Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik"

Transkript

1 Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik

2 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: I. At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. II. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. III. At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byggeri eller udstykke sin grund etc. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Dette skal gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod region- og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overens- 2

3 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information stemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen. Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service I. Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i lov om planlægning. II. Lokalplanen skal være let forståelig. III. Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. IV. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. V. Borgere, der gør indsigelse mod en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres indsigelse. VI. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle indsigelse. VII. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk). Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten og på kommunens hjemmeside, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og indsigelser skal være mindst otte uger. Når indsigelserne er vurderet, kan planen endeligt vedtages. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal annonceres i Hillerød Posten, at den er vedtaget. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse... 5 Grundlaget for lokalplanen... 7 Status for området... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 8 Lokalplanens idémæssige indhold... 9 Lokalplanens bestemmelser Hillerød Kommune - Teknik nr Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Facader Skiltning Reklamering Flagning / reklamering Byggepladsskiltning/reklamering Markiser Sikringsgitre Paraboler og teknik Ophævelse og supplering af lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanens retningsvirkninger Eksempler...24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Vedtagelsespåtegning Kortbilag Bilag A, Lokalplanens matrikler Kortbilag B, Bymidten 4

5 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Tilvejebringelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens 27 vedtaget lokalplan nr. 322 for facader og skilte samt tillæg nr. 1 til lokalplanen endeligt. Byrådsbehandling Byrådet har den 26. april 2006 vedtaget lokalplan nr. 322 inkl. tillæg nr. 1 til lokalplan 322 endeligt. Lokalplanforslag nr. 322 var fremlagt til offentlig debat fra den 28. juli 2004 til den 22. september Hillerød Byråd besluttede den 19. januar 2005, at udvidde lokalplanens område ved at fremlægge et forslag til tillæg til lokalplanen, der omfatter ejendommene på Carlsbergvej og ejendomme på Københavnsvej. Offentlig fremlæggelse Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 for facader og skilte var fremlagt til offentlig debat fra den 6. april til den 1. juni Indsigelsesbehandling I forbindelse med offentlighedsperioderne modtog Teknisk Udvalg i alt 8 skriftlige indlæg til lokalplanforslagene. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der tilføjet bemærkninger om de kulturhistoriske værdier, dels i redegørelsen dels i lokalplanens formålsparagraf. Den endelige lokalplan og det endelige tillæg blev offentligt bekendtgjort den 7. juni Lokalplanen vil blive tinglyst på de berørte ejendomme. 5

6 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Tilvejebringelse 6

7 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Grundlaget for lokalplanen Hillerød Kommune vedtog den 21. august 1991 lokalplan nr. 192 for bykernen. Lokalplanen fastsatte bestemmelser for facader og skiltning i bymidten. Lokalplan nr. 192 har været benyttet som grundlag for administration siden vedtagelsen i 1991, og der er gjort en del erfaringer i den mellemliggende periode. Lokalplanen har vist sig som et nyttigt og informativt redskab ved såvel nybyggeri som ved renoveringer. Bymidten har dog efterhånden udvidet sig i takt med at byen er vokset, og mange nye virksomheder har ikke været omfattet af en facade- og skiltelokalplan. Derfor er denne lokalplans afgrænsning udvidet i forhold til den tidligere lokalplan nr Status for området Bymidten Bymidten omfatter: bykernen (Slotsgade, Helsingørsgade og sidegaderne), en række arealer langs Frederiksværksgade, Klostervej, Slangerupgade, Møllebrovejområdet, Milnersvej, hele området til og med stationsområdet og den førstedel af Københavnsvej samt arealer syd for Hostrupvej. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 omfatter arealerne mellem Carlsbergvej og baneterrænnet samt ejendommene på Københavnsvej umiddelbart øst for broen over jernbanen. Lokalplanens og lokalplantillæggets afgrænsning ses på kortbilag B. Alle de matrikler, som er omfattet af lokalplanens bestemmelser er fastsat i bilag A. 7

8 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan 2001 Kommuneplan 2001 fastsætter i sin målsætning for detailhandel i Hillerød at tilpasse funktioner og arkitektur i den udvidede bymidte til den eksisterende købstadsbebyggelse, samtidig med at byen tilføjes et nutidigt præg. Det fastsættes desuden, at den fremtidige detailhandelsudvikling inden for bymidten skal foregå, så der skabes attraktive, kulturelle og turistmæssige attraktioner, servicevirksomheder og en udbygning med boliger, der passer ind i den eksisterende by. Butikkerne i bymidten skal opretholde en god bygningsmæssig standard og kvalitet, så det samlede indtryk af bymidten stadig forstærkes og forbedres. Lokalplaner og byplanvedtægter Denne lokalplan fungerer som et tillæg til en række lokalplaner og byplanvedtægter, som alle ligger enten helt eller delvist indenfor lokalplanens områdeafgrænsning. Lokalplanerne og byplanvedtægterne er stadig gældende, men suppleres af denne lokalplanes bestemmelser vedrørende skiltning og facadeudformning. Enkelte lokalplaner / byplanvedtægter indeholder bestemmelser om skiltning, som helt erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplanens 12 Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter fastsætter, hvilke bestemmelser, som udgår i de enkelte planer og erstattes af denne lokalplans bestemmelser. 8

9 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Lokalplanens idémæssige indhold Hillerød bymidte spænder fra at være en travl købstadsgågade, et transportknudepunkt, et erhvervscenter, en viden- og kulturpark til også at være et boligområde. Derfor er det vigtigt, at skiltning og facadeudtryk kan tage hensyn til disse forskellige arkitektoniske og brugsmæssige omgivelser, ligesom det er vigtigt, at de kulturhistoriske elementer i bybilledet bevares. Nutidens mange konstruktions- og materialemuligheder betyder også, at vi nemt kan få et rodet og usammenhængende bybillede, til forskel fra tidligere, hvor de fleste bygninger blev opført i enkle materialer og med lange håndværkstraditioner bag sig. Den øgede konkurrence mellem virksomhederne og det store udbud af overvældende skiltning, belysning og facadeudsmykning kan hurtigt være med til at drukne byens oprindelige karakter og særpræg. Den ene handelsby kommer nemt til at ligne den anden. Denne lokalplan giver retningslinjer for, hvordan man kan sætte fokus på sin virksomhed / bygning samtidig med at man respekterer hensynet til byens helhed. Lokalplanen indeholder bagerst en række eksempler på renovering af facader, skiltning samt andre facadeelementer. En del af Slotsgades gågade. Hver butik sine tilbud og sin skiltning, der gerne skulle lokke kunderne til. 9

10 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er - at fastholde og forbedre købstadsmiljøets arkitektoniske kvaliteter i forbindelse med ændringer i eksisterende bebyggelses ydre fremtræden, - at sikre at nye facader og skiltning inden for bymidten tilpasses købstadsmiljøets kulturhisto riske og arkitektoni ske karakteristika og - at sikre at nye facader og ny skiltning gives en helhed og kvalitet, der kan bidrage positivt til områ dets karakter. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag B. Lokalplanen omfatter de matrikelnumre, der er nævnt i bilag A, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2004 udstykkes herfra 3 Områdets anvendelse Lokalplanens bestemmelser træder i kraft ved nyetableringer og ændringer af skilte og facader inden for lokalplanens område. 10

11 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Råd og vejledning kan fås hos kommunens tekniske afdeling. Hvis du er i tvivl om indholdet af din ansøgning, og om dens mulighed for at blive godkendt, kan du henvende dig til kommunen inden du sender ansøgningen. Ændringer af eksisterende bebyggelses ydre fremtræden i forbindelse med bygningsvedligeholdelse samt ved om- og tilbygning skal ske i overensstemmelse med denne lokalplan Enhver ændring må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. Byrådet kan gøre en byggetilladelse afhængig af at bebyggelsen gives en ydre fremtræden, som efter Byrådets skøn, er i overensstemmelse med områdets helhed Skiltning og reklamering skal begrænses og må ikke virke skæmmende eller være til gene for omgivelserne Skilte, reklamer og markiser skal udformes og placeres i henhold til 5, 6, 7, 8 og 9. Enhver opsætning af skilte, reklamer og markiser må kun ske med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ønsker man at opsætte skilte, reklamer eller markiser på eller ved sin ejendom, eller på anden vis ændre facaden, skal der fremsendes en ansøgning til kommunen som indeholder følgende: - Ejerens godkendelse / tilladelse - Tegning / fotos visende bygningen og nærmeste omgivelser - Målfast facadetegning, hvor ændringerne er vist - Oplysning om valg af materialer, farver og belysning. Materiale- og farveprøve samt evt. fotomontage kan vedlægges. 11

12 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Note til 4 Facader: Hvis etagehøjden i et nyt hus afviger meget fra nabohuset bliver gadeforløbet nemt uroligt og uharmonisk. Hvis en facade er meget lang og ubrudt i forhold til nabohusene, vil den virke kedelig og den vil ikke bidrage til et varieret og interessant bybillede. Hvis en facade er trukket meget tilbage i forhold til de andre facader, vil det opleves som et hul i bybilledet, og skabe en visuel ubalance i gadebilledet. 4 Facader 4.1 Facaders opdeling og udtryk Enhver ændring i facader skal godkendes af Byrådet Facader skal udformes, så de arkitektoniske kvaliteter bevares og i visse tilfælde forbedres i forhold til den enkelte bygnings arkitektur og det samlede bybillede Nye facader skal respektere de omgivende bygningers udtryk med hensyn til: - facadehøjde - facadelinjens beliggenhed - højde på stueetage og øvre etager - materialevalg - farvesætning - opdeling af facaden, herunder gesimser /facadelængden - hjørneafslutning - formater på vinduer, vinduer og evt. porte. 4.2 Materialer og farver Ved ombygning og reparation skal der anvendes materialer, som stemmer overens med bygningens oprindelige materialer, eller materialer, som er karakteristiske i området Facadebeklædning vil normalt ikke blive godkendt Bygninger, som fremstår i blank mur må ikke uden Byrådets forudgående tilladelse pudses eller males helt eller delvist. 12

13 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Ad 4.4 Vinduerne er et af de mest markante elementer på et hus, og bør udskiftes og renoveres med omtanke. For store vinduer i stueetagen betyder, at husets facade bliver skåret over i forhold til de øverste etagers mindre vinduer. Mere murflade, evt. murpiller, i stueetagen kan modvirke dette. Ved udskiftning af vinduer bør man vælge vinduer af træ, som patinerer pænt. Plasticvinduer har ofte meget brede, flade rammer og patinerer heller ikke godt Signalfarver, dvs. stærke farver, må ikke benyttes på hverken facader, gavle eller andre bygningsdele. 4.3 Udsmykning Udsmykning på eksisterende facader i form af gesimser, dørindramninger, stik over vinduer og lign., som er karakteristiske for bygningens opførelsestidspunkt, skal bevares. 4.4 Vinduer Ved udskiftning eller renovering af vinduer skal der anvendes vinduestyper / formater, som svarer til husets arkitektur. Udstillingsvinduer i stueetagen skal udformes, så facaden opfattes som en konstruktiv helhed fra terræn til tag Vinduesrammer af plast må ikke anvendes Vindueshuller må ikke blændes uden Byrådets tilladelse Uigennemsigtige spejl-glasvinduer, foliebeklædte vinduer og buede bondehusvinduer må ikke benyttes. 5 Skiltning 5.1 Facadeskiltning Nedenstående bestemmelser om skiltning omfatter ejendomme, som på kortbilag B er indeholdt i lokalplanens afgrænsning Al skiltning må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 13

14 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad Der er i Hillerød Kommune tradition for at skiltningen i byen består af løse bogstaver opsat på facaden. Dette særpræg ønsker kommunen at bevare som et karaktertræk for købstadsmiljøet Al skiltning skal tilpasses husets arkitektur, herunder proportioneringen, materialerne og facadeopdelingen samt det område, som huset er beliggende i Facadeskiltning skal ske ved bemaling direkte på facaden, i felter, mindre skiltebånd (se pkt ) eller med enkelte bogstaver Facadeskilte skal anbringes på facaden i forbindelse med døre eller vinduer Facadeskilte må ikke placeres over underkant af vinduer og gesims på 1. sal og må ikke dække over facadeudsmykninger, gesimser, porte, døre og vinduer Facadeskiltning, der er udført eller fremtræder som udbrudte sammenhængende skiltebånd over en hel facade må ikke finde sted Skiltning, som har karakter af facadebeklædning påsat murflade må ikke finde sted Hvis en butik strækker sig over flere forskellige facader, skal skiltningen underordne sig de forskellige facader. Det vil bl.a. betyde, at skiltning ikke må fortsætte udelt over bygningernes skel Forskellige virksomheders skilte anbragt på samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning Skilte må have følgende indhold: - Indehaverens navn og / eller adresse 14

15 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser - Virksomhedens eller branchens navn - Bomærke, hvis der er tradition herfor, eller hvis bomærket skønnes at indeholde en grafisk kvalitet. Skilte må ikke indeholde reklamering. 5.2 Gavlskilte og gavludsmykning Der må ikke opsættes skilte på gavle. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et mindre gavlskilt, hvis det efter Byrådets skøn tilpasser sig husets arkitektur og fremtræder sobert og har en udsmykningsmæssig værdi Gavludsmykning i form af f.eks. maleri må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 5.3 Udhængsskilte Der må maksimalt opsættes ét udhængsskilt for hver butik. Dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne Udhængsskilte, der er placeret vinkelret på facaden, skal udformes med en grafisk kvalitet, så de virker enkle og lette Udhængsskilte skal placeres mindst 2,3 m over fortovsniveau og maks. 0,80 m ud fra facaden Udhængsskilte må ikke være tykkere end 15 cm Bannere, d.v.s udhængsskilte, som lodret strækker sig over flere etager må ikke etableres. Bannere, som placeres vinkelret på facaden i stueetagen, kan tillades, hvis de ikke placeres længere end 30 cm ud fra facaden og i øvrigt ikke er til gene for hverken gående eller kørende trafikanter. 15

16 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad. 5.5 Kommunens tekniske afdeling kan vejlede dig i valg af skiltetyper i forbindelse med ansøgning om lysskiltning. 5.4 Henvisningsskilte Skilte, som henviser til virksomheder på 1. sal eller derover eller i baghuse, skal placeres ved dør eller port, der viser ind til virksomhedens adresse Henvisningsskilte må maksimalt være 0,25 m 2, og er i øvrigt underlagt bestemmelserne i Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende gågaderegualtiv for standerskilte for de ejendomme, som er beliggende inden for gågaderegulativets område Hvis en bygnings facade mod vej ligger trukket så meget tilbage fra fortov eller vej, at skiltning på facaden ikke vurderes hensigtsmæssig, kan der opsættes et skilt mod vejen. Det er Byrådet, der i hvert enkelt tilfælde vurderer nødvendigheden af at skilte mod vejen / fortovet Der kan gives tilladelse til at skilte med et enkeltstående skilt mod vej med en maksimal størrelse på 1 m x 0,60 m x 0,20 m. Skiltets indhold skal følge stk , Derudover skal skiltet forsynes med husnummer I et skilt med indvendig belysning må kun skiltets tekst / bomærke være lysende. Teksten / bomærket kan også oplyses med et mindre spot. 5.5 Lys og lysskiltning I et skiltebånd med indvendig belysning, må kun teksten / bomærket være lysende. 16

17 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Ad. 5.6 Skiltning/reklamering med neonrør er set i Danmark siden 1920 erne. Neon og argon er de luftarter, som fyldes i rørene, og som giver henholdsvis rødt og blåt lys. Skiltning med neonrør kan være elegant, sjov og meget individuel Løse bogstaver med indvendig belysning skal udføres med lukkede bogstaver. Løse bogstaver kan dog også belyses bagfra så der opnås en Corona-effekt, således at det enkelte bogstav ses med en lysende kant Skilte kan belyses med spots, hvis armaturet er spinkelt og holdt i materialer, der er neutrale i forhold til facaden. Spots må ikke placeres over underkanten af førstesalsvinduer, og må ikke belyse andre dele af facaden end skiltningen Ingen belysning må være til gene for kørende og gående trafikanter eller for naboer. 5.6 Neonskilte Der må opsættes neonskilte på facader. Omfang og placering skal følge denne lokalplans øvrige bestemmelser om skiltning på facader. 6 Reklamering 6.1 Der må ikke opsættes permanente eller midlertidige reklamer på facader og gavle. 6.2 Reklamering må kun ske i vinduer. 6.3 Butiksvinduer i stueetagen må ikke helt eller delvist blændes med maling, folie, reklamer eller lignende. Bestemmelsen gælder ligeledes for liberalt erhverv, banker, spilleklubber, restauranter og lignende. 17

18 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad. 9. Formålet med markiser er at give skygge for butikkens varer. Kommunen ønsker ikke faste overdækninger i bybilledet, da disse ofte visuelt skærer bygningens facade over og skæmmer bygningens helhedsindtryk. 7 Flagning / reklamering 7.1 På den enkelte ejendom kan der, hvor det er muligt, opsættes en flagstang til flagning med nationalflaget på flag- og festdage. Flagning med reklameflag og - bannere er ikke tilladt. 8 Byggepladsskiltning / reklamering 8.1 Byggepladsafskærmning, herunder også inddækning af stilladser, må ikke benyttes til reklamering. 8.2 Det er tilladt at skilte for eksisterende eller kommende virksomhed i forbindelse med ejendommens bygningsarbejder. 8.3 Skiltning, som indeholder oplysninger om byggeriet (arktitekt, entreprenør mm.) skal samles på ét skilt. 9 Markiser Der må opsættes markiser over en bygnings vinduer i stueetagen. Markisen skal kunne rulles ind efter virksomhedens lukketid. Der må ikke opsættes faste baldakiner eller faste halvtage Markiser skal underordnes facadens arkitektoniske udtryk med hensyn til placering, farve, materialer og udformning. Dvs. at markisen skal udføres i ensfarvet lærred, og at farverne skal afstemmes bygningens øvrige farvesætning. Markiser kanudføres med angivelse af butikkens navn eller logo. Markisen må i øvrigt ikke anvendes til reklamering. 18

19 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Der må kun opsættes markiser over det enkelte vindue. Dvs. at markiser ikke må etableres som én gennemgående markise over flere vinduer, som er adskilt med murflade eller døre imellem Opsætning af markiser må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 10 Sikringsgitre 10.1 Sikringsgitre må kun opsættes i butiks- og erhvervsejendommes stueetage Sikringsgitre skal opsættes bag vinduesglasset. Hvor det er muligt, skal sikringsgitre opsættes bagved vinduesudstilling, så der sikres et varieret og åbent udtryk i facaden Der må ikke etableres lukkede, uigennemsigtige plader eller lignende tyverisikringer i vinduer i stueetagen. 11 Paraboler og teknik Opsætning af paraboler må kun ske efter Byrådets forudgående tilladelse, uanset parabolens størrelse Paraboler må ikke opsættes synlige mod gade og vej eller mod andet offentligt tilgængeligt areal. Hvis det ikke er muligt at opsætte parabol mod have eller gårdarealer, skal Byrådet godkende en anden placering. 19

20 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Rør, ledninger og ventilationsanlæg samt lignende tekniske anlæg må ikke placeres synlige fra gade og vej eller mod andet offentligt tilgængeligt areal. Hvis det ikke er muligt at etablere de tekniske anlæg i henhold til ovenstående, skal Byrådet godkende en anden placering Solfangere Opsætning af solfangere må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 12 Ophævelse og supplering af lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanen omfatter enten helt eller delvist nedenstående lokalplaner og byplanvedtægter. Planerne suppleres enten helt af denne lokalplans bestemmelser eller også erstattes enkelte bestemmelser i planerne af denne lokalplans bestemmelser Byplanvedtægter som suppleres Følgende byplanvedtægter eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans bestemmelser: Byplanvedtægt nr. 2 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 5 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 9 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 44 (vedtaget ) 12.2 Lokalplaner som suppleres Følgende lokalplaner eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans bestemmelser: Lokalplan nr. 90a (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 91 a (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 97 (vedtaget ) Lokalplan nr. 140 (vedtaget ) Lokalplan nr. 144 (vedtaget ) Lokalplan nr. 153 (vedtaget ) Lokalplan nr. 159 (vedtaget ) Lokalplan nr. 174 (vedtaget ) 20

21 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Lokalplan nr. 180 (vedtaget ) Lokalplan nr. 197 (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 201 (vedtaget ) Lokalplan nr. 207 (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 211 (vedtaget ) Lokalplan nr. 256 (vedtaget ) Lokalplan nr. 260 (vedtaget ) Lokalplan nr. 267 (vedtaget ) Lokalplan nr. 269 (vedtaget ) Lokalplan nr. 278 (vedtaget ) Lokalplan nr. 279 (vedtaget ) Lokalplan nr. 286 (vedtaget ) Lokalplan nr. 296 (vedtaget ) Lokalplan nr. 300 (vedtaget ) Lokalplan nr. 303 (vedtaget ) Lokalplan nr. 310 (vedtaget ) Lokalplan nr. 312 (vedtaget ) Følgende lokalplaner eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans, tillæg nr. 1 bestemmelser: Lokalplan nr. 150 (vedtaget ) Lokalplan nr. 189 (vedtaget ) Lokalplan nr. 285 (vedtaget ) 12.3 Lokalplaner, hvis bestemmelser erstattes Følgende lokalplaners bestemmelser erstatter følgende lokalplaners bestemmelser: Del af lokalplan nr. 182 (vedtaget ) 8, stk. 8.5 erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 192 (vedtaget ): Hele lokalplanen erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 287 (vedtaget ): 7 stk. 7.3 og 7.4 erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 313 (vedtaget ) 7 stk 7.4 erstattes af denne lokalplans, tillæg nr. 1, bestemmelser. 21

22 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser 12.4 Øvrige ændringer Lokalplan nr. 206 (vedtaget ): 8 stk erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplanen suppleres i øvrigt af denne lokalplans bestemmelser. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 22

23 Eksempler Facader og skilte i byen Det tidligere apotek (opført 1848) som det så ud i Bygningen ser lukket ud og indbyder til grafitti. Apoteket blev renoveret i 1999/2000 og rummer i dag en bank.vinduerne er gjort høje og slanke, og sammen med søjlerne giver det bygningen et løftet og elegant udtryk. Indgangen til banken er igen centralt placeret, og den tidligere indgang i siden af bygningen er erstattet med en flot port. Hillerød Kommune - Teknik Ejendom som den så ud i Den voldsomme skiltning skar den lille bygning over i 2 dele. Ejendommen som den ser ud i Skiltningen er erstattet med enkelte bogstaver. Nu ses facaden i sin helhed og butikkens navn fremgår stadig tydeligt, men mere diskret.der er nu også sammenhæng mellem de to butikkers skiltning. De store udstillingsvinduer bevirker dog, at bygningen stadig er skåret over på langs. 23

24 Eksempler Facader og skilte i byen En enkel og afdæmpet skiltning, hvor navnet er sat på en gennemsigtig plade ( et felt) over indgangsdøren. Eksempler på to hjørnebygninger, hvor indgangen er bevaret i hjørneafskæringen. Skiltningen er på den øverste bygning malet direkte på facaden.på den nederste bygning er der sat enkelte bogstaver på facaden samt opsat mindre udhængsskilte. Der er lagt vægt på, at skiltningen og belysningen er nedtonet i forhold til bygningerne. Hillerød Kommune - Teknik 24

25 Eksempler Facader og skilte i byen Gadeforløb kan også domineres af skiltning, så gadens bygninger drukner i informationer og farver. Her ses en kombination af pyloner og sandwich-skilte. Mange ældre villaer har indrettet småerhverv i stueetagen. Det kræver omtanke i valg af skiltning og markiser, så bygningens oprindelige udtryk ikke ødelægges. Eksemplet nedenfor viser en villa, som har skåret sin facade over vha. store markiser over udstillingsvinduerne. Hillerød Kommune - Teknik 25

26 Eksempler Facader og skilte i byen Eksempel på en skiltning, som ikke overdøver bygningens facade, men som alligevel er tydelig og letgenkendelig. Eksemplet er fra Roskilde. Enkle og virkningsfulde udhængsskilte siger ofte meget, og pynter i gadebilledet. Skiltet kan suppleres med et spot. Hillerød Kommune - Teknik Til højre:enkelte bogstaver opsat direkte på facaden kan også oplyses bagpå bogstavet (Corona effekt) 26

27 Eksempler Markiser,belysning og sikring Ovenfor: Baldakiner og markiser kan let komme til at skære bygningen over, så bygningens oprindelige arkitektur sløres. Hillerød Kommune - Teknik Til højre: Belysningen er placeret symmetrisk ved porten og er i en stil, som passer til huset. Moderne og enkle lamper kunne også have været anvendt. 27

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197. Lokalplan nr. Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik

For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197. Lokalplan nr. Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 330 For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197 Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 330 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 140. For Politigården. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 140 For Politigården Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Bolig, butik og erhverv

Bolig, butik og erhverv Lokalplan Bolig, butik og erhverv nr. 310 på Frederiksværksgade 15 Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 3-11.8 Del af karreen. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelse... 1 Forhold til anden planlægning... 1 Lokalplanen... 3 1 Formal... 3 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 2008 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning nr. 358 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er

Læs mere

For et boligområde ved St. Lokalplan nr. Stendamsvej. Hillerød Kommune - Teknik

For et boligområde ved St. Lokalplan nr. Stendamsvej. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 309 For et boligområde ved St. Stendamsvej Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere