Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per )

2 Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader dækker forsikringen? 3.1. Særlige regler om risiko ved at flyve 3.2. Kørsel på motorcykel 4. Forsikringen dækker ikke 5. Hvor mange gange kan man få udbetalt og hvornår dækker forsikringen? 6. Nedsættelse af erstatningen 7. Hvis risikoen bliver større 8. Hvis der sker en ulykke 9. Sådan beregnes erstatningen 10. Fællesbetingelser Fra hvornår dækker forsikringen Betaling af præmien Hvis forsikringstager også er forsikret i et andet selskab Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Love og vedtægter

3 Forsikringens omfang 1 Hvem er dækket af forsikringen? 1.1 Det står på policens forside, hvor mange personer, der er dækket af forsikringen. 1.2 Forsikringstager skal holde Sønderjysk Forsikring underrettet om de forsikredes navne og CPR-numre. 2 Hvor gælder forsikringen? 2.1 Forsikringen dækker i Norden og under rejser og ophold i indtil 12 måneder i Grønland og i den øvrige del af verden. 3 Hvilke skader dækker forsikringen? 3.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, der sker, mens den forsikrede arbejder for forsikringstagerens virksomhed eller opholder sig hos forsikringstager For at man kan tale om et ulykkestilfælde (fremover kaldet ulykke ), skal; - der komme noget udefra og ramme kroppen - kroppen skal blive skade, så man kan se det, eller så man kan påvise det på en anden måde - det skal ske tilfældigt og pludseligt og ikke med den sikredes vilje Forsikringen giver også ret til erstatning ved ulykker, som sker, ved at man prøver at undgå skade på personer eller på ting. Det er en betingelse for erstatning, at man kan sige, at handlingen var ansvarlig. 3.2 Særlige regler om risiko ved at flyve Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykker under flyvning, hvor den forsikrede er passager på fly med nationalitetsbetegnelse dog ikke jagerfly Sønderjysk Forsikring beregner erstatningen ud fra de forsikringssummer, som gælder for denne forsikring. 3.3 Kørsel på motorcykel Hvis den forsikrede kommer til skade som fører af en motorcykel eller som passager, beregner Sønderjysk Forsikring erstatning ud fra halvdelen af de forsikringssummer og de dagpenge, som gælder for denne forsikring. 4 Forsikringen dækker ikke a) Sygdom også selv om sygdommen er opstået eller blevet værre ved en ulykke. b) Ulykke der skyldes sygdom. c) Hvis følgerne af en ulykke bliver værre, og det skyldes sygdom. d) Følgerne af lægelig behandling, som ikke var gjort nødvendig af en ulykke, der er dækket af forsikringen. e) Ulykke, som er fremkaldt af den forsikrede eller af en sikret med vilje eller ved grov hensynsløshed, eller mens han eller hun var påvirket af spiritus (selvforskyldt beruselse), narkotika eller andre giftstoffer. Dette gælder, ligegyldigt hvordan den forsikredes eller den sikredes sindstilstand var, da ulykken blev fremkaldt. f) Ulykke, der skyldes udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der sker i forbindelse med militær virksomhed, som den sikrede er beskæftiget i, eller som sker under den sikredes tjeneste ved atomanlæg. g) Ulykke, der skyldes krig, oprør, borgerlige uroligheder, jordskælv i Danmark eller deltagelse i slagsmål. h) Ulykke der sker, mens den forsikrede deltager eller træner i; 1. Professionel sport 2. Cykel- eller hestevæddeløb på bane 3. Boksning, karate o. lign.. bjergbestigning, faldskærmsudspring og dykning, hvor man bruger særligt dykker- og frømandsudstyr. 4. Motorløb af enhver art men forsikringen dækker dog nationale orienterings- pålideligheds. Og økonomiløb og rallies uden for bane eller et andet områder, der er afspærret til dette formål men kun hvis løbet er lovligt, og det afholdes i Danmark. i) Ulykke, der er sket på en ekspedition eller en opdagelsesrejse. 5 Hvor mange penge kan man få udbetalt og hvornår dækker forsikringen? Nedenfor er det nævnt en rækker dækninger. Når forsikringstager tegner forsikringen, beder Sønderjysk Forsikring forsikringstageren om at bestemme, hvilke af dem denne ønsker skal gælder. 5.1 Dækning ved død Når ulykken er den direkte årsag til den forsikredes død og den forsikrede dør indenfor 1 år efter ulykken betaler Sønderjysk Forsikring den forsikringssum, som er fastsat ved død Hvis ikke andet er oplyst skriftligt, så udbetales beløbet til boet. Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller

4 børn under 25 år, betaler Sønderjysk Forsikring en erstatning på kr ,- uanset forsikringssum Hvis Sønderjysk Forsikring har betalt erstatning for invaliditet på grund af ulykken, lyder erstatningen på det beløb, som erstatningen ved død overstiger den udbetaling, som allerede er sket. 5.2 Dækning ved invaliditet Den forsikrede har ret til erstatning for invaliditet; - hvis der ikke bliver tale om erstatning ved død, - og hvis ulykken er skyld i en invaliditetsgrad på mindst 5 % Sønderjysk Forsikring bestemmer erstatningen så snart, man er klar over de endelige følger af ulykken. Dog senest 3 år efter ulykken Sønderjysk Forsikring fastsætter invaliditetsgraden efter den forsikredes medicinske invaliditetsgrad. Det sker efter den invaliditetsskala, som er vist på næste side i uddrag. Der tages ikke hensyn til, hvilket erhverv den forsikrede har. Erstatningen udregnes som forsikringssummen ganget med invaliditetsgradens procent (et eksempel: Forsikringssummen er kr ,- og invaliditetsgraden er bestemt til 20 %. Erstatningen er kr x 20 % = kr ,-) 5.3 Tillægserstatning Hvis invaliditetsgraden er 30 % eller mere, yder Sønderjysk Forsikring en tillægserstatning, hvis den forsikrede var 59 år eller yngre, da ulykken skete Indtil den forsikrede er 50 år er tillægserstatningen samme procent af invaliditetserstatningen, som invaliditeten er bestemt til (et eksempel: Hvis invaliditetserstatningen er på kr ,- og invaliditetsgraden er 50 %, er tillægserstatningen kr ,- x 50 % = kr ,-) Når den forsikrede er 50 år og derover, nedsætter Sønderjysk Forsikring tillægserstatningen med 10 % for hvert år, som den sikrede er over 50 år. Det vil sige, at muligheden for at få tillægserstatning falder væk, når man fylder 60 år. 5.4 Udgifter til behandling hos tandlæge og læge Den forsikrede får sine udgifter dækket af Sønderjysk Forsikring hvis denne ikke har ret til erstatning andre steder fra fx fra sin frivillige ulykkesforsikring. Sønderjysk Forsikring dækker: 1. Udgifter til tandbehandling som er en følge af ulykken. Forsikringen dækker også den sikredes protese, når ulykken i øvrigt har medført skade på kroppen. Forsikringen dækker ikke tandskader, der er opstået ved at tygge. Det gælder, uanset hvad årsagen var til tyggeskaden. 2. Udgifter som den sikrede har betalt til: a) Lægebehandling (herunder plastiske operationer) efter en ulykke. b) Nødvendige udgifter til befordring fra ulykkesstedet Den samlede betaling af udgifter af den slags, som der er omtalt under punkterne 5.1. og 5.2., kan højest lyde på et beløb, som svarer til 5 % af forsikringssummen, dog højst kr ,-. 6 Nedsættelse af erstatningen 6.1 For personer, der er fyldt 68 år, nedsætter Sønderjysk Forsikring ydelserne med 10 % for hvert år, den sikrede er over 67 år. Dog højest til 50 %. Præmien bliver ikke ændret. 7 Hvis risikoen bliver større 7.1 Hvis en sikret person flytter, skal forsikringstageren straks give Sønderjysk Forsikring besked. 8 Hvis der sker en ulykke 8.1 Forsikringstager skal straks give Sønderjysk Forsikring besked, hvis der sker skade. Ved død skal Sønderjysk Forsikring have besked inden 48 timer hvis selskabet ikke allerede fik besked om dødsfaldet, da ulykken blev anmeldt til selskabet. 8.2 Den, der er kommet til skade, skal under lægebehandling og skal følge lægens råd. 8.3 Sønderjysk Forsikring har ret til at søge oplysninger hos læger, der behandler eller har behandlet den, der er kommet til skade. Sønderjysk Forsikring har ret til at lade ham eller hende undersøge af en læge, som Sønderjysk Forsikring har valgt. 8.4 Sønderjysk Forsikring har ret til at kræve obduktion ved død. 8.5 Sønderjysk Forsikring betaler de lægeattester, som selskabet beder om efter disse regler. 9 Sådan beregnes erstatningen 9.1 Sønderjysk Forsikring beregner erstatningen ud fra den størrelse, forsikringssummen havde, da ulykken skete. 9.2 Det kan tænkes, at invaliditet ikke kan bestemmes ved hjælp af den skala Sønderjysk Forsikring bruger. Hvis det er tilfældet, bestemmes invaliditetsgraden i forhold til skadens medicinske art og under hensyn til

5 de ulemper, som den sikrede må døje med i det daglige. 9.3 Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele, kan sammenlagt ikke give en større invaliditet end 100 %. 9.4 Invaliditet før ulykken giver ikke ret til erstatning. Og hvis den sikrede var invalid før ulykken, skal Sønderjysk Forsikring ikke betale større erstatning af den grund. 9.5 Hvis den, der er kommet til skade, er under 18 år udbetaler Sønderjysk Forsikring erstatningen efter, hvordan umyndiges midler skal anbringes. 9.6 Hvis en af parterne forlanger det, skal invaliditetsgraden fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen. Afgørelsen er bindende for begge parter. Og de to parter skal hver betale halvdelen af de omkostninger, som det har kostet at nå frem til afgørelsen. 9.7 Sådan bestemmes invaliditetsgraden: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 % Tab af øjeæble % Tab af synet på et øje % Tab af hørelsen på begge ører % Tab af hørelsen på et øre % Traumatisk neurose... 5 % Tab af tommelens yderste led... 8 % Tab af pegefinger % Tab af pegefingers to yderste led... 8 % Tab af pegefingers yderste led... 5 % Tab af langefinger % Tab af langefingers to yderste led... 8 % Tab af ringfinger... 8 % Tab af ringfingers to yderste led... 5 % Tab af lillefinger... 8 % Tab af lillefingers to yderste led... 5 % Tab af hele benet % Tab af fod med god protesefunktion % Tab af alle tæer på en fod % Tab af storetå og mellemfodsben... 8 % Tab af storetå... 5 % Højre Venstre Tab af hele armen % % Tab af hånd % % Tab af tommel og mellemhåndsben.. 30 % % Tab af tommel % % Hvis den sikrede er venstrehåndet, byttes procenterne om.

6 10 Fællesbetingelser 10.1 Fra hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker fra det tidspunkt, Sønderjysk Forsikring har accepteret en underskrevet begæring fra forsikringstager. Hvis denne ønsker det, kan forsikringen gælde fra en senere dato Betaling af præmien Den første præmie forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Det står på policen, hvornår senere præmier forfalder Forsikringstager får sendt opkrævning til den betalingsadresse, denne har givet Sønderjysk Forsikring. Når Sønderjysk Forsikring sender et giroindbetalingskort eller en anden meddelelse om, at præmien er forfalden, regnes dette for et påkrav, dvs. en opfordring til at betale. forsikringen med 14 dages varsel. Det gælder i 14 dage efter, at Sønderjysk Forsikring har udbetalt erstatningen, eller efter at skaden er blevet afvist Forsikringstager skal give Sønderjysk Forsikring besked, hvis denne flytter uden for Sønderjyllands Amt. Hvis det sker, har Sønderjysk Forsikring ret til at sige forsikringen op med virkning fra den næste forfaldsdag. Sønderjysk Forsikring vil så henvise forsikringstager til et andet lokalt selskab i det område, som forsikringstageren er flyttet til Love og vedtægter Desuden gælder lov om forsikringsaftaler og Sønderjysk Forsikrings vedtægter for denne forsikring Hvis forsikringstager ikke betaler præmien efter første påkrav, minder Sønderjysk Forsikring denne om det i et brev. Brevet fortæller forsikringstager om retsvirkningen, hvis beløbet ikke bliver betalt inden udløbet af den tidsfrist, som er nævnt i brevet. Sønderjysk Forsikring sender tidligst et sådant brev 14 dage efter 1. påkrav Sønderjysk Forsikring opkræver et gebyr, hvis der skal rykkes for betaling. Hvis forsikringstager ændrer betalingsadresse, skal Sønderjysk Forsikring straks orienteres herom Hvis forsikringstager også er forsikret i et andet selskab Hvis forsikringstager er forsikret mod samme risiko i et andet selskab, betaler selskaberne erstatningen forholdsmæssigt. Har det andet selskabet således bestemt, at dækningen falder væk eller indskrænkes, hvis der også er tegnet forsikring i et andet selskab, gælder det samme for denne forsikring. Dette gælder dog ikke erstatning ved død og heller ikke invaliditetserstatningen Indeksregulering Præmie og summer bliver indeksreguleret efter det reguleringstal, som Danmarks Statistik offentliggør for oktober kvartal Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. Den fortsætter, til den bliver sagt op af forsikringstager eller Sønderjysk Forsikring med mindst 3 måneders varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Forsikringen skal siges op skriftligt Hver gang forsikringstager har anmeldt en skade, har både denne og Sønderjysk Forsikring ret til at opsige

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 For medlemmer af Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 For medlemmer af Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 For medlemmer af Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere