Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7"

Transkript

1 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2 Afviklingen af prøver g eksaminer... 2 Anbefalinger Censrkrpset sammensætning (jf. 22 g 28, stk. 2, 3. pkt.): Årets arbejde i Censrfrmandskabet (jf. 27): Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutinerne g censrfrmandskabet Grundlaget fr eksamen ( 30) Fagligt niveau Prøvefrmerne Infrmatinen fra uddannelsesinstitutinerne ( 24 stk. 2) Overensstemmelse med mål g øvrige krav fra bekendtgørelser g studierdninger Ensartet g retfærdig behandling Klager g ankesager ( 25, 4. pkt.) Årets temaer Gruppeprøver Gruppeprøver, knklusin Karaktergivning, herunder læringsmål Karaktergivning, herunder læringsmål - knklusin Evaluering af skabelnen... 7 Bilag: Et faktaark pr. retning i censrkrpset

2 Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014 Resume Uddannelsernes niveau Det kan frtsat sm i sidste årsrapprt fr ingeniøruddannelserne g diplmuddannelserne i IT g Teknik siges, at niveauet vurderes sm værende tilfredsstillende. Der sker en løbende udvikling i uddannelserne, hvr det i det seneste par år har været en str pgave fr institutinerne at få indført gruppeeksamen baseret på de nye regler. Dette arbejde ser jf. årets tema m gruppeprøver i afsnit nr. 5 ud til at være lykkedes rigtig gdt. Det stigende antal studerende indenfr ingeniørmrådet ses ikke at have en negativ indflydelse på det faglige niveau, når censrernes eksamenstilbagemeldinger gennemgås. Censrfrmandskaberne er pmærksmme på evt. negative følgevirkninger af f.eks. større hld eller flere studerende i samme gruppeprjekt, g vil naturligvis diskutere dette frhld på kmmende kntaktmøder på institutinerne. Afviklingen af prøver g eksaminer Prøver g eksaminer afvikles efter censrfrmandskabernes viden tilfredsstillende fr alle ingeniør-, masterg diplmuddannelser, der er mfattet af censrfrmandskabernes ansvarsmråde. Indførelse af nye gruppeprøvefrmer, der er tilpasset de frskellige typer af gruppeprjekter, skaber frtsat mulighed fr en bedre dynamik i eksamensfrløbet g en bedre bedømmelse af de fælles prjekter. Anbefalinger Censrfrmandskaberne fr ingeniøruddannelserne har t anbefalinger: 1. Harmnisering af bekendtgørelser, hvilket er en gentagelse fra sidste års rapprt (2013). Censrkrpset fr ingeniøruddannelserne g diplmuddannelserne fr IT g Teknik mfatter både kandidatuddannelser g bachelruddannelser (civilingeniøruddannelser), prfessinsbachelruddannelser (diplmingeniøruddannelser), masteruddannelser inden fr fagmrådet samt diplmuddannelser inden fr fagmrådet IT g Teknik. Mange studerende plever gennem deres studium at være mfattet af begge eksamensbekendtgørelser: Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 714 af 27/06/2012 g BEK 1519 af 16/12/2013 samt Bekendtgørelse m eksamen g censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 666 af 24/06/2012 g BEK 670 af 19/06/2914. Det vil være ønskeligt, såfremt alle regler vedrørende eksaminer, censrkvalifikatiner, censrhabilitet mm. blev harmniserede (læs: identiske). Censrfrmandskaberne er pmærksmme på, at dette punkt ikke er relevant fr alle uddannelser, men fr ingeniøruddannelserne giver det ingen mening, at der er frskel på regelsættet fr diplmingeniøruddannelsen g fr bachelr- g kandidatuddannelserne. 2

3 2. Digitalisering af eksaminer Censrfrmandskaberne fr ingeniøruddannelserne g diplmuddannelserne i IT g Teknik ser frtsat udfrdringer ved elektrniske eksamenspgaver: Der findes ved skriftlige eksaminer f.eks. ikke ngen anerkendt standard fr håndtering af frmler g figurer, herunder check af plagiat af disse. Implementeringen af elektrnisk aflevering, bedømmelse g censurering af rapprter g skriftlige pgaver er i gang på alle institutiner. Der er ikke besluttet et fælles system fr alle uddannelser i Danmark, så censrerne kan pleve frskellige systemer på de frskellige institutiner. Censrfrmandskaberne fr ingeniøruddannelserne samt diplmuddannelserne indenfr IT g teknik ser det sm naturligt i frhld til vres kvalitetssikringspgave at være invlveret i den prces, der fregår med henblik på digitalisering af eksaminer g frventer på baggrund af bl.a. vennævnte eksempler på prblemstillinger at blive kntaktet både af uddannelsesinstitutinerne samt af Uddannelses- g Frskningsministeriet. 1. Censrkrpset sammensætning (jf. 22 g 28, stk. 2, 3. pkt.): Censrfrmandskaberne fr ingeniørmrådet har generelt et gdt g knstruktivt samarbejde med institutinerne mkring allkering af censrer til eksamener. Der er i alt pr. 24. september beskikkede censrer indenfr alle 7 retningsmråder, sm ingeniørcensrfrmandskaberne dækker. Institutinerne allkerer selv ved hjælp af eksterne censrer til eksamenerne. Censrfrmandskaberne kan selv ved anvendelse af CensrNet.dk følge med i institutinernes allkering af censrer til eksamenerne, g kan derigennem sikre md anvendelsen af f.eks. gensidig censur. Det skal bemærkes, at allkering af censrer ikke fregår efter et autmatisk IT-baseret allkeringssystem, sm på visse andre uddannelser. Det skyldes primært, at den største del af censrerne deltager i prjekteksamener, sm kræver specielle kmpetencer. Når en institutin skal allkere en censr fregår det ved, at der søges på emnerd/speciel kmpetence. Hver censr skal ved beskikkelse markere p til 7 udvalgte kmpetencer indenfr sit fagmråde. Der er flere hundrede valgmuligheder af emnerd, så der er altid mulighed fr at finde den bedst egnede censr til de meget varierede specialer g prjekter, der gennemføres indenfr ingeniørmrådet. 2. Årets arbejde i Censrfrmandskabet (jf. 27): Det stre arbejde indenfr censrfrmandskaberne har i det frløbne år drejet sig m gen- g nybeskikkelser fr den ny beskikkelsesperide Prcessen startede i nvember 2013 g sluttede i april 2014, hvr resultater blev at det nye samlede censrkrps består af 2545 censrer, hvraf mere end 70 % er aftagercensrer. Prcessen er frløbet rigtig gdt med str indsats g hjælp fra censrsekretariaterne g institutinerne. Der har været afhldt t møder mellem frmændene fr de syv retninger i censrkrpset (Design, Elektr, Bygning, Grundfag, Eksprt, Kemi g Maskin) i periden, sm er mfattet af årsrapprten. Frmandsmøderne medvirker til en gd g aktiv krdinering mellem de frskellige fagmråder. 3

4 Temaerne på disse møder er eksempelvis: Kvalitet af kursusbeskrivelser Præsentatin af studierne på den institutin, hvr møder afhldes Orientering m ankesager Orientering m nye/ændrede studierdninger Efterbeskikkelser g ad hc beskikkelser Gennemgang af høringssvar vedr. bekendtgørelser, der vedrører censrernes arbejde Gruppeprøver udfrdringer g begrænsninger Frmanden fr maskinretningen har rllen sm fælles krdinerende censrfrmand (talsmand) fr de øvrige retninger g fr censrkrpset sm helhed. Opgaven indebærer initiativ til høringssvar, frslag til agenda fr fælles frmandsmøder g andre tværkrdinerende temaer. Censrfrmandskaberne har indgivet t høringssvar i det frløbne år: 1. Ændring af eksamensbekendtgørelsen fr erhvervsrettede videregående uddannelser 2. Høring vedrørende lvfrslag vedrørende Talent 2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutinerne g censrfrmandskabet Ingeniørcensrkrpset er et strt krps med kntakt til mange institutiner. Det er vres verrdnede vurdering, at der er et rigtig gdt g knstruktivt samarbejde med alle de institutiner, der er mfattet af vres virke. 3. Grundlaget fr eksamen ( 30) 3.1 Fagligt niveau Det er censrfrmandskabets samlede vurdering på baggrund af eksamenstilbagemeldingerne fra censrerne, at det faglige niveau er tilfredsstillende indenfr de uddannelser, sm censrfrmandskaberne mfatter. Der henvises til faktaarket punkt Prøvefrmerne Det er på baggrund af censrfrmandskabernes erfaringer g årets tema m karakter g læringsmål censrfrmandskabernes samlede vurdering, at prøverne er relevante g dækker fagets/emnets væsentligste læringsmål. Der er ikke iagttaget en sammenhæng mellem prøvefrmer g mfanget af snyd, der er blevet pdaget af censrerne. Det skal i den frbindelse bemærkes, at mfanget er snyd er meget lille indenfr ingeniørmrådet g censrfrmandskaberne ikke er bekendt med prblemer med dette. 3.3 Infrmatinen fra uddannelsesinstitutinerne ( 24 stk. 2) Det er censrfrmandskabets samlede vurdering, at censrerne har fået de nødvendige infrmatiner fra uddannelsesinstitutinerne inden prøverne. Der er ikke generelle indikatiner fra censrerne, at der er nget prblem her. 4

5 Censrfrmandsaberne minder ca. hvert halve år institutinerne m deres pligt til at give censrerne det nødvendige materiale frud fr en eksaminatin. 3.4 Overensstemmelse med mål g øvrige krav fra bekendtgørelser g studierdninger Det er censrfrmandskabets samlede vurdering, at eksamenerne har været afhldt i verensstemmelse med mål g øvrige krav, der er fastsat i bekendtgørelser g studierdninger. 3.5 Ensartet g retfærdig behandling Censrfrmandskaberne har ikke generelle infrmatiner m prblemer med at de studerende har fået en ensartet, pålidelig g retfærdig behandling: 4. Klager g ankesager ( 25, 4. pkt.) Der er i frhld til både antallet af afhldte eksamener samt i frhld til antallet af klager et meget lavt niveau af ankesager. Censrfrmandskaberne ser dette frhld sm meget psitivt g vurderer, at både undervisere g censrer gør et strt arbejde ud af ikke blt at afgive en bedømmelse, men gså at begrunde bedømmelsen på en fyldestgørende måde. Der har i alt været 6 ankesager indenfr alle 7 retningsmråder, hvraf der er givet medhld i en af sagerne. Sagerne har ftest drejet sig m de studerendes frventninger til bedømmelsen af deres eksamen var anderledes (læs: højere) end den endelige bedømmelse. I den knkrete sag, hvr der blevet givet medhld, skete det dg på baggrund af, at bedømmerne havde anvendt 13-skalaen i deres begrundelse fr bedømmelsen, hvilket naturligvis var i strid med karakterskalabekendtgørelsen. 5. Årets temaer Temaet fr denne årsrapprt er gruppeeksamener g læringsmål. Alle beskikkede censrer indenfr ingeniørmrådet på CensrNet.dk mdtg d. 25. juni 2014 en mail med et spørgeskema. Spørgeskemaets tema er gruppeprøver g karaktergivning, herunder læringsmål. Alle besvarelser, inklusiv kmmentarer er samlet i et Excel ark (Besvarelser til Spørgeskemaundersøgelse). - Omkring 2500 beskikkede censrer har mdtaget spørgeskemaet pr mail har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Derudver har ca. 100 respndenter afleveret et tmt spørgeskema, da de endnu ikke har været ude sm censr. Samlet har næsten 22 % af alle beskikkede censrer svaret på spørgeskemaundersøgelsen. 5.1 Gruppeprøver - Indledningsvist skal det bemærkes, at ver halvdelen (55,5 %) af respndenterne har svaret ja til alle spørgsmål vedrørende gruppeprøver g karaktergivning. - I alt har 74 % af respndenterne deltaget sm censr til en eller flere gruppeprøver. I Excel arket fremgår det, hvilken institutin den enkelte respndent har deltaget sm censr i gruppeprøve. - De fleste censrer (95-96 %), sm har været til en eller flere gruppeprøver, har bådet svaret ja til, at den afsatte tid til gruppeeksamen var tilpasset antallet af studerende, g at den enkelte studerende blev eksamineret på en måde der sikrede, at der blev fretaget en individuel bedømmelse af den studerendes præstatin. De resterende 4-5 % har svaret nej til spørgsmålene eller undladt at svare. Endelig har næsten alle (98 %) svaret ja til, at gruppeprøver g eksaminer i øvrigt er afhldt i 5

6 verensstemmelse med reglerne fr gruppeprøver, sm er fastsat i bekendtgørelser g studierdninger. - Følgende kmmentarere er givet af respndenter sm har svaret nej til spørgsmålene m den afsatte tid til gruppeprøver var tilpasset antallet studerende, g at den enkelte studerende blev eksamineret på en måde der sikrede, at der blev fretaget en individuel bedømmelse: Vi brugte den tid vi synes var nødvendig. Jeg trr der var afsat 45 min til fremlæggelse g herudver 30 min pr. studerende, men ved de fleste eksamener brugte vi længere tid. Det har på VIA i Hrsens underet mig, at der afsættes samme tid uanset m der er en eller t studerende. Nej 15 min pr studerende er lige i underkanten. Det var en gruppeprøve g dermed blev de studerende gså bedømt fr deres præstatiner sm team. Ved gruppefremlæggelser er det svært at kmme 100 % ind i den enkelte studerendes arbejdsindsats g deltagelse i gruppens beslutninger med pgaven, men man får dg et vist indblik i den enkelte studerende fra fremlæggelsen, spørgsmål g svar. Efter min mening ikke tilstrækkeligt. Der bør i højere grad eksamineres en elev af gangen. Ikke (sm nu), hvr der stilles spørgsmål til hele gruppen, g alle har en frventning m, at deres kmmentarer bliver hørt. Der blev efter min mening ikke spurgt tilstrækkelig ind til de studerendes teretiske viden Prjektfremlæggelse er delt mellem de studerende, hvr begge er i lkalet samtidigt. Spørgsmål til prjektet rettes så vidt muligt individuelt, men eksaminatinsfrmen gør karakterdifferentiering vanskelig. Ikke altid. Det er tydeligt at alle studerende ikke siger lige meget specielt med udenlandske studerende eller når danske studerende eksamineres på engelsk frdi de er i en gruppe. 5.2 Gruppeprøver, knklusin Det kan verrdnet set knkluderes, at gruppeeksamen fungerer efter hensigten g dermed gdt på de enkelte institutiner. Det ses gså, ar der er frskellige måder at afhlde gruppeeksamener på. Eksamensbekendtgørelsen giver mulighed fr variabilitet i frbindelse med afhldelse af gruppeeksamen, g det ses, at der i ngle tilfælde kan være udfrdringer i f.eks. at give tid nk til den individuelle eksaminatin. Censrfrmandskaberne vil tage flere af de nævnte prblemstillinger p ved kmmende kntaktmøder på institutinerne- 5.3 Karaktergivning, herunder læringsmål - Til spørgsmålene m karaktergivning g læringsmål har 97 % af alle respndenter svaret, at målbeskrivelserne fr fagene/kurserne/emnerne var tilstrækkelige præcise til at sikre en gd karaktergivning. Kun 2 % (12) har svaret nej, mens 1 % (5) ikke har svaret på spørgsmålet. 94 % har svaret ja til, at der er verensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/kursets/emnernes målbeskrivelse g læringsmålene til uddannelsen. 1 % (7) har svaret nej mens 5% (24) ikke har svaret på spørgsmålet. - Følgende kmmentarer er givet af respndenter sm har svaret nej til spørgsmålene m målbeskrivelsen fr fagene/kurserne/emnerne var tilstrækkelig præcise til at sikre krrekt karaktergivning g hvrvidt der var verensstemmelse mellem læringsmål i fagets/kursets/emnernes målbeskrivelse g læringsmålene fr uddannelsen: Nej ikke helt g det vil sikkert gså være umuligt at præcisere så en udefrstående helt kan bedømme resultatet. Svært at bedømme pga. meget bredt definerede frmålsbeskrivelser. 6

7 Nej - der "sjusses" fte fr meget g vage frmuleringer hjælper ftest ikke til en rdentlig bedømmelse. Fr fte får en studerende karakter fr at "styre" eller "skrive rapprt" - frem fr de ingeniørfaglige læringsmål. Umulig at svare på. Enkelte kurser udgør en ikke defineret delmængde af en uddannelse, g der er ikke skrevet præcist hvilke dele af uddannelsens læringsmål der skal erhverves ved netp dette kursus. 5.4 Karaktergivning, herunder læringsmål - knklusin Det er tydeligt, at institutinerne er kmmet et gdt stykke vej med kvaliteten af kursusbeskrivelser g herunder læringsmål. Trds de meget psitive besvarelser er der dg enkelte steder stadigt mulighed fr frbedringer af kursusbeskrivelserne. Det er i løbet af det sidste år knstateret, at flere kursusbeskrivelser har været fejlbehæftede vedrørende beskrivelse af eksamensfrm (gruppeprøver) samt karaktergivning. Disse fejl er blevet rettet. 6. Evaluering af skabelnen Der er plysninger, sm det fremgår af faktaarket, sm det ville være mere naturligt at hente direkte fra institutinerne. Samtidig er verblikket meget simplificeret, da der ikke er plads til mange nuancer. På den anden side er faktaarket et gdt skridt på vejen til frenkling af dataindsamlingen i frbindelse med udarbejdelse af årsrapprten. Dg synes alle plysninger ikke lige relevante, idet f.eks. statistik ver antal aftagercensrer mm alt andet lige vil være det samme tal fr de næste 4 år beskikkelsesperiden. Det må anbefales at både wrd skabelnen samt faktaarket hldes ngenlunde uændret de næste par år, da der har været flere ændringer af frmatet de senere år, sm bestemt ikke har lettet arbejdet med at udarbejde årsrapprterne. Bilag: Et faktaark pr. retning i censrkrpset 7

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Censorformandskabet for Det merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for Det merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indhldsfrtegnelse Censrfrmandskabet fr Det merkantile fagmråde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censrkrpset sammensætning (jf. 22 g 28, stk. 2, 3.

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indhldsfrtegnelse Censrfrmandskabet fr fagmrådet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censrkrpset sammensætning (jf. 22 g 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Censorformandskabet for Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet...

Censorformandskabet for Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... Indhldsfrtegnelse Censrfrmandskabet fr Fagmrådet fr service, prduktin, it, bygge g anlæg m.v.... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censrkrpset sammensætning

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 Tilstede: 80 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: Gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Gdkendt

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

BILAG 2300. bilag 2300 - side 1

BILAG 2300. bilag 2300 - side 1 BILAG 2300 Seernes redaktør: Beretning fr periden 1. juli 2008 28. februar 2009 Med ansættelsen af en seernes redaktør pr. 1. juli 2008 har TV 2 DANMARK A/S sat kritisk fkus på statinens jurnalistik, øget

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Semesterevaluering: HA 6. semester F2008

Semesterevaluering: HA 6. semester F2008 Semesterevaluering: HA 6. semester F2008 Undersøgelsen er fretaget i løbet af frårssemesteret 2008 g er distribueret til samtlige medlemmer af ppulatinen. Fakta m ppulatin g respndenter Fakultet: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 27. april 2015 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sfiendalsvej 60, 9200 Aalbrg SV SD 1.1.05 Mette Ryesgaard Larsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Semesterevaluering: Organisation og Strategi; 8. sem. F2008

Semesterevaluering: Organisation og Strategi; 8. sem. F2008 Semesterevaluering: Organisatin g Strategi; 8. sem. F2008 Undersøgelsen er fretaget i løbet af frårssemesteret 2008 g er distribueret til samtlige medlemmer af ppulatinen. Fakta m ppulatin g respndenter

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere