1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG)"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Orientering om regionens overordnede økonomiske situation (INGEN BILAG) 2. Det økonomiske tilsyn - herunder de opgaveoverdragende myndigheders genåbning af budget Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder Fremtidig webløsning for Region Hovedstaden Udpegning af medlem og stedfortræder til det rådgivende udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet Udpegning af en delegeret og stedfortræder til foreningen til begrænsning af skadeudgifter i kommuner og amter f.m.b.a Valg af formænd for underudvalg Rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Kontraktgodkendelse (fortrolig) 11. Meddelelser fra formanden 242

2 Den 7. februar 2006 FORBEREDELSESUDVALGET SAGNR. 5 DET 0KONOMISKE TILSYN SAGSFREMSTILLING I regionsloven er forberedelsesudvalg tildelt kompetance til at asndre og godkende vaesentlige 0konomiske dispositioner hos de myndigheder, der afgiver opgaver til regionerne. Denne kompetence er udmontet i "Bekendtgorelse om regulering af vassentlige ekonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfellesskab, Hovedstadens Udviklingsrad, Bomholms, Frederiksberg og KJzfbenhavns Kommuner af 20. december 2005." Bekendtg0relsen er vedlagt. I bekendtgorelsens 4-9 er der pa flere omrader fastsat en bekfbsgraense (en bagatelgrasnse) pa 0,5 mio. kr. for godkendelse af vassentlige ekonomiske dispositioner. Forberedelsesudvalget kan fastsastte en lavere beteibsgraense, hvis man skinner, at dispositionerne er af vassentlig okonomisk betydning. Pa et enkelt omrade er der ikke fastsat en bel0bsgra;nse, men forberedelsesudvalget kan fastsastte en sadan pa max. 0,5 mio. kr. Safremt belobsgraensen s^ttes lavere end 0,5 mio. kr. ma det forventes, at et meget stort antal sager skal forelasgges forberedelsesudvalget i Det anbefales, at belobsgraensen pa 0,5 mio. kr. anvendes. Om der skal ske forelasggelse for forberedelsesudvalget afhcenger, af en raekke forhold, herunder karakteren og storrelsen af en 0konomisk dispostion, hvilket skematisk kan afbildes saledes:

3 20

4 Karakter Storrelse Kompetence Tidsfrist Anlaeg Uanset bel0b 1. Rldighedsbelob til anlaegsprojekter - vedr0rende opgaver, som overgar til regionen - afsat pa budget 2006, der udg0r 2. Anlasgsprojekter som if0lge investeringsoversigt eller bevilling straskker sig ind i 2007, og som samlet medforer udgifter pa Over 0,5. mio. kr. Kan krseves nedsat af Forberedelsesudvalget Skal godkendes for ivaerksaettelse Meddelelse om nedsasttelse skal ske inden Ansogning indgives 3. Leje/leasing-aftaler og lignende kontrakter. Indgaelse af aftaler, som indebserer udgiftsmasssige bindinger for 2007 og senere ar med en samlet anlasgsvasrdi pa Over 0,5. mio. kr. Skal godkendes inden indgaelse Ansogning indgives 4. St0tte til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger el. lign. der har til formal at ivasrksaette anlasgs-virksomhed Over 0,5 mio. kr. Skal godkendes inden st0tte ydes Ansogning indgives 5. Positive eller negative till2egsbevillinger til radighedsbelob pa. anlsegsbudgettet for 2006 pa Uanset belob (men bel0bsgrasnse pa 0,5 mio. kr. kan fastsasttes) Skal godkendes inden ivserksasttelse Ansogning indgives 6. Afhasndelse af aktiver, som efter aftale eller beslutning i lienliold til proccdurcloven overtages af anden myndighed Uanset belob Skal godkendcs fe>r afhcendelsen Ans0gning indgi- YCS Drift 7. Bevillinger afsat pa driftsbudgettet for 2006 pa 8. Kontrakter og lign. Beslutninger med virkning for 2006 eller senere, som trseffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med budgettet eller eftcr vcdtagclsen af budgettet for 2006, som vurderes at ville medfore udgifter pa Uanset belob Uanset belob, (men belobsgreense pa 0,5 mio. kr. kan fastsasttes) Kan krseves nedsat af forberedelsesudvalget Kan asndre en beslutning Meddelelse om nedsaettelse skal ske inden Meddelelse om Eendring skal ske mden

5 9. Indgaelse af kontrakter i 2006 som over 0,5 mio. Skal godken- Ansogning indgi- indebasrer udgiftsnieessige bindinger efter kr. des inden ves 1. januar 2007 og udgiftsmsessige konse- indgaelse kvenser pa 10. Positive eller negative tillaegs- Uanset belob Skal godken- Ansogning indgibevillinger til driftsbudgettet for 2006 pa (men belobs- des inden ves grasnse pa 0,5 ivaerksajttelse mio. kr. kan fastsaettes) Vedrorende punkterne 1, 7 og 8 ovenfor skal forberedelsesudvalgets evt. beslutninger meddeles senest den 15. marts Det foreslas, at der pa forberedelsesudvalgets mode den 7. marts 2006 behandles en indstilling herom. For ovrige punkter gselder, at det i bekendtgorelsen er fastlagt, at forberedelsesudvalget senest fire uger efter modtagelse af en ansogning skal meddele sin beslutning. Manglende reaktion sidestilles med en godkendelse. Pa det grundlag foreslas folgende procedure: Forberedelsesudvalgets midlertidige direktion udarbejder og bekendtgor overfor berarte parter tidsplaner for godkendelse af ansogninger set i rela tion til de fastlagte moder i forberedelsesudvalget. Berorte parter sender lobende eventuelle ansogninger om godkendelse til forberedelsesudvalget - og disse foreleegges hurtigst muligt for forberedel sesudvalget. Hvis en ansogning ikke kan na at blive behandlet pa. et mode i forberedel sesudvalget indenfor fristen pa fire uger, bemyndiges formanden for forbe redelsesudvalget til at behandle ansogningen. Ansogning og beslutning forelasgges pa f0rstkommen.de m0de til onentenng for forberedelsesudvalget. Efter 16 i nsevnte bekendtgorelse skal forberedelsesudvalget endvidere fra Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Kobenhavns Kommuner orienteres om okonomien i 2006 for opgaver, der overdrages til Region Hovedstaden. Senest 10. januar skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om budget 2006 med angivelse af nettodriftsudgifter oversigt over kontrakter, der indebaerer udgiftsmacssigc bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgaet i perioden 15. oktober 2005 til 1. januar

6 oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Kobenhavns Kommuner). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger fra Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, Bornholms Regionskommune, FIUR, Frederiksberg Kommune og Kabenhavns Kommune (for sa vidt angar miljoomradet). Senest den 20. i hver efterfolgende maned skal omtalte myndigheder til forberedelsesudvalget oversende oplysninger om opgorelse af akkumuleret bevasgelse pa regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillasgsbevillinger oversigt over kontrakter, der indebasrer udgiftsmasssige bindinger den 1. januar 2007 eller senere, indgaet siden den seneste oversendelse af oplys ninger oversigt over den likvide beholdning (skal ikke indberettes af Bornholms, Frederiksberg og Kjzfbenhavns Kommuner). FORMANDEN ANBEFALER 1. at forretnmgsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget tager orientering om reguleringen af vaesentlige 0konomiske dispositioner i 2006 i Kobenhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms, Frederiksberg og Kefbenhavns Kommuner til efterretning, 2. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget fastholder og fastlaegger den i bekendtgarelsen vedrorende vassentlige okonomiske di spositioner mv. i 2006 fastsatte bagatelgrasnse pa 0,5 mio. kr., herunder at belabsgrasnsen for tillasgsbevillinger og kontrakter, der skal godkendes, fastsasttes til 0,5 mio kr, 3. at forretnmgsudvalget mdstiller, at forberedelsesudvalget godkender den beskrevne procedure for godkendelse af ans0gninger fra de relevante opgaveafgivende myndigheder om godkendelse af vassentlige okonomiske dispositioner, 4. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget anerkender modtagelsen af de oversendte indberetninger af budget, kontrakter og likviditet, 5. at forretningsudvalget indstiller, at forberedelsesudvalget godkender, at der pa forberedelsesudvalgets made den 7. marts behandles en indstilling vedrarende de forhold, hvor forberedelsesudvalget senest den 15. marts 2006 skal meddele berarte parter, hvis der trasffes beslutninger om nedsasttelse af anlasgsbevillinger, driftsbevillinger osv. 23

7 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Tiltradt. John Philip (B), Mads Lebech (C ), Knud Andersen (V) og Pernille Jensen (0) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilagsfortegnelse: 1. Bekendtg0relse om regulering af vaesentlige 0konomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfadlesskab, Hovedstadens Udviklingsrad, Bornholms, Frederiksberg og K0- benhavns Kommuner i 2006 af 20. december Indberetninger af budget mv. den 10. januar 2006 fra K0benhavns Amt, Frederiksborg Amt, H:S, HUR, Bornholms Regionskommune, K0benhavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 3. Oplysninger vedrerende opgaver, der overflyttes til Region Hovedstaden fra Kobenhavns Kommunes Sundhedsforvaltning med underbilag vedr. sygesikringsudgifter. (Bilagene 1-3 vedlagt til Forretningsudvalgets dagsorden 24. januar 2006). Sagsnr: Arkiv:

8 Finansministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Til samdige amtsrad og forberedelsesudvalg 2 1 DEC Amternes budgetter for 2006 Den forelobige opgsrelse af amternes budgetter for 2006 viser et niveau for driftsudgifterne, som er ca. 0,8 mia.kr. hojere end aftalt Dette skal ses i lyset af, at balancetilskuddet til den amtskommunale sektor i 2006 er fastsat, sa der er fuld finansiering til det aftalte udgiftsniveau, herunder engangsudgifter i forbindelse med kommunalreforrnen. Hvis den udgiftsudvikling, der tegner sig i budgetterne, bliver realiseret, vil det vajre et brud pa. aftalen mellem regeringen og Amtsradsforeningen af 11, juni 2005 om amternes okonorni for Aftalen indebasrer en konomisk udvikling i amterne, som er i overensstemmelse med de overordnede samfundsokonomiske malsajtninger. Aftalen indebterer end-videre en betragtelig vsekst pa sundhedsomtadet, som er finansieret fuldt ud, herunder i forbindelse med finansloven. 0konomien i amterne skal derfor bringes tilbage pa sporet fra sommerens aftale. Samtidig vil det i den nuvserende situation med tegn pa kapacitetspres i skonomi-en va:re uholdbart, hvis den offentlige sektor bidtager til yderligere vaekst i efter-spergslen i det omfang, som budgetterne antyder. Udgiftsudviklingen er ogsa problematisk i lyset af den forestaende overgang til en ny kommunal struktur. Det budgetterede serviceniveau giver de overtagende myndighedet et vanskeligt okonomisk udgangspunkt og vil komplicere budget-lffigningen i de kommende ar. Det skal saledes bemajrkes, at der i forhandlingerne om regionernes konomi for 2007 og overferslen af amternes opgaver til de nye regioner vil blive taget udgangspunkt i aftaleniveauet for Regeringen anmoder derfor samtlige amtsrad om at gennemga det samlede budget og foresla tilpasninger med henblik pa, at niveauet for driftsudgifterne i amterne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

9 Regeringen har tillid til, at amtsradene vil k>fte den vigtige opgave, der nu forestar med at sikre overholdelse af aftalen og dermed skabe et bedre fundament for arbejdet i 2006, og at der derfor ikke vil vaare behov for yderligere tiltag, nar revurderingen af budgetterne er afsluttet. Med venlig hilsen Thor Pedersen Lars Lokke Rasmussen

10 Indeniigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Bilag 1 Initiativerifm. amternes budgetter J Der sker en udvidelse af statens og de nyvalgte forberedelsesudvalgs kompeten-cer, sa de overtagende myndigheders okonomiske interesser i hojere grad kan til-godeses. Med de nye regler kan forberedelsesudvalgene paljegge amterne nedsaettelse af samtlige bevillinger pa budgettet for 2006 for sa vidt angar de opgaver, der over-gar til regionerne samt administratioiisomradet. For de samme opgaver vil forberedelsesudvalgene skulle godkende samtlige tulaigsbevillinger. For sa vidt angar de opgaver, der overgar til stat og kommuner, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet skulle godkende samtlige tillfegsbevillinger. For de omrader, der overgar til stat og kommuner, er der imidlertid for st0rstedelens vedkommen-de tale om et fald i det budgetterede udgiftsniveau fra 2005 til For at skabe synlighed om talgrundlaget er vedlagt opgerelser af udviklingen i nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikxingsmedicin, anlaegsniveauet og likviditetsforbruget fra 2005 til 2006 i de enkelte amter. Der er saledes Iagt op til en proces, hvor amteme i dialog med de overtagende myndiglieder, herundet forberedelsesudvalgene og staten, ivasrksastter udarbejdel-sen af tilings bevillinger med henblik pa fremsendelse til godkendelse hos de overtagende myndigheder senest 15, februar. Disse iendringer skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 15. februar, saledes at det er muligt at fa et samlet billede af de justerede amtslige budgetter for De praktiske forhold omkring indberetningen vil blive udmeldt i januar Der vil kunne modregnes et bek>b i statstilskuddet for 2006, safremt rewirderin-gen af budgetteme ikke giver det forudsatte resultat. Belebet vil kunne udgore op til forskellen mellem nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikringsmedicin i de revurderede budgetter og det aftalte niveau for nettodriftsudgifterne eksklusive sygesikringsmedicin. En eventuel modregning vil i praksis have karakter af en reduktion af balancetilskuddet, som er fastsat med henblik pa at sikre fuld frnansiering af det aftalte udgiftsniveau. Safremt det skulle blive aktuelt, vil fordelingen mellem amterne af en sadan modregning kunne forega med udgangspunkt i andelen af beskatningsgrundlaget (bloktilskudsneglen), den relative andel af udgiftsvseksten fra 2005 til 2006 eller en kombination af de to. 21.december2005

11 Der vil ferst blive taget stilling til behovet for og fordelingen af en eventue] bioktilskudsreduktion, nar resultatet af budgettupasningen og dermed omfanget og fordelingen af vaeksten i de reviderede budgefcter er kendt. Der vil i givet fald vssre mulighed for i helt sasrlige tilfaslde at dispensere fra reduktionen inden for en samlet ramme pa baggrund af en konkret ansogning. For at sikre en hensigtsmasssig udvikling i likviditetsbeholdningen skal forberedelsesudvalgene manedligt modtage likviditetsopgorelser baseret pa. lobende 3 maneders gennemsnit. Pa baggrund af disse opgorelser far forberedelsesudvalgene mulighed for at reagere over for amterne. Hertil kommer, at ansogninger om laneadgang til engangsudgifter i forbindelse tried kommunalreformen ferst vil blive behandlet, nar der er skabt et overblik over amternes reviderede budgetter. Pa samme tidspunkt vil det blive vurderet, om der i lyset af resultatet af budgetjusteringerne fortsat er et finansieringsoverskud i amterne, som indebjerer, at det kan overvejes, at amterne afdrager pa. de udskudte novemberrater vedr. indkomstarene 1989 og 1990, hvor der fortsat resterer skyldige belob pa. i alt 0,9 mia. kr. Der la;gges op til en proces som skitseret nedenfor. Deadline Emne Senest 15. febni- Amterne fremsender de revurderede budgetter til ISlvPet og forberear delsesudvalgene. Samtlige tilljegsbeviljinger indberettes til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Marts Marts Marts Marts Lobende Labende Staten forholder sig til amternes forsiag til tilingsbevillinger for sa vidt angar de opgaver, som staten og kommunerne overtager, Forberedelsesudvalgene vurderer frem til 15. marts behovet for yderligere budgetreduktioner. Regeringen vurderer behovet for en reduktion af bloktilskuddet. Safremt der er behov for en reduktion, vil en n gle for fordelingen af modregningen blive udmeldt. Endvidere udmeldes i givet fald betingelserne for dispensation. Indenrigs- og Sundhedsministcriets tilbagemelding pa laneansegninger til puljen vedrorende engangsudgifter til kommunakeformen i forl^ngelse af vurdering af de justerede budgetter. Frist for ansogning om dispensation for teduktion af bloktilskud. Amtet skal oversende oplysninger til hhv. forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder oplysninger om den gennemsnidige likviditet over 3 maneder. Indsendelse af ansogninger om godkendelse af tillffigsbevillinger m.v. til hhv. fotberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der et: 4 ugesrs svarfrist.

12 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansmiaisteriet Bilag2 Tabelforklaring 21.decernber2005 Atntemes budgetter viser en betydelig overskridelse af aftalen for Samlet set er der tale om en vsekst ud over det aftalte pa ca. 0,8 mia. kr, (eksklusive sygesikringsmedicin), jf, label 1,1. Aftalen om amternes ekonomi giver et loft pa de amtskommunaie serviceomrader i 2006 med samlet 0,6 mia.kr. Her kan storstedelen tilskrives sundhedsomradet. I aftalen for amteme er tealvicksten finansietet gennem en foragelse af det statslige bloktilskud med ca. 0,4 mia.kr. og et loft af de statslige puljer med ca. 0,2 mia.kr. for amteme. Tabel 1.1. Nettodriftsudqifter i amteme mv. Mio.kr Budget 2005 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) 05-p! Aftale 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Budget 2006 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Samlet afvigelse mellem aftale 2006 og forelobigt budget Statslige puljer (hele landet) Statsliqe pul[er(hele landet) Det vedlagte tabelmateriale med udgiftsudvikling pa amtsniveau baserer sig pa amternes egne tal, som er indberettet kort tid efter budgetlaegningen. Der er tale om ukorrigerede tal for at give det enkelte amt mulighed for selv at omregne til lokale forhold ud fra kendte tal. For at illustrere aftaleforudsjetningerne er der i tabel 1,2 opregnet fra budget 2005 til aftale 2006 niveau for amteme under et. Udgangspunktet for aftalen for 2006 var amternes budgetter for 2005 (eksklusive sygesikringsmedicin) tillagt den amtslige andel af Bomholms Regionskommune og HUR. Budgetterne for 2005 er herefter opregnet til 2006 pris- og lenniveau, hvil-ket indebserer et left pa godt 2,5 mia.kr. Herefter er indregnet arets mer- og mindreopgaver (eksklusive sygesikringsmedicin) fra lov- og citkulasreprograrnmet svarende til merudgifter pa 16 mio.kr. og muligheden for omprioritering fra medicin til sygehuse pa. 0,4 mia.kr. i Der tillicgges derudover 0,1 mia.kr. til udgiftsniveauet i 2006 som felge af omprioritering fra medicin til sygehuse i Endelig tillasgges den andel af realvteksten i amteme mv. i 2006, som er finansieret via en forogelse af bloktilskuddet svarende til ca. 0,4 mia.kr.

13 Samlet set betyder de aftalte sendringer fra budget 2005 (05-pl) til aftalen for 2006 (06-pl) en vskst i nettodriftsudgifterne (eksklusive sygesikringsmedicin) i Isbende priser pa over 3,4 mia.kr., svarende til 4,3 pet. Denne va:kst pa 4,3 pet. for amterne mv. under et kan sammenlignes med kolonnen i tabelmaterialet, hvor vaeksten i nettodriftsudgifter {eksklusive sygesikringsmedicin) i lobende priser er angivet for det enkelte amt. label 1.2. Nettodriftsudqifterne fra budqet 2005 til aftale 2006 Mio.kr /Endrinq 2006 Budqet (eksklusive syqesikrinqsmedicin oq ststsliqe puljer) PL-opregulering PL-opregulering af sygehuspuljer mv. (hele landet) 44 Ffnansiering (hele landet) -44 Mer- og mindreopgaver (ekskiusive sygesikringsmedicin} 16 Omprioritering fra medicin til sygehuse i Omprioritering fra medicin til sygehuse i Realvajkst (sundhed mv.) 590 Finansiering (skannet ande! af statslige puljer for amter) -206 Samlet vskst fra budget 2005 til aftale 2006 (eksklusive 1 AA~y syqesfkrinqsmedicin oq statsllqe puller) Aftale 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) Budget 2006 {eksklusive sygesikringsmedicin og statslige puljer) fer tilleegsbevillinger Gennemsnitlig budgetteret VEekst i amterne fra budget 2005 til budget 2006 (eksklusive sygesikringsmedicin og statslige 5,3% puljer) Anm.: Inklusive amtslige del af HUR og Bornhoims Regionskommune. Forskel pa sum og deisummer Kilde: indenrigs- oq Sundhedsministeriet, Danmarks Statistik og Finansministeriet. En del af amternes udgifter pa. sundhedsomtadet finansieres via statslige puljer. I aftalen om amternes konomi for 2006 er der taget udgangspunkt i et niveau for de akuvitetsafhsengige sygehuspuljer pa godt 1,2 mia.kr. for hele landet. Puljerne er i aftalen opregnet til 2006 pris- og lonniveau. Hertil er lagt godt 0,2 mia.kr. svarende til den del af realvseksten, sorn finansieres over statslige puljer. Samlet set udgor de statslige puljer pa landsplan ca. 1,5 mia.kr. i 2006.

14 :;, ; ;;..:,.:;; : :;;; Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Bilag3 Udgiftsudvikling i amterne 21.december2005 Mio.kr. ilrets ivl-niveau Ncttodrift firutioanlaeg Likviditet Budget 2005 Budget 2006 Vteksti Vseksu Udgifrer, lndtegtcr, Beholdning Forbrug lobende lobende. endring i endring i primo 2006 i budget pnser pnser lobende lobende 2006 Mio.kr. Pet. pfiker fra pnscr fra BO5-B B06 Amterne i ak S.3% mm mmm HUR, Amtslig del % HUK ,4 % Hywhikiiifg, Bo/ig- Og MiljafttranstaHnittgif Trafik eg ia/mtfruklur ,4 % :::'f! : -j ; :v: >.\.\ i Uittknisning Og KalSur t}0 13& S S,S % ' : " :. : ; : ::. : : : - ; y *~Y-.\&;.i* 4 Sygcktmwsen tig Sjgsiknug (tkskl picditin) : -.V;iV:fy -U-i 5 Stxivl- Og Sundheduwstn '}':.-;'! :- ^k- ' ;'.,- '- 6 Atltitiwlmthti 38} }% II 2,8 % bi-'i'.i"'- ''^:'^ ;.'.i;v-: v"--',',v;,;:^;-:.;'i->,^) Kabcnhavns ami ,3'/«;.-'?: : ^ibs: Byudvikling, Bolig- Og Miljofofanscaltningcr ,9 % ::.:;.;?;. ;:V- : -.: : :- : : 2 Trafik og infrastrukcur ,2% 3 Undervisning Og Kuitur rt 4,5 % 'St 4 Sygeliusvfesen og Sygcsikiing (ekskj. medicm) ,6 % &" $ '$& ;, fit" 5 Sociai- Og Sundhedsvasen ,0 % 6 Administration Ml ,5 % Frcderiksborg amt , ,5 % ByudvikJifig, Bolig- Og MiJjoforanstaltninger ,8 % 'f~r-- ^:: ;: : r : '. : ", '. ; :'/. 2 Trafik og infrastrukrur % 'l\!:*& 3 Undervisning Og Kultur fis ,2 % Wi' :V :y ;;"' 4 Sygehu.svmsen og Sygesikring (ekskj. medidn) % 5 Social- Og Sundhedsvaaen !1 1,7% 6 Administration ,0% Roskildc amt SS 219 6,2% Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,1 % 4-2 Trafik og infrastruktur ,2 % ;:;. :' ;: ': : 3 Undervisning Og Kultur ,2 % :.-.-;:-:>- 4 Sygehusvaisen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,3 'A 5 Social- Og Sundhtdsvajsen !4 3,8 % 6 Administration ,3 % i.:rhi;- O i^ : : ; : 'S : ; ; ' : - : :.Vv' ', ':'.>j,v/ji ;. Vests jasllands amt S.1B ,6 % Byudvikling, Bolig- Og Miljoforaiistaltninger ,2 % 2 Trafik og jnfmstruktur ,6% v.r:^"* ': : ;:!", ^M-T-V. 3 Undurvisning Og Kultur ,0% f:;;:;; : ; : :jfl;" 4 Sygehusvxsen og Sygesikring {t-kskl. fnedicin) 3.6) ,6 % 5 Social- Og Sundliedsvasen ,0 % y.i: : [: : ' : ':,rv: :: -: 6 Administration %

15 ... ' : : - :. ;. : : ; - :. - ; : Mio.kr. arets P/L-nivcau Ncttodrift Bruttoanbcg Likviditct Budget 2(105 Budget 2006 Vaikst i V»kst i Udgiftcr, fndtegter, Beholdrung Forbrug lobendc lobende lendring i tfndring i primo 2006 i budget priser pnser lobendc lobende 2006 Mio.kr. Pet. priser fra priser fra B05-B06 H05-B06 Storsmurr; amt ,6% Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltnjnger ,4% 2 Trafik og infrastruktur ,0 % 3 Undervisning Og Kultur ,7 % 4 Sygehusvitsen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,6 % 5 Social- Og Sundhedsv.t:s«n ,7 % 6 Administration ,8 % Fyns amt S ,1 % l: vi;i- ''. '. "Vs ci- ' ''.' "v ".!:: - i*}? L 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,0% 2 Trafik og infrastruktur ,5 % 3 Uncicrvisniug Og Kultur ,3 % 4 Sygehtisvassen og Sygesikring (cksk!. medicin) ,6 % '. "..'. '..'..':"."..'.! " : :.V:".V.. ''-' ' ''.' 5 Social- Og Surtdhedsvtesen ,9 % t'-'+ -'j i ii'^:i:'i'"^ '.-:.'i! '." ; ''!:!"' " ' ''" 6 Administration ,6 % Sfsnderjyllands amt ,8 % KW^'a4fc" : i^i :!r9: Byudvikling, Bolig- Og tvfiljoforanscaltninger ,5 % 2 Trafik og infrascruktur ,6% ; ; ::.;h::f,v :.;;:'V:. :: r :V ;.-. ; ;:fv::.:- 3 Undervisning Og ffultur ,0 % 4:'-: V : --V;; :: ::;;:K ; :; J;;: ;:;;:;.-- 4 Sygehusvitsen og Sygcsikring (ekskl. medicin) ,9 % ^ V/'.:^:;v':V i '''k'''.' :: f' 5 Social- Og Sundhedsvascn ,1 % 6 Administration ,1 % Ribc amt ,1 % Byudvikiing, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,3% 2 Trafik og infrastruktur Undcrvisning Og Ktiltur ,2% 4 Sygehusvssen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,8 % v'j:j:': iivi J :';:V""w:y;.;r.it;;^ 5 Social- Og Sundhetlsvaisen ,5 % :.':;.;::.: : '. : '.:i-:!';,v v: "- : ;." : -'s; : (> Administration ,2% Vejle amt ,9 % ^:: :i! -'S;-,l^i:''-:.'";ih : -:': : -2fi:, Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,5 % ' 1 i i :.-" " : -. -"v?.v?. : : : : 2 Trafik og infrastruktur ,6 % 3 Undervisning Og Kulcur ,9 % 4 Sygehusvx'seti og Sygesikring (ekskl. medicin) ,7 % 5 Social- Og SundhedsvKSen ,4 % '. ; b4 : :'W ; -i-«i::fc' ( ' 6 Administration ,7 % Ringkjflbing amt ,8 % Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger ,2 %.: : : V' : h^:'/ :. : i ia- v/.v; ;-'p" : -:.' - ;> : ' ;:.:' 2 Trafik og infrascruktur ,9% 3 Undervisning Og Kultur % 4 SygehusviBsen og Sygesikring (ekskl. medicin) ,4 % 5 Social- Og Sundhedsvasen ,2 % 6 Administration ,5 %

16 Mio.kr. arets P/L-niveau Nettodrift Brunaanteg Likviditct Budget 2005 Budget 2006 Va:kst i Vskst i Udgifter, Indtx'gtcr, Beholdning Forbrug lobende lobende Ecndringi sndring i primo 2006 i budget priser pnser lobende lobende 2006 Mio.kr. Pet. priser fra priser fra B05-B06 B05-B06 Arhus amt ,8 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltrunger !0-22,4 % 2 Trafsk og infmstruktur ,(5 % 3 Undervisning Og Kultur ,0 % % ;,>«'.',?,.;/; '. :;! 4 Sygchusvawen og Sygesikring (ekskl. medicin} fi ,2 % 5 Social- Og Sundhedsvajson ,8 % 6 Administration ,5 % iliii mm0 Viborg amt ,3 % 8111 «ii«4 0 Byudvikling, Bolig- Og MiljoforanstaStninger 3B % 2 Trafik og infrastruktur ,2 % iiis 3 Undervisning Og Kultur ,7 % BRASS iiili <f Sygehusva;sen og Sygesikring (ekskl. medicin} ,7 % 5 Social- Og Sundhcdsvicsen ,1 % 6 Administration % Nordjyllands amt ,0 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljoforanstaltninger % 2 TrafiJ; og infcistniklur ,rt % 3 Undervisning Og Kultur ,6 % 4 Sygchusvssen ng Sygesikring {ekskl. medicin) ,8 % 5 Social- Og Sundhedsvasen ,9% iaaif 6 Administration ,5 %?*&&$$ $ Bornholms RE, amislig del & 5,2 % 0 Byudvikling, Bolig- Og Miljofornnstaltninger ,3 % 2 Trafik og infmstniktur I 2,6 % Ilililb liiii masmt 3 Undervisning Og Kultur > 2,2% 4 Sygehusvstsen og Sygesikring {ekskl. medicin} ,3 % 5 Soda!- Og Sundhedsvasen ,8 % 6 Administration ,0 % ftsssffl Bomhalms RK 2.48S ,0% -S 35 0 Byudriki'ng, Ba/i^ Og fvulpforanstaltiiiiisfr } ,5 % 2 Trafik rig infraslniktm HO SO 0 0,2 % 3 Undcnistiing Q% Kultur ,8 % 4 Syglmnxmen og Sygesikring (tfakl medicin) ,3 % 5 Social- Og S««ilhedsi«soi 1,020 LOSS 68 6,7% 6 Ailmimslritlion 31! ,5 % HiBi iiii.: Nettodrifoudgifter for amrcrrntr i alt indeholder kun amtslig del af HUR og BRK..'Endring i anja;gsudgifter og lijrviditet«tnklusiv hele HUR og amtslig del af BllK. Arets opgave-, pris- og lonniveau. Ekskl. medicinudgifter pa mio.kr. i budget 20O5 og mio.kr. i budget 200f>. Kilde: Danmarks Stati&tik samt Indenrigs- og Suntihedsrninisttriet.

17 Finansministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Tilsatntlige komtnunalbestyrelser ogsamrnenlsegningsudvalg *} 1 DEC Kommunernes budgetter for 2006 Den forelobige opgorelse af kommunernes budgetter for 2006 viser et niveau for serviceudgifterne, som er godt 2 mia.kr. hojere end aftalt. Det potentielle udgiftsskred er finansieret ved et historisk h jt kasseforbrug pa godt 3 mia.kr. Dette skal ses i lyset af, at balancetilskuddet til kommunerne i 2006 er fastsat, si der er mid finansiering til det aftalte udgiftsniveau, herunder engangsudgifter i forbindelse med kommunakeformen. Hvis den udgiftsudvikiing, der tegner sig i budgetterne, bliver realiseret, vil det vsere et brud pa aftalen mellem regeringen og KL af 10. juni 2005 om kommunernes ekonomi for Aftalen indebserer en okonomisk udvikling i kommunerne, som er i overensstemmelse med de overordnede samfundsekonomiske malsa;tninger. Aftalen indebserer endvidere, at en betydelig del af det samlede raderum til vsekst i de offentiige udgifter makettes kommunerne, og udgiftsloftet i aftalen er finansieret fuldt ud af staten, hvilket er bekrseftet med finanslovsaftalen. Den kommunale ekonomi skal derfor bringes tilbage pa sporet fra sommerens aftale. Samtidig vil det i den nuvaareiide situation med tegn pa kapacitetspres i konomien vsere uholdbart, hvis den offentlige sektor bidrager til yderligere vskst i eftersporgslen i det omfang, som budgetterne antyder, Udgiftsudviklingen er ogsa problematisk, fordi den nye kommunale struktur er en af historiens storste og vigtigste reformer af den offentlige sektor. Det budgetterede serviceniveau og kasseforbrug giver de nye kommuner et darligt okonomisk udgangspunkt og vil komplicere budgetlsegningen i de kommende ar. Det skal saledes bemserkes, at der i forhandlingerne om kommunernes okonomi for 2007 vil blive taget udgangspunkt i det aftalte niveau for serviceudgifterne i Regeringen anmoder derfor samtlige kommuner om at gennemga og tilpasse budgetterne med henblik pa, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer

Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer Redegørelse fra det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering BETÆNKNING NR. 1033 Marts 1985 ISBN 87-503-5446-9

Læs mere

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010 Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 21. marts 2006 Åbent: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere