Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal boliganvisning i almene familieboliger"

Transkript

1 Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut og Socialforskningsinstituttet januar

2 Indhold Indledning og sammenfatning...3 Indledning...3 Sammenfatning...3 Omfanget af den kommunale anvisning...3 Hvilke typer af afdelinger anvises til?...4 Bruges anvisningen til at sprede eller koncentrere sociale problemer i den almene sektor?...5 Boligorganisationerne vurdering af anvisningen...5 Omfanget af kommunal boliganvisning...6 Kommunernes anvendelse af boliganvisning...6 Hvorfor anvendes boliganvisning?...6 Antallet af kommuner, som bruger boliganvisning...6 Anvisningens omfang...7 Undersøgelse gennemført af Kommunernes Landsforening...7 Omfanget belyst i forbindelse med undersøgelse af fleksibel udlejning 7 I hvilke typer af afdelinger bruges kommunal boliganvisning?...12 Andelen af genudlejede boliger som anvises i forskellige afdelingstyper 12 Anvisningens belastning af forskellige afdelingstyper...13 Bruges kommunal boliganvisning til at sprede eller koncentrere sociale problemer?...16 Boligorganisationernes vurdering af kommunal boliganvisning...20 Bilagstabeller

3 Indledning og sammenfatning Indledning Statens Byggeforskningsinstitut og Socialforskningsinstituttet gennemførte i 2003 en undersøgelse for Erhvervs- og Boligstyrelsen af to elementer i boliganvisningsreglerne i almene boliger, nemlig de fleksible udlejningsregler 1 og den interne oprykningsret 2 for beboere i afdelingerne. I forbindelse med disse undersøgelser blev indsamlet data om, hvordan boligorganisationerne generelt fordeler de genudlejede boliger til boligsøgende. Dette gav også informationer om den kommunale boliganvisning. Dette notat er en opsamling af denne viden kombineret med enkelte informationer fra andre undersøgelser. Notatet belyser følgende emner: Baggrunden for og omfanget af kommunal boliganvisning i almene boliger I hvilke typer af boligafdelinger anvises der, og i hvor høj grad "belaster" det afdelingerne? Bruges anvisningen til at sprede eller koncentrere sociale problemer i den almene sektor og hvilken betydning har den for den etniske segregation i sektoren? Hvordan vurderer boligorganisationerne anvisningen? Sammenfatning Kommunerne har ret til at anvise op til 25 pct. af de genudlejede familieboliger i almene boligafdelinger. Baggrunden for at kommunerne har ønsket at anvende boliganvisningen er, at mange af dem har problemer med at finde boliger til boligsøgende i akut bolignød eller med særlige sociale problemer, samt især at skaffe boliger til flygtninge. Det sidste behov kan være blevet mindre i det sidste år i takt med faldet i asylansøgere. Omfanget af den kommunale anvisning En undersøgelse i 2001 viste at 71 pct. af kommunerne anvendte den kommunale boliganvisning, mens 24 pct. ikke gjorde. Det var især de store byer og i Hovedstadsområdet, at man brugte anvisningen. En undersøgelse gennemført af Kommunernes Landsforening viste, at kommunerne udenfor Københavns og Frederiksberg Kommuner i 2001 anviste i alt ca familieboliger, hvoraf de (14 pct.) blev brugt til flygtninge. Herudover skønnes det, at der anvises ca boliger årligt til ældre og handikappede. Undersøgelsen af fleksibel udlejning viste at 70 pct. af de undersøgte boligafdelinger havde en aftale med kommunen om anvisning. Undersøgelsen viste imidlertid også meget store forskelle mellem de forskellige kommuner med hensyn til brugen af anvisning. I Hovedstadsområdet var der aftaler for 1 Publiceret i Erhvervs- og Boligstyrelsen (2004). Fleksibel udlejning af almene familieboliger. 2 Publiceret i Erhvervs- og Boligstyrelsen (2004). Virkninger af oprykningsretten i almene boliger 3

4 næsten alle afdelinger, mens det i kommuner med byer under indbyggere kun var ca. halvdelen. Der er også store geografiske forskelle mht. til aftalernes indhold. På landsplan gælder det for 60 pct. af aftalerne at kommunen kan anvise 25 pct. af de genudlejede boliger. For 18 pct. af afdelingerne kan anvises mere end 25 pct. I Københavns Kommune mv. er det imidlertid mere end 90 pct. af afdelingerne, hvor der kan anvises mere end de 25 pct., og i det øvrige hovedstadsområde gælder det 35 pct. af afdelingerne. Der har været en væsentlig vækst i den kommunale boliganvisning i de senere år. Andelen af genudlejede familieboliger, som er anvist af kommunerne i de undersøgte afdelinger, er steget fra 11 pct. i 1997 til 17 pct. i Det er imidlertid først og fremmest i Københavns Kommune og i det øvrige hovedstadsområde, at anvisningen er omfattende og øget og nu omfatter mellem 35 og 40 pct. af de genudlejede almene familieboliger. Denne vækst er sket samtidig med indførelse af de såkaldte fleksible udlejningsregler med særlige ventelister for nærmere fastsatte grupper af boligsøgende. Som et resultat heraf er andelen af boliger, som fordeles via den almindelige venteliste, stærkt reduceret i Hovedstadsområdet. I Provinsen er anvisningen også øget, men ligger på et noget lavere niveau med i gennemsnit under 15 pct. af de genudlejede boliger. Det gælder også i de tre store provinsbyer, Odense, Århus og Aalborg, der ikke har øget anvisningen i Hvilke typer af afdelinger anvises til? Der er desuden store forskelle mellem kommunerne med hensyn til, i hvilke typer af boligafdelinger, der anvises den største andel af de genudlejede boliger. På landsplan er anvisningsprocenten størst i de mellemstore afdelinger og i de nyeste afdelinger opført efter Den er mindst i de små afdelinger og i blandede bebyggelser med både etageboliger og rækkehuse. I Københavns Kommune er der imidlertid den største andel anvisninger i det ældste byggeri, og i de tre største provinsbyer sker det oftest i de små afdelinger. Når man skal vurdere, hvilke boligafdelinger der "belastes" af anvisningen, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at se på andelen af genudlejede boliger, der anvises. Der er nemlig store forskelle på boligomsætningen i forskellige boligafdelinger afhængig af deres beboersammensætning og attraktivitet. Det kan derfor forekomme, at en lille andel anvisning i en afdeling med stor boligomsætning har en større effekt for den sociale udvikling i afdelingen, end en stor andel har i en afdeling med lille boligomsætning. En analyse af, hvilke afdelinger der belastes er derfor gennemført ved at sammenligne fordelingen af de kommunalt anviste boliger på forskellige typer af afdelinger med samtlige boligers fordeling på disse typer. Herved fås et indtryk af om anvisningen er over- eller underrepræsenteret i afdelinger med forskellig fysiske forhold og beboersammensætning. Denne analyse viser, at det på landsplan især er de mellemstore og de nyere afdelinger, samt rækkehusbebyggelser, der belastes, mens de store afdelinger belastes mindre. I de tre største provinsbyer er det dog mest de små afdelinger. 4

5 Bruges anvisningen til at sprede eller koncentrere sociale problemer i den almene sektor? Formålet med den kommunale boliganvisning er at formidle boliger til grupper, som har et akut boligbehov og som ikke selv kan skaffe sig en bolig. Det drejer sig primært om socialt svage eller flygtninge. Kommunerne kan derfor ved deres anvisningspraksis påvirke beboerudviklingen i almene boligafdelinger. Alt andet lige kan man forvente, at der i de afdelinger, hvor kommunerne ofte bruger deres anvisningsret, vil være tendenser til at andelen af socialt svage og andelen af etniske minoriteter vil stige. Det kan derfor have betydning for udviklingen i segregationen og koncentrationen af sociale problemer og integrationsproblemer, om kommunerne anviser til afdelinger med få eller store problemer. Undersøgelsen tyder på, at kommunerne som helhed søger at anvise boliger i afdelinger med færrest sociale problemer - i undersøgelsen målt som afdelinger med færrest arbejdsløse (førtidspension, kontanthjælp eller understøttelse mv.). Dette gælder både, når man ser på hvor stor en andel af genudlejede boliger, der anvises til, og når man ser på fordelingen af de anviste boliger mellem afdelinger med få og mange arbejdsløse. Men dette gælder ikke i Hovedstadsområdet og i de tre største provinsbyer. Især i omegnskommunerne til København er det afdelinger med mange arbejdsløse, der belastes af anvisningen. Dette skyldes især, at boligomsætningen er høj i disse bebyggelser, idet anvisningen udgør samme næsten andel af de genudlejede boliger som i afdelinger med få arbejdsløse. Dette tyder på at man ikke kan anvende normer for andelen af genudlejede boliger alene som målsætning for en kommunal anvisning, der vil sprede de sociale problemer. Undersøgelsen tyder heller ikke på, at anvisningen på landsplan bidrager til en væsentligt øget etnisk segregation. Dette er på trods af, at anvisningen udgør en lidt større del af genudlejningen i de mest indvandrertunge afdelinger. Det er især afdelinger med en middelstor andel af etniske minoriteter, der belastes, men anvisningen er dog underrepræsenteret i afdelinger med få indvandrere. I Hovedstadsområdet - især i omegnskommunerne - og i de mellemstore provinsbyer er det imidlertid de afdelinger, der har mange indvandrere, der belastes mest af anvisningen. Dette sker ikke, fordi andelen af de genudlejede boliger er højere, men igen fordi der er en høj boligomsætning. I de mest urbaniserede områder af landet er der derfor risiko for, at anvisningen medvirker til en øget segregation. Om det sker i praksis, er afhængigt af, hvor stor en del af de anviste familier, der tilhører etniske minoriteter. Alternativt modtager områder med mange indvandrere en større andel familier med sociale problemer. Boligorganisationerne vurdering af anvisningen Spørgeskemaundersøgelsen blandt boligorganisationerne, som omfatter 209 forretningsførere, viser generel tilfredshed med den måde ordningen fungerer på. Kun 7 pct. af forretningsførerne - og især de fra de mindre boligorganisationer - er utilfredse med ordningen, men af meget forskellige grunde. 5

6 Omfanget af kommunal boliganvisning Kommunernes anvendelse af boliganvisning Hvorfor anvendes boliganvisning? En undersøgelse i af kommunernes boligpolitik har belyst, hvilke boligproblemer kommunerne har, som de blandt andet forsøger at løse ved den kommunale boliganvisning. I Tabel 1 ses kommunernes svar på et spørgsmål om, hvilke grupper de har vanskeligheder med at skaffe boliger til. Tabel 1. Kommunernes svar på, om de har vanskeligheder med at skaffe boliger til forskellige sociale grupper Personer i akut bolignød Flygtninge I meget høj grad I høj grad I nogen grad I begrænset grad Slet ikke Ved ikke I alt Kilde: PLS og By og Byg (2001) Personer/Familier med sociale problemer Tabellen viser, at både personer i akut bolignød, flygtninge og personer/familier med særlige sociale problemer er i fokus i mange kommuner, idet over halvdelen af dem anfører problemer med at skaffe boliger for alle tre grupper. Der er dog lidt mere fokus på flygtninge end på de øvrige to grupper. Det er især i de store byer og i Hovedstadsområdet, at kommunerne har problemer med akut bolignød. Der er også flere kommuner i Hovedstadsområdet, som har store problemer med at skaffe boliger til flygtninge og familier med sociale problemer. Antallet af kommuner, som bruger boliganvisning Den nævnte undersøgelse i 2001 viste også, at 71 pct. af kommunerne på dette tidspunkt i større eller mindre udstrækning anvendte deres ret til at anvise genudlejede boliger i almene boligafdelinger. De 24 pct. af kommunerne (5 pct. svarede "ved ikke"), som ikke brugte anvisningen, var især landkommuner og omegnskommuner ved de største byer. 94 pct. af kommunerne i Hovedstadsregionen anvendte anvisningen. 6 3 PLS og By og Byg (2001): Kommunernes boligpolitik. Spørgeskema og registerundersøgelse, s. 7-8

7 Anvisningens omfang Undersøgelse gennemført af Kommunernes Landsforening Kommunernes Landsforening har gennemførte en undersøgelse 4 i en repræsentativ gruppe kommuner af deres anvisning af boliger i 2001 (ekskl. Kbh. og Frb.). I tabellen ses antallet af anviste boliger og deres fordeling på forskellige kriterier for anvisning. Tabel 2. Kommunernes anvisning af boliger i år 2001 fordelt på formål (excl. Kbh. og Frb.) Anvisning til Flygtninge Socialt begrundet Andre I alt til antal boliger Pct. fordeling Anm. Tabellen viser anvisning til formålet uanset boligernes ejerforhold (almene, kommunale, private mv.). Det fremgår, at kommunerne eksklusiv Københavns og Frederiksberg Kommuner anviste til ca boliger i år Mere end 70 pct. af disse blev anvist til familier og enlige efter rent sociale kriterier. Kun ca. 14 pct. blev fordelt til flygtninge. Hertil kommer anvisningen af boliger til ældre og handicappede. Kommunerne (excl. Kbh. og Frb.) rådede i år 2001 over knap boliger til disse formål. Det vil sige Plejehjemsboliger, beskyttede boliger, ældre og plejeboliger, lette kollektiv boliger, ældreegnede boliger og private og almene boliger, som kommunen har anvisningret til og som benyttes til boliger for ældre og handicappede. Kommunerne oplyser, at de ældre i gennemsnit bor to år i en sådan bolig. Et simpelt regnestykke giver så resultatet, at kommunerne årligt anviser til ca boliger på dette område. Omfanget belyst i forbindelse med undersøgelse af fleksibel udlejning Aftaler om kommunal boliganvisning I forbindelse med den undersøgelse af brugen af fleksible udlejningsregler, som SFI og By og Byg gennemførte for Erhvervs- og Boligstyrelsen, blev boligorganisationerne også spurgt om omfanget af kommunal boliganvisning. I undersøgelsen indgik ca boligafdelinger med i alt ca boliger 5. I Tabel 3 er vist afdelingernes svar på, om de var omfattet af en aftale med kommunen om boligsocial anvisning. 4 Kommunernes Landsforening (2002). En hel løsning..? Et debatoplæg om salg af almene boliger. 5 Undersøgelsen er nærmere beskrevet i rapporten fra Erhvervs- og Boligstyrelsen (2004). Fleksibel udlejning af almene familieboliger, Databilag 1. 7

8 Tabel 3. Andelen af boligafdelingerne, som har aftale med kommunen om boligsocial anvisning for familieboliger. Andel af afdelinger, pct. Antal afdelinger, N Alle afdelinger Kommunegrupper København + Frederiksberg Hovedstadsområdet i øvrigt Odense, Århus, Aalborg Kommuner med byer over indb Øvrige kommuner Afdelingens størrelse Maks. 20 boliger/afd boliger/afd over 50 boliger/afd Hustyper Etagebyggeri Rækkehuse Blandet Opførelsesår Opført Før Efter Der er i 2002 indgået aftale med kommunen om boligsocial anvisning for familieboliger i langt størsteparten af landets boligafdelinger. 70 pct. af boligafdelingerne har en sådan aftale. Men der er betydelige forskelle mellem kommunegrupperne. I Københavns og Frederiksberg Kommuner er der aftaler om boligsocial anvisning for næsten alle almene boligafdelinger med familieboliger (97 pct.), og i hovedstadsområdet i øvrigt er andelen næsten lige så stor (92 pct.). Også i de tre store byer Odense, Århus og Aalborg er der aftaler for langt de fleste (87 pct.) af boligafdelingerne. I kommuner med byer over indbyggere har 73 pct. af afdelingerne en aftale med kommunen, mens det kun er gældende for lige godt halvdelen af de almene boligafdelinger i de øvrige mindre kommuner. Jo større afdelinger, jo flere af afdelingerne har en aftale med kommunen om boligsocial anvisning. Andelen er også noget større i etagebyggeri end i rækkehuse og er større i byggeri fra før 1975 end i afdelinger, der er opført efter I Tabel 4 er afdelingerne fordelt på, hvor stor en andel af de genudlejede boliger, det er aftalt, at kommunerne anviser. 8

9 Tabel 4. Hvor stor en andel af de genudlejede familieboliger er det aftalt, at kommunen kan anvise? Afdelinger med aftale med kommunen om boligsocial anvisning. Pct. Aftalt andel til kommunal anvisning Mindre end 25 pct. 25 pct pct. 100 pct. I alt Hele landet København + Frederiksberg Hovedstadsområdet i øvrigt Odense, Århus, Aalborg Kommuner med byer over indb Øvrige kommuner Antal afdelinger i stikprøven Hvis der er indgået en aftale med kommunen om boligsocial anvisning, følger knap 2 ud af 3 aftaler (60 pct.) den normale fastsatte anvisningsret til 25 pct. af alle genudlejede familieboliger. For godt hver femte boligafdeling er der aftalt anvisningsret for mindre end de 25 pct. og for i alt 18 pct. af boligafdelingerne er der aftalt anvisningsret for mere end 25 pct. af boligerne. For 4 pct. af boligerne er der aftalt 100 pct. kommunal anvisning. Også her er mønstret meget forskelligt mellem kommunegrupperne. 9 ud af 10 aftaler i Københavns og Frederiksberg Kommuner omfatter ret til anvisning af mere end 25 pct. af de genudlejede boliger. Disse to kommuner har typisk forhandlet særaftaler med boligorganisationerne om 33 pct. eller 50 pct. af de genudlejede boliger til boligsocial anvisning. I de øvrige kommunegrupper omfatter flertallet af aftaler 25 pct. af de genudlejede boliger. I gruppen af Kommuner med byer over indbyggere er det imidlertid 45 pct. af aftalerne, der omfatter boligsocial anvisningsret til mindre end 25 pct. af boligerne. Det fremgår af bilagsbindet til undersøgelsen om fleksibel udlejning (Bilagstabel 3.6.1), at aftaler om mere end 25 pct. i højere grad er indgået i de store boligafdelinger end i de mindre afdelinger, i højere grad i afdelinger i etagebyggeri end i rækkehuse eller lignende, og i højere grad i byggeri, der er opført før 1960, end i nyere byggeri. En del af disse sammenhænge følger af, at en stor del af aftalerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner omfatter mere end 25 pct. af de genudlejede boliger. Andelen af udlejede boliger, som anvises Det fremgår af Tabel 5, hvor stor en andel af de genudlejede boliger i undersøgelsen, der rent faktisk blev fordelt ved kommunal anvisning i forskellige kommunegrupper. Tabel 5. Antal udlejede boliger i undersøgelsen, deres fordeling på kommunegrupper, samt andelen af udlejede boliger som kommunerne havde anvist Kommunegrupper Antal udlejede boliger i alt Anvist af kommunen, Pct. fordeling procent Hele landet København + Frederiksberg Hovedstadsområdet i øvrigt Odense, Århus, Aalborg Kommuner med byer over indb Øvrige kommuner

10 På landsplan blev 17 pct. af de genudlejede boliger i gennemsnit anvist af kommunerne. Det er imidlertid dobbelt så mange i Hovedstadsområdet, mens andelen kun ligger på pct. i Provinsen. Udviklingen i omfanget af den kommunale boliganvisning I undersøgelsen er også blevet spurgt om omfanget af kommunal boliganvisning i I Figur 1 Sammenligning af omfanget af kommunal anvisning 1997 og 2002 opdelt på kommunegrupperer anvisningens andel af udlejningen for hhv og 2002 sammenlignet i forskellige kommunegrupper. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Samlet Kbh+Fr.berg Ho i øvrigt Od, År+Aalb. Komm>15000 Øvrige Kommunal anvisning, 1997 Kommunal anvisning, 2002 Figur 1 Sammenligning af omfanget af kommunal anvisning 1997 og 2002 opdelt på kommunegrupper. Andelen af genudlejede boliger, som er anvist. Alle steder på nær Odense, Århus og Aalborg er andelen af udlejninger via kommunal anvisning større i 2002 end i Dette er sket samtidig med at der er blevet indført regler om fleksibel udlejning. Samlet var det i pct. af udlejningerne, der fandt sted via kommunal anvisning. I 2002 var denne andel steget til 17 pct., samtidig med at 5 pct. af udlejningerne fandt sted via de fleksible regler, som var blevet indført i mellemtiden. Især har Københavns og Frederiksberg Kommuner i stigende udstrækning benyttet sig af begge sæt af udlejningsaftaler. Andelen af boligsociale anvisninger er i disse kommuner steget mere mellem 1997 og 2002 end i de øvrige kommunegrupper. Samtidig er det i disse kommuner, at man i 2002 finder de største andele af udlejninger, der finder sted via de fleksible udlejningsregler. I hovedstadsområdet i øvrigt var andelen af udlejninger via boligsocial anvisning stor allerede i 1997, men andelen er alligevel blevet en del større i Udviklingen i de tre store byer Odense, Århus og Aalborg er gået en anden vej. I disse byer er andelen af udlejninger via boligsociale anvisninger blevet

11 mindre i 2002, end den var i Det skyldes alene, at andelen er blevet mindre i boligafdelinger, der har indført fleksible udlejningsregler. I disse boligafdelinger blev i pct. af boligerne udlejet via de fleksible regler og 10 pct. via kommunal anvisning. I afdelinger uden fleksible regler blev 15 pct. af boligerne udlejet via kommunal anvisning. I kommuner med byer over indbyggere og i de små kommuner er andelen af kommunale anvisninger øget mellem 1997 og 2002 både i boligafdelinger, der har og ikke har fleksible udlejningsregler. 11

12 I hvilke typer af afdelinger bruges kommunal boliganvisning? Andelen af genudlejede boliger som anvises i forskellige afdelingstyper Spørgeskemaundersøgelsen af brugen af fleksible udlejningsregler giver, sammenkoblet med registerdata for de udvalgte boligafdelinger, mulighed for at identificere de typer af boligafdelinger, hvor kommunerne hyppigst beslaglægger genudlejede boliger til egen anvisning. I Tabel 6 er vist, hvor stor en andel af de genudlejede boliger i forskellige boligtyper, der i 2002 blev brugt til kommunal anvisning i hhv. hele landet og i en række kommunetyper. Tabel 6. Andelen af udlejede boliger i 2002, som er anvist af kommunen i forskellige boligtyper, pct. Afdelingstyper Kbh + Frederiksberg Hovedstaden i øvrigt Hele landet Odense, Århus, Ålborg Kommuner Øvrige med byer kommuner over Andel af udlejede boliger, som kommunen har anvist, procent - Afdelingsstørrelse Max. 20 boliger/afd (20) (11) boliger/afd (26) over 50 boliger/afd Opførelsesår Før efter Hustype Etagebyggeri Rækkehuse Blandet ( ) mindre end 25 genudlejede boliger Kilde: Materiale fra undersøgelse af fleksible udlejningsregler Det fremgår af tabellen, at den faktiske brug af kommunal boliganvisning ikke følger helt det samme mønster, som det viste sig ovenfor side 7, hvor vi så på hvilke boligafdelinger, der havde indgået aftaler med kommunerne. Der var således oftest indgået aftaler med de store bebyggelser, mens Tabel 6 viser, at de er en større del af de genudlejede boliger i de mellemstore afdelinger, som bruges til anvisning. Dette gælder især i hovedstadsområdet i øvrigt og i provinsbyerne, men ikke i Københavns Kommune mv. og i de tre største provinsbyer, hvor det er genudlejede boliger i de største afdelinger der oftest bruges. 12 Det fremgår også, at det på landsplan er i de nyeste afdelinger, der beslaglægges den største andel af de genudlejede boliger. Dette gælder dog ikke i Københavns Kommune mv, hvor de ældste genudlejede boliger bru-

13 ges mest, og i hovedstadsområdet i øvrigt, hvor det er tresserbyggeriet, mens de ældre boliger sjældent anvises. Anvisningen beslaglægger næsten samme andel af de genudlejede boliger i rene etagebebyggelser eller tæt-lave bebyggelser, men sjældnere i blandede bebyggelser. I Københavns Kommune mv. er det lidt oftere i etagebebyggelser, mens det i hovedstadsområdet i øvrigt og i de mindre byer i Provinsen oftest er i rækkehusene. Anvisningens belastning af forskellige afdelingstyper Den kommunale boliganvisnings betydning for den enkelte boligafdeling er ikke tilstrækkeligt belyst ved at se på andelen af genudlejede boliger som bruges, fordi der er meget stor forskel på flyttefrekvensen og udbudet af genudlejede boliger i forskellige afdelinger. I nogle afdelinger flytter mere end 30 pct. om året, mens det i andre afdelinger kan være under 10 pct. En stor andel i en afdeling med få genudlejede boliger kan således godt vise sig at have mindre betydning for ændringer i beboersammensætningen end en mindre andel i boliger med stor fraflytning. For nærmere at belyse "belastningen" af de forskellige afdelingstyper har vi sammenlignet sammensætningen af de anviste boliger (fordeling på afdelingstyper) med den samlede boligsammensætning i de undersøgte afdelinger. Herved kan beregnes, hvor meget en bestemt afdelingstyper er "overrepræsenteret" blandt de anviste boliger i forhold til alle boliger i afdelingen. Dette er vist i den nederste del af Tabel 7. I den øverste del af tabellen vises overrepræsentationen i forhold til de genudlejede boliger i afdelingerne. Dette viser på en anden måde det samme som Tabel 6, men giver en bedre mulighed for at belyse forskellen mellem boliganvisningens betydning for de genudlejede boliger og for hele afdelingen. 13

14 Tabel 7. Overrepræsentationen*) af kommunalt anviste boliger i 2002 i forskellige boligtyper, målt i forhold til de genudlejede boliger og i forhold til alle boliger i afdelingerne. Kbh + Frederiksberg Hovedstaden i øvrigt Odense, Århus, Ålborg Kommuner Øvrige med byer kommuner over Hele landet - Overrepræsentation af kommunal anviste ift. genudlejede boliger, pct. - Afdelingsstørrelse Max. 20 boliger/afd (-39) (-72) boliger/afd (-20) over 50 boliger/afd Opførelsesår Før efter Hustype Etagebyggeri Rækkehuse Blandet Overrepræsentation af kommunal anviste ift. alle boliger, pct. - Afdelingsstørrelse Max. 20 boliger/afd (-70) (-44) boliger/afd (-54) over 50 boliger/afd Opførelsesår før efter Hustype Etagebyggeri Rækkehuse Blandet *) (Andelen af anviste boliger i afdelingstypen - andelen af (genudlejede) boliger i typen) / andelen af (genudlejede) boliger i typen (procent). ( ) mindre end 25 genudlejede boliger Kilde: Beregninger pga. materiale fra undersøgelsen af fleksible anvisningsregler. I bilaget ses fordelingerne af hhv. de anvist boliger, de genudlejede boliger og alle boliger. Det ses af Tabel 7's nederste del, at det på landsplan især er de mellemstore afdelinger, men også de små afdelinger, som "belastes" af kommunal anvisning, hvorimod der anvises relativt færre boliger i de store afdelinger. Dette gælder dog ikke i de tre største provinsbyer, hvor det især er de små afdelinger som bruges. I Københavns Kommune mv. er antallet af genudlejede og anviste boliger i de små og mellemstore afdelinger relativt lille, hvorfor tallene har en vis usikkerhed. 14 Tabel 7 viser også, at det sammenlignet med boligbestanden i endnu højere grad er de nyeste afdelinger, der anvises til, end sammenligningen med de genudlejede boliger viste. Dette slår også igennem i Københavns Kommune mv. og i det øvrige hovedstadsområde. Når den kommunale anvisning, som tidligere vist, udgør en højere andel af de genudlejede boliger i tresserbyggeriet, er det således fordi, mobiliteten her er lavere end i de nyeste afdelinger.

15 Tabellen viser også, at det oftest er de rent tæt-lave afdelinger, der modtager anvisning, men også at de blandede afdelinger belastes. Derimod bruges etagebyggeriet relativt sjældnere. Denne konklusion gælder ikke Københavns Kommune, hvor etagebyggeriet er dominerende og oftest bruges til anvisning. I både de store og de mindre provinsbyer er det mest de blandede afdelinger, som benyttes. 15

16 Bruges kommunal boliganvisning til at sprede eller koncentrere sociale problemer? Formålet med den kommunale boliganvisning er at formidle boliger til grupper, som har et akut boligbehov og som ikke selv kan skaffe sig en bolig. Det drejer sig primært om socialt svage eller flygtninge. Kommunerne kan derfor ved deres anvisningspraksis påvirke beboerudviklingen i almene boligafdelinger. Alt andet lige kan man forvente, at der i de afdelinger, hvor kommunerne ofte bruger deres anvisningsret, vil være tendenser til at andelen af socialt svage og andelen af etniske minoriteter vil stige. Det kan derfor have betydning for udviklingen i segregationen og koncentrationen af sociale problemer og integrationsproblemer, om kommunerne anviser til afdelinger med få eller store problemer. I dette afsnit ser vi på i hvor høj grad, kommunerne anviser til afdelinger med få eller mange beboere i forskellige grupper. Det drejer sig især om andelen af voksne personer uden beskæftigelse (førtidspension, kontanthjælp eller understøttelse) og andelen af etniske minoriteter fra lande udenfor Vesteuropa og Nordamerika. Desuden er medtaget en opdeling af afdelingerne efter andelen af enlige, andelen af børnefamilier og andelen af ældre over 60 år. Tabel 8. Andelen af udlejede boliger i 2002, som er anvist af kommunen, i afdelinger med forskellig beboersammensætning. Beboersammensætning Kbh + Frederiksberg Hovedstaden i øvrigt Odense, Århus, Ålborg Kommuner Øvrige med byer kommuner over Andel af udlejede boliger, som kommunen har anvist, procent - Andel arbejdsløse beboere: 20 pct. eller derunder (21) pct pct Over 35 pct Andel indvandrere: 0 pct pct pct pct Over 25 pct Andel enlige beboere: 45 pct. eller derunder pct pct pct pct Over 80 pct Andel børnefamilier: 10 pct. eller derunder pct pct Over 35 pct Andel beboere over 60 år: 20 pct. eller derunder pct pct Over 50 pct. (82) (17) Hele landet 16

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE DISPOSITION Hvorfor er det interessant? Hvilke udlejningsregler har vi undersøgt?

Læs mere

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Oplæggets indhold Udviklingen i indvandring og bosætning i boliger og

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene boliger

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER

KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER Af Jørgen Anker, Ivan Christensen, Tina Skovgaard Romose & Tobias Børner Stax Undersøgelsen blev finansieret

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk

Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk Förortens utmaninger Segregation.. Hans Thor Andersen dr. scient, forskningschef hta@sbi.dk Den almene sektor i Danmark Den almene sektor og forstaden Segregationen Hvad så? Fremtiden Der findes godt 500.000

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

SBi 2006:12. Undersøgelse af til- og IUDÁ\WQLQJHQ L WUH multietniske boligområder

SBi 2006:12. Undersøgelse af til- og IUDÁ\WQLQJHQ L WUH multietniske boligområder SBi 2006:12 Undersøgelse af til- og IUDÁ\WQLQJHQ L WUH multietniske boligområder Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder Hans Skifter Andersen SBi 2006:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer om adgangen til kommunens almene boligmasse

Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer om adgangen til kommunens almene boligmasse Ballerupaftalen mellem Ballerup Kommune og de almene boligorganisationer om adgangen til kommunens almene boligmasse Side 1 Indhold Baggrund... 3 1. Formål:... 3 1.2 Grundlag for aftalen... 4 2. Aftalens

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

Segregationen på boligmarkedet - kan den påvirkes?

Segregationen på boligmarkedet - kan den påvirkes? Segregationen på boligmarkedet - kan den påvirkes? Af Hans Skifter Andersen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut Segregationen på boligmarkedet kom øverst på den politiske dagsorden i 2004.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Der er stor forskel på sammensætningen af elever i de danske skoleklasser. For år siden gik et typisk fra overklassen i skoleklasse med 6 børn

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Maj 2015 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

SBi 2006:02 Etniske minoriteters flytninger og boligvalg. En registeranalyse

SBi 2006:02 Etniske minoriteters flytninger og boligvalg. En registeranalyse SBi 2006:02 Etniske minoriteters flytninger og boligvalg En registeranalyse Etniske minoriteters flytninger og boligvalg En registeranalyse Hans Skifter Andersen SBi 2006:02 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 106 snavn: 106, Sønderager Byggeafsnitsadresser: Sønderagervej 2-66, H. P. Hansensvej 50 Byggeafsnits

Læs mere

Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge.

Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge. Sagsnr. 03.25.15-P20-1-15 Cpr. Nr. Dato 6-1-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge. Boligselskaber

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Social og etnisk bestemt bosætning årsager og konsekvenser

Social og etnisk bestemt bosætning årsager og konsekvenser Social og etnisk bestemt bosætning årsager og konsekvenser af Hans Hummelgaard Leif Husted AKF Forlaget Oktober 2001 Forord Formålet med rapporten er at beskrive henholdsvis forskellige socialgruppers

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 200 snavn: FællesBo 200, Lyngbyen Byggeafsnitsadresser: Lyngens Kvarter 2-348 og 1-223B, Revlingens Kvarter

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Eksklusive og ledighedsramte boligområder

Eksklusive og ledighedsramte boligområder 14. juni 2004 Eksklusive og ledighedsramte boligområder Af Niels Glavind Resumé og hovedresultater AErådet har i en tidligere analyse beskæftiget sig med polariseringen på boligområdet. Nærværende notat

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 012 snavn: 12, H.C. Ørsteds Vej Byggeafsnitsadresser: H. C. Ørsteds Vej 52+54, H. C. Ørsteds Vej 52+54

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig Fleksible udlejningsregler andre muligheder når du skal søge bolig December 2012 Denne folder indeholder en oversigt over de KAB-administrerede boligorganisationer, der er omfattet af fleksible udlejningsregler

Læs mere

Kommunal boliganvisning til almene familieboliger

Kommunal boliganvisning til almene familieboliger Kommunal boliganvisning til almene familieboliger en analyse af praksis og politik i fire kommuner Jørgen Anker Ivan Christensen Tina Skovgaard Romose Tobias Børner Stax Socialpolitik og Marginalisering

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 008 snavn: 8, Niels Bohrs Vej Byggeafsnitsadresser: Niels Bohrs Vej 1-23 og 2-20 Byggeafsnits BBR-numre:

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere