BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE"

Transkript

1 BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006

2 1 Indledning Grundlæggende information om BSE Transmissible Spongiforme Encephalopatier Prioner Oprindelse og spredning af BSE BSE og vcjd Forbrugerbeskyttelse og foranstaltninger mod BSE Lovgivning EU-lovgivning Forordninger TSE-forordningen Biproduktforordningen Hygiejnepakken Kommissionsbeslutninger Dansk lovgivning Love Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelser med relation til BSE Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Vejledninger Overvågningsprogram Passiv overvågning Aktiv overvågning Overvågning af UK-dyr (blå øremærker) Tilmelding af UK-dyr Afhentning og modtagelse af UK-dyr, DAKA Overvågning af foderkohortedyr (grønne øremærker) Overvågning af selvdøde og aflivede kreaturer på DAKA Afhentning og modtagelse af aflivede/selvdøde kreaturer på DAKA DAKA s interne instruks Instruks for afhentning, mærkning m.m. af kreaturer DAKA s instruks til kontrolafdelingerne Prøveudtagning af hjemmeslagtede/aflivede/selvdøde kreaturer Procedure ved håndtering af kreaturer med metaløremærke Tilbageholdelse af huder Modtagelse og kontrol af prøvesvar Overvågning af risikodyr på slagteri Identifikation af risikodyr på slagteri Prøveudtagning fra risikodyr (veterinærkontrollen) Overvågning af normale slagtedyr Prøveudtagning på dyr som slagtes på slagteriet Prøveudtagning på hjemmeslagtede dyr Mistanke...28 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 2 af 65

3 4.3.1 Klinisk mistanke Anmeldepligt Symptombeskrivelse Forudsætninger Symptomer Differentialdiagnoser Sammenfatning Håndtering af klinisk mistanke i fødevareregionen Afvisning af klinisk mistanke Håndtering af klinisk mistanke centralt i Fødevarestyrelsen Laboratoriemistanke Forholdsregler på slagteriet ved laboratoriemistanke Procedure centralt i Fødevarestyrelsen ved laboratoriemistanke Procedure i fødevareregionen ved laboratoriemistanke Offentligt tilsyn ved mistanke Iværksættelse af offentligt tilsyn Opsporing af berørte besætninger og frasolgte dyr omfatter : Dyr flyttet fra besætninger, hvor der kan være sket smitte Afkom af det mistænkte kreatur (køer) Andre drøvtyggere (får og ged) Forholdsregler under offentligt tilsyn Ophævelse af offentligt tilsyn Bekæmpelse Bekæmpelsesprocedure i fødevareregionen Forberedelser til aflivning af besætning Aflivning Den danske aflivningspolitik Praktiske informationer Mærkning/registrering af dyr fra BSE-smittede besætninger Før aflivning påbegyndes Mærkning i forbindelse med aflivning af dyrene Efter aflivning og indtransport af dyrene til DAKA Opsummering Rengøring Det offentlige tilsyn ophæves Bekæmpelsesprocedure centralt i Fødevarestyrelsen Erstatning og afholdelse af udgifter Erstatning og udgifter ved mistanke Erstatning ved aktiv overvågning herunder slagtedyr Erstatning ved klinisk mistanke Erstatning og udgifter ved positive tilfælde Erstatning for værdi af besætning Erstatning for driftstab Udgifter ved aflivning og rengøring Laboratorieundersøgelser og diagnostik...51 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 3 af 65

4 7.1 Godkendelser og tilsyn Testmetoder Hurtigtest Konfirmatoriske test Godkendte, private laboratorier Danmarks Fødevareforskning, DFVF Referencefunktion og tilsyn Organisation Organisation centralt i Fødevarestyrelsen Opgaver Fordeling af opgaver i Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet Organisation i Fødevareregionerne Beredskabsafdelingen i fødevareregionen Kontrolafdelingen i fødevareregion Nord - særopgaver Kontrolafdelingen i fødevareregionen Understøttende funktioner Registrering og identifikation af kvæg CHR Øremærker Flyttedokumenter Besætningsbøger TSE-databasen Adgang til databasen Data i TSE-databasen Indberetninger til TSE-databasen Data-flow og prøveresultater Normale slagtekreatur til TSE-databasen Selvdøde og aflivede kreaturer over på 24 måneder eller derover til TSEdatabasen Øvrige risikodyr på 24 måneder eller derover samt for ikke-negative prøveresultater fra de private laboratorier Funktioner i TSE-database Information ERFA-gruppe for TSE Økonomi Budget Aktivitetsregistrering Indberetning til EU...64 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 4 af 65

5 1 Indledning Formålet med beredskabsplanen er at beskrive hele det danske BSE-program, som omfatter forebyggelse, overvågning - og bekæmpelse. Planen skal tjene som baggrundsinformation og som manual for alle i Fødevarestyrelsen, som beskæftiger sig med BSE. Planen skal desuden opfylde kravene i EU s TSE-forordning om udarbejdelse af beredskabsplaner for TSE-sygdomme. Planen vil blive løbende opdateret og kan findes elektronisk med bilag på intranettet. Planen kan også findes uden bilag på internettet. 2 Grundlæggende information om BSE 2.1 Transmissible Spongiforme Encephalopatier Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) hører til sygdomsgruppen Transmissible Spongiforme Encephalopatier (TSE-sygdomme). Udover BSE hører følgende sygdomme til denne gruppe: Scrapie (får og ged) Chronic Wasting Disease CWD (dyr af hjortefamilien) Transmissibel Mink Encephalopati TME (mink) Felin Spongiform Encephalopati FSE (katte) Kuru (menneske, New Guinea) Creutzfeldt-Jacobs Sygdom CJD (mennesker) Variant Creutzfeldt-Jacobs Sygdom vcjd (menneske, relateret til BSE og hovedsageligt konstateret hos mennesker, der har opholdt sig i længerevarende tidsperioder i Storbritannien i årene mellem 1980 og 1996) Kun TSE-sygdommene BSE og CJD er konstateret i Danmark. 2.2 Prioner TSE-sygdommene adskiller sig markant fra traditionelle infektionssygdomme og har følgende fælles egenskaber: TSE-sygdomme forårsages af et protein kaldet et prion (PrP), som er resistent overfor blandt andet enzymatisk nedbrydning, heraf betegnelsen PrP res (eller PrPSc for den prion type, som forårsager scrapie). PrP res er meget resistent mod enzymatisk nedbrydning, varmeinaktivering og en lang række desinfektionsmidler. I alle modtagelige dyrearter findes det normale prionprotein, PrPC (cellulært prion protein).ved optagelse af PrP res i organismen er dette i stand til at ændre PrPC molekylets struktur til PrP res molekylets struktur. PrP res ophobes i organismen, i starten i peyer-pletter, men derefter BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 5 af 65

6 hovedsageligt i perifert nervevæv og i hjernevæv. Ophobningen fremkalder vævsskader i hjernevævet, som mikroskopisk fremstår med et svampet udseende, heraf navnet Spongiform Encephalopati. Ophobningen af PrP res er langsomt fremadskridende, og sygdommene har derfor en meget lang inkubationstid, før skaderne er så vidt fremskredne, at de fremkalder kliniske symptomer. Symptomerne på TSE-sygdomme omfatter balance- og bevægelsesforstyrrelser, angstlignende anfald og andre mere eller mindre uspecifikke symptomer især knyttet til centralnervesystemet. TSE-sygdomme har altid dødelig udgang. TSE-infektion i en fremskreden fase kan påvises med en række biokemiske hurtigtests, som alle har tilfælles, at de omfatter isolering af PrP res og efterfølgende påvisning af dette. På nuværende tidspunkt kan disse tests kun anvendes på hjernemateriale og er således ikke anvendelige på levende dyr. Desuden findes en række mere langvarige tests, som anvendes til at bekræfte resultatet af en hurtigtest. Se afsnit om laboratorieundersøgelser og diagnostik 2.3 Oprindelse og spredning af BSE BSE menes at være opstået i Storbritannien sidst i 70 erne, og det første tilfælde blev beskrevet i Der er flere teorier om BSE s oprindelse, men der er fortsat ikke noget endeligt afklaret om dette. Den mest underbyggede teori går ud på, at BSE skyldes en særlig stamme af fåresygdommen scrapie, som er blevet overført til kreaturer med kød- og benmel fremstillet af får med sygdommen. Scrapie er vidt udbredt i Storbritannien. Brugen af kød og benmel produceret af både får, som muligvis har været inficeret med scrapie, kreaturer muligvis inficeret med BSE såvel som raske dyr har været med til at udbrede sygdommen. Langt hovedparten af det samlede antal BSE-tilfælde er konstateret i Storbritannien, som har haft mere end tilfælde. BSE overføres med foder, og den væsentligste kilde til spredning af BSE har været fodring med inficeret kød- og benmel. I de senere år er det blevet sandsynliggjort, at BSE i mindre grad kan spredes med animalsk fedt indeholdende proteinrester fra smittede kreaturer. Inficeret animalsk fedt kan blandt andet have være anvendt i mælkeerstatninger til kalve og i kraftfoderblandinger til voksent kvæg. BSE kan tilsyneladende også i mindre grad overføres fra moder til kalv in utero, hvis moderen befinder sig sent i sygdomsudviklingen umiddelbart før fremkomsten af kliniske symptomer. BSE anses ikke for at kunne overføres fra dyr til dyr. 2.4 BSE og vcjd CJD har været kendt i mange år og forekommer i alle lande med en fast, lav frekvens på cirka ét tilfælde ud af én million mennesker. I Storbritannien blev der i 1996 påvist det første tilfælde af vcjd hos et menneske. Denne sygdom adskiller sig klinisk fra den tidligere kendte CJD ved at forekomme hos yngre mennesker og ved at have et mere langstrakt forløb med kliniske symptomer. Epidemiologiske undersøgelser, biokemiske undersøgelser, undersøgelse af vævssnit og podningsforsøg har påvist så mange lighedspunkter mellem BSE og vcjd, at det nu anses for sikkert, at vcjd forårsages af smitte med BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 6 af 65

7 BSE fra kreaturer. Formentlig kan BSE overføres fra kreaturer til mennesker med inficerede oksekødsprodukter. Den korteste inkubationstid, som hidtil er sandsynliggjort ved vcjd, er 12 år, og det er uvist, hvor lang inkubationstiden kan være. Ved Kuru er fundet inkubationstider på op til 40 år. Alle hidtidige tilfælde af vcjd har haft samme genotype på det gen, som menes at have størst indflydelse på dannelsen af prionprotein (met/met på codon 129). Denne genotype forekommer hos omkring 40 % af den europæiske befolkning. Det vides ikke, om personer med en anden genotype, er resistente overfor vcjd, eller om de har en længere inkubationstid. Hovedparten af de indtil nu registrerede tilfælde af vcjd er fundet i Storbritannien. Derudover er fundet tilfælde i Frankrig, Italien, Hongkong, Japan, Irland, Holland, Canada og USA. I Hongkong, Japan, Canada og USA er tilfældene forekommet hos personer, som har boet en årrække i Storbritannien. I Frankrig og Italien er der fundet tilfælde både hos personer, som har haft forbindelse til Storbritannien og hos personer uden forbindelse hertil Omkring 158 mennesker er indtil nu døde i Storbritannien af sygdommen, og epidemiologiske undersøgelser har vist et fald i antal dødsfald gennem de senere år fra et toppunkt i år 2000, men dette udelukker ikke, at der kan komme flere tilfælde. Det er påvist, at vcjd er mere udbredt i lymfatisk væv end CJD, og det frygtes derfor at vcjd lettere kan overføres fra menneske til menneske end CJD, eksempelvis ved transplantationer eller andre kirurgiske indgreb. Effekten af indgreb mod BSE og vcjd viser sig på grund af den lange inkubationstid først efter en meget lang årrække. Risikoen for spredning til mennesker og imellem mennesker, samt i det hele taget usikkerheden omkring vcjd, er baggrunden for de meget omfattende tiltag, der er sat i gang i EU og andre lande for at bekæmpe sygdommen. 2.5 Forbrugerbeskyttelse og foranstaltninger mod BSE Siden 1990 er EU-foranstaltningerne til overvågning og bekæmpelse af BSE løbende blevet udbygget. Påvisningen af det første tilfælde af vcjd i 1996 og udviklingen i sygdommen i de følgende år medførte i 2001 iværksættelse af et egentligt aktivt overvågningsprogram for sygdommen på EU-plan. Danmark havde da allerede påbegyndt et lignende, men mindre omfattende program i oktober 2000, foranlediget af fundet af det første danske tilfælde af BSE. De væsentligste foranstaltninger omfatter på EU-plan følgende: Forebyggende foranstaltninger Overvågning o Forbud mod anvendelse af animalsk protein i foder (standsning af recirkulation af smitstoffet). o Opstramning af kravene ved destruktion af animalsk affald (standsning af recirkulation af smitstoffet). o Fjernelse af specificeret risikomateriale SRM (hjerne, rygmarv etc.) på kreaturslagterier (standsning af recirkulation af smitstoffet og forbrugerbeskyttelse). o Anmeldepligt ved fund af dyr med kliniske symptomer på BSE (passiv overvågning). o Undersøgelse af en række risikogrupper over 24 måneder (aktiv overvågning). BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 7 af 65

8 Bekæmpelse o Undersøgelse af alle normale slagtedyr over 30 måneder. o Aflivning af fødselskohorten ved positive tilfælde. 3.1 EU-lovgivning Forordninger 3 Lovgivning TSE-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier. Omfatter bestemmelser for klassificering af medlemsstaternes BSE-status, samt regler for: Forebyggelse af TSE (herunder foderforbud samt specificeret risikomateriale), kontrol med og udryddelse af TSE, markedsføring og eksport samt referencelaboratorier, prøveudtagning, undersøgelser og kontrol. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 8 af 65

9 Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1248/2001 af 22. juni 2001 om ændring af bilag III, bilag X og bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, de nationale referencelaboratorier samt prøveudtagning og laboratorieundersøgelser. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1326/2001 af 29. juni 2001 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger med henblik på overgang til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 Omhandler visse overgangsforanstaltninger samt ændringer vedr.: Udryddelse af TSE, tilbagetrækning af SRM materiale, foderforbud samt markedsføring og eksport. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 270/2002 af 14. februar 2002 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår specificeret risikomateriale og epidemiologisk overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og om ændring af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår foder og markedsføring af får og geder samt produkter heraf Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, medlemsstaternes rapporter, registre samt overgangsforanstaltninger om SRM, maskinudbenet kød og slagtemetoder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2002 af 21. august 2002 om ændring af bilag III, VII og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati, fjernelse af specificeret risikomateriale samt regler for import af levende dyr og animalske produkter. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, udryddelse af embryoner ved fund af BSE, ændring af SRM for kvæg, samt nye landelister for markedsføring og eksport. Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2003 af 12. februar 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos får og geder samt regler for handel med levende får og geder og kvægembryoner. Omhandler ændringer vedr.: Udryddelse af TSE hos får og geder, regler for samhandel med levende får og geder samt kvægembryoner. Kommissionens forordning (EF) nr. 650/2003 af 10. april 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår import af levende får og geder. Omhandler ændringer vedr.: BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 9 af 65

10 Regler for import af levende får og geder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2003 af 19. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige test Omhandler ændringer vedr.: Hurtige test. Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2003 af 16. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår forlængelsen af perioden med overgangsforanstaltninger. Omhandler ændringer vedr.: Overgangsforanstaltninger. Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2003 af 27. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågningsprogrammer og specificeret risikomateriale. Omhandler ændringer vedr.: Ændringer i overvågningsprogrammet for kvæg samt får og geder, samt overgangsforanstaltninger vedr. specificeret risikomateriale. Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopathier og foder. Omhandler ændringer vedr.: TSE og foder Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2003 af 15. oktober 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. Omhandler ændringer vedr.: Regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af bilag VII, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med og import af får og geder og foranstaltninger efter bekræftet forekomst af transmissible spongiforme encephalopathier hos kvæg, får og geder. Omhandler ændringer vedr.: Nedslagning af tyre på tyrestationer i forbindelse med et bekræftet tilfælde hos en donortyr. Betingelser for ophævelse af restriktioner vedr. TSE-smittede fårebedrifter gennemført i forbindelse med en intensiv TSE-overvågning. Ændring af regler for flytning af semiresistente moderfår mellem bedrifter som er under restriktioner. Ændring fra 2 til 3 år i periodelængden i hvilken, der vil kunne anvendes en fravigelsesregel vedr. destruktion af dyr tilhørende visse fåreracer eller i fårebedrifter med lav hyppighed af ARR-allelen. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 10 af 65

11 Præcisering af handelsreglerne for får og geder til avl. Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003 af 19. december 2003 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati hos får og geder. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for får og geder. Antallet af dyr, som testes ved slagtning til konsum, skal nedbringes i lande med en lille population og undersøgelsen af selvdøde får og geder skal øges. Kommissionens forordning (EF) Nr. 876/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og geder. Omhandler ændringer vedr.: Handel med avlsfår og geder. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1471/2004 af 18. august 2004 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår import af hjortekødprodukter fra Canada og USA. Omhandler ændringer vedr.: Import af hjortekødprodukter fra Canada og USA. Kommissionens forordning (EF) nr. 1492/2004 af 23. august 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foranstaltninger til udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder, handel med og import af sæd og embryoner fra får og geder og specificeret risikomateriale Omhandler ændringer vedr.: Identifikation af dyr og besætninger i tilfælde af mistanke om TSE hos kvæg eller små drøvtyggere samt nedslagningsprocedurer. Desuden indsætningskrav for får og geder samt avlsmateriale heraf på besætninger, hvor der er foretaget nedslagning af dyr samt en beskrivelse af den efterfølgende restriktionsperiode. Herudover nævnes tilføjelser til samhandelsbetingelserne for avlsmateriale fra får og geder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 af 19. november 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår Portugal. Omhandler ændringer vedr.: Ophævelse af forbud mod eksport af kvæg og visse produkter heraf fra Portugal til andre EU lande. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 11 af 65

12 Kommissionens Forordning (EF) nr. 36/2005 af 12. januar 2005 om ændring af bilag III og X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår epidemiologisk overvågning for transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for får og geder samt godkendelse af visse laboratorier til at udføre molekylærtypning, indtil resultaterne af de endelige præstationsprøvninger foreligger. Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2005 af 9. februar 2005 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos geder. Omhandler ændringer vedr.: Der vedtages et overvågningsprogram for slagtegeder som skal løbe i et halvt år i alle medlemslande. Dette skal afsløre omfanget af forekomsten af BSE hos geder i EU. Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2005 af 16. februar 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtig tests. Omhandler ændringer vedr.: Syv nye hurtige testoptages på listen over hurtige test, der er godkendt til påvisning af bovin spongiform encephalopati (BSE). Testene er anbefalet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i en udtalelse af 16. november Kommissionens forordning (EF) nr. 932/2005 af 8. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopathier for så vidt angår forlængelse af perioden med overgangsforanstaltninger. Omhandler ændringer vedr.: Forlænger fristen for overgangsforanstaltningerne indtil der er fastlagt en egentlig TSE strategi (TSE Roadmap) Kommissionens forordning (EF) nr. 1292/2005 af 5. august 2005 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foder Omhandler ændringer vedr.: Fodringsrestriktioner. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2005 af 2. december 2005 om ændring af bilag X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår nationale referencelaboratorier og specificeret risikomateriale Omhandler ændringer vedr.: Nationale referencelaboratorier og SRM. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 12 af 65

13 Kommissionens forordning Nr. 253/2006 af 14. februar 2006 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige test og foranstaltninger til udryddelse af TSE hos får og geder Omhandler ændringer vedr.: Optagelse af nye hurtige test på listen over test godkendt til påvisning af BSE og TSE. Kommissionens forordning Nr. 339/2006 af 24. februar 2006 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder Omhandler ændringer vedr.: Opdateret liste over tredjelande. Kommissionens forordning Nr. 688/2006 af 4. maj 2006 om ændring af bilag III og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og specificeret risikomateriale fra kvæg i Sverige Omhandler ændringer vedr.: Nyt overvågningsprogram for BSE i Sverige efter fund af et svensk BSE tilfælde. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1041/2006 af 7. juli 2006 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos får. Omhandler ændringer vedr.: Et nyt overvågningsprogram for slagtefår Biproduktforordningen Kommissionens forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Omhandler regler vedr.: Animalske biprodukter (Biproduktforordningen) Hygiejnepakken Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (her defineres nødslagtning ) Kommissionsbeslutninger. Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer (2002/1003/EF). Omhandler regler vedr.: Krav til undersøgelse af genotyperne hos betydende og nationale fåreracer. Kommissionens beslutning af 13. februar 2003 om minimumskrav til udarbejdelse af avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får (2003/100/EF). Omhandler regler vedr.: Krav for udarbejdelse af avlsprogrammer for TSE-resistens hos får samt undtagelsesmuligheder. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 13 af 65

14 3.2 Dansk lovgivning Love Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelse nr.800 af 13 juli 2006 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg o Formål og definitioner o Overvågning af BSE Kliniske mistanker Overvågning ved slagtning og på forarbejdningsanlæg Generelt Undersøgelse ved slagtning på slagterier Undersøgelse ved hjemmeslagtninger Undersøgelse af nødslagtede kreaturer og AM-dyr Mærkning og undersøgelse af kreaturer med oprindelse i Det Forenede Kongerige (UK) Undersøgelse af aflivede og selvdøde kreaturer samt aflivning af kreaturer o Bekæmpelse af BSE Mistanke om BSE Smitte med BSE o Generelle bestemmelser Betaling og erstatning Straf og ikrafttræden Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder o Formål og definitioner o Overvågning af TSE Kliniske mistanker Overvågning på forarbejdningsanlæg Laboratorier o Bekæmpelse af BSE Mistanke om TSE Smitte med TSE o Betalingsbestemmelser m.v. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 14 af 65

15 o Straf og ikrafttræden Bekendtgørelser med relation til BSE Bekendtgørelse nr.1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder Bekendtgørelse nr af 28. december 2000 om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier m.v. Bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne. Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2006 om registrering af husdyrbrug i CHR Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Cirkulære nr af 23. december 2005 om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale Vejledninger Vejledning nr af 23 december 2005 om håndtering af specificeret risikomateriale Vejledning 9420 af 5. august 2003 til EU-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum 4 Overvågningsprogram BSE overvågningsprogrammet opdeles i en passiv overvågning og en aktiv overvågning. Den passive overvågning består af en anmeldepligt ved fund af kreaturer med kliniske symptomer på BSE og har været anvendt i Danmark siden 1990, hvor BSE blev gjort anmeldepligtig. Den aktive overvågning består af udtagning af prøver og efterfølgende undersøgelse af prøverne fra en række kategorier af kreaturer. Kategorierne opdeles i to hovedgrupper, som er henholdsvis risikodyr og normale slagtedyr. Overvågningen startede som et dansk initiativ i oktober 2000 med stikprøver fra de forskellige kategorier. Pr. 1. januar 2001 blev overvågningen udvidet til det nuværende niveau, som følge af ikrafttræden af EU-bestemmelser om overvågning af BSE. Risikodyrene er den gruppe af dyr, hvor risikoen for at finde BSE anses for at være større end i den øvrige del af kvægpopulation. Risikodyrene skal undersøges, når de slagtes eller dør på anden vis og er 24 måneder eller derover. Slagtekreaturer skal undersøges, når de er 30 mdr. eller derover, og resultatet af undersøgelserne bruges blandt andet i forbindelse med beregninger af sygdomsforekomsten i Danmark. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 15 af 65

16 4.1 Passiv overvågning Passiv overvågning omfatter den generelle obligatoriske anmeldepligt, som er lovgivningsbestemt og som blev indført i Personer, som har mistanke om, at et dyr kan være smittet med BSE pga. et observeret sygdomsbillede har pligt til at indberette dette til det lokale beredskabscenter. Se afsnittet om Klinisk mistanke. Der bliver undersøgt ca. 35 kreaturer årligt med kliniske symptomer på BSE. 4.2 Aktiv overvågning Oversigt over overvågningskategorier og anslåede antal prøver pr. år i hver kategori: Kategori Antal prøver pr. år Risikodyr på 24 måneder og derover - Selvdøde og aflivede kreaturer Kreaturer importeret fra UK 1 - Nødslagtede kreaturer AM-kreaturer (kreaturer med særlige bemærkninger ved ante mortem syn før slagtning) 25 - Kreaturer fra besætning fundet positiv for BSE 150 Normale slagtekreaturer på 30 måneder og derover - Slagtekreaturer Prøveudtagning fra risikodyr foretages af en embedsdyrlæge. Prøveudtagning fra normale slagtekreaturer foretages af slagteriets personale Overvågning af UK-dyr (blå øremærker) UK-dyr er kreaturer indført til Danmark før den 27. marts 1996 fra Storbritannien og Nord Irland. UK-dyr skal være mærket med blå CHR-øremærker i stedet for de normale gule CHR-øremærker. Stort set alle UK-dyr blev indført før 1990, og der er pr. 1. januar 2006 kun ét dyr tilbage Tilmelding af UK-dyr Besætningsejeren meddeler fødevareregionen, når et UK-dyr er dødt eller ønskes aflivet og opgiver dyrets CKR nr. Fødevareregionen oplyser, at dyret vil blive afhentet af DAKA. Såfremt dyret ikke er dødt, foranstalter fødevareregionen det aflivet, eventuelt af den praktiserende dyrlæge. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 16 af 65

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. BEK nr 351 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00094 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan

Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan Sygdomme hos akvakulturdyr Beredskabsplan Operationel manual 26. november 2010 Team Dyresundhed og veterinært beredskab Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG 2009. Vejledning om diagnostiske undersøgelser

BRUGERHÅNDBOG 2009. Vejledning om diagnostiske undersøgelser BRUGERHÅNDBOG 2009 Vejledning om diagnostiske undersøgelser Brugerhåndbog 2009 20. udgave, 1. oplag, august 2009 Copyright: DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Oplag: 2500 eksemplarer

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri April 1996 Betænkning fra udvalget om Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri Betænkning nr. 1314 Landbrugs- og Fiskeriministeriet Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet

Læs mere