BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE"

Transkript

1 BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006

2 1 Indledning Grundlæggende information om BSE Transmissible Spongiforme Encephalopatier Prioner Oprindelse og spredning af BSE BSE og vcjd Forbrugerbeskyttelse og foranstaltninger mod BSE Lovgivning EU-lovgivning Forordninger TSE-forordningen Biproduktforordningen Hygiejnepakken Kommissionsbeslutninger Dansk lovgivning Love Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelser med relation til BSE Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Vejledninger Overvågningsprogram Passiv overvågning Aktiv overvågning Overvågning af UK-dyr (blå øremærker) Tilmelding af UK-dyr Afhentning og modtagelse af UK-dyr, DAKA Overvågning af foderkohortedyr (grønne øremærker) Overvågning af selvdøde og aflivede kreaturer på DAKA Afhentning og modtagelse af aflivede/selvdøde kreaturer på DAKA DAKA s interne instruks Instruks for afhentning, mærkning m.m. af kreaturer DAKA s instruks til kontrolafdelingerne Prøveudtagning af hjemmeslagtede/aflivede/selvdøde kreaturer Procedure ved håndtering af kreaturer med metaløremærke Tilbageholdelse af huder Modtagelse og kontrol af prøvesvar Overvågning af risikodyr på slagteri Identifikation af risikodyr på slagteri Prøveudtagning fra risikodyr (veterinærkontrollen) Overvågning af normale slagtedyr Prøveudtagning på dyr som slagtes på slagteriet Prøveudtagning på hjemmeslagtede dyr Mistanke...28 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 2 af 65

3 4.3.1 Klinisk mistanke Anmeldepligt Symptombeskrivelse Forudsætninger Symptomer Differentialdiagnoser Sammenfatning Håndtering af klinisk mistanke i fødevareregionen Afvisning af klinisk mistanke Håndtering af klinisk mistanke centralt i Fødevarestyrelsen Laboratoriemistanke Forholdsregler på slagteriet ved laboratoriemistanke Procedure centralt i Fødevarestyrelsen ved laboratoriemistanke Procedure i fødevareregionen ved laboratoriemistanke Offentligt tilsyn ved mistanke Iværksættelse af offentligt tilsyn Opsporing af berørte besætninger og frasolgte dyr omfatter : Dyr flyttet fra besætninger, hvor der kan være sket smitte Afkom af det mistænkte kreatur (køer) Andre drøvtyggere (får og ged) Forholdsregler under offentligt tilsyn Ophævelse af offentligt tilsyn Bekæmpelse Bekæmpelsesprocedure i fødevareregionen Forberedelser til aflivning af besætning Aflivning Den danske aflivningspolitik Praktiske informationer Mærkning/registrering af dyr fra BSE-smittede besætninger Før aflivning påbegyndes Mærkning i forbindelse med aflivning af dyrene Efter aflivning og indtransport af dyrene til DAKA Opsummering Rengøring Det offentlige tilsyn ophæves Bekæmpelsesprocedure centralt i Fødevarestyrelsen Erstatning og afholdelse af udgifter Erstatning og udgifter ved mistanke Erstatning ved aktiv overvågning herunder slagtedyr Erstatning ved klinisk mistanke Erstatning og udgifter ved positive tilfælde Erstatning for værdi af besætning Erstatning for driftstab Udgifter ved aflivning og rengøring Laboratorieundersøgelser og diagnostik...51 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 3 af 65

4 7.1 Godkendelser og tilsyn Testmetoder Hurtigtest Konfirmatoriske test Godkendte, private laboratorier Danmarks Fødevareforskning, DFVF Referencefunktion og tilsyn Organisation Organisation centralt i Fødevarestyrelsen Opgaver Fordeling af opgaver i Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet Organisation i Fødevareregionerne Beredskabsafdelingen i fødevareregionen Kontrolafdelingen i fødevareregion Nord - særopgaver Kontrolafdelingen i fødevareregionen Understøttende funktioner Registrering og identifikation af kvæg CHR Øremærker Flyttedokumenter Besætningsbøger TSE-databasen Adgang til databasen Data i TSE-databasen Indberetninger til TSE-databasen Data-flow og prøveresultater Normale slagtekreatur til TSE-databasen Selvdøde og aflivede kreaturer over på 24 måneder eller derover til TSEdatabasen Øvrige risikodyr på 24 måneder eller derover samt for ikke-negative prøveresultater fra de private laboratorier Funktioner i TSE-database Information ERFA-gruppe for TSE Økonomi Budget Aktivitetsregistrering Indberetning til EU...64 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 4 af 65

5 1 Indledning Formålet med beredskabsplanen er at beskrive hele det danske BSE-program, som omfatter forebyggelse, overvågning - og bekæmpelse. Planen skal tjene som baggrundsinformation og som manual for alle i Fødevarestyrelsen, som beskæftiger sig med BSE. Planen skal desuden opfylde kravene i EU s TSE-forordning om udarbejdelse af beredskabsplaner for TSE-sygdomme. Planen vil blive løbende opdateret og kan findes elektronisk med bilag på intranettet. Planen kan også findes uden bilag på internettet. 2 Grundlæggende information om BSE 2.1 Transmissible Spongiforme Encephalopatier Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) hører til sygdomsgruppen Transmissible Spongiforme Encephalopatier (TSE-sygdomme). Udover BSE hører følgende sygdomme til denne gruppe: Scrapie (får og ged) Chronic Wasting Disease CWD (dyr af hjortefamilien) Transmissibel Mink Encephalopati TME (mink) Felin Spongiform Encephalopati FSE (katte) Kuru (menneske, New Guinea) Creutzfeldt-Jacobs Sygdom CJD (mennesker) Variant Creutzfeldt-Jacobs Sygdom vcjd (menneske, relateret til BSE og hovedsageligt konstateret hos mennesker, der har opholdt sig i længerevarende tidsperioder i Storbritannien i årene mellem 1980 og 1996) Kun TSE-sygdommene BSE og CJD er konstateret i Danmark. 2.2 Prioner TSE-sygdommene adskiller sig markant fra traditionelle infektionssygdomme og har følgende fælles egenskaber: TSE-sygdomme forårsages af et protein kaldet et prion (PrP), som er resistent overfor blandt andet enzymatisk nedbrydning, heraf betegnelsen PrP res (eller PrPSc for den prion type, som forårsager scrapie). PrP res er meget resistent mod enzymatisk nedbrydning, varmeinaktivering og en lang række desinfektionsmidler. I alle modtagelige dyrearter findes det normale prionprotein, PrPC (cellulært prion protein).ved optagelse af PrP res i organismen er dette i stand til at ændre PrPC molekylets struktur til PrP res molekylets struktur. PrP res ophobes i organismen, i starten i peyer-pletter, men derefter BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 5 af 65

6 hovedsageligt i perifert nervevæv og i hjernevæv. Ophobningen fremkalder vævsskader i hjernevævet, som mikroskopisk fremstår med et svampet udseende, heraf navnet Spongiform Encephalopati. Ophobningen af PrP res er langsomt fremadskridende, og sygdommene har derfor en meget lang inkubationstid, før skaderne er så vidt fremskredne, at de fremkalder kliniske symptomer. Symptomerne på TSE-sygdomme omfatter balance- og bevægelsesforstyrrelser, angstlignende anfald og andre mere eller mindre uspecifikke symptomer især knyttet til centralnervesystemet. TSE-sygdomme har altid dødelig udgang. TSE-infektion i en fremskreden fase kan påvises med en række biokemiske hurtigtests, som alle har tilfælles, at de omfatter isolering af PrP res og efterfølgende påvisning af dette. På nuværende tidspunkt kan disse tests kun anvendes på hjernemateriale og er således ikke anvendelige på levende dyr. Desuden findes en række mere langvarige tests, som anvendes til at bekræfte resultatet af en hurtigtest. Se afsnit om laboratorieundersøgelser og diagnostik 2.3 Oprindelse og spredning af BSE BSE menes at være opstået i Storbritannien sidst i 70 erne, og det første tilfælde blev beskrevet i Der er flere teorier om BSE s oprindelse, men der er fortsat ikke noget endeligt afklaret om dette. Den mest underbyggede teori går ud på, at BSE skyldes en særlig stamme af fåresygdommen scrapie, som er blevet overført til kreaturer med kød- og benmel fremstillet af får med sygdommen. Scrapie er vidt udbredt i Storbritannien. Brugen af kød og benmel produceret af både får, som muligvis har været inficeret med scrapie, kreaturer muligvis inficeret med BSE såvel som raske dyr har været med til at udbrede sygdommen. Langt hovedparten af det samlede antal BSE-tilfælde er konstateret i Storbritannien, som har haft mere end tilfælde. BSE overføres med foder, og den væsentligste kilde til spredning af BSE har været fodring med inficeret kød- og benmel. I de senere år er det blevet sandsynliggjort, at BSE i mindre grad kan spredes med animalsk fedt indeholdende proteinrester fra smittede kreaturer. Inficeret animalsk fedt kan blandt andet have være anvendt i mælkeerstatninger til kalve og i kraftfoderblandinger til voksent kvæg. BSE kan tilsyneladende også i mindre grad overføres fra moder til kalv in utero, hvis moderen befinder sig sent i sygdomsudviklingen umiddelbart før fremkomsten af kliniske symptomer. BSE anses ikke for at kunne overføres fra dyr til dyr. 2.4 BSE og vcjd CJD har været kendt i mange år og forekommer i alle lande med en fast, lav frekvens på cirka ét tilfælde ud af én million mennesker. I Storbritannien blev der i 1996 påvist det første tilfælde af vcjd hos et menneske. Denne sygdom adskiller sig klinisk fra den tidligere kendte CJD ved at forekomme hos yngre mennesker og ved at have et mere langstrakt forløb med kliniske symptomer. Epidemiologiske undersøgelser, biokemiske undersøgelser, undersøgelse af vævssnit og podningsforsøg har påvist så mange lighedspunkter mellem BSE og vcjd, at det nu anses for sikkert, at vcjd forårsages af smitte med BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 6 af 65

7 BSE fra kreaturer. Formentlig kan BSE overføres fra kreaturer til mennesker med inficerede oksekødsprodukter. Den korteste inkubationstid, som hidtil er sandsynliggjort ved vcjd, er 12 år, og det er uvist, hvor lang inkubationstiden kan være. Ved Kuru er fundet inkubationstider på op til 40 år. Alle hidtidige tilfælde af vcjd har haft samme genotype på det gen, som menes at have størst indflydelse på dannelsen af prionprotein (met/met på codon 129). Denne genotype forekommer hos omkring 40 % af den europæiske befolkning. Det vides ikke, om personer med en anden genotype, er resistente overfor vcjd, eller om de har en længere inkubationstid. Hovedparten af de indtil nu registrerede tilfælde af vcjd er fundet i Storbritannien. Derudover er fundet tilfælde i Frankrig, Italien, Hongkong, Japan, Irland, Holland, Canada og USA. I Hongkong, Japan, Canada og USA er tilfældene forekommet hos personer, som har boet en årrække i Storbritannien. I Frankrig og Italien er der fundet tilfælde både hos personer, som har haft forbindelse til Storbritannien og hos personer uden forbindelse hertil Omkring 158 mennesker er indtil nu døde i Storbritannien af sygdommen, og epidemiologiske undersøgelser har vist et fald i antal dødsfald gennem de senere år fra et toppunkt i år 2000, men dette udelukker ikke, at der kan komme flere tilfælde. Det er påvist, at vcjd er mere udbredt i lymfatisk væv end CJD, og det frygtes derfor at vcjd lettere kan overføres fra menneske til menneske end CJD, eksempelvis ved transplantationer eller andre kirurgiske indgreb. Effekten af indgreb mod BSE og vcjd viser sig på grund af den lange inkubationstid først efter en meget lang årrække. Risikoen for spredning til mennesker og imellem mennesker, samt i det hele taget usikkerheden omkring vcjd, er baggrunden for de meget omfattende tiltag, der er sat i gang i EU og andre lande for at bekæmpe sygdommen. 2.5 Forbrugerbeskyttelse og foranstaltninger mod BSE Siden 1990 er EU-foranstaltningerne til overvågning og bekæmpelse af BSE løbende blevet udbygget. Påvisningen af det første tilfælde af vcjd i 1996 og udviklingen i sygdommen i de følgende år medførte i 2001 iværksættelse af et egentligt aktivt overvågningsprogram for sygdommen på EU-plan. Danmark havde da allerede påbegyndt et lignende, men mindre omfattende program i oktober 2000, foranlediget af fundet af det første danske tilfælde af BSE. De væsentligste foranstaltninger omfatter på EU-plan følgende: Forebyggende foranstaltninger Overvågning o Forbud mod anvendelse af animalsk protein i foder (standsning af recirkulation af smitstoffet). o Opstramning af kravene ved destruktion af animalsk affald (standsning af recirkulation af smitstoffet). o Fjernelse af specificeret risikomateriale SRM (hjerne, rygmarv etc.) på kreaturslagterier (standsning af recirkulation af smitstoffet og forbrugerbeskyttelse). o Anmeldepligt ved fund af dyr med kliniske symptomer på BSE (passiv overvågning). o Undersøgelse af en række risikogrupper over 24 måneder (aktiv overvågning). BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 7 af 65

8 Bekæmpelse o Undersøgelse af alle normale slagtedyr over 30 måneder. o Aflivning af fødselskohorten ved positive tilfælde. 3.1 EU-lovgivning Forordninger 3 Lovgivning TSE-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier. Omfatter bestemmelser for klassificering af medlemsstaternes BSE-status, samt regler for: Forebyggelse af TSE (herunder foderforbud samt specificeret risikomateriale), kontrol med og udryddelse af TSE, markedsføring og eksport samt referencelaboratorier, prøveudtagning, undersøgelser og kontrol. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 8 af 65

9 Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1248/2001 af 22. juni 2001 om ændring af bilag III, bilag X og bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, de nationale referencelaboratorier samt prøveudtagning og laboratorieundersøgelser. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1326/2001 af 29. juni 2001 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger med henblik på overgang til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 Omhandler visse overgangsforanstaltninger samt ændringer vedr.: Udryddelse af TSE, tilbagetrækning af SRM materiale, foderforbud samt markedsføring og eksport. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 270/2002 af 14. februar 2002 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår specificeret risikomateriale og epidemiologisk overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og om ændring af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår foder og markedsføring af får og geder samt produkter heraf Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, medlemsstaternes rapporter, registre samt overgangsforanstaltninger om SRM, maskinudbenet kød og slagtemetoder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2002 af 21. august 2002 om ændring af bilag III, VII og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati, fjernelse af specificeret risikomateriale samt regler for import af levende dyr og animalske produkter. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, udryddelse af embryoner ved fund af BSE, ændring af SRM for kvæg, samt nye landelister for markedsføring og eksport. Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2003 af 12. februar 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos får og geder samt regler for handel med levende får og geder og kvægembryoner. Omhandler ændringer vedr.: Udryddelse af TSE hos får og geder, regler for samhandel med levende får og geder samt kvægembryoner. Kommissionens forordning (EF) nr. 650/2003 af 10. april 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår import af levende får og geder. Omhandler ændringer vedr.: BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 9 af 65

10 Regler for import af levende får og geder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2003 af 19. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige test Omhandler ændringer vedr.: Hurtige test. Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2003 af 16. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår forlængelsen af perioden med overgangsforanstaltninger. Omhandler ændringer vedr.: Overgangsforanstaltninger. Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2003 af 27. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågningsprogrammer og specificeret risikomateriale. Omhandler ændringer vedr.: Ændringer i overvågningsprogrammet for kvæg samt får og geder, samt overgangsforanstaltninger vedr. specificeret risikomateriale. Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopathier og foder. Omhandler ændringer vedr.: TSE og foder Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2003 af 15. oktober 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. Omhandler ændringer vedr.: Regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af bilag VII, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med og import af får og geder og foranstaltninger efter bekræftet forekomst af transmissible spongiforme encephalopathier hos kvæg, får og geder. Omhandler ændringer vedr.: Nedslagning af tyre på tyrestationer i forbindelse med et bekræftet tilfælde hos en donortyr. Betingelser for ophævelse af restriktioner vedr. TSE-smittede fårebedrifter gennemført i forbindelse med en intensiv TSE-overvågning. Ændring af regler for flytning af semiresistente moderfår mellem bedrifter som er under restriktioner. Ændring fra 2 til 3 år i periodelængden i hvilken, der vil kunne anvendes en fravigelsesregel vedr. destruktion af dyr tilhørende visse fåreracer eller i fårebedrifter med lav hyppighed af ARR-allelen. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 10 af 65

11 Præcisering af handelsreglerne for får og geder til avl. Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003 af 19. december 2003 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati hos får og geder. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for får og geder. Antallet af dyr, som testes ved slagtning til konsum, skal nedbringes i lande med en lille population og undersøgelsen af selvdøde får og geder skal øges. Kommissionens forordning (EF) Nr. 876/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og geder. Omhandler ændringer vedr.: Handel med avlsfår og geder. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1471/2004 af 18. august 2004 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår import af hjortekødprodukter fra Canada og USA. Omhandler ændringer vedr.: Import af hjortekødprodukter fra Canada og USA. Kommissionens forordning (EF) nr. 1492/2004 af 23. august 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foranstaltninger til udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder, handel med og import af sæd og embryoner fra får og geder og specificeret risikomateriale Omhandler ændringer vedr.: Identifikation af dyr og besætninger i tilfælde af mistanke om TSE hos kvæg eller små drøvtyggere samt nedslagningsprocedurer. Desuden indsætningskrav for får og geder samt avlsmateriale heraf på besætninger, hvor der er foretaget nedslagning af dyr samt en beskrivelse af den efterfølgende restriktionsperiode. Herudover nævnes tilføjelser til samhandelsbetingelserne for avlsmateriale fra får og geder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 af 19. november 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår Portugal. Omhandler ændringer vedr.: Ophævelse af forbud mod eksport af kvæg og visse produkter heraf fra Portugal til andre EU lande. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 11 af 65

12 Kommissionens Forordning (EF) nr. 36/2005 af 12. januar 2005 om ændring af bilag III og X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår epidemiologisk overvågning for transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for får og geder samt godkendelse af visse laboratorier til at udføre molekylærtypning, indtil resultaterne af de endelige præstationsprøvninger foreligger. Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2005 af 9. februar 2005 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos geder. Omhandler ændringer vedr.: Der vedtages et overvågningsprogram for slagtegeder som skal løbe i et halvt år i alle medlemslande. Dette skal afsløre omfanget af forekomsten af BSE hos geder i EU. Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2005 af 16. februar 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtig tests. Omhandler ændringer vedr.: Syv nye hurtige testoptages på listen over hurtige test, der er godkendt til påvisning af bovin spongiform encephalopati (BSE). Testene er anbefalet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i en udtalelse af 16. november Kommissionens forordning (EF) nr. 932/2005 af 8. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopathier for så vidt angår forlængelse af perioden med overgangsforanstaltninger. Omhandler ændringer vedr.: Forlænger fristen for overgangsforanstaltningerne indtil der er fastlagt en egentlig TSE strategi (TSE Roadmap) Kommissionens forordning (EF) nr. 1292/2005 af 5. august 2005 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foder Omhandler ændringer vedr.: Fodringsrestriktioner. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2005 af 2. december 2005 om ændring af bilag X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår nationale referencelaboratorier og specificeret risikomateriale Omhandler ændringer vedr.: Nationale referencelaboratorier og SRM. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 12 af 65

13 Kommissionens forordning Nr. 253/2006 af 14. februar 2006 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige test og foranstaltninger til udryddelse af TSE hos får og geder Omhandler ændringer vedr.: Optagelse af nye hurtige test på listen over test godkendt til påvisning af BSE og TSE. Kommissionens forordning Nr. 339/2006 af 24. februar 2006 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder Omhandler ændringer vedr.: Opdateret liste over tredjelande. Kommissionens forordning Nr. 688/2006 af 4. maj 2006 om ændring af bilag III og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og specificeret risikomateriale fra kvæg i Sverige Omhandler ændringer vedr.: Nyt overvågningsprogram for BSE i Sverige efter fund af et svensk BSE tilfælde. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1041/2006 af 7. juli 2006 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos får. Omhandler ændringer vedr.: Et nyt overvågningsprogram for slagtefår Biproduktforordningen Kommissionens forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Omhandler regler vedr.: Animalske biprodukter (Biproduktforordningen) Hygiejnepakken Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (her defineres nødslagtning ) Kommissionsbeslutninger. Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer (2002/1003/EF). Omhandler regler vedr.: Krav til undersøgelse af genotyperne hos betydende og nationale fåreracer. Kommissionens beslutning af 13. februar 2003 om minimumskrav til udarbejdelse af avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får (2003/100/EF). Omhandler regler vedr.: Krav for udarbejdelse af avlsprogrammer for TSE-resistens hos får samt undtagelsesmuligheder. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 13 af 65

14 3.2 Dansk lovgivning Love Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelse nr.800 af 13 juli 2006 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg o Formål og definitioner o Overvågning af BSE Kliniske mistanker Overvågning ved slagtning og på forarbejdningsanlæg Generelt Undersøgelse ved slagtning på slagterier Undersøgelse ved hjemmeslagtninger Undersøgelse af nødslagtede kreaturer og AM-dyr Mærkning og undersøgelse af kreaturer med oprindelse i Det Forenede Kongerige (UK) Undersøgelse af aflivede og selvdøde kreaturer samt aflivning af kreaturer o Bekæmpelse af BSE Mistanke om BSE Smitte med BSE o Generelle bestemmelser Betaling og erstatning Straf og ikrafttræden Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder o Formål og definitioner o Overvågning af TSE Kliniske mistanker Overvågning på forarbejdningsanlæg Laboratorier o Bekæmpelse af BSE Mistanke om TSE Smitte med TSE o Betalingsbestemmelser m.v. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 14 af 65

15 o Straf og ikrafttræden Bekendtgørelser med relation til BSE Bekendtgørelse nr.1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder Bekendtgørelse nr af 28. december 2000 om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier m.v. Bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne. Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2006 om registrering af husdyrbrug i CHR Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Cirkulære nr af 23. december 2005 om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale Vejledninger Vejledning nr af 23 december 2005 om håndtering af specificeret risikomateriale Vejledning 9420 af 5. august 2003 til EU-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum 4 Overvågningsprogram BSE overvågningsprogrammet opdeles i en passiv overvågning og en aktiv overvågning. Den passive overvågning består af en anmeldepligt ved fund af kreaturer med kliniske symptomer på BSE og har været anvendt i Danmark siden 1990, hvor BSE blev gjort anmeldepligtig. Den aktive overvågning består af udtagning af prøver og efterfølgende undersøgelse af prøverne fra en række kategorier af kreaturer. Kategorierne opdeles i to hovedgrupper, som er henholdsvis risikodyr og normale slagtedyr. Overvågningen startede som et dansk initiativ i oktober 2000 med stikprøver fra de forskellige kategorier. Pr. 1. januar 2001 blev overvågningen udvidet til det nuværende niveau, som følge af ikrafttræden af EU-bestemmelser om overvågning af BSE. Risikodyrene er den gruppe af dyr, hvor risikoen for at finde BSE anses for at være større end i den øvrige del af kvægpopulation. Risikodyrene skal undersøges, når de slagtes eller dør på anden vis og er 24 måneder eller derover. Slagtekreaturer skal undersøges, når de er 30 mdr. eller derover, og resultatet af undersøgelserne bruges blandt andet i forbindelse med beregninger af sygdomsforekomsten i Danmark. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 15 af 65

16 4.1 Passiv overvågning Passiv overvågning omfatter den generelle obligatoriske anmeldepligt, som er lovgivningsbestemt og som blev indført i Personer, som har mistanke om, at et dyr kan være smittet med BSE pga. et observeret sygdomsbillede har pligt til at indberette dette til det lokale beredskabscenter. Se afsnittet om Klinisk mistanke. Der bliver undersøgt ca. 35 kreaturer årligt med kliniske symptomer på BSE. 4.2 Aktiv overvågning Oversigt over overvågningskategorier og anslåede antal prøver pr. år i hver kategori: Kategori Antal prøver pr. år Risikodyr på 24 måneder og derover - Selvdøde og aflivede kreaturer Kreaturer importeret fra UK 1 - Nødslagtede kreaturer AM-kreaturer (kreaturer med særlige bemærkninger ved ante mortem syn før slagtning) 25 - Kreaturer fra besætning fundet positiv for BSE 150 Normale slagtekreaturer på 30 måneder og derover - Slagtekreaturer Prøveudtagning fra risikodyr foretages af en embedsdyrlæge. Prøveudtagning fra normale slagtekreaturer foretages af slagteriets personale Overvågning af UK-dyr (blå øremærker) UK-dyr er kreaturer indført til Danmark før den 27. marts 1996 fra Storbritannien og Nord Irland. UK-dyr skal være mærket med blå CHR-øremærker i stedet for de normale gule CHR-øremærker. Stort set alle UK-dyr blev indført før 1990, og der er pr. 1. januar 2006 kun ét dyr tilbage Tilmelding af UK-dyr Besætningsejeren meddeler fødevareregionen, når et UK-dyr er dødt eller ønskes aflivet og opgiver dyrets CKR nr. Fødevareregionen oplyser, at dyret vil blive afhentet af DAKA. Såfremt dyret ikke er dødt, foranstalter fødevareregionen det aflivet, eventuelt af den praktiserende dyrlæge. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 16 af 65

17 Fødevareregionen kontakter DAKA og anmoder om, at UK-dyret afhentes, samt at dyret bliver vejet individuelt ved ankomsten til virksomheden med henblik på erstatning til ejeren Afhentning og modtagelse af UK-dyr, DAKA DAKA sikrer, at den chauffør, som skal afhente det tilmeldte UK-dyr, bliver orienteret og instrueret om, at han skal registrere, at det er et UK-dyr. Ved ankomst til virksomheden skal dyret vejes separat, og det skal sikres, at dyret ved aflæsning på DAKA ophænges på en separat plads, hvorefter der bliver udtaget materiale til undersøgelse for BSE. Prøvematerialet skal sendes til undersøgelse på DFVF. Fødevareregionen skal tilsendes modtagelses-vejeseddel fra DAKA på alle UK-dyr afhentet i regionen Overvågning af foderkohortedyr (grønne øremærker) Foderkohorten omfatter dyr født mellem 1. august 1995 og 31. juli 1997 i besætninger, som i perioden 3. februar 1997 til 10. maj 1997 har anvendt foder med samme oprindelse, som det foder, der blev anvendt af den besætning, hvori det første danske BSE tilfælde blev fundet i februar Den oprindelige foderkohorte bestod af ca dyr fordelt på ca. 700 besætninger. Udpegning af dyrene i foderkohorten blev foretaget af LEC på baggrund af en liste udarbejdet af Fødevarestyrelsen over de ejendomme (CHR nr.), der havde modtaget de relevante fodermidler. Samtlige kreaturer født på disse ejendomme, som stadig var i live, blev markeret i CHR-registeret ved at overføre dyrene til en nyoprettet tabel. Ved opsporingen af ovennævnte ejendomme blev kun medtaget de CHR-nr., der havde modtaget de relevante foderblandinger direkte fra DLG s fabrikker. Besætningsejeren og den praktiserende dyrlæge samt DAKA blev orienteret skriftligt af Fødevarestyrelsen om, at der i besætningen stod foderkohortedyr med angivelse af CKR-nr. på dyrene. Der blev endvidere orienteret om de særlige regler, der på det tidspunkt var gældende for foderkohortedyr for at sikre, at de blev BSE testet. Pr. 1. marts 2005 blev det fra Fødevarestyrelsens side besluttet at dispensere fra BSE bekendtgørelsen 1 med hensyn til disse regler, da alle foderkohortedyrene nu var over 30 måneder, og derfor ville blive testet for BSE i forbindelse med de øvrige gældende regler for BSE overvågningen, hvor alderen for udtagning af BSE-test på slagteri er 30 måneder og derover og for risikodyr er 24 måneder og derover. Foderkohortedyr undersøges således på samme vilkår som øvrige slagtedyr, hvilket betyder, at de ikke længere skal ledsages af et bestemt dokument ved slagtning. Endvidere skal prøven ikke længere udtages af veterinærkontrollen på slagteriet men kan udtages af slagteriets personale, og prøven kan sendes til ethvert laboratorium godkendt til at foretage BSE test, og skal således ikke initialt undersøges på DFVF. Desuden ydes der økonomisk tilskud ved BSE test af slagtede foderkohortedyr svarende til det tilskud, der gives ved BSE test af øvrige slagtedyr. Foderkohortedyrene vil derfor ikke blive fremhævet særskilt senere i denne tekst, idet de på grund af deres alder bliver testet, uanset om de går til almindelig slagtning, bliver aflivet eller f.eks. kasseres ved AM-kontrollen på slagteriet. 1 Bekendtgørelse nr af 20. december 2004 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg ikke længere gældende se afsnittet Dansk lovgivning. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 17 af 65

18 4.2.3 Overvågning af selvdøde og aflivede kreaturer på DAKA Afhentning og modtagelse af aflivede/selvdøde kreaturer på DAKA Alle selvdøde/aflivede kreaturer samt slagteaffald (SRM) Jylland og Fyn sendes til forarbejdning på det godkendte kategori 1-forarbejdningsanlæg, DAKA, Randers. Kreaturer fra Sjælland bliver leveret til DAKA, Randers via forarbejdningsanlægget DAKA, Ringsted (Ortved). Slagteaffald (SRM) fra Sjælland sendes til DAKA, Ringsted (Ortved), hvor det behandles. Tilsyn med DAKA, Randers og prøveudtagning foretages af kontrolafdeling Århus DAKA s interne instruks Instruks for afhentning, mærkning m.m. af kreaturer Ved aflæsning i Randers : Containeren placeres under en kran for aflæsning af kreaturerne. Derefter køres containeren hen til kalveelevatoren for aflæsning af kalve. Derfra køres til mellemvejning af containeren, og derefter til råvarehallen, hvor grise, søer og andet aftippes i silo. BSE mistænkte dyr skal afhentes separat. Frasortering til hjerneudtagning foretages af slagtehallen i Randers Klinisk mistænkte dyr (BSE) Klinisk mistænkte dyr, hvor DAKA skal videresende hoved til analyse, SKAL afhentes separat. I tilfælde hvor hovedet er videresendt af den stedlige fødevareregion, kan kroppen afhentes af normal dyrebil. Kroppen skal i begge forben mærkes med hvide metaløremærker samt gule OBD-mærker (obduktionsmærker). Numrene på de hvide metaløremærker skal påføres ruteplanen. Dyret skal ophænges på OBD-stang (OBDuktionsstang) i Randers. Såfremt DAKA skal indsende hovedet, udleveres DAKA s: Instruktion til slagtehallen til den person, der - i hvert enkelt tilfælde - skærer hovedet af og pakker det ind til forsendelse. Foderkohortedyr Foderkohortedyr er specielt udvalgte dyr i specielle besætninger. Dyrene er udvalgt af Fødevarestyrelsen og er mærket med GRØNNE øremærker. Vognmanden/chaufføren skal påføre øremærkets farve og nummer på ruteplanen ud for det pågældende dyr. Aflæsning i Randers foretages som normalt. Se også afsnittet om øremærkning. Offentligt tilsyn pga. BSE-mistanke BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 18 af 65

19 Besætninger under offentligt tilsyn pga. et dyr med mistanke om klinisk BSE, må i tilsynsperioden betjenes af den normale dyrebil. Dyrene skal i tilsynsperioden mærkes med øremærke i begge ører. Dyrene skal ophænges på OBD-stang i Randers. Ruteplaner. Udsendelse af ruteplaner til vognmændene igangsættes kl Ved uregelmæssigheder før kontorets åbningstid, kan roadshowafdelingen kontaktes. Ruteplaner skal efter hver dags afhentninger afleveres samtidig med det læs dyr, de tilhører. Ruteplanen skal ved aflevering være korrigeret med antal, art, øremærkenumre på kreaturer og kalve samt andre relevante oplysninger. På ruteplanen afkrydses efterhånden som dyrene afhentes. Ved aflevering af ruteplanen skal afhentningsadresserne være nummererede i den rækkefølge, afhentningen er foretaget. Korrektioner skal foretages med rød skrift. CKR-numre skal påføres ruteplanen ud for de dyr, som hvert enkelt nummer tilhører. Såfremt der er overliggende dyr, skal disse indberettes til Voice Response på tlf BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 19 af 65

20 Selvdøde dyr Det er DAKA s opgave at afhente selvdøde dyr. Formålet er at forarbejde dyrene så smittekæder brydes og gennem denne forarbejdning, at omdanne dyrene primært til kød- og benmel og fedt. Selvdøde dyr skal afleveres til destruktion. Undtaget disse er selskabsdyr som hunde, katte og fugle, som må nedgraves. Fra 1. januar 2001 må produkterne kød- og benmel og fedt fra selvdøde dyr ikke anvendes til foder, men skal bortskaffes på anden vis, evt. ved forbrænding. Hjemmeslagtede kreaturer Det er DAKA s opgave at afhente affald fra hjemmeslagtede kreaturer. Hoveder af hjemmeslagtede kreaturer skal afleveres til opsamling i en plasticpose proceduren omkring opsamling følger den, der er beskrevet for kreaturer, se nedenfor. Skydning Pr. 1. januar 2001 afliver DAKA ikke længere dyr. Der skal dog forefindes boltpistol og patroner i bilerne til brug i nødstilfælde. SRM-materiale Følgende er at betragte som SRM-materiale : Kreaturer, kalve, får, lam, geder, kid, slagteaffald fra samme kategorier, samt affald fra hjemmefrysere. Uanmeldte dyr Det er ikke tilladt, at vognmanden/chaufføren på eget initiativ medtager uanmeldte dyr fra en leverandør, som ikke har foretaget tilmelding. Uanmeldte dyr skal medtages på ejerens eller DAKA s foranledning (sidstnævnte indebærer en opringning fra hovedkontoret til vognmanden) - ellers ikke. Uanmeldte dyr skal noteres på vognmandens/chaufførens notesblok med rød skrift, påført afhentningsrækkefølgenr. Spørg ejeren om korrekt telefonnummer, samt korrekt navn og adresse. På vognmandens/chaufførens blok skrives "UAM" ud for leverandøren. Uidentificerbare dyr. Kreaturer og kalve uden forskriftsmæssig øremærkning skal i begge ører mærkes med hvide metaløremærker. Numrene på de hvide metaløremærker samt U/Ø skal påføres ruteplanen. Dyrene skal ophænges på OBD-stang i Randers. Øremærkning BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 20 af 65

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat F Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret GD(SANCO)/8572/2002 MR Endelig RAPPORT OM ET KONTROLBESØG I DANMARK I PERIODEN

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Beredskabsplan. for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold

Beredskabsplan. for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold Beredskabsplan for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Nærværende

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. BEK nr 351 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00094 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium

Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Lagerstyring og regnskab på Biomedicinsk Laboratorium Biomedicinsk Laboratorium er den centrale dyreforsøgsfacilitet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Odense

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere