DaPeCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)"

Transkript

1 DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1

2 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive summary (statusbeskrivelse)... 4 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter... 9 Oversigt over 214 økonomien... 1 Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 214 efter kategorier)... 1 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 214 efter kategorier) Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer Mads Agerbæk, overlæge, onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Peter Meidahl Petersen, overlæge, phd, onkologisk afdeling, Rigshospitalet Birgitte Grønkær Toft, overlæge, patologiafdelingen, Rigshospitalet Søren Høyer, overlæge, patologisk institut, Aarhus Universitetshospital Henrik Nerstrøm, overlæge, Urologisk klinik, Rigshospitalet Jakob Kristian Jakobsen, 1. reservelæge, videnskabelig assistent, formand for DaPeCa Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Kasper Ørding Olsen, overlæge, phd, Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Kim Predbjørn Krarup, afdelingslæge, databaseansvarlig DaPeCa-data, Urologisk klinik, Rigshospitalet Peter Sommer, overlæge, Urologisk klinik, Rigshospitalet Kristian Nørgaard Larsen, statistiker, cand.scient.pol & stud.cand.oecon Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Mette Søgaard, epidemiolog, postdoc, phd Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Anne Nakano, kvalitetskonsulent, cand. scient. san., phd-studerende Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (KCKS) Vest 3

4 Executive summary (statusbeskrivelse) Der foregår i DaPeCa et givtigt og vigtigt samarbejde på tværs af Danmark og på tværs af kliniske og parakliniske specialer. De rekonstruktive tilbud glans resurfacing og neoglans til patienter med overfladisk peniscancer eller forstadier til peniscancer, som har været tilgængelige på Rigshospitalet gennem en årrække, er det nu også muligt at tilbyde i Aarhus. Således er de diagnostiske og terapeutiske muligheder nu ensartet på de to centre som håndterer sygdommen. Gruppen har i 214 brugt mange ressourcer på udarbejdelsen af det første danske informationsmateriale om peniscancer til patienter og pårørende. Arbejdet er mundet ud i et hand-out på let forståeligt dansk som enten kan printes og udleveres til patienten i A4 format eller hentes som pdf-fil til tablet eller pc fra DUCG.dk. Flere patienter og pårørende har allerede udtrykt tilfredshed med dette arbejde. I samarbejde med kolleger fra Island, Finland, Norge og Sverige har gruppen i 214 publiceret én videnskabelig artikel om status på peniscancerdiagnostik og behandling i de nordiske lande. Gruppen har i 214 været repræsenteret ved nationale urologiske og patologiske konferencer med 7 abstracts om peniscancer. Der foregår stor videnskabelig aktivitet i gruppen med et PhD studium om peniscancer under udarbejdelse og etablering af samarbejdsrelationer med forskergrupper i London, Amsterdam og i de nordiske lande. Man har endvidere knyttet en god kontakt og forsøgt at indlede et samarbejde med kolleger i München, men forskelle i håndteringen af sygdommen medførte, at et fælles projekt er udskudt indtil videre. Der har været afholdt flere lokale, regionale og nationale undervisningsseancer for både læger, sygeplejesker og andet sundhedsfagligt personale. Gruppen er repræsenteret og bestrider formands- og kassererposterne i den skandinaviske samarbejdsgruppe for peniscancer SCAPECA under nordisk urologisk forening, NUF. De kliniske retningslinjer for peniscancer er senest gennemgået og opdateret i 213. Årets rapport for klinisk kvalitet ved diagnosticering og behandling af peniscancer var med opfyldte indikatormål. Der er i indeværende år udarbejdet nye indikatorer til monitorering af patologirapportering, som forventes implementeret løbende over de kommende rapporter. Det vil blive et stort løft til arbejdet med databasen, at fejl- og mangellisterne i 214 er blevet funktionsdygtige. Databasegruppen har siden etableringen i 211 rykket for at få fejl- og mangellistefunktionen i indtastningsmodulet i anvendelig drift, og det er en stor glæde, at dette nu er imødekommet. Kvalitetsarbejdet foregår dog fortsat separat fra den kliniske dagligdag. Der er stadigvæk langt igen i forhold til at få forankret kvalitetsarbejdet som en implicit del af den kliniske drift. Rent praktisk er dataindtastningsmodulet til databasen for omfattende til at det er realistisk at forvente, at klinikeren som ser patienten, indfører data umiddelbart i 4

5 forbindelse med patientkontakten. Der arbejdes på at tilpasse dataindtastningen, så det bliver lettere håndterbart, og man forsøger til stadighed at skabe ledelsesmæssig opmærksomhed på, at kvalitetsarbejdet kræver, at der afsættes tid og ressourcer i dagligdagen. I forhold til tidligere år, hvor kvalitetsarbejdet hovedsageligt har været gratis fritidsarbejde, er det lykkes nu på begge behandlende (og dataindberettende) centre at honorere kvalitetsarbejdet enten som dedikerede dage i arbejdsplanen eller som ekstraarbejde på overbetalingsvilkår, hvilket tyder på at kvalitetsarbejdet nu er ved at få det nødvendige ledelsesmæssige fokus som blev efterlyst i sidste årsberetning. Det er glædeligt. Det er dog fortsat sådan, at den pressede tid med besparelser, effektiviseringer og store driftsmæssige udfordringer indenfor urologi og patologi udgør en fast udfordring for en hvilken som helst aktivitet som ikke er direkte og umiddelbart produktionsorienteret, hvilket mange af de 11 opgaver gruppen ideelt set skulle varetage ikke har status af for øjeblikket. På længerere sigt planlægger databasegruppen en ændring, hvor det vurderes i hvilket omfang indikatorerne kan modificeres, så databasen i en glidende proces kan overgå til dataindsamling baseret på træk fra allerede bestående registre. Det altafgørende i en registertrækbaseret database er, at der afsættes tid til, at registerdata og de algoritmer der udhenter data valideres på journalniveau af folk med indsigt i sygdommen. Denne proces foregår ideelt set løbende understøttet af en sekretariatsfunktion. Man kunne forstille sig et fælles DUCG sekretariat. Dette er højt på ønskelisten, når området tilføres de nødvendige ressourcer. I 214 og i begyndelsen af 215 kom vi videre med det vigtige valideringsarbejde til fælles forståelse mellem statistiker, epidemiolog og klinikere i forhold til at definere variable og fange fejl-programmeringer i udtræksalgoritmer mv. Det står klart, at validering vedvarende er uomgængeligt for at skabe reel kvalitet og tillid til data, idet der fortsat og løbende opdages uoverensstemmelser mellem populationen beskrevet i registerdataudtræk til databasen og populationen auditeret/ valideret på individniveau ved hjælp af journaldata. Det er beklageligt, at der ikke er flere ressourcer til dette vigtige arbejde. En sekretariatsfunktion og et deltidsfrikøb af en kliniker til denne arbejdstimetunge og vigtige proces er højt på ønskelisten. Det er ved validering at man kan sikre, at kvalitetsdata er pålidelige og i overensstemmelse med den kliniske virkelighed. Det er i denne proces den egentlige kvalitet ligger. Gennem valideringen og vedvarende tilpasning af meningsfulde indikatorer ændres betydningen af kvalitetsdatabase fra en overfladisk hul betegnelse af arbitrære deskriptive delvist upålidelige registerdataudtræk til en egentlig meningsfuld beskrivelse af patientpopulationen som til sidst kan højne kvaliteten og evt. ændre klinisk og/eller paraklinisk praksis. Med de nuværende tidsplaner og ressourcer kan dette arbejde alene foregå en til to uger om året, mens det i den ideelle verden var en løbende proces. Formanden har forsøgt at påpege overfor kompetencecenteret, at der er brug for mere tid til validering af data, men der henvises her til de fastsatte tidsfrister som skal sikre det politiske niveau data til tiden. Man kan spørge sig selv, om det er bedre at få upålidelige data til tiden end at vente på valideringsprocessen og få valide data med forsinkelse? 5

6 1. Hvor står vi i forhold til vores overordnede mål og opgaver? Hvis vi betragter de 11 udstukne opgaver som lige vigtige, er der en del af disse som vi slet ikke har tid, mulighed, kompetencer og ressourcer til at varetage for øjeblikket. I forhold til at databasen reelt kunne bidrage med virkelig kvalitet i behandlingen er der et stykke vej endnu, inden der er logistik og ressourcer til løbende validering af data. Vi er i begyndelsen af en proces, hvor vi forsøger at forstå, hvad det er det kræver at få hånd om datakvaliteten og få pålidelige udtræk som klinikerne kan sætte deres lid til. Hvis vi fortsætter med nuværende indsats og ressourcer vil denne proces vare i årevis, hvor vi lidt efter lidt langsomt kan gøre rapporterne lidt skarpere og lidt mere virkelighedstro år for år. Der er dog tilsyneladende mulighed for at speede processen op med udsigt til tilgang til sekretariatsressourcer med løbende validering og månedlige møder og opdateringer på algoritmer, fejl- og mangellister. 2. Hvad har vi været optaget af i 214? 1. validering af LPR-udtræk til indikator 1 2. at forfatte den første danske patient- og pårørendevejledning om sygdommen 3. Hvad er vores aktuelle hoved problemstillinger/udfordringer? valideringsiterationerne går langsomt. Vi ved godt, at vi ikke helt kan stole på de registerdata der for øjeblikket når frem til årsrapporterne og de nuværende algoritmer, men mangler tid og logistik til at få dem valideret løbende og få valideringen systematiseret på en måde som det f.eks foregår i dansk lungecancer database. 6

7 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver 1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller. Der gennemføres i øjeblikket 2 landsdækkende kliniske protokoller. Den ene belyser udviklingen i seksualfunktion og livskvalitet gennem sygdomsforløbet ved hjælp af et valideret spørgeskema. Den anden vurderer nye nuklearmedicinske metoders evne til at detektere metastaser. Begge de behandlende centre Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital deltager. 2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker. Der er fra private og offentlige bidragsydere bevilliget midler og udstyr til et HPV-DNA forsknings projekt på kliniske præparater. Projektet har været undervejs i to år og er fortsat kun i tidlig opstart her primo 215. Der mangles patologressourcer til projektet pga. det stadigt stigende produktionspres. 3. Støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT- anvendelse, sikring af finansiering m.m. Ingen tiltag 4. Kliniske databaser egnet til forskning Der indsamles prospektivt data til forskning, ligesom der siden 29 er etableret en retrospektiv national klinisk database som rækker tilbage til 2 på nationalt plan og tilbage til 199 på Aarhus Universitetshospital. 5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor De kliniske retningslinjer er senest revideret i 213. Der forventes opdatering ultimo 215/ primo Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter Der arbejdes på et nationalt manuskript som sammenligner kvaliteten af 11 års dansk sentinel node diagnostik med europæiske og internationale referencecentre. Gruppen har i 213 taget initiativ til skandinavisk kvalitetsarbejde som blev initieret i Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde. Gruppen har for øjeblikket ugentlig kontakt via mail til vore islandske, svenske, norske og finske kolleger. Medlemmer fra gruppen har i 214 været på studie- og udvekslingsbesøg i Örebro, Stockholm, London og Amsterdam. Det overvejes om den internationale InPACT protokol skal tilbydes danske patienter. 8. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling Området overvåges tæt 9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden Hovedfokus har i 214 været på vidensspredning til patienterne og de pårørende, idet gruppen har lavet Danmarks første peniscancerpatientinformation. Vidensspredningen 7

8 har i 214 også haft fokus på urologer, urologiske sygeplejersker og patologer. I 215 vil der blive sat fokus på dermatologer og nuklearmedicinere. 1. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området Kirurger fra Aarhus Universitetshospital har været på efteruddannelse i London med fokus på rekonstruktiv kirurgi efter penisbevarende operationer. Aarhus Universitetshospital kan nu i lighed med Rigshospitalet tilbyde rekonstruktiv kirurgi efter glansresektion og glansamputation. Gruppens patologer har planlagt efteruddannelsesaktivitet i London i Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren Der er planlagt undervisning af hudlæger (inklusiv privat praktiserende) i januar 215 bl.al i den ønskede biopsiteknik. 8

9 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter 1. Gruppen følger nøje de pågående HPV-vaccinationsstudier hos mænd og deltager i og bidrager til, at debatten om HPV vaccination af mænd bliver baseret på evidens. Dette arbejde vil pga. sygdommens sjældenhed og den formodet lange latens fra virusinfektion til manifest klinisk HPV-relateret sygdom uden tvivl være indsatsområde i mange år fremover og således forventeligt også i Det er i 214 konstateret at der fortsat ikke er styr på databasens grundlæggende algoritmer, hvilket vil få fokus igen i 215 og erkendes som et løbende indsatsområde, idet der i takt med at indikatorer udskiftes og nye registerdata bliver tilgængelige vil være et løbende behov. 3. Det nordiske samarbejde er kommet fint fra start og indsatsen de kommende år skal dreje sig om, at videreføre ideen om tættere samarbejde på mere konkret niveau ved at kigge på datagrundlag og definition af variable i de forskellige lande, så vi er enige om, hvad vi sammenligner og hvordan vi gør det. Det kunne i 215 udmunde i en anbefaling til god evidensbaseret anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse af peniscancerpatienter f.eks som en artikel i Scandinavian Journal of Urology, sådan at vi medvirker til, at det er de samme kliniske faktorer der tillægges vægt og dataindsamlingen bliver så ensartet som muligt. 9

10 Oversigt over 214 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 214 efter kategorier) DaPeCa database Bevilliget 214 Forbrug 214 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise Frikøb administrativ medarbejder Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser 8. Epidemiologiske/biostatististiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKPorganisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Administrations-/sekretariatsudgifter 1. Sekretariatsugifter i regi af kompetencecentrene 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse 12. Udgifter til rapportudgivelse 13. Hjemmeside 14. Husleje Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) 16. Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) Overførte midler Midler evt. overført fra tidl. år I alt

11 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 214 efter kategorier) DaPeCa - DMCG Personaleudgifter Bevilliget 214 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise 2. Frikøb administrativ medarbejder 3. Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) ) It-udgifter 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse 12. Udgifter til rapportudgivelse 13. Hjemmeside Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til DMCG'en (kongresser/kurser) 16. Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) 17. Kvalitetsarbejde og vidensspredning 18. Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) 2.53 Overførsler/efterbevilling Samlet Resultat

12 Kommentarer til den økonomiske drift DaPeCa-data databasens budget og DaPeCa-DMCG-budgettet kommer balanceret igennem 214. Gruppemedlemmers omtalte udenlandske rejseaktivitet (London, Amsterdam, Örebro, Stockholm) har i 214 været finansieret via andre kilder i kraft af det pågående Phd studie inden for området og bidrag fra Aarhus universitetshospitals internationaliseringspulje. 12

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Anne Hjøllund Christiansen Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet KORA, Det

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015

Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015 Nyhedsbrev Nye mål for databaserne Regionssundhedsdirektørerne har godkendt rapport, der fastslår nye udviklingsmål for databaserne og peger på de roller, som databaserne kan varetage i relation til et

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere