ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

2 I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål beliggende ved Åholmsgade i Odder by. UDARBEJDET AE' Åholmsgade 6 ApS i samarbejde med forvaltningen for byggeri og lokalplaner. 1. udkast, noveniber INDHOLDSFORTEGNELSE. -. ^ _ I BILAG TIL LOKALPLANEN mrt beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... A B LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål... 1 Unrådets afgrænsning og zonestatug... 2 mådets anvendelse... 2 Udstykninger Vej- og parkeringsforhold... 3 Tekniske anlaeg og forsyning... 3 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtra~... 4 Ubebyggede arealer... 5 Forudsaetninger for ibrugtagen af ny bebygge1 se. 6 Glf~dejerforening... 6 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelses~tegning... 7 Kort nr. 1 Kort nr. 2 Eksisterende forhold... (matrikelkort) Fremtidige forhold...(lokalplankort) Unslagskort er trykt med Geodatisk Instituts tilladelse (A 38) copyright.

3 A i BILAG LOKALPLAN NR KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter et område ved Åholmsgade i Odder by. Området udgør ca d. Arealet er bebygget. Bygningerne har tidligere huset et mejeri. Bygnin- gerne huser for tiden DanVand Centret, der driver kursusvirksomhed m.v. Lokalplanen er udarbejdetr idet byrådet har ønsket, at sikre forskellige fremtidige anvendelsesmuligheder for den istandsatte bygning efter færdiggørelse af det ny DanVand Center Rude Havvej. Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformdlr herunder kursuer hotel-, kontor- og lagervirksomhed, samt offentlige formål cg boliger.

4 B1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLWSNING Kommuneplanen I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser (område l.e.lo) planlægningen for området sikrer: skal - at områdernes anvendelse fastlægges alene til mindre erhvervsvirksomheder, Så som produktions-, værksteds og lagervirksomhed, kontorvirksomhed samt til offentlige formål og enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne, - at det samlede runfang af bygninger p3 hver enkelt ejendom ikke overstiger 3 2 pr. m2 grundareal, og at højst 50% af grundarealet bebygges I - at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 12 m over terran, bortset fra skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestem- melser. Byrådet har ønsket at give mulighed for en anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål I indenfor lokalplanens område. Planlægningsafdelingen har derfor udarbejdet forslag til tillaq nr. 8 til kommuneplanen. Forslaget er vedhæftet lokalplanforslaget som bilag. Lokalplanforslaget kan ikke vedtages endeligt før tillæg nr. 8 er ende- ligt vedtaget af byrådet. Tillægget til kommuneplanen og lokalplanforslaget skal fremlægges for borgerne i en 8 ugers periode før byrådet kan vedtage planerne endeligt.

5 B2 Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone, Spildevandspl an Ckmådet er omfattet af spildevandsplanen, Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder kommune og beliggende indenfor varmeværkets forsyningsområde. Lokalplanen indeholder bestemmelse omr at bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der er forbud mod el-varme.

6 1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Aholmgade i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af ) fastsæt- tes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS FORMÅL Hensigten er at sikre forskellige anvendelsesmuligheder, men samti- dig søge at tilpasse områdets anvendelse til de omkringliggende bo- ligområder og områder til offentlige formål. Lokalplanens formål er: - at tilstræbe en fredeliggørelse af området ved - at hindre mulighed for at etablere produktions- og værksteds- virksomhed, men - at sikre mulighed for områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål og rene boligformål. - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for ny bebyg- gelse i områdetr og - at fastlægge vejadgang til området.

7 2 2. OMRADETS mmmsnrm OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist fi vedhæftede kort nr. 1, og omfatter matr. nr o Odder by, Odder samt alle parceller der efter den udstykkes fra denne ejendom. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Cmrådet d kun anvendes til blandet bolig- og erhverve formål, herunder kursus- og hotelvirksomhed, bntorog lagervirksomhed, liberale erhverv, offentlige formål og boliger. Der ud over kan der indrettes anden virksomhed som efter byrådets vurdering, i hvert enkelt tilfælde, natur- ligt finder plads i området. Ved vurderingen skal der specielt tages hensyn til omkringliggende boligområder, og områder til offentlige formål. (se pkt. 1). Indenfor området d der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Værksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksomhed, og der må ikke indrettes udendørs oplag. 3.2 Indenfor området m& ikke indrettes virksomhed, der kræ- ver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel Indenfor området kan opføres en transformerstation til den daglige forsyning, når den opføres i overens- stemmelse med den øvrige bebyggelse.

8 3 4. UDSTYKNINGER 4.1 Yderligere udstykning I& ikke finde sted uden byrådets tilladelse. 5. VEJ-, OG PARKERINGSFORHOLD 5. l Til området I& der kun etableres to vejafgange fra Å- holmsgade, som vist på kort nr Ved ændret anvendelse eller nybyggeri indenfor området, skal der etableres parkeringspladser efter følgende fordeling, mindst: 1 pplads pr. 50 II? samlet etageareal til liberalt erhverv, lager- og kontorformål, 1 1/2 - plads pr. boligenhed. Til øvrige anvendelser skal parkeringskravet fastsættes efter bygningsreglementets bestemmelser. Lastvogns- busparkering eller parkering for lignende større køretøjer m& ikke indrettes eller finde sted indenfor området. 6, TEKNISKE ANLE OG FORSYNING 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning m& ikke frem- føres som luftledninger, men må alene fremføres som jordkabler. 6.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes Odder Varmeværk A.m.b.A. El-varme I& ikke etableres.

9 7. BEBYCGELSENS OMFANG OG PLACERING L 7.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed m& ikke overstige 80, svarende til det eksisterende etageareal pa 2,088 mz. 7.2 Ny bebyggelse I& ikke opføres udenfor det på kort nr, 2 viste byggefelt svarende til afgrænsningen af den eksisterende bygning. 7.3 Ny bebyggelse m3 ikke opføres med mere end 2 etager. 7.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade, & gives en højder der overstiger 8,5 m over terrænr mdlt efter reglerne i bygningsreglementet, bortset fra skorstene og lignende bygningsdeler der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift, 8. BEBYGGELSENS YDRE EREM!rRmm _<* 8.1 Facader skal opføres af tegl og fremtrede som blank eller pudset (vandskuret, berappet) mur. 8.2 Tagene skal dakkes med røde teglsten eller tagpap. 8.3 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mindst Vindues- og dørpartier skal udføres i træ. 8.5 Udvendige antenner md ikke opsættes.

10 8.6 Byrådet kan i hvert enkelt tilfælde godkende at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt for at forsyne en eller flere bygninger med vedvarende energi. Anlægsdele der anbringes udvendigt fi bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygnin- gernes ydervægge. a. 7 Skiltning d kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer I& ikke bebygges, jvf. pkt Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.3 Udendørs oplagring d ikke finde sted. 9.4 Arealer der er beliggende udenfor det i pkt. 7.2 afgrænsende byggefelt, og som ikke benyttes til adgangs vej, parkering, sti eller lignende skal udlægges som fælles friareal for området. Specielt skal der ved nybyggeri eller ombygning tages hensyn til eventuelt øgede kav til fornødne friareal- udlæg, jvf. byggelovgivningen. Friarealet skal udgøre 20 % af etagearealet ved bolig- byggeri. 9.5 Belysning af adgangsveje og parkeringsarealer m.m. må kun udføres som parkbelysning eller vægbelysning.

11 6 10. FORUDSÆiWIiGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE (Se fodnote), 10.1 Ny bebyggelse m3 ikke tages i brug, før der er etable- ret adgangsvej, parkeringspladser! stier og disse er befæstet Ny bebyggelse m3 ikke tages i brug! før der er etable- ret fælles friarealer med beplantning og eventuel belægning Ny bebyggelse indenfor området I& ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet den i området etablerede fjernvarmeforsyning i henhold til varmeplanlægningen. 11, GRUNDEIERFDRENING 11.1 Hvis der sker yderligere udstykning indenfor området! skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet kræver det Grunde jerforeningen skal forestå drift- og vedligehol- delse af de i pkt. 9.2 og 9.4 nævnte fællesarealer, 11.4 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. Fodnote: Såfremt anlæg af friarealer! veje, beplantninger m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres! forinden i- brugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering vare mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg og færdiggørelse af ovennvænte arealer indenfor en rimelig tid.

12 7 12, BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ms ejendommer der er omfattet af lokalplanenr ifølge kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkesr bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med viderer der er indeholdt i pla- nen Byrådet kan meddele dispensation til mindre vasentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsetning afr at det ikke ændrer den særlige karakter af det områder der søges skabt ved lokalplanen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutterr der er uforenelige med lokalplanenr fortranges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieresr når det vil vare af vasentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 13. VEDTAGELSESPATEGNINS Således vedtaget af Odder byråd. Odderr den 29. januar 1990 borgmester / ko unaldirekt r i+ \

13 Lokalplanen er i henhold til $ 27 i lov om kommuneplanlægning endeligt vedtaget af byrddet den 28. maj Tinglyst den 13. juni 1990

14 o o o o Lokalplangrænse EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLAN NR KORT NR. 1 ODDER KOMMUNE JAN Milforhold 1:lOoo igso I 1 I 1 I I 1 1 I I I 1 I 1 I m

15 o o o o Lokalplangrænse p j Byggefelt rm Vej-, parkerings-, og friarealer FREMTIDIGE FORHOLD LOKALPLAN NR KORT NR.2 ODDER KOMMUNE JAN 1990 M&lforhold 1:lOOO 50 1 O0 150m I I l 1 1 I I I 1 I 1 I I 1

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere