ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn"

Transkript

1 ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER

2

3 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring, mistanke og viden om overgreb 7 Gode råd til samtalen med barnet 9 Handleguide ved overgreb begået af forældre, stedforældre eller andre i familien 11 Handleguide ved overgreb begået af andre voksne eller ukendte personer 14 Handleguide ved overgreb begået af en ansat 18 Handleguide ved viden eller mistanke om overgreb begået af et barn under 15 år 23 Nyttige kontaktinformationer 26 3

4

5 Indledning Fagpersoner, der dagligt arbejder med børn og unge, kan være de første til at opdage eller få mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb. Det kan fx ske ved, at et barn betror sig til en fagperson, eller ved, at fagpersonen bliver opmærksom på, at barnet eller den unge udviser tegn eller signaler på mistrivsel, der kan betyde, at barnet eller den unge har været udsat for overgreb. Når der opstår bekymring for, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb, sætter det gang i en proces, der er belastende for både forældre, børn og medarbejdere. Overgreb mod børn vækker derudover ofte voldsomme følelser af afsky og afmagt hos alle involverede, og sagerne stiller derfor ekstra store krav til en professionel håndtering fra de implicerede fagpersoner. Derfor er det vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvordan sagerne skal håndteres - og at alle ansatte kender retningslinjerne. De handleguides, der findes på de følgende sider, er en vejledning i, hvordan ledere og medarbejdere handler professionel, når der opstår en sag om overgreb mod børn. Formålet med disse handleguides er at sikre: At alt huskes i de ofte komplekse sager Klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje At der sættes ind med den nødvendige hjælp og støtte At den sociale sag ikke forsvinder i skyggen af en evt. politisag Handleanvisningerne omfatter hele Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder dagtilbud, skoler, klubber, fritids- og idrætsområdet, plejefamilier og andre steder, hvor medarbejdere beskæftiger sig med børn og unge. Udover guides til, hvordan man skal handle, når der opstår en konkret sag, så foregår der også et løbende arbejde med at forebygge og opspore børn, der har været udsat for overgreb. Dette arbejde går forud for de situationer, der beskrives i denne pjece. Det forebyggende og opsporende arbejde foregår i de enkelte skoler, dag- og fritidsinstitutioner eller andre institutioner som fx opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier. 5

6 Til støtte for dette arbejde findes pjecen Forebyggelse og tidlig opsporing. Den indeholder gode råd til det forebyggende arbejde og en oversigt over, hvilke signaler hos børnene, det er særligt vigtigt at være opmærksom på. Pjecen Forebyggelse og tidlig opsporing indeholder også definitioner af centrale begreber samt præsentation af relevant lovgivning, som også nærværende pjece anvender. 6

7 Bekymring, mistanke og viden om overgreb Enhver sag, der involverer mulige overgreb mod et barn eller en ung, kræver handling. Vær opmærksom på, at hver enkelt sag er forskellig, og derfor kræver grundige selvstændige vurderinger og handlinger, der er tilpasset den aktuelle situation. Forskellige handlemuligheder Viden om vold og seksuelle overgreb kan inddeles i tre forskellige niveauer: 1. Bekymring 2. Mistanke 3. Konkret viden På alle tre niveauer skal medarbejderen gå til sin leder og evt. hente sparring ved henvendelse til Center for Social Indsats, evt. via Den Sociale Døgnvagt, hvis det er uden for normal åbningstid. En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i barnets familie. Her er der ikke tale om, at man har konkret viden om en handling begået af en bestemt person. Her er der heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen skal altid føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode. Sideløbende skal der også tales med barnets forældre om, hvordan de forstår barnets mistrivsel. Se s. 10 i pjecen om Forebyggelse og tidlig opsporing for en beskrivelse af, hvilke signaler hos barnet man skal være særligt opmærksom på. Det er ikke sikkert, at observationen og den eventuelle samtale med forældrene fører frem til en afklaring af barnets problematik. Måske er barnets forældre heller ikke enige i, at barnet mistrives. Disse sager bør du som medarbejder drøfte med din leder. Hvis barnets mistrivsel fortsætter eller forværres, bør der indsendes en underretning til Center for Social Indsats. Se s. 15 i pjece om Forebyggelse og tidlig opsporing for en beskrivelse af, hvordan du udformer underretningen. 7

8 Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Det kan fx handle om en mistanke om, at barnet er eller kan have været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller fysisk eller psykisk voldelig handling fra en voksen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, fx andre børn, eller oplysninger fremkommet på anden måde. Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn har været udsat for en handling i form af overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme i form af udsagn fra barnet selv, udsagn fra vidner eller tilståelse fra krænkeren. Det er forholdsvis sjældent, at man i starten af et forløb om overgreb har konkret viden om, at dette har fundet sted. De fleste sager starter med en mistanke, og det er derfor dette niveau, der bliver beskrevet mest udførligt i de følgende handleguides. 8

9 Gode råd til samtalen med barnet Det er vigtigt at tale med barnet Sladder og rygter løber i børnegrupperne. Hvis vi ikke taler om det, kan barnet tro, at det er farligt eller forkert at tale om overgrebet. Man skal understrege at børn aldrig har skyld eller ansvar, når voksne gør noget, der er forkert eller ulovligt Man skal anerkende det gode i, at barnet fortæller om overgrebet og at barnet har sagt fra over for noget, det ikke kunne lide. Det er vigtigt at bekræfte barnets egne grænser og dets ret til at sige fra. Man skal fortælle, at det er en lettelse at få det sagt, og at det ikke er at sladre. Man skal skabe en åben og tillidsfuld dialog. Sæt grænser for indholdet i samtalen Man skal ikke Beskrive eller udpensle seksuelle overgreb Stille lukkede spørgsmål Forsøge at tilfredsstille barnets nysgerrighed Tale om det dagligt Brug generelle ord eller sætninger Udtryk dig i retning af En voksen der - godt kan lide at se på børn uden tøj En voksen der - er særlig interesseret i tissemænd og tissekoner En voksen der - gør noget som voksne kærester gør En voksen der - siger at børnene skal holde det hemmeligt 9

10 Notér hvad du får at vide Når et barn fortæller om overgreb, så notér: Situationen hvor barnet fortalte Hvad barnet præcist fortalte Hvad dine reaktioner og bemærkninger var Vis barnet, at du har tillid til at det taler sandt, og at det kan være vigtige informationer og en hjælp for politiet. Lad være med at Lege detektiv Løbe med sladder Indlade dig på terapeutiske samtaler med barnet Reagere følelsesmæssigt voldsomt på det, barnet fortæller dig - du risikerer, at barnet føler yderligere skam, skyld eller bekymring Behandle barnet anderledes end ellers det kan få barnet til at føle sig forkert eller til at tro, at det har gjort noget galt Fortrænge eller ignorere det, du har hørt eller set 10

11 Handleguide ved overgreb begået af forældre eller stedforældre Viden om overgreb begået af forældre eller stedforældre Ved viden om overgreb begået af en eller begge forældre skal du omgående orientere din leder. Lederen skal herefter uden forudgående orientering af forældrene foretage en akut underretning til Center for Social Indsats. Hvis du ikke kan få fat i din leder, eller hvis din leder ikke vil foretage underretningen, er du forpligtet til selv at gøre det, jf. den skærpede underretningspligt efter servicelovens 153. Hvis underretningen foretages telefonisk eller mundtligt, bør der også hurtigst muligt indsendes en skriftlig underretning, hvor det beskrives, hvad man er blevet bekendt med, og hvor man har sin viden fra. Herefter vil Center for Social Indsats tage de videre skridt, herunder politianmeldelse og inddragelse af Børnehus Hovedstaden. Hvis forholdene fører til en politimæssig efterforskning vil forældrene først blive orienteret, når der foreligger en plan for det videre forløb. Mistanke om overgreb begået af forældre eller stedforældre a. Medarbejderens ansvar Tal ikke med forældrene eller stedforældrene om mistanken Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet Gå til din nærmeste leder og orienter om mistanken Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, skriv da vedkommendes beskrivelse ned. Undgå også her at tolke på beskrivel serne Lyt til barnet og spørg åbent og nysgerrigt ind uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en evt. (video)afhøring er afsluttet 11

12 Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen Vær opmærksom på den personlige underretningspligt b. Lederens ansvar Tal ikke med forældrene eller stedforældrene om mistanken Vurder oplysningerne fra medarbejderen - herunder om karakteren af oplysningerne giver anledning til at underrette Center for Social Indsats Hvis du er i tvivl, kan du få sparring fra en psykolog fra Center for Uddannelse og Pædagogik eller en rådgiver fra Center for Social Indsats Støt dine medarbejdere, mens udrednings processen foregår i Center for Social Indsats Tal ikke om din mistanke med nogen, som ikke er involveret i sagen c. Når underretningen er afleveret Senest seks arbejdsdage efter underretningen er afleveret, vil man få tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen Som underretter er man sædvanligvis ikke part i sagen i juridisk forstand. Man vil som fagperson få at vide, om underretningen har medført iværksættelse af en undersøgelse eller af foranstaltninger over for barnet, med mindre særlige forhold gør sig gældende Hvis man undervejs i processen oplever, at barnets situation forværres, skal der fremsendes en ny underretning til Center for Social Indsats Fasthold en normal hverdag for barnet tryghed og forudsigelighed er vigtigt i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for barnet ved at lytte og give omsorg d. Center for Social Indsats ansvar At vurdere alle underretninger inden for 24 timer (uden for normal åbningstid håndteres underretninger af rådighedsvagten) At foretage en vurdering af barnets beskyttelsesbehov 12

13 At beslutte, om der skal foretages politianmeldelse At deltage i videoafhøring og evt. retsmedicinsk undersøgelse af barnet At inddrage Børnehus Hovedstaden i relevant omfang med henblik på at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats over for barnet At vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50 At sikre evt. krisehjælp til barnet eller anden støtte, inden 50-undersøgelsen er færdigbehandlet At holde barnet orienteret om, hvad der videre skal ske At sikre, at barnet har en tryghedsperson i hele forløbet (det kan fx være en pædagog eller skolelærer, som barnet er tryg ved) Henvendelser fra pressen Alle eventuelle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Social Indsats. 13

14 Handleguide ved overgreb begået af andre voksne eller ukendte personer Viden om overgreb begået af andre voksne eller ukendte personer I de situationer, hvor en medarbejder får viden om overgreb begået mod et barn af en person fra familiens netværk eller en ukendt, skal medarbejderen straks gå til sin nærmeste leder om denne viden. Lederen skal umiddelbart herefter orientere forældrene. Hvis forælderens relation til den pågældende person er så nær, at denne viden kan skade barnet eller påvirke efterforskningen, skal lederen kontakte Center for Social Indsats for at afklare, hvornår, hvordan og af hvem forældrene skal orienteres. Lederen skal derefter foretage en akut underretning til Center for Social Indsats. Der sendes efterfølgende en skriftlig underretning til centret, som beskriver, hvad man er blevet bekendt med og hvor man har fået denne viden fra. Centret vil tage sig af de videre skridt, herunder politianmeldelse og inddragelse af Børnehus Hovedstaden. Mistanke mod andre voksne eller ukendte personer Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet Gå til din nærmeste leder og orienter om mistanken Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, skriv da vedkommendes beskrivelse ned. Undgå også her at tolke på beskrivelserne Lyt til barnet og spørg åbent og nysgerrigt ind uden at lægge barnet ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en evt. (video)afhøring er afsluttet Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen Vær opmærksom på den personlige underretningspligt 14

15 b. Lederens ansvar Vurder oplysningerne fra medarbejderen herunder om karakteren af oplysningerne giver anledning til at underrette Center for Social Indsats Hvis du er i tvivl, kan du få sparring fra en psykolog fra Center for Uddannelse og Pædagogik eller en rådgiver fra Center for Social Indsats Forældrene skal som udgangspunkt orienteres, inden der fremsendes underretning, men overvej sammen med Center for Social Indsats, hvornår og hvordan forældrene orienteres og inddrages Støt dine medarbejdere, mens udredningsprocessen foregår i Center for Social Indsats Tal ikke om din mistanke med nogen, som ikke er involveret i sagen c. Når underretningen er afleveret Senest seks arbejdsdage efter underretningen er afleveret, får man tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen Som underretter er man sædvanligvis ikke part i sagen i juridisk forstand. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, vil man som fagperson, der har benyttet den skærpede underretningspligt, få at vide, om underretningen har medført iværksættelse af en undersøgelse eller af foranstaltninger over for barnet Hvis man undervejs i processen oplever, at barnets situation forværres, skal der fremsendes en ny underretning til Center for Social Indsats Fasthold en normal hverdag for barnet - tryghed og forudsigelighed er vigtigt i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for barnet ved at lytte og give omsorg d. Center for Social Indsats ansvar At vurdere alle underretninger inden for 24 timer (uden for normal åbningstid håndteres underretninger af rådighedsvagten) At foretage en vurdering af barnets beskyttelsesbehov At beslutte, om der skal foretages politianmeldelse 15

16 At deltage i videoafhøring og evt. retsmedicinsk undersøgelse af barnet At inddrage Børnehus Hovedstaden i relevant omfang med henblik på at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats over for barnet At vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50 At sikre evt. krisehjælp til barnet eller anden støtte, inden 50-undersøgelsen er færdigbehandlet At holde barnet orienteret om, hvad der videre skal ske Henvendelser fra pressen Alle eventuelle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Social Indsats. 16

17

18 Handleguide ved overgreb begået af en ansat Viden om overgreb begået af en ansat Ved viden om overgreb begået af en ansat, kontakter institutionslederen straks chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik, der foretager en politianmeldelse og foretager en underretning til Center for Social Indsats. Center for Social Indsats er ansvarlig for at vurdere, om sagen skal bringes videre ind i Børnehuset. Cheferne for hhv. Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats er herefter ansvarlige for at koordinere det videre sagsforløb og for at orientere øvrige relevante parter, herunder direktører og politikere samt Center for Økonomi og Personale. I koordinationen har chefen for Center for Social Indsats fokus på barnet/børnene, mens chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik har fokus på institutionens samlede situation og de personalemæssige forhold. Mistanke om overgreb begået af en ansat a. Medarbejderens og lederens ansvar Medarbejderen har ansvar for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. (Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik) Lederen kontakter chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik b. Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogiks ansvar Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik orienterer Center for Social Indsats om mistanken Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik inddrager Center for Økonomi og Personale Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik laver en nærmere afdækning af sagen for at afgøre om mistanken er begrundet Hvis mistanken findes ubegrundet, er Center for Uddannelse og Pædagogik ansvarlig for at udarbejde et internt notat, og de involverede parter gøres opmærksom på retten til at få indsigt i dokumentet 18

19 Hvis mistanken findes begrundet, foretager Center for Uddannelse og Pædagogik en politianmeldelse og sender en underretning på barnet/børnene til Center for Social Indsats. Herudover inddrages Center for Økonomi og Personale vedrørende de personalemæssige forhold c. Hvis chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik ikke finder grundlag for politianmeldelse Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik informerer de relevante parter Den ansattes nærmeste leder vejleder om hjælp og støtte gennem arbejdsplads, fagforening m.v. Der skal desuden underrettes om retten til en bisidder. Lederen skal orientere om muligheder for krise hjælp d. Ved politianmeldelse Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik kontakter politiet og orienterer de relevante direktører og evt. politikere om politianmeldelsen Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik rådfører sig med politiet og Center for Økonomi og Personale om, hvornår og hvordan den ansatte skal orienteres Efter nærmere drøftelse og aftale med Center for Økonomi og Per sonale kontakter chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik den ansatte vedrørende mulige personalemæssige konsekvenser, så længe mistanken opretholdes Center for Uddannelse og Pædagogik har kontakt til politiet under politisagens behandling og holder chefen for Center for Social Indsats orienteret løbende I tilfælde af sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom m.v. giver chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik besked til relevante parter i sagen e. Kontakten til barn og forældre Center for Social Indsats har ansvaret for rådgivning og støtte til barn og forældre under hele forløbet 19

20 f. Øvrige ansatte på skolen/institutionen Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik vurderer i samarbejde med politiet og evt. med Center for Økonomi og Personale, om det i den konkrete sag er relevant og hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale Orienteringen må tidligst ske, efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen Nærmeste leder skal orientere personalet om støttemuligheder på institutionen og hos Center for Uddannelse og Pædagogik Ved orienteringer til tredje part skal man være opmærksom på tavshedspligten g. Orientering til andre forældre og bestyrelsen Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik vurderer i den enkelte sag i samarbejde med institutionslederen og evt. med politiet, om og hvordan det er relevant at orientere andre forældre og bestyrelsen Det skal ligeledes overvejes, om det er relevant at orientere tidligere forældre og andre relevante berørte Ved orientering til tredje part skal man være opmærksom på tavshedspligten h. Ved domfældelse Ved domfældelse drøfter chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik, institutionslederen og Center for Økonomi og Personale den sattes arbejds- og ansættelsesforhold Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik og institutionslederen vurderer, på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres i. Ved frifindelse eller tiltalefrafald Hvis den ansatte frifindes, eller sagen frafaldes, skal chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik drøfte det videre forløb med Center for Økonomi og Personale, før der afholdes møde med leder og den ansatte om evt. genoptagelse af arbejdet 20

21 Chefen for Center for Uddannelse og Pædagogik og institutions lederen vurderer, på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres Henvendelser fra pressen Alle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Udannelse og Pædagogik. 21

22

23 Handleguide ved viden eller mistanke om overgreb begået af et barn under 15 år Børn kan også begå overgreb og udsætte et andet barn for grænseoverskridende adfærd i form af et egentligt voldeligt eller seksuelt overgreb. Overgreb begået af børn under 15 år er ikke strafbare, fordi krænkeren er under den kriminelle lavalder. Men man bør være opmærksom på, at de kan have samme karakter og konsekvenser for det barn, der udsættes for overgrebene. Derfor bør der handles alvorligt på disse hændelser. Ved mistanke eller viden om, at et barn har begået voldelige eller seksuelle overgreb på et andet barn, skal der sendes en underretning til Center for Social Indsats. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det barn, der har begået overgrebet, også kan være et barn med behov for særlig støtte. Det kan være svært at skelne mellem eksperimenterende leg og overgreb, når der er tale om handlinger mellem to børn. Følgende kan indgå i vurderingen: Modenhed og aldersforskel mellem børnene Er der tale om gensidig nysgerrighed og fælles eksperimentering? Er aktiviteten nogenlunde alderssvarende? Er der krav om hemmeligholdelse? Er der brugt magt og trusler? Virker et af børnene kuet? Er der ritualistiske eller sadistiske/voldelige elementer i børnenes samvær? Mistanke eller viden om overgreb begået af et barn under 15 år a. Medarbejderens ansvar Har du selv overrasket børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad det er, de laver/leger, og hvor de eventuelt 23

24 har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at»afhøre«dem Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, som også kender børnene Gå til din nærmeste leder og orienter om mistanken Skriv ned, hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, skriv da vedkommendes beskrivelse ned. Undgå også her at tolke på beskrivelserne Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for begge børn Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen Vær opmærksom på den personlige underretningspligt b. Lederens ansvar Vurder oplysningerne fra medarbejderen, herunder om oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte en psykolog fra Center for Uddannelse og Pædagogik eller en rådgiver fra Center for Social Indsats Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede samme dag indkalde og/eller orientere begge børns forældrene om hændelsen Ved samtalen med forældre skal du orientere om, at der skal indsendes en underretning til Center for Social Indsats, så begge børn kan få den relevante hjælp og støtte Støt din medarbejder, mens udredningsprocessen foregår i Center for Social Indsats c. Når underretningen er afleveret Senest seks arbejdsdage efter underretningen er afleveret, vil man få tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen

25 Som underretter er man sædvanligvis ikke part i sagen i juridisk forstand. Man vil som fagperson få at vide, om underretningen har ført iværksættelse af en undersøgelse eller af foranstaltninger over for barnet, med mindre særlige forhold gør sig gældende Hvis man undervejs i processen oplever, at barnets/børnenes situation forværres, skal der fremsendes en ny underretning til Center for Social Indsats Fasthold en normal hverdag for barnet tryghed og forudsigelig hed er vigtigt i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for børnene ved at lytte og give omsorg d. Center for Social Indsats ansvar At vurdere alle underretninger inden for 24 timer (uden for normal åbningstid håndteres underretninger af rådighedsvagten) At foretage en vurdering af barnets beskyttelsesbehov At vurdere, om Børnehus Hovedstaden skal inddrages At vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50 i forhold til et eller begge børn At sikre evt. krisehjælp til det krænkede barn eller anden støtte, inden 50-undersøgelsen er færdiggjort At holde barnet/børnene orienteret om, hvad der videre skal ske Information til øvrige medarbejdere Lederen vurderer om og hvem, der skal orienteres om sagen Medarbejderne skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt Henvendelser fra pressen Alle eventuelle henvendelser fra pressen håndteres af chefen for Center for Social Indsats.

26 Nyttige kontaktinformationer Center for Social Indsats Tlf. i kommunens træffetid: Underretninger sendes til: Adr.: Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Ved en akut situation og uden for kommunens træffetid kontaktes Den Sociale Døgnvagt via politiet på telefon 114. Du vil herefter blive kontaktet af Den Sociale Døgnvagt. Center for Uddannelse og Pædagogik Tlf. i kommunens træffetid: Adr.: Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby Kontakt til SISO s telefonrådgivning om vold og seksuelle overgreb SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod Børn) yder telefonrådgivning til fagfolk, pårørende, børn og unge om seksuelle overgreb og vold. Anonym tlf. rådgivningen: Åbningstider mandag - onsdag kl torsdag kl fredag kl

27 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER

HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER Der kan være tale om forbrug/misbrug der finder sted på uddannelsesstedet, som finder sted udenfor uddannelsesstedet,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere