VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE"

Transkript

1 VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015

2 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag til en skabelon, som jobcentre og a-kasser kan bruge, når de skal indgå aftaler med hinanden om tilrettelæggelsen af det fælles kontaktforløb og samarbejdet om de ledige. Det er frivilligt, om parterne vil bruge skabelonen, om de bare vil lade sig inspirere af den eller holde den op mod aftaler, som de eventuelt allerede er i gang med at indgå. I skabelonen har vi sat fokus på nogle af de elementer i beskæftigelsesreformen og samarbejdet om de ledige, som vi mener, at det er vigtigt at drøfte og lave nogle aftaler om. Det er ikke sikkert, at vi er kommet hele vejen rundt og derfor er det kun fint, hvis jobcentre og a-kasser selv bygger yderligere elementer oven på. Skabelonen er med til at guide jobcentre og a-kasser igennem de enkelte elementer bl.a. via nogle dialogbokse som er indrammet med blå farve. I dialogboksene peger vi fx på, hvad vi mener, at det er en god idé at aftale noget om. Boksene kan hvis man udfylder aftaleskabelonen digitalt fjernes på forsiden af skabelonen med et dobbeltklik. Bemærk at alle dialogbokse i skabelonen fjernes på én gang. Man skal hermed ikke fjerne boksene enkeltvis. Også aftalefeltet er med til at guide aftaleparterne, bl.a. via nogle underoverskrifter med åbne udsagn som også kan omformuleres til spørgsmål. Hermed lægges der op til, at jobcentre og a- kasser drøfter, hvordan udsagnene besvares, inden de skriver svarene ind i aftalen. Udsagnene kan eventuelt ændres eller udbygges af parterne. Vejledningen Til skabelonen har vi udarbejdet denne vejledning, hvor vi bl.a. uddyber en række af de elementer, som vi mener, at der skal indgås aftaler om, og peger på, hvad parterne fx kan aftale. Bilagene Endelig har vi udarbejdet en række bilag til skabelon og vejledning, herunder en oversigt over samtalevolumen fordelt på alle jobcentre og a-kasser i 2015, 2016 og 2017 baseret på 2013-tal, et afstandskort som bl.a. viser km-afstande mellem jobcentrene i de enkelte regioner og en skabelon for kontaktoplysninger mellem parterne. Vi håber, at jobcentre og a-kasser vil tage godt imod skabelon og vejledning. 1

3 1. AFTALENS PARTER, GENSTANDSFELT OG FORMÅL 1.1. Aftalens parter Det er vigtigt at få aftalt, hvem parterne i aftalen er, og hvem der forpligtes af aftalen. Flere jobcentre og a-kasser kan sagtens gå sammen om at lave en aftale. Det vil være naturligt som minimum at afstemme den del af aftalerne, der vedrører den praktiske tilrettelæggelse af de fælles jobsamtaler (logistik), inden for en region, jf. også punkt 3.2. Vi forudsætter, at en aftale mellem et jobcenter og en a-kasse forpligter en eventuel anden aktør på samme måde som den forpligter jobcenteret, og at dette skrives eksplicit ind såvel aftalen som i det aftalegrundlag, som anden aktør-aftalerne bygger på Aftalens genstandsfelt Genstandsfeltet skal beskrive hvem og hvad, parterne skal samarbejde om. Ifølge beskæftigelsesreformen er det de forsikrede ledige, der skal samarbejdes om det vil som udgangspunkt sige de ledige, som er tilknyttet hver af parterne i aftalen gennem bopæl henholdsvis medlemskab. Hvis der samarbejdes om ledige tilknyttet en bestemt a-kasseafdeling, er det vigtigt at nævne her. Der skal ifølge beskæftigelsesreformen samarbejdes om tilrettelæggelsen et fælles kontaktforløb, hvor der holdes tre fælles jobsamtaler mellem den ledige, a-kassen og jobcenteret heraf de to inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed og den tredje senest ved 16 måneders ledighed. Herudover skal der samarbejdes om den lediges plan, Min Plan, om den lediges jobsøgning og om hvilken indsats, der vil være relevant og understøttende for den ledige. Samarbejdet tager bl.a. afsæt i en række centrale værktøjer, herunder den lediges CV og den lediges joblog. I forhold til frikommune-jobcentrene kan samarbejdet tage udgangspunkt i nogle andre rammer for det fælles kontaktforløb og indsatsen for de ledige end ovennævnte. Der er ikke noget i vejen for, at jobcentre og a-kasser aftaler at samarbejde også om andre elementer i det fælles kontaktforløb, fx fælles kompetenceudvikling mv Formålet med aftalen Formålet skal beskrive, hvorfor det er vigtigt, at jobcentre og a-kasser samarbejder og hvad samarbejdet skal resultere i, fx at der etableres et godt og sammenhængende forløb for den ledige, hvor der er fokus på at understøtte den ledige i at komme i job, og at der etableres en for begge parter hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det fælles kontaktforløb, hvor der er fokus på effektiv brug af ressourcerne. Det kan herudover være en god idé at beskrive, hvad aftalen og samarbejdet skal resultere i for den ledige, fx at den ledige kommer hurtigt i varigt job og er tilfreds med det fælles forløb. 2

4 2. SAMARBEJDET OM ET FÆLLES OG SAMMENHÆNGENDE FORLØB FOR DEN LEDIGE 2.1. Fælles principper Det vil ofte være en god idé at drøfte og fastlægge nogle fælles principper for samarbejdet om og med den ledige. Principperne kan fx handle om: At parterne i tilrettelæggelse af indsatsen vil tage afsæt i den enkelte ledige og arbejdsmarkedets behov. At parterne vil støtte op om, at den ledige tager ejerskab til at komme videre i job. At parterne vil sikre, at der igennem hele ledighedsforløbet er et jobrettet fokus for den ledige også hvor vejen til job går gennem uddannelse. At parterne tydeligt vil italesætte over for den ledige, hvad de samarbejder om, og hvad hver især bidrager med. At parterne vil støtte op om den lediges jobsøgning. At parterne hele tiden vil bygge oven på tidligere indsatser for at sikre, at der sker progression i forhold til indsatsen for den ledige. At parterne vil bidrage til at skabe resultater for den ledige og have fokus på dennes tilfredshed. At parterne løbende vil udvikle samarbejdet om den ledige og løfte egne og fælles kompetencer Den lediges CV Det er fortsat a-kasserne, der godkender den lediges CV. Dette sker ved den første samtale i a- kassen. Med beskæftigelsesreformen vil CV et på Jobnet.dk blive udviklet og moderniseret, så CV et i højere grad bliver: Et markedsføringsværktøj for den ledige i dennes jobsøgning. Et udsøgningsværktøj for bl.a. jobcentre og a-kasser, fx i forbindelse med jobformidling. Et dialogværktøj for jobcentre og a-kasser, fx til afklaring af den lediges kompetencer og kompetencebehov. Derfor er det vigtigt at få afdækket den lediges jobønsker og kompetencer og få en god dialog med den ledige om, hvilken kontekst CV et skal ses i, så det sikres, at CV et når det godkendes er et godt værktøj, som den ledige kan genkende sig selv i og bruge på sin videre vej mod job. I forlængelse heraf er det vigtigt, at der løbende er fokus på at opdatere CV et med nye kompetencer og jobønsker. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser skaber et fælles billede af det gode CV og eventuelt aftaler et sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et. De fælles standarder kan fx handle om, hvad CV et som minimum skal indeholde (hvad skal udfyldes og hvordan), fx ift. kompetencer, herunder også realkompetencer, og erfaringer fra tidligere job/jobfunktioner, uddannelse, kurser, certifikater mv. Det kan være en god idé sammen at lave et eller flere eksempler på det gode CV, fx ud fra forskellige ledighedsprofiler eller brancher. 3

5 Endelig vil vi opfordre til, at jobcentre og a-kasser drøfter værdien af det gode CV ikke mindst for den ledige og arbejdsgiverne, men også for a-kasser og jobcentre og hvordan værdien i CV et italesættes i egne organisationer men også udadtil. Jobcentre og a-kasser kan i den forbindelse lade sig inspirere af oplægget til Det gode CV Min Plan og indsatsen for den ledige Fremover bliver Min Plan det centrale omdrejningspunkt i forhold til samarbejdet om den ledige. Ifølge beskæftigelsesreformen begynder arbejdet med Min Plan ved den første samtale i a-kassen, hvor a-kassen sammen med den ledige beskriver den lediges jobmål og fastlægger kravene til den lediges jobsøgning. Indsatsen for den ledige fastlægges i Min Plan under den første jobsamtale i jobcenteret. Det er vigtigt, at den ledige oplever forløbet og indsatsen som koordineret og sammenhængende. Derfor er det også vigtigt, at jobcentre og a-kasser aftaler nogle klare rammer for det forberedende arbejde med Min Plan i a-kassen, for fastlæggelsen af Min Plan i jobcenteret og for det efterfølgende arbejde med planen. A-kasserne skal fra d. 1. juli 2015 lave det forberedende arbejde med Min Plan også selv om de først skal med til den første jobsamtale i jobcenteret fra d. 1. juli I en overgangsperiode vil der således ikke være noget krav om, at jobcentre og a-kasser samarbejder om fastlæggelsen af den lediges Min Plan ved den første jobsamtale i jobcenteret. Det er helt afgørende, at a-kasserne i dialogen med den ledige og i arbejdet med Min Plan ikke er med til at bygge forventninger til den videre indsats op hos den ledige, som jobcentrene ikke kan eller vil leve op til. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene informerer a-kasserne om prioriteringen af indsatsen, så det står klart for a-kasserne: hvilke redskaber der er i spil som led i indsatsen undervejs i ledighedsforløbet, og hvordan a-kasserne kan være med til at understøtte, at de ledige får den rette indsats. Der vil ofte være forskellige indsatser og redskaber i spil alt efter den lediges profil, ledighedshistorik og hvor den enkelte er i sit ledighedsforløb mv. I nogle situationer vil det være en god idé for jobcentre og a-kasser at tage afsæt i nogle specifikke ledighedsprofiler og situationer med henblik på at afstemme, hvilke indsatser og redskaber der umiddelbart vil kunne være de rette her. Med specifikke ledighedsprofiler menes fx ufaglærte, som ville kunne få gavn af et uddannelsesløft, evt. efter en realkompetencevurdering eller akademikere, som ville kunne få gavn af forskellige jobstøtte- og netværksforløb, fx i deres a-kasse. Eller over 50- årige, som ville kunne få gavn af en indsats, som understøtter et sporskifte. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser skaber et fælles billede af, hvad "en god plankladde er. Det kan være en god idé sammen at lave et eller flere eksempler på den gode plankladde. 4

6 Vi vil endelig opfordre til, at jobcentre og a-kasser aftaler en procedure for, hvordan man hurtigt kan kontakte hinanden, hvis der er behov for det i forhold til indsatsen for den ledige, fx hvor en arbejdsgiver gerne vil ansætte den ledige i et job efter kort opkvalificering, eller hvor den ledige ufaglærte gerne vil hurtigt i gang med et uddannelsesforløb, jf. også punkt 3.7. De dele af Min Plan, som jobcenteret og a-kassen hver især og sammen fastlægger med den ledige, vil kunne justeres og ændres løbende på baggrund af samtaler med den ledige i henholdsvis jobcenteret og a-kassen. Dette er naturligt og er med til at understøtte et sammenhængende forløb på den lediges vej i job Den lediges jobsøgning og jobloggen Den ledige skal som udgangspunkt søge job i hele ledighedsforløbet. Kravene til den enkeltes jobsøgning fastlægges af a-kassen i den del af Min Plan, som handler om den lediges jobsøgning. Gennem jobloggen vil jobcentre og a-kasser løbende kunne følge med i, hvordan det går med den lediges jobsøgning og sammen eller hver for sig tage jobsøgningen op over for den ledige. Det er vigtigt, at den ledige oplever, at jobcenteret og a-kassen ser nogenlunde ens på den lediges jobsøgning og ikke trækker hver sin vej. Det vil derfor være en god idé, at jobcentre og a-kasser drøfter, hvordan de samarbejder om at støtte op om den lediges jobsøgning herunder afstemmer, hvordan de hver især vejleder den ledige, fx om at optimere sin jobsøgning. Det kan fx være en god idé at aftale, hvordan jobcenteret og a-kassen med afsæt i den lediges registreringer i jobloggen kan vejlede den ledige om at bruge andre søgemønstre, brede sin jobsøgning ud, bruge flere kanaler til jobsøgning, fx netværk mv. og om hvordan de fx gennem egne eller fælles jobstøtteforløb og jobstøtteaktiviteter (jobklubber, webinar, linked-in-kurser, samtaletræning mv.) kan være med til at støtte op om den lediges jobsøgning. Aftalen kan også handle om, at jobsøgningen altid tages særskilt op i de fælles jobsamtaler, som skal holdes mellem den ledige, jobcenteret og a-kassen. Endelig er det vigtigt at aftale nogle rammer for den løbende opfølgning på den lediges jobsøgning, fx at aftale, hvordan der følges op, hvis den ledige ikke har joblogget. 5

7 3. DEN PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE AF DE FÆLLES JOBSAMTALER (LOGISTIK) 3.1. Indledning Fra d. 1. juli 2015 skal alle jobcentre og alle a-kasser holde fællessamtaler med de ledige, som har mindst 4 og højest 6 måneders sammenlagt ledighed bag sig samt med de ledige som er ved at have 16 måneders sammenlagt ledighed bag sig (herefter benævnt 2. og 3. fælles jobsamtale). Det er afgørende for en god implementering af beskæftigelsesreformens samtaledel, at der sker en praktisk tilrettelæggelse af samtalerne, som sikrer, at der bliver holdt fælles jobsamtaler som led i et individuelt kontaktforløb med alle ledige, og at ressourcerne bruges optimalt i jobcentre og a- kasser. Dette forudsætter, at der indgås aftaler om den praktiske samtaletilrettelæggelse, som er koordineret på tværs. Med andre ord: Den enkelte aftale mellem ét enkelt jobcenter og én a-kasse om samtalelogistikken skal være koordineret med andre aftaler, så det sikres, at der ikke er jobcentre og a-kasser, der ikke kan få tilrettelagt og afholdt fælles jobsamtaler eller skal bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer herpå. De aftaler, der indgås om den praktiske tilrettelæggelse af samtalerne, vil tage afsæt i forskellige forhold fra jobcenter til jobcenter og fra a-kasse til a-kasse. Generelt er billedet dét, at det enkelte jobcenter har mange samtaler med forholdsvis få a-kasser og relativt få samtaler med mange a-kasser. Særligt for de a-kasser hvor samtalevolumen i forhold til det enkelte jobcenter er lille, er det helt afgørende, at samtaletiderne koordineres på tværs, og at der udvises fleksibilitet, hvor det er muligt Planlægning af samtaler, samtalepuljer i tidsslots og indkaldelse til samtaler Set fra det enkelte jobcenter, kan det virke uproblematisk at få indkaldt ledige til en fælles jobsamtale uanset hvor mange a-kasser, der er involveret. Det er først, når jobcentret møder ønsker om omrokeringer fra a-kassens side på grund af samtaleindkaldelser til samme dag andet steds, at problemerne opstår. Tilsvarende vil det være så godt som umuligt for en a-kasse at imødekomme indkaldelser fra jobcentre over hele landet uden koordinering. Der er derfor behov for, at jobcentre og a-kasser koordinerer aftalerne på tværs og får fordelt samtaletider, så det bliver praktisk muligt at afholde fælles jobsamtaler i alle jobcentre med alle a- kasser. Vi vil opfordre til, at aftalerne koordineres regionsvist. Med regionsvist menes med afsæt i opdelingen i forhold til de regionale arbejdsmarkedsråd. Hermed reduceres mængden af aftaler, der skal koordineres fra 94 jobcentre til mellem ca jobcentre i hver region (dog 20 jobcentre i hovedstadsregionen, som må forventes at dele sig) og alle landets a-kasser, dvs. også de a-kasser, der ikke har afdelinger i regionen. Det forudsætter, at hver a-kasse organiserer sig efter regioner, enten ved at være til stede i regionen eller ved at have dedikeret medarbejdere til at indgå aftaler i hver region. Hvis der er mere end én a-kasseafdeling i regionen, skal det stå klart for jobcentrene, hvilken a-kasseafdeling de skal holde de fælles jobsamtaler med. 6

8 Som nævnt er antallet af samtaler mellem jobcentre og de 25 a-kasser fordelt sådan, at det typisk vil være nogle enkelte a-kasser, der står for størstedelen af samtalerne i de enkelte jobcentre hver måned, mens de resterende a-kasser kun vil have få samtaler spredt over hele året. Eksempel: Et middelstort jobcenter forventes at skulle holde 625 fælles jobsamtaler fra d. 1. juli 2015 og resten af Samtalerne fordeler sig på alle 25 a-kasser, men godt 60 pct. af samtalerne er koncentreret på fire a-kasser; 3F-A, Krifa, HK-A og FOA. Resten af a-kasserne har ganske få samtaler (under 20) i Se bilag 2.a-2.c. Det lægger op til to spor i aftalerne: 1. Aftaler mellem jobcentre og a-kasser med mange fælles jobsamtaler i den enkelte kommune. 2. Aftaler mellem jobcentre og a-kasser med relativt få fælles jobsamtaler. Ad 1: Her vil det være naturligt at pulje samtalerne i forud aftalte tidsslots. Alt efter antallet af samtaler kan de enkelte tidsslots tilpasses fra hele dage til halve dag i lige eller ulige uger. Aftalte tidsslots vil lette indkaldelserne i jobcentret. Flere jobcentre vil eventuelt kunne gå sammen om fælles slots med en bestemt a-kasse, hvis der derigennem bliver så meget volumen i samtalerne for de pågældende jobcentre, at dette kan bære et tidsslot. Ad 2: I disse tilfælde vil det ofte ikke være naturligt at pulje samtaler i eventuelle tidsslots, og der skal derfor aftales en konkret procedure for hver indkaldelse, som sikrer, at a-kassen vil kunne deltage i den fælles jobsamtale. Vi vil opfordre til, at flest mulige jobcentre og a-kasser aftaler at pulje samtaler i tidsslots, hvor dette giver god mening. Det er vigtigt, at a-kasserne adviseres så tidligt som muligt inden indkaldelse til samtaler, uanset om samtalerne puljes i tidsslots eller ej. Vi vil opfordre til, at jobcentrene udarbejder indkaldelister ud fra de anbefalede datoer for fælles jobsamtaler og herefter knytter a-kasseoplysninger til, jf. også boksen nedenfor. Det lægges således op til følgende procedure: 1. Jobcenteret udarbejder en indkaldeliste pr. a-kasse og udstiller eller sender den til relevant a-kasse. 2. A-kassen melder tilbage med forslag til mødetider. 3. Jobcenter indkalder herefter den ledige og a-kassen til samtale. På den baggrund skal følgende aftales: Hyppighed for udarbejdelsen af indkaldelister, som skal udstilles eller sendes til de respektive a- kasser (fx ugevis i forbindelse med opdatering). Tidshorisont for listerne, dvs. hvor lang tid skal de række frem (fx 3 måneder frem). 7

9 Frist for a-kassens tilbagemelding med forslag til mødetider for de fælles jobsamtaler, og en procedure hvis der ikke kommer en tilbagemelding fra a-kassen. Kontaktkanaler ift. ovennævnte. Indkaldelister Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil der blive udstillet en anbefalet dato for samtale fra Det Fælles DataGrundlag. Den anbefalede dato erstatter den tidligere rettidighedsdato. Det er dog jobcentret, der fastsætter den endelige frist for afholdelse af samtalen under hensyn til de praktiske muligheder for afholdelse af samtalen. Det skal ske inden for den fleksibilitet, der er indbygget i regelsættet. Den anbefalede samtaledato udstilles for alle jobsamtaler også de fælles jobsamtaler. Dvs. at fremtidige indkaldelister vil kunne vise hvilke fælles jobsamtaler, jobcenteret må forvente at skulle holde fremadrettet. Indkaldelisterne i de kommunale sagssystemer skal konfigureres, så det bliver muligt at udsøge listerne efter a-kassetilhørsforhold eller tilknytte a-kassetilhørsforholdet som en oplysning til søgeresultatet. Hermed vil det blive muligt at se hvilke fællessamtaler, der forventeligt skal afholdes med hvilke a-kasser i en periode på fx to-tre måneder frem. Sådanne lister vil kunne danne grundlag for fælles kalenderafklaring mellem et jobcenter og de a-kasser, der ikke har særlige tidsslots i jobcentret. Krav til indkaldelisterne vil være forskellige i forhold til hvilken jobsamtale, der udsøges til: Første fælles jobsamtale: Det vil være en fordel at kunne søge på a-kassens markering af, om den ledige ønsker, at a-kassen deltager i jobsamtalen og på, om der har været afholdt en CV-samtale inden for de sidste 3 måneder. Anden fælles jobsamtale: Det vil være en fordel, hvis jobcentret når jobcenteret fx under en samtale kan se, at tidspunktet for den fælles jobsamtale nærmer sig sætter en markering på personen, der herefter vil kunne udsøges på indkaldelisterne. Tredje fælles jobsamtale: Indkaldelisterne udarbejdes her på baggrund af den dato for 16 måneders sammenlagt ledighed, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstiller. Kravene til indkaldelserne skal enten bestilles hos leverandøren eller konfigureres af jobcentret selv. Når en a-kasse kan se, at der skal holdes fælles jobsamtaler i flere kommuner i det samme geografiske område stort set samtidigt, er der ikke noget i vejen for, at mødetiderne koordineres med jobcentrene i de pågældende kommuner. Vi vil her opfordre til, at der om muligt udvises fleksibilitet. Jobcentre og a-kasser i samme region kan med fordel aftale en sådan koordination. Samtalerne er et led i et individuelt kontaktforløb med den enkelte ledige. I forhold til begge spor vil der således være en vis usikkerhed i forbindelse med afholdelsen af de fælles jobsamtaler. Derfor kan der opstå et behov for hurtigt at kunne holde fælles jobsamtaler, fx ved den lediges gentilmelding efter midlertidig beskæftigelse. 8

10 Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser aftaler en procedure for hurtig afholdelse af fælles jobsamtaler Optimal udnyttelse af fleksibiliteten I det fælles kontaktforløb skal der pr. 1. juli 2015 holdes to fælles jobsamtaler med de ledige, som har hhv. mindst 4 og højest 6 måneders sammenlagt ledighed bag sig, og de ledige som er ved at have 16 måneders sammenlagt ledighed bag sig. Der er således mulighed for at planlægge samtalerne i god tid og for at udnytte den fleksibilitet, der er lagt ind i regelsættet for samtalernes afholdelse. Det vil hermed også være muligt både at tilgodese hensynet til den lediges individuelle kontaktforløb og til ressourceoptimeringen i jobcenteret og a-kassen. Dette vil især være aktuelt i forbindelse med optimal koordinering af samtalerne og udnyttelse af tidsslots. I forhold til at understøtte en god opstart på de fælles jobsamtaler d. 1. juli 2015 kan det være en god idé at aftale at planlægge samtalerne i god tid og holde samtaler med de ledige, som er tættest på at have 6 og 16 måneders ledighed bag sig, først medmindre hensyn til den ledige taler imod Tid afsat til samtalerne Den første samtale i a-kassen (CV-samtalen) og de to fælles jobsamtaler i de første seks måneder af ledighedsforløbet vil fremover være helt centrale for den ledige og for fastlæggelsen af den videre indsats. Det samme vil den tredje fælles jobsamtale, som skal holdes senest ved 16 måneders ledighed. Det er vigtigt, at jobcentre og a-kasser drøfter, hvor lang tid der afsættes til de fælles jobsamtaler, så a-kasserne er klar over, hvilken tidsramme der ca. er for samtalerne, og kan afsætte ressourcer derefter. Tidsrammen vil ofte være forskellig alt efter jobcenter, samtale og ledig og hermed vil der også kunne være forskel på, hvor mange samtaler der kan holdes pr. dag. Dette skal der tages højde for i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af samtalerne. Det er herudover vigtigt, at jobcentre og a-kasser aftaler, om der eventuelt skal sættes tid af til fælles forberedelse og opfølgning i umiddelbar tilknytning til samtalerne. Dette vil ofte være en god idé, særligt i opstartssituationer og hvor der ikke ellers er etableret et fast samarbejde og faste samarbejdsrelationer mellem jobcentre og a-kasser. Hvor der ikke sættes tid af hertil, kan det være en god idé at aftale en procedure for, hvordan man kontakter hinanden eller anmoder om, at der sættes tid af, hvis der i forhold til den enkelte ledige alligevel er behov for forberedelse til eller opfølgning Jobsamtaler uden personligt fremmøde Alle samtaler skal som udgangspunkt holdes med personligt fremmøde, også de fælles jobsamtaler. 9

11 I visse situationer hvor den ledige er omfattet af en mindre intensiv indsats eller er i tilbud kan samtalerne dog holdes uden personligt fremmøde. I stedet kan samtalen holdes telefonisk, digitalt eller ved brev. For ledige i tilbud skal 16-månederssamtalen dog holdes med personligt fremmøde. Hvor der ikke skal holdes fælles jobsamtaler med personligt fremmøde, vil der være behov for, at jobcentre og a-kasser aftaler, hvordan der i stedet holdes en fælles samtale eller anden form for fælles kontakt med den ledige. Jobcentre og a-kasser vil fx kunne sende et fælles standardbrev til den ledige om, at der ikke vil blive holdt en egentlig samtale, men at den ledige selvfølgelig altid gerne må kontakte jobcenteret eller a-kassen, hvis den pågældende har behov for at drøfte sin situation Afbud, aflysninger og udsættelse af samtalen I en række situationer vil en samtale, som der er indkaldt til, ikke kunne holdes alligevel, fordi den ledige, jobcenteret eller a-kassen må melde afbud til samtalen. Ofte vil afbud ligge samme dag, da det er begrundet i forhold, som ikke er til at forudse, fx at den ledige er blevet kaldt på job. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser aftaler, hvordan man i planlægningen af de fælles samtaler kan mindske generne af afbuds-situationer. Endelig vil vi opfordre til, at jobcentre og a- kasser aftaler, hvornår og hvordan hver især melder afbud for at sikre, at dette fremmer den mest effektive brug af ressourcerne Kontakt om den praktiske tilrettelæggelse af de fælles jobsamtaler og den ledige Det er vigtigt at aftale, hvem man kontakter og hvordan man kontakter hinanden. Ofte vil kontaktkanalerne være forskellige alt efter om kontakten vedrører forhold om den praktiske tilrettelæggelse af samtalerne eller forhold om den enkelte ledige. Der kan være mange forskellige måder at tilrettelægge, organisere og dele arbejdet på i jobcentre og a-kasser. Der er derfor vigtigt, at kontaktkanalerne mellem den enkelte jobcentermedarbejder og a- kassemedarbejder er gennemsigtige for alle parter. Kontaktlister vil derfor være en naturlig del af aftalen, evt. i bilag, der skal vedligeholdes. Se fx bilag 1. 10

12 4. INDHOLDET I DE FÆLLES JOBSAMTALER 4.1. Forberedelse af de fælles jobsamtaler Som nævnt under punkt tager de fælles jobsamtaler bl.a. afsæt i den lediges CV, Min Plan og joblog. Derfor er det også naturligt, at der i forberedelsen til samtalerne fokuseres på disse elementer. Jobcenteret og a-kassen vil ofte drøfte eventuelle ønsker til de fælles jobsamtaler med den ledige i de samtaler, som ligger op til de fælles jobsamtaler. At drøfte ønsker til de fælles jobsamtaler vil ofte være en god idé, da det kan være med til at spore den ledige ind på, hvad der skal ske under de samtalerne og understøtte den ledige i at tage ejerskab hertil. Det er vigtigt, at oplysningerne om den lediges ønsker deles, fx i forbindelse med at der sker indberetning af afholdte CV-samtaler, jobsamtaler eller andre afholdte samtaler i jobcentre og a- kasser. I samtaleregistreringen er der et fritekstfelt, hvor jobcenteret eller a-kassen kan registrere oplysninger om, hvad den ledige ønsker at drøfte under de fælles jobsamtaler, så den anden part er bekendt hermed og kan forberede sig herpå. Særligt hvor der ikke afsættes tid til forberedelse i umiddelbar tilknytning til afholdelse af en fælles jobsamtale, vil registreringen i fritekstfeltet kunne udgøre et godt input til samtalen og forberedelsen heraf i henholdsvis jobcentre og a-kasser Selve afholdelsen af samtalerne, rammer, styring og indhold Det er jobcenteret, der indkalder til de fælles jobsamtaler og medmindre andet er aftalt, holdes samtalerne i jobcenteret. Derfor er det også naturligt, at det er jobcenteret, som byder velkommen og rammesætter samtalen dog kan andet aftales. Det er vigtigt, at den ledige oplever, at der reelt er tale om en fælles samtale, som holdes mellem tre parter, som hver især har noget at bidrage med i samtalen. For at understøtte denne oplevelse, er der behov for at have fokus på rammerne for samtalen og styringen heraf. Bl.a. er det vigtigt at se på, hvor ved et bord jobcenteret sidder i forhold til den ledige og a-kassen, om den ledige går ind til samtalen sammen med a-kassen eller om er der en fælles modtagelse. Om det kun er jobcenteret, der fører ordet, eller om der gives plads til, at alle naturligt tager ordet undervejs i samtalen mv. Det er således vigtigt, at jobcentre og a-kasser har et fælles billede af, hvordan man agerer under samtalen. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser drøfter rammerne for afholdelsen af de fælles jobsamtaler i bred forstand med henblik på at sikre, at den ledige er i centrum for samtalerne, og at rammerne for ikke bliver for formelle. Det kan ofte være en god idé at have en struktur for samtalen, så det sikres, at man kommer rundt om det, man skal. En simpel standard-dagsorden eventuelt tilpasset efter, hvor den ledige er i sit forløb vil ofte være tilstrækkelig, men kan eventuelt også suppleres af dialogværktøjer, samtaleguides eller andet. Dog er det vigtigt, at jobcentre og a-kasser på forhånd har drøftet, hvad 11

13 der tales ud fra igen for at understøtte den lediges oplevelse af, at der reelt er tale om en fælles samtale, som er koordineret. Ofte vil indholdet i samtalen tage afsæt i Min Plan, jf. punkt 2.3., og den lediges jobsøgning, jf. punkt 2.4. men det er også vigtigt, at der i samtalen er fokus på nye jobmål, jobønsker og veje til job, og på hvilke særlige kompetencer parterne hver især kan bringe i spil for at understøtte den ledige i at komme i job. Ved 16-månederssamtalen skal det herudover tages særskilt op, om der skal noget nyt og mere til i indsatsen for den ledige, fx gennem personlig jobformidler, et kombinationsforløb eller andet. Skulle der opstå uenighed under samtalen, fx mellem jobcenter og a-kasse, er det vigtigt, at man på forhånd har drøftet, hvordan uenigheder håndteres. Vi vil opfordre til, at det aftales, at uenigheder ikke drøftes foran den ledige, men tages op efter samtalen. Hvis jobcenteret eller a-kassen allerede inden samtalen ved, at der vil kunne opstå uenighed, vil det være en god idé at tage kontakt til hinanden for at drøfte, hvordan uenigheden bedst håndteres så situationen vendes til noget godt. Det vil endelig være en god idé, at samtalen afsluttes med en opsummering af samtalen og af, hvad der er aftalt i forhold til det fremadrettede. Det er således vigtigt, at det står klart for alle, ikke mindst den ledige, hvad der skal ske videre frem, og hvem der skal gøre hvad Opfølgningen på de fælles jobsamtaler Det er vigtigt, at der er progression i samtaleforløbet. Derfor vil det også være naturligt, at der i de samtaler, der ligger efter de fælles jobsamtaler, følges op på, hvad der er sket siden sidst, om aftaler efterleves og om der er behov for en yderligere indsats. Efter de første 6 måneders sammenlagte ledighed tager intensiteten i samtaleafholdelsen af og efter afholdelse af den anden fælles jobsamtale går der lang tid, før den ledige igen skal til samtale med jobcenteret og a-kassen samtidigt. Der kan imidlertid godt være behov for et fortsat samarbejde om den ledige i den periode. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser drøfter og eventuelt aftaler, hvordan de sammen og hver især kan fortsætte med at støtte op om de ledige, som kan være på vej ud i langtidsledighed. 12

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017

Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017 Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017 Et enklere beskæftigelsessystem Et enklere beskæftigelsessystem Der skal ikke fastsættes regler om alt. Der skal ikke udvikles centrale ITeller andre redskaber

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb 26.10.15 STAR Intentionerne Empowerment den ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb Intensiveret samarbejde mellem jobcentre og A-kasser

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Aftale- og handleplaner (AHP)

Aftale- og handleplaner (AHP) Aftale- og handleplaner (AHP) Til jobparate og uddannelsesparate En guide til brugen af AHP i praksis Aftale- og handleplaner (AHP) Ideen bag aftale- og handleplaner I forbindelse med Jobcenter Vejles

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Status på beskæftigelsesreformen Netværksmøde den 26. april 2016 Viborg 26. april 2016 1 Indhold Sigtelinjer og implementeringsindikatorer Status på reformimplementering Langtidsledighedsprojekter Kompetenceudviklingsmidler

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed

ANSØGNINGSSKEMA. Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER Ulrik Petersen * September 2017 Dynamisk arbejdsmarked Stor offentlig sektor Arbejdsstyrken 2.700.000 75 % af 16 64 årige Jobåbninger pr år 800.000 Offentligt

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Det nødvendige samarbejde mellem a-kasser og jobcentre - Opstartskonference om beskæftigelsesreformen Mandag den 2. marts 2015

Det nødvendige samarbejde mellem a-kasser og jobcentre - Opstartskonference om beskæftigelsesreformen Mandag den 2. marts 2015 Det nødvendige samarbejde mellem a-kasser og jobcentre - Opstartskonference om beskæftigelsesreformen Mandag den 2. marts 2015 V/ a-kasseleder Lone Nielsen, FOA, og arbejdsmarkedschef Søren Nielsen, Jobcenter

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Spot på IT som redskaber til indsats med effekt 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering IT-understøttelse Jobcenter Borger A-kasse CV Joblog Min Plan

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Status på beskæftigelsesreformen Netværksmøde den 29 april 2016 Aalborg 29. april 2016 1 Indhold Sigtelinjer og implementeringsindikatorer Status på reformimplementering Langtidsledighedsprojekter Kompetenceudviklingsmidler

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET 1 PROGRAM Velkomst og program Opsamling på aktionslæring. Hvordan er det gået med deltagelse i hinandens samtaler, feedback

Læs mere

Jobcentre og a-kasser i midt og nord Jylland SAMTALER DER VIRKER TEMADAG. d

Jobcentre og a-kasser i midt og nord Jylland SAMTALER DER VIRKER TEMADAG. d SAMTALER DER VIRKER Jobcentre og a-kasser i midt og nord Jylland TEMADAG d. 30.06.2016 Emner I dette oplæg giver vi: Rum til at drøfte hvordan vi øger samtalekapaciteten En kort tilbagemelding på hvad

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016

TRE HOVEDVEJE TIL JOB ET INDBLIK TRE HOVEDVEJE TIL JOB NOVEMBER 2016 ET INDBLIK INTRODUKTION KORT PRÆSENTATION AF PROJEKTET Pulje fra beskæftigelsesreformen Skabe større viden om, hvilke indsatser der virker for: Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed.

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere