Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Justitsministeriet Att.: Rikke-Louise Ørum Petersen Lovafdelingen, Formueretskontoret Vedr. sagsnr / april 2007 Benedicte Federspiel Dok /jt Justitsministeriet har anmodet Forbrugerrådet om kommentarer til Europa- Kommissionens Grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen (KOM(2006) 744). Resumé Generelt hilser Forbrugerrådet Kommissionens initiativ velkommen, fordi de otte forbrugerdirektiver direktiver bør revideres og ajourføres, bl.a. pga. den teknologiske udvikling, som der ikke er taget højde for i direktiverne, ligesom det vil være en fordel, at udformningen strammes op. Flere af direktiverne beskytter heller ikke i tilstrækkelig grad forbrugerne. Forbrugerrådet er imod en generel ændring til maksimumharmonisering på forbrugerområdet. Vi finder slet ikke, at der er argumenteret overbevisende for, at tiden er inde til, at forbrugerlovgivning, der altid har været gennemført i EU som minimumsharmonisering, bør ændres til maksimumsharmonisering. Det kan umiddelbart forekomme besnærende, men der er alt for meget usikkerhed forbundet med indførelsen af maksimumsharmonisering på alle områder. Forbrugerrådet finder det er forfejlet, at det skulle være de forskellige retsregler, der er skyld i, at det indre marked ikke udnyttes. Det drejer sig om praktiske problemer, herunder manglende tiltro til klagemuligheder, hvis noget går galt. Forbrugerrådet går ind for en kombination af et rammedirektiv for horisontale spørgsmål samt en revision af de sektorspecifikke direktiver. Som mulige områder for et rammedirektiv kan f.eks. overvejes: Fortrydelsesrettens længde, øvrige regler herom og definitionen af en forbruger. Det er imidlertid også vigtigt for de horisontale spørgsmål, at disse gennemføres - ikke kun foreslås - på et højt niveau. Om fornødent må dette derfor også gennemføres som minimumsregler. 1/12

2 Nogle af de emner, der behandles i Grønbogen er brede, generelle og politiske, mens andre emner f.eks. specielt vedr. købelovgivningen er særdeles specifikke og på detailplanet. Der er for alles vedkommende tale om særdeles komplicerede emner, som det virker overfladisk at gøre til genstand for et slags ja/nej spørgeskema, således som det er tilfældet flere steder. Forbrugerrådet skal derfor gøre opmærksom på, at selvom vi har besvaret alle spørgsmål, har vi ikke gjort forsøg på at behandle de mange detailspørgsmål på en omfattende og detaljeret måde, da de er alt for vigtige og komplicerede til at besvare og argumentere for på den måde, som Grønbogen har valgt. I Indledning Grønbogen lægger op til en revision af de otte direktiver, der tilsammen danner Consumer Acquis, men omfatter ikke al lovgivning om forbrugerbeskyttelse i EU, således f.eks. hverken direktiverne om urimelig handelspraksis, e-handel eller andre områder. Forbrugerrådet skal indledningsvis beklage, at Justitsministeriet ikke har udarbejdet/fremsendt et notat i forbindelsen med grønbogen, således at det er muligt at se, hvorledes spørgsmålene i grønbogen relaterer sig til dansk ret, og hvilke konsekvenser for dansk lovgivning et valg af de forskellige løsningsmodeller vil have. Det fremgår af grønpapirets indledning, at Kommissionen vil offentliggøre et resumé af bemærkningerne i løbet af 1. halvår af Det skal hertil bemærkes, at Kommissionen for nylig har oplyst, at man formentlig først i oktober 2007 vil offentliggøre et resumé, bl.a. fordi man ønsker, at resumeet også skal omfatte Europa-Parlamentets holdning. Der diskuteres mange og meget forskellige områder i den foreliggende grønbog. Nogle emner er brede, generelle og politiske, mens andre emner f.eks. specielt vedr. købelovgivningen er særdeles specifikke og på detailplanet. Der er for alles vedkommende tale om særdeles komplicerede emner, som det virker overfladisk at gøre til genstand for et slags ja/nej spørgeskema, således som det er tilfældet flere steder. Forbrugerrådet skal derfor gøre opmærksom på, at selvom vi har besvaret alle spørgsmål, har vi ikke gjort forsøg på at behandle de mange detailspørgsmål på en omfattende og detaljeret måde, da de er alt for vigtige og komplicerede til at besvare og argumentere for på denne måde. 2/12

3 II Minimums-/Maksimumsharmonisering Generelt hilser Forbrugerrådet Kommissionens initiativ velkommen, fordi de otte direktiver bør revideres og ajourføres, bl.a. pga. den teknologiske udvikling, som der ikke er taget højde for i direktiverne, ligesom det vil være en fordel at udformningen strammes op. Der er også direktiver, der ikke på tilstrækkelig grad beskytter forbrugerne. Bortset fra, at en revision og forenkling af lovgivningen er tiltrængt, fremhæver Kommissionen, at formålet er at sikre borgerne den samme beskyttelse, uanset hvor de køber. Der udtrykkes også bekymring for at borgerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter det indre marked især ved grænseoverskridende køb på nettet. Grønbogen lægger derfor særlig vægt på, at det drøftes, hvorvidt der på forbrugerområdet fortsat skal lægges op til minimumsregulering, dvs. at medlemsstaterne fortsat skal have mulighed for at vedtage eller opretholde strengere reglerne end EU-reglerne. Det fremgår tydeligt af Kommissionens oplæg, at man mener, at den manglende udnyttelse af det indre marked skyldes, at medlemsstaterne ikke har de samme regler for forbrugerbeskyttelse. Der står stort set direkte, at national opretholdelse/indførelse af strengere forbrugerbeskyttelse er en hindring for markedsføring og salg af varer og tjenesteydelser. Kommissionen henviser i denne forbindelse til, at de vil lette vilkårene for erhvervslivets markedsføring også ved salg over grænserne. Forbrugerrådet finder ikke, at der er argumenteret overbevisende for, at tiden er inde til, at forbrugerlovgivning, der altid har været gennemført i EU som minimumsharmonisering, bør ændres til maksimumsharmonisering. Det kan umiddelbart forekomme besnærende, men der er alt for meget usikkerhed forbundet med indførelsen af maksimumsharmonisering på alle områder. Med hensyn til at den manglende handel over grænserne skyldes forbrugernes usikkerhed i forbindelse med de forskellige regler, er det ikke godtgjort, at det er forbrugernes hovedproblem. Nationale og europæiske har undersøgelser har i mange år påvist, at forbrugerne ikke handlede over grænserne, fordi de var bekymrede for, hvad der ville ske, hvis noget gik galt - dette uanset at købelovsdirektivet har fastlagt de basale regler for køb og salg. Forbrugernes manglende tillid skyldes dels praktiske problemer, f.eks. at det er problematisk tidsmæssigt og praktisk at returnere et produkt inden udløbet af fortrydelsesfristen, når leverandøren har hjemsted i en anden medlemsstat, dels problemer med hvordan man skulle forholde sig, hvis noget går galt eller varen er mangelfuld. Forbrugeren kender mulighederne for at klage ved klagenævn i eget land, men ved intet om 3/12

4 hvorvidt sådanne muligheder findes i andre lande. Selvom de kan få disse oplysninger er det også kun få af de 27 lande der har klagesystemer som f.eks. i de nordiske lande. Der er heller ikke foretaget undersøgelser af, om hvorvidt detailhandelen overhovedet er bekendt med, at der er forskellige bestemmelser nationalt, hvilke regler det drejer sig om, og om de overhovedet påvirker deres forretning. Det synes at fremgå, at detailhandlen, når de bliver spurgt, om det er et problem med de forskellige regler, uspecificeret udtrykker bekymring herfor. Kommissionen har i forbindelse med drøftelserne af, om man skal overgå til maksimumsharmonisering, udtalt, at man ikke sigter på a race to the bottom, som nogle frygter, en maksimumsharmonisering vil medføre. Herom mener Forbrugerrådet, at selv om det skulle være således, at Kommissionens forslag til direktiver måtte ligge på et meget højt niveau, kan Kommissionen jo ikke garantere for, at det vedtagne forslag vil ende på det højeste beskyttelsesniveau. Hvorledes et lovforslag ender, afhænger af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Forbrugerrådet skal ligeledes påpege, at man er bekymret for, hvordan det vil gå i Ministerrådet fordi der er mange lande, hvor der enten er svage forbrugerorganisationer, eller hvor der nationalt er ringe forståelse for at lytte til forbrugernes holdning i lighed med andre samfundsinteresser, som f.eks. erhvervslivet. Forbrugerrådet er også bekymret for, hvorledes man vil være i stand til at følge udviklingen på forbrugerområdet, således at denne altid er up-to-date og ikke halter efter virkeligheden. Erfaringen har vist, at nogle lande er foregangslande, når det drejede sig om forbrugerbeskyttelse, og andre landes forbrugerorganisationer har derfor haft fordel af at kunne argumentere for, at de også ønskede samme lovgivning. Man har f.eks. kunnet anvende den argumentation, at det åbenbart ikke var et problem for erhvervslivets udvikling og samfundet i de lande, at der blev indført innovative beskyttelsesforanstaltninger for forbrugerne. Det ville blive meget svært at ændre på forbrugerbeskyttelsen og følge med udviklingen i et system med maksimum regler, når det drejer sig om 27 medlemslande, der skal blive enige. Konkluderende skal Forbrugerrådet udtale, at vi dels ikke finder, tiden er moden til at forbrugerlovgivning skal ske ved maksimumsharmonisering, og dels at der ikke er argumenteret overbevisende for, at det er nødvendigt for et velfungerende indre marked, der har fokus på forbrugerbeskyttelse. Se også nedenfor under III, 3. 4/12

5 III Grønbogen Grønbogen er udformet således, at der stilles en række spørgsmål, hvor der kan vælge forskellige løsninger. A 1. Vertikal eller horisontal revision. Første spørgsmål drejer sig om, hvad den bedste strategi for en revision af forbrugerlovgivningen er. Enten vertikalt, nemlig om hvert enkelt direktiv skal revideres hver for sig, eller en blandet strategi, hvor visse horisontale spørgsmål behandles i et (maksimum)direktiv, eller om der slet ikke er behov for revision. Forbrugerrådet går ind for en kombination af et rammedirektiv for horisontale spørgsmål samt en revision af de sektorspecifikke direktiver. Som mulige områder kan f.eks. overvejes: Fortrydelsesrettens længde, øvrige regler herom og definitionen af en forbruger. Det er imidlertid også vigtigt for de horisontale spørgsmål, at disse gennemføres (ikke kun foreslås jf. ovenfor) på et højt niveau. F.eks. har Danmark indført en 14-dages fortrydelsesret, hvor et direktiv kun har 8 dage. Det vil ikke være tilfredsstillende i Danmark at harmonisere horisontalt på et maksimumniveau, såfremt fortrydelsesretten kun bliver en uge. Et andet eksempel er definitionen af en forbruger, hvor det heller ikke vil være acceptabelt, såfremt forbruger definitionen bliver for snæver eller for bred. A 2. Anvendelsesområdet Forbrugerrådet går ind for, at den horisontale ramme skal finde anvendelse på alle forbrugeraftaler, hvadenten disse er nationale eller grænseoverskridende. Men hvis niveauet for en horisontal ramme måtte blive for lavt, og det vedtages som maksimumsdirektiv, mener vi, at rammen kun bør gælde for handler over grænserne. A 3. Minimum/ maksimum. Spørgsmål 3 drejer sig om, hvorvidt man skal have minimums- eller maksimumsharmonisering se også ovenfor under II., i hvilken forbindelse Forbrugerrådet skal bemærke, at Kommissionen er gået over til at anvende udtrykket full harmonisation i stedet for maksimumsharmonisering. Under dette punkt foreslås kun to løsningsmodeller, enten at den reviderede lovgivning baseres på maksimumsharmonisering samtidig med, at gensidig anerkendelse (at man ubeset anerkender det andet lands regler på området) skal gælde for de områder, der ikke er harmoniseret. Det andet forslag er, at minimums- 5/12

6 harmonisering skal kombineres med gensidig anerkendelse eller med oprindelsesprincippet (hvilket betyder forbrugeren er underlagt de regler, der er gældende i det andet land - uanset indhold. Det betyder, at det er de regler, der gælder i den erhvervsdrivendes hjemland, som bliver gældende for kontrakten. Forbrugerrådet beklager, at det er de eneste forslag, som man kan vælge imellem og kan ikke gå ind for nogen af dem. Efter udgivelsen af grønbogen, hvor modstanden mod Kommissionens forslag om maksimumharmonisering tog fart, har Kommissionen argumenteret imod minimumsharmonisering ved at henvise til EU-domstolens udtalelse i en sag om tobaksreklamer. Forbrugerrådet føler sig ikke overbevist af den indviklede juridiske argumentation og finder det ikke holdbart at argumentere, som Kommissionen gør., bl.a. fordi spørgsmålet om minimum eller maksimums harmonisering slet ikke blev drøftet i forbindelse med dommen om tobaksreklamer. Den anden løsningsmodel er i modstrid med det anerkendte princip om, at det er den svagere part, som skal beskyttes. Hvis oprindelseslandsprincippet indføres i forbrugersager, betyder det, at selv om f.eks. Danmark har indført et højere beskyttelsesniveau, gælder dette kun for det danske erhvervsliv, idet en sælger i et andet land kun behøver følge egen lovgivning, hvilket betyder, at jo lavere beskyttelse, jo bedre står det pågældende lands erhvervsliv over for forbrugerne i det indre marked. Forbrugerrådet finder i øvrigt, at det må være i strid med det generelle princip om høj forbrugerbeskyttelse i Romtraktaten, såfremt den svage part i en aftale skal være underlagt et ukendt svagere beskyttelsesniveau i et andet land. Som anført ovenfor finder Forbrugerrådet ikke at der er argumenteret tilstrækkeligt for at forbrugerområdet skal overgå til maksimumsharmonisering. B 1. Definitioner. Spørgsmålet omhandler definitionen af forbruger og erhvervsdrivende, og der er valg mellem en snæver model, hvor forbrugeren er en person, der ikke handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed og den videre model, hvor forbrugeren defineres som en person, der ikke primært handler som led i sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed. Forbrugerrådet går ind for den brede model. 6/12

7 B 2. Hvilke kontrakter. Forbrugerrådet går ind for, at forbrugerreglerne også skal gælde i en kontrakt mellem to private, hvis den ene part handler gennem en professionel mellemmand eller formidler. C. Forpligtelse til at handle i good faith. Spørgsmålet handler om der i en tværgående rammelovgivning bør indføres en overordnet forpligtelse for erhvervslivet til at handle i overensstemmelse med principperne om good faith and fair dealing. Det har ikke været sædvane i dansk ret at anvende god tro positivt (men gerne negativt f.eks. at der ikke må handles i strid med god praksis), og Forbrugerrådet kan ikke overskue, hvilken selvstændig betydning indførelsen af en sådan regel ville få. I de lande, hvor man anvender sådanne termer, har domstole fortolket denne bestemmelse på forskellige måder, og umiddelbart kan Forbrugerrådet kun gå ind for dens indførelse, såfremt der er tale om minimumsharmonisering. D 1. Urimelige kontraktsvilkår. Spørgsmålet omhandler, om reglerne om urimelige kontraktsvilkår også skal gælde for individuelt forhandlede aftaler, hvilket flere lande, heriblandt Danmark, i sin tid er gået ind for, da direktivet er et minimumsdirektiv. Det finder Forbrugerrådet er vigtigt, og det vil derfor være et problem, såfremt denne udvidelse ikke kan opretholdes. D 2. Grå/sort liste over urimelige kontraktsvilkår. Der er fire løsningsmodeller vedr. status for en eventuel liste over urimelige kontraktsvilkår - Skal der laves en grå liste, en sort liste eller en kombination af begge dele. Forbrugerrådet går ind for en kombination af en sort liste over vilkår, der altid må anses for urimelige og en grå liste, hvor der gælder en formodning om, at der er tale om et urimeligt vilkår, men hvor den evt. kan afkræftes. Forbrugerrådet skal minde om, at der i forbindelse med revisionen af direktivet om urimelige aftalevilkår skal ses nærmere på konsekvensen af, at et vilkår bliver erklæret urimeligt. En konsekvens kunne være at sikre sig, at den erhvervsdrivende mister enhver økonomisk fordel i forbindelse med det urimelige kontraktsvilkår. 7/12

8 D 3. Kriterier. Dette spørgsmål drejer sig om, hvorvidt kriterierne for urimelige kontraktsvilkår skal udvides. Forbrugerrådet kan ikke uden et notat fra Justitsministeriet gennemskue, hvad valget i forbindelse med dette spørgsmål vil indebære. E. Konsekvenser af manglende informationspligt. Spørgsmålet omhandler, hvilke konsekvenser det har, at den erhvervsdrivende ikke overholder sin pligt til at informere. Forbrugerrådet finder, at der som udgangspunkt skal være forskellige beføjelser, således at f.eks. en overtrædelse forud for aftalens indgåelse giver forbrugeren ret til at ophæve kontrakten, og at der i andre tilfælde fastsættes en anden sanktion. Hvis man f.eks. ikke har givet information om fortrydelsesret, skal fortrydelsesret fristen først begynde at løbe, når man har fået informationen. F 1. Harmonisering af fortrydelsesfristen. Her spørges der om fortrydelsesfristen skal harmoniseres for alle direktiver. Selv om det naturligvis vil være nyttigt at have en fælles fortrydelsesret, f.eks. på to uger, kan der være god grund til, at der er en endnu længere fortrydelsesret i nogle aftaler, f.eks. i forbindelse med timeshare. Hvis der bliver harmoniseret ved maksimums direktiv er det problematisk, hvis den endelige frist bliver for kort jvf. Ovenfor. F 2. Proceduren for fortrydelse. Mht. hvordan man skal udøve sin fortrydelsesret, vil det være en fordel, hvis der er samme procedure for, hvordan man gør sin fortrydelsesret gældende, jvf. dog argumentationen vedr. minimum/maksimum. F 3. Hvilke udgifter skal betales. Med hensyn til hvilke udgifter forbrugeren skal afholde, hvis fortrydelsesretten er udnyttet, finder Forbrugerrådet, at det skal være muligt at fortryde uden at betale udgifterne herved. Hvis der generelt indføres en fortrydelsesret på andre områder end de særligt begrundede i f.eks. dørsalgs- og timesharedirektiverne kunne det overvejes, at hvis det drejer sig om en ren fortrydelsesret, uden at der er noget i vejen med varen, at det er muligt, at forbrugeren skal betale for at returnere varen. 8/12

9 G 1. Harmonisering af generel aftaleret. Der spørges om der bør fastsættes generelle kontraktsmæssige bestemmelser i den tværgående rammelovgivning, hvilket er vanskeligt at besvare uden et notat om, hvilken virkning det vil få for den nuværende lovgivning. Umiddelbart mener Forbrugerrådet ikke, at arbejdet med den europæiske kontraktsret og etablering af den såkaldte Common Frame of Reference er kommet tilstrækkeligt langt til, at det skal have indflydelse på forbrugernes rettigheder i forbindelse med retten til at hæve aftalen, prisnedsættelse og tilbageholdelse af betalingen. G 2. Ret til erstatning. Med hensyn til om den horisontale lovgivningsramme bør indeholde en bestemmelse om en generel ret til erstatning, hvis aftalen ikke overholdes, finder Forbrugerrådet - ligesom vedr. G 1 - at resultatet af drøftelserne vedr. den europæiske kontraktret ikke er moden til at blive inkorporeret i forbrugerlovgivningen. Sektion 5. Specielt vedr. forbrugerkøb Det er vanskeligt at tage stilling til spørgsmålene i dette afsnit, da rapporten om hvorledes forbrugerkøbsdirektivet er implementeret i de forskellige lande, kun netop er blevet offentliggjort. Der argumenteres i øvrigt her på samme måde om, at forbrugernes manglende tillid skyldes, at man ikke har fælles regler jvf ovenfor under II. Det skal derfor igen nævnes, at det er der ikke bevis for, ligesom der heller ikke har været taget højde endsige er nævnt, at der - foruden de nævnte evt. manglende klagemuligheder - er andre praktiske problemer, som f.eks. afstand mellem sælger og køber samt sprogproblemer. Mange forbrugere udtaler også, at de foretrækker at handle personligt fremfor på internettet eller pr. telefon, fordi de er interesseret i at se eller prøve varerne. H 1. Hvilke aftaler skal omfattes. Forbrugerrådet mener, at anvendelsesområdet (for direktivet) skal omfatte andre former for aftaler om levering til forbrugerne, f.eks. biludlejning og levering af digitale tjenester, f.eks. online musik. Området bør også udvides til at omfatte levering af gas, vand og elektricitet, som også indebærer et vist element af tjenesteydelse, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse. Andre former for udvidelser kan også komme på tale, og det bør derfor ikke behandles så summarisk som i et kort spørgsmål. 9/12

10 H 2. Brugte varer. Forbrugerrådet finder, at reglerne om forbrugerkøb også bør gælde for brugte varer, som sælges på offentlige auktioner. I det nuværende direktiv har det været muligt for landene at udelukke sådanne salg. I 1. Definition af levering. Mht. at vedtage en fælles definition for hvornår der er sket levering af en vare, finder Forbrugerrådet, at det som udgangspunkt er for detaljeret at lovgive om i et EU-direktiv, men hvis det bliver tilfældet, mener Forbrugerrådet, at leveringen først finder sted, når forbrugeren rent faktisk har modtaget varen. II 2. Risikoens overgang. Vedr. spørgsmålet om hvornår risikoens overgang er sket, dvs. hvornår det er forbrugerens problem, hvis varen bliver skadet, mener Forbrugerrådet, at risikoens overgang bør reguleres nationalt.. Forbrugerrådet finder i øvrigt, at det er bemærkelsesværdigt, at Kommissionen i dette spørgsmål ledende påpeger, at valget af løsningsmodel 2 betyder, at der så bliver forskellige løsninger nationalt. J 1. Fristforlængelse ved udbedring. Med hensyn til at det bør udtrykkeligt anføres i direktivet, at den 2-årige reklamationsfrist skal forlænges med den periode, som det tager at udbedre en mangel, hvis der var noget i vejen med varen, finder Forbrugerrådet, at det ville være en god forbedring af direktivet. J 2. Automatisk forlængelse af en garantiperiode. Med hensyn til om der skal indføres en automatisk forlængelse af garantiperioden, hvis varen skal repareres for gentagne fejl, finder Forbrugerrådet, at en forlængelse er den mest forbrugervenlige (i stedet for forslaget om at der ikke skal ændres noget). Imidlertid burde det dog snarere besluttes, at såfremt det er samme fejl, bør forbrugeren kunne få erstatning i form af en ny genstand fra garantigiver. J 3. Særlige regler for brugte varer. Forbrugerrådet finder ikke, at en horisontal rammelovgivning skal indeholde særlige regler for brugte genstande, i hvert fald bør der ikke kunne aftales en kortere garantiperiode for mangler. 10/12

11 J 4. Bevisbyrden for mangler. En af de i praksis mest komplicerede bestemmelser i købelovsdirektivet, nemlig indførelse af sælgers bevisbyrde i de første 6 måneder, har været voldsomt kritiseret, fordi det har fået store dele af detailhandlen i Europa til at påstå, at det - i perioden mellem de 6 måneder og de 2 år - så er forbrugeren, der har den fulde bevisbyrde. Forbrugerrådet går derfor ikke ind for status quo, men mener, at det i hele garantiperioden skal påhvile sælgeren at bevise, at varen ikke er behæftet med fejl på leveringstidspunktet - så længe det er i overensstemmelse med varens og fejlens art. En sådan bestemmelse vil løse mange af de problemer, som bl.a. Forbrugerrådet har påpeget, at indførelsen af 6 måneders fristen har medført. K 1. Valg mellem beføjelser. Specielt mht. om forbrugeren skal kunne vælge mellem de forskellige beføjelser (hæve, ombytning, reparation, prisnedslag), bør forbrugeren frit kunne vælge beføjelserne og f.eks. ikke først være forpligtet til at vente på, at varen bliver repareret. Hvis der skal være undtagelser, skal de ikke være restriktive og ikke så vanskeligt operative som i dag. Det forekommer f.eks. absurd, at forbrugeren skal afvente reparation af en billig masseproduceret vare, uanset om varen netop er købt. K 2. Underretning. Hvorvidt sælgeren skal underrettes om en mangel inden en bestemt periode har mange lande valgt en periode på to måneder, mens flere andre lande ikke har nogen frist. I betragtning af at det har været muligt at leve uden en sådan frist, finder Forbrugerrådet, at der ikke er brug for en frist, eller at fristen lige så godt kunne være det dobbelte. L. Direkte krav mod producenten. Spørgsmålet om forbrugeren skal have et direkte krav mod producenten har været drøftet i mange år også i forbindelse med vedtagelsen af forbrugerkøbsdirektivet.. Forbrugerrådet finder, at det bør være muligt for forbrugeren at vælge at rette sit krav direkte mod producenten. Dette er især logisk i et indre marked, hvor producenten muligvis endda befinder sig i det land, hvor forbrugeren bor, mens varen kan være købt i et andet land. 11/12

12 M 1. Standardregler for kommercielle garantier. Der stilles spørgsmål om den horisontale ramme bør indeholde standardiserede regler for indholdet af en kommerciel garanti (et garantibevis). Forbrugerrådet mener, at det er positivt, såfremt der fastsættes standardregler for disse garantier. Det drejer sig netop om det indre marked, hvor garantien ofte er udstedt af producenten, som kan befinde sig i et helt andet land. M 2. Overførelse af garanti. Spørgsmålet om overdragelse/overladelse af en garanti i forbindelse med en videre overdragelse finder Forbrugerrådet, at der bør fastsættes en ufravigelig regel om, at garantien automatisk overføres til senere køber. M 3. Informationspligt. Især i forbindelse med salg af biler gælder garantien kun for nogle dele af bilen. Forbrugerrådet mener, at den horisontale ramme bør indeholde bestemmelser om informationspligt og om, at garantien automatisk dækker samtlige dele, der er omfattet af aftalen, såfremt der ikke tydeligt er taget forbehold herfor. Til slut spørges om der er andre områder, som bør undersøges eller drøftes i forbindelse med forbrugerbeskyttelse på EU-niveau. Det kan ikke besvares her, men det i hvert fald relevant at drøfte problemerne med en effektiv håndhævelse af forbrugerreglerne, især det generelle spørgsmål om forbrugerens access to justice, herunder velfungerende klagenævn, billig adgang til domstolene og muligheden for at anvende gruppesøgsmål. Med venlig hilsen Karsten Kolding Afdelingschef Benedicte Federspiel Chefkonsulent 12/12

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008 NOTATER Direktorat C Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER 2. DECEMBER 2008 MØDE III KONTRAKTER OG CIVILRETLIGE

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 297 Ketilbjørn Hertz Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 298 299 Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting Af fuldmægtig,

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere