LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLENS VÆRDISYN AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER OVERORDNET BEDØMMELSESPLAN OVERORDNEDE BESTEMMELSER OM VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER EKSAMENSREGLER LÆRERKVALIFIKATIONER SKIVE HANDELSSKOLES MERKANTILE ERHVERVSUDDANNELSE GRUNDUDDANNELSE OG HOVEDFORLØB PRAKTISKE OPLYSNINGER DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER KRITERIER FOR VURDERING AF ELEVENS KOMPETENCER OG FORUDSÆTNINGER UNDERVISNINGEN I GRUNDFORLØBET ERHVERVSLINIEN PRAKSISLINIEN FLEXLINIEN HG TURBO (HGT) HG STUDENT (HGS) HG MESTERLÆRE (HGM) GENERELT FOR ALLE GRUNDUDDANNELSES FORLØB HOVEDFORLØB GENERELT PRAKTIKPLADS TIL HOVEDFORLØBET HOVEDFORLØBET KONTOR MED ADMINISTRATION SKOLEPRAKTIK PÅ SKIVE HANDELSSKOLE PÅBYGNING EVALUERINGER BEDØMMELSESPLANER BEDØMMELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSEN SKIVE HANDELSSKOLE DEN LØBENDE BEDØMMELSE DEN AFSLUTTENDE BEDØMMELSE EKSAMENSREGLER UDSTEDELSE AF GRUNDFORLØBSBEVIS BEDØMMELSESPLAN FOR 3. OG FØLGENDE SKOLEPERIODER OVERGANGSORDNINGER LÆRINGSAKTIVITETER 53 BILAG ÅRSPLANER...54 BILAG STUDIE- OG ORDENSREGLER

2 1. Generelt 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Skive Handelsskole Skolens adresse: Arvikavej 2, 7800 Skive Tlf.: Fax: Denne undervisningsplan omfatter den merkantile erhvervsuddannelse på Skive Handelsskole, og er godkendt af det lokale uddannelsesudvalg. 1.2 Skolens værdisyn Skive Handelsskoles værdier er gennemgribende for al handling på skolen: Vi er professionelle Vi er faglige og troværdige og giver hinanden frihed til at skabe resultater. Vi engagerer os sammen i opgaven og vil det bedste hver gang. Vi handler Vi hylder forskellighed og kreativitet. Med humor og fleksibilitet skaber vi de bedste løsninger. Vi gør det vi tror på, og tror på det vi gør. Vi er ordentlige Vi er opmærksomme og behandler hinanden med respekt. Vi lytter, går i dialog og melder klart ud. 1.3 Afdelingens overordnede pædagogiske og didaktiske overvejelser Afdelingens pædagogiske grundlag bygger på vore tre værdier og afspejles i vores møde med eleverne på skolen. Der tages hensyn til elevens individuelle faglige, sociale og personlige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer. Vore uddannelses- og læringstilbud tager udgangspunkt i, at elever er sociale og ansvarlige, og at alle har et personligt udviklingspotentiale. Den individuelle tilrettelæggelse af uddannelsesplaner tager udgangspunkt i vurderinger af den enkeltes kompetencer. Den enkelte elevs uddannelsesplan tilrettelægges i et samarbejde mellem eleven og skolen. I takt med elevens udvikling, er der mulighed for at tilrette uddannelsesplanen. 2

3 Skolen tilrettelægger undervisningen således, at uanset om eleven er fagligt og/eller socialt stærk eller har vanskeligheder på ét eller flere af områderne, får eleven undervisning, der udfordrer og udvikler på eget niveau. Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlig læring. De fleste timer er arrangeret som lektioner, andre er lektiehjælp, studiestøtte, projektarbejdstimer, hjemmearbejdstimer m.v. Der er skemalagt mellem lektioner pr. uge pr. elev. Lærerne er organiseret i klasseteams og i faglige teams, og her løses faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen. Et tæt samarbejde mellem faglærere, kontaktlærere, mentorer, SPS-medarbejdere, psykolog, og UU Skive, hjælper frafaldstruede elever. Derudover er der i Skive, som helhed, etableret et velfungerende samarbejde, på tværs af skole- og institutionsformer, hvor vi sammen løser udfordringerne med at skabe gode rammebetingelser for de unge. 1.4 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats. Inspirere eleven til yderligere læring. Informere praktiksted og skolesystem. Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer. Elevens vurdering af skolen som undervisningssted og elevens vurdering af den konkrete undervisning er endnu et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept og en del af den løbende bedømmelse. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet for grundforløbet og for hovedforløbet kontor m/ administration: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). Eksamen. 3

4 1.5 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Undervisningen på Skive Handelsskoles Grunduddannelse har det specifikke formål at sikre eleverne adgang til et ønsket hovedforløb. Derudover har undervisningen også et alment dannende sigte, ligesom det også er et mål, at de elever, der har evner og vilje til det, får et så højt fagligt niveau, at de er godt rustede til videreuddannelse. Før en elev optages eller umiddelbart efter opstart på Grunduddannelsen foretages en vurdering af elevens kompetencer: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige/faglige krav til eleven og om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder mentorstøtte, specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering og/eller støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.6 Eksamensregler Link til afdelingens eksamensreglement: 1.7 Lærerkvalifikationer Afdelingens lærerteam er bredt sammensat med erfaringer såvel fra undervisningsverdenen som også fra det private erhvervsliv. Ansættelser følger hovedbekendtgørelsens krav til lærerkvalifikationer og tager derudover hensyn til afdelingens behov for brede kvalifikationer (kvalifikationer til at undervise i flere fag), aldersspredning samt en vis grad af spredning i de sociale og personlige kompetencer. Formålet er at tilgodese den variation der er behov for i undervisningen, som følge af struktur, fagplaner og elevernes mangfoldighed. For at vi til stadighed kan leve op til skolens værdigrundlag om pædagogisk engagement og udvikling er kompetenceudvikling nødvendig. Vi tilstræber at alle lærere deltager i en uges kursusvirksomhed/uddannelse om året. Det kan være såvel kurser /uddannelse afholdt skolebaseret som eksterne kurser/uddannelse. Vi tilstræber at kurserne dels er faglig og dels er pædagogisk kompetenceudvikling. Derudover tilstræber vi at alle lærere er i gang med udviklingsprojekter i større eller mindre grad, f.eks. udvikling af et fag; deltagelse i FoU projekt, deltagelse i internationalt projekt; deltagelse i internt udviklingsprojekt, videreuddannelse eller lign. Hvert år gennemføres systematisk medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i foråret. 4

5 Resultater af samtalerne og aftaler om fortsat udvikling nedskrives og godkendes af begge parter. Samtalerne tager udgangspunkt i medarbejderen, medarbejderens vurdering af foregående år samt ønsker til fremtiden. I samtalerne drøftes også medarbejderens syn på teamsamarbejde og ledelsesfunktionen. Kompetenceudviklingen i afdelingerne gennemføres ud fra den enkelte medarbejders ønsker om videreuddannelse og opkvalificering, set i sammenhæng med skolens strategiske indsatsområder og afdelingens egen forretningsplan. 5

6 2. Skive Handelsskoles merkantile erhvervsuddannelse Grunduddannelse og hovedforløb. 2.1 Praktiske oplysninger Adresse Undervisningen på erhvervsuddannelsens grundforløb samt på hovedforløbet kontor m/administration finder sted på Arvikavej 2, 7800 Skive. Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige er uddannelseschef Cirsten Justesen, Afdelingens mentor er Anne Marie Meibom, Skolens praktikpladsopsøgende vejleder er Lilian Vester, Afdelingens sekretær er Regitse Hansen, Afdelingens skemaansvarlige er Egon Andersen Afdelingens SPS ansvarlige er Bruno Sørensen Afdelingens web-redaktør er Flemming Klausen Afdelingens tilknyttede administrative medarbejder er sekretariatsleder Irene Kaas, Lærergruppen består af: Keld Dahl Laursen Erhvervsøkonomi, IT, Salg & Service, Afsætning, Samfundsfag, Administration Else Marie Holm Nyby Samfundsfag, Tysk, Engelsk Flemming Klausen IT, Engelsk, IT-relaterede valgfag, Ny Mesterlære Line Vinterberg IT, Samfundsfag, Erhvervsøkonomi Bruno Sørensen Salg & Service, Erhvervsøkonomi, Handelsregning/matematik, Ny Mesterlære Rikke Dyrberg Valerio Dansk, Matematik, Salg & Service Birgitte Konge Lund Dansk, Engelsk og Tysk Egon Andersen Erhvervsøkonomi, IT, Administration Ane Knudsen Dansk, Samfundsfag, Engelsk, Charlotte V. Thomasen Salg og Service, IT, Samfundsfag Anine Bøgedal Ross Erhvervsøkonomi, Matematik, Engelsk Michael Agerholm Erhvervsøkonomi, Salg & Service, Samfundsfag, IT Bent Plougstrup Erhvervsøkonomi og Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi, Administration Sarah Sørensen Engelsk, Dansk, Samfundsfag Ulla V. Jensen SPS medarbejder Anne Marie Meibom SPS medarbejder og mentor Kristiane F. Johannsen Erhvervsøkonomi, Salg og Service, SPS, Valgfag 6

7 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Organisering af undervisningen Undervisningen på Grunduddannelsen er tilrettelagt ud fra ønsket om at tage hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for at lære. Det er vores erfaring, at eleverne har brug for og trives med det fællesskab, som en klasse kan skabe rammerne for. Samtidig anerkender vi, at vi har elever med stor bredde i den faglige kapacitet. Det er en stadig organisatorisk udfordring at tage hensyn til begge dele. Vi har valgt at inddele eleverne på første år af HG Erhverv, andet år af HG Flex, HGTurbo samt HGS i stamklasser, hvor det meste af undervisningen samt en del af kontaktlærerarbejdet foregår. Vi forsøger at give eleverne en konstant doseret faglighed, ved at sprede timerne hen over året. Samtidig lader vi fagene indgå i fagsamarbejder, hvor det overhovedet er muligt. Derved opnås en helhedsforståelse af, at fagene hænger sammen, og alle bidrager til et solidt udgangspunkt for en senere praktikplads. Vi oplever, at fordelene ved at skemalægge fag over længere tid, opvejer de fordele der måtte være, ved en mere komprimeret faglængde. Vi vælger for vores ovennævnte klasser, at differentiere de fleste fag indenfor klassen. Ungdomsklasserne er dog niveaudelt i Engelsk og i Erhvervsøkonomi. I Engelsk findes alle niveauer fra F-C; i Erhvervsøkonomi sigter vi mod niveauerne D og C. I fagene Samfundsfag, IT, Salg&Service og Dansk sigter vi mod niveau D efter første år (andet år for Flex), således at eleverne afslutter med et grundforløb efter første år (andet år af Flex), der giver adgang til et trin 1 hovedforløb. 2. Fremmedsprog, som på Skive Handelsskole er Tysk, udbydes på første år af uddannelsen som valgfag: Det første halve år som basistysk/niveau F, det andet halvår som niveau F/E. HGTurbo klasserne sigter mod C-niveau i alle fag, inklusiv andet fremmedsprog som er Tysk. Vi anerkender, at ikke alle elever opnår C-niveau. Den løbende evaluering af elevernes standpunkt vil derfor danne udgangspunkt for en samtale mellem eleven og læreren ved slutningen af året, hvor man sammen beslutter, hvilket niveau eleven afslutter og indstilles til eksamen på. HGS klasserne sigter mod C-niveau i de tre obligatoriske fag i basisforløbet, og mod B-niveauer i Virksomhedsøkonomi og Afsætning i en 6 ugers overbygning, som Skive Handelsskole har valgt at tilbyde eleverne. I overbygningen får eleverne også tilbudt et udvidet IT-kursus. På andet år af HG Erhverv (HG2) har vi valgt at gennemføre en total modulisering af fagene. Det betyder, at eleverne, inden skolestart, vælger fag og niveau i de fag, som den enkelte elev har brug for i henhold til elevens uddannelsesplan. De elever, der i deres uddannelsesplan har angivet, at de, udover at få adgang til et bestemt hovedforløb, også ønsker at få styrket mulighederne for videreuddannelse, har mulighed for at vælge fag på det gymnasiale B-niveau. På baggrund af vores gode erfaringer med at træne eleverne i projektgennemførelse og rapportskrivning, har vi valgt at eleverne skal gennemføre 3 temaprojekter på første år af den to årige uddannelse (andet år af HG Flex) og 4 temaprojekter på andet år af uddannelsen (tredje år af HGFlex). Temaprojekterne kan være af 1eller 2 ugers varighed. Det sidste temaprojekt på hvert år er et eksamensprojekt med ekstern censor. Temaprojekterne bemandes typisk således, at der vil være 4-5 lærere til 3 klasser (HG1 eller HG2 årgangene). Lærerne fungerer som vejledere, og afholder interne prøver. Alle prøver er individuelle. Temaprojekterne planlægges i Tema-teams ene og har altid 1 tovholder, der sørger for at al information til elever og lærere bliver distribueret rettidigt. Hvert temaprojekt indeholder kompetencemål. Det tilstræbes, at eleverne har været igennem samtlige kompetencemål ved afslutningen af grundforløbet, for at sikre eleverne størst mulig frihed i valg af hovedforløb. På HG Turbo-uddannelsen planlægges med tre temaforløb, på samme måde som ved HG Erhverv, dog vil der som regel være 2 lærere tilknyttet en HG-turbo klasse. HG Student-forløbet indeholder i basisforløbet, udover de tre fag også 1½ uge til grundforløbsprojektet. Skive Handelsskole har derudover valgt at tilbyde eleverne en overbygning på 6 uger, hvor eleverne undervises i fagene Virksomhedsøkonomi B og Afsætning B samt får tilbudt et udvidet IT-kursus. 7

8 HG Praksis er en fagpakke, som udbydes til elever, der har en læringsstil, hvor det er mere motiverende og givende at se tingene blive gjort i praksis, og hvor det giver mere mening at lære det ved at gøre det fremfor at læse og diskutere teori ud fra bøger. Undervisningen tager udgangspunkt i en pædagogik der anerkender elevernes læringsstil, og metoderne er prakisnære og præget af høj grad af variation. Lærerne tilrettelægger undervisningen ud fra korte teoretiske oplæg kombineret med opgaver, der løses i og i samarbejde med virksomheder. Eleverne tildeles en virksomhed, hvor de er i forlagt undervisning 1 dag om ugen, under vejledning af virksomheden og lærere fra handelsskolen. Virksomhed og elev matches af klassens kontaktlærer. Når virksomheden er valgt og har accepteret at indgå i elevens uddannelsesplan, udarbejdes der en kontrakt med virksomheden, hvor den forpligter sig til at deltage aktivt i elevens uddannelse. Elevens kontaktlærer besøger virksomheden med jævne mellemrum og sikrer gennem dialog og elevens opgaver, at kompetencemålene for den forlagte undervisning nås. Alle kompetencemål og grundfagsmål er kombineret i læringshjulet, som inddeler fag og mål i moduler, som eleven skal igennem for at kunne blive indstillet til eksamen. Eleverne går op til en helt ordinær eksamen, når de har været igennem hjulet. HG Flex er et forløb for unge med behov for ekstra tid og individuel behandling. Her undervises ud fra den enkeltes individuelle ståsted i grunduddannelsens fag og med hensyntagen til elevens sociale og personlige ståsted. Som udgangspunkt vil en HGFlex være et forlænget grundforløb som kan vare mellem uger med det formål, at gøre eleven klar til efterfølgende hovedforløb. Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af andre metoder, for eksempel Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. Differentierede krav til løsning af opgaverne. Efter i flere år, at have arbejdet med forskellige differentieringsprincipper, er det vores erfaring, at vi i høj grad bør anvende variation, som et redskab til differentiering. Variation af arbejdsmåder indenfor den enkelte lektion og variation i lærertyper, og lærestile i løbet af en dags undervisning. Som et andet redskab til differentiering, har vi valgt at lade eleverne gå på tværs af klasser i niveauinddeling. Elevindflydelse På Grunduddannelsen søger vi at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Elevindflydelsen i den daglige undervisningssituation sikres igennem den altid tilstedeværende vilje til dialog om de anvendte undervisningsmetoder og undervisningsplanlægningen. Dialogen sikres blandt andet gennem løbende evalueringer, hvor eleverne evaluerer fagene og undervisningen på en række områder. 8

9 Evalueringen kan være den daglige mundtlige tilbagemelding på den aktuelle lektions undervisning, eller være en periodisk evaluering, som laves årgangsvist ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Svarene herfra evalueres i hvert klasseteam og eventuelle ændringer indgår i klasseteamets evalueringsplan efterfølgende. Også den årlige trivselsanalyse, hvor skolen er en del af Benchmark samarbejdet, hvor der anvendes et elektronisk spørgeskema fra firmaet Aspekt, er en del af skolens måde, at sikre elevernes indflydelse på. Undersøgelsen foretages hvert år i efteråret, og er derefter genstand for analyse både på skolen og mellem Benchmark skolerne. Afdelingen har udnævnt en lærer, som ansvarlig for såvel gennemførelse som også for analyse og præsentation af resultater. Der er tre step i behandlingen af analysens resultater: 1) Analysens resultater drøftes i lærerkollegiet, 2) kontaktlærerne drøfter resultaterne med eleverne 3) og siden drøftes de samlede resultater igen i lærerkollegiet, som tager stilling til, på hvilke punkter der med fordel kan ændres/udvikles, samt beslutter en fremgangsmåde, plan og evaluering. Afhængig af resultaternes karakter, afsluttes arbejdet i klasseteams eller i det samlede lærerkollegium.. På Skive Handelsskole har vi et velfungerende elevråd, bestående af såvel elever fra Grunduddannelsen som fra Handelsgymnasiet (HHX). Eleverne vælges fra hver klasse og har en coach (en lærer) fra hver uddannelse, som er behjælpelig med at sætte konstruktive processer i gang. Elevrådet har bl.a. være aktive i forbindelse med beslutninger vedrørende en gennemgribende ombygning af skolen i , samt i beslutningerne vedrørende gennemførelse af skolens rygepolitik i Vi forventer at elevrådet også vil indtage en fremtrædende rolle, når den nye rygelovgivning (ikrafttræden 15/8-2012) skal udmøntes på skolen. Lærerroller Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: Som underviser, der formidler et emne og styrer processer. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan, personlige udvikling og almene dannelse. Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand. Dette stiller store krav til såvel lærer som elev. Til læreren, som må differentiere sin lærerolle i forhold til forskellige undervisningsaktiviteter, og i forhold til forskellige elevtyper. Til eleven som vil blive stillet overfor krav om aktiv deltagelse i egen læring. Det er en grundlæggende forståelse på Grunduddannelsen, at eleven skal være tryg og godt tilpas i de sociale sammenhænge for at kunne få optimalt udbytte af læreprocesserne. Vi lægger stor vægt på, og energi i at fremme elevernes personlige udvikling og deres indbyrdes sociale adfærd. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering ungdomsklasserne - Grunduddannelsens første år (andet år for HGFlex) Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen, og sker i første omgang før eleven starter. Alle elever indkaldes til en individuel samtale inden optagelse. Kontaktlærerne for elever på første år af Grunduddannelsen, samt den SPS ansvarlige får kopi af alle uddannelsesplaner samt karakterne eleverne indsender sammen med ansøgningen om optagelse. Alle elever kontaktes og indbydes til samtale med en af kontaktlærerne, sammen med deres forældre. I løbet af samtalen, som foregår ud fra et samtaleskema, som er udarbejdet med input fra kontaktlærere, SPS medarbejdere, mentor og læsevejleder) vurderes elevens forudsætninger og reelle kompetencer og et eventuelt behov for eventuel mentor-, SPS, eller læsevejleder-støtte. Vurderes det at eleverne har brug for SPS støtte, gennemgår eleven med det samme en SPS-test. 9

10 Vurderes det ud fra samtalen, at eleven ikke er uddannelsesparat kontaktes UU straks, for iværksættelse af alternative handlinger. Udover ovenstående foregår der i løbet af de første uger på uddannelsen også en faglig, personlig og social vurdering af eleverne. Den faglige vurdering foregår bl.a gennem lærernes observationer i undervisningen, og gennem tests, som har til formål at kunne indplacere eleverne i forbindelse med faglig differentiering. Den personlige og sociale vurdering foregår primært gennem lærernes observationer, og samtaler med eleverne og har til formål at kunne yde støtte til den enkelte samt være grundlag for ændringer af klasserne, hvis det skønnes hensigtsmæssigt indenfor de første 6 uger. I løbet af de første 2-3 uger vil eleverne opleve, at der er stort fokus, såvel på en introduktion til det faglige, som på viden om uddannelsen som helhed. De første uger slutter af med et forældremøde, hvor eleverne præsenterer arbejdet fra de første uger. I løbet af de første 5 uger arbejdes der specifikt med de personlige og sociale kompetencer. Eleverne er bl.a. på et internatophold i 3-4 dage, hvor der arbejdes intensivt med at styrke de personlige og sociale kompetencer og at skabe et stærkt sammenhold på årgangen. Derefter udarbejdes uddannelsesplanerne med kontaktlærerne som sparringpartnere. Det er herefter elevens ansvar at uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning og modulfag. Kompetencevurdering HG Turbo Eleverne på HG Turbo er primært elever over 18 år. Eleverne bliver allerede før optagelse vurderet i forhold til egnethed til uddannelse, dels gennem den information der evt. følger med via UU eller jobcenter, dels gennem samtale med kontaktlærer eller uddannelseschef, eller ved den medsendte dokumentation for erfaringer og tidligere uddannelse. I den første uge af skoleforløbet bliver eleverne bedt om at udarbejde en skriftlig beskrivelse af, dels deres kompetencer og dels af deres motivation for uddannelsen, og deres ønsker til fremtiden. Skriftet danner udgangspunkt for en personlig samtale med kontaktlæreren, og for en vurdering af, om der er grundlag for merit eller behov for særlig faglig eller personlig støtte. Kompetencevurdering HGStudent Eleverne på HG Student forløbet kompetencevurderes før optagelse. Har eleverne medsendt dokumentation for bestået gymnasial uddannelse optages de umiddelbart. Dokumentationen danner også udgangspunkt for en vurdering af et evt. ønske om merit. Er der ikke medsendt dokumentation eller er dokumentationen mangelfuld tages der personlig kontakt. I ugen efter uddannelsesstart afholdes kontaktlærersamtaler, hvor behovet for en evt. særlig støtte afklares. 10

11 2.4 Undervisningen i grundforløbet Erhvervslinien (kopi af information til elever fra Erhvervslinien er den direkte vej til erhvervslivet. Den er for dig, der véd, at du vil have en erhvervsuddannelse inden for handel, kontor, detail eller finans. Du starter din erhvervsuddannelse med to år på Grunduddannelsen (handelsskolernes grundforløb). Herefter skal du i praktik i en butik eller en virksomhed i to år disse to år kaldes også for hovedforløbet. På Erhvervslinien møder du mange nye, spændende fag og forløb, der klæder dig godt på til erhvervslivet. Fagene er erhvervsrettede og har tæt sammenhæng med det, du kommer til at opleve, når du får en læreplads efter Grunduddannelsen. Udover en spændende og varieret undervisning, lægger vi også stor vægt på at have et godt skolemiljø, hvor du trives og har mange tilbud om aktiviteter. Efter et år på Grunduddannelsen har du også mulighed for at få adgang til de nye korte erhvervsuddannelser: Butiksmedhjælp (Trin 1 af uddannelsen til salgsassistent) Kontorservice (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Kundekontaktcenter (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Eventassistent (Trin 1 af uddannelsen til Eventkoordinator) Sundhedsservicesekretær (grundforløb på ½ år er tilstrækkeligt) På både første og andet år af Grunduddannelsen vil der være en praktikperiode, hver af én uges varighed. Her vil du få mulighed for at afprøve dine drømmejobs og eventuelt at aftale en uddannelsesplads med en butik eller virksomhed. Introduktionsforløb Når du starter på Grunduddannelsen, vil du gennemgå et introduktionsforløb, hvor vi blandt andet afklarer, om du er rigtig placeret i forhold til dine fremtidige ønsker og faglige forudsætninger. Det gør vi ved at introducere dig til alle grundfagene, så du får en forsmag på hvad de indeholder og hvilke niveauer der undervises på. Vi bruger også tid på at præsentere de forskellige uddannelser, så du véd hvad de indeholder og hvilke muligheder de giver dig. Det er meget vigtigt for et godt skoleforløb at man føler sig tilpas i sin klasse og sammen med sine kammerater. Derfor bruger vi en del af tiden i introduktionsforløbet på emner som samarbejde og kommunikation, hvor vi også lægger vægt på, at I kommer til at lære hinanden, jeres lærere og kontaktlærere hurtigt at kende. Vi tager sammen på en lille uges ophold, hvor vi er sammen i døgndrift til både arbejde og fornøjelse. I løbet af introduktionsforløbet skal du også have lavet din egen personlige uddannelsesplan, hvoraf det blandt andet skal fremgå, hvad du vil have som mål for dit grundforløb. Din kontaktlærer hjælper dig med at få lavet planen. 11

12 Fag og indhold Grundfag Dansk Engelsk Erhvervsøkonomi Informationsteknologi Salg og service Samfundsfag Tysk (valgfag) HG1 (andet år af HGFlex) På HG1 (og andet år af HGFlex) vil du opleve at der undervises på mange faglige niveauer i klasserne. Vi er alle forskellige, og derfor vil vi også undervise i forskellige niveauer. I nogle fag deler vi jer ind efter jeres faglige niveau, andre fag foregår i stamklassen. Der er også valgfag på HG1 (andet år af HGFlex), du kan se nogle eksempler nedenstående: Basistysk Tysk på niveau Basis erhvervsøkonomi Handelsregning Matematik Motion Salg og markedsføring Psykologi og kommunikation Innovation og iværksætteri På første år af Grunduddannelsen vil du skulle vælge to valgfag: Et fag fra sommerferien til jul og et fra jul og frem til sommer. Nogle valgfag kan strække sig over hele året. Der undervises i valgfag ca. 2 uger pr. halvår. HG2 (tredje år af HGFlex) På andet år af Grunduddannelsen vil du opleve, at alle fag skal vælges. Vi deler året op i tre perioder, og i hver periode vil der være 3 eller 4 blokke. Du skal vælge et fag i hver blok. Se eksemplet nedenfor: 12

13 Temaperioder og Merkantil dage. Udover grundfag og valgfag indeholder Grunduddannelsen også forskellige temaperioder og Merkantildage. Formålet med perioderne er at styrke dine erhvervsrettede og personlige kompetencer. Den første temaperiode har fokus på din egen personlige udvikling, hvor du, sammen med dine kammerater og lærere, tager 4-5 dage afsted. Når du arbejder i temaperioderne, vil du i høj grad skulle bruge alt det, du lærer i grundfagene, og der lægges stor vægt på tværfaglighed. Merkantil dagene kan være fagdage, eller tværfaglige emner. På første år af Grunduddannelsen er der planlagt 3 temaperioder á hver en-to uger. På andet år af Grunduddannelsen er der planlagt 4 temaperioder á hver en - to uger. (se bilaget med årsplaner) Der gives karakterer for temaperioderne. I den sidste temaperiode i hvert år udarbejdes et eksamensprojekt (Grundforløbsprojekt), der danner udgangspunkt for en projekteksamen med ekstern censor. Formålet med eksamensprojektet er at vurdere om de kompetencemål der vedrører uddannelsen på dette stadie ér nået. Kompetencemål: For at kunne fortsætte på et hovedforløb, skal du i løbet af grundforløbet have bevist, at du opfylder en række krav til din kunnen og viden. Der er seks grundlæggende (fælles) kompetencer, som du vil skulle arbejde med i hver af de i alt 7 projekter i løbet af en to-årig Grunduddannelse. De fælles kompetencemål, (for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb): 1. arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper 2. løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service 3. løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold 4. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer 5. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer 6. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og ved inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. Derudover er der en række kompetencemål, som fordeles på følgende måde: Kompetencemål i temaprojekt 1 (HG1) : 1. Arbejde ansvarligt, vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål 2. Innovation og personlig og faglig udvikling 3. Samarbejde med andre, drøfte løsning af problemstillinger 13

14 5. Medvirke ved kundeserviceopgaver, forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier, betydningen af personlig fremtræden 6. Medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer 8. Forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en virksomhed 9. Udvise jobparathed 10. Kunne tilpasse kommunikationen sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer 11. Kunne anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt. Kompetencemål i temaprojekt 2 (HG1): 1. Arbejde ansvarligt, vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål 2. Innovation og personlig og faglig udvikling 3. Samarbejde med andre, drøfte løsning af problemstillinger 4. Medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs og markedsføringsaktiviteter 5. Medvirke ved kundeserviceopgaver, forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier, betydningen af personlig fremtræden 6. Medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer 7. Forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver (=betyder konceptforståelse) 11. Kunne anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt. 12. Kunne udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse Kompetencemål i temaprojekt 3 (HG1): 1. Arbejde ansvarligt, vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål 2. Innovation og personlig og faglig udvikling 3. Samarbejde med andre, drøfte løsning af problemstillinger 5. Medvirke ved kundeserviceopgaver, forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier, betydningen af personlig fremtræden Vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 6. Medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer 8. Forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver (=betyder konceptforståelse) 10. Kunne tilpasse kommunikationen sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer 11. Kunne anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt. 12. Kunne udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse Udover at arbejde videre med kompetencemålene fra HG1, vil der specifikt blive arbejdet med de følgende kompetencemål på HG2. Der kan være variation i kompetencemålene for den enkelte elev, afhængig af hvilket hovedforløb der konkret sigtes mod. Kompetencemål i temaprojekt 4 (HG2) : Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller 14

15 Arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, Samarbejde med andre, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, Forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, Anvende konceptforståelse i planlægning og løsning af salgsopgaver, løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, Arbejde med metoder og værktøjer til kreativ event udvikling (Eventkoordinator) Kompetencemål i temaprojekt 5 (HG2): Tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, Løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden Udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for virksomhedernes merkantile funktion, svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E. Kompetencemål kan erstattes med et andet fag eller niveau fra uddannelsens fagrække (salgsassistent) Arbejde med salg, service og indkøb ud fra en helhedsforståelse af en virksomheds logistik og infrastruktur (Handel) Anvende standardiseret mundtligt og skriftligt sprogbrug ud fra et givent koncept (Handel Udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område, nuanceret sprog, retstavning, tegnsætning (Kontor) Anvende grundlæggende funktioner indenfor styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, , andre it-baserede værktøjer (Kontor) Kompetencemål i temaprojekt 6 (HG2): Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, Arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, Samarbejde med andre, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces Arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller 15

16 Tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, Anvende standardiseret mundtligt og skriftligt sprogbrug ud fra et givent koncept (Handel) Inddrage samfunds- og virksomhedsøkonomiske begreber og problemstillinger samt deres indbyrdes samspil. Inddrage viden om teknologiudviklingen inden for handelserhvervet set i et globalt perspektiv. Kompetencemål i temaprojekt 7 (HG2), eksamensprojektet: Iværksætteri Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller Handels og logistik funktioner, forståelse for handlens betydning nationalt og internationalt Metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri) Anvende viden om relevante bestemmelser i lovgivning der vedrører butiksddrift, salg, markedsføring og kundebetjening, i plnlægning af arbejdsopgaver og konkrete salgssituationer. (salgsassistent) Anvende principper om godt købmandsskab og anvende viden om økonomiske sammenhænge i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind m.m., (salgsassistent) Anvende standardiseret mundtligt og skriftligt sprogbrug ud fra et givent koncept (Handel) Forholde sit til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisering og servicekoncepter (Kontor) Temaforløb gennemføres normalt indenfor en årgang og som gruppearbejde. Evalueringerne er dog normalt individuelle. 16

17 2.4.2 Praksislinien Formål Formålet med Praksislinen, er at tilgodese elever med en praktisk læringsstil. Forløbet skal lede frem til at eleven går i ordinært hovedforløb som Butiksmedhjælper (BM) eller Salgsassisten (SA). Introduktion Introduktions/afklarings-forløbet er fælles for HG Erhverv og HG Praksis. Nogle elever vil i denne periode blive vejledt til, og vælge at skifte mellem de to forløb. Undervisningen Undervisningen efter introduktions/afklaringsperioden vil være forskellig fra HG Erhverv, derved at man på Praksislinien vil være en dag om ugen i en erhvervsvirksomhed og i de andre fire dage vil blive undervist på skolen. På Praksislinien bruger vi hjulet som retningsgiver. Hjulet består af 6 moduler, som indeholder alle de kompetencer (faglige såvel som særlige) man skal kunne for at kunne komme i hovedforløb (læs: få en praktikplads). Man går igennem de forskellige moduler i sit eget tempo. Hjulet kan tage et år at komme igennem, men det kan også tage længere eller kortere tid. Når man er igennem alle moduler, og har løst alle opgaver, er man klar til at gå til en helt almindelig HG eksamen, på almindelige betingelser. Undervisningen er tilrettelagt udfra et princip om at virksomheden skal inddrages mest muligt. Teorien er derfor holdt på et minimum, og vi arbejder meget med opgaver, som skal løses i virksomheden eller med hjælp fra virksomheden. Som elev kan du ønske den virksomhed du skal samarbejde med i løbet af året. Den virksomhed du ønsker, vil blive kontaktet af din kontaktlærer, som vil indgå en kontrakt med virksomheden, om at de vil deltage aktivt i din uddannelse. Du vil skulle løse opgaver i og sammen med virksomheden. Din kontaktlærer vil løbende følge op på, hvordan samarbejdet med virksomheden går. Dine faglærere vil løbende følge op på, om du får tilstrækkeligt fagligt udbytte af samarbejdet med virksomheden. Fagene Se fagene under HG Erhverv 17

18 I praksislære som butiksmedhjælper Eksempel på læringsaktivitet Dig selv Særlige kompetencer: 1) arbejde ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 8) forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9) udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, Dig selv læringsaktivitet Salg & Service Opgavetitel Personlig fremtræden kropssprog (selvtillid/selvværd) 4x20 reglen Opgavens indhold Eleverne skal lære hvad kropssproget betyder og hvilken betydning det har på kunden (omverden) Hvorfor det er vigtigt at udvise glæde. Over for kunderne. Eleverne skal tage billederne ud fra de stillede opgaver, 18

19 Eleverne skal lære hvordan de kan aflæse kunderne i deres virksomhed. Eks. har kunden lyst til hjælp ser de søgende ud? vil de helst bare gå for sig selv osv. 2 og 2 sammen, skal opstille de givende kropssprog eks. glæde/glad, der efter skal billedet gennem på M drev og bruges i Power Point Eleverne skal tage billeder som skal gemmes, redigeres, klippe osv. Og indsættes i en Power Point. Billederne skal sammen med tekst beskrive forskellige situationer Værktøj Introduktion af hvad er kropssprog (selvtillid/selvværd) 4 x 20 reglen Personlig fremtræden Kamera samt PowerPoint samt elevernes krop som statister. Organisering 2 og 2 sammen om opgaven Produktet Mundtlig fremlæggelse med brug af præsentationsprogram Evaluering Mundtlig fremlæggelse samt PowerPoint-præsentation evalueres af underviser og elever Sammenhæng med andre fag IT: Power Point, gennem billeder, rediger billeder Initiativtager CVT Virksomhedens bidrag Fortæller eleven om hvordan de aflæser en kunde, samt sætter eleven ind i den kundeservice de i deres virksomhed vil have. 19

20 2.4.3 Flexlinien Flex-linjen - når praksis er en stor del af vejen frem Synes du, at fag som dansk, matematik og engelsk var svære i folkeskolen? Er det længe siden, du har gået i skole, og skal du lige i gang igen? Vil du gerne bruge tid på en lidt blidere start på alle handelsskolefagene? Er du parat til at bruge lidt ekstra tid på dit grundforløb? Vil du gerne gå i en klasse, hvor det er muligt at bruge en del af tiden i en virksomhed?..så er Flex-linjen måske noget for dig. Dit grundforløb kan på denne linje vare mellem 2 og 3 år, hvorefter du er klar til en elevplads. Når du går på det andet og eventuelt tredje år af dit Grundforløb skal du forvente, at din klasse kan blive samlæst med en Erhvervsklasse eller en Praksisklasse. En god blanding af teori og praksis Når du tilmelder dig Flex-linjen, vælger du at begynde på et forløb, hvor undervisningen tager udgangspunkt i det daglige arbejde i en virksomhed. Der vil være en god vekselvirkning mellem det teoretiske på skolen og det praktiske arbejde i virksomheden, hvor du igennem praktikken oplever, hvordan teori anvendes i virksomheden. Undervisningen i klassen indeholder de obligatoriske handelsskolefag: Erhvervsøkonomi, dansk, engelsk, informationsteknologi og salg & service. Arbejdet i de enkelte fag vil være tilrettelagt ud fra det niveau, du er på. Der vil både være fælles oplæg og individuelt arbejde, ligesom der vil være mulighed for gruppe- og projektarbejde. Meget af det, vi gør på Flex-linjen, handler om, hvordan virksomhederne anvender det, du bliver undervist i. Mange af de opgaver du skal løse, tager derfor udgangspunkt i livet i en virksomhed. Undervisningen indeholder også projektarbejde, hvor du arbejder med problemstillinger fra erhvervslivet. Projektarbejdet kan være organiseret som individuelt arbejde, gruppearbejde med bestemte temaer (overskrifter) eller gruppearbejde, hvor du arbejder med de opgaver, en virksomhed har i dagligdagen. 20

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Undervisningsplaner for lokale valgfag... 10. Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21

Undervisningsplaner for lokale valgfag... 10. Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21 Frederikshavn Handelsskoles idegrundlag... 2 Uddannelsens formål... 5 http://www.fhavnhs.dk/hg/studie-og_ordensregler.htm... 9 Undervisningens formål... 9 Grundfag... 9 Valgfag:... 9 Undervisningsplaner

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere