Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul"

Transkript

1 Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dimensioner i projektet Projektets empiriske fundering Metodiske overvejelser Projektets tidshorisont Læseplan Resultater og anbefalinger Hvem er de studerende? Vejledning Undervisningens rammer Informationsniveau Den social-faglige dimension Beskrivelse af de studerende De studerendes motiver for at læse/tilgang til studiet Idealtype 1: Den anvendelsesorienterede idealtype Idealtype 2: Den impulsive idealtype Idealtype 3: Den dannelsesorienterede idealtype Idealtype 4: Den rationelle idealtype Fuldtid eller deltid Studieglæde Overvejelser om ophør af studiet på DPU Oplevelse af det faglige niveau og studiernes sværhedsgrad De studerendes vurdering af deres eget faglige niveau De studerendes vurdering af studiernes sværhedsgrad De studerendes oplevelse af undervisernes forventninger til de studerende Undervisernes oplevelse af de studerendes faglige niveau Opsamling Vejledningen Kvaliteten af vejledningen generelt Vejledningens rammer Forventningsafstemning Vejledning om vejledning Vejledningsformer - hvad foretrækkes og hvad opleves

3 4.4.1 Holdvejledning Gruppevejledning Individuel vejledning Årsager til overensstemmelse mellem hvad der foretrækkes, og hvad der opleves Opsamling på vejledningsformer Vejledningsmåder Det personlige møde Mail Digitale medier og telefon Årsager til forskelle på foretrukne og oplevede vejledningsmåder Brug af mulighederne for vejledning Hvad kan forhindre den studerende i at benytte sig af tilbuddet om vejledning? Opsamling Ansvar for progression i vejledningen og initiativ til aftaler Ansvar for progression i vejledningen Initiativ til vejledningsaftaler Opsamling Forventninger til vejlederen Forventninger til faglighed Opsamling Forventninger til vejledningsrelationen Opsamling Feedback og klager Opsamling Undervisningens rammer Sekventielt eller parallelt Store eller små hold Øvelsesforløb Incitamenter til fremmøde Information om modulernes faglige krav Information om tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter Opsamling på undervisningens rammer Studiestøttende aktiviteter Det sociale netværk Intro Solidaritet

4 6.1.3 Studiegrupper Fagligt-/sociale arrangementer Opsamling på studiestøttende aktiviteter Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

5 1 Indledning I dette projekt ser vi på, hvorledes studerende og vejledere på uddannelserne i pædagogisk sociologi, antropologi og filosofi på DPU oplever undervisningen, vejledningen og studiestøttende aktiviteter. Denne rapport indskriver i sig et større projekt, hvis mål er, at udvikle vejledningens form og dimensioner samt udvikle studiestøttende aktiviteter med henblik på at sikre, at flere studerende på de tre uddannelser tilmelder sig og gennemfører eksamen samt oplever et større læringsudbytte. I dette tilfælde skal det bl.a. gøres ved at udvikle vejledningen og studiestøttende aktiviteter, som kan suppleres og koordineres med undervisning og prøveformer. De nye initiativer skal afprøves inden for den økonomiske ramme, som er tildelt projektet. Nærværende rapport udgør startstedet for denne ambition, idet hensigten er at tage temperaturen på situationen som den ser ud nu dvs. i foråret 2011 og dermed giver et grundlag, hvorpå der kan gives handlingsanvisninger og udpeges særlige problemfelter. 1.1 Dimensioner i projektet I udgangspunktet arbejder denne rapport med følgende fire dimensioner, der samtidigt også fungerer som målsætninger for det samlede projekt: 1. De studerende skal have en bedre vejledningsoplevelse. Hvis flere studerende skal gennemføre studierne på DPU, er det væsentligt at de trives. Dette kan en god oplevelse af den relationelle dimension i vejledningssamarbejdet bidrage til, og derfor er det centralt med en fokusering på de problemstillinger, der kan hindre en god vejledningsoplevelse både fra den studerendes og vejlederens perspektiv. Dette bliver undersøgt i denne rapport, hvor vi trækker på et stort empirisk materiale indsamlet blandt såvel de studerende som blandt vejlederne. 2. De studerende skal opleve at opna et øget fagligt udbytte. Hvis de studerende oplever et øget fagligt udbytte formodes det, at flere har mod på at tilmelde sig og gennemføre eksamen. Derudover kan det antages, at færre vil falde fra uddannelsen. I denne undersøgelse belyser vi, hvordan rammerne for undervisningen, vejledningen og studiestøttende aktiviteter kan være med til at øge de studerendes oplevelse af fagligt udbytte. Herunder hvordan de tre dimensioner spiller sammen. Vi belyser ikke selve indholdet af undervisningen. 4

6 3. De studerende skal opleve en bedre sammenhæng mellem undervisning, vejledning og eksamen. Det antages, at en bedre sammenhæng og øget ma lrettethed omkring undervisningen og de ma l, de studerende eksamineres ud fra, burde det medvirke til at skabe en højere STÅ -produktion. Det undersøger vi i denne rapport ved at fokusere i særlig grad pa de studerendes vurderinger af situationen som den forholder sig pt. om de oplever en sammenhæng mellem undervisningens indhold, vejledningens fokusering og eksamen. 4. Projektet skal give de studerende, modulansvarlige og vejlederne et bedre grundlag for en mere effektiv og stærkere organiseret vejledning. Set i lyset af de forestående nedskæringer i det forventede antal timer per studerende til vejledning, fremstår det som ekstra vigtigt og nødvendigt, at ressourcerne bliver brugt optimalt. Yderligere er det vigtigt, at både undervisere og studerende har en oplevelse af, at deres tid bliver brugt effektivt og fornuftigt. I dette er der flere aspekter. Ét aspekt er, at ønsker man at forbedre nogle af de foregående dimensioner, så er vejledningen et centralt sted, at sætte ind. Men bliver der færre ressourcer til vejledning, er det nødvendigt, at vejledningstiden bliver brugt mere effektiv. Et andet aspekt er, at skal vejlederne ændre på deres nuværende praksisser, kunne en væsentlig gulerod i den forbindelse være muligheden for at effektivere vejledningen, således at tidsforbruget blev mindsket og effekten maksimeret. Disse fire dimensioner aftegner samlet set de parametre denne rapport navigerer indenfor. Disse understøttes igen af rapportens empiriske fundering, som vi meget kort gennemgår i næste afsnit, og udfoldes konkret i rapportens empiriske materiale, som beskrives efterfølgende. 1.2 Projektets empiriske fundering Denne rapport er skrevet på grundlag af et omfattende empirisk materiale, hvor vi har undersøgt såvel de studerendes som vejledernes/undervisernes oplevelse af en række forhold omkring undervisningen, vejledningen og eksamen. Dette er sket blandt undervisere og studerende på de tre kandidatuddannelser, der blev udbudt på det daværende Institut for Pædagogik. Udover ovennævnte empiri trækker vi også på empiri fra Tilde Juul s speciale (Juul 2010), som omfatter interviews med 18 studerende, tre studenterinstruktorer, to undervisere og en leder, indsamlet ultimo 2009 og primo Desuden inddrager vi en kvantitativ undersøgelse af de studerendes trivsel udarbejdet af Nadja Hjort Heidemann og Birgitte Dam i dec (Heidemann og Dam 2010). 5

7 Nedenstående figur viser en oversigt over projektets empiriske fundering. Højre side indeholder materialet indsamlet blandt vejlederne og venstre side, materialet indsamlet blandt de studerende. Studerende: 213 besvarelse af spørgeskema. Vejledere: 52 besvarelser af spørgeskema. Empirisk materiale Studerende: 6 fokusgruppeinterviews med i alt 23 deltagere. 6 fra Pædagogisk filosofi 4 fra Pædagogisk Antropologi 13 fra Pædagogisk Sociologi Vejledere: 4 fokusgruppeinterviews med i alt 15 deltagere. 6 fra Pædagogisk filosofi 5 fra Pædagogisk Antropologi 4 fra Pædagogisk Sociologi Samlet set har den kvantitative undersøgelse modtaget 213 besvarelser fra de studerende. Disse fordeler sig med 33 % (70 besvarelser) fra pædagogisk antropologi, 16 % (33 besvarelser) fra pædagogisk filosofi og endelig 52 % (110 besvarelser) fra pædagogisk sociologi. På den måde kan det konstateres, at besvarelserne på rimelig vis afspejler den generelle fordeling på uddannelserne (se bilag 2). Hovedparten af respondenterne påbegyndte deres studie i 2010 (75 %) og 2009 (15 %). Der er ingen statistisk signifikant forskel på de tre studieretninger i denne henseende. Derimod er der forskel på kønsfordelingen på de tre uddannelser som nedenstående figur illustrerer. Samlet set er majoriteten af de studerende på DPU kvinder (78 %) og de udgør da også den største majoritet på både antropologi og sociologi, hvorimod filosofi har en majoritet af mandlige studerende. 6

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89% 75% 64% 36% 25% 11% Pædagogisk antropologi Pædagogisk filosofi Pædagogisk sociologi Kvinde Mand Figur 1. Kønsfordelingen på de tre uddannelsesretninger. N=213. Lidt over halvdelen af de studerende i materialet 55 % - er uddannede pædagoger og lidt over en fjerdedel af de studerende (28 %) har en baggrund som lærere. Tilsammen udgør disse to kategorier 83 % af de studerende samlet set. De resterende studerende fordeler sig stort set ligeligt mellem universitetsbachelorer (5 %), socialrådgivere (4 %), sygeplejersker (4 %) og andre professionsuddannelser (4 %). I forhold til de forskellige uddannelser er der tilsyneladende en svag overrepræsentation af lærere på filosofi, mens andelen af pædagoger er størst på sociologi. Antropologi og filosofi har til gengæld mange universitetsbachelorer i forhold til sociologi. Disse tal er sammenlignelige med de gennemsnitlige tal for opgørelserne over optagne studerende på DPU. (se Bilag2, tabel 2) Lige knap en fjerdedel (23 %) af respondenterne har gennemført suppleringsuddannelsen forud for deres kandidatstudium på DPU, hvilket er sammenligneligt med fordelingen mellem supplering/ikke suppleringspladser ved optagelsen Metodiske overvejelser Spørgeskemaet er blevet uddelt til alle ansatte, som enten vejleder eller underviser på Institut på Pædagogik og til alle studerende fra pædagogisk filosofi, antropologi og filosofi, som var tilmeldt undervisning i forårssemesteret Det betyder, at besvarelserne ikke omfatter specialestuderende eller studerende som af forskellige grunde ikke er tilmeldt undervisningen. Svarprocenterne kan læses i bilag 1. I første omgang blev spørgeskemaerne til underviserne lagt ud i dueslagene med opfordring til at udfylde det. I denne omgang kom svarprocenten kun op på omkring 15 %. Derfor besluttede vi at tage personlig kontakt til alle målgruppens undervisere. Enkelte ønskede ikke at besvare skemaet en- 1 På pæd.soc. er 36 ud af 180 pladser tildelt suppleringsstuderende, på pæd. Ant er det 28 ud af 140, hvilket svarer til 20 % 7

9 ten pga. tidspres eller modvilje til projektet, men langt de fleste havde glemt det. Svarprocenten steg herefter til 63 %. De studerendes spørgeskemaer er blevet delt ud i forbindelse med undervisningen. Vi har været ude på alle hold to gange for at sikre en så høj svarprocent som mulig. Efterfølgende er skemaet blevet sendt pr. mail til alle studerende for at give dem, der ikke har deltaget i undervisningen mulighed for at svare. Der kom kun få besvarelser retur. Grunden til, at vi ikke i første omgang lavede spørgeskemaet elektronisk, var, at erfaringen viser at svarprocenten ofte ikke bliver særlig høj. (fx DPU s centrale evalueringer af undervisningen) Alle studerende og undervisere har fået tilbuddet om at deltage i fokusgruppeinterviews. Vi bestræbte os på blandt de studerende, at have min. én fokusgruppe med hver studieretning i København, hvilket også lykkedes. Grunden til, at der er repræsenteret flere studerende fra Pædagogisk sociologi, er, at vi oplevede en langt større interesse på denne studieretning for at deltage. I Århus har vi kun afholdt ét fokusgruppeinterview med studerende, da det ikke var muligt for os at rekruttere flere studerende i Århus den pågældende dag, hvorfor det også kun er studerende fra Pæd. Soc. der er repræsenteret dér. De studerende på sociologi og antropologi har selv meldt sig til fokusgrupperne efter opfordring i forbindelse med uddeling af spørgeskemaerne. Kun én af de studerende på filosofi har selv meldt sig. Resten er rekrutteret via telefonopringninger. Ud af de første syv opringninger sagde fem studerende ja til at deltage. Grunden til, at de i første omgang ikke havde meldt sig, var enten, at de ikke vidste, hvad en fokusgruppe var, eller at de ikke havde troet, at de kunne bidrage med noget. Blandt de studerende valgte vi primært at lave segmenterede fokusgrupper med studieretningen til fælles (Halkier 2008: 28-9). Dette gjorde vi for at de studerende kunne tale ud fra samme referenceramme. Dog forsøgte vi også at lave en sammensat gruppe med forskellige studieretninger, hvilket viste sig at bringe nye temaer på banen, da nogle studerende havde erfaringer, som de andre ikke kendte til, hvilket gav anledning til, at nogle tematikker blev uddybet mere. Blandt underviserne har vi gennemført ét interview i Århus og tre i København. Vi valgte fra starten at lave sammensatte grupper (repræsenterer forskellighed), med repræsentanter fra forskellige studieretninger. Vi antog, at det ville være en ulempe, hvis deltagerne kendte hinanden for godt og havde alt for fælles forståelser af de temaer, der skulle diskuteres. Derudover kunne der være fare for at diskussionen ville blive alt for fagspecifik. I en af fokusgrupperne oplevede vi dog en tendens til, at deltagerne havde fokus på at skulle forsvare den praksis, der er på netop deres uddannelsesretning i stedet for at diskutere mere åbent. Alle interviews er optaget på bånd, og vi har skrevet referater heraf. Citaterne i rapporten er i nogle tilfælde rettet til for sproglige fejl og unødige gentagelser. Et enkelt interview med undervisere er op- 8

10 taget på video, som skal bruges til formidling af projektets resultater. Der skal her tages højde for, at informanterne ikke har haft mulighed for at være anonyme, hvilket kan påvirke deres udsagn. Interviewene er foretaget ud fra en semistruktureret spørgeguide. De overordnede temaer følger de samme temaer, som bliver brugt i den kvantitative undersøgelse. Vi stillede også informanterne mere konkrete spørgsmål undervejs, som tog udgangspunkt i resultaterne af den kvantitative undersøgelse, med henblik på at komme nærmere de svar, der blev givet dér. Spørgeguides er vedlagt ( bilag 3). Når vi gennem rapporten citerer studerende, vil de være angivet med studieretning samt årstal, som angiver det år, de startede på uddannelsen. 1.3 Projektets tidshorisont Projektet blev igangsat i april 2011 og forventes afsluttet i februar Forårssemesteret er blevet brugt på indsamling af kvantitativ og kvalitativ empirisk viden, med henblik på at skabe et bedre grundlag for planlægning og afprøvning af konkrete udviklingsinitiativer. I efteråret 2011 iværksættes i samarbejde med undervisere og studenterinstruktorer forskellige aktiviteter på alle tre studieretninger. Evaluering af projektet foretages i januar - februar Det giver følgende tidslinje for projektets aktiviteter: Marts - juli 2012 Forundersøgelse, idéudvikling Juli Præsentation af undersøgelsens resultater og nedsættelse af implementeringsgruppen Juli - august Planlægning af konkrete aktiviteter September - december Gennemførelse af aktiviteter (med systematisk erfaringsopsamling) Januar 2012 Evaluering Februar 2012 Fremlæggelse af evaluering/resultater 9

11 1.4 Læseplan I kapitel 2 opsummerer vi vores hovedresultater og anbefalinger. I kapitel 3 tegner vi et portræt af de studerende pa DPU med udgangspunkt i besvarelserne af undersøgelsens spørgeskema. I kapitel 4 ser vi pa vejledningsformer og udbyttet af disse. Det centrale i dette kapitel vil være en diskussion af de forskellige muligheder for vejledning, og hvor de studerende og vejlederne typisk oplever at ga fejl af hinanden. I kapitel 5 analyserer vi undervisningens rammer med udgangspunkt i de studerendes overordnede oplevelser af dette. Endelig i kapitel 6 skifter vores fokus til en diskussion af de studiestøttende aktiviteter. Centrale temaer i dette kapitel vil være introduktionen til studielivet pa DPU, studiegrupper, prioriteringen af løbende information til de studerende og brugen af it-relaterede hjælpemidler sa som Blackboard. 10

12 2 Resultater og anbefalinger Denne rapport tegner på mange områder et positivt billede af undervisningsmiljøet på DPU. Rapporten indeholder positive vurderinger af den tilbudte vejledning, organiseringen af undervisningen og en række andre forhold omkring studiet. De nuværende tilbud fungerer tilsyneladende. Dermed ikke sagt, at tingene ikke kan blive endnu bedre. Der er en række områder, hvor de studerende og underviserne i denne rapport peger på forskellige problemer. Det er ydermere kendetegnende for en del af disse problemfelter, at de fremstår som områder, hvor det er muligt at ændre på den nuværende praksis. Dog er der også problemstillinger, som bunder i forskellige opfattelser af bl.a. uddannelsens formål og underviserens rolle, som fx er afgørende for, hvordan den enkelte mener, at vejledningen skal tilrettelægges og hvad den bør indeholde. Dette er forhold, som vi ikke umiddelbart kan ændre på med konkrete indsatser, men denne rapport kan måske bidrage til at forskellige praksisser bliver taget op til refleksion og diskussion i fagmiljøerne. På grundlag af rapportens analyser kan vi pege på følgende hovedproblemfelter: 1) Italesættelsen af de studerendes professionsbaggrund som problematisk, bør ændres. Mange studerende oplever dette som nedsættende og kan ende som en selvopfyldende profeti ved at de studerende oplever deres professionsbaggrund som mindre betydningsfuld. Det, at de studerende har en professionsbaggrund er et vilka r for DPU og bør kunne vendes til noget positivt. 2) Vejledningsindsatsen pa DPU bør prioriteres højere og der bør satses pa en betydelig effektivisering igennem øget standardisering af vejledningstilbuddene og systematisk information om vejledningens indhold og rammer til de studerende. Vejledningen fungerer godt for de studerende, der fa r vejledning, men det er et omra de, som ba de vejledere og studerende peger pa, er præget af voldsom uenighed om, hvad der kan forventes og hvilke roller vejleder og vejledte bør spille. En konsekvens af dette er, at vejledningstilbuddet bliver meget varierende. Fra vejledernes side fremga r det at erfaringsudvikling og diskussion om vejledningen er begrænset, hvilket efterlader de enkelte vejledere alene med at fastlægge tilbuddet og at vejledningen i visse tilfælde opleves som meget tids- og ressourcekrævende. 3) Omkring undervisningens rammer bør man medtænke brugen af studiegrupper i undervisningen. Det kan dels give besparelser i kraft af at flere hold kan undervises samlet i plenum og dels øge fastholdelsen af de studerende igennem det netværk som studiegruppen kan give dem. Satsningen pa undervisning i mindre hold pa pædagogisk sociologi vurderes af 11

13 de studerende som værende mislykket, da holdstørrelsen ikke udnyttes ift. muligheden af brug af forskellige undervisningsformer. 4) Ånvendelsen af IT til at facilitere og supplere informationsflowet til de studerende fremsta r som mindre vellykket. Blackboard bedømmes negativt af sa vel studerende som undervisere og vejledere. Det anbefales, at det undersøges om BB kan forbedres eller om der kan anvendes andre alternative systemer. I de følgende afsnit kommer der en mere detaljeret opsummering på analyserne i de forskellige kapitler i rapporten. Disse bliver hver især efterfulgt af forslag til en række konkrete indsatser på det pågældende område. 2.1 Hvem er de studerende? Flertallet (83 %) af de studerende vurderer sig selv som fuldtidsstuderende. 41 % har slet ikke erhvervsarbejde ved siden af studiet, 24 % arbejder under 10 timer pr. uge og kun 15 % arbejder over 20 timer. Ca. halvdelen af de studerende har hjemmeboende børn. De studerende med børn har i noget mindre grad erhvervsarbejde ved siden af studiet, og deltager i lidt mindre omfang i studiegruppearbejde. De studerende har en positiv faglig selvopfattelse og er generelt glade for deres studium. Det, at de studerende rekrutteres fra professionsuddannelser bliver ofte formuleret som værende et problem uden nødvendigvis at være det. En del studerende oplever at blive talt ned til pga. deres faglige/uddannelsesmæssige baggrund. De studerende med en universitetsbachelor oplever ba de, at der bliver talt ned til dem og hen over hovedet pa dem (som om de ikke findes). De oplever samtidig, at der bliver talt uretmæssigt ned til deres medstuderende med professionsbaggrund. Studerende oplever samtidig ikke at deres ressourcer og praksiserfaring bliver anerkendt og brugt pa DPU. Underviserne mener generelt de studerende kommer med for svage akademiske forudsætninger, men oplever de studerende som meget forskellige. De studerende mener ogsa de har meget forskellige forudsætninger, hvilket ikke kun afhænger af uddannelsesbaggrund. De studerende efterlyser obligatorisk suppleringskursus for alle med professionsbaggrund. 12

14 Konkrete forslag til forsøgsindsatser: De studerendes oplevelse af den ma de, de bliver mødt pa skal formidles til underviserne. Underviserne er tilsyneladende ikke bevidste om den ma de deres holdninger fremsta r og det fremga r heller ikke som deres intension. Dette bør der ikke desto mindre være en større bevidsthed om. Det er vigtigt, at de universitære krav bliver tydeliggjort, men uden at det lyder som om, at de studerende kommer uden forudsætninger og ikke har potentiale til at blive gode akademikere. Forslag til ændringer på længere sig: Optagelsessamtaler eller optagelsesprøver, som fundament for optagelse pa studiet. Dette vil dels kunne gøre, at studerende med bedst mulige forudsætninger optages, og dels gøre det mere klart for de studerende, hvad et kandidatstudium indeholder, og hvad der forventes af forudsætninger. Da der er lovmæssige begrænsninger for at kunne tilbyde suppleringsuddannelse til alle kunne det overvejes at lave et sommerskolekursus umiddelbart før studiestart. 2.2 Vejledning Analyserne i dette kapitel peger på følgende punkter, som værende centrale: Udgangspunktet for analyserne er pa mange ma der meget positivt. Blandt de studerende, der har modtaget vejledning, er der en generel positiv holdning til vejledningen og udbyttet af denne. Der er generel enighed om brugbarheden og mulighederne blandt de studerende og vejledere om de forskellige vejledningsformer. Dette betyder, at der er overensstemmelse omkring hvad fx gruppevejledning og individuel vejledning rummer af fordele og ulemper samt hvor i et givent forløb, de forskellige vejledningsformer kan anvendes med størst udbytte. Ånalyserne peger pa, at studerende og vejlederne i en række tilfælde ga r galt af hinanden, og at det som oftest handler om en manglende forventningsafstemning hos de involverede. Dette peger pa, at der med fordel kunne arbejdes pa at sikre en bedre og mere systematisk forventningsafstemning, sa ba de vejledere og studerende blive bedre til at eksplicere deres forventninger til et givent vejledningsforløb. 13

15 I forlængelse af dette, peger analyserne pa, at der er en generel mangel pa introduktion til vejledning. Denne vejledningens ÅBC eksisterer i nogen grad allerede i form af publikationen Vejledning om vejledning, men denne peger undersøgelsen pa er det de færreste studerende og vejledere, der kender. Der er ogsa et væsentlig problemfelt omkring afslutningen af vejledningsforløbene og den afsluttende bedømmelse og de studerendes muligheder for at klage over vejledningen og/eller bedømmelsen. I analyserne peges der pa, at der et betydeligt og i mange tilfælde, uudnyttet læringspotentiale ved en øget fokusering pa, at give de studerende en tilbagemelding pa bedømte opgaver. Tilbagemeldingerne sker i mange tilfælde slet ikke. En a rsag til dette er, at nogle vejledere er betænkelige ved at give feedback pa bedømte opgaver, fordi de frygter, at dette kan blive anvendt i en evt. klage over bedømmelsen eller den forudga ende vejledning. En anden a rsag er, at der mangler en systematisering/kultur fra undervisernes side, sa feedback bliver en naturlig del af eksamensforløbet. Studerende er selv forbeholdne ved at bede om denne tilbagemelding, fordi de frygter, at det vil forstyrre vejlederne for meget, selvom de meget gerne vil have den. Netop tilgængeligheden er et væsentligt omra de. De studerende oplever i mange tilfælde vejlederne som meget travle og svære at komme i kontakt. Men ogsa vejlederne oplever i en række tilfælde, de studerende som meget travle og svære at lave aftaler med. Ånalyserne peger pa, at der næsten er tale om en gensidig myte. I det perspektiv peger denne problemstilling tilbage til den tidligere nævnte problemstilling om vigtigheden af at klargøre og eksplicere forventninger til hinanden: Det handler om, at ba de studerende og vejledere skal blive bedre til at kommunikere hvad de kan og vil i vejledningssituationen, ogsa na r det gælder ting som aftaler om tid og sted til vejledning. Ånalyserne peger ogsa pa nødvendigheden af, at vejlederne prioriterer vejledningen pa lige fod med øvrige arbejdsopgaver. Det bør tilstræbes at der opna s en konsensus en forventning om at god og grundig vejledning er en central faktor for at sikre et optimalt læringsudbytte, og at den derfor bør prioriteres derefter i det daglige arbejde. Samlet tegner analyserne et billede af, at vejledningen på uddannelserne på DPU lider under, at den ikke bliver prioriteret højt nok. I nogle tilfælde bliver den set som sekundært i forhold til selve undervisningen og forskningen. Det har gjort, at den ikke altid får den nødvendige opmærksomhed, hvilket har nogle uheldige bivirkninger. For det første medfører det i en række situationer, at de formelle og ydre forhold omkring vejledningen ikke bliver præciseret overfor de studerende. Det gør for det andet at forventningsafstemningen i forhold til vejledningen og de former den skal finde sted under, 14

16 ikke altid bliver tilstrækkeligt ekspliceret i relationen mellem vejleder og den studerende, hvilket kan give problemer for begge partere. Det indebærer for det tredje at vejledningen opleves som mindre værdifuld set fra de studerendes perspektiv og som mere besværlig set fra vejledernes perspektiv. Det leder til følgende anbefalinger: Respons pa eksamensopgaver bør systematiseres og gøres til en obligatorisk og naturlig del af vejledningen. Det er vigtigt for at øge det pædagogiske udbytte og sikre den nødvendige læringsmæssige progression hos de studerende. Systematikken skal samtidigt sikre, at vejlederne ikke oplever det som en ekstra belastning i forhold til den nuværende situation, og at de studerende ved, hvad de kan forvente. Der bør være synlige retningslinjer for hvor meget vejledning den enkelte studerende bliver tilbudt pa hver enkelt modul, og hvordan denne vejledning forega r. Det skal sikres, at de studerende fa r den nødvendige information, og at der er en overensstemmelse i vejlederkorpset om disse retningslinjer. Ved alle former for vejledning bør studerende og undervisere blive bedre til at forventningsafstemme. Det er dog særlig væsentligt i forhold til den individuelle vejledning, hvor der er størst risiko for, at vejlederne og de studerende kan ga galt af hinanden. Det anbefales, at der udvikles pa gruppevejledningsformen, sa de studerende fa r en mere aktiv rolle ift. hinanden. Det kan frigøre ressourcer til andre former for vejledning, og mindske følgerne af den planlagte reduktion af timer til vejledning. Det anbefales endvidere, at vejlederbyrden i nogle tilfælde/pa nogle fag, fordeles pa flere vejledere, da det opleves, at det i nogle tilfælde skaber logistiske problemer at fa afviklet vejledningen pa tilfredsstillende vis. Dette kunne fx opna s ved at opstille et max-antal studerende per vejleder per fag. Undervisere bør ikke tage i mod vejlederopgaver i perioder, hvor de er bortrejste. Konkrete forslag til forsøgsindsatser: Vejledning om vejledning skal opdateres ba de med hensyn til indhold og layout. Trykkes og deles ud til nye studerende og undervisere ved semesterstart. Åt der udvikles en skabelon for gensidig forventningsafstemning i forbindelse med afholdelse af individuelle vejledningsforløb. Denne skal gives til alle studerende samt vejledere. Tydeliggørelse af muligheden for at henvende sig til studiekoordinator, modulansvarlig eller studenterrepræsentanter i studienævnet, hvis der er problemer med vejledningen. 15

17 Der afholdes et vidensdelende vejlederseminar for undervisere. Åt der gennemføres systematisk tilbagemelding pa eksamensopgaver i et eller flere moduler, og det leder til udviklingen af norm for, hvorledes dette kan gribes an mest effektivt og med sigte pa at øge de studerendes læringsudbytte og progression i uddannelsen. Forslag til ændringer på længere sigt: Åt det bliver almindeligt, at oplysninger om de tildelte vejledningsressourcer fremga r i studieordningen. Åt kulturen omkring vejledningen generelt bliver en integreret del af undervisningsplanlægningen og udførslen af denne, samt at det bliver anset som en mulighed for positiv og privilegeret kontakt mellem de studerende og vejlederne. 2.3 Undervisningens rammer Undersøgelsens overordnede anbefalinger: Det virker ikke som om de studerendes udbytte af undervisningen nødvendigvis er bundet op pa om den forega r pa store eller sma hold. Det handler mere om undervisnings- og eksamensformer. Det anbefales, at der skabes undervisningsrum, hvor de studerende fa r større mulighed for at være aktive fx ved diskussion og fremlæggelser. Studerende oplever at fa mest ud af fag, hvor der er incitamenter til at komme til undervisningen. De fag, hvor der er løbende afleveringer, synes de studerende, det er vigtigere at komme til undervisningen og de oplever ogsa et større læringsudbytte, na r de løbende skal producere noget. De studerende efterlyser mere anvendelsesorienteret undervisning fx, hvordan kan der bygges bro mellem teori og praksis. Indholdet af undervisningen og dens tilknytning til evt. øvelsesforløb bør gennemtænkes. Der efterlyses en større sammenhæng mellem undervisning, øvelsesforløb og studiegruppeaktiviteter. Underviserne kunne evt. lægge op til øvelser eller anbefale, hvilke tekster de studerende skal gennemarbejde. Konkrete forslag til forsøgsindsatser: 16

18 Temabaserede studiekredse for 3. semesterstuderende. Studerende sta r for oplæg til diskussion. Underviser fa r tilstedeværelsestimer og timer til administration. Studiekredsene er frivilligt, men med en form for forpligtelse, na r man har meldt sig. Øvelsestimer i forlængelse af undervisningen. Undervisere fa r tilstedeværelsestimer. Undervisertilstedeværelse i studiegruppetiden den første ma ned i første semester. Underviseren cirkulerer rundt mellem grupperne og giver ra d til tekstlæsning, diskussion osv. Underviserne laver forsøg med at inddrage studiegrupperne i planlægning af undervisningen. Forslag til indsatser på længere sigt: Ånderledes tilrettelæggelse af visse fag og eksamener i fremtiden (kan tidligst ske i fora ret 2011) Oparbejdelse af mere systematisk samarbejde mellem virksomheder/offentlige arbejdspladser og studieprojekter. Dette gøres fx pa CBS i øjeblikket (www.cse-lap.dk). Det kan være en ma de at skabe mere fokus pa hvordan studiemæssige kompetencer kan anvendes pa arbejdsmarkedet. 2.4 Informationsniveau Undersøgelsens overordnede konklusioner: Hver fjerde studerende er utilfreds med informationsniveauet om undervisningens rammer. Det efterlyses, at der bliver givet flere informationer sa vel som studievejledning i starten af studiet ogsa efter at introforløbet er slut. I forlængelse heraf kan det konkluderes at alle interviewede studerende og undervisere anser Blackboard som værende gammeldags og ulogisk, hvorfor vigtig information ikke altid kommer frem til alle. BB s manglende brugervenlighed betyder, at der findes pa alternative og ofte mindre optimale og tilfældige ma der at kommunikere pa. De studerendes e-læringsplatform, Obelisk, bliver derimod anset for at have et bedre fremtidigt potentiale. Mange studerende bruger ikke deres ÅU-mail, hvilket besværliggør kommunikationen mellem universitetet og de studerende. Desuden er det et problem, at lagerkapaciteten i postkasserne er meget lille. Konkrete forslag til forsøgsindsatser i efteråret: 17

19 Der bør skabes mere rum for at kunne stille spørgsma l af praktisk karakter i studiestartsperioden. I denne forbindelse vil det være oplagt med forskellige oplæg i forlængelse af studiestarten, fx om at være studerende pa DPU, vejledningens rammer. Det anbefales at BB skiftes ud med et mere brugervenligt system. Hvis ikke det kan gøres anbefales det at investere i Obelisk (de studerendes e-læringsplatform). Nogen lønnes for at vedligeholde siden og introducere de studerende hertil. Der bør kommunikeres mere og bedre om vigtigheden af at bruge sin ÅU-mail. Der bør arbejdes pa at skabe mere plads i postkasserne. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal studerende gøres opmærksomme pa, hvor lidt postkassen kan rumme. Det anbefales at der laves et nyhedsbrev pa alle studieretninger e n gang om ma neden, som lægges ud pa Obelisk og BB. Mentorordning. Fx kan erfarne studerende i en periode have ansvar for at følge en gruppe nye studerende. Forslag til indsatser på længere sigt: En fastansat fa r ansvar for at opdatere og formidle al information til undervisere og studerende (nyhedsbreve, skriftlige studievejledninger, Obelisk) 2.5 Den social-faglige dimension Undersøgelsens overordnede konklusion på dette område: Undersøgelsen peger pa, at hvis studerende har et større kendskab til hinanden er de mere solidariske i forhold at ville hjælpe hinanden. Derfor bør der gøres mere ud af, at de studerende fa r et større kendskab til hinanden allerede i studiestartsperioden. Ikke kun inden for studiegrupperne, da de studerende kan blive meget sa rbare, hvis de ender i en mindre velfungerende gruppe eller af forskellige a rsager ryger ud af gruppen. Undersøgelsen viser at studerende har behov for at blive set som individ for at opleve at have et tilhørsforhold til universitetet. Dvs. at have personlig kontakt med undervisere eller andre studerende. Pt. er det kun i den individuelle vejledning at studerende oplever, at dette behov bliver opfyldt. Studiefacilitering bliver af de studerende opfattet som et vigtigt element. Dog efterlyses opfølgende møde omkring en ma ned efter studiestart, hvor der er mulighed for at reetablere 18

20 grupper og tale eventuelle problematikker igennem. Der opfordres ogsa til, at der ved hver semesterstart er et arrangement, hvor studiegrupper bliver dannet pa ny, da der ofte er behov for nye samarbejdspartnere, efter faglige interesser, senere i studiet eller fordi folk har forskellige prioriteter og hastigheder igennem studiet. Studiestartsarrangementet bliver opfattet meget positivt. De studerende føler sig godt modtaget. Men der efterlyses flere sociale arrangementer for de enkelte hold i ma nederne efter. Konkrete forslag til forsøgsindsatser: Faciliterede faglige/sociale arrangementer i starten af 1. semester. Forma l: at lære hinanden at kende via fagligt relaterede aktiviteter/ lege (jf. Pilotprojekt pa Pæd. Psyk. Fora r 2009 faciliterede tirsdagsbarer) Opfølgning pa studiegruppefacilitering efter en ma ned og ved starten af andet semester. Studieprocessamtaler. Et værktøj til de studerende til at blive mere bevidste om studiemæssige barrierer mhp. at kunne ha ndtere dem. (Se evt. Hansen 2010) 19

21 3 Beskrivelse af de studerende I dette kapitel vil vi fremstille en profil af de studerende både med udgangspunkt i hvordan de beskriver sig selv, men også ud fra, hvordan underviserne oplever studenterprofilen. Kapitlet bygger dels på en række faktuelle oplysninger fra spørgeskemaerne og dels nogle mere dybdegående analyser af vores fokusgruppeinterviews. Derudover trækker vi på data og analyser fra Juuls speciale (Juul 2010). 3.1 De studerendes motiver for at læse/tilgang til studiet Igennem vores interviews har vi fået påvist, at studerende har vidt for forskellige tilgange til deres studie på DPU, herunder hvilke motiver de har for at læse, hvordan de oplever undervisning, vejledning og studiestøttende aktiviteter og hvordan de handler ift. de studiemæssige barrierer, de møder undervejs. Juul har i sit speciale beskrevet fire idealstudentertyper på DPU (Juul 2010:50). Vi vil nedenfor kort skitsere de fire typer, og hvordan vi ud fra vores empiriske materiale tænker, at DPU som uddannelsesinstitution med fordel kan tage disse studentertyper med i sine overvejelser i tilrettelæggelsen af vejledning, undervisning og studiestøttende aktiviteter. Idealtyperne er også værd at have i baghovedet, når rapportens forskellige analyser og diskussioner læses Idealtype 1: Den anvendelsesorienterede idealtype Denne idealtype har enten valgt kandidatuddannelsen på DPU for at få et specifikt jobskifte eller for at få mere fleksible jobmuligheder. Det er vigtigt for denne type studerende at kunne se, hvad uddannelsen konkret kan føre til og derfor er det væsentlig at kunne se et formål med det faglige indhold, og der er fokus på, om det er anvendeligt. Den studerende er flittig og pligtopfyldende, men afhængig af en synlig pædagogik. Den studerende kan have svært ved at afkode de akademiske krav. Den studerende er ikke absolut ressourcestærk, men optaget af gode resultater og stiller store krav til sig selv. Denne idealtype synes at være dominerende i både Juuls interviewmateriale og i denne undersøgelses. Det er samtidig dem, der mange gange oplever de største studiemæssige barrierer. Stress og en følelse af utilstrækkelighed kan føre til, at denne idealtype opgiver studiet. Når det gælder tilrettelæggelse af undervisning er det for denne studerende vigtigt at få meget konkret vejledning og information om, hvad der forventes af den studerende. Det gælder fx i forbindelse med kravene til en skriftlig opgave og idéer til det faglige indhold i studiegrupperne. 20

22 3.1.2 Idealtype 2: Den impulsive idealtype Denne studerendes uddannelsesvalg er mere tilfældigt. Motivationen er mange gange, at vedkommende vil prøve noget nyt. Valget af studium udspringer af en umiddelbar interesse for faget, og den studerende har måske tilfældigt hørt om studiet. Den studerende har ikke sat sig ind i hvilke faglige krav, der stilles i en akademisk uddannelse, og bliver ofte overrasket over den teoretiske og metodiske vægtning. Derfor er den studerende afhængig af sit faglige potentiale. Denne type studerende arbejder ikke specielt målrettet og vil være sensitiv over for undervisernes negative kommunikation, da de ikke er bevidste om, hvad det er, de er gået ind til, hvilket kan øge tvivlen, om hvorvidt det er det rigtige valg. For denne studerende er det hensigtsmæssigt med optagelsessamtaler. For nogle af den årsag at de kan fravælge studiet, og for andre kan det have den fordel, at de bliver mere bevidste om, hvad uddannelsen kræver. Juuls speciale viser netop at de studerende, der er mest bevidste om de studiemæssige barrierer, de kan møde, har nemmere ved at komme over dem. For denne type studerende kan det være godt med flere informationer i starten af studiet om, hvad der kan forventes undervejs Idealtype 3: Den dannelsesorienterede idealtype Denne studerendes primære formål med uddannelsen er selvudfoldelse. For den dannelsesorienterede er det eksakte faglige indhold ikke væsentligt, men det er vigtigt, at viden lagres. Denne type lægger vægt på tid til fordybelse og efterspørger mere undervisning og samarbejde. Der kan hos denne type studerende være en bekymring for, hvorvidt uddannelsen har kvalitet nok pga. for lidt undervisning, samarbejde og tid til fordybelse. Den studerende har ikke nødvendigvis let ved at kode de akademiske krav, men gør sig umage for at lære det. Den studerende er derfor interesseret i den individuelle vejledning, hvor de kan komme tæt på forskerne. En fare for den dannelsesorienterede type er aldrig at blive færdig (eller være meget lang tid om det), enten fordi de vil søge mod yderligere selvudfoldelse eller fordi, tilegnelse af mere viden kan være en måde at få anerkendelse på i det akademiske felt. Denne idealtype synes ikke at fylde meget i hverken Juuls empiri eller i denne undersøgelse, men disse studerende, kan man imødekomme ved at lave frivillige studiekredse, fagcaféer eller lunchtalks, som allerede bliver praktiseret på antropologi og filosofi. Man skal huske på ikke altid at sætte succeskriteriet efter antallet af studerende - et succeskriterium kan også være, at færre studerende får meget ud af disse tilbud. 21

23 3.1.4 Idealtype 4: Den rationelle idealtype Motivet for denne type studerende er at blive akademiker. De studerende, som har en professionsuddannelse, har ofte ligget helt i top karaktermæssigt i deres tidligere uddannelse. Denne studerende har let ved at afkode de akademiske krav og er derfor ikke så usikker på den akademiske genre og finder selv nye veje, hvis forventningerne er uklare. Dette gør bl.a. at denne gruppe studerende ikke er så afhængig af individuel vejledning. Disse studerende stiller store krav til det faglige niveau og de undervisningsmæssige rammer, da universitetet ses som den højeste uddannelsesinstans. Den studerende er ambitiøs, men inden for rammerne og forholder sig pragmatisk til om de lærer optimalt. Den rationelle idealtype har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen (og på normeret tid), dels pga. en større erkendelse af de studiemæssige barrierer, erkender bl.a. kompleksiteten og forholder sig pragmatisk til det. Denne studerende vil ofte klare uddannelsen uanset hvordan de undervisningsmæssige rammer er, men ville højest sandsynlig kunne have fået et langt større studieudbytte ved at undervisningsaktiviteternes kvalitet blev højnet. Denne studerende vil ofte blive væk fra undervisning og vejledning, hvis ikke den findes relevant og nødvendig for slutproduktet, som er eksamen eller hvis de ikke føler, at de lærer noget. For denne studerende ville det være givtigt at lave flere incitamenter til at komme til undervisningsaktiviteter, det kunne både være bedre sammenhæng mellem undervisning og eksamen, men det kunne også være flere faglige udfordringer for den studerende i undervisningsmæssige sammenhænge, fx studenteroplæg eller studiekredse. Følgende figur viser de fire idealtyper ind i forhold til en række interessefelter. Disse er interessante i denne forbindelse, fordi de siger noget om baggrunden for de studerendes prioriteringer og holdninger til vejledning og undervisning. Dermed siger de også noget om de særlige problemstillinger den pågældende gruppering af studerende kan møde i undervisnings- og vejledningssammenhænge. 22

24 De fire idealtyper i forhold til forskellige problem- og interessefelter. Juul (2010) og det empiriske materiale i denne rapport peger på, at i forhold til vejlederne accentueres disse positioner yderligere. Vejlederne vil ofte positionere sig mere entydigt i forhold til feltet Åkademisk socialisering, hvilket kan give nogle forskellige opfattelse af vejledning og undervisning i forhold til de studerende. Juul (2010) peger endvidere på, at dette kan henføres til en bredere ofte historisk og filosofisk baseret diskussion af kravene til de studerende og undervisningen på et universitet. Undervisernes, studerendes og statens forskellige interessefelter 23

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Hold: Hold 2013 D Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder): Nabil Karas Dato (stud_puls tilbagemelding): 28.05.14 Udviklingsplan

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Studentertilfredshedsundersøgelsen 2014

Studentertilfredshedsundersøgelsen 2014 Studentertilfredshedsundersøgelsen 2014 Overordnet set tegner studentertilfredshedsundersøgelsen et positivt billede af fysioterapeutuddannelsen i forhold til studieglæde, udbytte og loyalitet, som er

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser 79 Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser Marianne Ellegaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Mette Burmølle, Biologisk Institut, begge Københavns Universitet Kommentar

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 17 14,5% I nogen grad 52 44,4% I mindre grad 32 27,4% Slet ikke

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere