Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik"

Transkript

1 Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik

2 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: I. At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. II. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. III. At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byggeri eller udstykke sin grund etc. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Dette skal gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod region- og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overens- 2

3 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information stemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen. Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service I. Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i lov om planlægning. II. Lokalplanen skal være let forståelig. III. Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. IV. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. V. Borgere, der gør indsigelse mod en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres indsigelse. VI. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle indsigelse. VII. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk). Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten og på kommunens hjemmeside, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og indsigelser skal være mindst otte uger. Når indsigelserne er vurderet, kan planen endeligt vedtages. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal annonceres i Hillerød Posten, at den er vedtaget. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse... 5 Grundlaget for lokalplanen... 7 Status for området... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 8 Lokalplanens idémæssige indhold... 9 Lokalplanens bestemmelser Hillerød Kommune - Teknik nr Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Facader Skiltning Reklamering Flagning / reklamering Byggepladsskiltning/reklamering Markiser Sikringsgitre Paraboler og teknik Ophævelse og supplering af lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanens retningsvirkninger Eksempler...24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Vedtagelsespåtegning Kortbilag Bilag A, Lokalplanens matrikler Kortbilag B, Bymidten 4

5 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Tilvejebringelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens 27 vedtaget lokalplan nr. 322 for facader og skilte samt tillæg nr. 1 til lokalplanen endeligt. Byrådsbehandling Byrådet har den 26. april 2006 vedtaget lokalplan nr. 322 inkl. tillæg nr. 1 til lokalplan 322 endeligt. Lokalplanforslag nr. 322 var fremlagt til offentlig debat fra den 28. juli 2004 til den 22. september Hillerød Byråd besluttede den 19. januar 2005, at udvidde lokalplanens område ved at fremlægge et forslag til tillæg til lokalplanen, der omfatter ejendommene på Carlsbergvej og ejendomme på Københavnsvej. Offentlig fremlæggelse Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 for facader og skilte var fremlagt til offentlig debat fra den 6. april til den 1. juni Indsigelsesbehandling I forbindelse med offentlighedsperioderne modtog Teknisk Udvalg i alt 8 skriftlige indlæg til lokalplanforslagene. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der tilføjet bemærkninger om de kulturhistoriske værdier, dels i redegørelsen dels i lokalplanens formålsparagraf. Den endelige lokalplan og det endelige tillæg blev offentligt bekendtgjort den 7. juni Lokalplanen vil blive tinglyst på de berørte ejendomme. 5

6 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Tilvejebringelse 6

7 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Grundlaget for lokalplanen Hillerød Kommune vedtog den 21. august 1991 lokalplan nr. 192 for bykernen. Lokalplanen fastsatte bestemmelser for facader og skiltning i bymidten. Lokalplan nr. 192 har været benyttet som grundlag for administration siden vedtagelsen i 1991, og der er gjort en del erfaringer i den mellemliggende periode. Lokalplanen har vist sig som et nyttigt og informativt redskab ved såvel nybyggeri som ved renoveringer. Bymidten har dog efterhånden udvidet sig i takt med at byen er vokset, og mange nye virksomheder har ikke været omfattet af en facade- og skiltelokalplan. Derfor er denne lokalplans afgrænsning udvidet i forhold til den tidligere lokalplan nr Status for området Bymidten Bymidten omfatter: bykernen (Slotsgade, Helsingørsgade og sidegaderne), en række arealer langs Frederiksværksgade, Klostervej, Slangerupgade, Møllebrovejområdet, Milnersvej, hele området til og med stationsområdet og den førstedel af Københavnsvej samt arealer syd for Hostrupvej. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 322 omfatter arealerne mellem Carlsbergvej og baneterrænnet samt ejendommene på Københavnsvej umiddelbart øst for broen over jernbanen. Lokalplanens og lokalplantillæggets afgrænsning ses på kortbilag B. Alle de matrikler, som er omfattet af lokalplanens bestemmelser er fastsat i bilag A. 7

8 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan 2001 Kommuneplan 2001 fastsætter i sin målsætning for detailhandel i Hillerød at tilpasse funktioner og arkitektur i den udvidede bymidte til den eksisterende købstadsbebyggelse, samtidig med at byen tilføjes et nutidigt præg. Det fastsættes desuden, at den fremtidige detailhandelsudvikling inden for bymidten skal foregå, så der skabes attraktive, kulturelle og turistmæssige attraktioner, servicevirksomheder og en udbygning med boliger, der passer ind i den eksisterende by. Butikkerne i bymidten skal opretholde en god bygningsmæssig standard og kvalitet, så det samlede indtryk af bymidten stadig forstærkes og forbedres. Lokalplaner og byplanvedtægter Denne lokalplan fungerer som et tillæg til en række lokalplaner og byplanvedtægter, som alle ligger enten helt eller delvist indenfor lokalplanens områdeafgrænsning. Lokalplanerne og byplanvedtægterne er stadig gældende, men suppleres af denne lokalplanes bestemmelser vedrørende skiltning og facadeudformning. Enkelte lokalplaner / byplanvedtægter indeholder bestemmelser om skiltning, som helt erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplanens 12 Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter fastsætter, hvilke bestemmelser, som udgår i de enkelte planer og erstattes af denne lokalplans bestemmelser. 8

9 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Redegørelse Lokalplanens idémæssige indhold Hillerød bymidte spænder fra at være en travl købstadsgågade, et transportknudepunkt, et erhvervscenter, en viden- og kulturpark til også at være et boligområde. Derfor er det vigtigt, at skiltning og facadeudtryk kan tage hensyn til disse forskellige arkitektoniske og brugsmæssige omgivelser, ligesom det er vigtigt, at de kulturhistoriske elementer i bybilledet bevares. Nutidens mange konstruktions- og materialemuligheder betyder også, at vi nemt kan få et rodet og usammenhængende bybillede, til forskel fra tidligere, hvor de fleste bygninger blev opført i enkle materialer og med lange håndværkstraditioner bag sig. Den øgede konkurrence mellem virksomhederne og det store udbud af overvældende skiltning, belysning og facadeudsmykning kan hurtigt være med til at drukne byens oprindelige karakter og særpræg. Den ene handelsby kommer nemt til at ligne den anden. Denne lokalplan giver retningslinjer for, hvordan man kan sætte fokus på sin virksomhed / bygning samtidig med at man respekterer hensynet til byens helhed. Lokalplanen indeholder bagerst en række eksempler på renovering af facader, skiltning samt andre facadeelementer. En del af Slotsgades gågade. Hver butik sine tilbud og sin skiltning, der gerne skulle lokke kunderne til. 9

10 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er - at fastholde og forbedre købstadsmiljøets arkitektoniske kvaliteter i forbindelse med ændringer i eksisterende bebyggelses ydre fremtræden, - at sikre at nye facader og skiltning inden for bymidten tilpasses købstadsmiljøets kulturhisto riske og arkitektoni ske karakteristika og - at sikre at nye facader og ny skiltning gives en helhed og kvalitet, der kan bidrage positivt til områ dets karakter. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag B. Lokalplanen omfatter de matrikelnumre, der er nævnt i bilag A, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2004 udstykkes herfra 3 Områdets anvendelse Lokalplanens bestemmelser træder i kraft ved nyetableringer og ændringer af skilte og facader inden for lokalplanens område. 10

11 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Råd og vejledning kan fås hos kommunens tekniske afdeling. Hvis du er i tvivl om indholdet af din ansøgning, og om dens mulighed for at blive godkendt, kan du henvende dig til kommunen inden du sender ansøgningen. Ændringer af eksisterende bebyggelses ydre fremtræden i forbindelse med bygningsvedligeholdelse samt ved om- og tilbygning skal ske i overensstemmelse med denne lokalplan Enhver ændring må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. Byrådet kan gøre en byggetilladelse afhængig af at bebyggelsen gives en ydre fremtræden, som efter Byrådets skøn, er i overensstemmelse med områdets helhed Skiltning og reklamering skal begrænses og må ikke virke skæmmende eller være til gene for omgivelserne Skilte, reklamer og markiser skal udformes og placeres i henhold til 5, 6, 7, 8 og 9. Enhver opsætning af skilte, reklamer og markiser må kun ske med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ønsker man at opsætte skilte, reklamer eller markiser på eller ved sin ejendom, eller på anden vis ændre facaden, skal der fremsendes en ansøgning til kommunen som indeholder følgende: - Ejerens godkendelse / tilladelse - Tegning / fotos visende bygningen og nærmeste omgivelser - Målfast facadetegning, hvor ændringerne er vist - Oplysning om valg af materialer, farver og belysning. Materiale- og farveprøve samt evt. fotomontage kan vedlægges. 11

12 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Note til 4 Facader: Hvis etagehøjden i et nyt hus afviger meget fra nabohuset bliver gadeforløbet nemt uroligt og uharmonisk. Hvis en facade er meget lang og ubrudt i forhold til nabohusene, vil den virke kedelig og den vil ikke bidrage til et varieret og interessant bybillede. Hvis en facade er trukket meget tilbage i forhold til de andre facader, vil det opleves som et hul i bybilledet, og skabe en visuel ubalance i gadebilledet. 4 Facader 4.1 Facaders opdeling og udtryk Enhver ændring i facader skal godkendes af Byrådet Facader skal udformes, så de arkitektoniske kvaliteter bevares og i visse tilfælde forbedres i forhold til den enkelte bygnings arkitektur og det samlede bybillede Nye facader skal respektere de omgivende bygningers udtryk med hensyn til: - facadehøjde - facadelinjens beliggenhed - højde på stueetage og øvre etager - materialevalg - farvesætning - opdeling af facaden, herunder gesimser /facadelængden - hjørneafslutning - formater på vinduer, vinduer og evt. porte. 4.2 Materialer og farver Ved ombygning og reparation skal der anvendes materialer, som stemmer overens med bygningens oprindelige materialer, eller materialer, som er karakteristiske i området Facadebeklædning vil normalt ikke blive godkendt Bygninger, som fremstår i blank mur må ikke uden Byrådets forudgående tilladelse pudses eller males helt eller delvist. 12

13 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Ad 4.4 Vinduerne er et af de mest markante elementer på et hus, og bør udskiftes og renoveres med omtanke. For store vinduer i stueetagen betyder, at husets facade bliver skåret over i forhold til de øverste etagers mindre vinduer. Mere murflade, evt. murpiller, i stueetagen kan modvirke dette. Ved udskiftning af vinduer bør man vælge vinduer af træ, som patinerer pænt. Plasticvinduer har ofte meget brede, flade rammer og patinerer heller ikke godt Signalfarver, dvs. stærke farver, må ikke benyttes på hverken facader, gavle eller andre bygningsdele. 4.3 Udsmykning Udsmykning på eksisterende facader i form af gesimser, dørindramninger, stik over vinduer og lign., som er karakteristiske for bygningens opførelsestidspunkt, skal bevares. 4.4 Vinduer Ved udskiftning eller renovering af vinduer skal der anvendes vinduestyper / formater, som svarer til husets arkitektur. Udstillingsvinduer i stueetagen skal udformes, så facaden opfattes som en konstruktiv helhed fra terræn til tag Vinduesrammer af plast må ikke anvendes Vindueshuller må ikke blændes uden Byrådets tilladelse Uigennemsigtige spejl-glasvinduer, foliebeklædte vinduer og buede bondehusvinduer må ikke benyttes. 5 Skiltning 5.1 Facadeskiltning Nedenstående bestemmelser om skiltning omfatter ejendomme, som på kortbilag B er indeholdt i lokalplanens afgrænsning Al skiltning må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 13

14 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad Der er i Hillerød Kommune tradition for at skiltningen i byen består af løse bogstaver opsat på facaden. Dette særpræg ønsker kommunen at bevare som et karaktertræk for købstadsmiljøet Al skiltning skal tilpasses husets arkitektur, herunder proportioneringen, materialerne og facadeopdelingen samt det område, som huset er beliggende i Facadeskiltning skal ske ved bemaling direkte på facaden, i felter, mindre skiltebånd (se pkt ) eller med enkelte bogstaver Facadeskilte skal anbringes på facaden i forbindelse med døre eller vinduer Facadeskilte må ikke placeres over underkant af vinduer og gesims på 1. sal og må ikke dække over facadeudsmykninger, gesimser, porte, døre og vinduer Facadeskiltning, der er udført eller fremtræder som udbrudte sammenhængende skiltebånd over en hel facade må ikke finde sted Skiltning, som har karakter af facadebeklædning påsat murflade må ikke finde sted Hvis en butik strækker sig over flere forskellige facader, skal skiltningen underordne sig de forskellige facader. Det vil bl.a. betyde, at skiltning ikke må fortsætte udelt over bygningernes skel Forskellige virksomheders skilte anbragt på samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning Skilte må have følgende indhold: - Indehaverens navn og / eller adresse 14

15 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser - Virksomhedens eller branchens navn - Bomærke, hvis der er tradition herfor, eller hvis bomærket skønnes at indeholde en grafisk kvalitet. Skilte må ikke indeholde reklamering. 5.2 Gavlskilte og gavludsmykning Der må ikke opsættes skilte på gavle. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et mindre gavlskilt, hvis det efter Byrådets skøn tilpasser sig husets arkitektur og fremtræder sobert og har en udsmykningsmæssig værdi Gavludsmykning i form af f.eks. maleri må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 5.3 Udhængsskilte Der må maksimalt opsættes ét udhængsskilt for hver butik. Dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne Udhængsskilte, der er placeret vinkelret på facaden, skal udformes med en grafisk kvalitet, så de virker enkle og lette Udhængsskilte skal placeres mindst 2,3 m over fortovsniveau og maks. 0,80 m ud fra facaden Udhængsskilte må ikke være tykkere end 15 cm Bannere, d.v.s udhængsskilte, som lodret strækker sig over flere etager må ikke etableres. Bannere, som placeres vinkelret på facaden i stueetagen, kan tillades, hvis de ikke placeres længere end 30 cm ud fra facaden og i øvrigt ikke er til gene for hverken gående eller kørende trafikanter. 15

16 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad. 5.5 Kommunens tekniske afdeling kan vejlede dig i valg af skiltetyper i forbindelse med ansøgning om lysskiltning. 5.4 Henvisningsskilte Skilte, som henviser til virksomheder på 1. sal eller derover eller i baghuse, skal placeres ved dør eller port, der viser ind til virksomhedens adresse Henvisningsskilte må maksimalt være 0,25 m 2, og er i øvrigt underlagt bestemmelserne i Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende gågaderegualtiv for standerskilte for de ejendomme, som er beliggende inden for gågaderegulativets område Hvis en bygnings facade mod vej ligger trukket så meget tilbage fra fortov eller vej, at skiltning på facaden ikke vurderes hensigtsmæssig, kan der opsættes et skilt mod vejen. Det er Byrådet, der i hvert enkelt tilfælde vurderer nødvendigheden af at skilte mod vejen / fortovet Der kan gives tilladelse til at skilte med et enkeltstående skilt mod vej med en maksimal størrelse på 1 m x 0,60 m x 0,20 m. Skiltets indhold skal følge stk , Derudover skal skiltet forsynes med husnummer I et skilt med indvendig belysning må kun skiltets tekst / bomærke være lysende. Teksten / bomærket kan også oplyses med et mindre spot. 5.5 Lys og lysskiltning I et skiltebånd med indvendig belysning, må kun teksten / bomærket være lysende. 16

17 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Ad. 5.6 Skiltning/reklamering med neonrør er set i Danmark siden 1920 erne. Neon og argon er de luftarter, som fyldes i rørene, og som giver henholdsvis rødt og blåt lys. Skiltning med neonrør kan være elegant, sjov og meget individuel Løse bogstaver med indvendig belysning skal udføres med lukkede bogstaver. Løse bogstaver kan dog også belyses bagfra så der opnås en Corona-effekt, således at det enkelte bogstav ses med en lysende kant Skilte kan belyses med spots, hvis armaturet er spinkelt og holdt i materialer, der er neutrale i forhold til facaden. Spots må ikke placeres over underkanten af førstesalsvinduer, og må ikke belyse andre dele af facaden end skiltningen Ingen belysning må være til gene for kørende og gående trafikanter eller for naboer. 5.6 Neonskilte Der må opsættes neonskilte på facader. Omfang og placering skal følge denne lokalplans øvrige bestemmelser om skiltning på facader. 6 Reklamering 6.1 Der må ikke opsættes permanente eller midlertidige reklamer på facader og gavle. 6.2 Reklamering må kun ske i vinduer. 6.3 Butiksvinduer i stueetagen må ikke helt eller delvist blændes med maling, folie, reklamer eller lignende. Bestemmelsen gælder ligeledes for liberalt erhverv, banker, spilleklubber, restauranter og lignende. 17

18 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Ad. 9. Formålet med markiser er at give skygge for butikkens varer. Kommunen ønsker ikke faste overdækninger i bybilledet, da disse ofte visuelt skærer bygningens facade over og skæmmer bygningens helhedsindtryk. 7 Flagning / reklamering 7.1 På den enkelte ejendom kan der, hvor det er muligt, opsættes en flagstang til flagning med nationalflaget på flag- og festdage. Flagning med reklameflag og - bannere er ikke tilladt. 8 Byggepladsskiltning / reklamering 8.1 Byggepladsafskærmning, herunder også inddækning af stilladser, må ikke benyttes til reklamering. 8.2 Det er tilladt at skilte for eksisterende eller kommende virksomhed i forbindelse med ejendommens bygningsarbejder. 8.3 Skiltning, som indeholder oplysninger om byggeriet (arktitekt, entreprenør mm.) skal samles på ét skilt. 9 Markiser Der må opsættes markiser over en bygnings vinduer i stueetagen. Markisen skal kunne rulles ind efter virksomhedens lukketid. Der må ikke opsættes faste baldakiner eller faste halvtage Markiser skal underordnes facadens arkitektoniske udtryk med hensyn til placering, farve, materialer og udformning. Dvs. at markisen skal udføres i ensfarvet lærred, og at farverne skal afstemmes bygningens øvrige farvesætning. Markiser kanudføres med angivelse af butikkens navn eller logo. Markisen må i øvrigt ikke anvendes til reklamering. 18

19 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Der må kun opsættes markiser over det enkelte vindue. Dvs. at markiser ikke må etableres som én gennemgående markise over flere vinduer, som er adskilt med murflade eller døre imellem Opsætning af markiser må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 10 Sikringsgitre 10.1 Sikringsgitre må kun opsættes i butiks- og erhvervsejendommes stueetage Sikringsgitre skal opsættes bag vinduesglasset. Hvor det er muligt, skal sikringsgitre opsættes bagved vinduesudstilling, så der sikres et varieret og åbent udtryk i facaden Der må ikke etableres lukkede, uigennemsigtige plader eller lignende tyverisikringer i vinduer i stueetagen. 11 Paraboler og teknik Opsætning af paraboler må kun ske efter Byrådets forudgående tilladelse, uanset parabolens størrelse Paraboler må ikke opsættes synlige mod gade og vej eller mod andet offentligt tilgængeligt areal. Hvis det ikke er muligt at opsætte parabol mod have eller gårdarealer, skal Byrådet godkende en anden placering. 19

20 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser Rør, ledninger og ventilationsanlæg samt lignende tekniske anlæg må ikke placeres synlige fra gade og vej eller mod andet offentligt tilgængeligt areal. Hvis det ikke er muligt at etablere de tekniske anlæg i henhold til ovenstående, skal Byrådet godkende en anden placering Solfangere Opsætning af solfangere må kun ske efter Byrådets forudgående godkendelse. 12 Ophævelse og supplering af lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanen omfatter enten helt eller delvist nedenstående lokalplaner og byplanvedtægter. Planerne suppleres enten helt af denne lokalplans bestemmelser eller også erstattes enkelte bestemmelser i planerne af denne lokalplans bestemmelser Byplanvedtægter som suppleres Følgende byplanvedtægter eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans bestemmelser: Byplanvedtægt nr. 2 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 5 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 9 (vedtaget ) Byplanvedtægt nr. 44 (vedtaget ) 12.2 Lokalplaner som suppleres Følgende lokalplaner eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans bestemmelser: Lokalplan nr. 90a (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 91 a (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 97 (vedtaget ) Lokalplan nr. 140 (vedtaget ) Lokalplan nr. 144 (vedtaget ) Lokalplan nr. 153 (vedtaget ) Lokalplan nr. 159 (vedtaget ) Lokalplan nr. 174 (vedtaget ) 20

21 Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Bestemmelser Lokalplan nr. 180 (vedtaget ) Lokalplan nr. 197 (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 201 (vedtaget ) Lokalplan nr. 207 (vedtaget ) Del af lokalplan nr. 211 (vedtaget ) Lokalplan nr. 256 (vedtaget ) Lokalplan nr. 260 (vedtaget ) Lokalplan nr. 267 (vedtaget ) Lokalplan nr. 269 (vedtaget ) Lokalplan nr. 278 (vedtaget ) Lokalplan nr. 279 (vedtaget ) Lokalplan nr. 286 (vedtaget ) Lokalplan nr. 296 (vedtaget ) Lokalplan nr. 300 (vedtaget ) Lokalplan nr. 303 (vedtaget ) Lokalplan nr. 310 (vedtaget ) Lokalplan nr. 312 (vedtaget ) Følgende lokalplaner eller dele af de, som er indenfor denne lokalplans afgrænsning, suppleres med denne lokalplans, tillæg nr. 1 bestemmelser: Lokalplan nr. 150 (vedtaget ) Lokalplan nr. 189 (vedtaget ) Lokalplan nr. 285 (vedtaget ) 12.3 Lokalplaner, hvis bestemmelser erstattes Følgende lokalplaners bestemmelser erstatter følgende lokalplaners bestemmelser: Del af lokalplan nr. 182 (vedtaget ) 8, stk. 8.5 erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 192 (vedtaget ): Hele lokalplanen erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 287 (vedtaget ): 7 stk. 7.3 og 7.4 erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 313 (vedtaget ) 7 stk 7.4 erstattes af denne lokalplans, tillæg nr. 1, bestemmelser. 21

22 Hillerød Kommune - Teknik nr.322 Bestemmelser 12.4 Øvrige ændringer Lokalplan nr. 206 (vedtaget ): 8 stk erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplanen suppleres i øvrigt af denne lokalplans bestemmelser. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 22

23 Eksempler Facader og skilte i byen Det tidligere apotek (opført 1848) som det så ud i Bygningen ser lukket ud og indbyder til grafitti. Apoteket blev renoveret i 1999/2000 og rummer i dag en bank.vinduerne er gjort høje og slanke, og sammen med søjlerne giver det bygningen et løftet og elegant udtryk. Indgangen til banken er igen centralt placeret, og den tidligere indgang i siden af bygningen er erstattet med en flot port. Hillerød Kommune - Teknik Ejendom som den så ud i Den voldsomme skiltning skar den lille bygning over i 2 dele. Ejendommen som den ser ud i Skiltningen er erstattet med enkelte bogstaver. Nu ses facaden i sin helhed og butikkens navn fremgår stadig tydeligt, men mere diskret.der er nu også sammenhæng mellem de to butikkers skiltning. De store udstillingsvinduer bevirker dog, at bygningen stadig er skåret over på langs. 23

24 Eksempler Facader og skilte i byen En enkel og afdæmpet skiltning, hvor navnet er sat på en gennemsigtig plade ( et felt) over indgangsdøren. Eksempler på to hjørnebygninger, hvor indgangen er bevaret i hjørneafskæringen. Skiltningen er på den øverste bygning malet direkte på facaden.på den nederste bygning er der sat enkelte bogstaver på facaden samt opsat mindre udhængsskilte. Der er lagt vægt på, at skiltningen og belysningen er nedtonet i forhold til bygningerne. Hillerød Kommune - Teknik 24

25 Eksempler Facader og skilte i byen Gadeforløb kan også domineres af skiltning, så gadens bygninger drukner i informationer og farver. Her ses en kombination af pyloner og sandwich-skilte. Mange ældre villaer har indrettet småerhverv i stueetagen. Det kræver omtanke i valg af skiltning og markiser, så bygningens oprindelige udtryk ikke ødelægges. Eksemplet nedenfor viser en villa, som har skåret sin facade over vha. store markiser over udstillingsvinduerne. Hillerød Kommune - Teknik 25

26 Eksempler Facader og skilte i byen Eksempel på en skiltning, som ikke overdøver bygningens facade, men som alligevel er tydelig og letgenkendelig. Eksemplet er fra Roskilde. Enkle og virkningsfulde udhængsskilte siger ofte meget, og pynter i gadebilledet. Skiltet kan suppleres med et spot. Hillerød Kommune - Teknik Til højre:enkelte bogstaver opsat direkte på facaden kan også oplyses bagpå bogstavet (Corona effekt) 26

27 Eksempler Markiser,belysning og sikring Ovenfor: Baldakiner og markiser kan let komme til at skære bygningen over, så bygningens oprindelige arkitektur sløres. Hillerød Kommune - Teknik Til højre: Belysningen er placeret symmetrisk ved porten og er i en stil, som passer til huset. Moderne og enkle lamper kunne også have været anvendt. 27

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere