BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE"

Transkript

1 BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006

2 1 Indledning Grundlæggende information om BSE Transmissible Spongiforme Encephalopatier Prioner Oprindelse og spredning af BSE BSE og vcjd Forbrugerbeskyttelse og foranstaltninger mod BSE Lovgivning EU-lovgivning Forordninger TSE-forordningen Biproduktforordningen Hygiejnepakken Kommissionsbeslutninger Dansk lovgivning Love Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelser med relation til BSE Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Vejledninger Overvågningsprogram Passiv overvågning Aktiv overvågning Overvågning af UK-dyr (blå øremærker) Tilmelding af UK-dyr Afhentning og modtagelse af UK-dyr, DAKA Overvågning af foderkohortedyr (grønne øremærker) Overvågning af selvdøde og aflivede kreaturer på DAKA Afhentning og modtagelse af aflivede/selvdøde kreaturer på DAKA DAKA s interne instruks Instruks for afhentning, mærkning m.m. af kreaturer DAKA s instruks til kontrolafdelingerne Prøveudtagning af hjemmeslagtede/aflivede/selvdøde kreaturer Procedure ved håndtering af kreaturer med metaløremærke Tilbageholdelse af huder Modtagelse og kontrol af prøvesvar Overvågning af risikodyr på slagteri Identifikation af risikodyr på slagteri Prøveudtagning fra risikodyr (veterinærkontrollen) Overvågning af normale slagtedyr Prøveudtagning på dyr som slagtes på slagteriet Prøveudtagning på hjemmeslagtede dyr Mistanke...28 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 2 af 65

3 4.3.1 Klinisk mistanke Anmeldepligt Symptombeskrivelse Forudsætninger Symptomer Differentialdiagnoser Sammenfatning Håndtering af klinisk mistanke i fødevareregionen Afvisning af klinisk mistanke Håndtering af klinisk mistanke centralt i Fødevarestyrelsen Laboratoriemistanke Forholdsregler på slagteriet ved laboratoriemistanke Procedure centralt i Fødevarestyrelsen ved laboratoriemistanke Procedure i fødevareregionen ved laboratoriemistanke Offentligt tilsyn ved mistanke Iværksættelse af offentligt tilsyn Opsporing af berørte besætninger og frasolgte dyr omfatter : Dyr flyttet fra besætninger, hvor der kan være sket smitte Afkom af det mistænkte kreatur (køer) Andre drøvtyggere (får og ged) Forholdsregler under offentligt tilsyn Ophævelse af offentligt tilsyn Bekæmpelse Bekæmpelsesprocedure i fødevareregionen Forberedelser til aflivning af besætning Aflivning Den danske aflivningspolitik Praktiske informationer Mærkning/registrering af dyr fra BSE-smittede besætninger Før aflivning påbegyndes Mærkning i forbindelse med aflivning af dyrene Efter aflivning og indtransport af dyrene til DAKA Opsummering Rengøring Det offentlige tilsyn ophæves Bekæmpelsesprocedure centralt i Fødevarestyrelsen Erstatning og afholdelse af udgifter Erstatning og udgifter ved mistanke Erstatning ved aktiv overvågning herunder slagtedyr Erstatning ved klinisk mistanke Erstatning og udgifter ved positive tilfælde Erstatning for værdi af besætning Erstatning for driftstab Udgifter ved aflivning og rengøring Laboratorieundersøgelser og diagnostik...51 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 3 af 65

4 7.1 Godkendelser og tilsyn Testmetoder Hurtigtest Konfirmatoriske test Godkendte, private laboratorier Danmarks Fødevareforskning, DFVF Referencefunktion og tilsyn Organisation Organisation centralt i Fødevarestyrelsen Opgaver Fordeling af opgaver i Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet Organisation i Fødevareregionerne Beredskabsafdelingen i fødevareregionen Kontrolafdelingen i fødevareregion Nord - særopgaver Kontrolafdelingen i fødevareregionen Understøttende funktioner Registrering og identifikation af kvæg CHR Øremærker Flyttedokumenter Besætningsbøger TSE-databasen Adgang til databasen Data i TSE-databasen Indberetninger til TSE-databasen Data-flow og prøveresultater Normale slagtekreatur til TSE-databasen Selvdøde og aflivede kreaturer over på 24 måneder eller derover til TSEdatabasen Øvrige risikodyr på 24 måneder eller derover samt for ikke-negative prøveresultater fra de private laboratorier Funktioner i TSE-database Information ERFA-gruppe for TSE Økonomi Budget Aktivitetsregistrering Indberetning til EU...64 BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 4 af 65

5 1 Indledning Formålet med beredskabsplanen er at beskrive hele det danske BSE-program, som omfatter forebyggelse, overvågning - og bekæmpelse. Planen skal tjene som baggrundsinformation og som manual for alle i Fødevarestyrelsen, som beskæftiger sig med BSE. Planen skal desuden opfylde kravene i EU s TSE-forordning om udarbejdelse af beredskabsplaner for TSE-sygdomme. Planen vil blive løbende opdateret og kan findes elektronisk med bilag på intranettet. Planen kan også findes uden bilag på internettet. 2 Grundlæggende information om BSE 2.1 Transmissible Spongiforme Encephalopatier Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) hører til sygdomsgruppen Transmissible Spongiforme Encephalopatier (TSE-sygdomme). Udover BSE hører følgende sygdomme til denne gruppe: Scrapie (får og ged) Chronic Wasting Disease CWD (dyr af hjortefamilien) Transmissibel Mink Encephalopati TME (mink) Felin Spongiform Encephalopati FSE (katte) Kuru (menneske, New Guinea) Creutzfeldt-Jacobs Sygdom CJD (mennesker) Variant Creutzfeldt-Jacobs Sygdom vcjd (menneske, relateret til BSE og hovedsageligt konstateret hos mennesker, der har opholdt sig i længerevarende tidsperioder i Storbritannien i årene mellem 1980 og 1996) Kun TSE-sygdommene BSE og CJD er konstateret i Danmark. 2.2 Prioner TSE-sygdommene adskiller sig markant fra traditionelle infektionssygdomme og har følgende fælles egenskaber: TSE-sygdomme forårsages af et protein kaldet et prion (PrP), som er resistent overfor blandt andet enzymatisk nedbrydning, heraf betegnelsen PrP res (eller PrPSc for den prion type, som forårsager scrapie). PrP res er meget resistent mod enzymatisk nedbrydning, varmeinaktivering og en lang række desinfektionsmidler. I alle modtagelige dyrearter findes det normale prionprotein, PrPC (cellulært prion protein).ved optagelse af PrP res i organismen er dette i stand til at ændre PrPC molekylets struktur til PrP res molekylets struktur. PrP res ophobes i organismen, i starten i peyer-pletter, men derefter BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 5 af 65

6 hovedsageligt i perifert nervevæv og i hjernevæv. Ophobningen fremkalder vævsskader i hjernevævet, som mikroskopisk fremstår med et svampet udseende, heraf navnet Spongiform Encephalopati. Ophobningen af PrP res er langsomt fremadskridende, og sygdommene har derfor en meget lang inkubationstid, før skaderne er så vidt fremskredne, at de fremkalder kliniske symptomer. Symptomerne på TSE-sygdomme omfatter balance- og bevægelsesforstyrrelser, angstlignende anfald og andre mere eller mindre uspecifikke symptomer især knyttet til centralnervesystemet. TSE-sygdomme har altid dødelig udgang. TSE-infektion i en fremskreden fase kan påvises med en række biokemiske hurtigtests, som alle har tilfælles, at de omfatter isolering af PrP res og efterfølgende påvisning af dette. På nuværende tidspunkt kan disse tests kun anvendes på hjernemateriale og er således ikke anvendelige på levende dyr. Desuden findes en række mere langvarige tests, som anvendes til at bekræfte resultatet af en hurtigtest. Se afsnit om laboratorieundersøgelser og diagnostik 2.3 Oprindelse og spredning af BSE BSE menes at være opstået i Storbritannien sidst i 70 erne, og det første tilfælde blev beskrevet i Der er flere teorier om BSE s oprindelse, men der er fortsat ikke noget endeligt afklaret om dette. Den mest underbyggede teori går ud på, at BSE skyldes en særlig stamme af fåresygdommen scrapie, som er blevet overført til kreaturer med kød- og benmel fremstillet af får med sygdommen. Scrapie er vidt udbredt i Storbritannien. Brugen af kød og benmel produceret af både får, som muligvis har været inficeret med scrapie, kreaturer muligvis inficeret med BSE såvel som raske dyr har været med til at udbrede sygdommen. Langt hovedparten af det samlede antal BSE-tilfælde er konstateret i Storbritannien, som har haft mere end tilfælde. BSE overføres med foder, og den væsentligste kilde til spredning af BSE har været fodring med inficeret kød- og benmel. I de senere år er det blevet sandsynliggjort, at BSE i mindre grad kan spredes med animalsk fedt indeholdende proteinrester fra smittede kreaturer. Inficeret animalsk fedt kan blandt andet have være anvendt i mælkeerstatninger til kalve og i kraftfoderblandinger til voksent kvæg. BSE kan tilsyneladende også i mindre grad overføres fra moder til kalv in utero, hvis moderen befinder sig sent i sygdomsudviklingen umiddelbart før fremkomsten af kliniske symptomer. BSE anses ikke for at kunne overføres fra dyr til dyr. 2.4 BSE og vcjd CJD har været kendt i mange år og forekommer i alle lande med en fast, lav frekvens på cirka ét tilfælde ud af én million mennesker. I Storbritannien blev der i 1996 påvist det første tilfælde af vcjd hos et menneske. Denne sygdom adskiller sig klinisk fra den tidligere kendte CJD ved at forekomme hos yngre mennesker og ved at have et mere langstrakt forløb med kliniske symptomer. Epidemiologiske undersøgelser, biokemiske undersøgelser, undersøgelse af vævssnit og podningsforsøg har påvist så mange lighedspunkter mellem BSE og vcjd, at det nu anses for sikkert, at vcjd forårsages af smitte med BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 6 af 65

7 BSE fra kreaturer. Formentlig kan BSE overføres fra kreaturer til mennesker med inficerede oksekødsprodukter. Den korteste inkubationstid, som hidtil er sandsynliggjort ved vcjd, er 12 år, og det er uvist, hvor lang inkubationstiden kan være. Ved Kuru er fundet inkubationstider på op til 40 år. Alle hidtidige tilfælde af vcjd har haft samme genotype på det gen, som menes at have størst indflydelse på dannelsen af prionprotein (met/met på codon 129). Denne genotype forekommer hos omkring 40 % af den europæiske befolkning. Det vides ikke, om personer med en anden genotype, er resistente overfor vcjd, eller om de har en længere inkubationstid. Hovedparten af de indtil nu registrerede tilfælde af vcjd er fundet i Storbritannien. Derudover er fundet tilfælde i Frankrig, Italien, Hongkong, Japan, Irland, Holland, Canada og USA. I Hongkong, Japan, Canada og USA er tilfældene forekommet hos personer, som har boet en årrække i Storbritannien. I Frankrig og Italien er der fundet tilfælde både hos personer, som har haft forbindelse til Storbritannien og hos personer uden forbindelse hertil Omkring 158 mennesker er indtil nu døde i Storbritannien af sygdommen, og epidemiologiske undersøgelser har vist et fald i antal dødsfald gennem de senere år fra et toppunkt i år 2000, men dette udelukker ikke, at der kan komme flere tilfælde. Det er påvist, at vcjd er mere udbredt i lymfatisk væv end CJD, og det frygtes derfor at vcjd lettere kan overføres fra menneske til menneske end CJD, eksempelvis ved transplantationer eller andre kirurgiske indgreb. Effekten af indgreb mod BSE og vcjd viser sig på grund af den lange inkubationstid først efter en meget lang årrække. Risikoen for spredning til mennesker og imellem mennesker, samt i det hele taget usikkerheden omkring vcjd, er baggrunden for de meget omfattende tiltag, der er sat i gang i EU og andre lande for at bekæmpe sygdommen. 2.5 Forbrugerbeskyttelse og foranstaltninger mod BSE Siden 1990 er EU-foranstaltningerne til overvågning og bekæmpelse af BSE løbende blevet udbygget. Påvisningen af det første tilfælde af vcjd i 1996 og udviklingen i sygdommen i de følgende år medførte i 2001 iværksættelse af et egentligt aktivt overvågningsprogram for sygdommen på EU-plan. Danmark havde da allerede påbegyndt et lignende, men mindre omfattende program i oktober 2000, foranlediget af fundet af det første danske tilfælde af BSE. De væsentligste foranstaltninger omfatter på EU-plan følgende: Forebyggende foranstaltninger Overvågning o Forbud mod anvendelse af animalsk protein i foder (standsning af recirkulation af smitstoffet). o Opstramning af kravene ved destruktion af animalsk affald (standsning af recirkulation af smitstoffet). o Fjernelse af specificeret risikomateriale SRM (hjerne, rygmarv etc.) på kreaturslagterier (standsning af recirkulation af smitstoffet og forbrugerbeskyttelse). o Anmeldepligt ved fund af dyr med kliniske symptomer på BSE (passiv overvågning). o Undersøgelse af en række risikogrupper over 24 måneder (aktiv overvågning). BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 7 af 65

8 Bekæmpelse o Undersøgelse af alle normale slagtedyr over 30 måneder. o Aflivning af fødselskohorten ved positive tilfælde. 3.1 EU-lovgivning Forordninger 3 Lovgivning TSE-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier. Omfatter bestemmelser for klassificering af medlemsstaternes BSE-status, samt regler for: Forebyggelse af TSE (herunder foderforbud samt specificeret risikomateriale), kontrol med og udryddelse af TSE, markedsføring og eksport samt referencelaboratorier, prøveudtagning, undersøgelser og kontrol. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 8 af 65

9 Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1248/2001 af 22. juni 2001 om ændring af bilag III, bilag X og bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, de nationale referencelaboratorier samt prøveudtagning og laboratorieundersøgelser. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1326/2001 af 29. juni 2001 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger med henblik på overgang til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 Omhandler visse overgangsforanstaltninger samt ændringer vedr.: Udryddelse af TSE, tilbagetrækning af SRM materiale, foderforbud samt markedsføring og eksport. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 270/2002 af 14. februar 2002 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår specificeret risikomateriale og epidemiologisk overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og om ændring af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår foder og markedsføring af får og geder samt produkter heraf Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, medlemsstaternes rapporter, registre samt overgangsforanstaltninger om SRM, maskinudbenet kød og slagtemetoder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2002 af 21. august 2002 om ændring af bilag III, VII og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati, fjernelse af specificeret risikomateriale samt regler for import af levende dyr og animalske produkter. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, udryddelse af embryoner ved fund af BSE, ændring af SRM for kvæg, samt nye landelister for markedsføring og eksport. Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2003 af 12. februar 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos får og geder samt regler for handel med levende får og geder og kvægembryoner. Omhandler ændringer vedr.: Udryddelse af TSE hos får og geder, regler for samhandel med levende får og geder samt kvægembryoner. Kommissionens forordning (EF) nr. 650/2003 af 10. april 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår import af levende får og geder. Omhandler ændringer vedr.: BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 9 af 65

10 Regler for import af levende får og geder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2003 af 19. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige test Omhandler ændringer vedr.: Hurtige test. Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2003 af 16. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår forlængelsen af perioden med overgangsforanstaltninger. Omhandler ændringer vedr.: Overgangsforanstaltninger. Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2003 af 27. juni 2003 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågningsprogrammer og specificeret risikomateriale. Omhandler ændringer vedr.: Ændringer i overvågningsprogrammet for kvæg samt får og geder, samt overgangsforanstaltninger vedr. specificeret risikomateriale. Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopathier og foder. Omhandler ændringer vedr.: TSE og foder Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2003 af 15. oktober 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. Omhandler ændringer vedr.: Regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af bilag VII, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med og import af får og geder og foranstaltninger efter bekræftet forekomst af transmissible spongiforme encephalopathier hos kvæg, får og geder. Omhandler ændringer vedr.: Nedslagning af tyre på tyrestationer i forbindelse med et bekræftet tilfælde hos en donortyr. Betingelser for ophævelse af restriktioner vedr. TSE-smittede fårebedrifter gennemført i forbindelse med en intensiv TSE-overvågning. Ændring af regler for flytning af semiresistente moderfår mellem bedrifter som er under restriktioner. Ændring fra 2 til 3 år i periodelængden i hvilken, der vil kunne anvendes en fravigelsesregel vedr. destruktion af dyr tilhørende visse fåreracer eller i fårebedrifter med lav hyppighed af ARR-allelen. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 10 af 65

11 Præcisering af handelsreglerne for får og geder til avl. Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003 af 19. december 2003 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati hos får og geder. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for får og geder. Antallet af dyr, som testes ved slagtning til konsum, skal nedbringes i lande med en lille population og undersøgelsen af selvdøde får og geder skal øges. Kommissionens forordning (EF) Nr. 876/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og geder. Omhandler ændringer vedr.: Handel med avlsfår og geder. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1471/2004 af 18. august 2004 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår import af hjortekødprodukter fra Canada og USA. Omhandler ændringer vedr.: Import af hjortekødprodukter fra Canada og USA. Kommissionens forordning (EF) nr. 1492/2004 af 23. august 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foranstaltninger til udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder, handel med og import af sæd og embryoner fra får og geder og specificeret risikomateriale Omhandler ændringer vedr.: Identifikation af dyr og besætninger i tilfælde af mistanke om TSE hos kvæg eller små drøvtyggere samt nedslagningsprocedurer. Desuden indsætningskrav for får og geder samt avlsmateriale heraf på besætninger, hvor der er foretaget nedslagning af dyr samt en beskrivelse af den efterfølgende restriktionsperiode. Herudover nævnes tilføjelser til samhandelsbetingelserne for avlsmateriale fra får og geder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1993/2004 af 19. november 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår Portugal. Omhandler ændringer vedr.: Ophævelse af forbud mod eksport af kvæg og visse produkter heraf fra Portugal til andre EU lande. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 11 af 65

12 Kommissionens Forordning (EF) nr. 36/2005 af 12. januar 2005 om ændring af bilag III og X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår epidemiologisk overvågning for transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder. Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for får og geder samt godkendelse af visse laboratorier til at udføre molekylærtypning, indtil resultaterne af de endelige præstationsprøvninger foreligger. Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2005 af 9. februar 2005 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos geder. Omhandler ændringer vedr.: Der vedtages et overvågningsprogram for slagtegeder som skal løbe i et halvt år i alle medlemslande. Dette skal afsløre omfanget af forekomsten af BSE hos geder i EU. Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2005 af 16. februar 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtig tests. Omhandler ændringer vedr.: Syv nye hurtige testoptages på listen over hurtige test, der er godkendt til påvisning af bovin spongiform encephalopati (BSE). Testene er anbefalet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i en udtalelse af 16. november Kommissionens forordning (EF) nr. 932/2005 af 8. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopathier for så vidt angår forlængelse af perioden med overgangsforanstaltninger. Omhandler ændringer vedr.: Forlænger fristen for overgangsforanstaltningerne indtil der er fastlagt en egentlig TSE strategi (TSE Roadmap) Kommissionens forordning (EF) nr. 1292/2005 af 5. august 2005 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foder Omhandler ændringer vedr.: Fodringsrestriktioner. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2005 af 2. december 2005 om ændring af bilag X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår nationale referencelaboratorier og specificeret risikomateriale Omhandler ændringer vedr.: Nationale referencelaboratorier og SRM. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 12 af 65

13 Kommissionens forordning Nr. 253/2006 af 14. februar 2006 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige test og foranstaltninger til udryddelse af TSE hos får og geder Omhandler ændringer vedr.: Optagelse af nye hurtige test på listen over test godkendt til påvisning af BSE og TSE. Kommissionens forordning Nr. 339/2006 af 24. februar 2006 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder Omhandler ændringer vedr.: Opdateret liste over tredjelande. Kommissionens forordning Nr. 688/2006 af 4. maj 2006 om ændring af bilag III og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og specificeret risikomateriale fra kvæg i Sverige Omhandler ændringer vedr.: Nyt overvågningsprogram for BSE i Sverige efter fund af et svensk BSE tilfælde. Kommissionens forordning (EF) Nr. 1041/2006 af 7. juli 2006 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier hos får. Omhandler ændringer vedr.: Et nyt overvågningsprogram for slagtefår Biproduktforordningen Kommissionens forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Omhandler regler vedr.: Animalske biprodukter (Biproduktforordningen) Hygiejnepakken Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (her defineres nødslagtning ) Kommissionsbeslutninger. Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer (2002/1003/EF). Omhandler regler vedr.: Krav til undersøgelse af genotyperne hos betydende og nationale fåreracer. Kommissionens beslutning af 13. februar 2003 om minimumskrav til udarbejdelse af avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får (2003/100/EF). Omhandler regler vedr.: Krav for udarbejdelse af avlsprogrammer for TSE-resistens hos får samt undtagelsesmuligheder. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 13 af 65

14 3.2 Dansk lovgivning Love Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelse nr.800 af 13 juli 2006 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg o Formål og definitioner o Overvågning af BSE Kliniske mistanker Overvågning ved slagtning og på forarbejdningsanlæg Generelt Undersøgelse ved slagtning på slagterier Undersøgelse ved hjemmeslagtninger Undersøgelse af nødslagtede kreaturer og AM-dyr Mærkning og undersøgelse af kreaturer med oprindelse i Det Forenede Kongerige (UK) Undersøgelse af aflivede og selvdøde kreaturer samt aflivning af kreaturer o Bekæmpelse af BSE Mistanke om BSE Smitte med BSE o Generelle bestemmelser Betaling og erstatning Straf og ikrafttræden Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder o Formål og definitioner o Overvågning af TSE Kliniske mistanker Overvågning på forarbejdningsanlæg Laboratorier o Bekæmpelse af BSE Mistanke om TSE Smitte med TSE o Betalingsbestemmelser m.v. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 14 af 65

15 o Straf og ikrafttræden Bekendtgørelser med relation til BSE Bekendtgørelse nr.1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder Bekendtgørelse nr af 28. december 2000 om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier m.v. Bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne. Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2006 om registrering af husdyrbrug i CHR Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Cirkulære nr af 23. december 2005 om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale Vejledninger Vejledning nr af 23 december 2005 om håndtering af specificeret risikomateriale Vejledning 9420 af 5. august 2003 til EU-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum 4 Overvågningsprogram BSE overvågningsprogrammet opdeles i en passiv overvågning og en aktiv overvågning. Den passive overvågning består af en anmeldepligt ved fund af kreaturer med kliniske symptomer på BSE og har været anvendt i Danmark siden 1990, hvor BSE blev gjort anmeldepligtig. Den aktive overvågning består af udtagning af prøver og efterfølgende undersøgelse af prøverne fra en række kategorier af kreaturer. Kategorierne opdeles i to hovedgrupper, som er henholdsvis risikodyr og normale slagtedyr. Overvågningen startede som et dansk initiativ i oktober 2000 med stikprøver fra de forskellige kategorier. Pr. 1. januar 2001 blev overvågningen udvidet til det nuværende niveau, som følge af ikrafttræden af EU-bestemmelser om overvågning af BSE. Risikodyrene er den gruppe af dyr, hvor risikoen for at finde BSE anses for at være større end i den øvrige del af kvægpopulation. Risikodyrene skal undersøges, når de slagtes eller dør på anden vis og er 24 måneder eller derover. Slagtekreaturer skal undersøges, når de er 30 mdr. eller derover, og resultatet af undersøgelserne bruges blandt andet i forbindelse med beregninger af sygdomsforekomsten i Danmark. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 15 af 65

16 4.1 Passiv overvågning Passiv overvågning omfatter den generelle obligatoriske anmeldepligt, som er lovgivningsbestemt og som blev indført i Personer, som har mistanke om, at et dyr kan være smittet med BSE pga. et observeret sygdomsbillede har pligt til at indberette dette til det lokale beredskabscenter. Se afsnittet om Klinisk mistanke. Der bliver undersøgt ca. 35 kreaturer årligt med kliniske symptomer på BSE. 4.2 Aktiv overvågning Oversigt over overvågningskategorier og anslåede antal prøver pr. år i hver kategori: Kategori Antal prøver pr. år Risikodyr på 24 måneder og derover - Selvdøde og aflivede kreaturer Kreaturer importeret fra UK 1 - Nødslagtede kreaturer AM-kreaturer (kreaturer med særlige bemærkninger ved ante mortem syn før slagtning) 25 - Kreaturer fra besætning fundet positiv for BSE 150 Normale slagtekreaturer på 30 måneder og derover - Slagtekreaturer Prøveudtagning fra risikodyr foretages af en embedsdyrlæge. Prøveudtagning fra normale slagtekreaturer foretages af slagteriets personale Overvågning af UK-dyr (blå øremærker) UK-dyr er kreaturer indført til Danmark før den 27. marts 1996 fra Storbritannien og Nord Irland. UK-dyr skal være mærket med blå CHR-øremærker i stedet for de normale gule CHR-øremærker. Stort set alle UK-dyr blev indført før 1990, og der er pr. 1. januar 2006 kun ét dyr tilbage Tilmelding af UK-dyr Besætningsejeren meddeler fødevareregionen, når et UK-dyr er dødt eller ønskes aflivet og opgiver dyrets CKR nr. Fødevareregionen oplyser, at dyret vil blive afhentet af DAKA. Såfremt dyret ikke er dødt, foranstalter fødevareregionen det aflivet, eventuelt af den praktiserende dyrlæge. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 16 af 65

17 Fødevareregionen kontakter DAKA og anmoder om, at UK-dyret afhentes, samt at dyret bliver vejet individuelt ved ankomsten til virksomheden med henblik på erstatning til ejeren Afhentning og modtagelse af UK-dyr, DAKA DAKA sikrer, at den chauffør, som skal afhente det tilmeldte UK-dyr, bliver orienteret og instrueret om, at han skal registrere, at det er et UK-dyr. Ved ankomst til virksomheden skal dyret vejes separat, og det skal sikres, at dyret ved aflæsning på DAKA ophænges på en separat plads, hvorefter der bliver udtaget materiale til undersøgelse for BSE. Prøvematerialet skal sendes til undersøgelse på DFVF. Fødevareregionen skal tilsendes modtagelses-vejeseddel fra DAKA på alle UK-dyr afhentet i regionen Overvågning af foderkohortedyr (grønne øremærker) Foderkohorten omfatter dyr født mellem 1. august 1995 og 31. juli 1997 i besætninger, som i perioden 3. februar 1997 til 10. maj 1997 har anvendt foder med samme oprindelse, som det foder, der blev anvendt af den besætning, hvori det første danske BSE tilfælde blev fundet i februar Den oprindelige foderkohorte bestod af ca dyr fordelt på ca. 700 besætninger. Udpegning af dyrene i foderkohorten blev foretaget af LEC på baggrund af en liste udarbejdet af Fødevarestyrelsen over de ejendomme (CHR nr.), der havde modtaget de relevante fodermidler. Samtlige kreaturer født på disse ejendomme, som stadig var i live, blev markeret i CHR-registeret ved at overføre dyrene til en nyoprettet tabel. Ved opsporingen af ovennævnte ejendomme blev kun medtaget de CHR-nr., der havde modtaget de relevante foderblandinger direkte fra DLG s fabrikker. Besætningsejeren og den praktiserende dyrlæge samt DAKA blev orienteret skriftligt af Fødevarestyrelsen om, at der i besætningen stod foderkohortedyr med angivelse af CKR-nr. på dyrene. Der blev endvidere orienteret om de særlige regler, der på det tidspunkt var gældende for foderkohortedyr for at sikre, at de blev BSE testet. Pr. 1. marts 2005 blev det fra Fødevarestyrelsens side besluttet at dispensere fra BSE bekendtgørelsen 1 med hensyn til disse regler, da alle foderkohortedyrene nu var over 30 måneder, og derfor ville blive testet for BSE i forbindelse med de øvrige gældende regler for BSE overvågningen, hvor alderen for udtagning af BSE-test på slagteri er 30 måneder og derover og for risikodyr er 24 måneder og derover. Foderkohortedyr undersøges således på samme vilkår som øvrige slagtedyr, hvilket betyder, at de ikke længere skal ledsages af et bestemt dokument ved slagtning. Endvidere skal prøven ikke længere udtages af veterinærkontrollen på slagteriet men kan udtages af slagteriets personale, og prøven kan sendes til ethvert laboratorium godkendt til at foretage BSE test, og skal således ikke initialt undersøges på DFVF. Desuden ydes der økonomisk tilskud ved BSE test af slagtede foderkohortedyr svarende til det tilskud, der gives ved BSE test af øvrige slagtedyr. Foderkohortedyrene vil derfor ikke blive fremhævet særskilt senere i denne tekst, idet de på grund af deres alder bliver testet, uanset om de går til almindelig slagtning, bliver aflivet eller f.eks. kasseres ved AM-kontrollen på slagteriet. 1 Bekendtgørelse nr af 20. december 2004 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg ikke længere gældende se afsnittet Dansk lovgivning. BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 17 af 65

18 4.2.3 Overvågning af selvdøde og aflivede kreaturer på DAKA Afhentning og modtagelse af aflivede/selvdøde kreaturer på DAKA Alle selvdøde/aflivede kreaturer samt slagteaffald (SRM) Jylland og Fyn sendes til forarbejdning på det godkendte kategori 1-forarbejdningsanlæg, DAKA, Randers. Kreaturer fra Sjælland bliver leveret til DAKA, Randers via forarbejdningsanlægget DAKA, Ringsted (Ortved). Slagteaffald (SRM) fra Sjælland sendes til DAKA, Ringsted (Ortved), hvor det behandles. Tilsyn med DAKA, Randers og prøveudtagning foretages af kontrolafdeling Århus DAKA s interne instruks Instruks for afhentning, mærkning m.m. af kreaturer Ved aflæsning i Randers : Containeren placeres under en kran for aflæsning af kreaturerne. Derefter køres containeren hen til kalveelevatoren for aflæsning af kalve. Derfra køres til mellemvejning af containeren, og derefter til råvarehallen, hvor grise, søer og andet aftippes i silo. BSE mistænkte dyr skal afhentes separat. Frasortering til hjerneudtagning foretages af slagtehallen i Randers Klinisk mistænkte dyr (BSE) Klinisk mistænkte dyr, hvor DAKA skal videresende hoved til analyse, SKAL afhentes separat. I tilfælde hvor hovedet er videresendt af den stedlige fødevareregion, kan kroppen afhentes af normal dyrebil. Kroppen skal i begge forben mærkes med hvide metaløremærker samt gule OBD-mærker (obduktionsmærker). Numrene på de hvide metaløremærker skal påføres ruteplanen. Dyret skal ophænges på OBD-stang (OBDuktionsstang) i Randers. Såfremt DAKA skal indsende hovedet, udleveres DAKA s: Instruktion til slagtehallen til den person, der - i hvert enkelt tilfælde - skærer hovedet af og pakker det ind til forsendelse. Foderkohortedyr Foderkohortedyr er specielt udvalgte dyr i specielle besætninger. Dyrene er udvalgt af Fødevarestyrelsen og er mærket med GRØNNE øremærker. Vognmanden/chaufføren skal påføre øremærkets farve og nummer på ruteplanen ud for det pågældende dyr. Aflæsning i Randers foretages som normalt. Se også afsnittet om øremærkning. Offentligt tilsyn pga. BSE-mistanke BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 18 af 65

19 Besætninger under offentligt tilsyn pga. et dyr med mistanke om klinisk BSE, må i tilsynsperioden betjenes af den normale dyrebil. Dyrene skal i tilsynsperioden mærkes med øremærke i begge ører. Dyrene skal ophænges på OBD-stang i Randers. Ruteplaner. Udsendelse af ruteplaner til vognmændene igangsættes kl Ved uregelmæssigheder før kontorets åbningstid, kan roadshowafdelingen kontaktes. Ruteplaner skal efter hver dags afhentninger afleveres samtidig med det læs dyr, de tilhører. Ruteplanen skal ved aflevering være korrigeret med antal, art, øremærkenumre på kreaturer og kalve samt andre relevante oplysninger. På ruteplanen afkrydses efterhånden som dyrene afhentes. Ved aflevering af ruteplanen skal afhentningsadresserne være nummererede i den rækkefølge, afhentningen er foretaget. Korrektioner skal foretages med rød skrift. CKR-numre skal påføres ruteplanen ud for de dyr, som hvert enkelt nummer tilhører. Såfremt der er overliggende dyr, skal disse indberettes til Voice Response på tlf BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 19 af 65

20 Selvdøde dyr Det er DAKA s opgave at afhente selvdøde dyr. Formålet er at forarbejde dyrene så smittekæder brydes og gennem denne forarbejdning, at omdanne dyrene primært til kød- og benmel og fedt. Selvdøde dyr skal afleveres til destruktion. Undtaget disse er selskabsdyr som hunde, katte og fugle, som må nedgraves. Fra 1. januar 2001 må produkterne kød- og benmel og fedt fra selvdøde dyr ikke anvendes til foder, men skal bortskaffes på anden vis, evt. ved forbrænding. Hjemmeslagtede kreaturer Det er DAKA s opgave at afhente affald fra hjemmeslagtede kreaturer. Hoveder af hjemmeslagtede kreaturer skal afleveres til opsamling i en plasticpose proceduren omkring opsamling følger den, der er beskrevet for kreaturer, se nedenfor. Skydning Pr. 1. januar 2001 afliver DAKA ikke længere dyr. Der skal dog forefindes boltpistol og patroner i bilerne til brug i nødstilfælde. SRM-materiale Følgende er at betragte som SRM-materiale : Kreaturer, kalve, får, lam, geder, kid, slagteaffald fra samme kategorier, samt affald fra hjemmefrysere. Uanmeldte dyr Det er ikke tilladt, at vognmanden/chaufføren på eget initiativ medtager uanmeldte dyr fra en leverandør, som ikke har foretaget tilmelding. Uanmeldte dyr skal medtages på ejerens eller DAKA s foranledning (sidstnævnte indebærer en opringning fra hovedkontoret til vognmanden) - ellers ikke. Uanmeldte dyr skal noteres på vognmandens/chaufførens notesblok med rød skrift, påført afhentningsrækkefølgenr. Spørg ejeren om korrekt telefonnummer, samt korrekt navn og adresse. På vognmandens/chaufførens blok skrives "UAM" ud for leverandøren. Uidentificerbare dyr. Kreaturer og kalve uden forskriftsmæssig øremærkning skal i begge ører mærkes med hvide metaløremærker. Numrene på de hvide metaløremærker samt U/Ø skal påføres ruteplanen. Dyrene skal ophænges på OBD-stang i Randers. Øremærkning BSE beredskabsplan kvæg - uden bilag - september 2006 Side 20 af 65

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE. Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark

SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE. Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbruger Anliggender, Fødevarestyrelsen December 2004 1 Indledning...5

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder MEMO/03/157 Bruxelles, den 24. juli 2003 Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder Hvad er transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)? TSE er en gruppe af sygdomme, som kan ramme dyr og mennesker,

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig Europa-Kommissionen TSE-køreplan Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer på kort og mellemlang sigt (2005-2009)... 5 2.1. Specificeret risikomateriale...

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00040 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 297.243/72-123 ÆNDRINGSFORSLAG 72-123 UDKAST TIL BETÆNKNING af Marit Paulsen (PE 297.243) SUNDHEDSBESTEMMELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret

Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale Foder- og Fødevaresikkerhed Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat F Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret GD(SANCO)/8572/2002 MR Endelig RAPPORT OM ET KONTROLBESØG I DANMARK I PERIODEN

Læs mere

Beredskabsplan. for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold

Beredskabsplan. for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold Beredskabsplan for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 225/76 19.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 179/60 Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 630/2013 af 28. juni 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

Rapport vedr. tematisk kontrol med korrekt aflivning af dyr til destruktion

Rapport vedr. tematisk kontrol med korrekt aflivning af dyr til destruktion Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION VEST VETERINÆRREJSEHOLDET J.nr.: 2010-V4-721-06431/KKM 25. maj 2010 Rapport vedr. tematisk kontrol af til destruktion Baggrund Veterinærrejseholdet afviklede i 2008/09

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse.

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse. Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009 Denne

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere