Borgeres holdning til dyrekloning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgeres holdning til dyrekloning"

Transkript

1 Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund for projektet...6 Fra BioTIK-gruppens etiske kriterier til spørgsmål til borgere om dyrekloning...7 Interviewmøder...8 Præsentation af resultaterne læsevejledning Undersøgelsens deltagere Hvem var deltagerne?...10 Opsummering Metode BioTIK-gruppens etiske kriterier...14 Kombination af kvalitativ og kvantitativ metode...14 Interviewmødernes forløb...16 Gyldighed og pålidelighed i spørgeskemaundersøgelsen...16 Fordele og ulemper ved at bruge elektronisk spørgeskema...18 Gruppeinterview...19 Konklusion Økonomisk og kvalitativ gavn Borgernes holdninger til gavn og væsentlighed...21 Formål med dyrekloning...23 Holdninger og køn...25 Dyrekloning med det formål at forske i menneskers sygdomme...27 Dyrearter der må foretages kloning på...28 Dyrekloning med det formål at producere fødevarer...28 Argumenter fra de åbne bokse i spørgeskemaet og fra gruppeinterviewene...29 Delkonklusion Værdighed, autonomi, integritet og sårbarhed Hvor afgørende er hensynet til dyrs velfærd?...34 Hvor afgørende er hensynet til langsigtede risici?...37 Anbefaling til forskerne: Træd varsomt!...43 Delkonklusion

3 6. Retfærdighed og rimelig fordeling af goder og byrder Hvem skal have gavn af dyrekloning?...45 Vigtigst at gavne uhelbredeligt syge og befolkningen i den 3. Verden...46 Næstvigtigst at gavne folk med livsstilssygdomme og dig selv eller dine nærmeste...48 Mindst vigtigt at gavne enkelte producenter og forhandlere...51 Hvem skal have gavn af dyrekloning sammenholdt med, om man peger på alternative løsninger...52 Delkonklusion Medbestemmelse og åbenhed i beslutningsprocesser Hvem skal deltage? Og hvordan kan det foregå?...55 Er det et spørgsmål om tillid til forskere og politikere?...57 International regulering...59 Mærkning af medicin og fødevarer, hvortil der er brugt dyrekloning...61 Delkonklusion Diskussion Borgernes brug af BioTIK-gruppens etiske kriterier...64 Holdninger og erfaringer...64 Borgernes brug af BioTIK-gruppens etiske kriterier...69 Delkonklusion Konklusion En kort opsummering af analyseresultaterne:...72 Forbindelsen mellem borgernes holdninger og BioTIK-gruppens etiske retningslinier...74 Evaluering af metode-udvikling

4 Forord I en redegørelse til Folketinget i foråret 2000 om etik og genteknologi anbefalede regeringen, at der igangsættes et arbejde med at udvikle og afprøve metoder, der kan medvirke til aktivt at inddrage bredere kredse af befolkningen i vurderingen af de etiske aspekter ved principielt nye anvendelser af genteknologi. Redegørelsen fulgte op på BioTIK-gruppens debatoplæg: De genteknologiske valg. Et debatoplæg udarbejdet af BioTIK-gruppen, Erhvervsministeriet, juni BioTIK-gruppens debatoplæg præsenterede et sæt af etiske kriterier, som udvalget vurderede, gav en dækkende oversigt over de etiske spørgsmål, som kan kræves besvaret i forbindelse med principielt nye anvendelser af genteknologi. BioTIK-sekretariatet bad herefter Teknologirådet om at afprøve, om kriterierne kunne anvendes som baggrund for at lave et dækkende spørgeskema vedrørende borgeres stillingtagen til principielt nye anvendelser af genteknologi. Det blev senere besluttet at bruge dette spørgeskema i forbindelse med borgerkonsultationer, hvor man spørger borgere om deres holdninger til en konkret anvendelse af genteknologi. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en sådan borgerkonsultation i form af fire interviewmøder i Herning, Svendborg, Slagelse og Storkøbenhavn, hvor i alt 111 borgere har besvaret spørgsmål og deltaget i diskussioner om holdninger til dyrekloning. Teknologirådet har gennemført undersøgelsen for BioTIK-sekretariatet i efteråret Projektet omfatter desuden et metodeudviklingsprojekt, som afrapporteres endeligt 1. marts Som støtte til projektet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Poul Hyttel, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Pernille Kaltoft, Danmarks Miljøundersøgelser Torben Hviid, Universitetet i Oslo Erling Jelsøe, Roskilde Universitetscenter Hans-Jørgen Nilsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Mette Gjerskov, BioTIK-sekretariatet Lars Klüver, Teknologirådet Projektarbejdet er udført af: Rikke Pedersen, Teknologirådet Ulla Vincentsen, Teknologirådet Ida-Elisabeth Andersen, Teknologirådet 4

5 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af borgeres holdning til dyrekloning, som Teknologirådet i efteråret 2003 har gennemført i et samarbejdsprojekt med BioTik-sekretariatet under Forbrugerstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Projektet omfatter et metodeudviklingsprojekt, som afrapporteres endeligt 1. marts 2004, samt en undersøgelse af borgeres holdninger til dyrekloning. Undersøgelsen, som er gennemført i november 2003, omfatter 111 personer, som har besvaret et spørgeskema samt deltaget i gruppeinterview fordelt på 16 grupper. Metoden kaldes interviewmøde, og en del af projektet har bestået i at udvikle denne metode. Mere overordnet omfatter hele projektet: udvikling af en skabelon, hvor BioTIK gruppens etiske kriterier 1 omsættes til spørgsmål til borgere om etik i forbindelse med nye anvendelser af genteknologi konstruktion af et spørgeskema om en konkret ny anvendelse af genteknologi på baggrund af skabelonen anvendelse af spørgeskemaet til en undersøgelse af borgeres holdninger til en konkret ny anvendelse af genteknologi Spørgeskemaet anvender således etiske kriterier til vurdering af mulige fordele og ulemper ved en ny teknologi og stiller desuden spørgsmål om, hvilke grupper i samfundet som bør deltage i debat om og vurdering af teknologi. Metoden er udformet, så den kan anvendes indenfor BioTIKs arbejdsområde: genteknologi anvendt på dyr og fødevarer. Denne rapport indeholder resultaterne fra en undersøgelse af borgeres holdninger til dyrekloning, hvor spørgeskemaet er blevet anvendt. Emnet for undersøgelsen er dyrekloning, da der er igangsat et lovforberedende arbejde med henblik på udarbejdelse af et lovforslag i folketingssamlingen Lovforslaget skal fastsætte regler for forskning i dyrekloning og tilknyttede teknologier. Som støtte til projektet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Poul Hyttel, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Pernille Kaltoft, Danmarks Miljøundersøgelser Torben Hviid, Universitetet i Oslo Erling Jelsøe, Roskilde Universitetscenter Hans-Jørgen Nilsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Mette Gjerskov, BioTIK-sekretariatet Lars Klüver, Teknologirådet Projektarbejdet er udført af: Rikke Pedersen, Teknologirådet Ulla Vincentsen, Teknologirådet Ida-Elisabeth Andersen, Teknologirådet 1 De genteknologiske valg. Et debatoplæg udarbejdet af BioTIK-gruppen, Erhvervsmininsteriet, juni Kriterierne findes i bilag 5 5

6 Erling Jelsøe og Hans Jørgen Nielsen har medvirket som rådgivere og givet uvurderlig støtte og rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet, herunder ikke mindst i forbindelse med tolkning og analyse af det omfattende materiale. Erling Jelsøe har endvidere deltaget aktivt i alle fire interviewmøder, hvor han har givet en kort introduktion til deltagerne om dyrekloning, samt fungeret som interviewer i den ene af mødets fire grupper. Klaus Munk, FTF, har tålmodigt og hurtigt sørget for at omsætte vores spørgeskemakrav til et velfungerende elektronisk spørgeskema. Tak til arbejdsgruppen og alle medvirkende for konstruktiv indsats. Baggrund for projektet I en redegørelse til Folketinget i foråret 2000 om etik og genteknologi anbefalede regeringen, at der igangsættes et arbejde med at udvikle og afprøve metoder, der kan medvirke til aktivt at inddrage bredere kredse af befolkningen i vurderingen af de etiske aspekter ved principielt nye anvendelser af genteknologi. Det foreliggende projekt følger op på denne anbefaling. BioTIK-gruppens debatoplæg præsenterede et sæt af etiske kriterier, som udvalget vurderede, gav en dækkende oversigt over de etiske spørgsmål, som kan kræves besvaret i forbindelse med principielt nye anvendelser af genteknologi. BioTIK-sekretariatet bad herefter Teknologirådet om at afprøve, om kriterierne kunne anvendes som baggrund for at lave et dækkende spørgeskema vedrørende borgeres stillingtagen til principielt nye anvendendelser af genteknologi. Det blev senere besluttet at bruge dette spørgeskema i forbindelse med borgerkonsultationer, hvor man spørger borgere om deres holdninger til en konkret anvendelse af genteknologi. Hensigten med borger-konsultationer er at få mere viden om, hvordan borgere vurderer anvendelsen af genteknologi, og om hvilke kriterier de anvender i deres vurderinger. Derved afspejles, hvad man kunne kalde en dansk etisk holdning til anvendelserne, hvilket vil kunne få betydning på flere måder, eksempelvis: Som et transparent og troværdigt bidrag til den offentlige debat. Som en grundig og helhedsorienteret offentlig vurdering man kan spejle andres vurderinger ind i. Som et bidrag til klar kommunikation af danske borgeres/forbrugeres ønsker til genteknologi som sådan hvad der lægges vægt på, og hvor der er imødekommenhed overfor de interessenter, der lancerer teknologien. Som et bidrag til den samtale mellem borgere og virksomheder, som er afgørende for at skabe en holdbar pagt om anvendelse af genteknologi Som en præsentation af danske borgeres/forbrugeres vurderinger i international sammenhæng. En vision på længere sigt er, at gode erfaringer med en sådan systematisk vurdering af etiske problemstillinger kunne føre til, at etiske kriterier kan indgå i mere administrative procedurer omkring anvendelse af teknologi. 6

7 For at vurderingerne kan indgå som et grundigt, helhedsorienteret og transparent bidrag til den offentlige samtale om genteknologi, er det et krav til konsultationerne, at svarene gives på et veloplyst grundlag, og at de er velovervejede. Det er med andre ord vigtigere at få reflekterede svar end at få refleks-svar fra konsultationerne. Det var oprindeligt hensigten at gennemføre undersøgelsen ved hjælp af et såkaldt Choice Questionaire spørgeskema. Det viste sig imidlertid at være for kompliceret at producere et sådant skema, når skemaet både var bundet til at skulle oversætte BioTIK gruppens etiske kriterier til spørgsmål, som kunne besvares af bredt udvalgte borgere og skulle belyse flere forskellige anvendelser af dyrekloning. I stedet blev det besluttet at kombinere anvendelsen af et standardspørgeskema med gruppeinterview, hvor deltagerne kunne uddybe synspunkter og vurderinger. Metoden kaldes Interviewmøde. Fra BioTIK-gruppens etiske kriterier til spørgsmål til borgere om dyrekloning Som projektideen er udformet ligger der en dobbelt opgave i gennemførelsen: at undersøge om de etiske kriterier, som er udformet af BioTIK-gruppen, kan genfindes i virkeligheden i borgeres holdninger til genteknologi at undersøge borgeres holdninger til dyrekloning: hvilke betingelser der ifølge borgerne skal være opfyldt for, at dyrekloning er acceptabelt Opgaven kan principielt løses på mange måder. I dette projekt lå det i kortene, at redskabet skulle være et spørgeskema, hvor BioTIK-gruppens kriterier oversættes til spørgsmål, som borgere kan svare på. Efter at skemaet var blevet udviklet, blev det brugt til at undersøge borgeres holdninger til dyrekloning. Skemaet blev suppleret med gruppeinterview med henblik på: at sikre, at borgerne kunne forstå og anvende spørgsmålene for at uddybe borgernes svar at sikre den efterfølgende tolkning af resultaterne BioTIK-gruppens etiske kriterier kan betragtes som nogle kategorier af spørgsmål, der giver et overblik over de etiske implikationer af nye anvendelser af genteknologi. De kan derfor bruges som udgangspunkt for opstilling af et forholdsvis standardiseret spørgeskema (en skabelon), som siden hen kan tilpasses til vurdering af konkrete emner. Første del af projektet bestod i at udvikle en skabelon, en grundmodel til et spørgeskema. Arbejdet bestod derfor i at oversætte alle de etiske kriterier samt overveje, i hvilket omfang de kunne anvendes og oversættes til relevante spørgsmål. Ved oversættelsen af de etiske kriterier har det været nødvendigt at reducere den kompleksitet og mangetydighed, som ligger i dem. Kriterierne er formuleret meget bredt, og de begreber, der er indeholdt i dem, kan fortolkes forskelligt fra person til person. Det gælder for eksempel begreber som kvalitativ og kvantitativ gavn, respekt og værdighed, livskvalitet og sårbarhed m.v. Denne oversættelse har været den vanskeligste del af opgaven. Efter at have lavet en grundlæggende model eller skabelon for oversættelsen, skulle denne tilpasses emnet dyrekloning. Kriterier for udvælgelse af emner til spørgsmål om dyrekloning har været: 7

8 de overordnede afvejninger mellem formål, risici og konsekvenser, der ligger i de etiske kriterier de anvendelser og formål samt risici og konsekvenser, som forskerne mener er realistiske og vigtige at diskutere i forbindelse med dyrekloning de forestillinger og argumenter, som præger den aktuelle debat om dyrekloning Det spørgeskema, som er blevet brugt i nærværende undersøgelse, er et resultat af denne første fase i projektarbejdet (spørgeskemaet kan ses i bilag 7). Selve skabelonen; grundmodellen, som også skal kunne bruges til konstruktion af spørgeskemaer om andre anvendelser af genteknologi, afrapporteres som allerede nævnt i en kommende rapport. Efter at spørgeskemaet var produceret, testet i en pilotundersøgelse og revideret, var der følgende delopgaver tilbage i forberedelsesfasen: Udvikling af inddateringssystem, baseret på papir- og internetbaseret inddatering Udvikling af tolkningsprocedurer Interviewmøder Interviewmøderne blev gennemført i november 2003 med deltagere pr. møde, fire forskellige steder i landet. Møderne forløb efter samme mønster: deltagerne blev budt velkommen og fik en introduktion til emnet dyrekloning, lovgivning m.v. deltagerne besvarede spørgeskemaet, enten elektronisk på computer, som flertallet foretrak, eller i papirversion deltagerne blev inddelt i fire grupper a 6-8 personer, hver med en interviewer, og fortalte herefter om, hvordan det var at arbejde med spørgeskemaet og især, om overvejelser og dilemmaer, som de var stødt ind i under udfyldelsen af skemaet. Resultaterne af den foreliggende undersøgelse kan ikke betegnes som repræsentative for befolkningen og skal derfor ikke måles efter denne målestok. Ganske vist har vi inviteret et stort, tilfældigt udvalg af borgere, men det er ikke tilfældigt, hvem der har ønsket at medvirke. Det udelukker dog ikke, at man ved en almindelig, repræsentativ survey ville kunne få de samme resultater. Den foreliggende undersøgelse giver et fyldigt billede af holdninger og vurderinger i en bredt og tilfældigt rekrutteret gruppe af borgere, som er så engagerede i debat om teknologi- og samfundsudvikling, at de har villet bruge en aften på emnet. Dette engagement betyder, at den pågældende gruppe borgere kan antages at fungere som meningsdannere i forhold til den øvrige del af befolkningen, og derfor er det vigtigt for politikere og forskere at lytte til og gå i dialog med denne gruppe. I rapporten omtales deltagerne i undersøgelsen som borgere i stedet for det mere tekniske respondenter. Det skyldes, at denne undersøgelse kan forstås som en borgerkonsultation, men borgerne udtaler sig naturligvis ikke på hele befolkningens vegne. 8

9 Præsentation af resultaterne læsevejledning Efter indledningen følger en præsentation af undersøgelsens deltagere og et metodeafsnit. Dernæst følger fire kapitler (kapitel 4-7), hvor resultaterne præsenteres og analyseres. Analysekapitlerne er struktureret efter samme principper, som BioTIK-gruppen strukturerer de etiske kriterier efter. Disse fordeler sig på: Økonomisk og kvalitativ gavn Autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed Retfærdig og rimelig fordeling af goder og byrder Medbestemmelse og åbenhed i beslutningsprocesser Opdelingen er brugt som et praktisk hjælpemiddel og for at bevare en navlestreng til de etiske kriterier. Det er klart, at den slags vurderinger ikke følger en sådan opdeling, men er baseret på en samlet afvejning af alle kriterier. De analytiske kapitler fokuserer på resultaterne af undersøgelsen og ikke på at sammenligne borgernes etik med BioTIK-gruppens. Tilnærmelser til en sådan sammenligning kommer i kapitel 8, hvor vi inddrager BioTIK-gruppens etiske kriterier med henblik på at diskutere sammenhængen mellem BioTIK-gruppens og borgernes syn på etik. I kapitel 9 bringes hovedkonklusionen for undersøgelsen. Rapporten omfatter desuden en række bilag, som læseren kan bruge til at dykke ned i datamaterialet: Oversigt over bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Oversigt over tabeller vist i rapporten Tabeller, der henvises til i rapporten Åbne tekstboks-kommentarer Frekvenstabeller over samtlige besvarelser i spørgeskemaet BioTIK-gruppens etiske kriterier som ramme for analysen Spørgeskemaets struktur og indhold Spørgeskemaet Til slut et lille forbehold: indsamling, analyse og tolkning at datamaterialet i undersøgelsen er foregået under et voldsomt tidspres. Såvel det kvantitative som det kvalitative datamateriale kunne have fortjent en mere intensiv og omfattende analyse, end den vi har haft ressourcer til at gennemføre i denne rapport. De hovedresultater og konklusioner som præsenteres her, vil vi dog gerne stå ved. God læselyst! Rikke Pedersen, Ulla Vincentsen og Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet, januar,

10 2. Undersøgelsens deltagere Undersøgelsen har opfyldt en målsætning om at gennemføre fire interviewmøder fordelt på fire forskellige kommuner i landet og med 25 deltagere hvert sted. Baseret på tidligere erfaringer i Teknologirådet er der kalkuleret med en 20% frafaldsprocent, således at der til hvert af interviewmøderne er overbooket ved at invitere godt 30 personer. I den forbindelse er det samlede deltagerantal på 111 borgere lidt højere end forventet. Interviewmøderne er af praktiske grunde afholdt i hhv. Herning, Svendborg og Slagelse kommune samt Københavnsområdet. 2 For hvert af de fire områder er der, via CPR-registret, lavet en tilfældig udtrækning på 1000 borgere i alderen mellem 18 og 80 år. Disse 4000 borgere modtog invitation til at melde sig til interviewmødet, som fandt sted en hverdagsaften fra kl Det viste sig at være svært at tiltrække borgere til interviewmøderne. Kun borgere fra hvert lokalområde sagde ja til invitationen. Alle som tilmeldte sig fik derfor buddet om at deltage, og størsteparten af dem kom og var med. Med så lav en deltagelsesprocent kan undersøgelsen derfor naturligvis ikke gøre krav på at være repræsentativ for befolkningen. Det må derimod antages, at de deltagende borgere er personer, der er særligt engagerede i at få indblik i og indflydelse på debat og beslutninger om nye anvendelser af genteknologi. Nedenstående kommentar fra et af gruppeinterviewene illustrerer, at i hvert fald nogle borgeres selvforståelse også harmonerer med dette billede af deltagergruppen: der er jo en grund til at vi har meldt os - hvis man aldrig havde hørt om kloning ville man nok ikke have meldt sig Trods sandsynligheden for, at undersøgelsens deltagere udgøres af særligt interesserede og informerede borgere, er det dog alligevel interessant at vide, om de skiller sig ud på andre måder? Hvem var deltagerne? For at få et indtryk af, hvem deltagerne var, er deltagergruppens fordeling sammenlignet med hele befolkningen på baggrundsvariable som bl.a. køn, alder og politisk tilhørsforhold. For de enkelte baggrundsvariable er der desuden også set på, om disse er præget af en specielt positiv eller specielt negativ holdning til dyrekloning. En over- eller underrepræsentation af forskellige grupper vil formentligt være ret ligegyldig, hvis disse grupper hverken er præget af særligt positive eller negative holdninger til dyrekloning. Modsat er det problematisk, hvis eksempelvis en gruppe, der er overrepræsenteret i undersøgelsen samtidigt har en markant positiv eller negativ holdning til dyrekloning. For at teste, hvorvidt dette er svarene på spørgsmål 35 i spørgeskemaet om, hvorvidt man overordnet set er for eller imod dyrekloning eller, hvorvidt man tager stilling til området fra sag til sag, omkodet på en sådan måde, at en tilkendegivelse af at være for giver +100, sag til sag giver 0 og imod giver værdien 100. Herved er det muligt at skabe sig et overblik over, hvor langt de forskellige grupper, fordelt på baggrundsvariable, ligger fra gennemsnittet. Det er vigtigt at understrege, at denne test ikke er en repræsentativitetstest, en sådan ville være meningsløs at udføre på dette lille materiale. Den skal snarere give et billede af holdninger til 2 Det skal tilføjes, at Københavnsområdet er defineret som HT-området, der udover Københavns og Frederiksberg kommuner omfatter 18 omegnskommuner. 10

11 dyrekloning i denne deltagergruppe fordelt på baggrundsvariable, samt give en ide om, hvor de vigtigste skævheder er i gruppen sammenlignet med befolkningens fordeling. Køn, alder og geografisk placering Resultatet for hhv. køn, alder og geografisk placering fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2-1. Køn, alder og geografisk placering Andel i materialet Køn (befolkningen over 15 år) Andel i befolkningen Forskel mellem andel i befolkningen og andel i materialet Overvægt i positiv eller negativ holdning i gruppen. Mænd Kvinder Alder (befolkningen over 15 år) Under 40 år år år eller mere Geografi (befolkningen over 16 år) Hovedstadsområdet Øerne Jylland Tabellen viser for det første, at kønsfordelingen, sammenlignet med den samlede danske befolkning, er perfekt. En skævhed ville her have været alvorlig, da der i materialet synes at være en betragtelig forskel mellem mænds positive og kvinders negative indstilling til dyrekloning. Med hensyn til alder er situationen modsat, idet der er en klar underrepræsentation af de yngre årgange til fordel for de midaldrende, men til gengæld er denne skævvridning uden betydning, fordi indstillingen til dyrekloning ikke varierer systematisk efter alderstrin. Som allerede nævnt er udvælgelsen af de fire lokalområder foretaget af praktiske grunde for at kunne samle deltagere fra det samme område til hvert af interviewmøderne. Det er derfor ikke meningsfuldt at sammenligne undersøgelsens billede af holdningernes geografiske fordeling med hele landet. Arbejde og uddannelse Hvad angår deltagergruppens fordeling efter arbejds- og uddannelsespositioner er der - som det fremgår af tabellen nedenfor - betragtelige forskelle i holdningen til dyrekloning hos hhv. selvstændige, lønmodtagere og personer uden arbejdsmarkedstilknytning. Da der - både iblandt deltagerne og i befolkningen som helhed - kun er få selvstændige, er det imidlertid forskellene mellem arbejdsmarkedsaktive (selvstændige og lønmodtagere) og personer uden 11

12 arbejdsmarkedstilknytning, der tæller, og her er fordelingen i deltagergruppen tæt på det, som gælder for befolkningen som helhed, så interviewmødet har ikke specielt tiltrukket deltagere som er arbejdsmarkedsaktive eller deltagere som er udenfor arbejdsmarkedet. Til gengæld er der meget store uddannelsesmæssige skævheder i form af en voldsom overrepræsentation af borgere med en studentereksamen el. lign.. Denne overrepræsentation synes dog at være uden betydning, fordi holdningerne ikke ser ud til at fordele sig efter uddannelsesstatus. Samlet giver hverken arbejds- eller uddannelsesposition derfor grund til bekymring med hensyn til, hvordan deltagergruppen er sammensat. Tabel 2-2. Arbejde og uddannelse. Andel i materialet Andel i befolkningen Forskel mellem andel i befolkningen og andel i materialet Arbejdsmarkedstilknytning (befolkningen over 15 år) Selvstændig Lønmodtager Ingen arbejdsmarkedstilknytning Almen uddannelse (befolkningen over 14 år) Student, HF, HTX mm Lavere Politisk tilhørsforhold Overvægt i positiv eller negativ holdning i gruppen I afdækningen af politisk tilhørsforhold er borgerne blevet spurgt om, hvilket parti de ville stemme på, hvis der var valg i morgen. Til sammenligning eksisterer der ikke tilsvarende tal for den samlede danske befolkning. Derfor er der i første omgang (1) set bort fra vælgere uden parti-præferencer for efterfølgende (2) at sammenligne partifordelingen blandt de resterende med resultaterne fra folketingsvalget Det skal i den forbindelse bemærkes, at opinionsundersøgelserne på tidspunktet for denne undersøgelse (november 2003) ikke viste store forskydninger i vælgernes partipræferencer siden valget i Resultaterne fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2-3. Politisk standpunkt sammenlignet med resultater fra Folketingsvalget 2001 Andel i Andel i Forskel mellem materialet befolkningen andel i befolkningen Vælgere med partipræference: og andel i materialet Venstrefløj (EL+SF) Socialdemokratiet Radikale Venstre Venstre Konservative * Dansk Folkeparti Andre partier Uden for sammenligningen med hele befolkningen: Sofavælgere, vælgere uden partipræf. 14 * * -43 Overvægt i positiv eller negativ holdning i gruppen 12

13 Ovenstående tabel viser en meget klar overrepræsentation af venstrefløjen og Det radikale Venstre og en lige så stor underrepræsentation af Socialdemokratiet og Venstre. For de øvrige partier er afvigelserne mindre. Med hensyn til de overordnede holdninger til dyrekloning synes der imidlertid ikke at være et entydigt venstre-højre mønster. Derimod fremkommer der et helt andet og meget mere tydeligt mønster ligeså snart man inddrager vælgerne uden partipræferencer (se tabellens nederste række), hvilket fremgår af nedenstående: Vælgere uden partipræferencer: Voldsomt imod dyrekloning Vælgere hos fløjpartier (venstrefløj+ Dansk Folkeparti): Imod, til dels klart imod dyrekloning Vælgere hos S, RV, V og Kr: Klart for dyrekloning Såfremt man kan tale om et mønster, går det ikke på en venstre-højre-opdeling, men på en centrumperiferi-opdeling, forstået på den måde, at vælgere, der knytter sig til partisystemets centrum, i udpræget grad er for dyrekloning, mens vælgere, der ligger udenfor det politiske centrum (fløjpartierne og, i særlig grad, vælgere uden parti-præferencer) i udpræget grad er imod dyrekloning. Opsummering Som før nævnt er materialet ikke repræsentativt for befolkningen. Den lave tilmeldingsprocent giver grund til at tro, at det er de særligt engagerede, som har meldt sig til interviewmøderne. Dette kapitel har derfor blot givet et billede af, hvem denne gruppe omfatter, samt hvilke holdninger man finder i denne gruppe. Når der ses bort fra deltagernes geografiske sammensætning, som er født skæv på grund af beslutningen om, at deltagerne skulle samles til interviewmøder i fire lokalområder, er de vigtigste skævheder i deltagersammensætningen i forhold til befolkningen, at gruppen indeholder for få unge og for mange med et uddannelsesniveau på studentereksamen og derover. Dette synes imidlertid ikke at have betydning for de holdninger til dyrekloning, som findes i denne gruppe, idet holdningerne tilsyneladende ikke hænger sammen med alder og uddannelsesniveau. Deltagergruppen er skæv med hensyn til partipræferencer, idet der er for mange deltagere fra venstrefløjen og fra det radikale venstre samt deltagere uden partipræferencer i forhold til stemmernes fordeling ved sidste folketingsvalg. Dette kan have betydning for billedet af holdningerne hos denne gruppe deltagere, idet deltagere fra venstrefløjen og deltagere uden partipræferencer overordnet forholder sig mere negativt til dyrekloning end gennemsnittet af denne deltagergruppe. Derimod er fordelingen på køn og arbejdsmarkedstilknytning i rimelig god overensstemmelse med befolkningens fordeling. Kønsfordelingen i gruppen er helt perfekt med cirka 50% fra hvert køn, hvilket er vigtigt, fordi de deltagende kvinder forholder sig langt mere skeptisk og negativt til dyrekloning end de deltagende mænd. Sammenfattende ser det ud til, at mens den politiske skævhed kan pege i retning af, at undersøgelsen tegner et for negativt billede af holdninger til dyrekloning, så peger den kønsmæssige fordeling i retning af et rimeligt præcist billede af holdninger til dyrekloning. Hvis man ønsker at opnå et repræsentativt billede af danske borgeres holdning til dyrekloning må det imidlertid anbefales at foretage en traditionel survey på nogle udvalgte spørgsmål fra spørgeskemaet. 13

14 3. Metode BioTIK-gruppens etiske kriterier Som nævnt i indledningen er denne undersøgelse konstrueret på baggrund af BioTIK-gruppens etiske retningslinier; det vil sige på baggrund af, hvad gruppen finder forsvarligt i forbindelse med anvendelse af genteknologier. Et overordnet formål med undersøgelsen har været at få testet, hvorvidt disse retningslinier kunne genfindes i virkeligheden i borgernes holdninger til dyrekloning. Desuden har det været et mål at undersøge, om borgernes holdninger overhovedet kan rummes inden for de etiske kriterier, eller om borgerne vurderer dyrekloning ud fra andre forhold end de, der ligger i de etiske kriterier. Som det nævnes i flere af kapitlerne, er de etiske kriterier formuleret meget bredt. Derfor kan de fortolkes forskelligt fra person til person. Det gælder f.eks. begreber som kvalitativ gavn, kvantitativ gavn, respekt, værdighed, integritet, livskvalitet og sårbarhed og udtryk som uacceptable risici, stå i rimeligt forhold til, væsentlige behov og saglig kommunikation. Dertil kommer, at der er indlagt flere betingelser, der skal være opfyldt inden for et enkelt kriterium, før kriteriet er overholdt. Der skal derfor heller ikke lægges skjul på, at den vanskeligste del af hele opgaven har været at operationalisere de etiske kriterier, det vil sige omsætte kriterierne til spørgsmål om dyrekloning, der kan besvares forholdsvis entydigt og meningsfuldt af borgerne. Operationaliseringen af kriterierne er foregået ved, at de først er blevet analyseret grundigt igennem, med henblik på at forstå betydningen af dem. Derefter er der foretaget en vurdering af, hvilke kriterier der har haft relevans for emnet dyrekloning og sidst men ikke mindst er det forsøgt at skabe nogle forholdsvis realistiske, konkrete og entydige scenarier, som borgerne skulle forholde sig til. Princippet bag konkretiseringen har været at kontekstualisere så meget som muligt, det vil sige give borgerne så meget baggrundsviden som muligt om den situation, de skulle tage stilling til. I de etiske kriterier optræder der flere forskellige former for etik, og ofte møder man mere end en form for etik i samme kriterium. Også virkeligheden består af situationer, hvor flere forskellige etikker i form af forskellige hensyn er i spil. Da disse forskellige hensyn som regel repræsenterer nogle af de centrale dilemmaer ved nye teknologier, har en væsentlig del af vores undersøgelse bestået i at afdække, hvordan borgerne forholder sig til disse dilemmaer, herunder ikke mindst, hvordan de prioriterer mellem de forskellige hensyn. Kombination af kvalitativ og kvantitativ metode Undersøgelsen omfatter 111 borgeres holdninger til dyrekloning ved brug af metoden interviewmøder. Metoden er skræddersyet til projektet og udgør en kombination af to metoder, der sædvanligvis benyttes hver for sig, nemlig en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerne hver især har udfyldt et spørgeskema, og 16 gruppeinterview, hvor borgerne i dialog med 6-8 andre deltagere frit har kunnet udtrykke og uddybe deres holdninger til emnet. Borgernes holdningstilkendegivelser er på denne måde blevet belyst ud fra to forskellige perspektiver: et kvantitativt perspektiv (spørgeskemaet), der har forsøgt at kortlægge deltagernes holdninger i tal bl.a. ved at se på brede mønstre i holdningstilkendegivelserne, samt et kvalitativt 14

Lars Klüver, Teknologirådet

Lars Klüver, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 1 Forord 4 Nye politiske arbejdsformer 7 Tag udgangspunkt i situationen 10 Metoderne er på plads 12 Metoderne kan bruges til... alt 13 Opgave og metode nogle eksempler 16 Vi

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere