Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej."

Transkript

1 Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110

2 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT 3

3 PLANREDEGØRELSE. Gedved Kommune udarbejder forslag til lokalplan for et område i Gedved. Planen omfatter et område på ca. 5,7 ha, beliggende på matr. nre. 26f, 26s, 39d og 39f Gedved by, Tolstrup. Området er beliggende i den sydvestlige del af Gedved vest for Egebjergvej, med eksisterende erhvervsområde nord og vest for området, mod øst ligger amtsvejen Egebjergvej/Skanderborgvej. For området gælder kommuneplanramme 1E5. Arealet adgangsbetjenes fra kommunevejen Højvangsvej. Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere retningslinier for arealets udnyttelse til erhvervsformål samt at overføre arealet til byzone. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 18 m og op til 30 m ved siloanlæg og andre bygninger, der produktionsmæssigt kræver særlige bygningshøjder. STRATEGISK MILJØVURDERING. Gedved Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: - At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. - At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4. REGIONPLANEN. I Regionplanen for Vejle Amt er området udlagt til byudviklingsområde for Gedved by. Det sydvestligste hjørne er omfattet af en 500 m konsekvenszone fra svineslagteriet i Egebjerg. Hele området er omfattet af samlet planlægningszone for støj. I den sydlige del af området er der et målsat vandløb i henhold til Vandområdeplanen for Vejle Amt. Det drejer sig om tilløbet til Tolstrup Å nord for Egebjerg. Omkring vandløbet er der et lavbundsareal. 500 meter konsekvenszone Det særlige erhvervsområde ved motorvej E 45, frakørsel nr. 55, Horsens Nord, er udnyttet til slagteri med tilhørende følge-aktiviteter, herunder frysehus, samt daginstitution fortrinsvis for personalets børn. Omkring slagterigrunden udlægges et konsekvensområde i en bredde af 500 meter. I konsekvensområdet må der ikke etableres virksomheder, som ved udsendelse af støv, gasformige emissioner, mikroorganismer og lignende vil påvirke produktion af fødevarer negativt. Samlet planlægningszone Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. 4

4 Målsat vandløb Vandløbet er målsat som B1: Gydevandløb for ørreder og andre laksefisk. Alle nye aktiviteter i og ved et vandløb bør vurderes i forhold til, om de er til hinder for at nå målsætningen for det pågældende vandløb. Målsætningen indgår som grundlag for vurderingen i forbindelse med f.eks. tilladelser til udledning af spildevand til et vandløb. Lavbundsareal Det er målet at forøge naturværdierne i det åbne land og at forebygge forringelser af naturen. Det er endvidere målet at begrænse udvaskningen af kvælstof til vandløb, søer og fjorde og at afbøde virkningerne af ændrede klimaforhold i tiden fremover. Idet lokalplanområdet som indledningsvis nævnt, ligger indenfor regionplanens byudviklingsområde, findes lokalplanen ikke at være i strid med regionplanen. KOMMUNEPLANEN Området er omfattet af kommuneplanen, hvor området er benævnt 1E5, og hvor følgende rammebestemmelser er gældende: 1. Området udlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration men uden mulighed for etablering af boliger. 2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 18 m og op til 30 m ved siloanlæg og andre bygninger, der produktionsmæssigt kræver særlige bygningshøjder. 3. Der skal via lokalplanlægningen sikres harmoni med bebyggelsen syd for og med omgivelserne i øvrigt på en måde, så erhvervsområdet især set fra motorvejen ikke kommer til at virke for anmassende, og således at der i det hele taget bliver et pænt og harmonisk udseende, der bevirker at trafiksikkerheden ikke forringes.. ZONEFORHOLD. Lokalplanområdet ligger i landzone og vil blive overført til byzone i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. LANDBRUGSPLIGT Der er landbrugspligt på ejendommen beliggende på matr. nre. 26 s, 26 f og 39d alle Gedved by, Gedved. Ejendommen skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det lokalplanen bestemmer. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Jordbrugskommissionens godkendelse af udstykning. GENERELLE BESTEMMELSER. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende generelle rammer for indholdet af lokalplaner, der udarbejdes i Gedved kommune. I det omfang rammebestemmelserne for de enkelte områder afviger fra de generelle rammer, er de generelle rammer uden betydning for det enkelte område. Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at arealerne til byformål tages i brug i overensstemmelse med tidsfølgeplanen vedrørende boligudbygningen i hovedstrukturen. 5

5 ZONEFORHOLD. Lokalplanområdets arealer, der er indeholdt i rammebestemmelserne og beliggende i landzone, overføres til byzone senest ved vedtagelse af lokalplanen. TRAFIKFORHOLD. Anlæg af nye veje og stier skal være i overensstemmelse med retningslinierne herfor i hovedstrukturplanen. Ved inddragelse af byvækstarealer, der støder op til eller gennemskæres af eksisterende hovedeller landeveje, skal gældende adgangsbegrænsninger og byggeliniebestemmelser respekteres. PARKERINGSFORHOLD. Der skal udlægges parkeringsarealer efter følgende normer: A: Tæt/lav boligbebyggelse: 1½ plads pr. bolig. B: Åben/lav boligbebyggelse: 2 pladser pr. bolig. C: Butikserhverv - 25 m² butiksetageareal (salgsareal) 1 plads. D: Erhverv i øvrigt - 50 m² etageareal 1 plads. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der udlægges et mindre antal parkeringspladser. VARMEFORSYNINGSFORHOLD. Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at ny bebyggelse ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse må tages i brug, såfremt der ikke er etableret en varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens varmeplanlægning. SPILDEVANDSFORHOLD. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal det sikres, at ny bebyggelse i henhold til Gedved kommunes spildevandsplan, tilsluttes kloak- og rensningsanlæg. STØJFORHOLD. Fremtidige lokalplaner skal sikre forebyggelse af støjgener, der kan opstå i nye boligområder, fra eksisterende og nye veje, samt eksisterende boligområder og erhvervsområder. Vejstøj: Trafikstøjniveauet må så vidt muligt ikke overstige 55 db(a) på døgnbasis. Ved hulfyldning i sammenhængende bymæssig bebyggelse og ved mindre byfornyelse kan det dog accepteres, at støjgrænseværdien kun overholdes på boligens primære opholds-arealer og på mindst en af boligens facader. En lokalplan skal indeholde dokumentation for, at eventuel nødvendig afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger sikrer, at grænseværdien overholdes. Boligen skal samtidigt isoleres mod støjen, således at det indvendige støjniveau i boligen ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Hvor støjniveauet på 55 db(a) på døgnbasis ikke kan overholdes i hele området, må der stilles særlige krav til udformning og placering af nyt boligbyggeri med henblik på at sikre støjniveauet. 6

6 Erhvervsstøj: Ved udlæg af areal til håndværks- og industrivirksomheder og anden støjende virksomhed skal det sikres, at det udendørs støjniveau, som påføres eksisterende eller planlagt sammenhængende støjfølsom bebyggelse, normalt ikke overskrider de værdier målt i db(a), der er nævnt i nedenstående skema. 7

7 Lokalplanen tilsigter ikke forhold, som ikke opfylder ovenstående generelle rammebestemmelser. SPILDEVANDSPLAN. Området er omfattet af kommunens spildevandsplan, hvor det er benævnt D11. Området separatkloakeres og spildevandet tilledes det kommunale renseanlæg i Horsens Kommune. Regnvand afledes til det eksisterende regnvandsbassin, som udvides. VARMEPLAN. Området 1E5 er ikke omfattet af den hidtidige varmeplanlægning, men området forudsættes forsynet med naturgas. KORTFATTET BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNING, Jvf. 18. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Dog kan kommunen i henhold til Planlovens 47 ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at virkeliggøre lokalplanen. F. eks. vil der kunne eksproprieres til etablering af vejadgang til lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af området, som søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at kommuneplanlovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent, om maksimal bebyggelseshøjde og etagehøjde samt etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 1. maj 2006 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest indtil 1. maj

8 GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT LOKALPLAN NR. G-110 for et erhvervsområde i Gedved. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Gedved. 1. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS. Stk. 1 Området er beliggende i den sydvestlige del af Gedved by og er vist på kortbilag nr. 1. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Området omfatter pr. 1. april 2006 matr. nre. 26f, 26s, 39d og 39f Gedved by, Tolstrup. Ejendomme, der efter den 1. april 2006 udstykkes indenfor området, er tillige omfattet af lokalplanen. Hele området ligger i landzone. Området overføres ved vedtagelsen af nærværende lokalplan til byzone. 2. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål: at fastlægge retningslinier for bygningers og arealers anvendelse, at fastlægge bestemmelser vedrørende byggelinier, vej- og kloakanlæg m.v., at fastlægge bestemmelser vedrørende hegn, beplantning. at overføre lokalplanområdet til byzone. 9

9 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I og II. Grænsen mellem delområde I og II ligger som vist i princippet på kortbilag nr. 2. Hermed menes, at grænsen kan reguleres i mindre omfang i forbindelse med udarbejdelse af endelig udstyknings- og bebyggelsesplaner for arealer i delområde I og II. Delområde 1 Område I må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration med forbud mod generende virksomhed. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen matr.nre 26 f, 26 s og 39 d i Gedved by, Tolstrup som helårsbolig m.v. er tilladt indtil området tages i brug til erhvervsformål efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Indenfor lokalplanområdet må der ikke udøves virksomhed, hvortil der i henhold til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav jf. miljøbeskyttelseslovens kap.9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlig støj-, forurenings- eller lugtgener. Området må kun anvendes til erhvervsformål til virksomheder, som ikke ved udsendelse af støv, gasformige emissioner, mikroorganismer og lignende vil påvirke produktion af fødevarer negativt. Delområde 2 Området må anvendes til grønt område, regnvandsbassin o.l 4 UDSTYKNING. Delområde 1. Stk. 1 Udstykning af området kan finde sted i henhold til principskitse som angivet på tegning nr. 2, dette betyder dog ikke at der kan ske en alternativ udstykning af området. Delområde 2. Stk. 2 Delområde 2 må ikke udstykkes. 5. VEJ, STI OG PARKERINGSFORHOLD. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Vejadgang til området skal ske fra kommunevejen Højvangsvej. Der pålægges vejbyggelinier langs stikveje på 5 m fra vejskel. Langs landevej nr. 543 er der pålagt vejbyggelinier. Nærmere oplysninger om vejbyggelinier kan indhentes hos Gedved Kommune og Vejle Amt. Stikveje udlægges 12 meter brede. 10

10 Stk. 4 Den planlagte stikvej optages som offentlig vej. 6. PLACERING AF BEBYGGELSE OG ANLÆG. Stk. 1 Bebyggelsesprocenten i området må for hver enkelt ejendom ikke overstige 50. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Bygningshøjden må ikke overstige 18 m og op til 30 m ved siloanlæg og andre bygninger, der produktionsmæssigt kræver særlige bygningshøjder. Skorstene, antennemaster og lign. tekniske anlæg, der naturligt hører hjemme i området kan dog efter ansøgning tillades opført større højde. Opholdsarealer skal ved nybebyggelse etableres som velbeliggende og efter byggelovens bestemmelser. Bebyggelse skal fremtræde som en harmonisk, arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelhed. Facade udformning og materialevalg for ny bebyggelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Skiltning og flag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Normalt vil skiltning skulle ske efter følgende retningslinier: (a) Facadeskilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Facadeskilte skal underordne sig facaden og må ikke få karakter af facadebeklædning. Placering af skilte over bygninger tillades ikke. (b) Facadeskilte skal udføres som påsatte eller påmalede bogstaver eller som pladeskilte direkte på facaden. De nævnte bogstaver eller pladeskilte må på facader højst være 1 m høje og 8 m brede. Stk. 8 Stk. 9 Renholdelse og snerydning af tilgrænsende veje skal ske i henhold til det til enhver tid for Gedved Kommune gældende regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse. Offentlige kloakledninger med tilhørende anlæg skal henligge uforstyrret, og kommunen skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning, samt at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det samme gælder for så vidt angår anlæg, eftersyn, istandsættelse og reparation af forsyningsledninger. Stk. 10 Byggeri af enhver art samt tilplantning med større træer med dybtgående rødder nærmere offentlige kloakledninger end 2,5 m forbydes. Stk. 11 Det påhviler parcellen at deltage i anlæg og fremtidig vedligeholdelse af hovedledninger, rensningsanlæg, vandværk, hovedvandledninger m.v. med de beløb og på de forrentnings- og betalingsvilkår, som kommunalbestyrelsen og værkerne fastsætter. Parcellen er pligtig at tåle de ledninger, der er nødvendige m.h.t. forsyningen med vand, kloak, elektricitet, gas m.v. Stk. 12 Der skal for hver ejendom etableres parkeringspladser efter kommunalbestyrelsens 11

11 nærmere godkendelse. Stk. 13 Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende ved beplantning, befæstelse eller tilsåning med græs. Udendørs udstilling, oplag og udendørs fremstilling skal foregå i dertil indrettede og aflukkede gårdarealer. Stk. 14 Forbrug af varme skal primært dækkes ved forsyning med naturgas. Dog tillades efter særlig ansøgning, supplerende, alternativ energiforsyning. Den eksisterende lovlige opvarmningsform i området kan fortsætte uændret indtil der træffes anden beslutning i henhold til gældende lovgivning. Gasforsyningen varetages af den af Gedved kommune til enhver til udpegede distributør i området. Distributøren er forpligtet til at oprette normal forsyning af gas til opvarmning. Distributøren forbeholder sig dog ret til i kortest mulig tid at afbryde forsyningen for at udføre netudvidelser eller reparationer. Der ydes ikke erstatning for direkte eller indirekte skader som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i driften. De i området etablerede gasledninger skal stedse henligge uforstyrret. Vedligeholdelse af ledningerne påhviler distributøren. Forbrugeren skal vederlagsfrit stille den fornødne plads til rådighed for distributørens måler- og regulatorarrangement. Husinstallationer skal af sikkerhedshensyn, udføres af en autoriseret VVS-installatør, der skal have gennemgået de af myndighederne til enhver tid godkendte kurser. Distributøren skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang til ledninger og målere med henblik på eftersyn og reparationer. Distributøren skal være berettiget til at foretage kontroleftersyn af gasinstallationer, når han finder det påkrævet af sikkerhedshensyn. På ejendommen må ikke uden godkendelse fra bygningsmyndigheden opføres bygninger over eller indenfor en parallelafstand af 1 m fra stikledninger. Det påhviler enhver ejer omgående at afgive meddelelse til distributøren, såfremt der måtte konstateres utætheder eller lign. på anlægget. Maskingravearbejde i nærheden af gasledningen skal så vidt muligt senest 3 dage før arbejdets påbegyndelse, meddeles til distributøren. Byggeri af enhver art samt tilplantning med større træer med dybtgående rødder nærmere de offentlige gasledninger end 2,5 m forbydes. For enhver installation betales en årlig afgift, der beregnes i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven og de i tilknytning til denne givne eller kommende bestemmelser måtte blive påkrævet, at ændre nærværende deklaration, for at bringe den i overensstemmelse hermed, skal de påtaleberettigede hver for sig kunne fordre sådanne ændringer gennemført og tinglyst. Påtaleberettiget er Gedved kommune og den af Gedved kommune til enhver tid anmeldte distributør, for tiden DONG Naturgas A/S, Vejen. 7. HEGN, BEPLANTNING M.V. Stk. 1 Stk. 2 Parcellerne er pligtige til at vedligeholde og renholde bygninger, hegn og de dele af grunden, der er synlige udefra på forsvarlig måde. Forsømmes en sådan vedligeholdelse, er kommunen berettiget til at foranledige det fornødne udført for parcelejerens regning. Hegn mod nabogrund vedligeholdes af grundejeren og naboen i fællesskab

12 TEKNISK FORSYNING Stk. 1 Stk. 2 Der udføres separat kloakering. Regnvand ledes til et regnvandsbassin indenfor delområde 2. Forsyning med drikkevand sker fra Gedved Vandværk og El fra Energi Midt. 9 STØJ Stk. 1 Indenfor lokalplanområdet skal hver enkelt virksomhed sikre, at det beregnede ækvivalente udendørs støjniveau udenfor virksomhedens egen grund ikke overstiger følgende værdier: 60 db(a) mandag fredag kl og lørdag kl til db(a) mandag fredag k , lørdag kl samt søn- og helligdage kl db(a) alle dage kl Støjens spidsværdier må om natten maximalt overstige de anførte støjniveauer med 15 db(a). Stk. 2 Indenfor lokalplanområdet skal hver enkelt virksomhed sikre, at lokalplanens naboområder, der er udlagt til boligformål ikke påføres et støjniveau der overstiger følgende værdier: 45 db(a) i tidsrummet mandag fredag samt lørdag kl db(a) i tidsrummet mandag fredag kl , lørdag kl samt søn- og helligdage kl db(a) alle dage kl Støjens spidsværdier må om natten maximalt overstige de anførte støjniveauer med 15 db(a). 10. TERRÆNREGULERINGER. Stk. 1 Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 11. FORTIDSMINDER Stk. 1 Forinden større anlægsarbejder igangsættes, skal Horsens Museum orienteres med henblik på gennemførelse af eventuelle arkæologiske forundersøgelser i henhold til museumslovens

13 Stk. 2 Såfremt der under anlægsarbejder påtræffes fortidsminder, der er omfattet af Museumslovens 27, skal Horsens Museum kontaktes. 12. DISPENSATIONER. Gedved kommune er bemyndiget til at meddele dispensation fra de i denne lokalplan fastsatte bestemmelser i det omfang, som bestemmelserne ikke ifølge lov eller andre bestemmelser er ufravigelige for kommunalbestyrelsen og under henvisning til planlovens PÅTALERET. Påtaleret for indeværende lokalplan har alene Gedved kommunalbestyrelse. Forslaget er vedtaget af Gedved kommunalbestyrelse. Gedved, den 16. maj Ejgil W. Rasmussen borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Gedved Kommunalbestyrelse. Gedved, den 12. september Ejgil W. Rasmussen borgmester Foranstående lokalplan G-110 side 9-14 samt kortbilag 1,2 og 3 begæres tinglyst på matr. nre. 26f, 26s, 39d og 39f Gedved by, Tolstrup. Gedved, den 22. september Ejgil W. Rasmussen borgmester / Inge Kruse Rasmussen kommunaldirektør 14

14

15 3

16 4

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere