Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1."

Transkript

1 Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965.

2 Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at bygge mindre boliger eksempelvis til ældre. Lokalplan 25 er vedtaget den og offentligt bekendtgjort den Formålet med lokalplan 62 er, at udlægge området til boligformål i form af 20 familieboliger i to etager. Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til max 45 %. Lokalplan 62 er vedtaget den og offentligt bekendtgjort den De aflyste områder kan se på kortet nedenfor. De skraverede felter viser de aflyste områder og området markeret med en tyk sort streg viser det resterende gyldighedsområde for byplanvedtægt XX.

3 Byplanvedtægt for byplanområde XX I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Område. 1. Området begrænses mod nord af Tårnvænget, sydskel af matr. nr. 20 a, Herlev by og sogn, en linie beliggende en grunddybde ( 44 m ) vest for Borgerdiget, Højbjergvej og vest- og sydskel af udstykningen af matr. nr. 17 b, Herlev by og sogn, mod øst af Vindebyvej, mod syd af Herlev Hovedgade og mod vest af en linie beliggende ca. 63 m vest for Albrovej, som angivet på kortbilaget. 2. Området omfatter følgende matr. nr. 18 f, 18 n, 18 o, 18 p, 18 q, 18 v, 18 x, 18 y, 18 z, 18 eø, 18 fa, 18 kk, 18 kl, 19 a, 19 c, 19 i, 19 k, 19 l, 19 m, 19 n, 19 ak, 19 al, 19 an, 19 ao, 19 ap, 19 aq, 19 ar, 19 as, 19 at, 19 az, 19 aæ, 19 ba, 19 bb, 19 bc, 19 bd, 19 be, 19 bf, 19 bg, 19 bh, 19 bi, 19 bl, 19 bm, 19 bo, 19 bp, 19 bq, 19 br, 19 bs, 19 bt, 19 bu, 19 bv, 19 bx, 19 by, 19 bz, 19 bæ, 19 bø, 19 ca, 19 cb, 19 cc, 19 cd, 19 ce, 19 cf, 19 cg, 19 ch, 19 ci, 19 ck, 19 cl, 19 cm, 19 cn, 19 co, 19 cp, 19 cq, 19 cr, 19 cs, 19 ct, 19 cu, 19 cv, 19 cx, 19 cy, 19 cz, 19 cæ, 19 cø, 19 da, 19 db, 19 dc, 19 dd, 19 de, 19 df, 19 dg, 19 dh, 19 di, 19 dk, 19 dl, 19 dm, 19 dn, 19 do, 19 dp, 19 dq, 19 dr, 19 ds, 19 dt, 19 du, 19 dv, 19 dx, 19 dy, 19 dz, 19 dæ, 19 dø, 19 ea, 19 eb, 19 ec, 19 ed, 19 ee, 19 ef, 19 eg, 19 ah, 19 ei, 19 ek, 19 el, 19 en, 19 eo, 19 ep, 19 eq, 19 er, 19 et, 19 eu, 19 ev, 19 ex, 19 ey, 19 ez, 19 fc, 19 fd, 19 fe, 19 ff, 19 fg, 19 fi, 19 fk, 19 fl, 19 fn, 19 fo, 19 fp, 19 fq, 19 fr, 19 fs, 19 ft, 20 h, 20 i, 20 k, 20 l, 20 m, 20 n, 20 o, 20 p, 20 q, 20 r, 20 s, 20 t, 20 u, 20 v, 20 x, 20 y, 20 z, 20 æ, 20 ø, 20 aa, 20 ab, 20 ac, 20 ad, 20 ae, 20 af, 20 ag, 20 ah, 20 ai, 20 ak, 20 al, 20 am, 20 an, 20 ao, 20 ap, 20 aq, 20 as, 27 c, 27 e, 27 f, 27 h, 27 i 27 k, 27 l, 27 o, 27 p, 27 q, 27 r, 27 s, 27 t, 27 u, 27 v, 27 ad, 27 ae, 27 ah, 27 ai, 27 ak, 27 al, 27 am, 27 an, 27 ao, 27 ap, 27 aq, alle Herlev by og sogn samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2 Veje. 1. På begge sider af Ålbrovej udlægges areal, således at vejen kan udvides til en bredde af 10 m symmetrisk om eksisterende vejmidte. 2. Der udlægges areal til en 12,5 m bred vej over matr. nr. 18 n, 18 o, 18 v, 18 x, 18 y, 18 eø, 18 fa, 18 kl, 19 ex, 19 fd og 19 fe med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget.

4 3. Byggelinier og hjørneafskæringer. 1. Langs Herlev Hovedgade gælder den til enhver tid af Københavns amtsråd fastsatte byggelinie. 2. Langs Agerledet, Borgerdiget, Højbjergvej, Højdiget, J. E. Pitznersvej, Tårnvænget, Skelhøjen, Vindebyvej, Ålbrovej og den i 2, stk. 2 omtalte nye vej for hvilke byggelinier ikke er pålagt i henhold til bestemmelserne i lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastsættelse af byggelinier ved gader og veje eller kapitel IV i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje, pålægges byggelinier i en afstand af 10 m fra vejmidte. For Tårnvængets vedkommende regnes nordskel af matr. nr. 27 v, for vejmidte. 3. Ved samtlige vejtilslutninger pålægges skrå byggelinier, der sikrer, at der senere vil kunne pålægges hjørnearealet oversigtsservitutter i overensstemmelse med de af ministeriet for offentlige arbejder udarbejdede vejregler. 4. Anvendelse af mindsteafstanden forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 1,5 gange højdeforskellen, foruden den fornødne bredde til passage foran bygningen mindst 1 m. 5. Hjørnegrunde skal have brudt hjørne i overensstemmelse med de af ministeriet for offentlige arbejder udarbejdede vejregler, dog af mindst 5 m bredde og med lige store vinkler mod vejlinierne. 4. Grundstørrelsen. 1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 720 m² eksklusive vejareal. 2. Hver grund skal have mindst 18 m facade og for koteletgrundens vedkommende mindst 4,5 m adgangsvej. 3. Ved bebyggelse med dobbelthus kan en parcel på mindst m² med mindst 25 m facade tillades opdelt i to parceller, hver på mindst 500 m² og med mindst 12,5 m facade.

5 5. Grundenes benyttelse. 1. Indenfor byplanområdet må kun opføres åben og lav boligbebyggelse ( se dog stk. 8.) 2. På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med sædvanligt tilhørende udhus og garage. Beboelsesbygningen må højest indeholde 2 lejligheder. 3. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. 4. På ejendommene må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, lugt, røg, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omboende. 5. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. 6. Endvidere skal det være tilladt efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse at indrette de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker. 7. Det er ikke tilladt at opsætte selvlysende eller belyste reklamer på ejendommene eller iøvrigt at reklamere, således at en ejendoms karakter af beboelsesejendom forandres. 8. Matr. nr. 18 f, 19 ak, og 19 eo udlægges til offentligt formål. Matr. nr. 20 as er iflg. deklaration af udlagt til legeplads. 6 Bygningernes udstrækning og udformning. 1. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20 *). 2. Ingen bygning må opføres med mere end een etage og udnyttet tagetage. 3. Ingen del af en bygnings ydervægge eller tagflader, bortset fra gavltrekanter, tagudhæng og skorstene, må have en højde i forhold til naboskel, der er større end 1,4 gange afstanden til skellet. Afstanden fra naboskel til ydervæg skal dog være mindst 2,5 m, og afstanden fra naboskel til vindue i gavltrekant og kvist skal være mindst 3,5 m. *) Iflg. kendelse af ang. kloakering af den sydligste del af Borgerdiget m.v. under kloakopland " Herlev Vest " og kendelse af ang. kloakopland " Midtbyen " i Herlev kommune er afløbskoefficienten sat til 0,17 for parcelareal.

6 4. Dog må garager, udhuse, skure og lignende mindre bygninger opføres i naboskel eller nærmere naboskel end 2,5 m, når nedenstående betingelser a - e er opfyldt. Garager og udhuse m.v. til beboelsesbygninger kan sammenbygges med beboelsesbygningen: a. bygningens grundflade må ikke overstige 25 m* på grunde med et areal på indtil 700 m² og 35 m² på grunde med et areal på 700 m² eller derover. b. Der må på grunden kun opføres én sådan bygning nærmere naboskel end 2,5 m. c. den mod naboskel vendende side af bygningen må ikke have større længde end 8 m. d. ingen del af bygningens ydervægge eller tag må indenfor en afstand af 2,5 m fra naboskel være hævet mere end 2,4 m over terræn. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade en større højde end 2,4 m, når bygningen sammenbygges med beboelsesbygning og arkitektoniske grunde taler for den større højde, eller når der foreligger nabosamtykke. I selve skellet må højden dog aldrig overstige 2,4 m. e. tagvand skal holdes inde på egen grund. 5. Endvidere kan der efter særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen opføres dobbelthuse under forudsætning af, at der tinglyses bestemmelse på begge parceller om ensartet facadeudformning. 6. Alle frie sider på bygninger skal udføres som facademur. 7. Transformerstationer. Transformerstationer på indtil 25 m² grundareal og indtil 3 m i højden kan opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til vej og om bebyggelsens udformning i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i kvarteret. Det tillades, at transformerstationer opføres i naboskel. 8 Almindelige bestemmelser. 1. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses. 2. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt, gælder forud for de til enhver tid for kommunen gældende bestemmelser i bygningsreglement og bygningsvedtægt. 3. Private servitutter og brugsrettigheder, som er uforenelige med de i byplanen indeholdte bestemmelser, bortfalder ved gennemførelsen af nærværende vedtægt jfr. byplanlovens 10, stk. 2.

7 9. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for en bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 10. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Herlev kommunalbestyrelse. 11 Lempelser og ændringer i vedtægten 1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen. 2. Iøvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser. 3. Dog kan dispensationer fra de i 3 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lov nr. 95 af 29. marts Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens 5. Således vedtaget af Herlev kommunalbestyrelse den 10. februar P. k. v. sign: V. Plantener sign./ H. Iversen 2.k.j.nr I medfør af 1 i lov om byplaner ( lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962 ) godkendes foranstående af Herlev kommunalbestyrelse vedtagne forslag til byplanvedtægt nr. 20. for et område i Herlev kommune. Boligministeriet, den 27. aug P. M. V. E.B. sign: Munk

8 El/UB TF T Fremsendes til Tinglysningskontoret for Ballerup Retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på samtlige nævnte ejendomme. Bekendtgørelse har fundet sted. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 17. sep P. k. v. Sign. V. Plantener sign. / H. Iversen Indført i dagbogen den 18. sep for Ballerup retskreds. Lyst. Det bemærkes, at matr. nr. 27 am, Herlev by og sogn ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af er udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. 18 z smst. Afvist fra tingbogen fsv. ang. matr. nr. 20 at, da dette matr. nr. ikke findes i matriklen. sign: S. A. Jacobsen sign: / B. Jørgensen El/UB TF T Fremsendes til Tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer foranstående tinglyst og noteret på ejendommen matr. nr. 20 af Herlev by og sogn, idet der i foranstående matrikelfortegnelse ved første indsendelse fejlagtigt er skrevet matr. nr. 20 at i stedet for matr. nr. 20 af. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 9. dec P. k. v. Sign. V. Plantener sign. / H. Iversen Indført i dagbogen den 10. dec for Ballerup retskreds. Lyst. Sign. S. A. Jacobsen sign. B. Jørgensen Sign. Preetzmann Aflyst den 2.september 1988 på matr.nr.19 eo Herlev i henhold til 9 i lokalplan nr.25.

9 Tillæg nr. 1 til den under 27. august 1965 godkendte byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune. 1. Tillæg nr. 1 omfatter matr. nr. 19 fl, Herlev by, Lindehøj sogn. 2. Uanset bestemmelserne i 5 i foranstående vedtægt udlægges matr. nr. 19 fl til offentlige formål ( social institution ). Således vedtaget af HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 14. oktober 1970 P.k.v. Sign.Ib Juul sign. / H. Iversen 2.kt.B.j.nr I medfør af 1 i lov om byplaner ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) godkendes foranstående af Herlev kommunalbestyrelse vedtagne forslag til tillæg nr. 1. til partiel byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune. Boligministeriet, den 6. maj 1971 P. M. V. E.B. sign: Munck - ekspsekr. El/GP TF T Fremsendes til tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man begærer omstående tinglyst og noteret på matr. nr. 19 fl, Herlev by, Lindehøj sogn. Bekendtgørelse har fundet sted. HERLEV KOMMUNALBESTYRELSE, den 28. maj; P.k.v. Sign. Ib Juul sign. H. Iversen Indført i dagbogen den 1. juni 1971 for Ballerup retskreds. Lyst sign: Jenny Sørensen sign: / H. Iversen sign: Vivian Hansen sign: Mikkelsen /VJ

10

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere