Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform"

Transkript

1 marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik. Mantraet var kort og godt, at de ledige skulle hurtigst muligt i beskæftigelse, uanset hvilken type beskæftigelse der var tale om. Men en sådan politik kan et moderne samfund ikke leve med. Der er allerede mangel på visse kompetencer, og alle er enige om at balanceproblemerne på det danske arbejdsmarked vil være stigende i de kommende år. Allerede nu er der mangel på ingeniører der kan indgå i de mange infrastrukturelle projekter på transport- og sundhedsområderne, og alle fremskrivninger viser at mangelen på bl.a. ingeniører vil være stigende de kommende år. Derfor er der behov for at udvikle en politik hvor de forskellige arbejdsmarkedspolitiske instrumenter ses i en sammenhæng og med fokus på at udnytte den forhåndenværende arbejdskraft bedst muligt. Samtidig skal arbejdsmarkedspolitikken i langt højere grad tænkes sammen med først og fremmest erhvervs- og uddannelsespolitikkerne. I Ingeniørforeningen ser vi først og fremmest behov for at sætte ind på to områder; 1. Opdatering af dagpengesystemet. 2. Arbejdsmarkedspolitikken skal gøres efterspørgselsorienteret. Side 1

2 1. Opdatering af dagpengesystemet. Ingeniørforeningen foreslår; Det generelle dagpengeniveau hæves til kr. per måned dog max. 80% af lønnen før ledighedens indtræden. A-kassemedlemmer skal efter en 3-årig periode uden arbejdsløshed have ret til en dagpengesats på op til kr. per måned i op til 3 måneder dog max. 80% af lønnen før ledighedens indtræden. En af de væsentligste forudsætninger for det fleksible danske arbejdsmarked er, at lønmodtagerne har adgang til økonomisk sikring i tilfælde af arbejdsløshed. De i international sammenhæng lempelige regler og aftaler om afskedigelse af medarbejdere i Danmark, er baseret på at lønmodtagerne gennem dagpengesystemet har adgang til en rimelig økonomisk sikring og arbejdsmarkedspolitiske tiltag der kan bringe dem tilbage til arbejdsmarkedet. Imidlertid er forsikringselementet i dagpengesystemet løbende blevet udhulet gennem en længere årrække. Således fremgik det af et svar som daværende Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen gav til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 13. marts 2009, at en privatansat funktionær i 1982 gennemsnitligt modtog 62% i kompensation via dagpengesystemet, mens denne kompensationsgrad i 2009 var faldet til 42%. For mange håndværkere, højtuddannede og andre faggrupper er kompensationsgraden endnu lavere. Side 2

3 Privat ansat funktionærs teoretiske kompensationsgrader i pct. fra 1982 til 2009 (Kilde: Claus Hjort i svar til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 13. marts 2009) Pct Med så lave kompensationsgrader er der risiko for, at de højst lønnede lønmodtagere ganske enkelt vender systemet ryggen, og at fundamentet for den danske flexicurity-model dermed forsvinder. Risikoen bliver ikke mindre med ændringerne på dagpenge- og efterlønsområdet. Især højtlønnede mister incitamentet til at være med i en A-kasse, og dermed forsvinder også den gruppe der historisk har bidraget mest til systemet ganske enkelt fordi de gennemsnitligt er mindre ramt af ledighed. Systemets egenfinansieringsgrad trues herved og vil i sidste ende kunne give mere pres på skattefinansiering. Det er altså åbenlyst at en reform er nødvendig. Hvis virksomhederne fortsat skal have adgang til at tilpasse medarbejderstaben de konjunkturelle udsving, så forudsætter det, at forsikringselementet bringes tilbage til dagpengesystemet. Sker det ikke, vil der bl.a. opstå et krav om længere opsigelsesvarsler, således som det allerede kunne ses ved de seneste overenskomstforhandlinger. Aktuelt betyder det, at dagpengeniveauet skal hæves med minimum 25 procent fra de nuværende ca kr. 1 til ca kr. per måned. Fremover skal niveauet desuden afspejle lønudviklingen, da dagpengene modsat kontanthjælpen der en social ydelse finansieres direkte af lønmodtagerne. Imidlertid vil dette ikke være nok til at sikre opbakning til dagpengesystemet blandt de højst lønnede. For at sikre sig, at alle på arbejdsmarkedet har incitament til at deltage i forsikringssystemet så foreslår IDA, at A- kassemedlemmer efter en 3-årig periode, hvor de ikke har været ramt af 1 Maj Side 3

4 ledighed, opnår ret til forøget dagpengesats i de første 3 måneder af et ledighedsforløb. Konkret foreslår IDA at maksimumsatsen de første tre måneder er op til kr. højere end den normale forsikring. Dog kan man maksimalt modtage 80 pct. af lønnen før ledighed. Desuden vil det kun være muligt, at modtage den forhøjede ydelse efter at vedkommende har været i arbejde i min. 3 år igen efter sidste ledighedsperiode. De tre måneder antages at være længden for skifteledighed for flere brancher. På den måde er systemet både solidarisk med dem der ofte rammes af ledighed, og med dem der sidder i stillinger, hvor de ikke så tit bliver ledige, men hvor de i særdeleshed gennem AMB bidrager til det fælles forsikringssystem. Tilsammen vil forkortelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og genetableringen af forsikringselementet i dagpengeordningen sende et signal om, at der netop er tale om midlertidig forsikringsordning og ikke en social ordning. Side 4

5 2. Arbejdsmarkedspolitikken skal gøres efterspørgselsorienteret. Ingeniørforeningen foreslår; Arbejdsmarkedspolitikken skal medvirke til jobskabelse. Der skal oprettes 6-8 jobcentre baseret på arbejdskraftoplandene, samt hertil hørende arbejdskraftråd. A-kasserne skal overtage indsatsen for de arbejdsmarkedsparate. Indsatsen skal måles på sine kvalitative resultater A. En mere helheds- og udviklingsorienteret styringsmodel. Den nuværende organisering af beskæftigelsesindsatsen i 91 kommunale enheder, gør det særdeles vanskeligt at føre en sammenhængende og fremadrettet arbejdsmarkedspolitik, og dermed også at skabe synergi i forhold til først og fremmest erhvervs- og uddannelsespolitikken. I stedet for denne uhensigtsmæssige inddeling, foreslår Ingeniørforeningen at arbejdsmarkedspolitikken organiseres omkring de såkaldte arbejdskraftoplande 2. Mere konkret foreslår Ingeniørforeningen, at arbejdsmarkedspolitikken for de arbejdsmarkedsparate varetages af 6-8 jobcentre baseret på arbejdskraftoplande. Samtidig foreslår foreningen at arbejdsmarkedets parter tildeles en aktiv rolle i formuleringen og implementeringen af arbejdsmarkedspolitikken. Dette skal ske ved at oprette 6-8 arbejdskraftråd som skal dimensionere og koordinere den regionale og lokale arbejdsmarkedspolitiske indsats. De arbejdstagerorganisationer, der baserer deres medlemskab på uddannelse og fag, har et indgående kendskab til medlemmernes faglige kompetencer, ansættelsesformer, fremtidige kompetence- og efteruddannelsesbehov osv.. Altså, i det hele taget alle de særlige karakteristika, der er relateret til medlemmernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver- og brancheorganisationerne har samtidig det mest indgående kendskab til efterspørgselen efter aktuelle og fremtidige kompetencer indenfor de enkelte brancheområder, og i dag er det kun de allerstørste jobcentre der er i stand til at opbygge en viden og ekspertise, der gør dem i stand til at betjene et avanceret og højt specialiseret arbejdsmarked, der ikke kender til kommunegrænser. 2 Også Strukturkommissionen pegede på arbejdskraftoplandene som oplagte administrative enheder for den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Side 5

6 Ved samtidig at inddrage regionale og lokale erhvervs- og uddannelsespolitiske aktører i arbejdskraftrådene, bliver det også muligt at skabe synergi mellem disse to politikområder og beskæftigelsesindsatsen. B. Aktiveringsindsatsen skal i langt højere grad rettes mod den enkelte ledige. I den nuværende beskæftigelsespolitik er kontaktforløbet med A-kassen og jobcentrene lagt i meget faste rammer, og der er begrænsede muligheder for at iværksætte aktiviteter der på et tidligt tidspunkt kan hjælpe den ledige i beskæftigelse. Langt fra alle har behov for en tidlig indsats, men Ingeniørforeningen mener, det er vigtigt, at muligheden eksisterer for at sætte tidligt ind overfor de ledige som har behov for kompetenceudvikling og overfor de ledige som kan opkvalificeres til områder hvor der er en efterspørgsel. For mange ledige gælder det typisk, at de tidligst modtager reel aktivering efter seks eller ni måneders ledighed afhængig af vedkommendes alder. Det skyldes bl.a. regler, der begrænser mulighederne for at anvende de forskellige typer aktiveringsredskaber. Efterspørgslen på arbejdsmarkedet bliver altså noget sekundært, som først kommer i betragtning, når den ledige efter seks eller ni måneder skal have udarbejdet en jobplan. Dette er til stor skade for: arbejdsgiverne, - der ikke tilbydes den bedst muligt kvalificerede arbejdskraft arbejdstagerne, - der risikerer de-kvalificering og længere ledighedsforløb end nødvendigt samfundet, - der mister værdi- og jobskabelse For yderligere at styrke fokus på efterspørgselssiden, foreslår Ingeniørforeningen også, at aktiveringsindsatsen for forsikrede kan fremrykkes til opsigelsesperioden. C. Øget inddragelse af A-kasserne. Det danske arbejdsmarked har en meget høj grad af kompleksitet, og det har derfor vist sig vanskeligt for de kommunale jobcentre at opbygge en indsigt der gør dem i stand til at betjene alle faggrupper. Derfor foreslår Ingeniørforeningen, at betjeningen af arbejdsmarkedsparate ledige fra dag ét håndteres i regi af de nye jobcentre og egen A-kasse, mens de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige fortsat betjenes af kommunerne. Ikkeforsikrede arbejdsmarkedsparate ledige betjenes som udgangspunkt af de nye jobcentre. Som udgangspunkt har A-kasserne et langt større indblik i egne medlemmers jobmarked end kommunerne har, og derfor vil A-kasserne også i langt højere Side 6

7 grad kunne hjælpe den enkelte ledige med at anvise nye jobperspektiver indenfor både hidtidige og nye fagområder. D. Ændrede målemetoder. De nuværende arbejdsmarkedspolitiske aktører først og fremmest kommunerne er underlagt et meget udbygget måle- og kontrolsystem. Målesystemet lægger først og fremmest vægt på rettidighed i ydelserne, mens kvalitative målinger stort set er fraværende. Der er således intet fokus på i hvor høj grad det lykkes at udnytte den enkelte lediges kompetencer og uddannelse. Ligeledes måles der ikke på, i hvor højgrad indsatsen medvirker til at afhjælpe aktuelle og langsigtede strukturelle ubalancer på arbejdsmarkedet, og om den understøtter den erhvervspolitiske indsats i forhold til f.eks.; Reduktion af flaskehalse og strukturelle ubalancer på arbejdsmarkedet Evne til at samarbejde med f.eks. lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervspolitiske aktører Udnyttelse af de lediges uddannelse og kompetencer Formidling af jobs og øvrig indsats på tværs af kommuner Derfor foreslår Ingeniørforeningen at der i stigende grad sættes fokus på at måle de kvalitative resultater af arbejdsmarkedspolitikken. Det kan bl.a. ske ved at gennemføre brugerundersøgelser hos ledige, arbejdsgivere, A-kasser og faglige organisationer. I undersøgelserne kan der bl.a. lægges vægt på resultater opnået i forhold til tværkommunalt samarbejde, flaskehalsreduktioner, kompetenceudnyttelse hos den enkelte ledige, langsigtede jobeffekter, jobskabelse etc.. Kontakt Spørgsmål kan rettes til konsulent Fin Krogh Jørgensen, Side 7

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet jefr/jehø/liss 11-0012 -18.01.2011 Kontakt: ftf@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Den danske flexicurity-model tilbage på sporet Med udgangspunkt i den danske flexicurity-model perspektiver notatet de seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

BE 25.2.2014- Ad pkt. 5

BE 25.2.2014- Ad pkt. 5 BE 25.2.2014- Ad pkt. 5 Carsten Koch-udvalget Carsten Koch-udvalgets rapport med anbefalinger blev drøftet på bestyrelsens møde den 21. januar 2014 og efterfølgende sendt i høring hos medlemsorganisationerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 2 16 København K Tlf. 35 28 81 ams@ams.dk www.ams.dk Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere