Parlamentarisk beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parlamentarisk beretning 2011-2012"

Transkript

1 Parlamentarisk beretning MEP Søren Søndergaards parlamentariske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den oktober 2012 Søren ved europæisk fagbevægelses demonstration mod finanspagten i Bruxelles i foråret

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning s. 3 II. De politiske indsatsområder i EU-parlamentet s. 3 Krisen i EU s. 3 Social dumping og velfærdsforringelser s. 4 Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge s. 5 EU-budgettet s. 5 EU i verden s. 6 Det danske EU-formandskab s. 7 III. Andre aktiviteter i EU-parlamentet s. 8 GUE/NGL-gruppen s. 8 Adfærdskodeks for MEP erne s. 8 Spørgsmål til Kommissionen og Rådet s. 9 Besøgsture og besøgsgrupper s. 9 IV. Andre aktiviteter i Danmark s. 10 Kampagner s. 10 Offentlige møder og konferencer s. 10 Forretningsudvalget s. 10 V. Presse, hjemmeside og Facebook s. 10 VI. Placering i parlamentet s. 11 VII. Tak til Sydkontoret s. 11 VIII. Afslutning klar til nye udfordringer s. 12 2

3 PARLAMENTSBERETNING 2012 I. Indledning Det forløbne år har været næsten ufatteligt. Da vi gik ind i det, var krisen i EU dyb. Men i dag er den endnu dybere. Det betyder ikke, at EU falder sammen af sig selv. Men det betyder, at vores opgave som socialt bevidste og internationalt engagerede EUmodstandere er vigtigere end nogensinde. De mange demonstrationer mod nedskæringspolitiken i f.eks. Grækenland, Spanien, Portugal og senest Frankrig taler for sig selv der er ikke folkelig opbakning til EU s økonomiske politik, som kaster krisens byrder over på almindelige mennesker i form af asociale nedskæringer, lønnedgang og arbejdsløshed. Men EU-eliten er ikke parat til at lytte til borgerne. Den har i stedet valgt at skubbe demokratiet til side med økonomiske håndfæstninger og teknokrat-regeringer i Grækenland og Italien. Det er vores opgave både i EU-parlamentet og i den offentlige debat, at sige fra overfor afmonteringen af demokratiet, og at kræve at medlemsstaterne selv kan bestemme deres økonomiske politik. Samtidigt bruger EU-tilhængerne krisen, som påskud til at komme med nye vidtgående forslag om mere magt til EU. Som eksempel kan nævnes erklæringen fra de 11 udenrigsministre, der kalder sig the Future of Europe Group. Erklæringen foreslår bl.a. en Europa-hær, direkte valg af en EU-præsident og at fremtidens traktatændringer skal vedtages af et såkaldt superkvalificeret-flertal i stedet for med enstemmighed. Et andet eksempel er udspillet fra EU-præsident Herman Van Rompuy, som efter planen skal vedtages på topmødet til december. Det EU, som vi har kendt i de forløbne år, er på vej i graven og noget endnu mere centralistisk er ved at tage form. Det kommende år bliver derfor en udfordring, fordi mange store beslutninger vil blive forsøgt presset ned om ørerne på den europæiske befolkning. II. De politiske indsatsområder i EU-parlamentet Krisen i EU Krisen i EU har også sat sit præg på kontorets arbejde siden sidste landsmøde. Kontoret har arbejdet intensivt med de mange nye initiativer om økonomisk styring i EU og diverse 3

4 redningsplaner for bankerne og euroen, herunder det europæiske semester, den såkaldte two-pack, Vækst- og beskæftigelsespagten, bankunionen og selvfølgelig Finanspagten. Alle initiativerne har det til fælles, at de overfører mere magt til EU. Finanspagten, som lægger snævre rammer om EU-landenes økonomier, betyder f.eks. at medlemslandene kan blive straffet med bøder eller andre sanktioner, hvis de ikke lever op til kravene. Et andet eksempel er forslaget om en europæisk bankunion, der skal vedtages inden nytår. Første skridt på vejen bliver, at Den Europæiske Centralbank skal føre tilsyn med eurozonens banker. Det svarer til at lade ræven vogte gæs. Den Europæiske Centralbank er en institution udenfor reel demokratiske kontrol, og som har været med til at stille milliarder af euro til rådighed i garantier og støtte til de europæiske banker til en historisk lav rente - uden nogen betingelser om, at pengene skulle gå til realøkonomien for eksempel i form af billige lån til borgerne. Disse emner fylder meget på kontoret i Bruxelles. Og kontoret har skrevet indlæg til aviser og hjemmesiden om initiativerne, og jeg har skrevet blogs og deltaget i en række debatmøder og TV-debatter. Derudover deltog kontoret aktivt i Folkebevægelsens kampagne for en folkeafstemning om Finanspagten. Men selvom vores underskriftindsamling var en succes, så fik vi - som bekendt - ikke en folkeafstemning. Denne systematiske insisteren på at holde befolkningen uden for indflydelse på EUpolitikken er ikke alene et formelt demokratisk problem. Den manglende vilje til at diskutere EU hindrer også en nødvendig afklaring af Danmarks placering i en verden under hastig forandring. Dette spørgsmål bliver ikke mindre relevant fremover. EU s krisepoliti er slået fejl og kun én ting står klart: EU-elitens svar på krisen er et endnu mere centralistisk EU. Det har været, og vil derfor blive ved med at være, en stor opgave, at kæmpe imod at EU tiltager sig mere magt over medlemsstaterne og deres økonomiske politik. Social dumping og velfærdsforringelser EU s krisepolitik betyder, at vi har sat endnu mere fokus på social dumping og velfærdsforringelser. Vi har blandet os i debatten om den EU-dikterede nedskæringspolitik. Både hvad angår de kriseramte eurolande og EU s indflydelse på de såkaldte reformer i Danmark. Kontoret skriver også jævnligt indlæg til hjemmesiden og til Folkebevægelsens Faglig Nyhedsbrev om EU-forslag, som har betydning for faglige og sociale rettigheder. En af de vigtige sager, vi har arbejdet med, er Kommissionens såkaldte Monti II-forslag. Forslaget skulle afklare forholdet mellem på den ene side de økonomiske friheder i EUtraktaten og på den anden side de sociale og faglige rettigheder, herunder strejkeretten. Men forslaget ville medføre en indskrænkning i strejkeretten. Derfor pressede bl.a. jeg på, 4

5 for at Danmark skulle afvise forslaget. Heldigvis har folketinget sammen med 18 andre nationale parlamenter vendt tommelfingeren nedad med henvisning til nærhedsprincippet. Dermed har forslaget fået et såkaldt "gult kort", hvilket forpligter Kommissionen til at tage forslaget op til fornyet overvejelse. Dette betyder dog ikke, at Kommissionen vil stoppe med at underminere konfliktretten eller de faglige rettigheder. Kontoret arbejder med talrige andre sager (bl.a. jernbaneliberalisering, anerkendelsesdirektivet, revisionen af udstationeringsdirektivet, og det europæiske semester), hvor Kommissionen, gennem indre markedslovgivningen og krisepolitikken, presser hårdt tilkæmpede rettigheder. Endeligt samarbejder kontoret med en række faglige organisationer om konkrete sager. Eksempelvis har vi igennem de sidste to år samarbejdet med 3F i Kastrup lufthavn om, at sætte partikelforurening i lufthavne på dagsorden. I øjeblikket arbejder vi med at organisere en større konference i Bruxelles om emnet i januar Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge Krisen har afsløret nye former for - og skabt nye muligheder for - organiseret kriminalitet. For eksempel er det kommet frem, at en række store banker har været involveret i rentemanipulation (Libor-skandalen) og hvidvaskning af penge (HSBC-skandalen). Jeg har valgt at opprioritere arbejdet med organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge og har derfor accepteret en plads i et særligt udvalg (CRIM), som blev nedsat i april. Samtidigt er jeg fortsat meget aktiv i EU-parlamentets Budgetkontroludvalg, der fokuserer på, hvordan EU forvalter skatteborgernes penge. I udvalget har jeg bl.a. taget initiativ til en undersøgelse af, hvordan organiseret kriminalitet misbruger EU-midler. Åbenhed og gennemsigtighed er vigtige instrumenter i kampen mod organiseret kriminalitet, svindel, korruption og magtmisbrug. Derfor arbejder kontoret hele tiden med at fremme denne dagsorden i EU. Jeg har i forlængelse heraf stillet en række forslag om beskyttelse af whistleblowers i EU-systemet, og i marts organiserede kontoret en udstilling om whistleblowers i EU-parlamentet. EU-budgettet Spørgsmål om hvordan EU forvalter skatteborgernes penge er ikke blevet mindre aktuelt med de igangværende forhandlinger om EU s rammebudget for , den såkaldte MFF. Kommissionen og EU-parlamentet ønsker mange flere penge til EU, hvilket møder modstand i en del medlemslande. Derfor har ideen om, at EU skal have flere egne indtægter fået medvind i de to institutioner. De skal komme fra en omlægning af momsen, en ny flyafgift og introduktionen af en finansiel transaktionsskat. Flere regeringer har 5

6 allerede meldt ud at de ikke ønsker skatten, herunder Danmark, men meget tyder på, at den kan blive etableret som et forstærket samarbejde mellem tilhængerlandene. Jeg er imod, at EU skal have flere egne indtægter. Det betyder nemlig, at Unionens institutioner bliver mindre afhængige af bevillinger fra medlemsstaterne. Konsekvensen vil være, at institutionerne fjerner sig yderligere fra medlemsstaternes demokratiske kontrol. Det er også af den grund, at jeg er imod det konkrete forslag til en finansiel transaktionsskat, da forslaget primært handler om at fylde EU s slukne kasse. Til gengæld vil jeg godt støtte en finansiel transaktionsskat, hvor indtægterne tilfalder de enkelte lande og hvor indtægterne f.eks. kan bruges til at finansiere bekæmpelse af fattigdom og klimaforandringer. Men en sådan skat behøver man ikke et EU for at indføre. Den kan bare indføres af de lande, som vil være med og det uanset om de er EU-lande eller ej. Som i de foregående år har kontoret også beskæftiget sig med, hvordan EU-budgettet bliver brugt. Dels har jeg som sædvanligt stillet en række ændringsforslag til budgettet, som sigter på at fjerne de mest skadelige ting, så som tobaksstøtte og tilskud til transport af levende dyr. Dels er jeg fortsat aktiv i kampagnen mod det såkaldte rejsecirkus til Strasbourg. Sidste år lykkedes det mig, sammen med en række andre MEP er, at få vedtaget et forslag i EU-parlamentet om at samle to Strasbourg-sessioner i én uge i oktober. Dermed ville det traktat-fæstede rejsecirkus blive reduceret en smugle til gavn for både skatteborgerne og miljøet. Beslutningen blev dog straks anfægtet af Frankrig, som bragte sagen for EUdomstolen. I sidste måned kom generaladvokaten med sin vurdering, og i følge den, er EUparlamentets beslutning om at samle to sessioner i én uge, et brud på traktatforpligtigelsen. Generaladvokatens udtalelse er ikke bindende, men giver en guide til de argumenter, som EU-domstolen kunne bruge i sin endelige dom. EU i verden Kontoret prioriterer fortsat højt at sætte fokus på EU's rolle i verden. Det er netop under henvisning til, at EU skulle spille en særlig progressiv rolle i verden til forskel fra USA og Kina, at EU-tilhængerne mener, at unionssamarbejdet er helt nødvendigt. Men gang på gang ser vi, at EU kun har én interesse i omverden: sin egen! Det er jagten på mere profit og adgangen til naturressourcer og energi, som er dominerende for EU's forhold til omverden - ikke mindst når de gælder de fattigste lande. Det er umuligt at hævde, at det handler om partnerskab, fattigdomsbekæmpelse eller hensynet til miljøet, når EU's fiskeriflåde tømmer Afrikas have for fisk og efterlader millioner af lokale arbejdsløse langs kysten. Derfor arbejder jeg løbende sammen med 6

7 organisationer, der støtter de afrikanske kystfiskeres ret til havets ressourcer og kæmper imod EU's fiskeripolitik. Det kan heller ikke have været menneskerettighederne, der var i fokus, da EU for nylig indgik en frihandelsaftale med styret i Colombia. Colombia er det land i verden hvor der begås flest overgreb og drab på fagforeningsfolk. Over aktivister er blevet dræbt for at være fagligt organiseret. Frihandelsaftalen er en blåstempling af Colombias lemfældige omgang med de fundamentale rettigheder, og derfor vil jeg stemme imod aftalen til vinter, når parlamentet skal ratificere aftalen. Sammen med jer og tusinder af andre borgere har jeg kæmpet for at få taget ACTA af bordet. Det lykkedes, hvilket er godt nyt for alle der ønsker ytringsfrihed på internettet og muligheden for billig medicin til alvorligt syge i udviklingsverden. Det var en sejr for borgerne og en fiasko for det danske EU-formandskab, som stod i spidsen for EU's deltagelse i ACTA. Men vi bør stadig holde øje med ACTA, for EU er i gang med at forhandle nye handelsaftaler med lande som Canada og Indien, hvor partnere forsøger at snige ACTA ind gennem bagdøren. Det er ikke kun på internettet at EU ønsker overvågning af borgerne, det gælder også, når vi rejser med fly. I april godkendte EU-parlamentet en såkaldt PNR-aftale med USA om omfattende anvendelse og overførsel af europæiske flypassagers personlige oplysninger til den amerikanske sikkerhedstjeneste, Homeland Security. Aftalen har på papiret til formål at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, men tillader reelt, at de personlige oplysninger bruges af de amerikanske myndigheder i forbindelse med enhver påstand om kriminelle handlinger, som ifølge amerikansk lovgivning kan straffes med mere end tre års fængsel. Den aftale stemte jeg selvfølgelig imod, men flertallet i parlamentet syntes desværre, at det var okay at give USA uhæmmet adgang til EU-borgernes oplysninger. Kontoret vil i det kommende år især fokusere på to ting. Den første ting er reformen af EU s landbrugsstøtte. Landbrugsstøtten er til stor skade for det globale syd fordi den ødelægger muligheden for at udvikle en lokal fødevareproduktion i nogle af verdens fattigste lande. Den anden ting er EU s udviklingsfond (EDF). Jeg er blevet valgt til at være EU-parlamentets ordfører for godkendelsen af 2011 regnskabet for udviklingsfonden og det vil jeg bl.a. bruge til at sætte fokus på hvordan EU agerer i verden. Det danske EU-formandskab Endelig var 2012 året, hvor Danmark sad for bordenden i 6 måneder. I sit program havde det danske formandskab lovet at væksten og en højere beskæftigelse skal tilbage i Europa men det løfte blev ikke indfriet. Tværtimod er der i dag over 25 millioner 7

8 arbejdsløse i EU og den Vækst og job-pagt, som Rådet vedtog under formandskabet, har ikke engang nogen konkret målsætning om hvor meget arbejdsløsheden skal nedbringes. Derudover er det oven i købet kommet frem, at omkring halvdelen af den bunke penge, som er afsat stadig ikke er brugt, og ingen ved tilsyneladende helt, hvor de befinder sig. Det danske formandskab var også en skuffelse fordi det ikke pressede på for danske mærkesager såsom åbenhed og gennemsigtighed, men blot gennemførte EU s program. Det så vi f.eks. i forhold til spørgsmålet om åbenhed om Rådets regnskab. Jeg havde ellers taget spørgsmålet op på et møde med medlemmer af folketingets Europaudvalg, og de gav klar opbakning i kampen for åbenhed og parlamentarisk kontrol med Rådets udgifter. Alligevel var det danske formandskab ikke villig til at svare på EUparlamentets spørgsmål og udviste faktisk mindre åbenhed end det svenske formandskab for et par år siden. Derfor har jeg og det øvrige Budgetkontroludvalg besluttet, at afvise Rådets regnskab for III. Andre aktiviteter i EU-parlamentet GUE/NGL-gruppen I Folketinget har hver parlamentariker en række rettigheder såsom retten til at tale og stille forslag. Sådan er det ikke i EU-parlamentet. Tværtimod er det de politiske grupper, som har rettighederne. Derfor er det stort set umuligt at fungere i EU-parlamentet uden en gruppe. Jeg er derfor tilknyttet GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet. Tilknytningen giver en lang række fordele, f.eks. i form af det samarbejde vi har i NGL om forberedelsen af afstemningerne i Strasbourg. Men den betyder selvfølgelig også, at vi har en række opgaver, og at vi bruger tid på at få samarbejdet i gruppen til at fungere. Gruppen skiftede formand i foråret og i den forbindelse deltog jeg i arbejdet med at finde et kompromis, som hele gruppen kunne leve med. Kontoret har også brugt en del kræfter på at organiserer en studietur til København i forbindelse med det danske EU-formandskab. Det er praksis i EU-parlamentet, at de politiske grupper én gang hvert halve år tager på studietur til et andet medlemsland, for at lære noget om forholdene der. Adfærdskodeks for MEP'erne En anden sag som jeg har brugt kræfter på er et adfærdskodeks for EU-parlamentarikerne. Sidste år blev tre fremtrædende MEPere afsløret i korruption. Mod en klækkelig betaling fra en engelsk avis forklædt som finanslobbyister havde de accepteret at stille 8

9 ændringsforslag om en lempeligere regulering af finansindustrien. Sagen vakte stort postyr i EU-parlamentet. Især fordi det viste sig, at de tre afslørede kun var toppen af isbjerget. Sagen har bl.a. været behandlet i Udvalget for Konstitutionelle Anliggender (AFCO), hvor jeg har arbejdet med sagen som ordfører for gruppen. Til sidst lykkedes det at få vedtaget et nyt adfærdskodeks for EU-parlamentets medlemmer, som efter min mening et positivt skridt fremad. For selvfølgelig er det godt, at det ikke længere er acceptabelt at være korrupt! Det burde vel næsten give sig selv. Men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Der er stadig langt til, at der er fuld åbenhed omkring lobbyisters samarbejde med MEPere for at påvirke beslutningsprocessen. I det vedtagne adfærdskodeks er der f.eks. en række steder, som vil åbne op for ukontrollable smuthuller. Det gælder f.eks. reglen om, at man først skal opgive lønnede aktiviteter, hvis det samlede beløb overstiger euro på et år. Derfor forsøgte jeg og andre at få bl.a. dette punkt strammet op således, at alle lønnede aktiviteter uden undtagelse skal oplyses. Det kan jo ikke være særlig svært, da man vel må gå ud fra, at disse indtægter alligevel bliver oplyst til de nationale skattemyndigheder. Men det var der ikke stemning for blandt MEPerne og ændringsforslaget blev stemt ned. Blandt andre aktiviteter i parlamentet kan nævnes: Spørgsmål til Kommissionen og Rådet Som medlem af EU-parlamentet har jeg mulighed for at stille spørgsmål til Kommissionen eller Rådet. Det svarer til 20 spørgsmål i folketinget bortset fra, at man kun har lov til et stille ét prioriteret spørgsmål om måneden, dvs. et spørgsmål, hvor der skal svares indenfor en rimelig tidsfrist. Jeg har benyttet denne mulighed og stillet en række spørgsmål. Spørgsmål og svar kan findes på linket nedenfor og på min hjemmeside. &language=da&startvalue=0 Besøgsture og besøgsgrupper Som medlem af EU-parlamentet har jeg ret til at modtage 110 besøgene om året med tilskud fra EU. I det forløbne år er disse pladser blevet udnyttet gennem rejser organiseret af Folkebevægelsen og af oplysningsforbundet DEO. Vi har intensiveret samarbejdet med DEO, da det er en god måde at få kontakt til nye grupper, som vi kan fortælle om Folkebevægelsen og om vores arbejde i EU-parlamentet. Der er dog fortsat mulighed for at gennemføre rejser, hvor vi selv står for hele indholdet og det vil bl.a. ske i marts 2013, hvor vi vil gennemføre en tur for et halvt hundrede medlemmer af Folkebevægelsen, herunder den nyvalgte Landsledelse. 9

10 Som i de foregående år har vi haft mulighed for at mødes med en lang række delegationer og grupper, som har besøgt Bruxelles, herunder fagforeninger og udviklingsorganisationer. Og så selvfølgelig en masse besøgsgrupper fra et bredt udsnit af danske uddannelsesinstitutioner. IV. Andre aktiviteter i Danmark Kampagner Kontorets indsats i forhold til kampagneaktiviteter har været koncentreret om forårets kampagne for en folkeafstemning om finanstraktaten. Offentlige møder og konferencer Ud over møderne i Bruxelles og Strasbourg deltager jeg også i en lang række møder og konferencer rundt omkring i Danmark. De fleste er i et bredere regi, men mange er også i regi af Folkebevægelsen. Det er meget sjældent, at der er en uge, hvor jeg ikke på vegne af Folkebevægelsen deltager i et eller flere arrangementer i Danmark. Forretningsudvalget For mig er arbejdet i EU-parlamentet ikke et mål i sig selv, men i høj grad et redskab til at opbygge Folkebevægelsen som en levende og stærk organisation. Derfor har jeg også prioriteret samarbejdet med Folkebevægelsens ledelse meget højt og jeg har deltaget i alle Landsledelses- og Forretningsudvalgs-møder, som har været afholdt i perioden. V. Presse, hjemmeside og Facebook Vi arbejder fortsat på at styrke vores hjemmeside Nyt fra EU-fronten er nu en integreret del af vores daglige informationsarbejde og målsætningen er fortsat at udbrede oplysninger om EU, som ellers ikke fremgår af den danske presse, og at alle EU-interesserede kan få noget ud af nyhederne. Arbejdet foregår i samarbejde med den presseansvarlige i København og "Nyt fra EUfronten" er også en integreret del af Folkebevægelsens hjemmeside. Udover "Nyt fra EU-fronten" udgør min ugentlige blog også en fast del af hjemmesiden. Bloggen kan derudover læses på Modkrafts hjemmeside og hver tirsdag i Dagbladet Arbejderen. 10

11 Derudover har jeg, som noget nyt, fået en klumme på Politikens hjemmeside. Samtidig har jef fortsat en fast klumme i MetroXpress og leverer regelmæssige blog-indlæg til Altingets hjemmeside. I forhold til de sociale medier, så har jeg styrket min indsats på Facebook, hvor jeg laver én til to EU-relevante statusopdateringer om ugen samt lægger min blog op. Antallet af tilsluttede på min Facebook-side er i løbet af det sidste år blevet fordoblet fra ca til Det øvrige pressearbejde har mest bestået i indlæg til aviserne, pressemeddelelser samt henvendelser til udvalgte journalister med interessante sager. Selv om krisen i EU har ført til mere omtale i pressen, så må det forsat konstateres, at hverken Folkebevægelsen eller bevægelsens medlem af EU-parlamentet har den allerstørste interesse i dansk presse. VI. Placering i parlamentet I EU-parlamentet er jeg fortsat medlem af Udvalget for Konstitutionelle Anliggender (AFCO) og medlem af Budgetkontroludvalget (CONT) samt suppleant til Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). Derudover er jeg, som tidligere nævnt, blevet medlem af det særlige udvalg for Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge (CRIM) Ud over de fire udvalg, så er jeg bl.a. medlem af delegationen til EØS-landene. Det giver en god mulighed for at følge udviklingen i de europæiske lande udenfor EU, f.eks. Norge og Island. I forhold til Island er jeg medlem af den inter-parlamentariske delegation, hvilket har givet mulighed for at besøge Island og holde kontakt med nogle af de mange gode EUmodstandere i landet. VII. Tak til Sydkontoret Når jeg igen i år har kunnet nå så relativt vidt omkring, så skyldes det ene og alene, at Bruxelles-kontoret eller Syd-kontoret, som de kalder det oppe nordpå er befolket af nogle hamrende dygtige medarbejdere, som altid er klar til at give den en ekstra skalle. Det gælder både de praktikanter, som har fulgt os i det forløbne år derfor tak til Oskar og Jens (frem til årsskiftet 2011/12), Runa og Mette (frem til sommeren 2012) og senest til Michael og Magnus, som skal være sammen med os frem til årsskiftet 2012/13. 11

12 Og det gælder ikke mindste den faste stab, som i den forløbne periode har bestået af Mette, Maj og Henrik. Uden deres indsats - og overbærenhed havde meget set anderledes ud! Fremover kommer vi til at savne Mette. Efter mere end10 år i Folkebevægelsens tjeneste har Mette pr. 1. oktober fået en fast stilling i selve parlamentet. Jeg siger tak til Mette for hendes store indsats og ønsker hende al det bedste fremover! VIII. Afslutning klar til nye udfordringer Hvordan vil arbejdet komme til at se ud det kommende år? Egentlig synes jeg, at det er svært at sige. Krisen i EU er så dyb, at det kan gå flere veje. Men uanset hvordan det kommer til at gå, så vil vi være en del af det og forsøge at påvirke det med udgangspunkt i Folkebevægelsens holdninger. Vi er klar til nye udfordringer! Søren Søndergaard MEP for Folkebevægelsen mod EU Bruxelles, den 15. oktober

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

EU s forfatning: Lissabon-traktaten

EU s forfatning: Lissabon-traktaten EU s forfatning: Lissabon-traktaten En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats EU s forfatning: Lissabon-traktaten Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, efter at det med en massiv kampagne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Uge 27 // juli // 2010 Side 2 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor med Bruxelles Talk, partnersøgninger, indkaldelser, EU-programmer og

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) blev oprettet i 1994 med henblik på at udvide Den Europæiske Unions bestemmelser for

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere