VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE"

Transkript

1 VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015

2 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag til en skabelon, som jobcentre og a-kasser kan bruge, når de skal indgå aftaler med hinanden om tilrettelæggelsen af det fælles kontaktforløb og samarbejdet om de ledige. Det er frivilligt, om parterne vil bruge skabelonen, om de bare vil lade sig inspirere af den eller holde den op mod aftaler, som de eventuelt allerede er i gang med at indgå. I skabelonen har vi sat fokus på nogle af de elementer i beskæftigelsesreformen og samarbejdet om de ledige, som vi mener, at det er vigtigt at drøfte og lave nogle aftaler om. Det er ikke sikkert, at vi er kommet hele vejen rundt og derfor er det kun fint, hvis jobcentre og a-kasser selv bygger yderligere elementer oven på. Skabelonen er med til at guide jobcentre og a-kasser igennem de enkelte elementer bl.a. via nogle dialogbokse som er indrammet med blå farve. I dialogboksene peger vi fx på, hvad vi mener, at det er en god idé at aftale noget om. Boksene kan hvis man udfylder aftaleskabelonen digitalt fjernes på forsiden af skabelonen med et dobbeltklik. Bemærk at alle dialogbokse i skabelonen fjernes på én gang. Man skal hermed ikke fjerne boksene enkeltvis. Også aftalefeltet er med til at guide aftaleparterne, bl.a. via nogle underoverskrifter med åbne udsagn som også kan omformuleres til spørgsmål. Hermed lægges der op til, at jobcentre og a- kasser drøfter, hvordan udsagnene besvares, inden de skriver svarene ind i aftalen. Udsagnene kan eventuelt ændres eller udbygges af parterne. Vejledningen Til skabelonen har vi udarbejdet denne vejledning, hvor vi bl.a. uddyber en række af de elementer, som vi mener, at der skal indgås aftaler om, og peger på, hvad parterne fx kan aftale. Bilagene Endelig har vi udarbejdet en række bilag til skabelon og vejledning, herunder en oversigt over samtalevolumen fordelt på alle jobcentre og a-kasser i 2015, 2016 og 2017 baseret på 2013-tal, et afstandskort som bl.a. viser km-afstande mellem jobcentrene i de enkelte regioner og en skabelon for kontaktoplysninger mellem parterne. Vi håber, at jobcentre og a-kasser vil tage godt imod skabelon og vejledning. 1

3 1. AFTALENS PARTER, GENSTANDSFELT OG FORMÅL 1.1. Aftalens parter Det er vigtigt at få aftalt, hvem parterne i aftalen er, og hvem der forpligtes af aftalen. Flere jobcentre og a-kasser kan sagtens gå sammen om at lave en aftale. Det vil være naturligt som minimum at afstemme den del af aftalerne, der vedrører den praktiske tilrettelæggelse af de fælles jobsamtaler (logistik), inden for en region, jf. også punkt 3.2. Vi forudsætter, at en aftale mellem et jobcenter og en a-kasse forpligter en eventuel anden aktør på samme måde som den forpligter jobcenteret, og at dette skrives eksplicit ind såvel aftalen som i det aftalegrundlag, som anden aktør-aftalerne bygger på Aftalens genstandsfelt Genstandsfeltet skal beskrive hvem og hvad, parterne skal samarbejde om. Ifølge beskæftigelsesreformen er det de forsikrede ledige, der skal samarbejdes om det vil som udgangspunkt sige de ledige, som er tilknyttet hver af parterne i aftalen gennem bopæl henholdsvis medlemskab. Hvis der samarbejdes om ledige tilknyttet en bestemt a-kasseafdeling, er det vigtigt at nævne her. Der skal ifølge beskæftigelsesreformen samarbejdes om tilrettelæggelsen et fælles kontaktforløb, hvor der holdes tre fælles jobsamtaler mellem den ledige, a-kassen og jobcenteret heraf de to inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed og den tredje senest ved 16 måneders ledighed. Herudover skal der samarbejdes om den lediges plan, Min Plan, om den lediges jobsøgning og om hvilken indsats, der vil være relevant og understøttende for den ledige. Samarbejdet tager bl.a. afsæt i en række centrale værktøjer, herunder den lediges CV og den lediges joblog. I forhold til frikommune-jobcentrene kan samarbejdet tage udgangspunkt i nogle andre rammer for det fælles kontaktforløb og indsatsen for de ledige end ovennævnte. Der er ikke noget i vejen for, at jobcentre og a-kasser aftaler at samarbejde også om andre elementer i det fælles kontaktforløb, fx fælles kompetenceudvikling mv Formålet med aftalen Formålet skal beskrive, hvorfor det er vigtigt, at jobcentre og a-kasser samarbejder og hvad samarbejdet skal resultere i, fx at der etableres et godt og sammenhængende forløb for den ledige, hvor der er fokus på at understøtte den ledige i at komme i job, og at der etableres en for begge parter hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det fælles kontaktforløb, hvor der er fokus på effektiv brug af ressourcerne. Det kan herudover være en god idé at beskrive, hvad aftalen og samarbejdet skal resultere i for den ledige, fx at den ledige kommer hurtigt i varigt job og er tilfreds med det fælles forløb. 2

4 2. SAMARBEJDET OM ET FÆLLES OG SAMMENHÆNGENDE FORLØB FOR DEN LEDIGE 2.1. Fælles principper Det vil ofte være en god idé at drøfte og fastlægge nogle fælles principper for samarbejdet om og med den ledige. Principperne kan fx handle om: At parterne i tilrettelæggelse af indsatsen vil tage afsæt i den enkelte ledige og arbejdsmarkedets behov. At parterne vil støtte op om, at den ledige tager ejerskab til at komme videre i job. At parterne vil sikre, at der igennem hele ledighedsforløbet er et jobrettet fokus for den ledige også hvor vejen til job går gennem uddannelse. At parterne tydeligt vil italesætte over for den ledige, hvad de samarbejder om, og hvad hver især bidrager med. At parterne vil støtte op om den lediges jobsøgning. At parterne hele tiden vil bygge oven på tidligere indsatser for at sikre, at der sker progression i forhold til indsatsen for den ledige. At parterne vil bidrage til at skabe resultater for den ledige og have fokus på dennes tilfredshed. At parterne løbende vil udvikle samarbejdet om den ledige og løfte egne og fælles kompetencer Den lediges CV Det er fortsat a-kasserne, der godkender den lediges CV. Dette sker ved den første samtale i a- kassen. Med beskæftigelsesreformen vil CV et på Jobnet.dk blive udviklet og moderniseret, så CV et i højere grad bliver: Et markedsføringsværktøj for den ledige i dennes jobsøgning. Et udsøgningsværktøj for bl.a. jobcentre og a-kasser, fx i forbindelse med jobformidling. Et dialogværktøj for jobcentre og a-kasser, fx til afklaring af den lediges kompetencer og kompetencebehov. Derfor er det vigtigt at få afdækket den lediges jobønsker og kompetencer og få en god dialog med den ledige om, hvilken kontekst CV et skal ses i, så det sikres, at CV et når det godkendes er et godt værktøj, som den ledige kan genkende sig selv i og bruge på sin videre vej mod job. I forlængelse heraf er det vigtigt, at der løbende er fokus på at opdatere CV et med nye kompetencer og jobønsker. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser skaber et fælles billede af det gode CV og eventuelt aftaler et sæt fælles kvalitetsstandarder for CV et. De fælles standarder kan fx handle om, hvad CV et som minimum skal indeholde (hvad skal udfyldes og hvordan), fx ift. kompetencer, herunder også realkompetencer, og erfaringer fra tidligere job/jobfunktioner, uddannelse, kurser, certifikater mv. Det kan være en god idé sammen at lave et eller flere eksempler på det gode CV, fx ud fra forskellige ledighedsprofiler eller brancher. 3

5 Endelig vil vi opfordre til, at jobcentre og a-kasser drøfter værdien af det gode CV ikke mindst for den ledige og arbejdsgiverne, men også for a-kasser og jobcentre og hvordan værdien i CV et italesættes i egne organisationer men også udadtil. Jobcentre og a-kasser kan i den forbindelse lade sig inspirere af oplægget til Det gode CV Min Plan og indsatsen for den ledige Fremover bliver Min Plan det centrale omdrejningspunkt i forhold til samarbejdet om den ledige. Ifølge beskæftigelsesreformen begynder arbejdet med Min Plan ved den første samtale i a-kassen, hvor a-kassen sammen med den ledige beskriver den lediges jobmål og fastlægger kravene til den lediges jobsøgning. Indsatsen for den ledige fastlægges i Min Plan under den første jobsamtale i jobcenteret. Det er vigtigt, at den ledige oplever forløbet og indsatsen som koordineret og sammenhængende. Derfor er det også vigtigt, at jobcentre og a-kasser aftaler nogle klare rammer for det forberedende arbejde med Min Plan i a-kassen, for fastlæggelsen af Min Plan i jobcenteret og for det efterfølgende arbejde med planen. A-kasserne skal fra d. 1. juli 2015 lave det forberedende arbejde med Min Plan også selv om de først skal med til den første jobsamtale i jobcenteret fra d. 1. juli I en overgangsperiode vil der således ikke være noget krav om, at jobcentre og a-kasser samarbejder om fastlæggelsen af den lediges Min Plan ved den første jobsamtale i jobcenteret. Det er helt afgørende, at a-kasserne i dialogen med den ledige og i arbejdet med Min Plan ikke er med til at bygge forventninger til den videre indsats op hos den ledige, som jobcentrene ikke kan eller vil leve op til. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene informerer a-kasserne om prioriteringen af indsatsen, så det står klart for a-kasserne: hvilke redskaber der er i spil som led i indsatsen undervejs i ledighedsforløbet, og hvordan a-kasserne kan være med til at understøtte, at de ledige får den rette indsats. Der vil ofte være forskellige indsatser og redskaber i spil alt efter den lediges profil, ledighedshistorik og hvor den enkelte er i sit ledighedsforløb mv. I nogle situationer vil det være en god idé for jobcentre og a-kasser at tage afsæt i nogle specifikke ledighedsprofiler og situationer med henblik på at afstemme, hvilke indsatser og redskaber der umiddelbart vil kunne være de rette her. Med specifikke ledighedsprofiler menes fx ufaglærte, som ville kunne få gavn af et uddannelsesløft, evt. efter en realkompetencevurdering eller akademikere, som ville kunne få gavn af forskellige jobstøtte- og netværksforløb, fx i deres a-kasse. Eller over 50- årige, som ville kunne få gavn af en indsats, som understøtter et sporskifte. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser skaber et fælles billede af, hvad "en god plankladde er. Det kan være en god idé sammen at lave et eller flere eksempler på den gode plankladde. 4

6 Vi vil endelig opfordre til, at jobcentre og a-kasser aftaler en procedure for, hvordan man hurtigt kan kontakte hinanden, hvis der er behov for det i forhold til indsatsen for den ledige, fx hvor en arbejdsgiver gerne vil ansætte den ledige i et job efter kort opkvalificering, eller hvor den ledige ufaglærte gerne vil hurtigt i gang med et uddannelsesforløb, jf. også punkt 3.7. De dele af Min Plan, som jobcenteret og a-kassen hver især og sammen fastlægger med den ledige, vil kunne justeres og ændres løbende på baggrund af samtaler med den ledige i henholdsvis jobcenteret og a-kassen. Dette er naturligt og er med til at understøtte et sammenhængende forløb på den lediges vej i job Den lediges jobsøgning og jobloggen Den ledige skal som udgangspunkt søge job i hele ledighedsforløbet. Kravene til den enkeltes jobsøgning fastlægges af a-kassen i den del af Min Plan, som handler om den lediges jobsøgning. Gennem jobloggen vil jobcentre og a-kasser løbende kunne følge med i, hvordan det går med den lediges jobsøgning og sammen eller hver for sig tage jobsøgningen op over for den ledige. Det er vigtigt, at den ledige oplever, at jobcenteret og a-kassen ser nogenlunde ens på den lediges jobsøgning og ikke trækker hver sin vej. Det vil derfor være en god idé, at jobcentre og a-kasser drøfter, hvordan de samarbejder om at støtte op om den lediges jobsøgning herunder afstemmer, hvordan de hver især vejleder den ledige, fx om at optimere sin jobsøgning. Det kan fx være en god idé at aftale, hvordan jobcenteret og a-kassen med afsæt i den lediges registreringer i jobloggen kan vejlede den ledige om at bruge andre søgemønstre, brede sin jobsøgning ud, bruge flere kanaler til jobsøgning, fx netværk mv. og om hvordan de fx gennem egne eller fælles jobstøtteforløb og jobstøtteaktiviteter (jobklubber, webinar, linked-in-kurser, samtaletræning mv.) kan være med til at støtte op om den lediges jobsøgning. Aftalen kan også handle om, at jobsøgningen altid tages særskilt op i de fælles jobsamtaler, som skal holdes mellem den ledige, jobcenteret og a-kassen. Endelig er det vigtigt at aftale nogle rammer for den løbende opfølgning på den lediges jobsøgning, fx at aftale, hvordan der følges op, hvis den ledige ikke har joblogget. 5

7 3. DEN PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE AF DE FÆLLES JOBSAMTALER (LOGISTIK) 3.1. Indledning Fra d. 1. juli 2015 skal alle jobcentre og alle a-kasser holde fællessamtaler med de ledige, som har mindst 4 og højest 6 måneders sammenlagt ledighed bag sig samt med de ledige som er ved at have 16 måneders sammenlagt ledighed bag sig (herefter benævnt 2. og 3. fælles jobsamtale). Det er afgørende for en god implementering af beskæftigelsesreformens samtaledel, at der sker en praktisk tilrettelæggelse af samtalerne, som sikrer, at der bliver holdt fælles jobsamtaler som led i et individuelt kontaktforløb med alle ledige, og at ressourcerne bruges optimalt i jobcentre og a- kasser. Dette forudsætter, at der indgås aftaler om den praktiske samtaletilrettelæggelse, som er koordineret på tværs. Med andre ord: Den enkelte aftale mellem ét enkelt jobcenter og én a-kasse om samtalelogistikken skal være koordineret med andre aftaler, så det sikres, at der ikke er jobcentre og a-kasser, der ikke kan få tilrettelagt og afholdt fælles jobsamtaler eller skal bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer herpå. De aftaler, der indgås om den praktiske tilrettelæggelse af samtalerne, vil tage afsæt i forskellige forhold fra jobcenter til jobcenter og fra a-kasse til a-kasse. Generelt er billedet dét, at det enkelte jobcenter har mange samtaler med forholdsvis få a-kasser og relativt få samtaler med mange a-kasser. Særligt for de a-kasser hvor samtalevolumen i forhold til det enkelte jobcenter er lille, er det helt afgørende, at samtaletiderne koordineres på tværs, og at der udvises fleksibilitet, hvor det er muligt Planlægning af samtaler, samtalepuljer i tidsslots og indkaldelse til samtaler Set fra det enkelte jobcenter, kan det virke uproblematisk at få indkaldt ledige til en fælles jobsamtale uanset hvor mange a-kasser, der er involveret. Det er først, når jobcentret møder ønsker om omrokeringer fra a-kassens side på grund af samtaleindkaldelser til samme dag andet steds, at problemerne opstår. Tilsvarende vil det være så godt som umuligt for en a-kasse at imødekomme indkaldelser fra jobcentre over hele landet uden koordinering. Der er derfor behov for, at jobcentre og a-kasser koordinerer aftalerne på tværs og får fordelt samtaletider, så det bliver praktisk muligt at afholde fælles jobsamtaler i alle jobcentre med alle a- kasser. Vi vil opfordre til, at aftalerne koordineres regionsvist. Med regionsvist menes med afsæt i opdelingen i forhold til de regionale arbejdsmarkedsråd. Hermed reduceres mængden af aftaler, der skal koordineres fra 94 jobcentre til mellem ca jobcentre i hver region (dog 20 jobcentre i hovedstadsregionen, som må forventes at dele sig) og alle landets a-kasser, dvs. også de a-kasser, der ikke har afdelinger i regionen. Det forudsætter, at hver a-kasse organiserer sig efter regioner, enten ved at være til stede i regionen eller ved at have dedikeret medarbejdere til at indgå aftaler i hver region. Hvis der er mere end én a-kasseafdeling i regionen, skal det stå klart for jobcentrene, hvilken a-kasseafdeling de skal holde de fælles jobsamtaler med. 6

8 Som nævnt er antallet af samtaler mellem jobcentre og de 25 a-kasser fordelt sådan, at det typisk vil være nogle enkelte a-kasser, der står for størstedelen af samtalerne i de enkelte jobcentre hver måned, mens de resterende a-kasser kun vil have få samtaler spredt over hele året. Eksempel: Et middelstort jobcenter forventes at skulle holde 625 fælles jobsamtaler fra d. 1. juli 2015 og resten af Samtalerne fordeler sig på alle 25 a-kasser, men godt 60 pct. af samtalerne er koncentreret på fire a-kasser; 3F-A, Krifa, HK-A og FOA. Resten af a-kasserne har ganske få samtaler (under 20) i Se bilag 2.a-2.c. Det lægger op til to spor i aftalerne: 1. Aftaler mellem jobcentre og a-kasser med mange fælles jobsamtaler i den enkelte kommune. 2. Aftaler mellem jobcentre og a-kasser med relativt få fælles jobsamtaler. Ad 1: Her vil det være naturligt at pulje samtalerne i forud aftalte tidsslots. Alt efter antallet af samtaler kan de enkelte tidsslots tilpasses fra hele dage til halve dag i lige eller ulige uger. Aftalte tidsslots vil lette indkaldelserne i jobcentret. Flere jobcentre vil eventuelt kunne gå sammen om fælles slots med en bestemt a-kasse, hvis der derigennem bliver så meget volumen i samtalerne for de pågældende jobcentre, at dette kan bære et tidsslot. Ad 2: I disse tilfælde vil det ofte ikke være naturligt at pulje samtaler i eventuelle tidsslots, og der skal derfor aftales en konkret procedure for hver indkaldelse, som sikrer, at a-kassen vil kunne deltage i den fælles jobsamtale. Vi vil opfordre til, at flest mulige jobcentre og a-kasser aftaler at pulje samtaler i tidsslots, hvor dette giver god mening. Det er vigtigt, at a-kasserne adviseres så tidligt som muligt inden indkaldelse til samtaler, uanset om samtalerne puljes i tidsslots eller ej. Vi vil opfordre til, at jobcentrene udarbejder indkaldelister ud fra de anbefalede datoer for fælles jobsamtaler og herefter knytter a-kasseoplysninger til, jf. også boksen nedenfor. Det lægges således op til følgende procedure: 1. Jobcenteret udarbejder en indkaldeliste pr. a-kasse og udstiller eller sender den til relevant a-kasse. 2. A-kassen melder tilbage med forslag til mødetider. 3. Jobcenter indkalder herefter den ledige og a-kassen til samtale. På den baggrund skal følgende aftales: Hyppighed for udarbejdelsen af indkaldelister, som skal udstilles eller sendes til de respektive a- kasser (fx ugevis i forbindelse med opdatering). Tidshorisont for listerne, dvs. hvor lang tid skal de række frem (fx 3 måneder frem). 7

9 Frist for a-kassens tilbagemelding med forslag til mødetider for de fælles jobsamtaler, og en procedure hvis der ikke kommer en tilbagemelding fra a-kassen. Kontaktkanaler ift. ovennævnte. Indkaldelister Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil der blive udstillet en anbefalet dato for samtale fra Det Fælles DataGrundlag. Den anbefalede dato erstatter den tidligere rettidighedsdato. Det er dog jobcentret, der fastsætter den endelige frist for afholdelse af samtalen under hensyn til de praktiske muligheder for afholdelse af samtalen. Det skal ske inden for den fleksibilitet, der er indbygget i regelsættet. Den anbefalede samtaledato udstilles for alle jobsamtaler også de fælles jobsamtaler. Dvs. at fremtidige indkaldelister vil kunne vise hvilke fælles jobsamtaler, jobcenteret må forvente at skulle holde fremadrettet. Indkaldelisterne i de kommunale sagssystemer skal konfigureres, så det bliver muligt at udsøge listerne efter a-kassetilhørsforhold eller tilknytte a-kassetilhørsforholdet som en oplysning til søgeresultatet. Hermed vil det blive muligt at se hvilke fællessamtaler, der forventeligt skal afholdes med hvilke a-kasser i en periode på fx to-tre måneder frem. Sådanne lister vil kunne danne grundlag for fælles kalenderafklaring mellem et jobcenter og de a-kasser, der ikke har særlige tidsslots i jobcentret. Krav til indkaldelisterne vil være forskellige i forhold til hvilken jobsamtale, der udsøges til: Første fælles jobsamtale: Det vil være en fordel at kunne søge på a-kassens markering af, om den ledige ønsker, at a-kassen deltager i jobsamtalen og på, om der har været afholdt en CV-samtale inden for de sidste 3 måneder. Anden fælles jobsamtale: Det vil være en fordel, hvis jobcentret når jobcenteret fx under en samtale kan se, at tidspunktet for den fælles jobsamtale nærmer sig sætter en markering på personen, der herefter vil kunne udsøges på indkaldelisterne. Tredje fælles jobsamtale: Indkaldelisterne udarbejdes her på baggrund af den dato for 16 måneders sammenlagt ledighed, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstiller. Kravene til indkaldelserne skal enten bestilles hos leverandøren eller konfigureres af jobcentret selv. Når en a-kasse kan se, at der skal holdes fælles jobsamtaler i flere kommuner i det samme geografiske område stort set samtidigt, er der ikke noget i vejen for, at mødetiderne koordineres med jobcentrene i de pågældende kommuner. Vi vil her opfordre til, at der om muligt udvises fleksibilitet. Jobcentre og a-kasser i samme region kan med fordel aftale en sådan koordination. Samtalerne er et led i et individuelt kontaktforløb med den enkelte ledige. I forhold til begge spor vil der således være en vis usikkerhed i forbindelse med afholdelsen af de fælles jobsamtaler. Derfor kan der opstå et behov for hurtigt at kunne holde fælles jobsamtaler, fx ved den lediges gentilmelding efter midlertidig beskæftigelse. 8

10 Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser aftaler en procedure for hurtig afholdelse af fælles jobsamtaler Optimal udnyttelse af fleksibiliteten I det fælles kontaktforløb skal der pr. 1. juli 2015 holdes to fælles jobsamtaler med de ledige, som har hhv. mindst 4 og højest 6 måneders sammenlagt ledighed bag sig, og de ledige som er ved at have 16 måneders sammenlagt ledighed bag sig. Der er således mulighed for at planlægge samtalerne i god tid og for at udnytte den fleksibilitet, der er lagt ind i regelsættet for samtalernes afholdelse. Det vil hermed også være muligt både at tilgodese hensynet til den lediges individuelle kontaktforløb og til ressourceoptimeringen i jobcenteret og a-kassen. Dette vil især være aktuelt i forbindelse med optimal koordinering af samtalerne og udnyttelse af tidsslots. I forhold til at understøtte en god opstart på de fælles jobsamtaler d. 1. juli 2015 kan det være en god idé at aftale at planlægge samtalerne i god tid og holde samtaler med de ledige, som er tættest på at have 6 og 16 måneders ledighed bag sig, først medmindre hensyn til den ledige taler imod Tid afsat til samtalerne Den første samtale i a-kassen (CV-samtalen) og de to fælles jobsamtaler i de første seks måneder af ledighedsforløbet vil fremover være helt centrale for den ledige og for fastlæggelsen af den videre indsats. Det samme vil den tredje fælles jobsamtale, som skal holdes senest ved 16 måneders ledighed. Det er vigtigt, at jobcentre og a-kasser drøfter, hvor lang tid der afsættes til de fælles jobsamtaler, så a-kasserne er klar over, hvilken tidsramme der ca. er for samtalerne, og kan afsætte ressourcer derefter. Tidsrammen vil ofte være forskellig alt efter jobcenter, samtale og ledig og hermed vil der også kunne være forskel på, hvor mange samtaler der kan holdes pr. dag. Dette skal der tages højde for i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af samtalerne. Det er herudover vigtigt, at jobcentre og a-kasser aftaler, om der eventuelt skal sættes tid af til fælles forberedelse og opfølgning i umiddelbar tilknytning til samtalerne. Dette vil ofte være en god idé, særligt i opstartssituationer og hvor der ikke ellers er etableret et fast samarbejde og faste samarbejdsrelationer mellem jobcentre og a-kasser. Hvor der ikke sættes tid af hertil, kan det være en god idé at aftale en procedure for, hvordan man kontakter hinanden eller anmoder om, at der sættes tid af, hvis der i forhold til den enkelte ledige alligevel er behov for forberedelse til eller opfølgning Jobsamtaler uden personligt fremmøde Alle samtaler skal som udgangspunkt holdes med personligt fremmøde, også de fælles jobsamtaler. 9

11 I visse situationer hvor den ledige er omfattet af en mindre intensiv indsats eller er i tilbud kan samtalerne dog holdes uden personligt fremmøde. I stedet kan samtalen holdes telefonisk, digitalt eller ved brev. For ledige i tilbud skal 16-månederssamtalen dog holdes med personligt fremmøde. Hvor der ikke skal holdes fælles jobsamtaler med personligt fremmøde, vil der være behov for, at jobcentre og a-kasser aftaler, hvordan der i stedet holdes en fælles samtale eller anden form for fælles kontakt med den ledige. Jobcentre og a-kasser vil fx kunne sende et fælles standardbrev til den ledige om, at der ikke vil blive holdt en egentlig samtale, men at den ledige selvfølgelig altid gerne må kontakte jobcenteret eller a-kassen, hvis den pågældende har behov for at drøfte sin situation Afbud, aflysninger og udsættelse af samtalen I en række situationer vil en samtale, som der er indkaldt til, ikke kunne holdes alligevel, fordi den ledige, jobcenteret eller a-kassen må melde afbud til samtalen. Ofte vil afbud ligge samme dag, da det er begrundet i forhold, som ikke er til at forudse, fx at den ledige er blevet kaldt på job. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser aftaler, hvordan man i planlægningen af de fælles samtaler kan mindske generne af afbuds-situationer. Endelig vil vi opfordre til, at jobcentre og a- kasser aftaler, hvornår og hvordan hver især melder afbud for at sikre, at dette fremmer den mest effektive brug af ressourcerne Kontakt om den praktiske tilrettelæggelse af de fælles jobsamtaler og den ledige Det er vigtigt at aftale, hvem man kontakter og hvordan man kontakter hinanden. Ofte vil kontaktkanalerne være forskellige alt efter om kontakten vedrører forhold om den praktiske tilrettelæggelse af samtalerne eller forhold om den enkelte ledige. Der kan være mange forskellige måder at tilrettelægge, organisere og dele arbejdet på i jobcentre og a-kasser. Der er derfor vigtigt, at kontaktkanalerne mellem den enkelte jobcentermedarbejder og a- kassemedarbejder er gennemsigtige for alle parter. Kontaktlister vil derfor være en naturlig del af aftalen, evt. i bilag, der skal vedligeholdes. Se fx bilag 1. 10

12 4. INDHOLDET I DE FÆLLES JOBSAMTALER 4.1. Forberedelse af de fælles jobsamtaler Som nævnt under punkt tager de fælles jobsamtaler bl.a. afsæt i den lediges CV, Min Plan og joblog. Derfor er det også naturligt, at der i forberedelsen til samtalerne fokuseres på disse elementer. Jobcenteret og a-kassen vil ofte drøfte eventuelle ønsker til de fælles jobsamtaler med den ledige i de samtaler, som ligger op til de fælles jobsamtaler. At drøfte ønsker til de fælles jobsamtaler vil ofte være en god idé, da det kan være med til at spore den ledige ind på, hvad der skal ske under de samtalerne og understøtte den ledige i at tage ejerskab hertil. Det er vigtigt, at oplysningerne om den lediges ønsker deles, fx i forbindelse med at der sker indberetning af afholdte CV-samtaler, jobsamtaler eller andre afholdte samtaler i jobcentre og a- kasser. I samtaleregistreringen er der et fritekstfelt, hvor jobcenteret eller a-kassen kan registrere oplysninger om, hvad den ledige ønsker at drøfte under de fælles jobsamtaler, så den anden part er bekendt hermed og kan forberede sig herpå. Særligt hvor der ikke afsættes tid til forberedelse i umiddelbar tilknytning til afholdelse af en fælles jobsamtale, vil registreringen i fritekstfeltet kunne udgøre et godt input til samtalen og forberedelsen heraf i henholdsvis jobcentre og a-kasser Selve afholdelsen af samtalerne, rammer, styring og indhold Det er jobcenteret, der indkalder til de fælles jobsamtaler og medmindre andet er aftalt, holdes samtalerne i jobcenteret. Derfor er det også naturligt, at det er jobcenteret, som byder velkommen og rammesætter samtalen dog kan andet aftales. Det er vigtigt, at den ledige oplever, at der reelt er tale om en fælles samtale, som holdes mellem tre parter, som hver især har noget at bidrage med i samtalen. For at understøtte denne oplevelse, er der behov for at have fokus på rammerne for samtalen og styringen heraf. Bl.a. er det vigtigt at se på, hvor ved et bord jobcenteret sidder i forhold til den ledige og a-kassen, om den ledige går ind til samtalen sammen med a-kassen eller om er der en fælles modtagelse. Om det kun er jobcenteret, der fører ordet, eller om der gives plads til, at alle naturligt tager ordet undervejs i samtalen mv. Det er således vigtigt, at jobcentre og a-kasser har et fælles billede af, hvordan man agerer under samtalen. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser drøfter rammerne for afholdelsen af de fælles jobsamtaler i bred forstand med henblik på at sikre, at den ledige er i centrum for samtalerne, og at rammerne for ikke bliver for formelle. Det kan ofte være en god idé at have en struktur for samtalen, så det sikres, at man kommer rundt om det, man skal. En simpel standard-dagsorden eventuelt tilpasset efter, hvor den ledige er i sit forløb vil ofte være tilstrækkelig, men kan eventuelt også suppleres af dialogværktøjer, samtaleguides eller andet. Dog er det vigtigt, at jobcentre og a-kasser på forhånd har drøftet, hvad 11

13 der tales ud fra igen for at understøtte den lediges oplevelse af, at der reelt er tale om en fælles samtale, som er koordineret. Ofte vil indholdet i samtalen tage afsæt i Min Plan, jf. punkt 2.3., og den lediges jobsøgning, jf. punkt 2.4. men det er også vigtigt, at der i samtalen er fokus på nye jobmål, jobønsker og veje til job, og på hvilke særlige kompetencer parterne hver især kan bringe i spil for at understøtte den ledige i at komme i job. Ved 16-månederssamtalen skal det herudover tages særskilt op, om der skal noget nyt og mere til i indsatsen for den ledige, fx gennem personlig jobformidler, et kombinationsforløb eller andet. Skulle der opstå uenighed under samtalen, fx mellem jobcenter og a-kasse, er det vigtigt, at man på forhånd har drøftet, hvordan uenigheder håndteres. Vi vil opfordre til, at det aftales, at uenigheder ikke drøftes foran den ledige, men tages op efter samtalen. Hvis jobcenteret eller a-kassen allerede inden samtalen ved, at der vil kunne opstå uenighed, vil det være en god idé at tage kontakt til hinanden for at drøfte, hvordan uenigheden bedst håndteres så situationen vendes til noget godt. Det vil endelig være en god idé, at samtalen afsluttes med en opsummering af samtalen og af, hvad der er aftalt i forhold til det fremadrettede. Det er således vigtigt, at det står klart for alle, ikke mindst den ledige, hvad der skal ske videre frem, og hvem der skal gøre hvad Opfølgningen på de fælles jobsamtaler Det er vigtigt, at der er progression i samtaleforløbet. Derfor vil det også være naturligt, at der i de samtaler, der ligger efter de fælles jobsamtaler, følges op på, hvad der er sket siden sidst, om aftaler efterleves og om der er behov for en yderligere indsats. Efter de første 6 måneders sammenlagte ledighed tager intensiteten i samtaleafholdelsen af og efter afholdelse af den anden fælles jobsamtale går der lang tid, før den ledige igen skal til samtale med jobcenteret og a-kassen samtidigt. Der kan imidlertid godt være behov for et fortsat samarbejde om den ledige i den periode. Vi vil opfordre til, at jobcentre og a-kasser drøfter og eventuelt aftaler, hvordan de sammen og hver især kan fortsætte med at støtte op om de ledige, som kan være på vej ud i langtidsledighed. 12

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre.

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 16. oktober 2014 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere