Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund"

Transkript

1 Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 9. december 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale 08 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Aase Stamp Jørgensen TR for HK Videreuddannelse og praksisudvikling Bo Møller Pedersen TR AC - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC Videreuddannelse og praksisudvikling og F&I Jørgen Markussen TR for 3F Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Niels Grønbæk Nielsen Vicedirektør Ulla Mulbjerg - Vicedirektør Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Søren Pedersen Vicedirektør Jan Michael Laursen Uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Jelling Deltager i pkt. 5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Afbud: Helle Guldborg Nielsen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Jørgen Hansen Chef for Undervisningsmidler, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed Observatør: HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen HR og Kommunikation side 1/11

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Nye/reviderede politikker/retningslinjer/hjemmelgrundlag (skriftlig orientering) Organisationsændring i UCL (kl ) Temadrøftelse: Fremtidigt HSU (kl )... 4 Pause (kl ) 5. Ledelsesgrundlag herunder tids- og opgaveregistrering (kl ) Økonomi (kl ) Revidering af UCLs seniorpolitik (kl ) Job på særlige vilkår (kl ) Korte punkter (kl ) Nyt fra MOVE 2. Status på bygningsløsninger i UCL 3. UCLs guide til rum og indretning 4. Lønforhandlinger Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen ved University College Lillbælt 6. Nyt fra HAU 7. Mødekalender Eventuelt (kl ) side 2/11

3 1. Godkendelse af dagsorden (kl ) Dagsorden for mødet skal godkendes og punkter under Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Det indstilles, at HSU godkender dagsordenen. 2. Nye/reviderede politikker/retningslinjer/hjemmelgrundlag (skriftlig orientering) Centrale aftaler: Finansministeriet og håndværkerorganisationerne har indgået ny organisationsaftale for håndværkere. Læs her. Finansministeriet udsender cirkulære om ændring af cirkulæret for tillidsrepræsentanter i staten mv. Læs her. Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) har indgået organisationsaftale for Ledere under CO10's forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner. Læs her. Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer har indgået Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO- S-fællesoverenskomsten). Læs her. Lokale aftaler: Revision af UCL's ph.d. strategi (vedtaget i HSU ) Docentpolitik i UCL (vedtaget i HSU ) Handleplan for kompetencestrategi (TAP) (vedtaget i HSU ) 3. Organisationsændring i UCL (kl ) Efter sidste HSU møde og bestyrelsens tilslutning til organisationsændringen har Vicedirektørerne udarbejdet beskrivelser for de enkelte områder. Beskrivelserne har været drøftet på seminar mellem vicedirektørerne og direktionen. Vicedirektørernes beskrivelser tager udgangspunkt i følgende temaer: Beskrivelse af forventet organisationsændring i eget område Procesplan for ændringen Succeskriterier Områdets udfordringer side 3/11

4 Forventede gevinstmuligheder i et økonomisk, fagligt, organisatorisk perspektiv Beskrivelserne fremgår af bilag 3.1 i følgende bilag: Bilag A: Området for sundhedsuddannelser Bilag B: Området for pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser Bilag C: Området for tværgående uddannelsesudvikling og kvalitet Bilag D: Området for Undervisningsmidler, konsulentydelser og kompetenceudvikling Beskrivelserne er drøftet i de lokale samarbejdsudvalg. Ved denne drøftelse indgik også et forklæde som direktionen havde udarbejdet med en række vigtige opmærksomhedspunkter omkring organisationsændringen. Se dette i bilag E. Referater fra drøftelserne i de lokale samarbejdsudvalg fremgår af bilag F. Det indstilles, at HSU drøfter organisationsændringen. Bilag 3.1 Organisationsændring i UCL 4. Temadrøftelse: Fremtidigt HSU (kl ) HSU var samlet til temadag 11. november 2013 med konsulent Niels Bundgaard fra Samarbejdssekretariatet som facilitator. Han gennemgik den nye samarbejdsaftale med fokus på, hvad der var nyt i forhold til den gamle aftale. Derefter fulgte arbejde i mindre gruppe med dagens emner: værdier, temaer for HSU og form og afvikling af møderne. Til alle punkter kom relevant og værdifuldt input fra grupperne, som er forsøgt opsamlet i bilag 4.1. Der var på mødet stor vilje til fra både medarbejder- og ledelsesside at ændre måden som HSU arbejder på. Begge parter i samarbejdsudvalget var indstillet på at diskutere hvordan udvalget får både mere indflydelse og mere ansvar for løsningen af UCL s opgaver og udfordringer. Og i forlængelse heraf at drøfte, hvilke konsekvenser en ændret rolle får for HSUs måde at arbejde på. Som eksempler på områder, hvor HSU kunne få en ændret opgave blev nævnt budgetlægning og arbejdstilrettelæggelse. Der var bred opbakning til, at et forpligtende samarbejde var vejen frem. Der er behov for, at det foldes mere ud, hvor og hvordan et fælles ansvar og indflydelse kan omsættes i det praktiske arbejde i HSU. Det foreslås at hovedsamarbejdsudvalget udpeger en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter fra ledelses- og medarbejderside, der ud fra kommissorium laver oplæg til første møde i 2014 om, hvilke emner hovedsamarbejdsudvalget skal fokusere på i Der er aftalt der skal ske en revidering af Forretningsorden. Der er udarbejdet et udkast som skal drøftes og tages stilling til på nærværende HSU møde. Det indstilles, at HSU: side 4/11

5 Beslutter de værdier som kendetegnede for arbejdet i HSU Udpeger 4 medlemmer (2+2) til arbejdsgruppe Godkender en ny forretningsorden Samt at HR og kommunikation udarbejder kommissorium til arbejdsgruppen Bilag 4.1 Bilag 4.2 Bilag 4.3 Opsamling på temadagen Revideret forretningsorden for HSU (udkast) Nugældende forretningsorden for HSU PAUSE, kl Ledelsesgrundlag herunder tids- og opgaveregistrering (kl ) På grundlag af aftale i Hovedsamarbejdsudvalget fra juni 2013 er der i perioden 1. november 2013 til 19. november 2013 gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt alle uddannelsesfaglige medarbejdere ved UCL. Undersøgelsen er forløbet som planlagt, dog med enkelte tekniske vanskeligheder og blot med 52,5% deltagelse. Der har efterfølgende været en god dialog i TaskForce om procesforløbet samt, det billede resultatet viser. Formålet med undersøgelsen har været, at afdække de uddannelsesfaglige medarbejderes opfattelse af, hvordan det nye tidsregistreringssystem fungerer, og hvordan implementeringen af det nye ledelsesgrundlag forløber Undersøgelsen viser, at der er stor forskel mellem medarbejderes vurdering af, hvorledes ledelsesgrundlaget understøtter de angivne 4 principper. Resultaterne viser endvidere, at der opleves forskellige vanskeligheder med implementeringen af ledelsesgrundlaget. Nogle væsentlige tilkendegivelser i undersøgelsen: Mange tilkendegiver, at planlægning af arbejdstilrettelæggelsen ikke er hensigtsmæssigt understøttet af ledelsesgrundlaget. Færre oplever vanskeligheder med opgavesammensætning og varsling. Oplevelsen af ledelsesmæssig tillid til medarbejderens professionelle vurdering er ganske høj. Ganske mange tilkendegiver, at opgavefordelingen er hensigtsmæssigt sammensat såvel geografisk som opgavemæssigt og baseret på dialog mellem leder og medarbejdere. Kun få svar tilkendegiver, at arbejdstilrettelæggelsen understøtter nytænkning og udvikling af undervisning med varierede tilbud til studerende. side 5/11

6 Flertallet svarer, at tidsregisteringsværktøjet hverken fungerer som et støtteværktøj for egen tidsanvendelse, eller anvendes til dialog omkring opgavesammensætning eller ændringer til den planlagte tidsramme. Kommentarerne tyder på, at ganske mange medarbejdere føler sig forpligtet på en detaljeret tidsregistrering, som man ikke oplever anvendelig i hverken egen arbejdstilrettelæggelse eller i dialogen med ledelsen. Det indstilles til HSU: At hovedrapportens resultater drøftes At lokale delrapporter udsendes og efterfølgende drøftes i LSU med udgangspunkt i et antal fælles temaer samt derudover at drøfte særlige lokale forhold vedrørende implementeringen af ledelsesgrundlaget. For hvert tema opstilles en handleplan. Drøftelserne bør baseres på såvel lokale svar i Mini-APV som øvrige erfaringer fra anvendelsen af ledelsesgrundlaget siden august Som fælles temaer for LSU drøftelserne foreslås: a) I hvilken udstrækning forstår og accepterer medarbejderne principperne i det nye ledelsesgrundlag? b) Hvilke vanskeligheder og udfordringer opleves ved implementeringen af ledelsesgrundlaget i afdelingen? c) Hvilke initiativer kan respektivt ledelse og tillidsrepræsentanterne iværksætte for at mindske disse vanskeligheder og udfordringer? d) Hvilke initiativer har bedst bidraget til medarbejdernes accept og medvirken til implementering af ledelsesgrundlaget? Tilbagemeldingerne vedr. de fælles temaer behandles efterfølgende i TaskForce februar 2014 og der udformes en indstilling til HSU m.h.p. eventuelle fælles initiativer. Bilag 5.1 Generel rapport vedr. Ledelsesgrundlaget 6. Økonomi (kl ) 1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2013 Budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2013 viser et overskud på 27,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 12,6 mio. kr. Den positive budgetafvigelse fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 15,7 14,3 1,4 F&I, EVU og CFU 6,0 3,0 3,0 Fælles ledelse og administration 3,7 0,3 3,4 Fælles finansierede omkostninger 1,9-2,5 4,4 Fælles puljer 0,0-2,5 2,5 side 6/11

7 Samlet budgetafvigelse 27,3 12,6 14,7 Der er udarbejdet et estimat for årsresultat 2013 pr. 30. september 2013 og viser et overskud i størrelsesordenen 21 til 25 mio. kr., hvilket ligger over det budgetterede årsresultat på 17,1 mio. kr. Der er i vedlagte notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af regnskabet efter 3. kvartal Det indstilles, at HSU drøfter og tager perioderegnskabet og estimatet for årsresultat for 2013 til efterretning. Bilag Regnskab efter 3. kvartal 2013 Bilag Notat til regnskabet efter 3. kvartal Budget 2014 Budget 2014 består af et resultatbudget for 2014, et budget for overslagsårene og et investeringsbudget samt en oplistning af budgetmæssige opmærksomhedspunkter på kort og lang sigt. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforudsætningerne for budget 2013 kombineret med en række politiske aftaler på nationalt niveau. Ændringer i budgetforudsætningerne til budget 2014 i forhold til budget 2013 er beskrevet i bemærkningerne. Det budgetterede resultat for 2014 viser et overskud på 14,6 mio. kr. set i forhold til en samlet omsætning på 566,5 mio. kr. Det budgetterede overskud er mindre end det realiserede overskud i 2012 på 28,1 mio. kr. og det estimerede overskud for 2013 på 20,9 mio. kr. Budget 2014 opfylder opsparingskravet til Campusløsning på 14,6 mio. kr. UCL står over for en række udfordringer i overslagsårene i forhold til udsigten til større usikkerhed om de økonomiske rammer i form af faldende taxametre, som betyder en faldende omsætning i overslagsårerne trods stigende STÅ-produktion. Som kompensation for den faldende omsætning er der indarbejdet tilpasninger af drifts- og personaleomkostninger. Tilpasningen er ikke udmøntet konkret, men vil blive foretaget, når den igangværende organisationsændring er på plads. Der er gennem aftalen om Finansloven for 2013 udmøntet midler til udvikling og evidensbasering for en 3-årig periode. Aftalen er i forbindelse med forslag til finansloven for 2014 forlænget til også at gælde for UCL s andel af de udmeldte midler udgør 29,4 mio. kr. Tilskuddet er videreført i 2017 som en budgetmæssig forudsætning fastlagt af direktionen. Direktionen vil fortsat prioritere effektive drifts- og investeringstiltag, der kan bidrage til at tilpasse omkostningerne til de fremtidige udfordringer. Samtidig vil direktionen arbejde for at adressere de stigende politiske krav om øget fokus på forskning og innovation side 7/11

8 samt udrulningen af studieaktivitetsmodellen med ambitionen om en styrkelse af samspillet med de studerende. Det indstilles, at HSU drøfter udkast til budget 2014 samt budget for overslagsårerne Bilag Udkast til budget Revidering af UCLs seniorpolitik (kl ) HSU besluttede på møde den 4. juni 2012, at der var behov for at revidere den nuværende seniorpolitik i UCL. Udvalget nedsat af HSU, har især arbejdet med fokus på den ændrede pensionsalder og ændrede vilkår i tilbagetrækningsreformen. Fokus var den ændrede pensionsalder og tilbagetrækningsreformen. Udvalget har konstateret at det nuværende cirkulære om aftale om senior-og fratrædelsesordninger af 29. august 2011, endnu ikke er justeret i forhold til de nævnte ændringer. Udvalget har derfor primært tilpasset de nuværende formuleringer til det gældende cirkulære og vil indstille til at seniorpolitikken igen justeres når de politiske aftaler indgår i cirkulæret om senior og fratrædelsesordninger. Udvalgets drøftelser har haft fokus på: Seniorordningen er en skåneaftale, og en aftale om særlige vilkår for medarbejdere. Der er ingen automatiske aftaler. Individuelle aftaler kan indgås. Rammerne i politikken gælder for alle afdelinger i UCL. Senioraftaler skal registreres i / indgå i personaleafdelingen og tillidsrepræsentanterne bør orienteres. Det indstilles, at HSU med henblik på godkendelse, drøfter den reviderede seniorpolitik. Bilag 7.1 UCLs seniorpolitik revideret (udkast) 8. Job på særlige vilkår (kl ) Nedenfor ses oversigt over medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. Der er pr. 3. kvartal 2013 ansat 40 medarbejdere i UCL på særlige vilkår. Dette er to mindre end opgørelsen i Reduktionen skyldes reduktion med en enkelt medarbejder indenfor HK, FOA samt DM, og en stigning med en enkelt medarbejder indenfor 3F. Medarbejdere ansat på særlige vilkår udgør for underviser/konsulenter 1,8 pct. (2 pct. i 2012), mens de på TAP-området udgør 11,7 pct. (12 pct. i 2012). side 8/11

9 Medarbejdere ansat på særlige vilkår pr. 3. kvartal HK 3F FOA Prosa DM Socialrådgivere Håndværkere Radiografrådet DJØF I alt Økonomi & Personale 3 3 HR og Kommunikation 1 1 Bygninger IT-afdelingen 1 1 Fællesområdet 1 1 Bibliotek 3 3 Læreruddannelsen på Fyn PIO Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 1 1 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2 2 Samfundsfaglige uddannelser Radiografuddannelsen 1 1 CFU Videreuddannelse og praksisudvikling 2 2 I alt Kilde: ISOLA Det indstilles, at HSU drøfter oversigten over medarbejdere ansat på særlige vilkår, og tager denne til efterretning. 9. Korte punkter (kl ) 1. Nyt fra MOVE De 6 programmer: Alle programchefer i MOVE har udformet programdefinition og kortlagt gevinster i et perspektiv. På dette grundlag har direktionen godkendt programmernes forventninger til 2014, og udstukket en budgetramme for 2014 på 6 mio. i alt. Der fremsættes 2 calls for 2014, og dertil kan programchefer disponere over egne midler i programmet som del af programmets aktivitet og projektportefølje. De 6 programmer afrapporterer resultater og gevinster til direktionen i januar Status vedr. organisering, bemanding m.m.: side 9/11

10 Organiseringsændring i UCL influerer også på MOVE. Lars Lynge har forladt MOVE og Programmet Innovative og Entreprenørielle kompetencer er i stedet overtaget af Niels Grønbæk Organisationsændringen kan få indflydelse på ledelsesrepræsentation i MOVEs Følgegruppe, fx med ledelsesrepræsentation fra områder i UCL der er svagt repræsenteret i MOVE. 1. call 2014: 26 ansøgninger blev fremsendt med deadline primo oktober (samlet ansøgt sum ca. 5.5 mio.) 14 af disse projekter er indstillet til bevilling og opstart primo Projektlederuddannelse 2013/14: Som led i professionaliseringen af udviklingsaktiviteterne i UCL, er der gennemført en 5 dages projektlederuddannelse for 25 medarbejdere i UCL. Uddannelsen blev gennemført i samarbejde med Rambøll Management. I foråret 2014 gennemføres 2 gennemløb af uddannelsen for yderligere 25 deltagere. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 2. Status på bygningsløsninger i UCL Campus Vejle Den 7. november var der rejsegilde for det nye sundhedshus og dermed også for UCLs kommende campus I Vejle. Byggeriet skrider planmæssigt frem, og man forventer at overtage bygningen den 1. juli Campus Niels Bohrs Allé Den nye lokalplan for Niels Bohrs Allé blev offentliggjort den 15. november. Heraf fremgår det at UCL har mulighed for at bygge Ifølge lokalplanen kan UCL bygge i alt m² på grunden, udover de eksisterende bygninger på m2. UCL har ikke på nuværende tidspunkt behov for så mange ekstra kvadratmeter, men det giver en stor fleksibilitet, hvis man på længere sigt får brug for mere plads. De mange bygninger, der er indtegnet i lokalplanen, er således muligheder og ikke planlagte tilbygninger. Sideløbende med lokalplanen arbejdes der i øjeblikket med at klargøre materialet til det udbud, der forventes offentliggjort i slutningen af 1. kvartal Udover lokalplanen skal der til udbuddet foreligge et oplæg til, hvor mange kvadratmeter, der skal bygges til. Desuden skal der være et udkast til renoveringen af de eksisterende bygninger. I udbudsmaterialet vil også indgå et forslag til, hvordan uddannelser og aktiviteter placere. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 3. UCLs guide til rum og indretning Guiden har nu været til kommentering i organisationen, og det har kun givet anledning til mindre sproglige og visuelle korrektioner. Udover at få indarbejdet korrektionerne så side 10/11

11 skal guidens layout tilrettes, så det matcher UCLs design for publikationer. Dette arbejde forventes afsluttet medio december. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 4. Lønforhandlinger 2014 I Budget 2014, er der reserveret midler til lønforhandlinger 2014 inden for en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension Der er udarbejdet et oplæg til tidsplan og opgavefordeling for forhandlingerne i Det indstilles, at HSU godkender tidsplan og opgavefordeling for lønforhandlinger Bilag Tidsplan og opgavefordeling for lønforhandlinger Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen ved University College Lillebælt mundtlig orientering v./erik Knudsen Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 6. Nyt fra HAU mundtlig orientering v./allan Kjær Hansen Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. 7. Mødekalender 2014 Den 24. marts 2014, kl (Soldalen) Den 16. juni 2014, kl (Blangstedgårdsvej) Den 22. september 2014, kl (Soldalen) Den 10. november 2014, kl temadag (Soldalen) Den 15. december 2014, kl (Blangstedgårdsvej) Det indstilles, at HSU godkender mødekalender for Eventuelt (kl ) side 11/11

12 Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Journalnummer Dokumentnavn Dokumentnummer Ledelsessekretariatet 14-november-2013 TWHV bilag A sundhed Bilag A sundhed 1. Udfoldelse af vicedirektørområdet - Sundhedsuddannelser Ansattes navn (forudfyldt) Søren William Pedersen Opgaver og ansvar ( forudfyldt) Vicedirektøren for Sundhedsuddannelser har en nøglerolle i realiseringen af de strategiske mål for UCL. Samtidig har vicedirektøren ansvaret for at skabe en sammenhængende organisering af sundhedsuddannelserne i UCL, der kan matche de fremadrettede udfordringer. Vicedirektøren skal stå i spidsen for omlægningen fra søjleopdelte afdelinger til en samlet tilgang til sundhedsuddannelser, hvor der er fokus på høj faglighed og tværgående samarbejdsflader internt som eksternt. Vicedirektøren har det overordnede økonomiske, faglige og personalemæssige ansvar i samtlige sundhedsuddannelser i UCL. Uddannelserne er placeret i Vejle, Odense og Svendborg. Vicedirektøren er Campusansvarlig for Campus Vejle med satellit i Jelling. Personale ( forudfyldt) Der er aktuelt følgende ledelsesmæssige ressourcer tilknyttet: Uddannelseschef, fysioterapeutuddannelsen Uddannelseschef, ergoterapeutuddannelsen Uddannelseschef, radiografuddannelsen Uddannelseschef, bioanalytikeruddannelsen Uddannelseschef, sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Uddannelseschef, sygeplejerskeuddannelsen Odense Uddannelseschef, sygeplejerskeuddannelsen Vejle Birgitte Ebbe Mathiesen Jette Rasmussen Marianne Gellert Olesen Aino Elmegaard Larsen Helle Majbritt Stryhn Lena Busch Nielsen Lone Hougaard Området omfatter aktuelt følgende medarbejdere: Årsværk i alt Antal personer Sygeplejerskeudd. i Odense 40,01 47 Sygeplejerskeudd. i Svedborg 10,62 14 Sygeplejerskeudd. i Vejle 32,95 36 Ergoterapeutuddannelsen 11,88 13 Fysioterapeutuddannelsen 17,08 18 side 1/13

13 Radiografuddannelsen 20,82 20 Bioanalytikeruddannelsen 4,80 7 Sundhedsuddannelserne fælles 6,60 9 Området for sundhedsuddannelser 144, Reference (forudfyldt) Stillingen refererer til Uddannelsesdirektør, Jørgen Thorslund. MOVE program ( forudfyldt) Vicedirektøren er programchef for Nye Teknologier i praksis og er gevinstrealiseringsansvarlig for eget område Betingelser ( forudfyldt) Den ledelsesmæssige nye organisering skal medføre en reduktion i udgifterne på niveau 3 ledelse i UCL med minimum 10 % fra Der er kun et ledelseslag under vicedirektøren. Der skal indgå overvejelser om ledelsesfunktioner på tværs af nuværende uddannelsesområder/afdelinger, medarbejdergrupper og lokationer. Der etableres en ledelsesfunktion for professionsuddannelsesspecifik forskning og innovation i de tre store driftsområder Vision for området Herunder imødegåelse af væsentlige samfundsmæssige udfordringer Missionen for Området for Sundhedsuddannelser er, at bidrage til at skabe fremtidens velfærd i Danmark og løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer og sundhedsydelser gennem: Uddannelse af sundhedsfaglige professionsbachelorer indenfor ergoterapi, fysioterapi, medicinsk bioanalyse, radiografi og sygepleje. Tværgående uddannelsesudvikling og udvikling af en særlig professionsdidaktik. Medvirken til sundhedsprofessionelles postgraduate kompetenceudvikling. Udførelse af anvendelsesorienteret forsknings- og innovationsaktiviteter. Visionen er, at Området for Sundhedsuddannelser i UCL i 2017, er kendt som en kompetent videnorganisation og en attraktiv samarbejdspartner der: Sætter fremtidens professionsudøvere i besiddelse af kompetencer til, at agere professionelt i et samfund og sundhedsvæsen der er under konstant forandring, og som kan medvirke til udvikling af Next Practice i forhold til fremtidens velfærdsudfordringer. Baserer aktiviteterne på de nyeste teknologier, den bedste 1 viden og læring gennem udvikling og innovation. Bidrager til udvikling og forbedring af velfærdssamfundets og sundhedsvæsenets ydelser via anvendelsesorienteret forskning og videnproduktion. Fokuserer på borgerinddragelse og nye samarbejdsformer mellem den offentlige sektor, private virksomheder og det civile samfund. Fungerer som vækstforum for udvikling af fremtidens sundhedsprofessionelle i mødet mellem 1 Den bedste viden omfatter viden i et kontinuum fra forskningsbaseret viden, erfaringsbaseret viden, borgerens oplevel- ser og medvirken til konteksten. side 2

14 professionsfelterne og Professionshøjskolen og mellem Uddannelse, praksis og forskning. Visionen er begrundet i følgende samfundsmæssige udfordringer: Udviklingen i sundhedsvæsenet er i dette årti i særlig grad karakteriseret ved store strukturændringer og hastige forandringer. Der sker en øget specialisering og en optimering af de enkelte patientforløb med korte intensive hospitalsforløb i højt specialiserede afdelinger med opfølgning i de kommunale sundhedscentre, til sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser i borgerens eget hjem. Der ses samtidigt en opgaveglidning mellem professioner og en ændret sektoriel arbejdsdeling mellem kommuner og regioner. Borgerinvolvering og samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører er centralt. Det medfører et særligt fokus på overgange i sundhedsvæsenet og sammenhængende borgerforløb, og dermed et øget behov for såvel et velfungerende tværprofessionelt som et tværsektorielt samarbejde mellem aktørerne i sundhedsvæsenet. De sundhedsprofessionelle skal i større udstrækning kunne fungere som forløbskoordinator, konsulent og organisator i de sammenhængende patientforløb. Den medicinske og teknologiske viden og udvikling er accelererende, og velfærds- og sundhedsteknologier vil være en integreret del af hverdagen for såvel borgeren som sundhedspersonalet. Avancerede teknologier vil i større udstrækning blive anvendt til at kunne vurdere og prioritere borgeren på distancen. Handletvangen og evnen til at handle adækvat ved sygdom og funktionssvigt er stor. Det forudsætter sundhedsprofessionelle der kan foretage skarpe observationer af borgeren, også i acutte og livstruende situationer og som kan analysere komplekse situationer præcist, systematisk og fyldestgørende. Der er samtidig et skærpet fokus på at reducere utilsigtede hændelser og dermed en øget patientsikkerhed. Viden tilvæksten er enorm, og det forventes at sundhedsydelserne skal være evidensbaserede og bygge på den bedste praksis på området. En større del af indsatsen overfor de kronisk syge borgere skal håndteres i det nære sundhedsvæsen. Det kommunale sundhedsvæsen skal løse flere opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering og forskning. Flere borgere med komplekse og kroniske sygdomsforløb skal have pleje og behandling i eget hjem, bl.a. via brug af avanceret medicinsk og teknologisk udstyr. Den nye borgerrolle, borgerinddragelse og nye borgerrettede løsninger kalder på nye kompetencer hos fremtidens professionsudøvere. De skal blandt andet have stærke kommunikations- og formidlingskompetencer. Denne kontekst har en række stærke implikationer for aktiviteterne i Området for Sundhedsuddannelser. Strategiske mål Strategiske mål for vicedirektørområdet De strategiske målsætninger er, at Området for Sundhedsuddannelser: Fokuserer på værdiskabende uddannelsesudvikling der imødekommer behovet for differentierede uddannelses- og læringstilbud, uddannelsestoninger, internationalisering, study support- og talentprogrammer, innovative studie-og læringsformer og teknologiunderstøttet undervisning. Bidrager til anvendelsesorienteret forskning og videnproduktion og anerkendes som en kvalificeret medspiller i udvikling og forbedring af velfærdssamfundets og sundhedsvæsenets ydelser til gavn for borgeren. Bidrager til innovativ samskabende og tværgående uddannelsesudvikling på tværs af kompetenceenheder og kerneopgaver og/eller UCL`s øvrige vicedirektørområder. Fungerer som en kompetent klyngeorganisation der har fokus på værdiskabende samarbejdsaktiviteter indenfor udvikling, innovation og kvalitetsforbedringer af kompetenceenhedernes kerneopgaver. Satser på medarbejdernes trivsel, udviklings- og karrierer muligheder samt på strategisk kompetenceudvikling der understøtter målsætninger indenfor forskning, innovation, teknologianvendelse, projektledelse og internationalisering. Er undersøgende og kontinuerligt fokuserende på optimering af driftsfunktioner og processer side 3

15 samt drift af studieaktiviteter på tværs af kompetenceenheder og aktiviteter. Gevinster ved omlægningen på kort og mellemlang sigt Økonomisk effektivisering, kvalitetsforbedringer Drifts- og udviklingssamarbejde skal som udgangspunkt foregå på tværs af alle enheder og aktiviteter eller i mindre interessefællesskaber mellem enheder, hvor der samtidig er fokus på at opnå tværfaglige synergier i form af økonomisk effektivisering og kvalitetsforbedringer. Det er samtidig væsentligt, at fokusere og prioritere ift til de områder hvor de største gevinster kan skabes. Sagens karakter, relevans og potentiale ift til at høste gevinster (økonomiske effektiviseringer og kvalitetsforbedringer) er afgørende for, hvilke kompetenceenheder og lokationer der indgår i et konkret samarbejde. En ledetråd er, at samarbejdsaktiviteterne skal skabe større værdi både for Området for Sundhedsuddannelser og for den enkelte aktør end aktørerne kunne opnå individuelt. Gevinsterne knyttet til de strategiske målsætninger fremgår af det følgende: Gevinster ift omverdenen er, at Området for Sundhedsuddannelser: Udbyder uddannelser og uddannelsesaktiviteter der er attraktive for samfundet og de uddannelsessøgende, og som bidrager til at rekruttere- og fastholde studerende i studiet. Medvirker som aktiv bidragsyder i tværfaglige og praksisnære forsknings- og udviklingsprogrammer i UCL, det Regionale og kommunale sundhedsvæsen, samt i Universitære og internationale forskningsmiljøer. Fungerer som et netværk af praksis, uddannelse og forskning som giver dynamiske nytænkende miljøer i tæt kontakt med brugerne. Er manøvredygtig såvel internt i klyngen som eksternt i en kompleks og foranderlig verden. Bidrager til effektivisering af uddannelsesdriften ift finanslovens krav om besparelser på 20 % ift ledelse og administration indenfor de næste 2-3 år. Midlertidige gevinster: Flere tonings- og talenttilbud til de studerende. Et større og varieret udbud af undervisnings- og studieaktiviteter baseret på blended learning. Flere tværgående valgfagstilbud. Større vidensamarbejde og innovation mellem kompetenceenhederne og flere attraktive karriereveje for adjunkter og lektorer. Flere studerende inddrages i forskningsprojekter og videnproduktion. Flere stærke videnkredsløb i Området for Sundhedsuddannelser, på tværs af afdelinger i UCL og mellem uddannelse, praksis og forskning. Fornyelse og udvikling er indtænkt i alle løsninger mhp at øge innovationskapaciteten. Hurtige testmuligheder af forskellige prototyper for ny praksis. Udbredt facilitering af værdiskabende samspil mellem aktørerne i og uden for klyngen Området for Sundhedsuddannelser. Etablering af flere nye læringsarenaer i samarbejde med eksterne partnere. Gradvis frigørelse af flere ressourcer til kapacitetsopbygning ved effektivisering af driften. Kapacitetsopbygning (kompetencemæssigt) ift forskning, innovation, teknologianvendelse, projektledelse og sproglige kompetence flere tværgående kompetenceforløb. Flere tydelige karriereveje for uddannelsesfaglige medarbejdere. Flere hensigtsmæssige mønstre for arbejds- og ledelsesprocesser som kan gentages. Medarbejderorganisering og decentral ledelsesstruktur Herunder håndtering af forskellige lokationer Sundhedsuddannelserne er kendetegnet ved store lighedspunkter i forhold til opgaveløsning og ramme- side 4

16 vilkår, men også forskellige kulturer og kompetenceprofiler. Det giver mulighed for, at få kompleksiteter og forskellige paradigmer i spil og dermed mulighed for innovativ samskaben. Området for Sundhedsuddannelser organiseres som en klyngeorganisation, der er en fleksibel organisatorisk enhed, der fungerer som facilitator for værdiskabende samspil mellem aktørerne i og udenfor klyngen. Klyngesamarbejdet skal sættes ind i en strategisk sammenhæng med henblik på, at samles om en fælles strategi og mål, som skaber større værdi både for UCL/Området for Sundhedsuddannelser og for den enkelte aktør end aktørerne kunne opnå individuelt. Opgaven er, at skabe og understøtte netværk og aktiviteter mellem klyngens aktører og på tværs af vicedirektørområder inden for uddannelsesdrift og uddannelsesudvikling, forskning og innovation, teknologi og internationalisering. Organisationsdesignet skal skabe optimale rammer for: Forening af faglighed og specialisering med organisatorisk fleksibilitet, tværfaglige processer og tværfaglig opgaveløsning. Systematisk samskabende processer og manøvrering i en kompleks og foranderlig verden. Optimering og udvikling af uddannelsesdriften. Organisationsdesignet beskrives i det følgende. 1. Organisering af medarbejdere i kompetenceenheder Medarbejderne organiseres i en række faglige kompetenceenheder, der har udgangspunkt i de kompetencer der eksisterer i de nuværende sundhedsuddannelser. Medarbejderne ansættes i Området for Sundhedsuddannelser og tilknyttes en af kompetenceenhederne. Medarbejderen løser opgaver indenfor kompetenceenhedens 5 kerneopgaver og opgaver i relation til andre kompetenceenheder. Medarbejderen refererer personalemæssigt til den Uddannelseschef der er ansvarlig for en given kompetenceenhed. Når der løses opgaver udenfor kompetenceenhedens fokus har medarbejderen faglig reference til den Uddannelseschef der er ansvarlig for aktiviteten. Organiseringen kan illustreres som følgende: Som supplement til basisorganisationens kompetenceenheder kan der etableres kompetenceenheder indenfor fagområder, hvor der aktuelt er en begrænset opgavevolumen til fastansættelse af medarbej- side 5

17 dere i et uddannelsesområde eksempelvis: Det Sundhedsvidenskabelige fagområde (farmakologi, sygdomslære, ernæringslære m.m) Det Humanistiske/samfundsvidenskabelige fagområde (psykologi, sociologi m.m). samt kompetenceenheder, der er knyttet til særlige strategiske indsatsområder herunder: Innovation Ny teknologi Forskning Projektledelse M.m Kompetenceenhederne dannes af medarbejdere fra basisorganisationens uddannelsesfaglige medarbejdere suppleret med nye kompetencer der søges tilført indenfor de kommende år. Medarbejderens opgaveportefølje er kendetegnet ved, at der løses opgaver på tværs af basisorganisationens 5 kompetenceenheder og aktiviteter. Medarbejderne har reference til en Uddannelseschef. 2. Ledelsesstruktur og tværgående udviklingsledelse Uddannelseschefer ved Området for Sundhedsuddannelser Uddannelseschefen refererer til vicedirektøren. Overordnet omfatter Uddannelseschefernes ledelsesportefølje følgende ansvarsområder: A. Udviklingsledelse i forhold til særlige strategiske satsninger der går på tværs af områdets kompetenceenheder og kerneopgaver og med koblinger til de øvrige vicedirektørområder. B. Driftsledelse i forhold til funktionsområder der går på tværs af områdets kompetenceenheder og kerneopgaver og med koblinger til de øvrige vicedirektørområder. C. Uddannelsesledelse med et fagligt og pædagogisk ansvar i forhold til uddannelsesopgaven i en eller flere kompetenceenheder. D. Personaleledelse i forhold til medarbejdere i en eller flere kompetenceenheder. E. Økonomisk ansvar i forhold til de tildelte ansvarsområder. F. Indgår i det strategiske Lederråd, og er medansvarlig for den opgaveløsning der er henlagt til Lederrådet. G. Indgår i Lederforum i UCL. Uddannelseschefen har et delegeret ansvar indenfor de førnævnte områder. Uddannelseschefernes opgaveporteføljer fastlægges i fase 1. af den planlagte implementeringsplan og på baggrund af samtaler med den enkelte uddannelseschef (se tids- og procesplan). Ad A: Uddannelseschefens tværgående udviklingsledelse er knyttet til centrale strategiske indsatsområder, der ikke er stationære men afhængige af aktuelle prioriteringer og satsninger. Indsatserne kan foregå på tværs af alle kompetenceenheder, geografier og aktiviteter eller i mindre interessefællesskaber, hvor der samtidig er fokus på at opnå tværfaglige synergier. Satsningerne skal i særlig grad bidrage til innovativ samskaben og tværgående uddannelsesudvikling på tværs af områdets kompetenceenheder og kerneopgaver og/eller UCL`s øvrige vicedirektørområder. De foreløbige bud på tematisk tværgående udviklingsledelse er: Forskning Innovation Ny teknologi Kompetenceudvikling side 6

18 Internationalisering Uddannelsesudvikling. De konkrete udviklingsopgaver løses ved en projektorganisering med medarbejdere fra kompetenceenhederne. Uddannelseschefen er ansvarlig for udviklingsledelse på tværs af kompetenceenheder, og fungerer desuden som bindeled til UCL`s øvrige vicedirektørområder. Uddannelseschefen udarbejder en strategiplan for området der besluttes i det strategiske Lederråd. Ad B: Uddannelseschefens tværgående driftsansvar er knyttet til udvalgte funktionsområder. Hensigten er dels, at optimere driften af centrale funktionsområder på tværs af kompetenceenheder og aktiviteter og herunder skabe hensigtsmæssige mønstre for arbejds- og ledelsesprocesser som kan gentages (work flow), og dels at frigøre Uddannelsescheferne for en række administrative ledelsesopgaver mhp at skabe ledelseskraft til tværgående uddannelsesudvikling. De tværgående funktionsområder kan ledes af en funktionsansvarlig medarbejder med reference til en Uddannelseschef. Uddannelseschefen og/eller den funktionsansvarlige fungerer desuden som bindeled til UCL`s øvrige vicedirektørområder. De foreløbige bud på tværgående driftsområder (funktionsområder) er følgende: Internationalisering Akkreditering og kvalitetssikring Informations- og kommunikationsteknologi Ledelsessupport og ressourcestyring Tværgående uddannelsesdrift (herunder tværgående planlægning, årsplanlægning, semesterplanlægning, samlæsning på tværs, blended learning m.m) Campusleder Blangstedgaardsvej. Inden driftsområderne etableres, skal der foretages en nærmere analyse af hvilke drifts- og funktionsområder som det vil være formålstjenligt at etablere som tværgående. Uddannelseschefen/den funktionsansvarlige udarbejder en strategiplan for området der besluttes i det strategiske Lederråd. Ad F: Det strategiske Lederråd består af vicedirektøren samt områdets Uddannelseschefer. Formålet med Lederrådet er, at skabe optimale rammer for innovation, videndeling og vækst samt sikre handlekraft og fremdrift i det tværgående samarbejde mellem områdets kompetenceenheder, udviklingsspor, driftsområder og aktiviteter, vicedirektørområder og UCL som helhed. Lederrådet skal i særlig grad fokusere på: Prioritering af- og træffe strategiske og taktiske beslutninger i forhold til udvikling og drift af Området for Sundhedsuddannelser. Fælles og koordinerede løsninger på tværgående udfordringer samt skabelse af sammenhængskraft og synergier (fagligt, pædagogisk og ressourcemæssigt). Facilitering af samskabende processer på tværs af områdets kompetenceenheder, aktiviteter og vicedirektørområder. Effektivisering og kvalitetsudvikling af områdets administrative processer og uddannelsesdrift. Handlekraft og fremdrift i det tværgående samarbejde samt udfoldelse af områdets potentiale. De enkelte medlemmer af lederrådet forbereder sager til behandling i Lederrådet. side 7

19 3. Teamledelse, projektledelse og funktionsansvarlige Teamledelse Organiseringen af Kompetenceenhederne i Området for Sundhedsuddannelser bygger på værdierne i teamorganisering. Et team kan eksempelvis omfatte uddannelsesteam, modulteams, fagteam, projektteam m.m. Et team er en integreret del af Området for Sundhedsuddannelser, der har ansvaret for at være orienteret mod helheden. Teamorganisering er karakteriseret af indrestyring og autonomi, forstået som selvigangsættelse og selvledelse. Til teamorganiseringen kan der tilknyttes faglige og pædagogiske teamledere. Teamlederen har, i tæt samarbejde med Uddannelseschefen, det overordnede ansvar for, at teamet kontinuerligt arbejder med teamets ansvarsområder, drifts- og udviklingsopgaver. Teamlederens ledelsesansvar er fagligt, pædagogisk og ressourcemæssigt og omfatter blandt andet følgende: Koordinering af teamets faglige og pædagogiske opgaveløsning i forhold til drift og udvikling af de opgaver som teamet er ansvarlig for (overblik, prioritering, målrettethed, fremdrift). Fokusering på mål, mening, drive, dynamik, sammenhæng og resultater i teamets arbejde. Have overblik over helheden i teamets virksomhed. Forvalte og dokumentere anvendelsen af ressourcer til drift og udvikling, som teamet bliver tildelt. Projektledelse og projektorganiseret udviklingsarbejde De stigende krav om tværfaglighed og innovation skal blandt andet realiseres ved tværgående projektorganiseret udviklingsarbejde. Projektledelse bliver derfor en central disciplin og en kernekompetence der skal dyrkes, udvikles og anvendes. Der skal skabes en fleksibel stab af medarbejdere der kan varetage projektlederopgaver, og projektledelse skal indgå som en karrierevej for lektorer. Projektlederne rekrutteres fra kompetenceenhederne, der skal understøtte projektarbejdet og levere projektledere til større interne og eksterne tværgående projekter. Funktionsansvarlige Til de tværgående driftsenheder tilknyttes der en funktionsansvarlig medarbejder. I forhold til funktionsområder i de enkelte Kompetenceenheder, hvor det ikke giver mening at etablere en tværgående driftsenhed, kan Uddannelseschefen ligeledes delegere ansvar og kompetence til en funktionsansvarlig medarbejder. Ansvarsområdet præciseres i en funktionsbeskrivelse hvor der indgår mål, opgaver, ansvar og kompetence, budget og økonomi samt reference. 4. Samarbejdsorganisationen TR struktur TR strukturen følger beslutninger vedrørende TR strukturen i UCL. Med henblik på, at styrke medarbejderindflydelsen og et konstruktivt samarbejde mellem TR gruppen og Ledelsesteamet afholdes der fællesmøder mellem tillidsrepræsentanterne, repræsentanter fra Uddannelseschefer og vicedirektøren 2 gange halvårligt og efter behov. Formålet med møderne er, at understøtte realisering af områdets strategier og målsætninger og et godt arbejdsmiljø. Fokus er gensidig orientering om og drøftelse af forhold af væsentlig af betydning for medarbejderne, arbejdspladsen og arbejdsmiljøet herunder: Strategiske mål og tiltag og perspektiver for medarbejderne og organisationen Sammenhæng mellem strategiske mål og personalepolitikken side 8

20 Forhold som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde områdets strategiske målsætninger. M.m. Beslutninger vedrørende de nævnte forhold træffes i LSU. LSU ved Området for Sundhedsuddannelser Der etableres èt LSU der oprettes og fungerer i henhold til cirkulære om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten, LSU sammensættes som følgende: Vicedirektøren (formand for udvalget) 2 Uddannelseschefer 5 repræsentanter fra de faglige organisationer. I sammensætning af udvalget skal der indgå hensyn til repræsentation fra de geografiske lokationer og medarbejdergruppernes størrelse. Repræsentationen fra de faglige organisationer går på skift fra valgperiode til valgperiode. Det skal senere afklares om LSU og LAU skal sammenlægges. Ledelsesmæssig forankring af forskning og innovation Bud på mål og retning på lokalt niveau Afsnittet skal ses som ansatser til en forskningsstrategi for Området for Sundhedsuddannelser i UCL. Strategien skal udvikles i samarbejde med UCL`s videnmiljøer USIS og Velfærdsteknologi der er de primære samarbejdspartnere i FI. Målet er, at strategierne er komplementære med fælles delmængder. Strategien skal omfatter professionsspecifik forskning. Projektaktiviteterne har udgangspunkt i monoprofessionel professionsudvikling komplementeret med et professionsoverskridende eller tværprofessionelt perspektiv. Projekterne skal kunne henføres til Notat om rammesætning af professionshøjskolernes udviklingsindsats (Frascatimanualen). Det er desuden afgørende, at studerende medinddrages som aktører i alle former for projekter der har fokus på videns udvikling og vidensformidling. Professionsdidaktiske forskningsprojekter afvikles i samarbejde med vicedirektørområdet Tværgående Uddannelsesudvikling. Formål med forskningsstrategien Formålet med forskningsstrategien er, at Området for Sundhedsuddannelser i UCL bidrager til anvendelsesorienteret forskning og videnproduktion og anerkendes som en kvalificeret medspiller i udvikling og forbedring af velfærdssamfundets og sundhedsvæsenets ydelser. Målene er, at Området for Sundhedsuddannelser i UCL i samarbejde med UCL`s vidensmiljøer (herunder USIS og Velfærdsteknologi): Medvirker som aktiv bidragsyder i tværfaglige og praksisnære forsknings- og udviklingsprogrammer i UCL, det Regionale og kommunale sundhedsvæsen, samt i Universitære og internationale forskningsmiljøer. Bidrager til udvikling af stærke forsknings- og udviklingsmiljøer internt i UCL, og arbejder for at aktiviteterne forankres i stabile og bæredygtige faglige grupper og netværk. Er proaktiv i forhold til etablering af samarbejds- og partnerskabsaftaler med eksterne partnere der understøtter etableringen af tværfaglige forskningssamarbejder og bidrager til en mere effektiv problemløsning og anvendelsespotentiale. Har et stærkt fokus på inddragelse af studerende i forskningsprojekter herunder på optimering af stærke videnkredsløb internt i UCL og mellem uddannelse, praksis og forskning. Strategiske forskningstemaer: side 9

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag

1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1. APV som resultat af det nye ledelsesgrundlag 1.1. Baggrund På grundlag af aftale med HSU fra juni 2013 er der udformet et spørgeskema til en undersøgelse, der skal gennemføres blandt alle uddannelsesfaglige

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt Til medlemmer af: Uddannelsesudvalget v/radiografuddannelsen University College Lillebælt Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Torsdag den 13. marts kl.

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

1. Notat fra fællesmødet for uddannelsesudvalgene 17. november 2016

1. Notat fra fællesmødet for uddannelsesudvalgene 17. november 2016 Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 24. november 2016 Udarbejdet af olsj Journalnummer 0200-16486-2015 Dokumentnavn Notat fra fællesmøde for uddannelsesudvalgene i UCL den 17. november

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet 12-jan-2012 TWHV Journalnummer: - Dokumentnavn: 168014.Strategiprojekt.doc Følg med på mit.ucl.dk/move Projektbeskrivelse Strategiprojekt

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vicedirektør Pædagogisk og Samfundsfaglige uddannelser Job- og kravprofil Maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund/organisering... 3 2.1 Baggrund for notatet... 3 2.2

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL Referat Mødedato 24. oktober 2013 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2013-10-24 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Rammebeskrivelse for UCLs programportefølje i MOVE 3

Rammebeskrivelse for UCLs programportefølje i MOVE 3 Rammebeskrivelse for UCLs programportefølje i MOVE 3 KRMO 14. august 2013 Med dette dokument sætter UCLs direktion rammerne for 6 programmer tilsammen kaldet MOVE - i perioden august 2013-december 2015.

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Strategi for. Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen

Strategi for. Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen 1 Strategi for Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Lederrådet UCL Sygeplejerskeuddannelsen 15.12.2013

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012 Mødedato 8. juni 2012 Starttidspunkt 8:30 Sluttidspunkt 14:00 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn Dagsorden og referat fra FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

UCL uddanner til fremtiden

UCL uddanner til fremtiden Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Tværgående Uddannelsesudvikling 25-feb-2017 Udarbejdet af ULRM Journalnummer Dokumentnavn Fremragende uddannelse til strategi drøftelse 2018-2020 Dokumentnummer UCL

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Forskning og innovation

Forskning og innovation UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Forskning og innovation Ergoterapeutuddannelsens Uddannelsesudvalg 19. december 2012 UNIVERSITY COLLEGE Fra Udvikling og viden til forskning og innovation FFL 2013: Professionshøjskolerne

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Status arbejdsprogram 2015 1.1. ye læringsformer

Status arbejdsprogram 2015 1.1. ye læringsformer Afdeling/enhed Tværgående uddannelsesudvikling Oprettelsesdato 03-jan-2015 Udarbejdet af ULRM Journalnummer Dokumentnavn Arbejdsprogram 2015STATUS Dokumentnummer Status arbejdsprogram 2015 1.1. ye læringsformer

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

MOVE Call MOVE indsatsområder i Det professionsdidaktiske program for 2017

MOVE Call MOVE indsatsområder i Det professionsdidaktiske program for 2017 MOVE 2016-2018 Call 2017 MOVE indsatsområder i Det professionsdidaktiske program for 2017 August 2016 1. MOVE indsatsområder for 2017 Det professionsdidaktiske program åbner for call til projekter til

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere