Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik"

Transkript

1 Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik

2 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: I. At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. II. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. III. At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byggeri eller udstykke sin grund etc. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Dette skal gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod region- og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overens- 2

3 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information stemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen. Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service I. Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i lov om planlægning. II. Lokalplanen skal være let forståelig. III. Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. IV. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. V. Borgere, der gør indsigelse mod en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres indsigelse. VI. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle indsigelse. VII. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk). Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten og på kommunens hjemmeside, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og indsigelser skal være mindst otte uger. Når indsigelserne er vurderet, kan planen endeligt vedtages. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal annonceres i Hillerød Posten, at den er vedtaget. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse... 5 Grundlaget for lokalplanen... 7 Status for området... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 8 Lokalplanens idémæssige indhold... 9 Lokalplanens bestemmelser Hillerød Kommune - Teknik nr Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Facader Skiltning Reklamering Flagning / reklamering Byggepladsskiltning/reklamering Markiser Sikringsgitre Paraboler og teknik Ophævelse og supplering af lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanens retningsvirkninger Eksempler...24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Vedtagelsespåtegning Kortbilag Bilag A, Lokalplanens matrikler Kortbilag B, Bymidten 4

5 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Tilvejebringelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens 27 vedtaget lokalplan nr. 322 for facader og skilte samt tillæg nr. 1 til lokalplanen endeligt. Byrådsbehandling Byrådet har den 26. april 2006 vedtaget lokalplan nr. 322 inkl. tillæg nr. 1 til lokalplan 322 endeligt. Lokalplanforslag nr. 322 var fremlagt til offentlig debat fra den 28. juli 2004 til den 22. september Hillerød Byråd besluttede den 19. januar 2005, at udvidde lokalplanens område ved at fremlægge et forslag til tillæg til lokalplanen, der omfatter ejendommene på Carlsbergvej og ejendomme på Københavnsvej. Offentlig fremlæggelse Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 for facader og skilte var fremlagt til offentlig debat fra den 6. april til den 1. juni Indsigelsesbehandling I forbindelse med offentlighedsperioderne modtog Teknisk Udvalg i alt 8 skriftlige indlæg til lokalplanforslagene. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der tilføjet bemærkninger om de kulturhistoriske værdier, dels i redegørelsen dels i lokalplanens formålsparagraf. Den endelige lokalplan og det endelige tillæg blev offentligt bekendtgjort den 7. juni Lokalplanen vil blive tinglyst på de berørte ejendomme. 5

6 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Tilvejebringelse 6

7 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Grundlaget for lokalplanen Hillerød Kommune vedtog den 21. august 1991 lokalplan nr. 192 for bykernen. Lokalplanen fastsatte bestemmelser for facader og skiltning i bymidten. Lokalplan nr. 192 har været benyttet som grundlag for administration siden vedtagelsen i 1991, og der er gjort en del erfaringer i den mellemliggende periode. Lokalplanen har vist sig som et nyttigt og informativt redskab ved såvel nybyggeri som ved renoveringer. Bymidten har dog efterhånden udvidet sig i takt med at byen er vokset, og mange nye virksomheder har ikke været omfattet af en facade- og skiltelokalplan. Derfor er denne lokalplans afgrænsning udvidet i forhold til den tidligere lokalplan nr Status for området Bymidten Bymidten omfatter: bykernen (Slotsgade, Helsingørsgade og sidegaderne), en række arealer langs Frederiksværksgade, Klostervej, Slangerupgade, Møllebrovejområdet, Milnersvej, hele området til og med stationsområdet og den førstedel af Københavnsvej samt arealer syd for Hostrupvej. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 omfatter arealerne mellem Carlsbergvej og baneterrænnet samt ejendommene på Københavnsvej umiddelbart øst for broen over jernbanen. Lokalplanens og lokalplantillæggets afgrænsning ses på kortbilag B. Alle de matrikler, som er omfattet af lokalplanens bestemmelser er fastsat i bilag A. 7

8 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan 2001 Kommuneplan 2001 fastsætter i sin målsætning for detailhandel i Hillerød at tilpasse funktioner og arkitektur i den udvidede bymidte til den eksisterende købstadsbebyggelse, samtidig med at byen tilføjes et nutidigt præg. Det fastsættes desuden, at den fremtidige detailhandelsudvikling inden for bymidten skal foregå, så der skabes attraktive, kulturelle og turistmæssige attraktioner, servicevirksomheder og en udbygning med boliger, der passer ind i den eksisterende by. Butikkerne i bymidten skal opretholde en god bygningsmæssig standard og kvalitet, så det samlede indtryk af bymidten stadig forstærkes og forbedres. Lokalplaner og byplanvedtægter Denne lokalplan fungerer som et tillæg til en række lokalplaner og byplanvedtægter, som alle ligger enten helt eller delvist indenfor lokalplanens områdeafgrænsning. Lokalplanerne og byplanvedtægterne er stadig gældende, men suppleres af denne lokalplanes bestemmelser vedrørende skiltning og facadeudformning. Enkelte lokalplaner / byplanvedtægter indeholder bestemmelser om skiltning, som helt erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplanens 12 Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter fastsætter, hvilke bestemmelser, som udgår i de enkelte planer og erstattes af denne lokalplans bestemmelser. 8

9 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Lokalplanens idémæssige indhold Hillerød bymidte spænder fra at være en travl købstadsgågade, et transportknudepunkt, et erhvervscenter, en viden- og kulturpark til også at være et boligområde. Derfor er det vigtigt, at skiltning og facadeudtryk kan tage hensyn til disse forskellige arkitektoniske og brugsmæssige omgivelser, ligesom det er vigtigt, at de kulturhistoriske elementer i bybilledet bevares. Nutidens mange konstruktions- og materialemuligheder betyder også, at vi nemt kan få et rodet og usammenhængende bybillede, til forskel fra tidligere, hvor de fleste bygninger blev opført i enkle materialer og med lange håndværkstraditioner bag sig. Den øgede konkurrence mellem virksomhederne og det store udbud af overvældende skiltning, belysning og facadeudsmykning kan hurtigt være med til at drukne byens oprindelige karakter og særpræg. Den ene handelsby kommer nemt til at ligne den anden. Denne lokalplan giver retningslinjer for, hvordan man kan sætte fokus på sin virksomhed / bygning samtidig med at man respekterer hensynet til byens helhed. Lokalplanen indeholder bagerst en række eksempler på renovering af facader, skiltning samt andre facadeelementer. En del af Slotsgades gågade. Hver butik sine tilbud og sin skiltning, der gerne skulle lokke kunderne til. 9

10 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er - at fastholde og forbedre købstadsmiljøets arkitektoniske kvaliteter i forbindelse med ændringer i eksisterende bebyggelses ydre fremtræden, - at sikre at nye facader og skiltning inden for bymidten tilpasses købstadsmiljøets kulturhisto riske og arkitektoni ske karakteristika og - at sikre at nye facader og ny skiltning gives en helhed og kvalitet, der kan bidrage positivt til områ dets karakter. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag B. Lokalplanen omfatter de matrikelnumre, der er nævnt i bilag A, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2004 udstykkes herfra 3 Områdets anvendelse Lokalplanens bestemmelser træder i kraft ved nyetableringer og ændringer af skilte og facader inden for lokalplanens område. 10

11 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Råd og vejledning kan fås hos kommunens tekniske afdeling. Hvis du er i tvivl om indholdet af din ansøgning, og om dens mulighed for at blive godkendt, kan du henvende dig til kommunen inden du sender ansøgningen. Ændringer af eksisterende bebyggelses ydre fremtræden i forbindelse med bygningsvedligeholdelse samt ved om- og tilbygning skal ske i overensstemmelse med denne lokalplan Enhver ændring må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. Byrådet kan gøre en byggetilladelse afhængig af at bebyggelsen gives en ydre fremtræden, som efter Byrådets skøn, er i overensstemmelse med områdets helhed Skiltning og reklamering skal begrænses og må ikke virke skæmmende eller være til gene for omgivelserne Skilte, reklamer og markiser skal udformes og placeres i henhold til 5, 6, 7, 8 og 9. Enhver opsætning af skilte, reklamer og markiser må kun ske med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ønsker man at opsætte skilte, reklamer eller markiser på eller ved sin ejendom, eller på anden vis ændre facaden, skal der fremsendes en ansøgning til kommunen som indeholder følgende: - Ejerens godkendelse / tilladelse - Tegning / fotos visende bygningen og nærmeste omgivelser - Målfast facadetegning, hvor ændringerne er vist - Oplysning om valg af materialer, farver og belysning. Materiale- og farveprøve samt evt. fotomontage kan vedlægges. 11

12 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Note til 4 Facader: Hvis etagehøjden i et nyt hus afviger meget fra nabohuset bliver gadeforløbet nemt uroligt og uharmonisk. Hvis en facade er meget lang og ubrudt i forhold til nabohusene, vil den virke kedelig og den vil ikke bidrage til et varieret og interessant bybillede. Hvis en facade er trukket meget tilbage i forhold til de andre facader, vil det opleves som et hul i bybilledet, og skabe en visuel ubalance i gadebilledet. 4 Facader 4.1 Facaders opdeling og udtryk Enhver ændring i facader skal godkendes af Byrådet Facader skal udformes, så de arkitektoniske kvaliteter bevares og i visse tilfælde forbedres i forhold til den enkelte bygnings arkitektur og det samlede bybillede Nye facader skal respektere de omgivende bygningers udtryk med hensyn til: - facadehøjde - facadelinjens beliggenhed - højde på stueetage og øvre etager - materialevalg - farvesætning - opdeling af facaden, herunder gesimser /facadelængden - hjørneafslutning - formater på vinduer, vinduer og evt. porte. 4.2 Materialer og farver Ved ombygning og reparation skal der anvendes materialer, som stemmer overens med bygningens oprindelige materialer, eller materialer, som er karakteristiske i området Facadebeklædning vil normalt ikke blive godkendt Bygninger, som fremstår i blank mur må ikke uden Byrådets forudgående tilladelse pudses eller males helt eller delvist. 12

13 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Ad 4.4 Vinduerne er et af de mest markante elementer på et hus, og bør udskiftes og renoveres med omtanke. For store vinduer i stueetagen betyder, at husets facade bliver skåret over i forhold til de øverste etagers mindre vinduer. Mere murflade, evt. murpiller, i stueetagen kan modvirke dette. Ved udskiftning af vinduer bør man vælge vinduer af træ, som patinerer pænt. Plasticvinduer har ofte meget brede, flade rammer og patinerer heller ikke godt Signalfarver, dvs. stærke farver, må ikke benyttes på hverken facader, gavle eller andre bygningsdele. 4.3 Udsmykning Udsmykning på eksisterende facader i form af gesimser, dørindramninger, stik over vinduer og lign., som er karakteristiske for bygningens opførelsestidspunkt, skal bevares. 4.4 Vinduer Ved udskiftning eller renovering af vinduer skal der anvendes vinduestyper / formater, som svarer til husets arkitektur. Udstillingsvinduer i stueetagen skal udformes, så facaden opfattes som en konstruktiv helhed fra terræn til tag Vinduesrammer af plast må ikke anvendes Vindueshuller må ikke blændes uden Byrådets tilladelse Uigennemsigtige spejl-glasvinduer, foliebeklædte vinduer og buede bondehusvinduer må ikke benyttes. 5 Skiltning 5.1 Facadeskiltning Nedenstående bestemmelser om skiltning omfatter ejendomme, som på kortbilag B er indeholdt i lokalplanens afgrænsning Al skiltning må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 13

14 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad Der er i Hillerød Kommune tradition for at skiltningen i byen består af løse bogstaver opsat på facaden. Dette særpræg ønsker kommunen at bevare som et karaktertræk for købstadsmiljøet Al skiltning skal tilpasses husets arkitektur, herunder proportioneringen, materialerne og facadeopdelingen samt det område, som huset er beliggende i Facadeskiltning skal ske ved bemaling direkte på facaden, i felter, mindre skiltebånd (se pkt ) eller med enkelte bogstaver Facadeskilte skal anbringes på facaden i forbindelse med døre eller vinduer Facadeskilte må ikke placeres over underkant af vinduer og gesims på 1. sal og må ikke dække over facadeudsmykninger, gesimser, porte, døre og vinduer Facadeskiltning, der er udført eller fremtræder som udbrudte sammenhængende skiltebånd over en hel facade må ikke finde sted Skiltning, som har karakter af facadebeklædning påsat murflade må ikke finde sted Hvis en butik strækker sig over flere forskellige facader, skal skiltningen underordne sig de forskellige facader. Det vil bl.a. betyde, at skiltning ikke må fortsætte udelt over bygningernes skel Forskellige virksomheders skilte anbragt på samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning Skilte må have følgende indhold: - Indehaverens navn og / eller adresse 14

15 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser - Virksomhedens eller branchens navn - Bomærke, hvis der er tradition herfor, eller hvis bomærket skønnes at indeholde en grafisk kvalitet. Skilte må ikke indeholde reklamering. 5.2 Gavlskilte og gavludsmykning Der må ikke opsættes skilte på gavle. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et mindre gavlskilt, hvis det efter Byrådets skøn tilpasser sig husets arkitektur og fremtræder sobert og har en udsmykningsmæssig værdi Gavludsmykning i form af f.eks. maleri må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 5.3 Udhængsskilte Der må maksimalt opsættes ét udhængsskilt for hver butik. Dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne Udhængsskilte, der er placeret vinkelret på facaden, skal udformes med en grafisk kvalitet, så de virker enkle og lette Udhængsskilte skal placeres mindst 2,3 m over fortovsniveau og maks. 0,80 m ud fra facaden Udhængsskilte må ikke være tykkere end 15 cm Bannere, d.v.s udhængsskilte, som lodret strækker sig over flere etager må ikke etableres. Bannere, som placeres vinkelret på facaden i stueetagen, kan tillades, hvis de ikke placeres længere end 30 cm ud fra facaden og i øvrigt ikke er til gene for hverken gående eller kørende trafikanter. 15

16 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad. 5.5 Kommunens tekniske afdeling kan vejlede dig i valg af skiltetyper i forbindelse med ansøgning om lysskiltning. 5.4 Henvisningsskilte Skilte, som henviser til virksomheder på 1. sal eller derover eller i baghuse, skal placeres ved dør eller port, der viser ind til virksomhedens adresse Henvisningsskilte må maksimalt være 0,25 m 2, og er i øvrigt underlagt bestemmelserne i Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende gågaderegualtiv for standerskilte for de ejendomme, som er beliggende inden for gågaderegulativets område Hvis en bygnings facade mod vej ligger trukket så meget tilbage fra fortov eller vej, at skiltning på facaden ikke vurderes hensigtsmæssig, kan der opsættes et skilt mod vejen. Det er Byrådet, der i hvert enkelt tilfælde vurderer nødvendigheden af at skilte mod vejen / fortovet Der kan gives tilladelse til at skilte med et enkeltstående skilt mod vej med en maksimal størrelse på 1 m x 0,60 m x 0,20 m. Skiltets indhold skal følge stk , Derudover skal skiltet forsynes med husnummer I et skilt med indvendig belysning må kun skiltets tekst / bomærke være lysende. Teksten / bomærket kan også oplyses med et mindre spot. 5.5 Lys og lysskiltning I et skiltebånd med indvendig belysning, må kun teksten / bomærket være lysende. 16

17 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Ad. 5.6 Skiltning/reklamering med neonrør er set i Danmark siden 1920 erne. Neon og argon er de luftarter, som fyldes i rørene, og som giver henholdsvis rødt og blåt lys. Skiltning med neonrør kan være elegant, sjov og meget individuel Løse bogstaver med indvendig belysning skal udføres med lukkede bogstaver. Løse bogstaver kan dog også belyses bagfra så der opnås en Corona-effekt, således at det enkelte bogstav ses med en lysende kant Skilte kan belyses med spots, hvis armaturet er spinkelt og holdt i materialer, der er neutrale i forhold til facaden. Spots må ikke placeres over underkanten af førstesalsvinduer, og må ikke belyse andre dele af facaden end skiltningen Ingen belysning må være til gene for kørende og gående trafikanter eller for naboer. 5.6 Neonskilte Der må opsættes neonskilte på facader. Omfang og placering skal følge denne lokalplans øvrige bestemmelser om skiltning på facader. 6 Reklamering 6.1 Der må ikke opsættes permanente eller midlertidige reklamer på facader og gavle. 6.2 Reklamering må kun ske i vinduer. 6.3 Butiksvinduer i stueetagen må ikke helt eller delvist blændes med maling, folie, reklamer eller lignende. Bestemmelsen gælder ligeledes for liberalt erhverv, banker, spilleklubber, restauranter og lignende. 17

18 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad. 9. Formålet med markiser er at give skygge for butikkens varer. Kommunen ønsker ikke faste overdækninger i bybilledet, da disse ofte visuelt skærer bygningens facade over og skæmmer bygningens helhedsindtryk. 7 Flagning / reklamering 7.1 På den enkelte ejendom kan der, hvor det er muligt, opsættes en flagstang til flagning med nationalflaget på flag- og festdage. Flagning med reklameflag og - bannere er ikke tilladt. 8 Byggepladsskiltning / reklamering 8.1 Byggepladsafskærmning, herunder også inddækning af stilladser, må ikke benyttes til reklamering. 8.2 Det er tilladt at skilte for eksisterende eller kommende virksomhed i forbindelse med ejendommens bygningsarbejder. 8.3 Skiltning, som indeholder oplysninger om byggeriet (arktitekt, entreprenør mm.) skal samles på ét skilt. 9 Markiser Der må opsættes markiser over en bygnings vinduer i stueetagen. Markisen skal kunne rulles ind efter virksomhedens lukketid. Der må ikke opsættes faste baldakiner eller faste halvtage Markiser skal underordnes facadens arkitektoniske udtryk med hensyn til placering, farve, materialer og udformning. Dvs. at markisen skal udføres i ensfarvet lærred, og at farverne skal afstemmes bygningens øvrige farvesætning. Markiser kanudføres med angivelse af butikkens navn eller logo. Markisen må i øvrigt ikke anvendes til reklamering. 18

19 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Der må kun opsættes markiser over det enkelte vindue. Dvs. at markiser ikke må etableres som én gennemgående markise over flere vinduer, som er adskilt med murflade eller døre imellem Opsætning af markiser må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 10 Sikringsgitre 10.1 Sikringsgitre må kun opsættes i butiks- og erhvervsejendommes stueetage Sikringsgitre skal opsættes bag vinduesglasset. Hvor det er muligt, skal sikringsgitre opsættes bagved vinduesudstilling, så der sikres et varieret og åbent udtryk i facaden Der må ikke etableres lukkede, uigennemsigtige plader eller lignende tyverisikringer i vinduer i stueetagen. 11 Paraboler og teknik Opsætning af paraboler må kun ske efter Byrådets forudgående tilladelse, uanset parabolens størrelse Paraboler må ikke opsættes synlige mod gade og vej eller mod andet offentligt tilgængeligt areal. Hvis det ikke er muligt at opsætte parabol mod have eller gårdarealer, skal Byrådet godkende en anden placering. 19

20 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Rør, ledninger og ventilationsanlæg samt lignende tekniske anlæg må ikke placeres synlige fra gade og vej eller mod andet offentligt tilgængeligt areal. Hvis det ikke er muligt at etablere de tekniske anlæg i henhold til ovenstående, skal Byrådet godkende en anden placering Solfangere Opsætning af solfangere må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 12 Ophævelse og supplering af lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanen omfatter enten helt eller delvist nedenstående lokalplaner og byplanvedtægter. Planerne suppleres enten helt af denne lokalplans bestemmelser eller også erstattes enkelte bestemmelser i planerne af denne lokalplans bestemmelser Byplanvedtægter som suppleres Følgende byplanvedtægter eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans bestemmelser: Byplanvedtægt nr. 2 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 5 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 9 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 44 (vedtaget ) 12.2 Lokalplaner som suppleres Følgende lokalplaner eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans bestemmelser: Lokalplan nr. 90a (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 91 a (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 97 (vedtaget ) Lokalplan nr. 140 (vedtaget ) Lokalplan nr. 144 (vedtaget ) Lokalplan nr. 153 (vedtaget ) Lokalplan nr. 159 (vedtaget ) Lokalplan nr. 174 (vedtaget ) 20

21 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Lokalplan nr. 180 (vedtaget ) Lokalplan nr. 197 (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 201 (vedtaget ) Lokalplan nr. 207 (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 211 (vedtaget ) Lokalplan nr. 256 (vedtaget ) Lokalplan nr. 260 (vedtaget ) Lokalplan nr. 267 (vedtaget ) Lokalplan nr. 269 (vedtaget ) Lokalplan nr. 278 (vedtaget ) Lokalplan nr. 279 (vedtaget ) Lokalplan nr. 286 (vedtaget ) Lokalplan nr. 296 (vedtaget ) Lokalplan nr. 300 (vedtaget ) Lokalplan nr. 303 (vedtaget ) Lokalplan nr. 310 (vedtaget ) Lokalplan nr. 312 (vedtaget ) Følgende lokalplaner eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans, tillæg nr. 1 bestemmelser: Lokalplan nr. 150 (vedtaget ) Lokalplan nr. 189 (vedtaget ) Lokalplan nr. 285 (vedtaget ) 12.3 Lokalplaner, hvis bestemmelser erstattes Følgende lokalplaners bestemmelser erstatter følgende lokalplaners bestemmelser: Del af lokalplan nr. 182 (vedtaget ) 8, stk. 8.5 erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 192 (vedtaget ): Hele lokalplanen erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 287 (vedtaget ): 7 stk. 7.3 og 7.4 erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 313 (vedtaget ) 7 stk 7.4 erstattes af denne lokalplans, tillæg nr. 1, bestemmelser. 21

22 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser 12.4 Øvrige ændringer Lokalplan nr. 206 (vedtaget ): 8 stk erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplanen suppleres i øvrigt af denne lokalplans bestemmelser. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 22

23 Eksempler Facader og skilte i byen Det tidligere apotek (opført 1848) som det så ud i Bygningen ser lukket ud og indbyder til grafitti. Apoteket blev renoveret i 1999/2000 og rummer i dag en bank.vinduerne er gjort høje og slanke, og sammen med søjlerne giver det bygningen et løftet og elegant udtryk. Indgangen til banken er igen centralt placeret, og den tidligere indgang i siden af bygningen er erstattet med en flot port. Hillerød Kommune - Teknik Ejendom som den så ud i Den voldsomme skiltning skar den lille bygning over i 2 dele. Ejendommen som den ser ud i Skiltningen er erstattet med enkelte bogstaver. Nu ses facaden i sin helhed og butikkens navn fremgår stadig tydeligt, men mere diskret.der er nu også sammenhæng mellem de to butikkers skiltning. De store udstillingsvinduer bevirker dog, at bygningen stadig er skåret over på langs. 23

24 Eksempler Facader og skilte i byen En enkel og afdæmpet skiltning, hvor navnet er sat på en gennemsigtig plade ( et felt) over indgangsdøren. Eksempler på to hjørnebygninger, hvor indgangen er bevaret i hjørneafskæringen. Skiltningen er på den øverste bygning malet direkte på facaden.på den nederste bygning er der sat enkelte bogstaver på facaden samt opsat mindre udhængsskilte. Der er lagt vægt på, at skiltningen og belysningen er nedtonet i forhold til bygningerne. Hillerød Kommune - Teknik 24

25 Eksempler Facader og skilte i byen Gadeforløb kan også domineres af skiltning, så gadens bygninger drukner i informationer og farver. Her ses en kombination af pyloner og sandwich-skilte. Mange ældre villaer har indrettet småerhverv i stueetagen. Det kræver omtanke i valg af skiltning og markiser, så bygningens oprindelige udtryk ikke ødelægges. Eksemplet nedenfor viser en villa, som har skåret sin facade over vha. store markiser over udstillingsvinduerne. Hillerød Kommune - Teknik 25

26 Eksempler Facader og skilte i byen Eksempel på en skiltning, som ikke overdøver bygningens facade, men som alligevel er tydelig og letgenkendelig. Eksemplet er fra Roskilde. Enkle og virkningsfulde udhængsskilte siger ofte meget, og pynter i gadebilledet. Skiltet kan suppleres med et spot. Hillerød Kommune - Teknik Til højre:enkelte bogstaver opsat direkte på facaden kan også oplyses bagpå bogstavet (Corona effekt) 26

27 Eksempler Markiser,belysning og sikring Ovenfor: Baldakiner og markiser kan let komme til at skære bygningen over, så bygningens oprindelige arkitektur sløres. Hillerød Kommune - Teknik Til højre: Belysningen er placeret symmetrisk ved porten og er i en stil, som passer til huset. Moderne og enkle lamper kunne også have været anvendt. 27

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 RIBE BYKERNE Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Kort beskrivelse af lokalplanen.. 2 2. Lokalplanens forhold

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.13

Lokalplan nr. 4.18.13 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.13 Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv 01.12.1998 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.18.13 HØje-Taastrup Kommune Hsje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere