Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Justitsministeriet Att.: Rikke-Louise Ørum Petersen Lovafdelingen, Formueretskontoret Vedr. sagsnr / april 2007 Benedicte Federspiel Dok /jt Justitsministeriet har anmodet Forbrugerrådet om kommentarer til Europa- Kommissionens Grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen (KOM(2006) 744). Resumé Generelt hilser Forbrugerrådet Kommissionens initiativ velkommen, fordi de otte forbrugerdirektiver direktiver bør revideres og ajourføres, bl.a. pga. den teknologiske udvikling, som der ikke er taget højde for i direktiverne, ligesom det vil være en fordel, at udformningen strammes op. Flere af direktiverne beskytter heller ikke i tilstrækkelig grad forbrugerne. Forbrugerrådet er imod en generel ændring til maksimumharmonisering på forbrugerområdet. Vi finder slet ikke, at der er argumenteret overbevisende for, at tiden er inde til, at forbrugerlovgivning, der altid har været gennemført i EU som minimumsharmonisering, bør ændres til maksimumsharmonisering. Det kan umiddelbart forekomme besnærende, men der er alt for meget usikkerhed forbundet med indførelsen af maksimumsharmonisering på alle områder. Forbrugerrådet finder det er forfejlet, at det skulle være de forskellige retsregler, der er skyld i, at det indre marked ikke udnyttes. Det drejer sig om praktiske problemer, herunder manglende tiltro til klagemuligheder, hvis noget går galt. Forbrugerrådet går ind for en kombination af et rammedirektiv for horisontale spørgsmål samt en revision af de sektorspecifikke direktiver. Som mulige områder for et rammedirektiv kan f.eks. overvejes: Fortrydelsesrettens længde, øvrige regler herom og definitionen af en forbruger. Det er imidlertid også vigtigt for de horisontale spørgsmål, at disse gennemføres - ikke kun foreslås - på et højt niveau. Om fornødent må dette derfor også gennemføres som minimumsregler. 1/12

2 Nogle af de emner, der behandles i Grønbogen er brede, generelle og politiske, mens andre emner f.eks. specielt vedr. købelovgivningen er særdeles specifikke og på detailplanet. Der er for alles vedkommende tale om særdeles komplicerede emner, som det virker overfladisk at gøre til genstand for et slags ja/nej spørgeskema, således som det er tilfældet flere steder. Forbrugerrådet skal derfor gøre opmærksom på, at selvom vi har besvaret alle spørgsmål, har vi ikke gjort forsøg på at behandle de mange detailspørgsmål på en omfattende og detaljeret måde, da de er alt for vigtige og komplicerede til at besvare og argumentere for på den måde, som Grønbogen har valgt. I Indledning Grønbogen lægger op til en revision af de otte direktiver, der tilsammen danner Consumer Acquis, men omfatter ikke al lovgivning om forbrugerbeskyttelse i EU, således f.eks. hverken direktiverne om urimelig handelspraksis, e-handel eller andre områder. Forbrugerrådet skal indledningsvis beklage, at Justitsministeriet ikke har udarbejdet/fremsendt et notat i forbindelsen med grønbogen, således at det er muligt at se, hvorledes spørgsmålene i grønbogen relaterer sig til dansk ret, og hvilke konsekvenser for dansk lovgivning et valg af de forskellige løsningsmodeller vil have. Det fremgår af grønpapirets indledning, at Kommissionen vil offentliggøre et resumé af bemærkningerne i løbet af 1. halvår af Det skal hertil bemærkes, at Kommissionen for nylig har oplyst, at man formentlig først i oktober 2007 vil offentliggøre et resumé, bl.a. fordi man ønsker, at resumeet også skal omfatte Europa-Parlamentets holdning. Der diskuteres mange og meget forskellige områder i den foreliggende grønbog. Nogle emner er brede, generelle og politiske, mens andre emner f.eks. specielt vedr. købelovgivningen er særdeles specifikke og på detailplanet. Der er for alles vedkommende tale om særdeles komplicerede emner, som det virker overfladisk at gøre til genstand for et slags ja/nej spørgeskema, således som det er tilfældet flere steder. Forbrugerrådet skal derfor gøre opmærksom på, at selvom vi har besvaret alle spørgsmål, har vi ikke gjort forsøg på at behandle de mange detailspørgsmål på en omfattende og detaljeret måde, da de er alt for vigtige og komplicerede til at besvare og argumentere for på denne måde. 2/12

3 II Minimums-/Maksimumsharmonisering Generelt hilser Forbrugerrådet Kommissionens initiativ velkommen, fordi de otte direktiver bør revideres og ajourføres, bl.a. pga. den teknologiske udvikling, som der ikke er taget højde for i direktiverne, ligesom det vil være en fordel at udformningen strammes op. Der er også direktiver, der ikke på tilstrækkelig grad beskytter forbrugerne. Bortset fra, at en revision og forenkling af lovgivningen er tiltrængt, fremhæver Kommissionen, at formålet er at sikre borgerne den samme beskyttelse, uanset hvor de køber. Der udtrykkes også bekymring for at borgerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter det indre marked især ved grænseoverskridende køb på nettet. Grønbogen lægger derfor særlig vægt på, at det drøftes, hvorvidt der på forbrugerområdet fortsat skal lægges op til minimumsregulering, dvs. at medlemsstaterne fortsat skal have mulighed for at vedtage eller opretholde strengere reglerne end EU-reglerne. Det fremgår tydeligt af Kommissionens oplæg, at man mener, at den manglende udnyttelse af det indre marked skyldes, at medlemsstaterne ikke har de samme regler for forbrugerbeskyttelse. Der står stort set direkte, at national opretholdelse/indførelse af strengere forbrugerbeskyttelse er en hindring for markedsføring og salg af varer og tjenesteydelser. Kommissionen henviser i denne forbindelse til, at de vil lette vilkårene for erhvervslivets markedsføring også ved salg over grænserne. Forbrugerrådet finder ikke, at der er argumenteret overbevisende for, at tiden er inde til, at forbrugerlovgivning, der altid har været gennemført i EU som minimumsharmonisering, bør ændres til maksimumsharmonisering. Det kan umiddelbart forekomme besnærende, men der er alt for meget usikkerhed forbundet med indførelsen af maksimumsharmonisering på alle områder. Med hensyn til at den manglende handel over grænserne skyldes forbrugernes usikkerhed i forbindelse med de forskellige regler, er det ikke godtgjort, at det er forbrugernes hovedproblem. Nationale og europæiske har undersøgelser har i mange år påvist, at forbrugerne ikke handlede over grænserne, fordi de var bekymrede for, hvad der ville ske, hvis noget gik galt - dette uanset at købelovsdirektivet har fastlagt de basale regler for køb og salg. Forbrugernes manglende tillid skyldes dels praktiske problemer, f.eks. at det er problematisk tidsmæssigt og praktisk at returnere et produkt inden udløbet af fortrydelsesfristen, når leverandøren har hjemsted i en anden medlemsstat, dels problemer med hvordan man skulle forholde sig, hvis noget går galt eller varen er mangelfuld. Forbrugeren kender mulighederne for at klage ved klagenævn i eget land, men ved intet om 3/12

4 hvorvidt sådanne muligheder findes i andre lande. Selvom de kan få disse oplysninger er det også kun få af de 27 lande der har klagesystemer som f.eks. i de nordiske lande. Der er heller ikke foretaget undersøgelser af, om hvorvidt detailhandelen overhovedet er bekendt med, at der er forskellige bestemmelser nationalt, hvilke regler det drejer sig om, og om de overhovedet påvirker deres forretning. Det synes at fremgå, at detailhandlen, når de bliver spurgt, om det er et problem med de forskellige regler, uspecificeret udtrykker bekymring herfor. Kommissionen har i forbindelse med drøftelserne af, om man skal overgå til maksimumsharmonisering, udtalt, at man ikke sigter på a race to the bottom, som nogle frygter, en maksimumsharmonisering vil medføre. Herom mener Forbrugerrådet, at selv om det skulle være således, at Kommissionens forslag til direktiver måtte ligge på et meget højt niveau, kan Kommissionen jo ikke garantere for, at det vedtagne forslag vil ende på det højeste beskyttelsesniveau. Hvorledes et lovforslag ender, afhænger af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Forbrugerrådet skal ligeledes påpege, at man er bekymret for, hvordan det vil gå i Ministerrådet fordi der er mange lande, hvor der enten er svage forbrugerorganisationer, eller hvor der nationalt er ringe forståelse for at lytte til forbrugernes holdning i lighed med andre samfundsinteresser, som f.eks. erhvervslivet. Forbrugerrådet er også bekymret for, hvorledes man vil være i stand til at følge udviklingen på forbrugerområdet, således at denne altid er up-to-date og ikke halter efter virkeligheden. Erfaringen har vist, at nogle lande er foregangslande, når det drejede sig om forbrugerbeskyttelse, og andre landes forbrugerorganisationer har derfor haft fordel af at kunne argumentere for, at de også ønskede samme lovgivning. Man har f.eks. kunnet anvende den argumentation, at det åbenbart ikke var et problem for erhvervslivets udvikling og samfundet i de lande, at der blev indført innovative beskyttelsesforanstaltninger for forbrugerne. Det ville blive meget svært at ændre på forbrugerbeskyttelsen og følge med udviklingen i et system med maksimum regler, når det drejer sig om 27 medlemslande, der skal blive enige. Konkluderende skal Forbrugerrådet udtale, at vi dels ikke finder, tiden er moden til at forbrugerlovgivning skal ske ved maksimumsharmonisering, og dels at der ikke er argumenteret overbevisende for, at det er nødvendigt for et velfungerende indre marked, der har fokus på forbrugerbeskyttelse. Se også nedenfor under III, 3. 4/12

5 III Grønbogen Grønbogen er udformet således, at der stilles en række spørgsmål, hvor der kan vælge forskellige løsninger. A 1. Vertikal eller horisontal revision. Første spørgsmål drejer sig om, hvad den bedste strategi for en revision af forbrugerlovgivningen er. Enten vertikalt, nemlig om hvert enkelt direktiv skal revideres hver for sig, eller en blandet strategi, hvor visse horisontale spørgsmål behandles i et (maksimum)direktiv, eller om der slet ikke er behov for revision. Forbrugerrådet går ind for en kombination af et rammedirektiv for horisontale spørgsmål samt en revision af de sektorspecifikke direktiver. Som mulige områder kan f.eks. overvejes: Fortrydelsesrettens længde, øvrige regler herom og definitionen af en forbruger. Det er imidlertid også vigtigt for de horisontale spørgsmål, at disse gennemføres (ikke kun foreslås jf. ovenfor) på et højt niveau. F.eks. har Danmark indført en 14-dages fortrydelsesret, hvor et direktiv kun har 8 dage. Det vil ikke være tilfredsstillende i Danmark at harmonisere horisontalt på et maksimumniveau, såfremt fortrydelsesretten kun bliver en uge. Et andet eksempel er definitionen af en forbruger, hvor det heller ikke vil være acceptabelt, såfremt forbruger definitionen bliver for snæver eller for bred. A 2. Anvendelsesområdet Forbrugerrådet går ind for, at den horisontale ramme skal finde anvendelse på alle forbrugeraftaler, hvadenten disse er nationale eller grænseoverskridende. Men hvis niveauet for en horisontal ramme måtte blive for lavt, og det vedtages som maksimumsdirektiv, mener vi, at rammen kun bør gælde for handler over grænserne. A 3. Minimum/ maksimum. Spørgsmål 3 drejer sig om, hvorvidt man skal have minimums- eller maksimumsharmonisering se også ovenfor under II., i hvilken forbindelse Forbrugerrådet skal bemærke, at Kommissionen er gået over til at anvende udtrykket full harmonisation i stedet for maksimumsharmonisering. Under dette punkt foreslås kun to løsningsmodeller, enten at den reviderede lovgivning baseres på maksimumsharmonisering samtidig med, at gensidig anerkendelse (at man ubeset anerkender det andet lands regler på området) skal gælde for de områder, der ikke er harmoniseret. Det andet forslag er, at minimums- 5/12

6 harmonisering skal kombineres med gensidig anerkendelse eller med oprindelsesprincippet (hvilket betyder forbrugeren er underlagt de regler, der er gældende i det andet land - uanset indhold. Det betyder, at det er de regler, der gælder i den erhvervsdrivendes hjemland, som bliver gældende for kontrakten. Forbrugerrådet beklager, at det er de eneste forslag, som man kan vælge imellem og kan ikke gå ind for nogen af dem. Efter udgivelsen af grønbogen, hvor modstanden mod Kommissionens forslag om maksimumharmonisering tog fart, har Kommissionen argumenteret imod minimumsharmonisering ved at henvise til EU-domstolens udtalelse i en sag om tobaksreklamer. Forbrugerrådet føler sig ikke overbevist af den indviklede juridiske argumentation og finder det ikke holdbart at argumentere, som Kommissionen gør., bl.a. fordi spørgsmålet om minimum eller maksimums harmonisering slet ikke blev drøftet i forbindelse med dommen om tobaksreklamer. Den anden løsningsmodel er i modstrid med det anerkendte princip om, at det er den svagere part, som skal beskyttes. Hvis oprindelseslandsprincippet indføres i forbrugersager, betyder det, at selv om f.eks. Danmark har indført et højere beskyttelsesniveau, gælder dette kun for det danske erhvervsliv, idet en sælger i et andet land kun behøver følge egen lovgivning, hvilket betyder, at jo lavere beskyttelse, jo bedre står det pågældende lands erhvervsliv over for forbrugerne i det indre marked. Forbrugerrådet finder i øvrigt, at det må være i strid med det generelle princip om høj forbrugerbeskyttelse i Romtraktaten, såfremt den svage part i en aftale skal være underlagt et ukendt svagere beskyttelsesniveau i et andet land. Som anført ovenfor finder Forbrugerrådet ikke at der er argumenteret tilstrækkeligt for at forbrugerområdet skal overgå til maksimumsharmonisering. B 1. Definitioner. Spørgsmålet omhandler definitionen af forbruger og erhvervsdrivende, og der er valg mellem en snæver model, hvor forbrugeren er en person, der ikke handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed og den videre model, hvor forbrugeren defineres som en person, der ikke primært handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed. Forbrugerrådet går ind for den brede model. 6/12

7 B 2. Hvilke kontrakter. Forbrugerrådet går ind for, at forbrugerreglerne også skal gælde i en kontrakt mellem to private, hvis den ene part handler gennem en professionel mellemmand eller formidler. C. Forpligtelse til at handle i good faith. Spørgsmålet handler om der i en tværgående rammelovgivning bør indføres en overordnet forpligtelse for erhvervslivet til at handle i overensstemmelse med principperne om good faith and fair dealing. Det har ikke været sædvane i dansk ret at anvende god tro positivt (men gerne negativt f.eks. at der ikke må handles i strid med god praksis), og Forbrugerrådet kan ikke overskue, hvilken selvstændig betydning indførelsen af en sådan regel ville få. I de lande, hvor man anvender sådanne termer, har domstole fortolket denne bestemmelse på forskellige måder, og umiddelbart kan Forbrugerrådet kun gå ind for dens indførelse, såfremt der er tale om minimumsharmonisering. D 1. Urimelige kontraktsvilkår. Spørgsmålet omhandler, om reglerne om urimelige kontraktsvilkår også skal gælde for individuelt forhandlede aftaler, hvilket flere lande, heriblandt Danmark, i sin tid er gået ind for, da direktivet er et minimumsdirektiv. Det finder Forbrugerrådet er vigtigt, og det vil derfor være et problem, såfremt denne udvidelse ikke kan opretholdes. D 2. Grå/sort liste over urimelige kontraktsvilkår. Der er fire løsningsmodeller vedr. status for en eventuel liste over urimelige kontraktsvilkår - Skal der laves en grå liste, en sort liste eller en kombination af begge dele. Forbrugerrådet går ind for en kombination af en sort liste over vilkår, der altid må anses for urimelige og en grå liste, hvor der gælder en formodning om, at der er tale om et urimeligt vilkår, men hvor den evt. kan afkræftes. Forbrugerrådet skal minde om, at der i forbindelse med revisionen af direktivet om urimelige aftalevilkår skal ses nærmere på konsekvensen af, at et vilkår bliver erklæret urimeligt. En konsekvens kunne være at sikre sig, at den erhvervsdrivende mister enhver økonomisk fordel i forbindelse med det urimelige kontraktsvilkår. 7/12

8 D 3. Kriterier. Dette spørgsmål drejer sig om, hvorvidt kriterierne for urimelige kontraktsvilkår skal udvides. Forbrugerrådet kan ikke uden et notat fra Justitsministeriet gennemskue, hvad valget i forbindelse med dette spørgsmål vil indebære. E. Konsekvenser af manglende informationspligt. Spørgsmålet omhandler, hvilke konsekvenser det har, at den erhvervsdrivende ikke overholder sin pligt til at informere. Forbrugerrådet finder, at der som udgangspunkt skal være forskellige beføjelser, således at f.eks. en overtrædelse forud for aftalens indgåelse giver forbrugeren ret til at ophæve kontrakten, og at der i andre tilfælde fastsættes en anden sanktion. Hvis man f.eks. ikke har givet information om fortrydelsesret, skal fortrydelsesret fristen først begynde at løbe, når man har fået informationen. F 1. Harmonisering af fortrydelsesfristen. Her spørges der om fortrydelsesfristen skal harmoniseres for alle direktiver. Selv om det naturligvis vil være nyttigt at have en fælles fortrydelsesret, f.eks. på to uger, kan der være god grund til, at der er en endnu længere fortrydelsesret i nogle aftaler, f.eks. i forbindelse med timeshare. Hvis der bliver harmoniseret ved maksimums direktiv er det problematisk, hvis den endelige frist bliver for kort jvf. Ovenfor. F 2. Proceduren for fortrydelse. Mht. hvordan man skal udøve sin fortrydelsesret, vil det være en fordel, hvis der er samme procedure for, hvordan man gør sin fortrydelsesret gældende, jvf. dog argumentationen vedr. minimum/maksimum. F 3. Hvilke udgifter skal betales. Med hensyn til hvilke udgifter forbrugeren skal afholde, hvis fortrydelsesretten er udnyttet, finder Forbrugerrådet, at det skal være muligt at fortryde uden at betale udgifterne herved. Hvis der generelt indføres en fortrydelsesret på andre områder end de særligt begrundede i f.eks. dørsalgs- og timesharedirektiverne kunne det overvejes, at hvis det drejer sig om en ren fortrydelsesret, uden at der er noget i vejen med varen, at det er muligt, at forbrugeren skal betale for at returnere varen. 8/12

9 G 1. Harmonisering af generel aftaleret. Der spørges om der bør fastsættes generelle kontraktsmæssige bestemmelser i den tværgående rammelovgivning, hvilket er vanskeligt at besvare uden et notat om, hvilken virkning det vil få for den nuværende lovgivning. Umiddelbart mener Forbrugerrådet ikke, at arbejdet med den europæiske kontraktsret og etablering af den såkaldte Common Frame of Reference er kommet tilstrækkeligt langt til, at det skal have indflydelse på forbrugernes rettigheder i forbindelse med retten til at hæve aftalen, prisnedsættelse og tilbageholdelse af betalingen. G 2. Ret til erstatning. Med hensyn til om den horisontale lovgivningsramme bør indeholde en bestemmelse om en generel ret til erstatning, hvis aftalen ikke overholdes, finder Forbrugerrådet - ligesom vedr. G 1 - at resultatet af drøftelserne vedr. den europæiske kontraktret ikke er moden til at blive inkorporeret i forbrugerlovgivningen. Sektion 5. Specielt vedr. forbrugerkøb Det er vanskeligt at tage stilling til spørgsmålene i dette afsnit, da rapporten om hvorledes forbrugerkøbsdirektivet er implementeret i de forskellige lande, kun netop er blevet offentliggjort. Der argumenteres i øvrigt her på samme måde om, at forbrugernes manglende tillid skyldes, at man ikke har fælles regler jvf ovenfor under II. Det skal derfor igen nævnes, at det er der ikke bevis for, ligesom der heller ikke har været taget højde endsige er nævnt, at der - foruden de nævnte evt. manglende klagemuligheder - er andre praktiske problemer, som f.eks. afstand mellem sælger og køber samt sprogproblemer. Mange forbrugere udtaler også, at de foretrækker at handle personligt fremfor på internettet eller pr. telefon, fordi de er interesseret i at se eller prøve varerne. H 1. Hvilke aftaler skal omfattes. Forbrugerrådet mener, at anvendelsesområdet (for direktivet) skal omfatte andre former for aftaler om levering til forbrugerne, f.eks. biludlejning og levering af digitale tjenester, f.eks. online musik. Området bør også udvides til at omfatte levering af gas, vand og elektricitet, som også indebærer et vist element af tjenesteydelse, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse. Andre former for udvidelser kan også komme på tale, og det bør derfor ikke behandles så summarisk som i et kort spørgsmål. 9/12

10 H 2. Brugte varer. Forbrugerrådet finder, at reglerne om forbrugerkøb også bør gælde for brugte varer, som sælges på offentlige auktioner. I det nuværende direktiv har det været muligt for landene at udelukke sådanne salg. I 1. Definition af levering. Mht. at vedtage en fælles definition for hvornår der er sket levering af en vare, finder Forbrugerrådet, at det som udgangspunkt er for detaljeret at lovgive om i et EU-direktiv, men hvis det bliver tilfældet, mener Forbrugerrådet, at leveringen først finder sted, når forbrugeren rent faktisk har modtaget varen. II 2. Risikoens overgang. Vedr. spørgsmålet om hvornår risikoens overgang er sket, dvs. hvornår det er forbrugerens problem, hvis varen bliver skadet, mener Forbrugerrådet, at risikoens overgang bør reguleres nationalt.. Forbrugerrådet finder i øvrigt, at det er bemærkelsesværdigt, at Kommissionen i dette spørgsmål ledende påpeger, at valget af løsningsmodel 2 betyder, at der så bliver forskellige løsninger nationalt. J 1. Fristforlængelse ved udbedring. Med hensyn til at det bør udtrykkeligt anføres i direktivet, at den 2-årige reklamationsfrist skal forlænges med den periode, som det tager at udbedre en mangel, hvis der var noget i vejen med varen, finder Forbrugerrådet, at det ville være en god forbedring af direktivet. J 2. Automatisk forlængelse af en garantiperiode. Med hensyn til om der skal indføres en automatisk forlængelse af garantiperioden, hvis varen skal repareres for gentagne fejl, finder Forbrugerrådet, at en forlængelse er den mest forbrugervenlige (i stedet for forslaget om at der ikke skal ændres noget). Imidlertid burde det dog snarere besluttes, at såfremt det er samme fejl, bør forbrugeren kunne få erstatning i form af en ny genstand fra garantigiver. J 3. Særlige regler for brugte varer. Forbrugerrådet finder ikke, at en horisontal rammelovgivning skal indeholde særlige regler for brugte genstande, i hvert fald bør der ikke kunne aftales en kortere garantiperiode for mangler. 10/12

11 J 4. Bevisbyrden for mangler. En af de i praksis mest komplicerede bestemmelser i købelovsdirektivet, nemlig indførelse af sælgers bevisbyrde i de første 6 måneder, har været voldsomt kritiseret, fordi det har fået store dele af detailhandlen i Europa til at påstå, at det - i perioden mellem de 6 måneder og de 2 år - så er forbrugeren, der har den fulde bevisbyrde. Forbrugerrådet går derfor ikke ind for status quo, men mener, at det i hele garantiperioden skal påhvile sælgeren at bevise, at varen ikke er behæftet med fejl på leveringstidspunktet - så længe det er i overensstemmelse med varens og fejlens art. En sådan bestemmelse vil løse mange af de problemer, som bl.a. Forbrugerrådet har påpeget, at indførelsen af 6 måneders fristen har medført. K 1. Valg mellem beføjelser. Specielt mht. om forbrugeren skal kunne vælge mellem de forskellige beføjelser (hæve, ombytning, reparation, prisnedslag), bør forbrugeren frit kunne vælge beføjelserne og f.eks. ikke først være forpligtet til at vente på, at varen bliver repareret. Hvis der skal være undtagelser, skal de ikke være restriktive og ikke så vanskeligt operative som i dag. Det forekommer f.eks. absurd, at forbrugeren skal afvente reparation af en billig masseproduceret vare, uanset om varen netop er købt. K 2. Underretning. Hvorvidt sælgeren skal underrettes om en mangel inden en bestemt periode har mange lande valgt en periode på to måneder, mens flere andre lande ikke har nogen frist. I betragtning af at det har været muligt at leve uden en sådan frist, finder Forbrugerrådet, at der ikke er brug for en frist, eller at fristen lige så godt kunne være det dobbelte. L. Direkte krav mod producenten. Spørgsmålet om forbrugeren skal have et direkte krav mod producenten har været drøftet i mange år også i forbindelse med vedtagelsen af forbrugerkøbsdirektivet.. Forbrugerrådet finder, at det bør være muligt for forbrugeren at vælge at rette sit krav direkte mod producenten. Dette er især logisk i et indre marked, hvor producenten muligvis endda befinder sig i det land, hvor forbrugeren bor, mens varen kan være købt i et andet land. 11/12

12 M 1. Standardregler for kommercielle garantier. Der stilles spørgsmål om den horisontale ramme bør indeholde standardiserede regler for indholdet af en kommerciel garanti (et garantibevis). Forbrugerrådet mener, at det er positivt, såfremt der fastsættes standardregler for disse garantier. Det drejer sig netop om det indre marked, hvor garantien ofte er udstedt af producenten, som kan befinde sig i et helt andet land. M 2. Overførelse af garanti. Spørgsmålet om overdragelse/overladelse af en garanti i forbindelse med en videre overdragelse finder Forbrugerrådet, at der bør fastsættes en ufravigelig regel om, at garantien automatisk overføres til senere køber. M 3. Informationspligt. Især i forbindelse med salg af biler gælder garantien kun for nogle dele af bilen. Forbrugerrådet mener, at den horisontale ramme bør indeholde bestemmelser om informationspligt og om, at garantien automatisk dækker samtlige dele, der er omfattet af aftalen, såfremt der ikke tydeligt er taget forbehold herfor. Til slut spørges om der er andre områder, som bør undersøges eller drøftes i forbindelse med forbrugerbeskyttelse på EU-niveau. Det kan ikke besvares her, men det i hvert fald relevant at drøfte problemerne med en effektiv håndhævelse af forbrugerreglerne, især det generelle spørgsmål om forbrugerens access to justice, herunder velfungerende klagenævn, billig adgang til domstolene og muligheden for at anvende gruppesøgsmål. Med venlig hilsen Karsten Kolding Afdelingschef Benedicte Federspiel Chefkonsulent 12/12

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere