hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice"

Transkript

1 hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice

2 marselisborg Center for beskæftigelse, kompetence & viden marselisborg startede oprindeligt som et projekt, jobcenter marselisborg, under arbejdsmarkedsstyrelsen i målet var gennem konkret jobformidling at opbygge viden omkring, hvad der skal til, for at borgere med en funktionsevnenedsættelse og borgere med behov for en særlig jobindsats kan blive en fast del af arbejdsmarkedet. marselisborgs resultater medførte, at der fra det politiske niveau og fra kommunernes side blev et ønske om en mere systematisk løbende opsamling af viden og udvikling af metoder, redskaber og kompetencer til udvikling af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. herudfra blev marselisborg Center for beskæftigelse, kompetence & viden etableret i 2005 med det mål at opbygge jobcentrenes eget praksisvidencenter, hvor centrets udvikling af tilbud, redskaber og metoder sker i et tæt samarbejde med de enkelte jobcentre. denne unikke samarbejdsmodel har været med til at sikre en løbende udvikling af indsatsmodeller, evaluerings- og analysedesign samt kompetence udviklingstilbud, der matcher jobcentrenes konkrete aktuelle behov.

3 indhold katalogets baggrund og værdi 5 redskabsoversigt 6 Kompetenceafklaring Personlig UdviklingsProCes 11 UDVIKLINGS PROCES Fremtidigt arbejdsliv Samtaleskema ressourceprofilen 19 Spørgeguide Profil 25 Erhvervsrettet proces- og dialogredskab kvalificeret jobsøgning 31 Procesredskab differentieret jobplan 37 RESSOURCE PROFILEN PROFIL PROFIL SØGNING PLAN PLAN ABC-Jobplan smart-modellen 45 SMART MODELLEN Målstyring fremtidsværkstedet 51 Workshop tid til job 57 FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TID TIL TIL Tidsskema & Ugeskema arbejdsfordeling i hjemmet 67 ARBEJDS FORDELING Arbejdsfordelingsskema jobværdier 75 VÆRDIER Jobværdispil ProblemkrUkken 81 PROBLEM KRUKKEN Procesforløb bag om redskabskataloget 85 3

4 forord Best Practice kataloget og Redskabskataloget er fi nansieret af arbejdsmarkedsstyrelsen. følgende aktører har aktivt medvirket til opsamling af viden og erfaringer samt i udvikling og afprøvning af de enkelte redskaber, der indgår i redskabskataloget: jobcenter skive jobcenter odense jobcenter køge jobcenter holbæk jobcenter favrskov marselisborg Praksisvidencenter redskaberne i kataloget kan downloades på : vi håber, at redskabskataloget kan give inspiration til nye metoder og redskaber til afklaring og motivation af borgere, som har svært ved at fi nde fodfæste på arbejdsmarkedet. 4

5 forord Redskaber til en målrettet beskæftigelsesindsats Redskaberne i dette katalog har til formål at give praktikere idéer til, hvordan man ved hjælp af konkrete redskaber og metoder kan målrette beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, som har brug for en særlig indsats for at komme i arbejde. Løbende konjunkturændringer på arbejdsmarkedet med skiftevis stigende og faldende efterspørgsel efter arbejdskraft, samt den demografiske udvikling, hvor en stor del af arbejdsstyrken indenfor får år vil forlade arbejdsmarkedet i både den private og offentlige sektor, stiller store krav til indsatsen i jobcentrene. Borgere, der har behov for en særlig indsats for at komme i job, udgør derfor en vigtig potentiel arbejdskraftreserve. De konkrete metoder og redskaber, der præsenteres i kataloget, kan anvendes direkte i praksis af den enkelte professionelle. Målet er, at borgerne bliver hurtigere selvhjulpne og parate til beskæftigelse. alle 11 redskaber er udviklet og afprøvet af beskæftigelsesaktører fra fem jobcentre og Marselisborg Beskæftigelse. Redskaberne kan anvendes bredt af professionelle på tværs af målgrupper og indsatsområder, hvor der er behov for en særlig målrettet processuel jobindsats. UDVIKLINGS PROCES RESSOURCE PROFILEN PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL Foruden dette Redskabskatalog er der udviklet et Best Practice katalog med temaer, som indsatsen for borgere med behov for en særlig indsats med fordel kan bygges op omkring. ARBEJDS FORDELING Begge produkter kan downloades på hjemmesiden: VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 5

6 redskabsoversigt Redskabsoversigt Redskaberne i dette katalog er udvalgt, fordi de er særligt effektive til at udvikle og kvalificere samarbejdet mellem borgeren og den professionelle i en jobrettet indsats. Erfaringerne fra jobcentrene er, at redskaberne på forskellig vis er med til at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem skabelsen af en positiv dialog og udviklingsproces med fokus på fremtidige arbejdsmuligheder. Redskaberne bidrager til, at indsatsen med at få borgeren i job lykkes. Dette afsnit giver en kort oversigt over de enkelte redskaber. Kompetenceafklaring Personlig UdviklingsProCes Samtaleskema til synliggørelse af borgerens personlige udviklingsproces. ressourceprofilen Spørgeguide til afdækning af de enkelte områder under Ressourceprofilen. Profil Erhvervsrettet proces- og dialogredskab til professionalisering af samtalen, kompetenceafdækning, skriftlig formidling, personlig udvikling samt professionel virksomhedskontakt. kvalificeret jobsøgning Procesredskab til at skabe synergi i din jobsøgning, herunder udarbejdelse af udvidet cv, formulering af ansøgninger, kontakt til virksomheder og afholdelse af jobsamtaler. 6

7 redskabsoversigt Fremtidigt arbejdsliv differentieret jobplan ABC-Jobplan sikrer, at borgeren får lagt en realistisk jobplan, der åbner op for nye muligheder. smart-modellen Målstyring af jobplanen gennem opstilling af konkrete og realistiske mål. fremtidsværkstedet Workshop. Løsningsorienteret metode til at bryde med vanetænkning og opstille nye jobmuligheder. UDVIKLINGS PROCES RESSOURCE PROFILEN PROFIL SØGNING PLAN tid til job Tidsskema & Ugeskema til afdækning og prioritering af aktiviteter i processen fra ledighed til arbejdsliv. arbejdsfordeling i hjemmet Arbejdsfordelingsskema til kortlægning af arbejdsfordelingen i hjemmet og dennes indflydelse på borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. jobværdier SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING Jobværdispil til afdækning af de forhold, der er vigtige, for at borgeren trives på arbejdspladsen og åbner op for nye jobområder, der ikke tidligere er afsøgt. VÆRDIER ProblemkrUkken Procesforløb der hjælper til at håndtere, sortere og parkere problemer, der har fungeret som en barriere for at komme i job/uddannelse. PROBLEM KRUKKEN 7

8 8

9 Personlig udviklingsproces samtaleskema UDVIKLINGS PROCES RESSOURCE PROFILEN PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN

10 UDVIKLINGS PROCES

11 Personlig UdviklingsProCes Redskab Udbytte Indhold Personlig udviklingsproces samtaleskema til synliggørelse af borgerens personlige udviklingsproces hvorfor anvende samtaleskemaet? samtaleskemaet giver mulighed for at følge borgerens udviklingsproces gennem en konkret indsats og/eller over en given periode. Ved hjælp af redskabet vil det derfor være muligt løbende at tilrettelægge og justere forløbet sådan, at indsatsen får det rette mål og fokus. samtaleskemaet giver endvidere den professionelle mulighed for, gennem selv små udviklingstrin, at synliggøre en positiv udviklingsproces for borgeren, der kan være med til at opretholde motivationen og troen på, at det kan lykkes at komme i arbejde. hvad indeholder samtaleskemaet? skemaet synliggør borgerens udviklingsproces indenfor følgende fire områder: Planlægning af hverdagen Borgerens evne til at strukturere og planlægge samt energiniveauet hertil Motivation Borgerens motivation for at møde på arbejde, indgå i samarbejde samt omstillingsevne Sociale relationer Borgerens sociale kompetencer Arbejdsmarkedsperspektiv Borgerens tro på fremtidige jobmuligheder RESSOURCE PROFILEN PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 11

12 kompetenceafklaring UDVIKLINGS PROCES hvordan anvendes samtaleskemaet? samtaleskemaet anvendes af den professionelle som skabelon til samtalen med borgeren ud fra følgende model: Vejledning indledningsvis skal der afsættes tid til at forklare borgeren, hvad skemaets formål er, hvordan skemaet konkret er opbygget og skal besvares, samt hvordan oplysningerne skal bruges i forhold til borgerens forløb. spørgsmålene i skemaet stilles til borgeren af den professionelle, der udfylder skemaet løbende under samtalen. skemaet skal metodisk bruges som et dialogredskab mellem borgeren og den professionelle, hvor dialogen sikrer, at borgeren bevidstgøres omkring egne personlige kompetencer samt udviklingsprocessen heraf. Ved besvarelsen af de enkelte udsagn i skemaet skal det være muligt for borgeren at stille afklarende spørgsmål og uddybe sine svar. For at støtte op omkring den processuelle dialog kan den professionelle for at fremme dialogen og sikre reflektion hos borgeren spørge aktivt ind med åbne spørgsmål, der understøtter de enkelte kompetenceområder. samtaleskemaet kan udfyldes flere gange gennem et indsatsforløb for herigennem at dokumentere og synliggøre borgerens personlige udviklingsforløb. Dette skal gøres sammen med borgeren, der herved opnår en øget indsigt i egen udvikling samt ved en positiv udviklingsproces, hvor borgeren vil opleve en øget motivation, ansvarstagen og tro på fremtidige jobmuligheder. Husk at notere dato ved udfyldelsen af hvert skema. samtaleskemaet sikrer, at borgeren i samarbejde med den professionelle får viden om borgerens personlige og sociale kompetencer før, under og efter en konkret indsats. På den baggrund kan der opstilles realistiske mål og succeskriterier for en videreudvikling af den enkeltes kompetencer og udviklingsproces. Ved at gentage udfyldelsen af samtaleskemaet med jævne mellemrum (2-3 mdr.) vil en eventuel progression i forhold til de opstillede mål og arbejdsmarkedet blive synlig for såvel den professionelle som borgeren. samtaleskemaet kan anvendes på tværs af målgrupper og indsatsforløb. i afprøvningsfasen af redskabet har det haft en særlig god effekt for borgere, hvor personlige og sociale kompetencer udgør en barriere i forhold til udplacering/fastholdelse på arbejdsmarkedet. tips: 12

13 Personlig UdviklingsProCes Samtaleskema - Personlig udvikling navn: dato: samtale: Planlægning af hverdagen I hvilken grad har du i den seneste uge: sæt ét kryds for hver linje ud for den relevante svarkategori. Planlagt din dag, så du har nået mange ting i løbet af dagen været god til at få meget ud af din dag I meget lav grad I lav grad I hverken lav eller høj grad I høj grad I meget høj grad RESSOURCE PROFILEN PROFIL SØGNING PLAN haft overskud til alt det, du skulle været god til at organisere din tid SMART MODELLEN motivation I hvilken grad har du i den seneste uge: sæt ét kryds for hver linje ud for den relevante svarkategori. I meget lav grad I lav grad I hverken lav eller høj grad I høj grad I meget høj grad FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL været god til at møde til tiden haft lyst til at stå op til en ny dag ARBEJDS FORDELING haft lyst til at prøve nye opgaver været aktiv og arbejdet sammen med andre VÆRDIER Fortsætter side PROBLEM KRUKKEN Redskabet kan hentes på: 13

14 kompetenceafklaring... fortsat fra side 13 sociale relationer I hvilken grad har du i den seneste uge: UDVIKLINGS PROCES sæt ét kryds for hver linje ud for den relevante svarkategori. I meget lav grad I lav grad I hverken lav eller høj grad I høj grad I meget høj grad talt meget med andre fået nye kontakter talt om job og uddannelse med andre hjulpet andre med at løse et problem arbejdsmarkedsperspektiv I hvilken grad er du enig/uenig i følgende: sæt ét kryds for hver linje ud for den relevante svarkategori. Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig jeg ved hvilket job / uddannelse, jeg gerne vil have jeg har et klart mål omkring mit fremtidige arbejdsliv, som jeg gerne vil nå jeg ved, hvordan jeg når dette mål jeg kender mine evner der er brug for mig på arbejdsmarkedet Jeg skal nok fi nde et arbejde eller komme igang med en uddannelse jeg har det, der skal til for at komme i job eller igang med en uddannelse jeg kan lære det, der kræves i et nyt job jeg kan klare det, der kræves, hvis jeg starter på en uddannelse Redskabet kan hentes på: 14

15 Personlig UdviklingsProCes RESSOURCE PROFILEN PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 15

16 kompetenceafklaring UDVIKLINGS PROCES 16

17 Ressourceprofilen spørgeguide RESSOURCE PROFILEN PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN

18 RESSOURCE PROFILEN

19 ressourceprofilen Redskab Ressourceprofilen spørgeguide til afdækning af de enkelte områder under Ressourceprofilen hvorfor anvende spørgeguiden? Udbytte spørgeguiden kan hjælpe den professionelle med at få afdækket de enkelte elementer under Ressourceprofilen for herigennem at understøtte og kvalificere vurderingen af borgerens ressourcer og eventuelle barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Indhold Vejledning spørgeguiden supplerer Ressourceprofilen ved at kvalificere den professionelles dialog med borgeren omkring forhold, der skal bruges i vurderingen af denne arbejdsevne. hvad indeholder spørgeguiden? spørgeguiden indeholder detaljerede spørgsmål, som følger Ressourceprofilens temaer: Faglige og praktiske kompetencer Personlige kompetencer Arbejdsmarkedsperspektiv Materielle forhold Helbredsmæssige oplysninger spørgeguiden supplerer ovennævnte temaer med underliggende spørgsmål, der sikrer en mere uddybende afdækning. eksempelvis belyses Personlige kompetencer med 15 underliggende spørgsmål, der bl.a. omhandler foretrukne arbejdsformer, erfaringer med uddannelse og jobskifte, trivsel i forhold til uvante situationer og kontakt med ukendte personer og steder m.m. hvordan anvendes spørgeguiden? spørgeguiden fungerer som et dialogredskab mellem den professionelle og borgeren, når Ressourceprofilen skal udarbejdes for at sikre et bredere og mere fyldestgørende fagligt grundlag i vurderingen og tilrettelæggelsen af den videre indsats. Gennem den kvalificerede dialog omkring borgerens ressourcer understøtter hjælpeskemaet samtidig profilens hensigt med at give borgeren ejerskab for processen samt større grad af ansvarlighed overfor beslutninger og handlinger, relateret til det videre beskæftigelsesforløb. spørgeguiden kan anvendes som en konkret spørgeguide under samtalen med borgeren eller ved, at de uddybende spørgsmål tilføjes i kommunens/jobcentrets egen Ressourceprofil under de enkelte punkter. Da det er mere og mere almindeligt, at Ressourceprofilen fremsendes til borgeren forud for et møde, vil anvendelsen af sidstnævnte metode sikre, at borgeren støttes i udarbejdelsen af Ressourceprofilen, samt at den professionelle vil modtage en mere præcis og fyldestgørende Ressourceprofil fra borgeren. PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 19

20 kompetenceafklaring Spørgeguide til Ressourceprofilen følgende spørgsmål kan anvendes som inspiration til en fyldestgørende afdækning af borgerens ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til at kunne indgå i jobfunktioner på arbejdsmarkedet. Personlige kompetencer RESSOURCE PROFILEN Sociale kompetencer Prøv at beskrive, hvordan du har det med at være sammen med andre mennesker både privat, på job eller under uddannelse. Foretrækker du at samarbejde eller arbejde alene? Hvorfor? Har du gode/dårlige erfaringer med samarbejde? Hvilke? Omstillingsevne Hvordan har du det med at skifte job? Hvis du tidligere har skiftet job, hvad var så årsagen? Vil du evt. gerne skifte job fremover? Hvorfor? Prøv at beskrive, hvordan du har det med at starte på noget nyt, f.eks. job eller uddannelse. bliver du nervøs, bange eller glæder du dig? Hvordan har du det, hvis du skal deltage i et arrangement, hvor du ikke kender stedet, personerne eller indholdet på forhånd? hvorfor? Hvornår har du evt. sidst deltaget i et sådant arrangement, og hvordan gik det? Indlæringsevne Hvad er din oplevelse af dit uddannelsesforløb? Var der noget, du var særligt god til? Var der noget, der faldt dig svært? Har du haft problemer, f.eks. læse- eller sprogvanskeligheder, ordblindhed eller lignende? Kunne du tænke dig at tage uddannelse eller kurser? Evt. hvilke? Arbejdsmarkedsperspektiv Arbejdsrelevante ønsker Hvilket arbejde kunne du tænke dig? Hvorfor kunne du tænke dig dette arbejde? Har du erfaring med dette eller lignende arbejde? Præstationsforventninger Hvad forventer du selv at kunne arbejde med? Hvorfor? Forventer du at kunne arbejde på fuld tid? Hvorfor? Er du i tvivl, om du vil kunne klare et arbejde? Hvorfor? Hvilke forestillinger har du om dit arbejdsliv på længere sigt, f.eks. om 5-10 år? Arbejdsidentitet Er det vigtigt for dig at have arbejde? Hvorfor/hvorfor ikke? Kunne du tænke dig en tilværelse helt uden lønarbejde? Hvorfor/hvorfor ikke? 20

21 ressourceprofilen Materielle forhold Bolig Hvad bor du i? (Lejebolig, ejerbolig, andelsbolig, etc.) Bor du alene eller sammen med andre? Er du tilfreds med din boligsituation, eller kunne du tænke dig den anderledes? Økonomi Hvilket forsørgelsesgrundlag har du? Har du andre indtægter? Hvad er dine månedlige udgifter i kr. ca.? Hvordan vil du vurdere din/jeres økonomi? Har du særlige økonomiske vanskeligheder? Sociale netværk Hvem består din nærmeste omgangskreds af? (Partner, børn, øvrig familie, venner, kolleger m.fl.) Hvordan er din kontakt med dem? Ser du dem sjældent eller aldrig? Hvorfor? Synes du om at være sammen med andre, eller vil du helst være alene? hvorfor? Har du svært eller let ved at få kontakt med andre mennesker? hvorfor? Er der problemer i forhold til din familie eller omgangskreds, som påvirker dine arbejdsmuligheder? hvilke? Helbredsmæssige forhold Helbred Fejler du noget helbredsmæssigt? Beskriv hvilke fysiske og/eller psykiske problemer du har. Hvilke barrierer udgør dine helbredsproblemer for din evne til at arbejde? Hvordan mener du, at disse barrierer evt. kan afhjælpes, så du bliver i stand til at arbejde? PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING Psykoaktive stoffer hvordan er dit forbrug af: Alkohol Hvor ofte drikker du? Hvor meget? Slet ikke? Medicin Hvilken medicin tager du? Hvor meget? Hvor ofte? Ingen? Euforiserende stoffer Hvilke stoffer tager du? Hvor meget? hvor ofte? ingen? Hvilken indfl ydelse har dit eventuelle forbrug af ovennævnte på: Din evne til at arbejde? Din evne til at omgås andre mennesker? VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 21

22 kompetenceafklaring RESSOURCE PROFILEN 22

23 PROFIL erhvervsrettet procesog dialogredskab PROFIL SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN

24 PROFIL

25 Profil Redskab PROFiL erhvervsrettet proces- og dialogredskab til professionalisering af samtalen, kompetenceafdækning, skriftlig formidling, personlig udvikling samt professionel virksomhedskontakt hvorfor anvende dialogredskabet? Udbytte afdækning af borgerens personlige og sociale kompetencer til anvendelse i samtalen og til at understøtte Ressourceprofilen. PROFiL sikrer fokus på borgerens ressourcer, potentialer og (job)muligheder og igangsætter en positiv udviklingsproces hos borgeren, der medfører: Indhold Øget selvindsigt Forbedret motivation Større ansvarstagen Realistisk vurdering af egen situation, herunder fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet PROFiL er et dialogredskab, hvor den professionelle oparbejder kompetencer i at anvende samtalen som et professionelt redskab. Udover de positive processuelle fordele ved redskabet kan det ligeledes anvendes til at sikre et mere succesfuldt match mellem borger og virksomhed/jobområde. Borgerens personlighedstræk sættes i relation til forskellige personlighedsprofiler, som er ønskelige i forskellige typer erhverv, arbejdsfunktioner eller uddannelser, og derved forøges chancerne for et blivende match mellem borgeren og arbejdsmarkedet. hvad indeholder dialogredskabet? PROFiL er en uddannelse, hvor man dels opnår certificering i at anvende PROFiL som test redskab og dels uddannes som samtale coach, herunder: afklaring af borgerens sociale og personlige kompetencer i forhold til samarbejdsrelationer, arbejdsopgaver og jobområder. Procesarbejde, der skal give borgeren selvindsigt, ansvarstagen, motivation og realisme. Professionalisering af matchet mellem borger og virksomhed. Understøttelse af den professionelles arbejde i forbindelse med samtalen og udarbejdelse af skriftlig dokumentation (fx arbejdsevnemetoden og Ressourceprofilen). SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN PROFiL kvalificerer og målretter dialogen mellem borgeren og den professionelle og medvirker således til at fastholde fokus på borgerens evne til at håndtere forandringer, vedkommendes problemtilgang/indlæringsevne samt sociale kompetencer. Derved kan den professionelle i samarbejde med borgeren få afdækket personlige kompetencer og ressourcer på et kvalitativt og konkret grundlag. 25

26 kompetenceafklaring PROFIL Fakta: Profil er udviklet til at understøtte professionelle, der arbejder indenfor beskæftigelsesområder med særligt fokus på indsatsen i jobcentrene. dialogredskabet er baseret på den amerikanske test Gordon Personal Profi le-inventory, der er udviklet i tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedsstyrelsen, dansk Psykologisk forlag, udvalgte jobcentre og marselisborg Praksisvidencenter. 26

27 Profil Succesfuld Jobmatch kompetenceafklaring af borger Professionel virksomhedskontakt PROFIL Kvalificering af den professionelles arbejde Personlig UdviklingsProCes hos borgeren daglig opgaveløsning hvordan anvendes dialogredskabet? SØGNING Vejledning i anvendelsen af PROFiL indgår et test spørgeskema samt samtalen som professionelt redskab. PLAN Spørgeskemaet indeholder 38 spørgsmål med hver 4 udsagn, der skal besvares af borgeren elektronisk eller i papirudgave. Ud fra borgerens besvarelser kommer der et scoreskema, der omfatter følgende 8 arbejdsmarkedsrelevante personlighedstræk: SMART MODELLEN Følelsesmæssig stabilitet Udadvendthed Personlige relationer Selvsikkerhed Energi Ansvarlighed Forsigtighed Kreativ tænkning Ud fra scoreskemaet opstiller den professionelle et sæt hypoteser, der omfatter hvert personlighedstræk. Disse hypoteser indgår i den efterfølgende samtale med borgeren, hvor borgeren reflekterer herpå. Det er denne dialog, der sikrer nuanceringen af borgerens personlige og sociale kompetencer. FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 27

28 kompetenceafklaring PROFIL 28

29 Kvalificeret jobsøgning Procesredskab SØGNING PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN

30 SØGNING

31 kvalificeret jobsøgning Redskab Kvalificeret jobsøgning Procesredskab til at skabe synergi i din jobsøgning, herunder udarbejdelse af udvidet CV, formulering af ansøgninger, kontakt til virksomheder og afholdelse af jobsamtaler. hvorfor anvende kvalificeret jobsøgning? Udbytte Ved at arbejde processuelt med jobsøgning sikres en højere grad af aktivitet, ejerskab og ansvar hos borgeren. Indhold hvad indeholder kvalificeret jobsøgning? Borgerne arbejder i grupper om formulering af cv, analyse af stillingsopslag, og udarbejder derudfra jobansøgninger. Dernæst introduceres borgerne til telefonisk virksomhedskontakt, og der gennemføres rollespil og øvelser i forhold til jobsamtalen. Borgerne modtager ligeledes støtte og hjælp til forberedelse i forbindelse med konkrete jobsamtaler. PLAN SMART MODELLEN Vejledning hvordan anvendes kvalificeret jobsøgning? Der udarbejdes et cv og en ansøgning, og borgerne får inspiration og hjælp til at tage kontakt til virksomheder, og til hvordan de håndterer en jobsamtale. Da dele af målgruppen aldrig har haft et arbejde og ikke er vant til at arbejde skriftligt, kan borgeren have svært ved denne del af processen. Det kan imidlertid have en positiv virkning på de øvrige at høre om nogen, der har fået job, eller hvis en af de andre på holdet får en praktikplads. Det kan være med til at motivere borgerne til selvstændigt at komme igang med at kontakte virksomheder, hvor de gerne vil arbejde, fordi de ser bevis på, at det rent faktisk kan lykkes at komme i arbejde. FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 31

32 kompetenceafklaring Procesredskab til kvalificeret jobsøgning Kvalificeret jobsøgning Udarbejdelse af CV: Borgeren præsenteres for, hvilke emner et funktionsopdelt CV kan indeholde. Herefter udarbejder borgeren med udgangspunkt i Kompetencekortet sit eget Cv. SØGNING Udarbejdelse af ansøgning: Borgeren modtager sparring på sit CV fra den professionelle/gruppen og taler bagefter om, hvad der fungerer godt, og hvordan Cv et kan forbedres. Borgeren fi nder mindst én stilling, som han/hun gerne vil søge, og den professionelle hjælper borgeren med at læse opslaget for at fi nde frem til, hvilke kompetencer og erfaringer virksomheden efterspørger. Den professionelle præsenterer så borgeren for eksempler på, hvad en ansøgning kan indeholde, og der skrives en ansøgning til jobbet. af borgeren alene eller med hjælp fra den professionelle. Borgeren modtager sparring på sin ansøgning fra den professionelle / gruppen, hvor der tales om, hvad der er godt ved ansøgningen, og hvordan den kan forbedres. Kontakt til virksomheder: Ved konkrete stillingsopslag eller ved uopfordrede ansøgninger opfordres borgeren til at ringe til virksomheden forud for fremsendelse af ansøgning. Borgeren forbereder, forud for oprigningen, 3-4 spørgsmål, som han/ hun ønsker at spørge virksomheden om. dette kan fx være omkring hvilke personlige kompetencer, virksomheden vægter i forhold til den konkrete stilling. I forbindelse med uopfordrede ansøgninger, hvor borgeren ønsker et job eller praktikforløb, kan borgeren fi nde virksomheder ved at kigge i aviser, stillingsopslag, telefonbøger eller ved at søge på nettet. det kan være en god ide, at borgeren før samtalen udarbejder en manual sammen med den professionelle. herved vil borgeren ofte være mindre nervøs og mere motiveret for at ringe. For at støtte borgeren ved oprigning til en virksomhed kan den professionelle lytte med under samtalen og herefter komme med feedback hertil. 32

33 kvalificeret jobsøgning Jobsamtale Rollespil i jobsamtaler: Borgerne kan sammen med den professionelle eller en gruppe træne jobsamtalen ved hjælp af rollespil, hvor den professionelle eller en gruppedeltager spiller arbejdsgiver. rollespillet kan ske ud fra et konkret eller selvvalgt stillingsopslag. Det er vigtigt, at både ansøger og arbejdsgiver forbereder sig grundigt forud for seancen. arbejdsgiverne forbereder sig f.eks. på at præsentere jobbet og arbejdsopgaverne, og hvilke krav de ville stille til en kommende medarbejder, hvis de var arbejdsledere i virksomheden. ansøgerne taler f.eks. om, hvordan man præsenterer sig selv, og hvad det vil være relevant at spørge om. Forberedelse og støtte til jobsamtaler: Øvrige gruppedeltagere kan være observatører under seancen, hvor de nedskriver, hvad der virker godt og mindre godt i samtalen. når rollespillet er slut, giver tilhørerne tilbagemelding til de to deltagere. Både tilhørerne og deltagerne kan bede om timeout i løbet af rollespillet. f.eks. hvis en af deltagerne går i stå, kan de bede om timeout og spørge tilhørerne, hvad de synes, de skal gøre. eller tilhørerne kan bede om timeout, hvis de synes, der er noget, deltagerne skal spørge ind til, eller hvis deltagerne glemmer at sige noget af det, de har talt om i gruppen. De professionelle forbereder borgerne på en typisk jobsamtale ved at tale om samtalens forløb, f.eks. hilsen, håndtryk, øjenkontakt, præsentation af sig selv og spørgsmål til jobbet. det er vigtigt, at den unge husker at fortælle, hvilke kompetencer han/hun har at byde på. derudover er det relevant at tale med borgeren om personlig fremtræden og gentage betydningen af kropssprog. PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL Den dag, samtalen fi nder sted, ringer den professionelle til borgeren for at sikre, at han/hun har husket det samt for at motivere og/eller berolige borgeren. den professionelle deltager evt. i samtalen efter aftale med borgeren, hvis borgeren er usikker på at skulle alene til samtale. Efter samtalen taler den professionelle med borgeren om, hvordan samtalen forløb, herunder hvad borgeren syntes gik godt samt mindre godt. dette kan bruges til at forberede evt. næste jobsamtale. Ved afslag er det vigtigt, at borgeren spørger/ringer om en uddybende begrundelse for afslaget, der igen kan anvendes til forberedelse af næste jobsamtale. ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN 33

34 kompetenceafklaring SØGNING 34

35 Differentieret jobplan abc-jobplan PLAN SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN

36 PLAN

37 differentieret jobplan Redskab Differentieret jobplan abc-jobplan sikrer, at borgeren får lagt en realistisk jobplan, der åbner op for nye muligheder. hvorfor anvende abc-jobplanen? Udbytte Jobplanen sikrer, at det er muligt at lægge en konkret og realiserbar plan for borgerens fremtidige job og uddannelsesmuligheder. Metoden sikrer, at borgeren får lagt en realistisk jobplan, der åbner op for nye muligheder og som matcher borgerens kompetencer, potentialer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. anvendelse af jobplanen vil styrke borgerens motivation, realisme og omstillingsevne, således at borgeren reflekterer over nye brancher, jobområder og jobfunktioner. Herved sikres, at alle jobmuligheder sættes i spil for borgeren. Indhold hvad indeholder abc-jobplanen? Den differentierede job/uddannelsesplan indeholder tre niveauer: A. Ønskejobbet, hvor der er færre jobmuligheder, der matcher borgerens kompetencer og/ eller fysiske formåen. Ønskejobbet skal afsøges, selvom der er færre jobmuligheder end i plan B og c. B. Det gode og acceptable job, der matcher borgerens kompetencer og fysiske barrierer, og hvor der er en efterspørgsel fra arbejdsmarkedet. C. Det jobområde, det kan blive nødvendigt at vælge for at blive selvforsørgende, men som måske ikke opfylder borgerens drømme og ambitioner. SMART MODELLEN FREMTIDS VÆRKSTEDET TID TIL ARBEJDS FORDELING kompetencer C B Ønskejob A Ønsker jobværdier VÆRDIER PROBLEM KRUKKEN arbejdsmarkedet 37

Samtaleskema til personlig udvikling 1:2

Samtaleskema til personlig udvikling 1:2 Samtaleskema til personlig udvikling 1:2 Borgerinformation Navn: Dato: Samtale: Planlægning af hverdagen I hvilken grad har du i den seneste uge: Sæt ét kryds for hver linje ud for den relevante svarkategori.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen DIALOGMØDE udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen De væsentligste pointer fra Dialogmødet: 1. Trivselsmetoden er et afsæt for dialog og samarbejde mellem forældre, daginstitution og socialrådgiver

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer cases til Inspiration Januar 2013 5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere