1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG)"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG) 2. Det økonomiske tilsyn - herunder de opgaveoverdragende myndigheders genåbning af budget Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder Fremtidig webløsning for Region Hovedstaden Udpegning af medlem og stedfortræder til det rådgivende udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet Udpegning af en delegeret og stedfortræder til foreningen til begrænsning af skadeudgifter i kommuner og amter f.m.b.a Valg af formænd for underudvalg Rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Kontraktgodkendelse (fortrolig) 11. Meddelelser fra formanden 242

2 Den 7. februar 2006 FORBEREDELSESUDVALGET SAGNR. 5 DET 0KONOMISKE TILSYN SAGSFREMSTILLING I regionsloven er forberedelsesudvalg tildelt kompetance til at asndre og godkende vaesentlige 0konomiske dispositioner hos de myndigheder, der afgiver opgaver til regionerne. Denne kompetence er udmontet i "Bekendtgorelse om regulering af vassentlige ekonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfellesskab, Hovedstadens Udviklingsrad, Bomholms, Frederiksberg og KJzfbenhavns Kommuner af 20. december 2005." Bekendtg0relsen er vedlagt. I bekendtgorelsens 4-9 er der pa flere omrader fastsat en bekfbsgraense (en bagatelgrasnse) pa 0,5 mio. kr. for godkendelse af vassentlige ekonomiske dispositioner. Forberedelsesudvalget kan fastsastte en lavere beteibsgraense, hvis man skinner, at dispositionerne er af vassentlig okonomisk betydning. Pa et enkelt omrade er der ikke fastsat en bel0bsgra;nse, men forberedelsesudvalget kan fastsastte en sadan pa max. 0,5 mio. kr. Safremt belobsgraensen s^ttes lavere end 0,5 mio. kr. ma det forventes, at et meget stort antal sager skal forelasgges forberedelsesudvalget i Det anbefales, at belobsgraensen pa 0,5 mio. kr. anvendes. Om der skal ske forelasggelse for forberedelsesudvalget afhcenger, af en raekke forhold, herunder karakteren og storrelsen af en 0konomisk dispostion, hvilket skematisk kan afbildes saledes:

3 20

4 Karakter Storrelse Kompetence Tidsfrist Anlaeg Uanset bel0b 1. Rldighedsbelob til anlaegsprojekter - vedr0rende opgaver, som overgar til regionen - afsat pa budget 2006, der udg0r 2. Anlasgsprojekter som if0lge investeringsoversigt eller bevilling straskker sig ind i 2007, og som samlet medforer udgifter pa Over 0,5. mio. kr. Kan krseves nedsat af Forberedelsesudvalget Skal godkendes for ivaerksaettelse Meddelelse om nedsasttelse skal ske inden Ansogning indgives 3. Leje/leasing-aftaler og lignende kontrakter. Indgaelse af aftaler, som indebserer udgiftsmasssige bindinger for 2007 og senere ar med en samlet anlasgsvasrdi pa Over 0,5. mio. kr. Skal godkendes inden indgaelse Ansogning indgives 4. St0tte til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger el. lign. der har til formal at ivasrksaette anlasgs-virksomhed Over 0,5 mio. kr. Skal godkendes inden st0tte ydes Ansogning indgives 5. Positive eller negative till2egsbevillinger til radighedsbelob pa. anlsegsbudgettet for 2006 pa Uanset belob (men bel0bsgrasnse pa 0,5 mio. kr. kan fastsasttes) Skal godkendes inden ivserksasttelse Ansogning indgives 6. Afhasndelse af aktiver, som efter aftale eller beslutning i lienliold til proccdurcloven overtages af anden myndighed Uanset belob Skal godkendcs fe>r afhcendelsen Ans0gning indgi- YCS Drift 7. Bevillinger afsat pa driftsbudgettet for 2006 pa 8. Kontrakter og lign. Beslutninger med virkning for 2006 eller senere, som trseffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med budgettet eller eftcr vcdtagclsen af budgettet for 2006, som vurderes at ville medfore udgifter pa Uanset belob Uanset belob, (men belobsgreense pa 0,5 mio. kr. kan fastsasttes) Kan krseves nedsat af forberedelsesudvalget Kan asndre en beslutning Meddelelse om nedsaettelse skal ske inden Meddelelse om Eendring skal ske mden

5 9. Indgaelse af kontrakter i 2006 som over 0,5 mio. Skal godken- Ansogning indgi- indebasrer udgiftsnieessige bindinger efter kr. des inden ves 1. januar 2007 og udgiftsmsessige konse- indgaelse kvenser pa 10. Positive eller negative tillaegs- Uanset belob Skal godken- Ansogning indgibevillinger til driftsbudgettet for 2006 pa (men belobs- des inden ves grasnse pa 0,5 ivaerksajttelse mio. kr. kan fastsaettes) Vedrorende punkterne 1, 7 og 8 ovenfor skal forberedelsesudvalgets evt. beslutninger meddeles senest den 15. marts Det foreslas, at der pa forberedelsesudvalgets mode den 7. marts 2006 behandles en indstilling herom. For ovrige punkter gselder, at det i bekendtgorelsen er fastlagt, at forberedelsesudvalget senest fire uger efter modtagelse af en ansogning skal meddele sin beslutning. Manglende reaktion sidestilles med en godkendelse. Pa det grundlag foreslas folgende procedure: Forberedelsesudvalgets midlertidige direktion udarbejder og bekendtgor overfor berarte parter tidsplaner for godkendelse af ansogninger set i rela tion til de fastlagte moder i forberedelsesudvalget. Berorte parter sender lobende eventuelle ansogninger om godkendelse til forberedelsesudvalget - og disse foreleegges hurtigst muligt for forberedel sesudvalget. Hvis en ansogning ikke kan na at blive behandlet pa. et mode i forberedel sesudvalget indenfor fristen pa fire uger, bemyndiges formanden for forbe redelsesudvalget til at behandle ansogningen. Ansogning og beslutning forelasgges pa f0rstkommen.de m0de til onentenng for forberedelsesudvalget. Efter 16 i nsevnte bekendtgorelse skal forberedelsesudvalget endvidere fra Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Kobenhavns Kommuner orienteres om okonomien i 2006 for opgaver, der overdrages til Region Hovedstaden. Senest 10. januar skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om budget 2006 med angivelse af nettodriftsudgifter oversigt over kontrakter, der indebaerer udgiftsmacssigc bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgaet i perioden 15. oktober 2005 til 1. januar

6 oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Kobenhavns Kommuner). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger fra Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, Bornholms Regionskommune, FIUR, Frederiksberg Kommune og Kabenhavns Kommune (for sa vidt angar miljoomradet). Senest den 20. i hver efterfolgende maned skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om opgorelse af akkumuleret bevasgelse pa regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillasgsbevillinger oversigt over kontrakter, der indebasrer udgiftsmasssige bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgaet siden den seneste oversendelse af oplys ninger oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Kjzfbenhavns Kommuner). FORMANDEN ANBEFALER 1. at forretnmgsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget tager orientering om reguleringen af vaesentlige 0konomiske dispositioner i 2006 i Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Kefbenhavns Kommuner til efterretning, 2. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget fastholder og fastlaegger den i bekendtgarelsen vedrorende vassentlige okonomiske di spositioner mv. i 2006 fastsatte bagatelgrasnse pa 0,5 mio. kr., herunder at belabsgrasnsen for tillasgsbevillinger og kontrakter, der skal godkendes, fastsasttes til 0,5 mio kr, 3. at forretnmgsudvalget mdstiller, at forberedelsesudvalget godkender den beskrevne procedure for godkendelse af ans0gninger fra de relevante opgaveafgivende myndigheder om godkendelse af vassentlige okonomiske dispositioner, 4. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget anerkender modtagelsen af de oversendte indberetninger af budget, kontrakter og likviditet, 5. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender, at der pa forberedelsesudvalgets made den 7. marts behandles en indstilling vedrarende de forhold, hvor forberedelsesudvalget senest den 15. marts 2006 skal meddele berarte parter, hvis der trasffes beslutninger om nedsasttelse af anlasgsbevillinger, driftsbevillinger osv. 23

7 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Tiltradt. John Philip (B), Mads Lebech (C ), Knud Andersen (V) og Pernille Jensen (0) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilagsfortegnelse: 1. Bekendtg0relse om regulering af vaesentlige 0konomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfadlesskab, Hovedstadens Udviklingsrad, Bornholms, Frederiksberg og K0- benhavns Kommuner i 2006 af 20. december Indberetninger af budget mv. den 10. januar 2006 fra K0benhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, K0benhavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 3. Oplysninger vedrerende opgaver, der overflyttes til Region Hovedstaden fra Kobenhavns Kommunes Sundhedsforvaltning med underbilag vedr. sygesikringsudgifter. (Bilagene 1-3 vedlagt til Forretningsudvalgets dagsorden 24. januar 2006). Sagsnr: Arkiv:

8 Finansministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Til samdige amtsrad og forberedelsesudvalg 2 1 DEC Amternes budgetter for 2006 Den forelobige opgsrelse af amternes budgetter for 2006 viser et niveau for driftsudgifterne, som er ca. 0,8 mia.kr. hojere end aftalt Dette skal ses i lyset af, at balancetilskuddet til den amtskommunale sektor i 2006 er fastsat, sa der er fuld finansiering til det aftalte udgiftsniveau, herunder engangsudgifter i forbindelse med kommunalreforrnen. Hvis den udgiftsudvikling, der tegner sig i budgetterne, bliver realiseret, vil det vajre et brud pa. aftalen mellem regeringen og Amtsradsforeningen af 11, juni 2005 om amternes okonorni for Aftalen indebasrer en konomisk udvikling i amterne, som er i overensstemmelse med de overordnede samfundsokonomiske malsajtninger. Aftalen indebterer end-videre en betragtelig vsekst pa sundhedsomtadet, som er finansieret fuldt ud, herunder i forbindelse med finansloven. 0konomien i amterne skal derfor bringes tilbage pa sporet fra sommerens aftale. Samtidig vil det i den nuvserende situation med tegn pa kapacitetspres i skonomi-en va:re uholdbart, hvis den offentlige sektor bidtager til yderligere vaekst i efter-spergslen i det omfang, som budgetterne antyder. Udgiftsudviklingen er ogsa problematisk i lyset af den forestaende overgang til en ny kommunal struktur. Det budgetterede serviceniveau giver de overtagende myndighedet et vanskeligt okonomisk udgangspunkt og vil komplicere budget-lffigningen i de kommende ar. Det skal saledes bemajrkes, at der i forhandlingerne om regionernes konomi for 2007 og overferslen af amternes opgaver til de nye regioner vil blive taget udgangspunkt i aftaleniveauet for Regeringen anmoder derfor samtlige amtsrad om at gennemga det samlede budget og foresla tilpasninger med henblik pa, at niveauet for driftsudgifterne i amterne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

9 Regeringen har tillid til, at amtsradene vil k>fte den vigtige opgave, der nu forestar med at sikre overholdelse af aftalen og dermed skabe et bedre fundament for arbejdet i 2006, og at der derfor ikke vil vaare behov for yderligere tiltag, nar revurderingen af budgetterne er afsluttet. Med venlig hilsen Thor Pedersen Lars Lokke Rasmussen

10 Indeniigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Bilag 1 Initiativerifm. amternes budgetter J Der sker en udvidelse af statens og de nyvalgte forberedelsesudvalgs kompeten-cer, sa de overtagende myndigheders okonomiske interesser i hojere grad kan til-godeses. Med de nye regler kan forberedelsesudvalgene paljegge amterne nedsaettelse af samtlige bevillinger pa budgettet for 2006 for sa vidt angar de opgaver, der over-gar til regionerne samt administratioiisomradet. For de samme opgaver vil forberedelsesudvalgene skulle godkende samtlige tulaigsbevillinger. For sa vidt angar de opgaver, der overgar til stat og kommuner, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet skulle godkende samtlige tillfegsbevillinger. For de omrader, der overgar til stat og kommuner, er der imidlertid for st0rstedelens vedkommen-de tale om et fald i det budgetterede udgiftsniveau fra 2005 til For at skabe synlighed om talgrundlaget er vedlagt opgerelser af udviklingen i nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikxingsmedicin, anlaegsniveauet og likviditetsforbruget fra 2005 til 2006 i de enkelte amter. Der er saledes Iagt op til en proces, hvor amteme i dialog med de overtagende myndiglieder, herundet forberedelsesudvalgene og staten, ivasrksastter udarbejdel-sen af tilings bevillinger med henblik pa fremsendelse til godkendelse hos de overtagende myndigheder senest 15, februar. Disse iendringer skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 15. februar, saledes at det er muligt at fa et samlet billede af de justerede amtslige budgetter for De praktiske forhold omkring indberetningen vil blive udmeldt i januar Der vil kunne modregnes et bek>b i statstilskuddet for 2006, safremt rewirderin-gen af budgetteme ikke giver det forudsatte resultat. Belebet vil kunne udgore op til forskellen mellem nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikringsmedicin i de revurderede budgetter og det aftalte niveau for nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikringsmedicin. En eventuel modregning vil i praksis have karakter af en reduktion af balancetilskuddet, som er fastsat med henblik pa at sikre fuld frnansiering af det aftalte udgiftsniveau. Safremt det skulle blive aktuelt, vil fordelingen mellem amterne af en sadan modregning kunne forega med udgangspunkt i andelen af beskatningsgrundlaget (bloktilskudsneglen), den relative andel af udgiftsvseksten fra 2005 til 2006 eller en kombination af de to. 21.december2005

11 Der vil ferst blive taget stilling til behovet for og fordelingen af en eventue] bioktilskudsreduktion, nar resultatet af budgettupasningen og dermed omfanget og fordelingen af vaeksten i de reviderede budgefcter er kendt. Der vil i givet fald vssre mulighed for i helt sasrlige tilfaslde at dispensere fra reduktionen inden for en samlet ramme pa baggrund af en konkret ansogning. For at sikre en hensigtsmasssig udvikling i likviditetsbeholdningen skal forberedelsesudvalgene manedligt modtage likviditetsopgorelser baseret pa. lobende 3 maneders gennemsnit. Pa baggrund af disse opgorelser far forberedelsesudvalgene mulighed for at reagere over for amterne. Hertil kommer, at ansogninger om laneadgang til engangsudgifter i forbindelse tried kommunalreformen ferst vil blive behandlet, nar der er skabt et overblik over amternes reviderede budgetter. Pa samme tidspunkt vil det blive vurderet, om der i lyset af resultatet af budgetjusteringerne fortsat er et finansieringsoverskud i amterne, som indebjerer, at det kan overvejes, at amterne afdrager pa. de udskudte novemberrater vedr. indkomstarene 1989 og 1990, hvor der fortsat resterer skyldige belob pa. i alt 0,9 mia. kr. Der la;gges op til en proces som skitseret nedenfor. Deadline Emne Senest 15. febni- Amterne fremsender de revurderede budgetter til ISlvPet og forberear delsesudvalgene. Samtlige tilljegsbeviljinger indberettes til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Marts Marts Marts Marts Lobende Labende Staten forholder sig til amternes forsiag til tilingsbevillinger for sa vidt angar de opgaver, som staten og kommunerne overtager, Forberedelsesudvalgene vurderer frem til 15. marts behovet for yderligere budgetreduktioner. Regeringen vurderer behovet for en reduktion af bloktilskuddet. Safremt der er behov for en reduktion, vil en n gle for fordelingen af modregningen blive udmeldt. Endvidere udmeldes i givet fald betingelserne for dispensation. Indenrigs- og Sundhedsministcriets tilbagemelding pa laneansegninger til puljen vedrorende engangsudgifter til kommunakeformen i forl^ngelse af vurdering af de justerede budgetter. Frist for ansogning om dispensation for teduktion af bloktilskud. Amtet skal oversende oplysninger til hhv. forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder oplysninger om den gennemsnidige likviditet over 3 maneder. Indsendelse af ansogninger om godkendelse af tillffigsbevillinger m.v. til hhv. fotberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der et: 4 ugesrs svarfrist.

12 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansmiaisteriet Bilag2 Tabelforklaring 21.decernber2005 Atntemes budgetter viser en betydelig overskridelse af aftalen for Samlet set er der tale om en vsekst ud over det aftalte pa ca. 0,8 mia. kr, (eksklusive sygesikringsmedicin), jf, label 1,1. Aftalen om amternes ekonomi giver et loft pa de amtskommunaie serviceomrader i 2006 med samlet 0,6 mia.kr. Her kan storstedelen tilskrives sundhedsomradet. I aftalen for amteme er tealvicksten finansietet gennem en foragelse af det statslige bloktilskud med ca. 0,4 mia.kr. og et loft af de statslige puljer med ca. 0,2 mia.kr. for amteme. Tabel 1.1. Nettodriftsudqifter i amteme mv. Mio.kr Budget 2005 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) 05-p! Aftale 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Budget 2006 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Samlet afvigelse mellem aftale 2006 og forelobigt budget Statslige puljer (hele landet) Statsliqe pul[er(hele landet) Det vedlagte tabelmateriale med udgiftsudvikling pa amtsniveau baserer sig pa amternes egne tal, som er indberettet kort tid efter budgetlaegningen. Der er tale om ukorrigerede tal for at give det enkelte amt mulighed for selv at omregne til lokale forhold ud fra kendte tal. For at illustrere aftaleforudsjetningerne er der i tabel 1,2 opregnet fra budget 2005 til aftale 2006 niveau for amteme under et. Udgangspunktet for aftalen for 2006 var amternes budgetter for 2005 (eksklusive sygesikringsmedicin) tillagt den amtslige andel af Bomholms Regionskommune og HUR. Budgetterne for 2005 er herefter opregnet til 2006 pris- og lenniveau, hvil-ket indebserer et left pa godt 2,5 mia.kr. Herefter er indregnet arets mer- og mindreopgaver (eksklusive sygesikringsmedicin) fra lov- og citkulasreprograrnmet svarende til merudgifter pa 16 mio.kr. og muligheden for omprioritering fra medicin til sygehuse pa. 0,4 mia.kr. i Der tillicgges derudover 0,1 mia.kr. til udgiftsniveauet i 2006 som felge af omprioritering fra medicin til sygehuse i Endelig tillasgges den andel af realvteksten i amteme mv. i 2006, som er finansieret via en forogelse af bloktilskuddet svarende til ca. 0,4 mia.kr.

13 Samlet set betyder de aftalte sendringer fra budget 2005 (05-pl) til aftalen for 2006 (06-pl) en vskst i nettodriftsudgifterne (eksklusive sygesikringsmedicin) i Isbende priser pa over 3,4 mia.kr., svarende til 4,3 pet. Denne va:kst pa 4,3 pet. for amterne mv. under et kan sammenlignes med kolonnen i tabelmaterialet, hvor vaeksten i nettodriftsudgifter {eksklusive sygesikringsmedicin) i lobende priser er angivet for det enkelte amt. label 1.2. Nettodriftsudqifterne fra budqet 2005 til aftale 2006 Mio.kr /Endrinq 2006 Budqet (eksklusive syqesikrinqsmedicin oq ststsliqe puljer) PL-opregulering PL-opregulering af sygehuspuljer mv. (hele landet) 44 Ffnansiering (hele landet) -44 Mer- og mindreopgaver (ekskiusive sygesikringsmedicin} 16 Omprioritering fra medicin til sygehuse i Omprioritering fra medicin til sygehuse i Realvajkst (sundhed mv.) 590 Finansiering (skannet ande! af statslige puljer for amter) -206 Samlet vskst fra budget 2005 til aftale 2006 (eksklusive 1 AA~y syqesfkrinqsmedicin oq statsllqe puller) Aftale 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Budget 2006 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) fer tilleegsbevillinger Gennemsnitlig budgetteret VEekst i amterne fra budget 2005 til budget 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige 5,3% puljer) Anm.: Inklusive amtslige del af HUR og Bornhoims Regionskommune. Forskel pa sum og deisummer Kilde: indenrigs- oq Sundhedsministeriet, Danmarks Statistik og Finansministeriet. En del af amternes udgifter pa. sundhedsomtadet finansieres via statslige puljer. I aftalen om amternes konomi for 2006 er der taget udgangspunkt i et niveau for de akuvitetsafhsengige sygehuspuljer pa godt 1,2 mia.kr. for hele landet. Puljerne er i aftalen opregnet til 2006 pris- og lonniveau. Hertil er lagt godt 0,2 mia.kr. svarende til den del af realvseksten, sorn finansieres over statslige puljer. Samlet set udgor de statslige puljer pa landsplan ca. 1,5 mia.kr. i 2006.

14 :;, ; ;;..:,.:;; : :;;; Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Bilag3 Udgiftsudvikling i amterne 21.december2005 Mio.kr. ilrets ivl-niveau Ncttodrift firutioanlaeg Likviditet Budget 2005 Budget 2006 Vteksti Vseksu Udgifrer, lndtegtcr, Beholdning Forbrug lobende lobende. endring i endring i primo 2006 i budget pnser pnser lobende lobende 2006 Mio.kr. Pet. pfiker fra pnscr fra BO5-B B06 Amterne i ak S.3% mm mmm HUR, Amtslig del % HUK ,4 % Hywhikiiifg, Bo/ig- Og MiljafttranstaHnittgif Trafik eg ia/mtfruklur ,4 % :::'f! : -j ; :v: >.\.\ i Uittknisning Og KalSur t}0 13& S S,S % ' : " :. : ; : ::. : : : - ; y *~Y-.\&;.i* 4 Sygcktmwsen tig Sjgsiknug (tkskl picditin) : -.V;iV:fy -U-i 5 Stxivl- Og Sundheduwstn '}':.-;'! :- ^k- ' ;'.,- '- 6 Atltitiwlmthti 38} }% II 2,8 % bi-'i'.i"'- ''^:'^ ;.'.i;v-: v"--',',v;,;:^;-:.;'i->,^) Kabcnhavns ami ,3'/«;.-'?: : ^ibs: Byudvikling, Bolig- Og Miljofofanscaltningcr ,9 % ::.:;.;?;. ;:V- : -.: : :- : : 2 Trafik og infrastrukcur ,2% 3 Undervisning Og Kuitur rt 4,5 % 'St 4 Sygeliusvfesen og Sygcsikiing (ekskj. medicm) ,6 % &" $ '$& ;, fit" 5 Sociai- Og Sundhedsvasen ,0 % 6 Administration Ml ,5 % Frcderiksborg amt , ,5 % ByudvikJifig, Bolig- Og MiJjoforanstaltninger ,8 % 'f~r-- ^:: ;: : r : '. : ", '. ; :'/. 2 Trafik og infrastrukrur % 'l\!:*& 3 Undervisning Og Kultur fis ,2 % Wi' :V :y ;;"' 4 Sygehu.svmsen og Sygesikring (ekskj. medidn) % 5 Social- Og Sundhedsvaaen !1 1,7% 6 Administration ,0% Roskildc amt SS 219 6,2% Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,1 % 4-2 Trafik og infrastruktur ,2 % ;:;. :' ;: ': : 3 Undervisning Og Kultur ,2 % :.-.-;:-:>- 4 Sygehusvaisen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,3 'A 5 Social- Og Sundhtdsvajsen !4 3,8 % 6 Administration ,3 % i.:rhi;- O i^ : : ; : 'S : ; ; ' : - : :.Vv' ', ':'.>j,v/ji ;. Vests jasllands amt S.1B ,6 % Byudvikling, Bolig- Og Miljoforaiistaltninger ,2 % 2 Trafik og jnfmstruktur ,6% v.r:^"* ': : ;:!", ^M-T-V. 3 Undurvisning Og Kultur ,0% f:;;:;; : ; : :jfl;" 4 Sygehusvxsen og Sygesikring {t-kskl. fnedicin) 3.6) ,6 % 5 Social- Og Sundliedsvasen ,0 % y.i: : [: : ' : ':,rv: :: -: 6 Administration %

15 ... ' : : - :. ;. : : ; - :. - ; : Mio.kr. arets P/L-nivcau Ncttodrift Bruttoanbcg Likviditct Budget 2(105 Budget 2006 Vaikst i V»kst i Udgiftcr, fndtegter, Beholdrung Forbrug lobendc lobende lendring i tfndring i primo 2006 i budget priser pnser lobendc lobende 2006 Mio.kr. Pet. priser fra priser fra B05-B06 H05-B06 Storsmurr; amt ,6% Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltnjnger ,4% 2 Trafik og infrastruktur ,0 % 3 Undervisning Og Kultur ,7 % 4 Sygehusvitsen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,6 % 5 Social- Og Sundhedsv.t:s«n ,7 % 6 Administration ,8 % Fyns amt S ,1 % l: vi;i- ''. '. "Vs ci- ' ''.' "v ".!:: - i*}? L 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,0% 2 Trafik og infrastruktur ,5 % 3 Uncicrvisniug Og Kultur ,3 % 4 Sygehtisvassen og Sygesikring (cksk!. medicin) ,6 % '. "..'. '..'..':"."..'.! " : :.V:".V.. ''-' ' ''.' 5 Social- Og Surtdhedsvtesen ,9 % t'-'+ -'j i ii'^:i:'i'"^ '.-:.'i! '." ; ''!:!"' " ' ''" 6 Administration ,6 % Sfsnderjyllands amt ,8 % KW^'a4fc" : i^i :!r9: Byudvikling, Bolig- Og tvfiljoforanscaltninger ,5 % 2 Trafik og infrascruktur ,6% ; ; ::.;h::f,v :.;;:'V:. :: r :V ;.-. ; ;:fv::.:- 3 Undervisning Og ffultur ,0 % 4:'-: V : --V;; :: ::;;:K ; :; J;;: ;:;;:;.-- 4 Sygehusvitsen og Sygcsikring (ekskl. medicin) ,9 % ^ V/'.:^:;v':V i '''k'''.' :: f' 5 Social- Og Sundhedsvascn ,1 % 6 Administration ,1 % Ribc amt ,1 % Byudvikiing, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,3% 2 Trafik og infrastruktur Undcrvisning Og Ktiltur ,2% 4 Sygehusvssen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,8 % v'j:j:': iivi J :';:V""w:y;.;r.it;;^ 5 Social- Og Sundhetlsvaisen ,5 % :.':;.;::.: : '. : '.:i-:!';,v v: "- : ;." : -'s; : (> Administration ,2% Vejle amt ,9 % ^:: :i! -'S;-,l^i:''-:.'";ih : -:': : -2fi:, Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,5 % ' 1 i i :.-" " : -. -"v?.v?. : : : : 2 Trafik og infrastruktur ,6 % 3 Undervisning Og Kulcur ,9 % 4 Sygehusvx'seti og Sygesikring (ekskl. medicin) ,7 % 5 Social- Og SundhedsvKSen ,4 % '. ; b4 : :'W ; -i-«i::fc' ( ' 6 Administration ,7 % Ringkjflbing amt ,8 % Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,2 %.: : : V' : h^:'/ :. : i ia- v/.v; ;-'p" : -:.' - ;> : ' ;:.:' 2 Trafik og infrascruktur ,9% 3 Undervisning Og Kultur % 4 SygehusviBsen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,4 % 5 Social- Og Sundhedsvasen ,2 % 6 Administration ,5 %

16 Mio.kr. arets P/L-niveau Nettodrift Brunaanteg Likviditct Budget 2005 Budget 2006 Va:kst i Vskst i Udgifter, Indtx'gtcr, Beholdning Forbrug lobende lobende Ecndringi sndring i primo 2006 i budget priser pnser lobende lobende 2006 Mio.kr. Pet. priser fra priser fra B05-B06 B05-B06 Arhus amt ,8 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltrunger !0-22,4 % 2 Trafsk og infmstruktur ,(5 % 3 Undervisning Og Kultur ,0 % % ;,>«'.',?,.;/; '. :;! 4 Sygchusvawen og Sygesikring (ekskl. medicin} fi ,2 % 5 Social- Og Sundhedsvajson ,8 % 6 Administration ,5 % iliii mm0 Viborg amt ,3 % 8111 «ii«4 0 Byudvikling, Bolig- Og MiljoforanstaStninger 3B % 2 Trafik og infrastruktur ,2 % iiis 3 Undervisning Og Kultur ,7 % BRASS iiili <f Sygehusva;sen og Sygesikring (ekskl. medicin} ,7 % 5 Social- Og Sundhcdsvicsen ,1 % 6 Administration % Nordjyllands amt ,0 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger % 2 TrafiJ; og infcistniklur ,rt % 3 Undervisning Og Kultur ,6 % 4 Sygchusvssen ng Sygesikring {ekskl. medicin) ,8 % 5 Social- Og Sundhedsvasen ,9% iaaif 6 Administration ,5 %?*&&$$ $ Bornholms RE, amislig del & 5,2 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljofornnstaltninger ,3 % 2 Trafik og infmstniktur I 2,6 % Ilililb liiii masmt 3 Undervisning Og Kultur > 2,2% 4 Sygehusvstsen og Sygesikring {ekskl. medicin} ,3 % 5 Soda!- Og Sundhedsvasen ,8 % 6 Administration ,0 % ftsssffl Bomhalms RK 2.48S ,0% -S 35 0 Byudriki'ng, Ba/i^ Og fvulpforanstaltiiiiisfr } ,5 % 2 Trafik rig infraslniktm HO SO 0 0,2 % 3 Undcnistiing Q% Kultur ,8 % 4 Syglmnxmen og Sygesikring (tfakl medicin) ,3 % 5 Social- Og S««ilhedsi«soi 1,020 LOSS 68 6,7% 6 Ailmimslritlion 31! ,5 % HiBi iiii.: Nettodrifoudgifter for amrcrrntr i alt indeholder kun amtslig del af HUR og BRK..'Endring i anja;gsudgifter og lijrviditet«tnklusiv hele HUR og amtslig del af BllK. Arets opgave-, pris- og lonniveau. Ekskl. medicinudgifter pa mio.kr. i budget 20O5 og mio.kr. i budget 200f>. Kilde: Danmarks Stati&tik samt Indenrigs- og Suntihedsrninisttriet.

17 Finansministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Tilsatntlige komtnunalbestyrelser ogsamrnenlsegningsudvalg *} 1 DEC Kommunernes budgetter for 2006 Den forelobige opgorelse af kommunernes budgetter for 2006 viser et niveau for serviceudgifterne, som er godt 2 mia.kr. hojere end aftalt. Det potentielle udgiftsskred er finansieret ved et historisk h jt kasseforbrug pa godt 3 mia.kr. Dette skal ses i lyset af, at balancetilskuddet til kommunerne i 2006 er fastsat, si der er mid finansiering til det aftalte udgiftsniveau, herunder engangsudgifter i forbindelse med kommunakeformen. Hvis den udgiftsudvikiing, der tegner sig i budgetterne, bliver realiseret, vil det vsere et brud pa aftalen mellem regeringen og KL af 10. juni 2005 om kommunernes ekonomi for Aftalen indebserer en okonomisk udvikling i kommunerne, som er i overensstemmelse med de overordnede samfundsekonomiske malsa;tninger. Aftalen indebserer endvidere, at en betydelig del af det samlede raderum til vsekst i de offentiige udgifter makettes kommunerne, og udgiftsloftet i aftalen er finansieret fuldt ud af staten, hvilket er bekrseftet med finanslovsaftalen. Den kommunale ekonomi skal derfor bringes tilbage pa sporet fra sommerens aftale. Samtidig vil det i den nuvaareiide situation med tegn pa kapacitetspres i konomien vsere uholdbart, hvis den offentlige sektor bidrager til yderligere vskst i eftersporgslen i det omfang, som budgetterne antyder, Udgiftsudviklingen er ogsa problematisk, fordi den nye kommunale struktur er en af historiens storste og vigtigste reformer af den offentlige sektor. Det budgetterede serviceniveau og kasseforbrug giver de nye kommuner et darligt okonomisk udgangspunkt og vil komplicere budgetlsegningen i de kommende ar. Det skal saledes bemserkes, at der i forhandlingerne om kommunernes okonomi for 2007 vil blive taget udgangspunkt i det aftalte niveau for serviceudgifterne i Regeringen anmoder derfor samtlige kommuner om at gennemga og tilpasse budgetterne med henblik pa, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

18 I de kotntnuner, der er omfattet af sammenlsgninger, vil de politiske beslutninger ogsa skulle trseffes i sammenlfegningsudvalgene. Sora en stette til denne proces har regeringen gennemfort en rtekke initiativer for at styrke samrnenlasgningsudvalgenes kompetencer. Regeringen nsker i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes okonomi for 2007 at fortssette draftelserne om det fremtidige budgetsamarbejde, herunder mekanismer, som silcrer overholdelse af aftaler om udgiftsniveau og den kommunale skatteudskrivning. Regeringen forventer, at den proces, der nu saittes i gang, vil f re til overholdelse af aftalen, og at processen dermed vil bekrasfte og styrke trovasrdigheden af det frivillige aftalesystem. Regeringen har derfor tillid til, at der ikke vil vtere behov for yderligere tiltag, nar revurderingen af budgetterne er afsluttet. Med venlig hilsen f \ Thor Pedersen / *" Lars Lekke Rasmussen

19 Indenrigs- og Sundhedsrninisteriet Fin ansministeriet Bilag 1 Initiativer ifm. budgetterne for 2006 Der sker en udvidelse af de allerede etablerede befojelser for dc nyvalgte sammenbegningsudvalg til at varetage den nye kommunes okonomiske interesset. 21. december 2005 Med de nye regler kan sammenlsegningsudvalgene pikegge sarnmenliegningskommunerne at nedsa;tte alle typer drifts- og anlsegsbeviilinger pa budgettet for Samtidig skal alle tiufegsbevillinger som udgangspunkt godkendes af sam-m enkegningsudvalget. For at skabe synlighed om talgrundlaget er vedlagt opgerelser af udvildingen i serviceudgifterne, anltegsniveauet og likviditetsforbruget fka 2005 til 2006 i de enkelte kommuner. Dei' er saledes lagt op til en proces, hvot kommunerne merkssetter udarbejdelsen af tilljegsbevillinger med henblik pa fiemsendelse til godkendelse hos sarnmenlaigningsudvalgene i januar Herefter vil sammenleegningsudvalgene behandle ansegiiingerne og tage stilling til behovet for yderligere justeringer. Efter gennemgangen skal kommunerne senest den 15. februar indberette jendringer til de oprindelige budgetter for 2006 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, saledes at det er muiigt at fa et samlet blllede af de justerede kommunale budgetter for De praktiske forhold omkring indberetningen vil blive udmeldt i januar Der vil kunne modregnes et beleb i statstilskuddet for 2006, safremt revurderingen af budgetterne ikke giver det forudsatte resioltat. Befebet vil kunne udgere op til forskellen mellem serviceudgifterne i de revurderede budgetter og det aftalte niveau for serviceudgifterne. En eventuel modregning vil i praksis have karakter af en reduktion af balancetilskuddet, som er fastsat med henblik pa at sikre fold E- nansiering til det aftalte udgiftsniveau. Safremt det skulle blive aktuelt, vil fordelingen mellem kommunerne af en sadan modregning kunne forega med udgangspunkt i andelen af beskatningsgrundlaget (bloktilskudsnsglen), den relative andel af udgiftsvteksten fra 2005 til 2006 eller en kombination af de to. Der vil forst blive taget stilling til behovet for og fordelingen af en eventuel reduktion af statstilskuddet, nar resultatet af budgettilpasningen og dermed omfanget og fordelingen af vjeksten i de reviderede budgetter er kendt i februar njeste ar. Der vil i givet fald vatre mulighed for i helt sasrlige tilfaelde at dispensere fra reduktionen inden for en samlet ramme pa baggrund af en konkret ansegning.

20 Det kan endvidere konstateres, at kommuneme hat budgetteret med et betydeligt likviditetsforbrug, hvilket giver anledning til bekymring forud for implementeringen af en ny kommunal struktur. For at modvitke et uhensigtsmsessigt likviditetsforbrug vil regeringen derfor sikre, at sammenlajgningsudvalgene pa baggrund af likviditetsopg0telser baseret pa I0- bende 3 maneders gennemsnit tar mulighed for at reagere over for kommuner omfattet af sammenlssgningen. Hertil kommer, at ansogningerne om laneadgang til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen forst vil blive behandlet i anden halvdel af februar, nar der er skabt et overblik over kommunernes reviderede budgetter. Pa. samme tidspunkt vil det blive vurderet, om der er behov for justeringer af den gxldende deponeringsordning i form af en udsjettelse af frigivelsen af deponerede midler. Der lsegges op til en proces som skitseret nedenfor. Deadline Emne 15. februar Kommunernes indberetning af budgetjusteringer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ultimo februar Regeringen vurderer behovet for en reduktion af bloktilskuddet. Sa-fremt der er behov for en reduktion, vj] en nogle for fordelingen af modregningen blive udmeldc. Endvidere udmeldes i givet fald betin-gelserne for dispensation. Ultimo februar Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilbagemelding pa laneansogninger til puljen vedrorende engangsudgifter til kommunalreformen Ultimo februar Regeringen vurderer behovet for en udsfettelse af frigivelsen af deponerede midler. Medio marts bloktilskud Lebende til sammen- Frist for ansogning om dispensation for reduktion af Sammenfegningskornmunens oversendelse af oplysninger lsgningsudvalget, herunder oplysninger om den gennemsnitlige likvi-ditet over 3 maneder. Lobende Indsendelse af ans0gninger om godkendelse af tiusegsbevillinger til sammenlffigningsudvalget. Sammenlasgningsudvalget har 4 uger til at svare.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne Kommunal Budgetoversigt Budget 2004 og aftalerne Januar 2004 Kommunal Budgetoversigt, januar 2004. I tabeller kan afrunding medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Vejledning til ansogning om stette

Vejledning til ansogning om stette Ministeriet for Bern, LigestUling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansogning om stette fra Puljeii til mere psedagogisk personale i dagtilbud 15.25.02.10 Ansogningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE. Vedr0rende ansogning om stotte fra Aktivitetspuljen,

MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE. Vedr0rende ansogning om stotte fra Aktivitetspuljen, MINISTERIET < SUNDHED FOREBYGGELSE Holbergsgade 6 DK-1057K0benhavn K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum,dk Wsum.dk Lyle - Patientforeningen for Lymfekraeft Trekronergade 64, st. 2500 Valby Dato:

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 - MARTS 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere