Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014"

Transkript

1 Revideret januar 2014 Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen

2 Indhold Forord 1 Medarbejdere og praktisk information 2 Hvad er Familieplejecentret 4 Beskæftigelsesforhold 6 Økonomi 7 Ferie 12 Forsikringsforhold 14 Tavshedspligt 15 Underretningspligt 16 Familieplejecentrets tanker om digital trivsel 17 Kurser 18 Praktiske oplysninger 19 Takstblad 20 Litteraturliste 21 Revideret januar 2014 side 1

3 Til Familieplejecentrets pleje- og aflastningsfamilier Forord Denne Familieplejemappe udleveres til pleje- og aflastningsfamilier, der samarbejder med Familieplejecentret, Aarhus Kommune. Hensigten er at give jer information om forskellige vilkår og praktiske forhold i forbindelse med at være pleje- og aflastningsfamilie. Det drejer sig bl.a. om oplysninger vedrørende honorering og kontraktforhold, Familieplejecentrets kurser og litteraturliste m.v.. Det er mit håb, at Familieplejemappen kan give svar på nogle af de spørgsmål, I som pleje- og aflastningsfamilie måtte have, men I er naturligvis også altid velkomne til at kontakte jeres familieplejekonsulent eller undertegnede. Familieplejemappen revideres løbende i takt med, at der sker ændringer inden for området. Familieplejemappen ligger på vores hjemmeside og opdateres løbende. Med venlig hilsen Hanne Beedholm Rasmussen Leder Revideret januar 2014 side 2

4 Medarbejdere i Familieplejecentret: Leder: Hanne Beedholm Rasmussen, socialrådgiver Stedfortræder: Elsebeth Nyvig, socialrådgiver Familieplejekonsulenter: Anne-Marie Madsen, socialrådgiver Birgit Schmidt, socialpædagog Bjørn Kristiansen, socialpædagog Camilla Grann, socialrådgiver Vibeke From, socialpædagog Hanne Jensen, socialrådgiver Jan Sørensen, socialrådgiver Jette Vestergaard, socialpædagog Kirsten Kirkegaard, socialpædagog Kirsten Vilstrup Tomsen, socialrådgiver Lene Kehlet, socialrådgiver Lene Lethraborg, socialrådgiver Lisbeth Hansen, socialrådgiver Lotte Hansen, socialrådgiver Mai-Britt Brunbjerg, socialrådgiver Pia Stab, socialpædagog Tine Behrendt, socialpædagog Tove Engdal Christensen, socialpædagog Ulla Byriel, socialformidler Assistenter: Anette Rohde Hjerresen Dorte Hvid Revideret januar 2014 side 3

5 Praktiske informationer: Familieplejecentret Aarhus Kommune Reykjaviksgade Aarhus N Telefon Mail: (denne mailadresse skal bruges til sikker post dvs. fremsendelse af personfølsomme oplysninger) Hjemmeside: Åbningstider: Mandag, tirsdag kl Onsdag, torsdag kl Fredag kl Familiekontor Nord Familiekontor Syd Vejlby Centervej Grøndalsvej Risskov 8260 Viby J Telefon Telefo Familiekontor Vest Handicapcentret for Børn Gudrunsvej 78 Grøndalsvej Brabrand 8260 Viby J Telefon Telefon Udenfor Familieplejecentrets og Familiekontorenes åbningstid kontaktes: Børn- og Ungevagten Rådhuset 8000 Aarhus C Tlf Her vil en rådhusbetjent svare telefonen og formidle kontakt til Børn- og Ungevagten, som vil kontakte jer efterfølgende. Revideret januar 2014 side 4

6 Hvad er Familieplejecentret? Organisering Familieplejecentret er en afdeling i Aarhus Kommunes Socialforvaltning under Driftsområdet for Familier, Børn og Unge. Familieplejecentret betjener, som en del af Familiecenteret, de 3 familiekontorer i Aarhus (Nord, Vest og Syd) og Handicapcentret for Børn. Familiekontorerne og Handicapcentret for Børn har kontakt med de familier i kommunen, der har behov for støtteforanstaltninger af hensyn til deres børns og familiens trivsel. Familiekontorerne og Handicapcentret for Børn har myndighedsfunktion og har kompetencen til at træffe afgørelse om hjælpeforanstaltninger og bevilling af forskellige økonomiske ydelser, f.eks. når et barn/en ung er i aflastning eller i familiepleje. I forbindelse med familiekontorernes og handicapcentrets overvejelser eller beslutninger om, at et barn skal have tilbudt et aflastningsophold eller anbringes i en plejefamilie, inddrages Familieplejecentret. De ansatte rådgivere i Familiecentret, kaldes på familiekontorerne familierådgivere, mens rådgiverne på Handicapcentret for Børn kaldes for specialrådgivere. På Familieplejecentret kaldes vi for familieplejekonsulenter. Familieplejecentrets opgaver er at yde konsulentbistand til familie-/specialrådgiverne på familiekontorerne og Handicapcentret for Børn i Aarhus Kommune at finde aflastnings- og plejefamilier til børn og unge fra Aarhus Kommune, som har behov for et kortere eller længere ophold i en plejefamilie at give plejefamilier vejledning, supervision og konsulentbistand vedrørende arbejdet med barnet, samarbejdet med barnets familie, den ændrede dynamik i plejefamilien osv. at tilbyde faglige kurser og efteruddannelse til aflastnings- og plejefamilier, at medvirke ved etablering af netværksgrupper af plejefamilier, hvor familierne mødes og drøfter spørgsmål og emner af fælles interesse. Rollefordeling mellem familie-/specialrådgiveren og familieplejekonsulenten Familie-/specialrådgiveren er myndighedspersonen, der i henhold til Serviceloven træffer beslutningerne vedrørende de tilbud, der gives til forældre og børn, herunder også økonomiske bevillinger, der vedrører plejeforholdet. Revideret januar 2014 side 5

7 I forbindelse med etablering af et aflastningsforhold eller en anbringelse af et barn i en familiepleje, er det familie-/specialrådgiveren, der har det overordnede ansvar for barnet, mens familieplejekonsulenten er pleje- og aflastningsfamiliens kontaktperson. Konkret betyder det, at familie-/specialrådgiveren har til opgave: at udarbejde handleplaner og følge op på disse at føre tilsyn med barnets trivsel i plejefamilien at afholde opfølgningsmøder vedrørende barnets anbringelse at håndtere bevillinger under anbringelsen at tale med det plejeanbragte barn at støtte forældrene under anbringelsen at medvirke til, at barnet bevarer kontakten til sine forældre. Familieplejekonsulenten har til opgave: at foretage matchning mellem aflastnings-/plejefamilie og barnet at støtte plejefamilien under plejeforløbet med konsulentbistand, vejledning og supervision sammen med familie-/specialrådgiveren løbende at afholde opfølgningsmøder med plejefamilie og forældre at deltage i opfølgningsmøder sammen med aflastningsfamilien efter behov. Familieplejecentret arbejder ud fra følgende værdigrundlag at barnets biologiske forældre i langt de fleste tilfælde vil være de centrale voksne for barnet at en plejefamilie ikke kan erstatte barnets forældre, men kan være et supplement til dem at barnet ikke skal bo i plejefamilien længere, end der er behov for at barnet bevarer mest muligt af et velfungerende netværk - f.eks. skole, daginstitution, fritidsklub. Revideret januar 2014 side 6

8 Beskæftigelsesforhold De overordnede retningslinjer for et plejeforhold findes i Lov om Social Service 142 og Socialministeriets vejledning nr. 11 af 15. februar 2011: Særlig støtte til børn, unge og deres familier. Fuldtidsplejefamilier: Når en plejefamilie modtager et barn i familiepleje fra Aarhus Kommune udfærdiges en familieplejekontrakt indeholdende de aftaler, der er indgået mellem plejefamilien og Aarhus Kommune, herunder hvem af plejeforældrene, der skal være honoreringsmodtager. Det er familiekontoret/handicapcentret for børn, der udfærdiger familieplejekontrakt og ansættelsespapirer. Det gensidige opsigelsesvarsel er på 14 dage de første 3 mdr. af plejeforholdet, herefter er opsigelsesvarslet 30 dage Aflastningsfamilier: Ved aflastningsophold i weekender eller andre døgnophold af op til en måneds varighed, indgås ikke en kontrakt, men der udfærdiges et dokument, en KMD-indberetning. Denne blanket er aflastningsfamiliens ansættelsesdokument, hvorfor aflastningsfamilien får kopi af den underskrevne blanket. Der er intet opsigelsesvarsel i forbindelse med et aflastningsforhold. Revideret januar 2014 side 7

9 Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, hvilket betyder, at honoreringen fastholdes på samme niveau gennem hele anbringelsesperioden. I modellen findes fire niveauer, hvor niveau 1 svarer til 3 gange vederlag, niveau 2 svarer til 5 gange vederlag, niveau 3 svarer til 7 gange vederlag og niveau 4 svarer til 10 gange vederlag. Derudover kan en plejefamilie, der er honoreret på niveau 1-2, få en basisydelse svarende til niveau 3 i starten af forløbet, hvis det vurderes at den ene plejeforælder skal gå hjemme, indtil barnet er faldet til. Se vedlagte takstblad side 18. Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: barnets vanskeligheder forældresamarbejde krav til plejefamilien plejefamiliens ressourcer. Der betales skat af honoraret, idet indkomsten er A-indkomst for honoreringsmodtageren. Der betales også ATP og arbejdsmarkedsbidrag af plejehonoraret. Omkostningsdel: Der ydes en omkostningsdel til dækning af udgifter ved barnets ophold; kost, logi, transport og almindelig daglige fornødenheder. Dette beløb er skattefrit. Hvad er indeholdt i omkostningsdelen: Ifølge KL s skrivelse af dækker omkostningsdelen den helt almindelige løbende forsørgelse af plejebarnet og almindelige daglige fornødenheder. Eksempler på, hvad der er indeholdt i omkostningsdelen: Kost Logi værelse, seng, stol, bord, sengetøj, el, vand og varme Telefoni, internetforbindelse Tøjvask Hygiejne Frisør Revideret januar 2014 side 8

10 Fødselsdagsgaver til kammerater Reparation af cykel Skoleremedier Lejrture Fritidsaktiviteter Buskort Udgifter til almindelig barnepige Biograftur, entreer m.v. Almindelig daglig kørsel og transport Øvrige udgifter: Der er udarbejdet nedenstående liste, som er retningsgivende i forhold til, hvilke udgifter myndighedscentret kan dække samt i hvilket omfang. Der gøres opmærksomt på, at listen ikke er udtømmende. Plejefamilien skal søge myndighedsrådgiver om eventuel dækning af ekstra udgifter, der ligger uden for omkostningsdelen, inden den afholdes. Eksempler på øvrige udgifter: Ved anbringelse i plejefamilie Autostol Det skal altid undersøges, om Familieplejecentret (FPC) har autostol til udlån. Barnepige, pasning Autostol 0-9 mdr.: 1100 kr. Op til 18 kg: 1500 kr. Op til 30 kg: 800 kr. Rekvisition udleveres på FPC, idet stolen efter endt brug skal tilbageleveres til udlån. Stole skal være godkendt. Er som udgangspunkt indeholdt i omkostningsdelen. Hvis det vurderes, at der med udgangspunkt i barnets særlige behov er brug for kvalificeret barnepige, kan dette bevilges. Det samme gælder, hvor det vurderes, at familiens aflastningsbehov bedst tilgodeses ved barnepige. Dette aflønnes altid efter gældende takster og udbetales af KMD BPO. Befordringsgodtgørelse Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med barnet til og fra samvær og til og fra besluttede behandlingsforløb, special-skole eller anden skole udenfor det almindelige skoledistrikt. Der ydes kun godtgørelse for den ekstra kørsel. Der ydes også befordringsgodtgørelse til møder i forvaltningen og kurser arrangeret af FPC. Revideret januar 2014 side 9

11 Kørsel herudover, som skal dækkes, skal være aftalt med rådgiver. Ved aftalt kørsel, som overstiger 5000 km årligt, ydes befordringsgodtgørelse med den høje takst for alle km. Behandling ved læge, fysioterapeut m.v. Briller og kontaktlinser Computer Cykel Dåb Behandling skal være dokumenteret af sundhedsfagligt personale og godkendt af rådgiver. Kontaktlinser og brilleglas, almindeligvis med refleksfri behandling, ydes efter regning. Tilskud til stel med maksimalt 2000 kr. og udskiftning, når dette skønnes absolut nødvendigt. Som udgangspunkt bevilges der kun en computer, hvis en skole eller et anerkendt uddannelsessted forlanger en computer. Der kan ydes tilskud op til 3000 kr. Tilskud til cykel maks kr. inkl. cykelhjelm. som det forudsættes, at barnet anvender. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges tilskud oftere end hvert 3. år Der kan søges om udgifter til dåb, hvis plejefamilien skal afholde dåben, dog med maks kr. Husk, at der skal søges bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Ferier m. plejefamilie/aflastningsfamilie Der kan ydes tilskud til ekstraudgifter op til 5000 kr. pr. kalenderår til ferieformål pr. plejebarn. Der søges hos rådgiver så tidligt som muligt og gerne 8 uger før ferieafholdelse. Beløbet kan opspares over flere år, hvis større rejse planlægges. Udgiften skal kunne dokumenteres. Fritidsaktiviteter Gaver Indskrivningsudstyr Fritidsaktiviteter, og udgifter forbundet hermed, betragtes som almindelig løbende forsørgelse og skal dækkes af omkostningsbeløbet. Hvis der er tale om særlige handicaptilbud, kan det evt. bevilges som merudgift. Der ydes tilskud til gaver ved fødselsdag og jul efter ansøgning og efter KL.s vejledende satser. Der kan bevilges indskrivningsudstyr efter konkret ansøgning Revideret januar 2014 side 10

12 og vurdering, dog maks. KL s satser. Plejefamilien stiller basale møbler som seng og bord til rådighed. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter. Konfirmation Lektiehjælp Medicin Studietur Udskrivningsudstyr Der kan bevilges til tøj, efter aktuel takst i KL s taksttabel. Der kan efter ansøgning bevilges tilskud til fest, op til 5000 kr. Bestemmelsen gælder for konfirmation og tilsvarende arrangementer i andre trossamfund,og for nonfirmation. Husk, at der skal søges bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Gives som udgangspunkt ikke, da det anses for at være plejeforældrenes opgave. Dog kan der undtagelsesvist ydes hjælp til lektiestøtte for børn anbragt i netværksplejefamilie Udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom eller et længerevarende behandlingsforløb. Udgift til P-piller, P-stav og lignende prævention dækkes. Der kan i særlige tilfælde efter ansøgning ydes tilskud til rejser, studieture og lign., som arrangeres af barnets/den unges uddannelsessted eller dagtilbud. Der ydes ikke tilskud til kost og lommepenge. Der kan bevilges udskrivningsudstyr til barnet efter konkret ansøgning og vurdering, dog maks. KL s satser. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter. Generelt gælder det, at aflastningsfamiliens udgifter i forhold til aflastningsbarnet dækkes af omkostningsdelen. Dog kan der være udgifter eller situationer, der medfører ekstra udgifter, og som der kan ydes støtte til fra myndighedscentret. Aflastningsfamilien skal søge myndighedsrådgiver om eventuel dækning af ekstra udgifter, der ligger uden for omkostningsdelen, inden den afholdes. Der er udarbejdet nedenstående liste, som er retningsgivende i forhold til, hvilke udgifter myndighedscentret kan dække samt i hvilket omfang. Der gøres opmærksomt på, at listen ikke er udtømmende. Revideret januar 2014 side 11

13 Eksempler på øvrige udgifter: Autostol Det skal altid undersøges, om Familieplejecentret (FPC) har autostol til udlån. Ved ophold i aflastningsfamilie Autostol 0-9 mdr.: 1100 kr. Op til 18 kg: 1500 kr. Op til 30 kg: 800 kr. Befordringsgodtgørelse Ferier m. aflastningsfamilie Indskrivningsudstyr Rekvisition udleveres på FPC, idet stolen efter endt brug skal tilbageleveres til udlån. Stole skal være godkendt. Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst, for kørsel når barnet skal hentes og bringes til aflastning, specialskole, skole. Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst ved aflastningsfamiliens deltagelse i møder i forvaltningen og kurser arrangeret af FPC. Der kan efter særlig ansøgning ydes tilskud til aktiviteter i forbindelse med ferie. Der kan bevilges indskrivningsudstyr efter konkret aftale. Aflastningsfamilien stiller basale møbler som seng og bord til rådighed. Ydelser til et barn i familiepleje: Lommepenge ydes til børn fra de er 3 år. Beklædningsbeløb ydes til alle plejebørn. Vedrørende udbetaling af vederlag, honorar efter ny honoreringsmodel og omkostningsdel: I Aarhus Kommune varetages administration og udbetaling af honorar og vederlag af KMD efter, at familieplejekontrakten eller aflastningsforholdet er indgået. Omkostningsdelen udbetales af familiekontoret. Spørgsmål vedr. udbetaling af vederlag, honorering, feriepenge etc. skal ske til familiekontoret. Revideret januar 2014 side 12

14 Ferie Som plejefamilie er I omfattet af ferielovens bestemmelser, og honoreringsmodtageren har derfor ret til at holde 5 ugers ferie årligt. Ferien kan holdes både sammen med plejebarnet og uden plejebarnet. Aarhus Kommune har ret til at varsle jeres ferie, som det fremgår af nedenstående, men der kan laves individuel aftale om tidspunkter for afholdelse af de 5 ugers ferie med plejebarnets rådgiver. Varsling af afholdelse af ferie: Aarhus Kommune forventer, at I holder 3 ugers hovedferie (uge 28, 29, 30), 1 uges efterårsferie (uge 42) og 1 uges vinterferie (uge 7), hvorved alle 5 ferieuger er placeret. Det er derfor ikke muligt, at få den 5. ferieuge udbetalt. Varsling af ferie vil ske i forbindelse med udbetaling af februar måneds løn. Afholdelse af ferie sammen med plejebarnet: I er berettiget til vederlag/honorering under afholdelse af ferie med plejebarnet. Ligeledes udbetales omkostningsdelen. Afholdelse af ferie uden plejebarnet: Såfremt I holder ferie uden jeres plejebarn, vil kostgodtgørelsen blive fratrukket omkostningsdelen. Endvidere vil der ske fradrag i vederlaget/honoreringen, hvis I ikke har været ansat i hele optjeningsåret, det vil sige hele det forudgående kalenderår. Til brug ved indberetning af ferie uden plejebarnet, kan der hentes særlig skema på Familieplejecentrets hjemmeside Skemaet sendes til barnets rådgiver, som sørger for at kostgodtgørelsen fratrækkes og giver besked til KMD til eventuel fradrag i vedlaget/honorering. Øvrige forhold omkring ferie: Hvert år (ultimo april) udbetales særlig feriegodtgørelse på 1 % af optjent vederlag/honorering i det forudgående kalenderår ved nuværende arbejdsgiver. Ved fratrædelse skal kommunen beregne feriegodtgørelse på 12,5 %, for den ferie der er optjent, men endnu ikke afholdt hos kommunen. Feriegodtgørelsen overføres til Feriekonto. Der ydes ikke feriegodtgørelse af omkostningsdelen, men alene af skattepligtigt vederlag/honorering. Plejebarnets 1. sygedag: Hovedreglen er, at plejeforældre kan holde barnets 1. sygedag, hvis de har samme folkeregisteradresse som barnet. Det er således ikke afgørende, at den som barnet opholder sig hos, er biologisk far eller mor, adoptivforælder, eller at den pågældende er den, som har forældremyndigheden over barnet. Det afgørende er hensynet til barnets tarv og tilknytningen til barnet. Revideret januar 2014 side 13

15 Selve regelgrundlaget om fravær ved plejebarnets sygdom afhænger af den pågældende plejeforældres ansættelsesforhold, hvorfor der henvises til evt. arbejdsgiver, fagforening, TR el. lign for yderligere afklaring af spørgsmålet. Revideret januar 2014 side 14

16 Forsikringsforhold Vedrørende person-/arbejdsskade: Hvis et af plejefamiliens medlemmer kommer til skade eller får en erhvervssygdom under udførelse af arbejdet som plejefamilie, er pågældende omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Vedrørende skade på plejefamiliens ejendom og skade på tredjemands person eller ejendom: Aarhus Kommune er selvforsikret for ansvarsskader begået af plejeanbragte børn. Procedure i tilfælde af en skade? I tilfælde af skade skal aflastnings-/plejefamilien snarest muligt rette henvendelse til familiekontoret, der vejleder med hensyn til fremgangsmåde ved skadesanmeldelse. Familiekontoret tager stilling til, om den konkrete skade kan dækkes eller ej. Stillingtagen sker på baggrund af aflastnings-/plejefamiliens redegørelse for skadens omfang og øvrige omstændigheder. Ulykkesforsikring Aarhus Kommune har ikke tegnet en ulykkesforsikring for anbragte børn. Såfremt plejefamilien selv ønsker at tegne en ulykkesforsikring på barnet skal udgiften afholdes via omkostningsdelen. Indboforsikring Det kan være en god ide at tjekke egen forsikringspolice, om plejebørn er omfattet, da nogle forsikringspolicer også indbefatter plejebørn under 22 år, som er boende på adressen. Revideret januar 2014 side 15

17 Tavshedspligt Aflastnings- og plejefamilier ved Aarhus Kommune er omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt (Straffelovens 152 og 152 C-F). Det betyder, at man ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde som aflastnings-/plejefamilie. Heller ikke efter, at plejeforholdet er stoppet. Tavshedspligten drejer sig om fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om væsentlige sociale problemer, misbrugsproblemer, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om religion og politiske tilhørsforhold. Sådanne fortrolige oplysninger må ikke uberettiget videregives. I praksis vil det sige, at aflastnings- /plejefamilien hverken må fortælle eller drøfte sådanne informationer om plejebarnet/plejebarnets familie med naboer, venner eller familie. Såfremt plejebarnets forældre har givet sit samtykke til, at oplysningerne videregives, er der ikke tale om brud på tavshedspligten. Det er heller ikke et brud på tavshedspligten, hvis en aflastnings-/plejefamilie ved Aarhus Kommune videregiver fortrolige oplysninger til en samarbejdspartner, f.eks. en daginstitution under Børn- og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune. Det er dog en forudsætning, at der er tale om oplysninger, der er nødvendige for samarbejdspartneren. Er der tale om samarbejdspartnere uden for den kommunale enhedsforvaltning i Aarhus Kommune, må aflastnings-/plejefamilien ikke videregive fortrolige oplysninger, men skal henvise til familiekontoret, såfremt samarbejdspartneren mener at have behov for disse oplysninger. I forbindelse med brug af sociale medier for eksempel Facebook, Tvitter etc. vil vi henstille til, at der er skærpet opmærksomhed på ikke at overtræde tavshedspligten. Det er brud på tavshedspligten at skrive om et pleje- eller aflastningsbarn på Facebook, Tvitter etc. eller oploade billeder af barnet og dets relationer uden forældrenes tilladelse. Dette gælder alle medlemmer af plejefamilien. Det er Familieplejecentrets holdning, at det er hensigtsmæssigt ikke at være venner med plejebarnets familie på Facebook (se side 17). Det kan skabe misforståelser og uhensigtsmæssige situationer. Vi kan ikke forbyde venskaber på sociale medier, men henstiller til god etik og omtanke. Fortrolige og personfølsomme oplysninger må kun videregives elektronisk via sikker mail. Det betragtes som brud på tavshedspligten at skrive fortrolige oplysninger ad elektronisk vej - altså via usikre mails. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til familiekontoret/handicapcentret for børn eller Familieplejecentret. Revideret januar 2014 side 16

18 Underretningspligt Efter Lov om Social Service 153, stk. 1 har personer der udfører arbejde for offentlig forvaltning en skærpet underretningspligt. Hvis aflastnings- og plejefamilier..under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, er man forpligtet til at orientere herom til det familiekontor, der har med barnet at gøre. Familierådgiveren holdes løbende orienteret om plejebarnets udvikling og trivsel via det lovpligtige tilsyn som et sædvanligt led i samarbejdet omkring det anbragte barn, hvorfor der sjældent vil være tale om, at der skal ske en særskilt underretning. Såfremt en aflastnings- eller plejefamilie er i tvivl om, hvordan den skal forholde sig i konkrete situationer, kan der rettes henvendelse til familiekontoret eller til Familieplejecentret. Revideret januar 2014 side 17

19 FAMILIEPLEJECENTRETS TANKER OM DIGITAL TRIVSEL VISIONER/MÅL - At lære barnet grænser for hvad der er godt/skidt for mig. Det er mig, der styrer mediet og ikke mediet, der styrer mig. - At lære barnet at færdes og begå sig på digitale medier. Sprog, adfærd, etik. Den digitale verden ER den virkelige verden. KRAV TIL PLEJEFAMILIERNE - Skal bevidstgøre egne holdninger og ageren i forhold til digitale medier og lære børnene at færdes og begå sig i disse. - Skal præge, påvirke og guide barnet med en åben og nysgerrig tilgang. - Skal vise interesse for barnets digitale trivsel. - Skal gøre brug af kontrol, når plejebarnet skal beskyttes. KRAV TIL KONSULENTER - Skal have løbende fokus på digitale medier og medvirke til at bevidstgøre plejeforældrenes forholden sig til egen digital kultur og tydeliggøre dilemmaer. - Skal søge nødvendig faktuel viden og dele denne med kolleger, dertil have kendskab til Familieplejecentrets holdninger. - Skal have en løbende dialog om barnets digitale trivsel. - Skal undersøge plejefamiliens holdninger og erfaringer med brug af digitale medier, omstillingsparathed og dilemmaer i undersøgelsesbesøg. Som pleje- og aflastningsfamilie kan det være spændende og nærliggende at dele billeder, tekst m.m. med netværk. I de fleste tilfælde er der tale om harmløse aktiviteter på de sociale fora, men for jeres egen sikkerheds skyld, bør I sikre jer selv i juridisk og etisk forstand. Det kan I gøre på følgende måde: 1. Indgå skriftlig aftale med biologiske forældre om vilkår for upload af billeder og tekst, på sociale medier, hvori deres børn figurerer. Dette er lovpligtigt. 2. Overvej om det er for barnets, din eller andres skyld, at du overvejer at dele ud af dine oplevelser med barnet. 3. Vær et forbillede for plejebarnet og brug medierne med omtanke, positivitet og lær fra dig i det omfang barnet må have behov for det. Lær barnet de sociale spilleregler gennem brugen af disse medier. 4. Overvej fordele og ulemper ved at være netværks venner med barnets øvrige familie. Bibringer det noget positivt til barnets liv og udvikling? Eksempelvis at vedligeholde kontakt med biologisk familie, eller genoptage kontakt, hvis det er i barnets ønske og tarv. 5. Ved brug af Facebook og andre lign. medier, anbefaler Familieplejecentret, at du som medlem af lukkede grupper for eksempelvis plejefamilier, stadigvæk har for øjet, at I er underlagt tavshedspligt. Du bør ligeledes sikre dig, at din profil er privat og ikke offentlig tilgængelig. 6. Oplev tavshedspligten som en gave til netop dig! Det er din sikkerhed, hvis et samarbejde går fra at være sundt og konstruktivt til at være problematisk og konfliktfuldt. Revideret januar 2014 side 18

20 Familieplejecentrets kursusvirksomhed Det er med udmøntningen af Barnets reform pr. 1. januar 2011 blevet lovpligtigt for alle fuldtidsplejefamilie at deltage i 2 kursusdage om året, dvs. at plejefamilier har såvel ret som pligt til relevant kursusdeltagelse. Det er den/de kommuner, der samarbejder med plejefamilien, som har pligt til at tilbyde plejefamilien kursusdeltagelse samt følge op på, om plejefamilien har deltaget i 2 kursusdage årligt. Desuden arrangerer Familieplejecentret løbende kurser med forskelligt indhold af relevans for aflastnings- og/eller plejefamilier. Kurserne tilrettelægges hhv. som heldags- eller aftenkurser både i hverdagene og weekends. Emnerne vedrører forskellige aspekter af de problemstillinger og udfordringer, som aflastnings- og plejefamilier støder på i arbejdet med børnene eller i samarbejdet med forældrene. Aflastnings- og plejefamilier er meget velkomne til at foreslå emner til kurser eller undervisere. Efter endt kursusdeltagelse udsendes kursusbevis til deltagerne som dokumentation for deltagelse. Kursusprogrammet udsendes 2 gange årligt i januar og juni/august. Revideret januar 2014 side 19

21 Praktiske oplysninger Folkeregister: Fuldtidsplejebarn: Når et barn flytter ind i en plejefamilie, skal det tilmeldes folkeregistret i plejeforældrenes opholdskommune, da barnet skal være tilmeldt der, hvor det bor. Det aftales i den konkrete sag, om det er plejeforældrene eller familierådgiveren, der sørger for tilmeldingen. Aflastningsplejebarn: Barnet bor ikke i aflastningsfamilien og skal derfor ikke være tilmeldt dennes adresse. Læge og sygehus: Fuldtidsplejebarn: Ved tilmelding til folkeregistret i plejefamiliens bopælskommune, vælges samtidig læge - i de fleste tilfælde får barnet samme læge som plejefamilien. Der udstedes et sygesikringsbevis til barnet. Aflastningsplejebarn: Såfremt et barn bliver akut syg eller kommer til skade, når barnet er i aflastning, sker henvendelse til læge eller sygehus som ved familiens egne medlemmer, med mindre andet er aftalt. Udlån af udstyr: Såfremt aflastnings- eller plejefamilier har brug for basisudstyr til barnet, kan det lånes af Familieplejecenteret. Det kan eks. dreje sig om autostol, weekendseng, tremmeseng, høj stol, puslebord osv. Når tingene afhentes på Familieplejecentret, noteres udlånet, og effekterne skal returneres igen efter endt brug. Såfremt en pleje- eller aflastningsfamilie bevilliges effekter fra ny, skal effekterne ligeledes returneres til Familieplejecentret efter endt brug, så de kan udlånes igen til andre familier. Brug af autostole: Det er i 2010 blevet lovpligtigt at bruge en godkendt autostol til børn under 135 cm, der passer til barnets højde, vægt og størrelse. Såfremt der ikke anvendes en godkendt autostol, kan bilens fører få et klip i kørekortet og bødestraf. Barnet skal måle over 135 cm før det kan sidde i bilen uden godkendt autostol, kun fastspændt med sikkerhedssele. Medlemskab af A-kasse: I de tilfælde, hvor plejeopgaven ikke er hovedbeskæftigelse for vederlagsmodtageren, vil medlemskab af A-kasse normalt være knyttet til pågældendes øvrige beskæftigelse. Såfremt en vederlagsmodtager bliver arbejdsløs og modtager dagpenge, vil plejevederlaget blive modregnet heri. Plejeforældre, der har plejeopgaver som hovedbeskæftigelse, er som hovedregel medlem af Socialpædagogernes Arbejdsløshedskasse: Revideret januar 2014 side 20

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere