Tegningsprospekt. EgnsINVEST Klima & Miljø Investeringsforeningen EgnsINVEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsprospekt. EgnsINVEST Klima & Miljø Investeringsforeningen EgnsINVEST"

Transkript

1 Tegningsprospekt EgnsINVEST Klima & Miljø Investeringsforeningen EgnsINVEST

2 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Klima & Miljø Bestyrelsens erklæring Vi erklærer herved, - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og - at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. Horsens, den 25. februar 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen EgnsINVEST Johannes Lund Andersen formand Anders Buhl-Christensen næstformand Peter Have Søren Iversen Knud Lomborg Steffen Löfvall Hans Jørgen Nielsen Finn Odegaard Jan Trøjborg Torben Vilsgaard EgnsINVEST Side 1 af 15

3 . Bemyndigelse Beslutningen om etablering af afdelingen og den deraf følgende emission samt beslutning om at søge afdelingen optaget på NASDAQ OMX Copenhagen A/S er truffet den 17. juni 2008 af bestyrelsen for Investeringsforeningen EgnsINVEST i henhold til bemyndigelse i vedtægternes punkt 3.3. Foreningen Investeringsforeningen EgnsINVEST Vitus Berings Plads Horsens Afdelingens navn EgnsINVEST Klima & Miljø Registreringsnummer hos Finanstilsynet Investeringsforeningen er registreret i Finanstilsynet under FT Registreringsnr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foreningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nummer: Afdelingens SE-nr.: Foreningens stiftelsesdato Foreningen er stiftet 1. november Afdelingen er stiftet 17. juni Offentliggørelsesdato Prospektet er offentliggjort den 25. februar Formål Foreningens formål er fra offentligheden eller en nærmere i vedtægternes pkt angivet kreds af offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske instrumenter for at opnå størst muligt afkast og værdiforøgelse under hensyntagen til en rimelig risikospredning. EgnsINVEST Side 2 af 15

4 Afdelingens målgruppe Afdelingen anbefales til investering af pensionsmidler og almindelig opsparing. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år og investorer, som er risikovillige. Bestyrelse Samfundsforsker, Johannes Lund Andersen, Nørre Tranders Vej 30, 9000 Ålborg (formand) Aalborg Universitet 2. viceborgmester, Anders Buhl-Christensen, Lindegårdsvej 79, Tvede/Linde, 8930 Randers NØ (næstformand) Randers kommune Vildtforvaltningskonsulent, Peter Have, Grønnerupvej 48, 9760 Vrå Skov- og Naturstyrelsen - Nordjyllands Statsskovdistrikt Direktør, Søren Iversen, Strandvejen 17, 7800 Skive Pendo ApS Adm. direktør, Knud Lomborg, Hvedebjergvej 66, 8220 Brabrand F & H A/S Specialkonsulent, Steffen Löfvall, Hakonsvej 4B, 2880 Bagsværd CBS Radiotekniker, Hans Jørgen Nielsen, Vinkelvej 13, 9500 Hobro Selvstændig Skolebibliotekskonsulent, Finn Odegaard, Kærvej 113, 7190 Billund Billund Kommune Borgmester, Jan Trøjborg, Dallerupvej 5, 8781 Stenderup Horsens Kommune Direktør, Torben Vilsgaard, Arnakvej 32, 8270 Højbjerg Bavneager ApS Investeringsforvaltningsselskab EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens. Direktion: Jacob Snedker Revision PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Resenvej 81, 7800 Skive, statsautoriseret revisor Michael Laursen. EgnsINVEST Side 3 af 15

5 Depotselskab Sparbank A/S Adelgade Skive Depotselskabsaftale Foreningen har indgået aftale med Sparbank A/S, Adelgade 8, 7800 Skive om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for afdelingen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftlig varsel til den første i en måned. Depotselskabet skal påse, at 1. en forenings udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og vedtægterne, 2. værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der sælges for foreningens regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet, 3. betaling for værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der købes for foreningens regning, kun finder sted mod levering af disse til depotselskabet, 4. udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægters regler herom, 5. værdiansættelsen af en forenings beholdning af pantebreve sker i overensstemmelse med reglerne herom, 6. en forenings køb og salg af værdipapirer og afledte finansielle instrumenter sker i overensstemmelse med 46 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 7. køb og salg af andre værdier, herunder pantebreve, foretages til priser, der ikke er mindre fordelagtige end dagsværdien. For sin funktion som depotbank modtager Sparbank A/S et årligt vederlag på 0,03% fra EgnsINVEST Klima & Miljø målt på gennemsnitsformuen pr. måned. Herudover betales et anslået særskilt vederlag for opbevaring og clearing af udenlandske værdipapirer. Vederlaget beregnes som en procentdel p.a. af værdipapirernes kursværdi ultimo hver måned. Dette vederlag er endnu ikke kendt for afdelingen. Administration, samarbejdspartner Administration Foreningen har indgået aftale med EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. EgnsINVEST Side 4 af 15

6 Administrationsbidraget til EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S er p.t. budgetteret til at udgøre 1,85% for EgnsINVEST Klima & Miljø beregnet af den gennemsnitlige formue. Administrationsbidraget er sammensat af omkostninger, som kan henføres direkte til den enkelte afdeling (depotselskabet, Finanstilsynet, Værdipapircentralen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S) og af honorar til investeringsforvaltningsselskabet, men eksklusiv handelsomkostninger. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Investeringsrådgivning og formidling af foreningsandele Foreningens investeringsforvaltningsselskab, EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring, har indgået aftale om investeringsrådgivning med EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S. Aftalen indebærer, at EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S yder rådgivning til EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S om transaktioner, som EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsinstrukser for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, som tager stilling til, om forslagene skal gennemføres. Betalingen til EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S for investeringsrådgivning er indeholdt i ovennævnte administrationsbidrag til investeringsforvaltningsselskabet og er fastsat til at udgøre 0,40% for EgnsINVEST Klima & Miljø. Den foran omtalte aftale mellem EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S om ydelse af investeringsrådgivning er et delelement i en samlet aftale med fondsmæglerselskabet om ydelse af investeringsrådgivning, formidling af foreningsandele og diverse administrative assistancer i forbindelse med foreningernes valuta- og værdipapirhandler. EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S gennemfører på afdelingernes vegne køb og salg af værdipapirer, efter instruks fra EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, til de nedenfor anførte kurtagesatser (angivet i procent af handelsværdi): Papirtype Danske aktier Obligationer Udenlandske aktier Sats (angivet i procent af handelsværdi) 0,20% + evt. eksterne omk. 0,05% + evt. eksterne omk. 0,30% + evt. eksterne omk. Kurtagen er indregnet i de enkelte afdelingers anførte emissions- og indløsningsomkostninger. Kurtagesatsen er eksklusiv eksterne omkostninger og skatter. Fondsmæglerselskabet formidler i eget regi alene salg af foreningsandele til professionelle, primært institutionelle investorer, og kan for egen regning over for disse evt. fastsætte vilkår, som afviger fra de i prospektets afsnit om emissionspris angivne satser. Formidlingen af foreningsandele til øvrige investorer varetager EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S via andre finansielle formidlere på vilkår, som aftales disse parter imellem, og kan for egen regning over for disse evt. fastsætte vilkår, som afviger fra de i prospektets afsnit om emissionspris angivne satser. De finansielle formidlere fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningsandele, og EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S kan EgnsINVEST Side 5 af 15

7 sideløbende hermed iværksætte egen markedsføring af foreningsandele. Som honorar for de finansielle formidleres ydelser betales et formidlingshonorar beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af de af foreningens noterede investeringsandele, som opbevares i depot i det pågældende pengeinstitut. Betalingen til EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S for formidling af foreningsandele m.v. er indeholdt i ovennævnte administrationsbidrag til investeringsforvaltningsselskabet og er estimeret til at udgøre 1,00% for EgnsINVEST Klima & Miljø. Markedsføring og kommunikation Foreningens investeringsforvaltningsselskab, EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, der er ansvarlig for den daglige drift, har indgået aftale om markedsføring og kommunikation med EgnsINVEST Management A/S. Aftalen indebærer, at EgnsINVEST Management A/S skal bistå EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, med markedsføring af Foreningerne, kommunikation samt med udvikling af nye produkter inden for rammerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Betalingen til EgnsINVEST Management A/S for bistand til markedsføring, kommunikation og produktudvikling er indeholdt i ovennævnte administrationsbidrag til investeringsforvaltningsselskabet og er fastsat til 0,25% for EgnsINVEST Klima& Miljø. Aftalerne mellem EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S og henholdsvis EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST Management A/S kan opsiges med 6 måneders varsel. Aftalerne kan dog i henhold til lov om finansiel virksomhed 104 stk. 2 opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. Dog skal investeringsforvaltningsselskabet i henhold til aftalen betale en godtgørelse herfor. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til EDB, depotselskab, revision, bestyrelse, administration, tilsyn, markedsføring og salg, må i henhold til vedtægterne ikke overstige nedenstående procent af højeste formueværdi inden for regnskabsåret: Afdelingstype Sats Aktieafdelinger 2,5% Obligationsafdelinger 1,5% Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP for investeringsbeviser er et samlet nøgletal, som under visse standardiserede forudsætninger viser investors forventede samlede omkostninger ved at spare op i foreningen. ÅOP er ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor. ÅOP indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger ved den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. For EgnsINVEST Klima & Miljø er den forventede ÅOP estimeret til 3,05%. EgnsINVEST Side 6 af 15

8 Årsrapport Regnskabsåret er kalenderåret. Årsrapporten er aflagt i henhold til den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Ved oprettelse af en ny afdeling i foreningen løber det første regnskabsår fra tegningsperiodens sidste dag og frem til Udbytte seneste 5 år Afdelingen er nystartet. Resultat seneste 5 år Afdelingen er nystartet. Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Administrationsomkostninger Afdelingen er nystartet. Afdelingens formue Afdelingen er nystartet. Der er stillet garanti for 10. mio kr. Vederlag til bestyrelse Det samlede vederlag til bestyrelsen i foreningen beregnes som et fast beløb, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i 2008: 250 tkr. Vederlag for Finanstilsynet Afdelingens vederlag til Finanstilsynet for 2009 er budgetteret til 12,5 tkr. Udlevering af årsrapport og halvårlige formueopgørelser De halvårlige formueopgørelser og den reviderede årsrapport udleveres fra foreningens kontor til navnenoterede investorer og vil derudover kunne rekvireres hos samarbejdende pengeinstitutter. Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. EgnsINVEST Side 7 af 15

9 Værdipapircentralen Foreningsandelene udstedes gennem og registreres i Værdipapircentralen. Skat Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. Beskatning af foreningen: Afdelingen beskattes ikke selvstændigt. Beskatning af medlemmerne: Ved beskatning af foreningsandelene skal der skelnes mellem kursgevinster/tab på investeringsforeningsandelen og udlodning fra investeringsforeningsandelen. Frie midler: Kursgevinster fra foreningsandelene beskattes som aktieindkomst Realiserede kurstab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier og investeringsforeningsandele der investerer i aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Ved opgørelse af aktieindkomsten anvendes gennemsnitsmetoden (salgssummen fratrukket den gennemsnitlige købssum for den pågældende investeringsforeningsandel). Udlodningen er sammensat af udbytteindtægter, renteindtægter samt nettokursgevinster ved salg af aktier der er ejet i mindre end tre år. Den del af udbyttet der stammer fra renteindtægter beskattes som kapitalindkomst, den øvrige del beskattes som aktieindkomst. Pensionsmidler: Kursgevinst/-tab beskattes med 15% pensionsskat. Den del af udlodningen, der stammer fra renteindtægter af afdelingens kontantbeholdning, beskattes med 15% pensionsskat. Den del, der stammer fra afdelingens investering i aktier, beskattes med 15% aktieafkastskat. Børneopsparing: Der betales ikke skat af afkastet. Selskaber: Sælges investeringsforeningsandele ejet i mindre end tre år, er gevinster skattepligtig indkomst. Sælges andele, ejet i mere end tre år, er gevinster skattefri. Kurstab kan modregnes i tilsvarende gevinster, hvis ejertiden er under 3 år. Kurstab kan ikke modregnes, hvis ejertiden er mere end 3 år. Udlodningen opdeles i en almindelig selskabsindkomstdel og en del, der kun skal medregnes med 66%. I henhold til EU's renteskattedirektiv er afdelingen klassificeret som en type A. Det vil sige, at afdelingens andel af rentebærende fordringer er mindre end eller lig med 15%. Maksimale omkostninger I henhold til vedtægternes 19 afholder hver af foreningens afdelinger sine egne omkostninger. Fællesomkostninger ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne under hensynstagen til såvel deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i regnskabsåret som deres aktiver ved regnskabsårets udløb. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer denne en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til den enkelte EgnsINVEST Side 8 af 15

10 afdeling, blandt andet honorar til bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskab eller direktion. Foreningens administrationsomkostninger, herunder omkostninger til EDB, depotselskab, revision, bestyrelse, administration, tilsyn og markedsføring, må for hver afdeling ikke overstige - 2,5% for rene aktieafdelinger - 1,5% for rene obligationsafdelinger - 2,0% for blandede aktie/obligationsafdelinger af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Salgs- og informationsomkostninger skal også holdes inden for de nævnte satser, i det omfang de ikke finansieres af emissionsindtægterne. Stemmeret Stemmeret kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst fire uger forud for generalforsamlingen af foreningen er noteret på vedkommende medlems navn. Hvert medlem har én stemme for hver 100 kr. pålydende foreningsandel. Ingen ejer af foreningsandele kan afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende foreningsandele. Opløsning Opløsning af foreningen kan besluttes af generalforsamlingen. Til vedtagelse af beslutning om opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og tillige at mindst halvdelen af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen. Er den nævnte del af fællesformuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med de 2/3 af de afgivne stemmer uanset fremmøde. Flytning mellem afdelinger Et medlem kan flytte fra én afdeling til en anden ved at sælge andelene i den eksisterende afdeling og så købe andele i en ny. De eneste omkostninger, som er forbundet hermed, vil være eventuel kurtage til pengeinstituttet. Tegningssted EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens. Bestilling kan endvidere foretages hos samarbejdende pengeinstitutter og alle øvrige pengeinstitutter. EgnsINVEST Side 9 af 15

11 Emissionsperiode Afdelingen udbydes fra den 16. marts til den 17. april 2009 (begge dage inkl.). Alle tegningsordrer, der er indleveret til ovenstående tegningssted senest den 17. april 2009 kl , vil blive opfyldt til tegningskursen. Efter tegningsperiodens udløb er der løbende emission uden fastsat højeste beløb. Tegningskurs 103,50 kr. franko. Emissionsomkostningerne udgør maksimalt 3,50% af tegningsprovenuet. Heraf skønnes 0,40% at gå til køb af værdipapirer, 1,25% til finansielle formidlere, 0,50% til garantiprovision, 0,15% til øvrige markedsafledte omkostninger og 1,20% til markedsføringsomkostninger. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Emissionsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Emissionsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved emissionen. De angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete emissionstillæg på hjemmesiden. Emissionstillægget har følgende fordeling: Vederlag til finansielle formidlere: 1,25% Markedsføring, herunder trykning og annoncering: 1,20% Kurtage og øvrige handelsudgifter ved køb af værdipapirer: 0,40% Øvrige markedsafledte omkostninger 0,15% Offentlige afgifter: 0,00% Garantiprovision i forbindelse med etablering af afdeling 0,50% I alt 3,50% Betaling for tegning Efter tegningsperioden vil der blive udsendt nota til tegnerne, hvoraf det tegnede beløb fremgår. Betalingen skal ske senest den 22. april 2009 via det kontoførende institut, hvorefter foreningsandelene vil blive registret på medlemmernes VP-konti. Betaling for de nytegnede foreningsandele i løbende emission erlægges tre bankdage efter handelsdagen mod registrering i Værdipapircentralen. EgnsINVEST Side 10 af 15

12 Formue ved nyemission Tegningen er i henhold til 9 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. garanteret for minimum 10 mio. kr. Da der er tale om en ny afdeling, har afdelingen ingen formue ved emissionens begyndelse. Efter tegningsperioden kan der foretages løbende emission uden fastsat højestebeløb. Stykstørrelse Stykstørrelse: 100. Udstedelses- og handelsvaluta Udstedelses- og handelsvaluta for EgnsINVEST Klima & Miljø er DKK. Børsnotering Foreningsandelene er godkendt til optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med forventet første handelsdag den 23. april ISIN-kode ISIN-kode for EgnsINVEST Klima & Miljø: DK Notering på navn Foreningsandelene udstedes til ihændehaver, men kan på begæring noteres på navn i foreningens bøger. Noteringssted er medlemmets kontoførende institut. Indløsningsret Intet medlem af investeringsforeningen er forpligtet til at lade sine investeringsforeningsandele indløse helt eller delvist. Investeringsforeningen er forpligtet til at indløse medlemmernes investeringsforeningsandele på forlangende. Indløsningspris Indløsningsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de nødvendige aktiver til indløsning af foreningsandelene. Indløsningsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. De angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete indløsningsfradrag på hjemmesiden. EgnsINVEST Side 11 af 15

13 Indløsningsfradraget har følgende fordeling: Handelsudgifter ved salg af værdipapirer 0,40% Øvrige udgifter ved indløsning 0,15% Øvrige markedsafledte omkostninger 0,45% Indløsningsfradrag i alt 1,00% Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Den løbende emissions- og indløsningspris samt indre værdi af foreningsandelene offentliggøres hver børsdag i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' hjemmeside og kan endvidere fås ved henvendelse til EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S. Indre værdi vil ligeledes fremgå af EgnsINVESTs hjemmeside. Omsættelighed Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Der gælder ingen indskrænkninger i foreningsandelenes omsættelighed. Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Udbyttet udbetales via indehaverens konto i det kontoførende institut. Udbyttet udbetales en gang om året efter den ordinære generalforsamling. Der tilbageholdes 28% i aconto skat i forbindelse med udlodningen. Dette gælder dog under visse forudsætninger ikke udbytte, som udloddes på foreningsandele, der indgår i pensionsdepot eller børneopsparingsdepot. Foreningsandele uden ret til udbytte (Ex. kupon) I udloddende afdelinger, uanset om investering sker i aktier eller obligationer, kan bestyrelsen beslutte, at der i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling udstedes foreningsandele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår. I tilfælde af, at bestyrelsen har truffet beslutning om udstedelse af foreningsandele uden ret til udbytte i udloddende afdelinger, fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling ved anvendelse af dobbeltprismetoden efter fradag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede foreningsandele. Der tillægges et beløb til dækning af omkostninger til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Midlernes anbringelse Midlerne anbringes i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Investeringsmarkeder Afdelingerne kan investere på fondsbørser eller andre regulerede markeder, der er offentligt anerkendte, regelmæssigt arbejdende og åbne for offentligheden. Disse fondsbørser eller regulerede markeder skal være: EgnsINVEST Side 12 af 15

14 medlem af FIBV (World Federation of Exchanges) full members og associate members of FESE, eller en børs eller et marked, som i øvrigt opfylder Finanstilsynets retningslinier, og som fremgår af et af bestyrelsen dateret og underskrevet bilag til foreningens vedtægter. Investeringsmål Afdelingens midler placeres i globale aktier med direkte eller indirekte aktivitet inden for klima- og miljøområdet. Afdelingen vil have fokus på selskaber, som vurderes at drage fordel af en stigende efterspørgsel efter klimavenlige og miljørigtige løsninger, hvilket er relateret til selskaber med direkte eller indirekte aktivitet inden for en af følgende kategorier: Alternativ energi eller CO 2 venlig energi - herunder vindenergi, solenergi, vandkraft samt producenter af blandt andet bioethanol Miljørigtige eller energiefficiente løsninger - herunder producenter af isolering, byggematerialer og industrielle enzymer, der mindsker energiforbruget Vandforsyning, vandrensning og kloakering Forureningsbekæmpelse, miljøforbedringer og affaldshåndtering Forskning og udvikling af miljørigtige løsninger Formålet med afdelingen er at drage størst mulig fordel af de massive investeringer, som forventes at ske inden for klima- og miljøområdet, drevet af en politisk skabt efterspørgsel. Afdelingens mål er at skabe et langsigtet attraktivt afkast for investorerne ved eksponering mod selskaber inden for klima- og miljøområdet, som forventes at nyde godt af en langsigtet høj vækst. Investeringsstrategien i afdelingen er tilrettelagt med henblik på at fange interessante vækstselskaber inden for klima- og miljøområdet, men under hensynstagen til prisfastsættelsen. Investeringstilgangen kan derfor defineres som værende GARP (growth at a reasonable price), hvor vækstpotentialet sammenholdes med værdiansættelsen. Afdelingen er ikke bundet af nogen bestemt investeringsstil, men vil søge muligheder både inden for traditionelle vækstselskaber og selskaber med mere moderat vækst, men mere stabilt cash flow. Afdelingen er aktivt styret, hvorfor der ikke er sektor- eller landemæssige begrænsninger i forhold til placering af afdelingens midler. Afdelingen forventes at koncentrere sig om en relativ lille aktieportefølje på selskaber. Benchmark Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke eksisterer et passende markedsindeks, som afspejler afdelingens investeringsmæssige fokus. Afdelingens performance seneste 5 år Afdelingen er nystartet. EgnsINVEST Side 13 af 15

15 Finansielle instrumenter Der kan benyttes afledte finansielle instrumenter på dækket basis. En eventuel anvendelse af afledte finansielle instrumenter sker udelukkende ud fra et hensyn om at minimere risikoen. Man anvender dog normalt ikke afledte finansielle instrumenter i den løbende porteføljepleje. Risici Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Investor skal således være opmærksom på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankkonto. Investor skal ligeledes være opmærksom på nedenstående forhold: Udsving på aktiemarkedet: Kursudviklingen i aktiemarkedet kan svinge meget, og kursværdien kan falde hurtigt og betydeligt. Udsvingene kan skyldes politiske eller reguleringsmæssige forhold. Udsvingene kan også være en konsekvens af sektormæssige, regionale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Udenlandske aktiemarkeder kan være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da afdelingen kan investere op til 10% af formuen i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af aktiernes værdi. Desuden kan forskellige dele af aktiemarkedet reagere forskelligt på disse forhold. Fastholdelse af risikoprofil Afdelingen koncentrerer sig om en relativ lille portefølje på mellem selskaber. Der er ingen sektormæssige begrænsninger for afdelingen, men ud fra et risikoaspekt vil porteføljen søge en bred eksponering mod forskellige lande og teknologiplatforme. Vedtægter Foreningens vedtægter vedlægges som en del af prospektet, og ellers udleveres de fra emissionsstedet. Rekvirering af materiale Oplysninger om foreningen eller afdelingen kan fås ved henvendelse til EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S eller på EgnsINVESTs hjemmeside EgnsINVEST Side 14 af 15

16 Finanskalender Investeringsforeningen EgnsINVEST har fastsat følgende offentliggørelsesdatoer: Meddelelse: Dato: Ordinær generalforsamling 31. marts 2009 Halvårsmeddelelse august 2009 EgnsINVEST Side 15 af 15

17 VEDTÆGTER for INVESTERINGSFORENINGEN EGNS-INVEST CVR-nr KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON FAX

18 VEDTÆGTER 1. NAVN, STIFTELSE, HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Investeringsforeningen EGNS-INVEST. 1.2 Foreningen er stiftet af: SPAREKASSEN BORNHOLM, Rønne SPAREKASSEN LOLLAND, Nakskov SPAREKASSEN FOR RANDERS BY OG OMEGN, Randers ROSKILDE SPAREKASSE, Roskilde DEN ØSTJYSKE EGNSSPAREKASSE, Horsens og SKIVE SPAREKASSE, Skive. 1.3 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningens formål er fra offentligheden eller en nærmere i vedtægternes pkt. 3.1 angivet kreds af offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske instrumenter for at opnå størst muligt afkast og værdiforøgelse under hensyntagen til en rimelig risikospredning. 2.2 Foreningen er en investeringsforening. 3. FORENINGENS AFDELINGER 3.1 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Danmark Afdelingens midler placeres i danske aktier. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. 1

19 Norden Afdelingens midler placeres i nordiske aktier. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. Europa Afdelingens midler placeres i europæiske aktier. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. Tyskland Afdelingens midler placeres i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, har hovedaktivitet i, eller som har primært noteringssted i Tyskland. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. Tyskland, Akk. Afdelingens midler placeres i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, har hovedaktivitet i, eller som har primært noteringssted i Tyskland. Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Østen Afdelingens midler placeres i aktier noterede på de officielle børser i Asien, Australien og New Zealand. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. 2

20 Korte obligationer Afdelingens midler kan placeres i obligationer udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØSmøntenhed og noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land. Midlerne placeres fortrinsvis i kortløbende obligationer. Afdelingen investerer højst 50% af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. 88, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Obligationer Afdelingens midler placeres i obligationer udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land. Afdelingen kan højst investere 50% af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. 88, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Lange obligationer Afdelingens midler placeres i længere løbende obligationer udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land. Afdelingen kan højst investere 50% af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. 88, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. 3

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Reduktion på afd. niveau 0 0 0 Sum af afdelingerne 536.983.400 5.369.834 744.422 13,86 744.422 100 0 0

Reduktion på afd. niveau 0 0 0 Sum af afdelingerne 536.983.400 5.369.834 744.422 13,86 744.422 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskort Tilmeldt mæ Fuldmagter til bestyrels Øvrige adgangskort Placeringsforeningen Investin, Ordinær mængde stemmer stemmer (efter r % af cirkl. mstemmer (e i % af adga stemmer

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere