1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG)"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG) 2. Det økonomiske tilsyn - herunder de opgaveoverdragende myndigheders genåbning af budget Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder Fremtidig webløsning for Region Hovedstaden Udpegning af medlem og stedfortræder til det rådgivende udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet Udpegning af en delegeret og stedfortræder til foreningen til begrænsning af skadeudgifter i kommuner og amter f.m.b.a Valg af formænd for underudvalg Rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Kontraktgodkendelse (fortrolig) 11. Meddelelser fra formanden 242

2 Den 7. februar 2006 FORBEREDELSESUDVALGET SAGNR. 5 DET 0KONOMISKE TILSYN SAGSFREMSTILLING I regionsloven er forberedelsesudvalg tildelt kompetance til at asndre og godkende vaesentlige 0konomiske dispositioner hos de myndigheder, der afgiver opgaver til regionerne. Denne kompetence er udmontet i "Bekendtgorelse om regulering af vassentlige ekonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfellesskab, Hovedstadens Udviklingsrad, Bomholms, Frederiksberg og KJzfbenhavns Kommuner af 20. december 2005." Bekendtg0relsen er vedlagt. I bekendtgorelsens 4-9 er der pa flere omrader fastsat en bekfbsgraense (en bagatelgrasnse) pa 0,5 mio. kr. for godkendelse af vassentlige ekonomiske dispositioner. Forberedelsesudvalget kan fastsastte en lavere beteibsgraense, hvis man skinner, at dispositionerne er af vassentlig okonomisk betydning. Pa et enkelt omrade er der ikke fastsat en bel0bsgra;nse, men forberedelsesudvalget kan fastsastte en sadan pa max. 0,5 mio. kr. Safremt belobsgraensen s^ttes lavere end 0,5 mio. kr. ma det forventes, at et meget stort antal sager skal forelasgges forberedelsesudvalget i Det anbefales, at belobsgraensen pa 0,5 mio. kr. anvendes. Om der skal ske forelasggelse for forberedelsesudvalget afhcenger, af en raekke forhold, herunder karakteren og storrelsen af en 0konomisk dispostion, hvilket skematisk kan afbildes saledes:

3 20

4 Karakter Storrelse Kompetence Tidsfrist Anlaeg Uanset bel0b 1. Rldighedsbelob til anlaegsprojekter - vedr0rende opgaver, som overgar til regionen - afsat pa budget 2006, der udg0r 2. Anlasgsprojekter som if0lge investeringsoversigt eller bevilling straskker sig ind i 2007, og som samlet medforer udgifter pa Over 0,5. mio. kr. Kan krseves nedsat af Forberedelsesudvalget Skal godkendes for ivaerksaettelse Meddelelse om nedsasttelse skal ske inden Ansogning indgives 3. Leje/leasing-aftaler og lignende kontrakter. Indgaelse af aftaler, som indebserer udgiftsmasssige bindinger for 2007 og senere ar med en samlet anlasgsvasrdi pa Over 0,5. mio. kr. Skal godkendes inden indgaelse Ansogning indgives 4. St0tte til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger el. lign. der har til formal at ivasrksaette anlasgs-virksomhed Over 0,5 mio. kr. Skal godkendes inden st0tte ydes Ansogning indgives 5. Positive eller negative till2egsbevillinger til radighedsbelob pa. anlsegsbudgettet for 2006 pa Uanset belob (men bel0bsgrasnse pa 0,5 mio. kr. kan fastsasttes) Skal godkendes inden ivserksasttelse Ansogning indgives 6. Afhasndelse af aktiver, som efter aftale eller beslutning i lienliold til proccdurcloven overtages af anden myndighed Uanset belob Skal godkendcs fe>r afhcendelsen Ans0gning indgi- YCS Drift 7. Bevillinger afsat pa driftsbudgettet for 2006 pa 8. Kontrakter og lign. Beslutninger med virkning for 2006 eller senere, som trseffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med budgettet eller eftcr vcdtagclsen af budgettet for 2006, som vurderes at ville medfore udgifter pa Uanset belob Uanset belob, (men belobsgreense pa 0,5 mio. kr. kan fastsasttes) Kan krseves nedsat af forberedelsesudvalget Kan asndre en beslutning Meddelelse om nedsaettelse skal ske inden Meddelelse om Eendring skal ske mden

5 9. Indgaelse af kontrakter i 2006 som over 0,5 mio. Skal godken- Ansogning indgi- indebasrer udgiftsnieessige bindinger efter kr. des inden ves 1. januar 2007 og udgiftsmsessige konse- indgaelse kvenser pa 10. Positive eller negative tillaegs- Uanset belob Skal godken- Ansogning indgibevillinger til driftsbudgettet for 2006 pa (men belobs- des inden ves grasnse pa 0,5 ivaerksajttelse mio. kr. kan fastsaettes) Vedrorende punkterne 1, 7 og 8 ovenfor skal forberedelsesudvalgets evt. beslutninger meddeles senest den 15. marts Det foreslas, at der pa forberedelsesudvalgets mode den 7. marts 2006 behandles en indstilling herom. For ovrige punkter gselder, at det i bekendtgorelsen er fastlagt, at forberedelsesudvalget senest fire uger efter modtagelse af en ansogning skal meddele sin beslutning. Manglende reaktion sidestilles med en godkendelse. Pa det grundlag foreslas folgende procedure: Forberedelsesudvalgets midlertidige direktion udarbejder og bekendtgor overfor berarte parter tidsplaner for godkendelse af ansogninger set i rela tion til de fastlagte moder i forberedelsesudvalget. Berorte parter sender lobende eventuelle ansogninger om godkendelse til forberedelsesudvalget - og disse foreleegges hurtigst muligt for forberedel sesudvalget. Hvis en ansogning ikke kan na at blive behandlet pa. et mode i forberedel sesudvalget indenfor fristen pa fire uger, bemyndiges formanden for forbe redelsesudvalget til at behandle ansogningen. Ansogning og beslutning forelasgges pa f0rstkommen.de m0de til onentenng for forberedelsesudvalget. Efter 16 i nsevnte bekendtgorelse skal forberedelsesudvalget endvidere fra Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Kobenhavns Kommuner orienteres om okonomien i 2006 for opgaver, der overdrages til Region Hovedstaden. Senest 10. januar skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om budget 2006 med angivelse af nettodriftsudgifter oversigt over kontrakter, der indebaerer udgiftsmacssigc bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgaet i perioden 15. oktober 2005 til 1. januar

6 oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Kobenhavns Kommuner). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger fra Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, Bornholms Regionskommune, FIUR, Frederiksberg Kommune og Kabenhavns Kommune (for sa vidt angar miljoomradet). Senest den 20. i hver efterfolgende maned skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om opgorelse af akkumuleret bevasgelse pa regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillasgsbevillinger oversigt over kontrakter, der indebasrer udgiftsmasssige bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgaet siden den seneste oversendelse af oplys ninger oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Kjzfbenhavns Kommuner). FORMANDEN ANBEFALER 1. at forretnmgsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget tager orientering om reguleringen af vaesentlige 0konomiske dispositioner i 2006 i Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Kefbenhavns Kommuner til efterretning, 2. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget fastholder og fastlaegger den i bekendtgarelsen vedrorende vassentlige okonomiske di spositioner mv. i 2006 fastsatte bagatelgrasnse pa 0,5 mio. kr., herunder at belabsgrasnsen for tillasgsbevillinger og kontrakter, der skal godkendes, fastsasttes til 0,5 mio kr, 3. at forretnmgsudvalget mdstiller, at forberedelsesudvalget godkender den beskrevne procedure for godkendelse af ans0gninger fra de relevante opgaveafgivende myndigheder om godkendelse af vassentlige okonomiske dispositioner, 4. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget anerkender modtagelsen af de oversendte indberetninger af budget, kontrakter og likviditet, 5. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender, at der pa forberedelsesudvalgets made den 7. marts behandles en indstilling vedrarende de forhold, hvor forberedelsesudvalget senest den 15. marts 2006 skal meddele berarte parter, hvis der trasffes beslutninger om nedsasttelse af anlasgsbevillinger, driftsbevillinger osv. 23

7 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Tiltradt. John Philip (B), Mads Lebech (C ), Knud Andersen (V) og Pernille Jensen (0) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilagsfortegnelse: 1. Bekendtg0relse om regulering af vaesentlige 0konomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfadlesskab, Hovedstadens Udviklingsrad, Bornholms, Frederiksberg og K0- benhavns Kommuner i 2006 af 20. december Indberetninger af budget mv. den 10. januar 2006 fra K0benhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, K0benhavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 3. Oplysninger vedrerende opgaver, der overflyttes til Region Hovedstaden fra Kobenhavns Kommunes Sundhedsforvaltning med underbilag vedr. sygesikringsudgifter. (Bilagene 1-3 vedlagt til Forretningsudvalgets dagsorden 24. januar 2006). Sagsnr: Arkiv:

8 Finansministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Til samdige amtsrad og forberedelsesudvalg 2 1 DEC Amternes budgetter for 2006 Den forelobige opgsrelse af amternes budgetter for 2006 viser et niveau for driftsudgifterne, som er ca. 0,8 mia.kr. hojere end aftalt Dette skal ses i lyset af, at balancetilskuddet til den amtskommunale sektor i 2006 er fastsat, sa der er fuld finansiering til det aftalte udgiftsniveau, herunder engangsudgifter i forbindelse med kommunalreforrnen. Hvis den udgiftsudvikling, der tegner sig i budgetterne, bliver realiseret, vil det vajre et brud pa. aftalen mellem regeringen og Amtsradsforeningen af 11, juni 2005 om amternes okonorni for Aftalen indebasrer en konomisk udvikling i amterne, som er i overensstemmelse med de overordnede samfundsokonomiske malsajtninger. Aftalen indebterer end-videre en betragtelig vsekst pa sundhedsomtadet, som er finansieret fuldt ud, herunder i forbindelse med finansloven. 0konomien i amterne skal derfor bringes tilbage pa sporet fra sommerens aftale. Samtidig vil det i den nuvserende situation med tegn pa kapacitetspres i skonomi-en va:re uholdbart, hvis den offentlige sektor bidtager til yderligere vaekst i efter-spergslen i det omfang, som budgetterne antyder. Udgiftsudviklingen er ogsa problematisk i lyset af den forestaende overgang til en ny kommunal struktur. Det budgetterede serviceniveau giver de overtagende myndighedet et vanskeligt okonomisk udgangspunkt og vil komplicere budget-lffigningen i de kommende ar. Det skal saledes bemajrkes, at der i forhandlingerne om regionernes konomi for 2007 og overferslen af amternes opgaver til de nye regioner vil blive taget udgangspunkt i aftaleniveauet for Regeringen anmoder derfor samtlige amtsrad om at gennemga det samlede budget og foresla tilpasninger med henblik pa, at niveauet for driftsudgifterne i amterne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

9 Regeringen har tillid til, at amtsradene vil k>fte den vigtige opgave, der nu forestar med at sikre overholdelse af aftalen og dermed skabe et bedre fundament for arbejdet i 2006, og at der derfor ikke vil vaare behov for yderligere tiltag, nar revurderingen af budgetterne er afsluttet. Med venlig hilsen Thor Pedersen Lars Lokke Rasmussen

10 Indeniigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Bilag 1 Initiativerifm. amternes budgetter J Der sker en udvidelse af statens og de nyvalgte forberedelsesudvalgs kompeten-cer, sa de overtagende myndigheders okonomiske interesser i hojere grad kan til-godeses. Med de nye regler kan forberedelsesudvalgene paljegge amterne nedsaettelse af samtlige bevillinger pa budgettet for 2006 for sa vidt angar de opgaver, der over-gar til regionerne samt administratioiisomradet. For de samme opgaver vil forberedelsesudvalgene skulle godkende samtlige tulaigsbevillinger. For sa vidt angar de opgaver, der overgar til stat og kommuner, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet skulle godkende samtlige tillfegsbevillinger. For de omrader, der overgar til stat og kommuner, er der imidlertid for st0rstedelens vedkommen-de tale om et fald i det budgetterede udgiftsniveau fra 2005 til For at skabe synlighed om talgrundlaget er vedlagt opgerelser af udviklingen i nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikxingsmedicin, anlaegsniveauet og likviditetsforbruget fra 2005 til 2006 i de enkelte amter. Der er saledes Iagt op til en proces, hvor amteme i dialog med de overtagende myndiglieder, herundet forberedelsesudvalgene og staten, ivasrksastter udarbejdel-sen af tilings bevillinger med henblik pa fremsendelse til godkendelse hos de overtagende myndigheder senest 15, februar. Disse iendringer skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 15. februar, saledes at det er muligt at fa et samlet billede af de justerede amtslige budgetter for De praktiske forhold omkring indberetningen vil blive udmeldt i januar Der vil kunne modregnes et bek>b i statstilskuddet for 2006, safremt rewirderin-gen af budgetteme ikke giver det forudsatte resultat. Belebet vil kunne udgore op til forskellen mellem nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikringsmedicin i de revurderede budgetter og det aftalte niveau for nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikringsmedicin. En eventuel modregning vil i praksis have karakter af en reduktion af balancetilskuddet, som er fastsat med henblik pa at sikre fuld frnansiering af det aftalte udgiftsniveau. Safremt det skulle blive aktuelt, vil fordelingen mellem amterne af en sadan modregning kunne forega med udgangspunkt i andelen af beskatningsgrundlaget (bloktilskudsneglen), den relative andel af udgiftsvseksten fra 2005 til 2006 eller en kombination af de to. 21.december2005

11 Der vil ferst blive taget stilling til behovet for og fordelingen af en eventue] bioktilskudsreduktion, nar resultatet af budgettupasningen og dermed omfanget og fordelingen af vaeksten i de reviderede budgefcter er kendt. Der vil i givet fald vssre mulighed for i helt sasrlige tilfaslde at dispensere fra reduktionen inden for en samlet ramme pa baggrund af en konkret ansogning. For at sikre en hensigtsmasssig udvikling i likviditetsbeholdningen skal forberedelsesudvalgene manedligt modtage likviditetsopgorelser baseret pa. lobende 3 maneders gennemsnit. Pa baggrund af disse opgorelser far forberedelsesudvalgene mulighed for at reagere over for amterne. Hertil kommer, at ansogninger om laneadgang til engangsudgifter i forbindelse tried kommunalreformen ferst vil blive behandlet, nar der er skabt et overblik over amternes reviderede budgetter. Pa samme tidspunkt vil det blive vurderet, om der i lyset af resultatet af budgetjusteringerne fortsat er et finansieringsoverskud i amterne, som indebjerer, at det kan overvejes, at amterne afdrager pa. de udskudte novemberrater vedr. indkomstarene 1989 og 1990, hvor der fortsat resterer skyldige belob pa. i alt 0,9 mia. kr. Der la;gges op til en proces som skitseret nedenfor. Deadline Emne Senest 15. febni- Amterne fremsender de revurderede budgetter til ISlvPet og forberear delsesudvalgene. Samtlige tilljegsbeviljinger indberettes til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Marts Marts Marts Marts Lobende Labende Staten forholder sig til amternes forsiag til tilingsbevillinger for sa vidt angar de opgaver, som staten og kommunerne overtager, Forberedelsesudvalgene vurderer frem til 15. marts behovet for yderligere budgetreduktioner. Regeringen vurderer behovet for en reduktion af bloktilskuddet. Safremt der er behov for en reduktion, vil en n gle for fordelingen af modregningen blive udmeldt. Endvidere udmeldes i givet fald betingelserne for dispensation. Indenrigs- og Sundhedsministcriets tilbagemelding pa laneansegninger til puljen vedrorende engangsudgifter til kommunakeformen i forl^ngelse af vurdering af de justerede budgetter. Frist for ansogning om dispensation for teduktion af bloktilskud. Amtet skal oversende oplysninger til hhv. forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder oplysninger om den gennemsnidige likviditet over 3 maneder. Indsendelse af ansogninger om godkendelse af tillffigsbevillinger m.v. til hhv. fotberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der et: 4 ugesrs svarfrist.

12 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansmiaisteriet Bilag2 Tabelforklaring 21.decernber2005 Atntemes budgetter viser en betydelig overskridelse af aftalen for Samlet set er der tale om en vsekst ud over det aftalte pa ca. 0,8 mia. kr, (eksklusive sygesikringsmedicin), jf, label 1,1. Aftalen om amternes ekonomi giver et loft pa de amtskommunaie serviceomrader i 2006 med samlet 0,6 mia.kr. Her kan storstedelen tilskrives sundhedsomradet. I aftalen for amteme er tealvicksten finansietet gennem en foragelse af det statslige bloktilskud med ca. 0,4 mia.kr. og et loft af de statslige puljer med ca. 0,2 mia.kr. for amteme. Tabel 1.1. Nettodriftsudqifter i amteme mv. Mio.kr Budget 2005 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) 05-p! Aftale 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Budget 2006 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Samlet afvigelse mellem aftale 2006 og forelobigt budget Statslige puljer (hele landet) Statsliqe pul[er(hele landet) Det vedlagte tabelmateriale med udgiftsudvikling pa amtsniveau baserer sig pa amternes egne tal, som er indberettet kort tid efter budgetlaegningen. Der er tale om ukorrigerede tal for at give det enkelte amt mulighed for selv at omregne til lokale forhold ud fra kendte tal. For at illustrere aftaleforudsjetningerne er der i tabel 1,2 opregnet fra budget 2005 til aftale 2006 niveau for amteme under et. Udgangspunktet for aftalen for 2006 var amternes budgetter for 2005 (eksklusive sygesikringsmedicin) tillagt den amtslige andel af Bomholms Regionskommune og HUR. Budgetterne for 2005 er herefter opregnet til 2006 pris- og lenniveau, hvil-ket indebserer et left pa godt 2,5 mia.kr. Herefter er indregnet arets mer- og mindreopgaver (eksklusive sygesikringsmedicin) fra lov- og citkulasreprograrnmet svarende til merudgifter pa 16 mio.kr. og muligheden for omprioritering fra medicin til sygehuse pa. 0,4 mia.kr. i Der tillicgges derudover 0,1 mia.kr. til udgiftsniveauet i 2006 som felge af omprioritering fra medicin til sygehuse i Endelig tillasgges den andel af realvteksten i amteme mv. i 2006, som er finansieret via en forogelse af bloktilskuddet svarende til ca. 0,4 mia.kr.

13 Samlet set betyder de aftalte sendringer fra budget 2005 (05-pl) til aftalen for 2006 (06-pl) en vskst i nettodriftsudgifterne (eksklusive sygesikringsmedicin) i Isbende priser pa over 3,4 mia.kr., svarende til 4,3 pet. Denne va:kst pa 4,3 pet. for amterne mv. under et kan sammenlignes med kolonnen i tabelmaterialet, hvor vaeksten i nettodriftsudgifter {eksklusive sygesikringsmedicin) i lobende priser er angivet for det enkelte amt. label 1.2. Nettodriftsudqifterne fra budqet 2005 til aftale 2006 Mio.kr /Endrinq 2006 Budqet (eksklusive syqesikrinqsmedicin oq ststsliqe puljer) PL-opregulering PL-opregulering af sygehuspuljer mv. (hele landet) 44 Ffnansiering (hele landet) -44 Mer- og mindreopgaver (ekskiusive sygesikringsmedicin} 16 Omprioritering fra medicin til sygehuse i Omprioritering fra medicin til sygehuse i Realvajkst (sundhed mv.) 590 Finansiering (skannet ande! af statslige puljer for amter) -206 Samlet vskst fra budget 2005 til aftale 2006 (eksklusive 1 AA~y syqesfkrinqsmedicin oq statsllqe puller) Aftale 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Budget 2006 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) fer tilleegsbevillinger Gennemsnitlig budgetteret VEekst i amterne fra budget 2005 til budget 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige 5,3% puljer) Anm.: Inklusive amtslige del af HUR og Bornhoims Regionskommune. Forskel pa sum og deisummer Kilde: indenrigs- oq Sundhedsministeriet, Danmarks Statistik og Finansministeriet. En del af amternes udgifter pa. sundhedsomtadet finansieres via statslige puljer. I aftalen om amternes konomi for 2006 er der taget udgangspunkt i et niveau for de akuvitetsafhsengige sygehuspuljer pa godt 1,2 mia.kr. for hele landet. Puljerne er i aftalen opregnet til 2006 pris- og lonniveau. Hertil er lagt godt 0,2 mia.kr. svarende til den del af realvseksten, sorn finansieres over statslige puljer. Samlet set udgor de statslige puljer pa landsplan ca. 1,5 mia.kr. i 2006.

14 :;, ; ;;..:,.:;; : :;;; Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Bilag3 Udgiftsudvikling i amterne 21.december2005 Mio.kr. ilrets ivl-niveau Ncttodrift firutioanlaeg Likviditet Budget 2005 Budget 2006 Vteksti Vseksu Udgifrer, lndtegtcr, Beholdning Forbrug lobende lobende. endring i endring i primo 2006 i budget pnser pnser lobende lobende 2006 Mio.kr. Pet. pfiker fra pnscr fra BO5-B B06 Amterne i ak S.3% mm mmm HUR, Amtslig del % HUK ,4 % Hywhikiiifg, Bo/ig- Og MiljafttranstaHnittgif Trafik eg ia/mtfruklur ,4 % :::'f! : -j ; :v: >.\.\ i Uittknisning Og KalSur t}0 13& S S,S % ' : " :. : ; : ::. : : : - ; y *~Y-.\&;.i* 4 Sygcktmwsen tig Sjgsiknug (tkskl picditin) : -.V;iV:fy -U-i 5 Stxivl- Og Sundheduwstn '}':.-;'! :- ^k- ' ;'.,- '- 6 Atltitiwlmthti 38} }% II 2,8 % bi-'i'.i"'- ''^:'^ ;.'.i;v-: v"--',',v;,;:^;-:.;'i->,^) Kabcnhavns ami ,3'/«;.-'?: : ^ibs: Byudvikling, Bolig- Og Miljofofanscaltningcr ,9 % ::.:;.;?;. ;:V- : -.: : :- : : 2 Trafik og infrastrukcur ,2% 3 Undervisning Og Kuitur rt 4,5 % 'St 4 Sygeliusvfesen og Sygcsikiing (ekskj. medicm) ,6 % &" $ '$& ;, fit" 5 Sociai- Og Sundhedsvasen ,0 % 6 Administration Ml ,5 % Frcderiksborg amt , ,5 % ByudvikJifig, Bolig- Og MiJjoforanstaltninger ,8 % 'f~r-- ^:: ;: : r : '. : ", '. ; :'/. 2 Trafik og infrastrukrur % 'l\!:*& 3 Undervisning Og Kultur fis ,2 % Wi' :V :y ;;"' 4 Sygehu.svmsen og Sygesikring (ekskj. medidn) % 5 Social- Og Sundhedsvaaen !1 1,7% 6 Administration ,0% Roskildc amt SS 219 6,2% Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,1 % 4-2 Trafik og infrastruktur ,2 % ;:;. :' ;: ': : 3 Undervisning Og Kultur ,2 % :.-.-;:-:>- 4 Sygehusvaisen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,3 'A 5 Social- Og Sundhtdsvajsen !4 3,8 % 6 Administration ,3 % i.:rhi;- O i^ : : ; : 'S : ; ; ' : - : :.Vv' ', ':'.>j,v/ji ;. Vests jasllands amt S.1B ,6 % Byudvikling, Bolig- Og Miljoforaiistaltninger ,2 % 2 Trafik og jnfmstruktur ,6% v.r:^"* ': : ;:!", ^M-T-V. 3 Undurvisning Og Kultur ,0% f:;;:;; : ; : :jfl;" 4 Sygehusvxsen og Sygesikring {t-kskl. fnedicin) 3.6) ,6 % 5 Social- Og Sundliedsvasen ,0 % y.i: : [: : ' : ':,rv: :: -: 6 Administration %

15 ... ' : : - :. ;. : : ; - :. - ; : Mio.kr. arets P/L-nivcau Ncttodrift Bruttoanbcg Likviditct Budget 2(105 Budget 2006 Vaikst i V»kst i Udgiftcr, fndtegter, Beholdrung Forbrug lobendc lobende lendring i tfndring i primo 2006 i budget priser pnser lobendc lobende 2006 Mio.kr. Pet. priser fra priser fra B05-B06 H05-B06 Storsmurr; amt ,6% Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltnjnger ,4% 2 Trafik og infrastruktur ,0 % 3 Undervisning Og Kultur ,7 % 4 Sygehusvitsen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,6 % 5 Social- Og Sundhedsv.t:s«n ,7 % 6 Administration ,8 % Fyns amt S ,1 % l: vi;i- ''. '. "Vs ci- ' ''.' "v ".!:: - i*}? L 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,0% 2 Trafik og infrastruktur ,5 % 3 Uncicrvisniug Og Kultur ,3 % 4 Sygehtisvassen og Sygesikring (cksk!. medicin) ,6 % '. "..'. '..'..':"."..'.! " : :.V:".V.. ''-' ' ''.' 5 Social- Og Surtdhedsvtesen ,9 % t'-'+ -'j i ii'^:i:'i'"^ '.-:.'i! '." ; ''!:!"' " ' ''" 6 Administration ,6 % Sfsnderjyllands amt ,8 % KW^'a4fc" : i^i :!r9: Byudvikling, Bolig- Og tvfiljoforanscaltninger ,5 % 2 Trafik og infrascruktur ,6% ; ; ::.;h::f,v :.;;:'V:. :: r :V ;.-. ; ;:fv::.:- 3 Undervisning Og ffultur ,0 % 4:'-: V : --V;; :: ::;;:K ; :; J;;: ;:;;:;.-- 4 Sygehusvitsen og Sygcsikring (ekskl. medicin) ,9 % ^ V/'.:^:;v':V i '''k'''.' :: f' 5 Social- Og Sundhedsvascn ,1 % 6 Administration ,1 % Ribc amt ,1 % Byudvikiing, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,3% 2 Trafik og infrastruktur Undcrvisning Og Ktiltur ,2% 4 Sygehusvssen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,8 % v'j:j:': iivi J :';:V""w:y;.;r.it;;^ 5 Social- Og Sundhetlsvaisen ,5 % :.':;.;::.: : '. : '.:i-:!';,v v: "- : ;." : -'s; : (> Administration ,2% Vejle amt ,9 % ^:: :i! -'S;-,l^i:''-:.'";ih : -:': : -2fi:, Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,5 % ' 1 i i :.-" " : -. -"v?.v?. : : : : 2 Trafik og infrastruktur ,6 % 3 Undervisning Og Kulcur ,9 % 4 Sygehusvx'seti og Sygesikring (ekskl. medicin) ,7 % 5 Social- Og SundhedsvKSen ,4 % '. ; b4 : :'W ; -i-«i::fc' ( ' 6 Administration ,7 % Ringkjflbing amt ,8 % Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,2 %.: : : V' : h^:'/ :. : i ia- v/.v; ;-'p" : -:.' - ;> : ' ;:.:' 2 Trafik og infrascruktur ,9% 3 Undervisning Og Kultur % 4 SygehusviBsen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,4 % 5 Social- Og Sundhedsvasen ,2 % 6 Administration ,5 %

16 Mio.kr. arets P/L-niveau Nettodrift Brunaanteg Likviditct Budget 2005 Budget 2006 Va:kst i Vskst i Udgifter, Indtx'gtcr, Beholdning Forbrug lobende lobende Ecndringi sndring i primo 2006 i budget priser pnser lobende lobende 2006 Mio.kr. Pet. priser fra priser fra B05-B06 B05-B06 Arhus amt ,8 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltrunger !0-22,4 % 2 Trafsk og infmstruktur ,(5 % 3 Undervisning Og Kultur ,0 % % ;,>«'.',?,.;/; '. :;! 4 Sygchusvawen og Sygesikring (ekskl. medicin} fi ,2 % 5 Social- Og Sundhedsvajson ,8 % 6 Administration ,5 % iliii mm0 Viborg amt ,3 % 8111 «ii«4 0 Byudvikling, Bolig- Og MiljoforanstaStninger 3B % 2 Trafik og infrastruktur ,2 % iiis 3 Undervisning Og Kultur ,7 % BRASS iiili <f Sygehusva;sen og Sygesikring (ekskl. medicin} ,7 % 5 Social- Og Sundhcdsvicsen ,1 % 6 Administration % Nordjyllands amt ,0 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger % 2 TrafiJ; og infcistniklur ,rt % 3 Undervisning Og Kultur ,6 % 4 Sygchusvssen ng Sygesikring {ekskl. medicin) ,8 % 5 Social- Og Sundhedsvasen ,9% iaaif 6 Administration ,5 %?*&&$$ $ Bornholms RE, amislig del & 5,2 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljofornnstaltninger ,3 % 2 Trafik og infmstniktur I 2,6 % Ilililb liiii masmt 3 Undervisning Og Kultur > 2,2% 4 Sygehusvstsen og Sygesikring {ekskl. medicin} ,3 % 5 Soda!- Og Sundhedsvasen ,8 % 6 Administration ,0 % ftsssffl Bomhalms RK 2.48S ,0% -S 35 0 Byudriki'ng, Ba/i^ Og fvulpforanstaltiiiiisfr } ,5 % 2 Trafik rig infraslniktm HO SO 0 0,2 % 3 Undcnistiing Q% Kultur ,8 % 4 Syglmnxmen og Sygesikring (tfakl medicin) ,3 % 5 Social- Og S««ilhedsi«soi 1,020 LOSS 68 6,7% 6 Ailmimslritlion 31! ,5 % HiBi iiii.: Nettodrifoudgifter for amrcrrntr i alt indeholder kun amtslig del af HUR og BRK..'Endring i anja;gsudgifter og lijrviditet«tnklusiv hele HUR og amtslig del af BllK. Arets opgave-, pris- og lonniveau. Ekskl. medicinudgifter pa mio.kr. i budget 20O5 og mio.kr. i budget 200f>. Kilde: Danmarks Stati&tik samt Indenrigs- og Suntihedsrninisttriet.

17 Finansministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Tilsatntlige komtnunalbestyrelser ogsamrnenlsegningsudvalg *} 1 DEC Kommunernes budgetter for 2006 Den forelobige opgorelse af kommunernes budgetter for 2006 viser et niveau for serviceudgifterne, som er godt 2 mia.kr. hojere end aftalt. Det potentielle udgiftsskred er finansieret ved et historisk h jt kasseforbrug pa godt 3 mia.kr. Dette skal ses i lyset af, at balancetilskuddet til kommunerne i 2006 er fastsat, si der er mid finansiering til det aftalte udgiftsniveau, herunder engangsudgifter i forbindelse med kommunakeformen. Hvis den udgiftsudvikiing, der tegner sig i budgetterne, bliver realiseret, vil det vsere et brud pa aftalen mellem regeringen og KL af 10. juni 2005 om kommunernes ekonomi for Aftalen indebserer en okonomisk udvikling i kommunerne, som er i overensstemmelse med de overordnede samfundsekonomiske malsa;tninger. Aftalen indebserer endvidere, at en betydelig del af det samlede raderum til vsekst i de offentiige udgifter makettes kommunerne, og udgiftsloftet i aftalen er finansieret fuldt ud af staten, hvilket er bekrseftet med finanslovsaftalen. Den kommunale ekonomi skal derfor bringes tilbage pa sporet fra sommerens aftale. Samtidig vil det i den nuvaareiide situation med tegn pa kapacitetspres i konomien vsere uholdbart, hvis den offentlige sektor bidrager til yderligere vskst i eftersporgslen i det omfang, som budgetterne antyder, Udgiftsudviklingen er ogsa problematisk, fordi den nye kommunale struktur er en af historiens storste og vigtigste reformer af den offentlige sektor. Det budgetterede serviceniveau og kasseforbrug giver de nye kommuner et darligt okonomisk udgangspunkt og vil komplicere budgetlsegningen i de kommende ar. Det skal saledes bemserkes, at der i forhandlingerne om kommunernes okonomi for 2007 vil blive taget udgangspunkt i det aftalte niveau for serviceudgifterne i Regeringen anmoder derfor samtlige kommuner om at gennemga og tilpasse budgetterne med henblik pa, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

18 I de kotntnuner, der er omfattet af sammenlsgninger, vil de politiske beslutninger ogsa skulle trseffes i sammenlfegningsudvalgene. Sora en stette til denne proces har regeringen gennemfort en rtekke initiativer for at styrke samrnenlasgningsudvalgenes kompetencer. Regeringen nsker i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes okonomi for 2007 at fortssette draftelserne om det fremtidige budgetsamarbejde, herunder mekanismer, som silcrer overholdelse af aftaler om udgiftsniveau og den kommunale skatteudskrivning. Regeringen forventer, at den proces, der nu saittes i gang, vil f re til overholdelse af aftalen, og at processen dermed vil bekrasfte og styrke trovasrdigheden af det frivillige aftalesystem. Regeringen har derfor tillid til, at der ikke vil vtere behov for yderligere tiltag, nar revurderingen af budgetterne er afsluttet. Med venlig hilsen f \ Thor Pedersen / *" Lars Lekke Rasmussen

19 Indenrigs- og Sundhedsrninisteriet Fin ansministeriet Bilag 1 Initiativer ifm. budgetterne for 2006 Der sker en udvidelse af de allerede etablerede befojelser for dc nyvalgte sammenbegningsudvalg til at varetage den nye kommunes okonomiske interesset. 21. december 2005 Med de nye regler kan sammenlsegningsudvalgene pikegge sarnmenliegningskommunerne at nedsa;tte alle typer drifts- og anlsegsbeviilinger pa budgettet for Samtidig skal alle tiufegsbevillinger som udgangspunkt godkendes af sam-m enkegningsudvalget. For at skabe synlighed om talgrundlaget er vedlagt opgerelser af udvildingen i serviceudgifterne, anltegsniveauet og likviditetsforbruget fka 2005 til 2006 i de enkelte kommuner. Dei' er saledes lagt op til en proces, hvot kommunerne merkssetter udarbejdelsen af tilljegsbevillinger med henblik pa fiemsendelse til godkendelse hos sarnmenlaigningsudvalgene i januar Herefter vil sammenleegningsudvalgene behandle ansegiiingerne og tage stilling til behovet for yderligere justeringer. Efter gennemgangen skal kommunerne senest den 15. februar indberette jendringer til de oprindelige budgetter for 2006 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, saledes at det er muiigt at fa et samlet blllede af de justerede kommunale budgetter for De praktiske forhold omkring indberetningen vil blive udmeldt i januar Der vil kunne modregnes et beleb i statstilskuddet for 2006, safremt revurderingen af budgetterne ikke giver det forudsatte resioltat. Befebet vil kunne udgere op til forskellen mellem serviceudgifterne i de revurderede budgetter og det aftalte niveau for serviceudgifterne. En eventuel modregning vil i praksis have karakter af en reduktion af balancetilskuddet, som er fastsat med henblik pa at sikre fold E- nansiering til det aftalte udgiftsniveau. Safremt det skulle blive aktuelt, vil fordelingen mellem kommunerne af en sadan modregning kunne forega med udgangspunkt i andelen af beskatningsgrundlaget (bloktilskudsnsglen), den relative andel af udgiftsvteksten fra 2005 til 2006 eller en kombination af de to. Der vil forst blive taget stilling til behovet for og fordelingen af en eventuel reduktion af statstilskuddet, nar resultatet af budgettilpasningen og dermed omfanget og fordelingen af vjeksten i de reviderede budgetter er kendt i februar njeste ar. Der vil i givet fald vatre mulighed for i helt sasrlige tilfaelde at dispensere fra reduktionen inden for en samlet ramme pa baggrund af en konkret ansegning.

20 Det kan endvidere konstateres, at kommuneme hat budgetteret med et betydeligt likviditetsforbrug, hvilket giver anledning til bekymring forud for implementeringen af en ny kommunal struktur. For at modvitke et uhensigtsmsessigt likviditetsforbrug vil regeringen derfor sikre, at sammenlajgningsudvalgene pa baggrund af likviditetsopg0telser baseret pa I0- bende 3 maneders gennemsnit tar mulighed for at reagere over for kommuner omfattet af sammenlssgningen. Hertil kommer, at ansogningerne om laneadgang til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen forst vil blive behandlet i anden halvdel af februar, nar der er skabt et overblik over kommunernes reviderede budgetter. Pa. samme tidspunkt vil det blive vurderet, om der er behov for justeringer af den gxldende deponeringsordning i form af en udsjettelse af frigivelsen af deponerede midler. Der lsegges op til en proces som skitseret nedenfor. Deadline Emne 15. februar Kommunernes indberetning af budgetjusteringer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ultimo februar Regeringen vurderer behovet for en reduktion af bloktilskuddet. Sa-fremt der er behov for en reduktion, vj] en nogle for fordelingen af modregningen blive udmeldc. Endvidere udmeldes i givet fald betin-gelserne for dispensation. Ultimo februar Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilbagemelding pa laneansogninger til puljen vedrorende engangsudgifter til kommunalreformen Ultimo februar Regeringen vurderer behovet for en udsfettelse af frigivelsen af deponerede midler. Medio marts bloktilskud Lebende til sammen- Frist for ansogning om dispensation for reduktion af Sammenfegningskornmunens oversendelse af oplysninger lsgningsudvalget, herunder oplysninger om den gennemsnitlige likvi-ditet over 3 maneder. Lobende Indsendelse af ans0gninger om godkendelse af tiusegsbevillinger til sammenlffigningsudvalget. Sammenlasgningsudvalget har 4 uger til at svare.

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter rammeaftalen Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I 2016 - prisniveau

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Indenrigsministeriet Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Udgiver: Tryk: Indenrigministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12 39

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED

GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED VEJLE AMT. GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED Vejle Amt godkender hewed Porsgaard som socialpzdagogisk opholdssted i henhold ti1 lov om social sellrice $49, stk. 2. Opholdsstedet Porsgaard har

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar GLB REVISION Andelsboliqforeninaen Maltahus IV Arsrapport for 2012/13 54. reqnskabsar StatsautoriseredeRevisorerA/S Kabenliavn Koge glb.dk CVR nr. 30 82 19 63 Ved Veslerport 6,5. 1612 Kabenhavn V. kbh@glb.dk

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere