Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Klaus Legau, Niels Pedersen, Stig Larsen, Solveig Roth, Kristian Gandrup. Afbud: Claus Christensen, Sarah Achieng Fraværende: Peter Johansen Mødeleder: Luise Bertelsen Referent: Kristian Gandrup Dagsorden: 0. Udvalg for internationalt arbejde og Retsudvalget 1. Endelig godkendelse af referat af møde 28. august Siden sidst privat 3. Siden sidst organisation 4. Siden sidst forretningsudvalget 5. Økonomi fundraising 6. Afsluttende drøftelse af forslag til retningslinier for loyalitetspligten 7. Personalerepræsentantens punkt 8. Forslag til programpunkter på bestyrelses-/ansattedage november: A) Forelæggelse af resultaterne af sentesterprojektet B) Medlemskommunikation C) Orientering om projektet: Hiv og aldring D) Susan Cowans indlæg vedr. behandling som forebyggelse 9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder godkendelse af kommissorier 10. Eventuelt 11. Lukket punkt Ad 0: Udvalg for internationalt arbejde og Retsudvalget Internationalt udvalg: Udvalget består af Helle Andersen, Jens Peder Høeberg, Sarah Acheing, Bent Hansen, Henrik Arildsen og Per-Henrik Dürr (de 2 sidst nævnte deltager i udvalget som Hiv-Europe repræsentanter). Seneste møde i udvalget 25. august 2010 i København. Udvalget udpeger hvert andet år

2 repræsentanter til hhv. Hiv-Europe og Hiv-Norden. Udvalgsmedlemmerne deltager i og formidler information og viden fra vigtige internationale konferencer og arrangementer, aktuelt den 9. Nordiske Konference om Hiv (arrangeret og finansieret af Abbott) som finder sted i Amsterdam november 2010 (deltagerne er udvalgte nøglepersoner fra hiv-organisationer i Belgien, Holland, Finland, Irland, Norge, Svedige og Danmark, samt repræsentanter fra europæiske netværk) Retsudvalget: Ingen fra udvalget kunne deltage i mødet, men Ole Morten Nygaard havde fremsendt en mail, hvor han redegjorde for udvalgets sammensætning (Tonny Bønløkke Hertz, Bent Hansen, Anders Røge, Henriette Lauersen og Ole Morten Nygård), kommissorium (overvågning af udviklingen i sager, hvor straffelovens 252, stk. 2 anvendes) og strategi ift. at få flest mulige folketingspolitikere i tale med henblik på at afskaffe straffelovens 252, stk. 2, samt nye sager i Ad 1: Endelig godkendelse af referat af møde d. 28. august 2010 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Siden sidst privat Refereres ikke. Ad 3-5: Siden sidst organisation ; Siden sidst forretningsudvalget ; Økonomi Pkt 3-5 blev lagt sammen og refereres som ét punkt. Sekretariatschefen og daglig leder af Kafé Knud har 15. september 2010 deltaget i Lions Club Københavns 60 års jubilæum på Københavns Rådhus, og modtog ved den lejlighed en donation fra Lions Club på kr. Solveig Roth gjorde opmærksom på Epinyt uge 40 fra Statens Serum Institut, som påviser en markant stigning i tilfælde af specielt hepatitis C og syfilis, sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Solveig Roth henviste til artikel i Out & About, hvor Københavns Overborgmester Frank Jensen interviewes og argumenterer for kommunens beslutning om inddragelse af støtte i 2011 til Hiv- Danmark, og samtidig påpeger, at patientrettet forebyggelse henhører under regionen. Bestyrelsen henstiller til sekretariatschefen, at der formuleres et svar til overborgmesteren. Formanden orienterede om overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel af rådgiver i Rådgivning Øst med udgangen af januar 2011 som følge af manglende bevillinger fra Københavns Kommune for Herefter oplæste Helle tillidsmandens brev til bestyrelsen, hvor der udtrykkes stor bekymring for fremtiden og samtidig peges på den skæve fordeling af rådgivertimer mellem øst og vest. Dette ledte til en dybtgående og langvarig diskussion om Hiv-Danmarks aktuelle økonomiske situation, om hvad der er foreningens kerneydelse. Bestyrelsen opfatter rådgivning som organisationens kerneydelse. 2

3 Det blev fremført at alle aktiviteter i Hiv-Danmark er vigtige, og at beskæringer og opsigelser ikke er vejen frem, men at man bør se nøje på alle områder, og afvente rapport fra COWI for Sundhedsstyrelsen om en fremtidig model for hiv/aids-organisationerne, så man på et kvalificeret grundlag kan lægge planer for fremtiden. På mødet i december vil der givetvis være bedre grundlag for en kvalificeret diskussion af organisationens fremtid. Inden da forelægges statistik for de første 3 kvartalers rådgivningsydelser for bestyrelsen, ligesom sekretariatschefen udarbejder en kvalificeret prognose for indtægter for resten af året. Økonomisk prognose for september kvartal blev gennemgået, ligesom oversigt over fundraising til dato blev forelagt. Den økonomiske situation blev indgående drøftet. Bestyrelsen udtrykte bekymring over det udviste underskud, og kassereren besvarede opklarende spørgsmål. Bestyrelsen tog prognosen og den hidtidige fundraising til efterretning og udtrykte ønske om, at de enkelte afdelingers økonomi, herunder indtægter og udgifter, bliver grundigt gennemgået på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil genoptage diskussionen om foreningens økonomi lige så snart vi kender Sundhedsstyrelsens kommende udmelding vedr. fremtidig organisering af hiv/aids-arbejdet i Danmark. Dette vil give bestyrelsen grundlag for at vurdere kommende krav til organisationens driftsopgaver og dermed bidrage til at fastlægge rammerne for organisationens budget for Ad 6: Afsluttende drøftelse af forslag til retningslinier for loyalitetspligten Forslaget blev vedtaget uden yderligere kommentarer. Ad 7: Personalerepræsentantens punkt Stor bekymring for fremtiden ifb med opsigelse af rådgiver i øst. Det medfører en reduktion af foreningens kerneydelse og betyder, at rådgivningerne øst og vest i 2011 vil have hhv. 50 og 75 timer til rådighed pr uge. Ansattegruppen har et stort ønske om at være i dialog med bestyrelsen om tanker og visioner for fremtiden. Kafé Knud har indsamlet mere end kr ind. Deltaget i Copenhagen Pride. Informationsafdelingen udsender nyt nummer af Vi & Hiv, spørgeskema vedlagt. Rådgivning Vest har indledt samarbejde med StopAids og CrossOver ifm CheckPoint for ikkeetniske danskere. Rådgivning Øst: Fra 1. juni til dags dato: 43 nye henvendelser; Deltaget i GSK-finansieret konference under temaet Fra barn til voksen; Barselsvikar frem til 1. december; Velbesøgt undervisningsarrangement om hiv og hepatitis 8. sept.; Samarbejde med Hepatitisforeningen om udarbejdelse af ny pjece om smitteveje; Samarbejdsmøder med CrossOver, Aids-Linien og Bispebjerg Hospital; Involveret i Projekt Respekt gennem Ungdomsbyen, hvor hiv-smittede skal undervise unge om hiv. 3

4 Ad 8: Forslag til programpunkter på bestyrelses-/ansattedage november 2010 Som følge af organisationens nuværende økonomiske situation og fremtidsudsigter blev det besluttet, at bestyrelses-/ansatteweekenden skal forløbe som en form for fremtidsværksted. På baggrund af COWIs rapport for Sundhedsstyrelsen, som ventes snarligt udsendt, fandt bestyrelsen det passende, at man på weekenden diskuterer visioner og udsigter for organisationens fremtid. Program: Fredag aften: Oplæg om rapporten v/ Jan Fouchard, Sundhedsstyrelsen (Sekretariatschefen aftaler nærmere med Jan) Lørdag 10-16: Diskussion og workshops for ansatte og bestyrelsesmedlemmer Lørdag 16-17: Forelæggelse af resultaterne af sentesterprojektet v/ Anders Dahl og Morten Eiersted Lørdag aften: middag i Kafé Knud Forretningsudvalget finder moderator til lørdagens diskussion/workshops, samt kok til middagen lørdag) Om de øvrige foreslåede punkter til weekenden blev det foreslået, at: Medlemskommunikation sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet 11. december Orientering om projektet Hiv og aldring i Vi & Hiv, samt på orienteringsaftener 2011 Der arrangeres åbent gå-hjem-møde om Susan Cowans indlæg vedr. behandling som forebyggelse Ad 9: Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder godkendelse af kommissorier Visse kommissorier følger stadig ikke den vedtagne skabelon. Sekretariatschefen sender skabelonen til samtlige udvalg, som tilretter dem i overensstemmelse hermed. Herefter sendes filerne til sekretæren i øst, som tilretter samtlige kommissorier og sørger for, at de får et ensartet udtryk med logo, skrifttype etc. Nyt fra Netværksudvalget: - Hiv-Forum udvalg nedsat: Helle, Jens Peder, Sarah. Frivillige til udvalget efterlyses via hjemmesiden. - Samtaler med ny-smittede på ambulatorierne: der skal annonceres efter stabile hiv-smittede, som vil stille sig til rådighed på ambulatorierne, når ny-smittede har brug for at tale med en anden hivsmittet. Solveig påpeger, at man nøje skal overveje et sådant tiltag, da de pågældende skal kunne stå til rådighed med kort varsel. - Udvalget tilskynder, at nye grupper dannes/opstår naturligt, ligesom de går i sig selv igen, hvis det synes naturligt. - Efterlysning af liste over Hiv-til-hiv personer (sekretæren i øst udarbejder denne) Ad 10: Eventuelt 4

5 Niels har deltaget i foredrag om behandlingsstrategi på Skejby 8. oktober, hvor professor Julio Montamer, University of British Columbia, kom med følgende udmeldinger: medicinsk behandling bør igangsættes ved cd4-tal under 500; ingen risiko for smitte ved virus load under 1500; epidemien kan stoppes 2020 forudsat at alle får tilbudt og tager medicinen. Helle er inviteret af Aidsnet til at deltage i møde 1. december (World Aids Day) under overskriften "Positive Health, Dignity and Prevention". Luise og Helle arrangerer nytårskur for heteroseksuelle hiv-smittede. Jens Peder gjorde opmærksom på Bodymapping weekender i Vest oktober og november

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED:

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: 20. årgang Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE 2010 KANDIDATER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 1 Formandsberetning

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko.

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko. Kom til høring før World AIDS dag! Se vores foreløbige WAD-program for 2013 på side 3 i dette blad! Af Lars Thaysen, bestyrelsesmedlem Sådan skrev Information den 22. oktober 2010: Hvis man er en velbehandlet

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere