Notat 2014 FORBRUGEROMBUDSMANDENS NOTAT OM VÆRDIFORRINGELSE VED INTERNETHANDEL Forbrugerombudsmandens notat om værdiforringelse ved internethandel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 15.4.2009 ARBEJDSDOKUMENT om forbrugerrettigheder Retsudvalget Ordfører: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00 Indledning Kommissionens forslag af 8. oktober

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Retsudvalget 15. april 2008 Ny grønbog om fri bevægelighed for skyldnerdata Kommissionen har

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0744 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0744 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0744 Bilag 3 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7220/1-0003 Dok.: JSM40537 G R U N D N O T A T vedrørende Kommissionens grønbog om gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Kommentarer til Kommissionens høring vedrørende princippet om gensidig anerkendelse og revision af forordningen om gensidig anerkendelse (764/2008).

Kommentarer til Kommissionens høring vedrørende princippet om gensidig anerkendelse og revision af forordningen om gensidig anerkendelse (764/2008). Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet 18. august 2016 Kommentarer til Kommissionens høring vedrørende princippet om gensidig anerkendelse og revision af forordningen om gensidig anerkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/ Notat 13. juni 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere