BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune"

Transkript

1 3. udgave april 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Den daglige porteføljestyring i Passivsiden - gældspleje Rentesammensætning Låneomlægning Aktivsiden - formuepleje Overordnet risikopolitik Etiske regler for investering Kompetenceforhold Bemyndigelse til Økonomiudvalg/administrationen vedr. porteføljepleje af aktivsiden Bemyndigelse til administrationen vedr. porteføljepleje af den langfristede gæld Afrapportering Bilag 1. Regelgrundlag Bilag 2. Finansielle instrumenter Bilag 3. Ordliste

3 1 Formål Med vedtagelse af nærværende finansielle strategi har Kommunalbestyrelsen fastlagt rammerne for styring af kommunens likvide aktiver og den langfristede gæld. Fravigelse af rammerne kan derfor kun ske efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af s finansielle porteføljer. Dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld (passivpleje) og de likvide midler, herunder obligationsbeholdning (aktivpleje) Det overordnende mål med porteføljestyringen er at sikre størst mulig sikkerhed, at minimere finansieringsudgifterne og maksimere afkastet, indenfor de fastsatte ramme. I strategien fastsættes grænser for renterisiko og valutarisikogrænser ved såvel likviditetsanbringelser som ved låneoptagelser. Strategien fastlægger endvidere ansvar og kompetencer for administrationen, og beskriver, hvorledes rapporteringen til det politiske niveau skal ske. Strategien vil løbende blive vurderet med henblik på revision af hele eller dele af den finansielle strategi, med det formål at sikre rationel og hensigtsmæssig økonomiforvaltning af kommunens indeståender og gæld. 2 Den daglige porteføljestyring i Den daglige porteføjlestyring i varetages af Økonomiafdelingen. Der er dedikeret en fast medarbejder til opgaven med henblik på at sikre, at Hvidovre Kommune løbende har overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler. Medarbejderen har løbende kontakt med kommunens eksterne rådgivere og bankforbindelser og orienterer sig om udviklingen på de finansielle markeder. Desuden er der løbende intern dialog i forvaltningen herom, hvor kommunens strategi sammenholdes med rådgivningen og udviklingen drøftes og vurderes. 3 Passivsiden - gældspleje Reglerne for kommunal låneoptagelse er fastlagt i styrelseslovens paragraf 41, og lånebekendtgørelsen, nr. 68 af 25. januar optager efter Kommunalbestyrelsens beslutning lån til finansiering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, og energibesparende foranstaltninger. 3

4 Herudover kan der optages lån, når der er lånedispensationsmuligheder jf. den til enhver tid gældende lånebekendtgørelse. Lån optages altid med en løbetid og afdragsprofil som er i overensstemmelse med kravene i lånebekendtgørelsen. optager som udgangspunkt lån hos Kommunekredit, som oftest er det billigste finansieringsinstitut på markedet. Lån gennem pengeinstitutter er som udgangspunkt udbudspligtig. Med passende mellemrum undersøges markedet for at afdække, hvorvidt Kommunekredit fortsat er konkurrencedygtig. Ifølge lånebekendtgørelsen må kommunen ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro. 1 Valg af valutalån beror på en konkret vurdering af såvel rentesom kursrisiko og udgangspunktet for låneoptagelse er, at der skal opnås den lavest mulige effektive låneomkostning (rente og kursrisiko). Kommunen må ifølge lånebekendtgørelsen dog fortsat optage lån med pari option og renteloft, herunder optage fastforrentede lån eller realkreditlån med pari option samt variabelt forrentede lån ellers realkreditlån med renteloft. Adgang vedrører kun lån og ikke swap-aftalen. 2 Det er samtidig vigtigt at sikre forudsigelighed i fremtidige rente- og afdragsbetalinger. Kommunen kan indgå terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af rente og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag. Med udgangspunkt i kommunens nuværende lånesammensætning fastsættes følgende kriterier for låneporteføljen idet der bemærkes at fremtidige lån skal være sluteksponerede i DKK eller euro, jf. lånebekendtgørelsen Finansieringsvaluta Andel Rentespænd overfor danske kroner DKK 0 % % Fremmed valuta EUR 0 % - 50 % > 0,1 1 Jf. lånebekendtgørelse 1238 af stk.3 2 Jf. vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr af 19. februar

5 Lån i fremmed valuta er behæftet med en vis risiko, og kræver derfor en særlig agtpågivenhed og nye lån optaget efter 2011 skal sluteksponeres i DKK eller euro. 3 Optagelse af lån i fremmed valuta baseres på en vurdering af rentespændet mellem DKK og den pågældende valuta. Rentespændet bør som minimum være større end 0,1 point p.a.. Ved beregning af rentebesparelsen på de variabelt forrentede lån anvendes forskellen mellem 3 måneders rente i DKK (CIBOR) og den tilsvarende officielt noterede 3 måneders rente i valutaen som referencerente, hvis der optages variabelt forrentede lån. Ved fastforrentede lån skal rentespændet i optagelsestidspunktet være større end 2 procent og renteperioden skal minimum vare 5 år. Beregningerne som ligger til grund for overholdelse af de fastsatte porteføljeandele vedrørende valutafordeling er baseret på den til enhver tid værende restgæld. Hvorvidt et lån skal termineres (afsluttes) eller ej, vil afhænge af forventningerne til valutakursudviklingen, herunder forventningerne til de underliggende rentesatser. Ved et valutalån kan der overvejes førtidig hel eller delvis indfrielse af lånet. En sådan beslutning vil bero på forventningerne til den fremtidige udvikling i rentesatserne og valutakursen Rentesammensætning De overordnede rammer for fordelingen imellem fast og variabel rente fremgår af følgende tabel: Rente Binding Fast rente % Variabel rente % Andel af portefølje har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentet lån og kan omlægge både til fast og variabel lån, når det ønskes og i overensstemmelse med de individuelle lånevilkår for det enkelte lån. Variabelt forrentede lån må udgøre op til 100 % af den samlede låneportefølje. I tider med lav rente og udsigt til fortsat lav rente eller rentefald øges andelen af variable lån, mens andelen af variable lån nedsættes i tider med udsigt til rentestigning af mere permanent karakter. Endvidere er rentespændet mellem fast og variabelt forrentede lån afgørende for valget mellem fast og variabel rente. Ved stort rentespænd vælges en stor andel af variabelt forrentede lån og omvendt ved et lille rentespænd. 3 Jf. nr. 68 af 25. januar stk.3 5

6 Optimeringen af fordelingen mellem fast og variabel rente foregår i drøftelser med kommunens finansielle rådgivere. Hensigten med at styre fordelingen mellem variabel og fast rente inden for ovennævnte ramme er at sikre, at låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i omkostningsminimering Låneomlægning Omlægning af låneporteføljen foretages, når, i samråd med finansielle rådgivere vurderer, at det er hensigtsmæssigt, og når de fastlagte rammer i finansieringsstrategien gør det nødvendigt og såfremt lånet opfylder de gældende vilkår jf. 10 stk. 3 og 4 i lånebekendtgørelsen 4. Der kan omlægges ved indfrielse af gamle lån og optagelse af nye lån, eller ved udfærdigelse af en allonge til det eksisterende gældsbrev. Der kan også benyttes finansielle instrumenter til at foretage omlægning af låneporteføljen. Det giver en større fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Jf. den nye lånebekendtgørelse kan kommune kun omlægge lån ved anvendelse af simple rente- og/eller valutaswap aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner. 5 Anvendelse af finansielle instrumenter skal ses i lyset af de omkostninger der skal betales herfor til pengeinstitut eller lign. I bilag 2 gives en nærmere beskrivelse af de forskellige styringsinstrumenter. 4. Aktivsiden - formuepleje Kommunerne har ifølge styrelsesloven 44 og Fondsbekendtgørelsen 6 mulighed for at investere deres likvide aktiver. Kommunens investeringer skal altid være i overensstemmelse med disse regler (se bilag 1). På aktivsiden drejer det sig om de likvide aktiver (funktion ) samt eventuelle deponerede beløb på funktion De likvide aktiver består af kontantbeholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., samt forskellige typer af obligationer samt aktier i investerings-foreninger, jf. særlige regler herom. Kommunens strategi er, at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt, samtidig med at risikoen minimeres. 4 Jf. lånebekendtgørelse 68 af 25. januar Jf. lånebekendtgørelse 68 af 25. januar stk. 4 5 Jf. lånebekendtgørelse 68 af 25. januar stk. 4 6 Bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Se bilag 1 6

7 Kommunen har indgået aftale om forvaltning af Kommunens overskudslikviditet - såkaldte porteføljemanagement aftaler (PM-aftaler) med pt. tre forvaltere. Porteføljeforvalter udvælges efter en høj rating hos international anerkendt kreditvurderingsinstitut fx Standard and Poors. PM aftalerne indebærer, at det/de valgte forvaltere får fuldmagt til at forvalte et bestemt beløb indenfor en fastsat økonomisk ramme. PM-aftalerne kan opsiges med få dages varsel. Ved indgåelse af aftaler med kapitalforvalter, aftales det at kapitalforvalteren udarbejder månedlige afkastrapporter I nedenstående tabel fremgår strategiske 7 rammer for kommunens andel af forskellige værdipapirer. Forvalternes taktiske 8 investeringsbeslutning skal være inden for de strategiske rammer. Type 9 Danske stats- og realkreditobligationer (varighed ) Grænse Minimum 75 % Aktier 11 Max. 15 % Globalindeksobligationer Max. 10 % Kreditobligationer, Investmentgrade 12 Max. 15 % Kontanter 13 i PM aftaler 2 % 14 Der foretages løbende evaluering af de indgående PM-aftaler, hvor der tages stilling til valg af formueforvaltere og beløb for det kommende år. 7 Portefølje justeres med udgangspunkt i strategiske syn på risiko og afkast inden for hver aktivklasse. Disse rammer er minimum og maksimum og ikke et udtryk for en konstant risiko eller det modsatte. 8 Portefølje justeres yderligere for at tage højde for kortsigtede, taktiske syn inden for hver aktivklasse. 9 Med hensyn til Garantifond for indskydere og investor står der at værdipapir i individuelt depot udleveres direkte fra konkursboet. 10 Varighed er i praksis et tal mellem 0 og 15. Lav varighed er det samme som lav risiko, mens højere varighed betyder højere risiko. Det fungerer sådan, at hvis en obligation har en varighed på 4, og renteniveauet stiger 1 procentpoint, så vil obligationens kurs falde med 4 kurspoint 11 Danske og udenlandske aktier købt i udbyttegivende investeringsforeninger. Der investeres ikke i værdipapirer udstedt af selskaber, der overtræder etiske regler jf. Finansiel strategi Der må gennem investeringsforening investeres i Investment grade obligation primært i virksomhedsobligationer udstedt i DKK ellers EUR, men op til 25 % af formuen udstedt i USD, CAD, JPY, GBP, CHF, SEK eller NOK, og deres officielle ratingbureauer vurderes til BBB+ eller højere. Afdelingen må ikke have obligationer, som er udstedt af selskaber, hvis aktivitet er produktion eller handel med tobak eller våben. (Restricted) Etiske regler for investering under punkt 4.1 skal overholdes. Desuden er vi ikke interesseret i speculative grade eller high yield bonds 13 Den ubegrænsede indskydergaranti faldt bort den 30. september Herefter dækker garantien kun indskud op til kr. 14 Jf. Finansielle strategi justeres, beslutning i ØU den 6. december 2010 mulighed for at placere op til 10 % i kontant indeståender i en kortere periode, med henblik på senere placering i værdipapirer. 7

8 4.1. Overordnet risikopolitik skal maksimere afkast af sine betalingsstrømme. Når Kommunen indgår i en transaktion skal der dog foretages en afvejning af den finansielle fordelagtighed i forhold til den forventede risiko, hvor risiko forstås som både spredning eller variation ift. det forventede afkast, såvel som evt. tab af hovedstol. Den samlede vægtede korrigerede varighed, hvilket er et mål for ændringen i kurs ved ændringer i renten og dermed udtryk for risikoen, på obligationsbeholdningerne må maksimalt være 5. Samlet betyder det, at investeringsforeningens risikoprofil må betegnes som værende forholdsvis forsigtig Etiske regler for investering Udover de lovgivningsmæssige forhold, som kommunen skal leve op til, ønsker kommunen at sikre, investeringer af midler ikke sker i virksomheder der overtræder internationalt anerkendte retningslinjer (FN) for: - Menneskerettigheder - Våbenproduktion - Arbejdstagerrettigheder - Miljøbeskyttelse - Antikorruption Det skal derfor tilsikres, at der ved PM-aftaler ikke investeres i de ovennævnte typer virksomheder. Der kan således ikke investeres i investeringsforeninger, som har en del af porteføljen anbragt i denne type virksomheder. Udover virksomheder, som ikke lever op til FN-konventionerne, ønsker Kommunen af etiske hensyn ikke, at investere i virksomheder, som beskæftiger sig med atomvåbenproduktion. Såfremt der skulle opstå tvivl om, at en investering ikke lever op til de etiske regler, vil porteføljeforvalterne blive kontaktet med henblik på afklaring og eventuelle afvikling. 8

9 5. Kompetenceforhold Baggrunden for fastlæggelse og kompetenceforhold er hensynet til at kunne udnytte markedsmulighederne for en for kommunen gunstig ændring i kurser eller rentesatser af lån eller indeståender. En afventning af tilladelse fra fx Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelse vil kunne medføre, at muligheden for at foretage en ændret disposition vil være forpasset Bemyndigelse til Økonomiudvalg/administrationen vedr. porteføljepleje af aktivsiden Økonomiudvalget fastsætter rammerne for PM-aftalerne. En gang årligt evalueres disse aftaler og på den baggrund beslutter Økonomiudvalget om der skal ske ændringer m.h.t. forvaltere og beløbsgrænser. Indenfor den vedtagne investeringsramme bemyndiges forvaltningen til at indgå PMaftaler. Samtidig gives bemyndigelse til at opsige eller ændre PM-aftalerne i løbet af året, hvis det vurderes at være nødvendigt. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende herom. Desuden bemyndiges forvaltningen til at investere overskudslikviditet af netto indlån i aftaleindskud eller placering i likvide papirer (korte obligationer), når der er mulighed for at kunne opnå en bedre forrentning af kommunens likvider og med hensyn til ophør af den ubegrænsede indskydergaranti Bemyndigelse til administrationen vedr. porteføljepleje af den langfristede gæld Med henblik på at kunne opnå de bedst mulige vilkår på et ofte meget volatilt (svingende) marked, er der behov for at beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen kan træffes med forholdsvis kort varsel. Forvaltningen bemyndiges derfor til at træffe beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen. Det kan dreje sig om følgende aftaler: Lånekonvertering: Forvaltningen bemyndiges til at godkende konvertering af lån, hvor løbetiden på det nye lån ikke forlænges, og hvor restgælden på det nye lån ikke forøges udover et strategisk kurstab (omlægningskurs uden større betydning) i forbindelse med konvertering. Konvertering kan ske for at omlægge fastforrentede lån til variabelt forrentede lån og omvendt. Konvertering kan kun ske indenfor rammerne i nærværende strategi. Til brug for konvertering kan bl.a. anvendes de værktøjer, der fremgår af bilag 2, dvs. konvertering vil typisk ske via swaps. En sådan omlægning kan ske uden ændring af bevillingen. 9

10 Økonomiudvalget orienteres straks om enhver konvertering. Låneoptagelse: Forvaltningen fremsender oplæg vedrørende låneoptagelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret jf. 2 stk Forvaltningen bemyndiges til at forestå den endelige låneoptagelse på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om låneoptagelse, lånets størrelse samt løbetid. Forvaltningen træffer beslutning om lånetype (serielån / annuitetslån, fast rente / variabel rente, valuta) i samråd med ekstern rådgiver. Rådgivningsaftaler: Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om finansiel rådgivning. I forbindelse med udbud af kommunens bankforretninger, vil der ud over niveau for rentesatser mv. blive lagt vægt på erfaring med rådgivning af Kommuner. 6. Afrapportering Formålet med afrapportering er at give relevant information om udviklingen i Kommunens langfristede gæld og formue, således at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen løbende orienteres. Endvidere giver rapporteringen Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere hensigtsmæssigheden af Kommunens finansielle strategi. Økonomiudvalget modtager løbende en orientering om afkastet af PM-aftalerne samt redegørelse for udviklingen i Kommunens låneportefølje. En gang årligt i januar/februar foreligges udvalget en samlet redegørelse. Nærværende styringspolitik er gældende under normale rente- og valutaforhold. Ved pludselige og uventede forskydninger i kurser og renter eller lignende begivenhed, skal Økonomiudvalget underrettes straks, og forvaltningen giver en redegørelse indeholdende en proaktiv handleplan for håndtering af kommunens indeståender og gæld. 15 Lånebekendtgørelse 1238 af 15. december

11 Bilag 1. Regelgrundlag Regler for anbringelse af kommunens likvide midler: 44 i Lov om kommunernes styrelse nr.885 af 29. august 2012: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgiro eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Kassekreditreglen En meget væsentlig regel i lånebekendtgørelsen er kassekreditregelen, som siger, at kommunernes gennemsnitlige likviditet målt over de sidste 12 måneder ikke må være negativ, jf. boks: Lånebekendtgørelse 9, stk.1* I kommuner må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion , kassekreditter og byggelån, ekskl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne i budget- og regnskabssystem for kommuner. *Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013om kommunes låntagning og meddelelse af garanti mv. Tilladt investeringstype Kommunernes muligheder for at anbringe overskydende likviditet i obligationer eller investeringsbeviser reguleres som nævnt af bekendtgørelsen om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag mv. I denne bekendtgørelse er der to paragraffer, som har relevans for kommunerne. Kommunerelevante paragraffer i fondsbekendtgørelsen* 6 Anbringelse [af midler] kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og på en fondsbørs i et EU/EØS**-land. 7 midlerne kan anbringes i andele i udbyttegivende investering og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger eller tilsvarende EU/EØS lovgivning. * Bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. ** EU: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. EØS: Island, Liechtenstein og Norge. 11

12 Der er begrænsninger på, hvilke typer af investeringer kommunerne kan placere midler i. f.eks. kan en kommune investere i en investeringsforening, hvis højst halvdelen af midlerne, jf. 7, stk. 2, 9 stk. 3, og 11 er i erhvervsobligationer og konvertible obligationer; udbyttegivende investeringer eller aktier. 16 Regler for låneoptagelse 1 i bekendtgørelse nr.68 af 25. januar 2013 med senere ændringer om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.: En kommunens samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til 2 og Regler for brug af finansielle instrumenter 10 i bekendtgørelse nr.68 af 25. januar 2013 med senere ændringer om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.: Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger mv. Stk. 2. Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Stk. 3. En kommune kan indgå terminsforretninger henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af renter og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag henholdsvis at modtage eller betale et beløb i udenlandsk valuta. En kommune må ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner og euro. Stk. 4. En kommune kan omlægge lån ved hjælp af simple rente- og/eller valutaswap aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner. Stk. 5. En kommune kan indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (Repoforretninger). En kommune kan endvidere udstede certifikater med løbetid på mindre end 1 år. Provenuet af de indgåede aftaler og udstedte certifikater indgår på almindelige vilkår i beregningen af de kommunale kassekreditmuligheder i henhold til BEK nr. 367 af Anbringelsesbekendtgørelsen 12

13 Bilag 2. Finansielle instrumenter Renteswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i sammen valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller omvendt. Renteswap giver således mulighed for at ændre Kommunernes risikoprofil i forhold til renteudviklingen. Hvis Kommunen ønsker at omlægge et lån med variabel rente til et nyt lån med fast rente, er det som regel forbundet med store omkostninger. Ved at bytte rentebetalinger via renteswap uden at ændre det underliggende lån, opnås den samme effekt, men uden de store omkostninger. Valutaswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale fast eller variabel rente i en valuta og modtage fast eller variabel rente i en anden valuta. En valutaswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra en valuta til en anden. Valutatermin: En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i en valuta mod betaling af et beløb i en anden valuta på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En valutaterminsforretning kan derfor anvendes til at fastlåse valutakursen på et fremtidigt afdrag på finansiering i udenlandsk valuta. Fælles for anvendelsen af ovennævnte finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtigelse vedrørende s gæld. Afdækningsforretningen skal således kunne henføres til en konkret forpligtigelse / et konkret lån. Ønskes en omlægning af rente- eller valutaeksponeringen, nedlukkes en eksisterende finansiel kontrakt for så vidt muligt, i stedet for at oprette en modsatrettet. Dette sikrer imod, at antallet af finansielle kontrakter bliver uoverskueligt. NB! Der skal altid kunne benyttes de finansielle styringsinstrumenter, der er nævnt i den enhver tid gældende lånebekendtgørelse. KKmax. lån: KKmax lån kombinere de traditionelle variabelt forrentede lån (Model A) med rentemaksimum således, at reference renten ikke kan stige over et aftalt niveau. Lånet udbetales til underkurs. Underkurs kan betragtes som en forsikringspræmie, der tilbagebetales over lånets løbetid. Lånet kan som følge af den indbyggede pari option indfries til maximalt kurs 100 ved en rente termin. Den rente, som betales på lånet, er KKmax renten svarende til enten 6M CIBOR eller det aftalte rentemaksimum. KKmax rente har yderligere et tillæg/fradrag, som fastsættes af Kommunekredit. Tillæg/fradraget kalder KKmax regulering som er forskellen mellem CIBOR og Kommunekredits finansieringsrente for produktet. 13

14 Bilag 3. Ordliste DKK Danske Kroner EUR CIBOR LIBOR EURIBOR PM-aftaler Euro CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rates) er den rentesats, som et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode... LIBOR (London Interbank Offered Rate) rentesatserne er alle de officielle fixinger for de enkelte landes valutaer, som LIBOR, WIBOR, STIBOR, EURIBOR m.m. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) er benchmarkrenten på det europæiske pengemarked. En porteføljemanagementaftale indebærer, at det valgte pengeinstitut får fuldmagt til at forvalte et bestemt beløb indenfor den af Økonomiudvalget fastsatte økonomiske investeringsramme. april

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune 3 3 Passivsiden - gældspleje 3 3.1. Rentesammensætning 5 3.2. Låneomlægning 5 4. Aktivsiden - formuepleje

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi LEJRE KOMMUNE Finansiel strategi 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Finansielle aktiver 4.1 Placering af midler i pengeinstitutter 5. Ansvarlig investeringspolitik

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Dette notat beskriver Københavns Kommunes finansielle

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor

Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor PRIMO og Danske Bank seminar Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor 24. november 2010 Program Kl. 09:30 Velkomst og introduktion Kl. 09:45 Makroøkonomisk perspektiv Kl. 10:15 Juridiske rammer omkring

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt.

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt. Finansiel strategi 2013 Mål Den finansielle styring skal medvirke til at sikre, at der findes det nødvendige finansielle grundlag for, at det vedtagne serviceniveau kan realiseres og at den nødvendige

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland - drøftelse af leasing Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Direktionscenter Økonomi

Direktionscenter Økonomi Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Agrovisjon 2007 Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Den 26. oktober 2007 Sektionsleder, Jeanette Brogaard Dansk virkelighed Landbrugets gæld - lånestruktur i dansk landbrug Lånemuligheder

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Karsten Dam om optagelse af lån på DKK 1.000.000,00 til finansiering af anlægsudgifter

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere