Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus"

Transkript

1 Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo april Budgetlægning Økonomiudvalget kvartalsregnskab pr. 31. marts Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts Arealerhvervelse og frigivelse af midler til cykelsti langs Gesingevej 10 7 Opløsning og uddeling af Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg 12 8 Event-og marketingkoordinor 14 9 Indvielse af verdens nurarv Generalforsamling i Tønder Forsyning Måltal for andel af anste med ikke-vestlig baggrund Henvendelse vedr. rengøringsstandard på distriktsskoler Mindstepris ved eventuelt udbud af Plejecenteret Møllevangs bygninger Årsrapport 2013 for Tønder Sports- og Fritidscenter maj

3 15 Godkendelse af vedtægtsændringer for Visby Lokalråd Udviklingsstregi på det sociale område 28 Lukkede dagsordenspunkter 17 Salg af bygning Salg af ejendom maj

4 1. Orientering fra borgmesteren G Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning 1. Borgermøder - koncept. 2. Turismepolitik og ny aftale med Rømø-Tønder Turistforening. 3. Orientering om kommuneaftalen - Aktuel Økonomi Fredericia 18. juni 2014 kl Minibudgetseminarets program den 26. juni Markgade borgmesterbeslutning om godkendelse af tilbud. 6. Sag til ekstraordinært ØK-møde den 26. juni 2014 kl eller kl Samling af administrionen - ekstern kommunikion. 8. Nionalpark Vadehavet. 15. maj

5 2. Ledelsesinformion ultimo april P Sagsfremstilling Der udarbejdes ledelsesinformion til Økonomiudvalget pr. 30. april Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets budgetområde. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014 været 182,3 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag 0414 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo april 2014 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 8. maj 2014, pkt. 6: Sagen taget til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 15. maj

6 3. Budgetlægning Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har vedtaget stregi, tidsplan og procedure for budgetlægningen for 2015, og Økonomiudvalget har udmeldt rammer for budgetlægningen i forlængelse heraf på mødet i marts. På Økonomiudvalgets maj-møde foretages de indledende drøftelser på følgende: administrivt oplæg til 1 % reduktion af servicerammer forslag til yderligere 0,5 % reduktion i fagudvalgenes servicerammer forslag til budgetudvidelser på maksimalt 0,5 % af udvalgets serviceramme forslag til anlægsprogram for fagudvalgets område med udgangspunkt i fagudvalgets nuværende andel af den samlede anlægsramme i 2015 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger. På udvalgets møde i juni færdiggøres udvalgets bidrag til den videre budgetlægning De enkelte Direktørområder orienterer for egne områder efter drøftelser i respektive fagchefkredse. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Direktionen drøfter sagen og videresender til Økonomiudvalgets indledende drøftelse. Direktion, 8. maj 2014, pkt. 2: Drøftet og vidersendt til politisk behandling. Beslutning Drøftet. Genoptages på junimødet. 15. maj

7 4. Økonomiudvalget kvartalsregnskab pr. 31. marts S Sagsfremstilling Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu kvartalsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets kvartalsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede kvartalsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab Økonomiudvalgets budgetområde viser ved udgangen af marts måned en forbrugsprocent på godt 27 % på indtægter og knap 27 % på udgifter. Samlet set ligger det lidt over den gennemsnitlige forbrugsprocent, men det vurderes, det forventede regnskab kan holdes inden for den korrigerede budgetramme. Bilag Tekniske korrektioner - Kvartalsregnskab 31. marts 2014 Økonomiudvalget kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 for økonomiudvalgets område godkendes og indgår i det samlede kvartalsregnskab for Tønder Kommune tekniske korrektioner til kvartalsregnskabet godkendes Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 15. maj

8 5. Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts S Sagsfremstilling I henhold til kommunens økonomiske stregi har de enkelte fagudvalg på deres møder i maj behandlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende kvartalsregnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget Overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014 på driften bliver først politisk behandlet i april og indgår derfor ikke i det korrigerede budget. De ønskede overførsler udgør 36,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 3,6 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. De ønskede tillægsbevillinger vedrører flytning mellem politikområder og påvirker ikke de likvide beholdninger. Med de ønskede overførsler er forventningen driftsregnskabet for 2014 holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. På anlægssiden udgør ønsker til overførsler fra 2013 til 2014 samlet 47,5 mio. kr. I forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive foretaget vurdering af, om det forventede forbrug på anlæg vil være på niveau med det korrigerede budget eller om budgetterne skal tilpasses. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) Servicerammen og regeringens sanktionsmuligheder i forhold til denne, som er videreført i 2014 måles i forhold til det oprindelige budget (på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL). I det oprindelige budget var afs en generel reservion på 15 mio. kr. til dækning af overførsel af uforbrugte beløb fra De ønskede overførsler på serviceområderne udgør 36,8 mio. kr. altså en forskel på ca. 22 mio. kr. For kommunen kan opfylde sin del af aftalen skal der styres mod overførsler fra 2014 til 2015 i størrelsesordenen 22 mio. kr. svarende til godt 1,3% af det oprindelige budget. Med en faktisk forbrugsprocent for 1. kvartal på 22,7% i forhold til oprindeligt budget vurderes det forts realistisk styre driften mod overførsler i denne størrelsesorden. Bilag Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts maj

9 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget aflægger kvartalsregnskabet pr. 31. marts 2014 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med kvartalsregnskabet med en nettoeffekt på kassebeholdningen på 0 kr, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

10 6. Arealerhvervelse og frigivelse af midler til cykelsti langs Gesingevej P Sagsfremstilling I 2014 ønsker Team Plan, Byg og Trafik forbedre forholdene for de lette trafikanter på Gesingvej ved Skærbæk, hvorfor der anlægges en dobbeltrettet cykelsti mellem Genvejen og Hjemstedvej. Kommunalbestyrelsen har tidligere accepteret man modtager tilskud fra Transportministeriet til projektet, men endnu ikke frigivet midlerne. Der anmodes derfor om frigivelse af 1,92 mio. kr. af det i budget 2014 afste beløb på 2,5 mio kr. til Nur- og cykelstier til anlæg af cykelsti langs Gesingvej ved Skærbæk. For projektet kan realiseres, bliver det nødvendigt erhverve et areal langs Gesingvej. Som udgangspunkt ønsker Tønder Kommune indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse med de berøte lodsejere. Skulle det ikke være muligt indgå en frivillig aftale, agter Tønder Kommune ekspropriere det nødvendige areal. Team Plan, Byg og Trafik forventer, erhvervelse af areal fra de berørte lodsejere vil blive ukompliceret og foreslår, forvaltningen bemyndiges til indlede forhandlinger med lodsejerne med henblik på opnå en frivillig aftale inden afholdelse af åstedsforretning. Inden arealerne erhverves udsendes forprojektet til en foreløbig orientering til de fremtidige naboer til cykelstien. Oversigtstegning vedlægges til orientering. 43 i lov om offentlige siger: Når almenvellet kræver der, kan vedkommende vejbestyrelse iværksæætte ekspropriion til offentlige vej- og stianlæg. Lovgrundlag Lov om offentlige veje Økonomi Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. august 2013 (sag nr. 5) projektet, hvoraf sten finansierer de 40% fra puljen "Bedre mobilitet". Kommunens andel er herefter ca. 1,92 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., indtægtsanlægsbevilling på kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. fra puljen Nur- og Cykelstier Kommunen skal stå i forskud med betalingen af projektet, før stsstøtten kan hentes hjem. Bilag Gesingvej-CYKEL.pdf 15. maj

11 Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, cykelstiens placering langs Gesingvej godkendes, forvaltningen bemyndiges til optage forhandling med lodsejerne med henblik på opnå frivillig aftale om arealerhvervelse, ekspropriion til arealerhvervelse indledes, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale, der gives en anlægsbevilling på kr. samt en indtægtanlægsbevilling på som finansieres fra puljen Nur- og cykelstier med kr. rådighedsbeløbet på frigives og indsættes på anlægsprojektnr. xa , og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

12 7. Opløsning og uddeling af Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg G Sagsfremstilling Legbestyrelsen besluttede den 20. februar 2014 ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til opløsning af Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg, med det formål udlodde den resterende legkapital til Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg, projekt "Skulptur i Tønder 2014". I brev af 15. april 2014 meddeler Civilstyrelsen tilladelse til opløsning af leget ved uddeling af kapitalen til formålet. Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år. I november 2013 ansøgte Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg om tilskud til en kunstnerisk udsmykning i form af en skulptur i området i nærheden af Vidåen, Bachmanns Vandmølle og Amtmandens Have. Ansøger har siden oprettelsen i 2008 virket for den kunstneriske udsmykning af det offentlige byrum i Tønder, og har fået ops flere skulpturer i ovennævnte område, benævnt Skulpturhaven. Med henblik på arbejde videre med det i ansøgningen beskrevne projekt "Skulptur i Tønder 2014", ansøgte Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg om en legportion til medfinansiering af projektet, der forventes koste omkring kr Ansøgningen er omftet af legets formål, idet legets overskud jf. fundsens 8 kan anvendes til løsning af større opgaver indenfor formålet, når renterne i en årrække ikke er anvendt. Bestyrelsen besluttede den 20. februar 2014 imødekomme ansøgning med uddeling af den samlede akkumulerede legbeholdning på kr. Administrionen indstiller, legbestyrelsen beslutter opløsningen sker på én gang med udlodning af den realiserede legkapital, ca kr., til det af Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg ansøgte projekt. Økonomiudvalget i Tønder Kommune udgør legbestyrelsen. Lovgrundlag Funds for "Arkitekt Lauritz Petersen Thaysens Leg til forskønnelse af Tønder By". Ifølge fundsen skal legets årlige overskud anvendes til forskønnelse af Tønder by, dens alléer og anlæg, dog ikke til almindelig vedligeholdelse. I visse tilfælde kan legets overskud også anvendes til værne prive, arkitektonisk værdifulde bygninger i byen mod forfald, navnlig når bevarelsen betyder en særlig stor økonomisk byrde for ejeren. Økonomi Legkapitalen udgør 31. december 2013 kr ,82 og består hovedsagelig af danske realkreditobligioner. 15. maj

13 Bilag Brev fra Civilstyrelsen Underskrevet ansøgning til Civilstyrelsen om tilladelse til opløsning Funds Thaysens leg ( ) v1 Fagchefen for Sekretari, IT og HR indstiller, Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg opløses på én gang, med udlodning af den realiserede legkapital ca kr. til Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg, til projekt "Skulptur i Tønder 2014". Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 15. maj

14 8. Event-og marketingkoordinor A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2012 yde et årligt på tilskud på kr. til oprettelsen af en Bycentercheffunktion som et 3-årigt forsøgsprojekt. Forudsætningen for tilskuddet var, projektet skulle evalueres efter et år med henblik på politisk behandling i 1. halvår af Kommunalbestyrelsen besluttede herefterden 29. august 2013 på baggrund af evalueringen, der præciserede stillingsbeskrivelsen til event- og marketingkoordinor, bevilge kr. i 2013 og kr. i 2014 til medfinansiering af funktionen. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, funktionen skulle evalueres medio 2014 med henblik på dens fortsættelse efter forsøgsperiondes udløb. Sagen blev behandlet i bestyrelsen i Tønder Erhvervsråd den 11. april Her besluttedes det, Tønder Erhvervsråd gerne viderefører administrionen af af personaleadministrionsdelen, men vil overlade til Tønder Handelsstandsforening, varetage administrionen af de kr. til aktiviteter fordelt med kr. til PR- og markedsførings/stregiarbejde samt kr. til koordinering og gennemførelse af samarbejde og events, innovion af events på tværs af byer i kommunen m.v. Disse midler ønsker Tønder Erhvervsråd ikke administrere, da Tønder Erhvervsråd ikke ser udviklingen af handlen ikke er en `vi fører an`opgave. Tønder Handelsstandsforening har gennemført en positiv evaluering (vedlagt) af funktionen og efterfølgende informeret om, man er indstillet på dels fastholde budgetrammen og dels den fordeling af opgaven, der er lagt op til fra Tønder Erhvervsåd. Økonomi Der er opstillet et samlet budget på kr. til dækning af løn i 12 måneder, arbejdsplads, IT, telefoni m.v. hos Tønder Erhvervsråd, PR- og markedsførings/stregiarbejde, Koordinering og gennemførelse af samarbejde og events, innovion af events på tværs af byer i kommunen m.v. samt befordring til Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund m.v. Finansieringen er fordelt således Tønder Handelsstandsforening Tønder Kommune, Byturismepuljen Tønder Turistforening Tønder Erhvervsråd Tønder Håndværkerforening Finansiering i alt Bilag Memo - initiiv bycenterchef.pdf 15. maj

15 Kommunaldirektøren indstiller, budgetrammen for event- og marketingkoordinoren fsholdes fordelingen af opgaven mellem Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening følges som foreslået af Tønder Erhvervsråd. Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

16 9. Indvielse af verdens nurarv A Sagsfremstilling I løbet af dagen juni 2014 forventes det meddelt, UNESCO optager den danske del af Vadehavet på Verdens nurarvlisten. Indvielsen af Vadehavet som Verdens nurarv koordineres på tværs af Vadehavskommunerne af kontaktgruppen for Vadehavet i samarbejde med Nurstyrelsen og Nionalpark sekretariet. Selve indvielsen finder sted mandag den 4. august 2014, hvor indvielsen markeres ved indsejling af verdensnurarv fliser til Esbjerg havn. På havnen i Esbjerg afholder Vadehavskommunerne Fanø, Esbjerg, Varde og Tønder et fælles arrangement den 4. august 2014 med VIP gæster, som arrangeres af Esbjerg kommune. Efterfølgende den fælles indvielse i Esbjerg arbejdes der på i samarbejde med de lokale bådelaug, fliserne sejles ud fra Esbjerg til destinioner i kommunerne, og kommunerne har hver især ansvar for afholdelse af lokale arrangementer i forbindelse med modtagelse af fliserne. Det foreslås, doen for flise modtagelsen og den lokale indvielse sættes til lørdag den 9. august Det foreslås jf. bilag, Der sættes en verdens nurarv flise ved Højers sluse nord og ved Ballum Sluse. Der opsættes 2 standere ved Højer Sluse og Ballum sluse med informion om verdensnurarven. I Højer opsættes desuden flagstang og borde og bænke ved standeren. arrangementet ved Højer Sluse er Tønder Kommunes officielle modtagelse af flisen og lokale indvielsesarrangement og der foreslås et program med officielle taler, underholdning, sønderjysk kaffebord samt nurformidlingsture Der opstilles telt (afhængig af vejrliget), hvor indvielsen kan finde sted. Ballum Borgerforening inviteres til stå for et lokalt arrangement Tønder Kommune til modtagelse af flisen på Rømø afholder et mindre arrangement med underholdning og lokal mad 15. maj

17 Økonomi Det samlede budget for indvielsen udgør kr. fordelt med 2 verdensarv fliser kr. 2 standere kr. Fysisk arrangement omkring standere og fliser inkl. flagstang, borde og bænke kr. Arrangementsomkostninger inkl. underholdning, nurture, bespisning kr. Lokalt arranegment i Ballum kr. Annoncering kr. Beløbet finansieres af markedsføringskontoen, idet der samtidig sker en budgetomplacering af beløbet fra erhvervsfremmekontoen Bilag Forslag vedr. indvielse af Verdens Nurarv Direktionsstaben indstiller, forslaget til indvielsen af verdens nurarv godkendes aktiviteten finansieres af markedsføringskontoen Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 15. maj

18 10. Generalforsamling i Tønder Forsyning A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008, generalforsamlingen i Tønder Forsyning gennemføres ved, dagsordenpunkter og regnskab fremlægges for Kommunalbestyrelsen inden generalforsamlingen, og Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til gennemføre generalforsamlingen. Den 30. maj 2014 afholdes generalforsamling i Tønder Forsyning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til godkendt årsrapport. 4. Ændring af vedtægt for Tønder Spildevand A/S. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. 6. Valg af revisor. 7. Honorar til bestyrelsesmedlemmer. 8. Evt. Som besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2014 stiller Tønder kommune som ejer af Tønder Spildevand A/S forslag om ændre vedtægterne for Tønder Spildevand A/S, så der kan tilbydes en henstandsordning for betaling af tilslutningsbidrag. Til forslag om ændring af vedtægt på generalforsamlingen foreslås følgende formulering: Tønder Spildevand A/S yder henstand med betaling af tilslutningsbidrag for de beboelsesejendomme i det åbne land som Tønder Kommune har meddelt påbud om i medfør 30 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 0879 ( )) om blive tilsluttet den offentlige kloak eller som indgår kontraktligt medlemskab af Tønder Spildevand efter påbud fra Tønder Kommune om ændre afløbsforholdene. Der tilbydes en afdragsordning på 3 år med månedlig betaling imod forrentning med den i takstbladet fastste rente og mod betaling af omkostningerne ved oprette aftale om henstand (takst i takstbladet). 15. maj

19 Ved indførelse af henstandsordning vil det hjælpe boligejerne, der har svært ved skaffe det fulde beløb ca kr. det koster blive tilsluttet Tønder spildevands A/S på en gang. Ved en henstandsordning vil der skulle betales godt 1000kr. pr måned i 3 år. Bliver afdragsordningen ikke overholdt vil Tønder forsyning inddrive restanceren via SKAT. Det vil så betyde Tønder forsyning får restbeløbet med forsinkelse. Ved vedtagelse af ovenstående på Tønder Spildevands A/S general forsamling vil betalingsvedtægten blive ændret i overensstemmelse dermed. Bilag Årsrapport Tønder Forsyning.pdf Revisionsprotokoll årsregnskab Tønder Forsyning.pdf Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til gennemføre generalforsamlingen den 30. maj 2014 i Tønder Forsyning og, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Der foreligger et forslag fra bestyrelsen i Tønder Forsyning om fastsætte de årlige honararer således: Formand kr., næstformand kr. og øvrige medlemmer kr. Indstillingen anbefales. 15. maj

20 11. Måltal for andel af anste med ikke-vestlig baggrund A Sagsfremstilling MED-indflydelse Trepartsaftalen fra 2007 indebærer, kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikkevestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes anste i videst mulig omfang kommer til afspejle det omkringliggende samfund. KL leverer da om andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i kommunen og i den region kommunen ligger i. Som minimum skal hver kommune fastsætte et måltal for kommunens anste samlet og for fem fagområder drøfte opfyldelsen af måltallene mindst en gang årligt Område KB's fastlagte måltal for 2013 Faktiske tal for 2013 Forslag til måltal for 2014 Administrivt område Børn- og Ungeområdet Teknisk område Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicap Ialt Forslag til måltal 2014 indebærer, andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ans hos Tønder Kommune svarer nogenlunde til andelen i I 2013 var procentssen for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ans hos Tønder Kommune på 2,53, mens procentssen var 2,38 for den samlede arbejdsstyrke i Tønder Kommune. Det vil sige, Tønder Kommunes andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ligger over det omkringliggende samfunds. Fagchef for Sekretari, IT og HR indstiller, 3. april 2014, pkt. 4: måltal for andel af indvandrere/efterkommere for 2014 fastlægges som foreslået opfyldelsen af måltal drøftes måltallene sendes til drøftelse i HMU før den politiske drøftelse økonomiudvalget en gang årligt vurderer målopfyldelsen 15. maj

21 Direktion, 3. april 2014, pkt. 4: Indstillingen godkendt. HovedMED-Udvalget, 29. april 2014, pkt. 3: HMU tog måltallene til efterretning. Bilag Etniske måltal Tønder Kommune.xlsx Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

22 12. Henvendelse vedr. rengøringsstandard på distriktsskoler A Sagsfremstilling Der er pr. 8. april 2014 fremsendt henvendelse til Børn- og Skoleudvalget vedr. rengøringsstandarden på distriktsskoler. Henvendelsen er udarbejdet af skolebestyrelsesformændene v. Skærbæk, Toftlund og Tønder Distriktsskoler. Bilag Billedmeriale vedr rengøring på distriktsskoler Not vedr rengøring - Thomas Dam Henvendelse vedr rengøring på distriktsskoler april 2014 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, punktet drøftes. Børn- og Skoleudvalget, 6. maj 2014, pkt. 9: Punktet oversendes til Økonomiudvalget. Beslutning Central rengøring og Børn- og Skoleforvaltningen skal sammen redegøre for mulighederne for forbedre rengøringen indenfor bestående budgetramme. Redegørelsen skal foreligge på Økonoiudvalgets første møde i august. 15. maj

23 13. Mindstepris ved eventuelt udbud af Plejecenteret Møllevangs bygninger S Sagsfremstilling En borgergruppe fra Agerskov-området arbejder med undersøge muligheden for drive Plejecenteret Møllevang som friplejehjem. Borgergruppen har rettet henvendelse til Tønder kommune med henblik på en afklaring af vilkårene for overtagelse af plejecenteret. Borgergruppen har samtidig haft drøftelser med Danske Diakonhjem, og der har været afholdt et møde mellem formand for sundhedsudvalget, direktøren for SAS og fagchef for Pleje/Omsorg. Arbejdsgruppen har anmodet om få oplyst, hvad mindsteprisen ved et eventuelt udbud af bygningerne vil være, og er samtidig anmodet om komme med en tilbagemelding om interessen for give et bud primo juni måned Drifts- og indholdsdelen har været drøftet i sundhedsudvalget den 31 marts Sundhedsudvalget har anbefalet etablering af et friplejehjem under forudsætning af, det ikke medfører øgede driftsomkostninger for Tønder kommune. Friplejeboligloven giver prive leverandører mulighed for etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de almindelige kommunale og selvejede plejeboliger. For kunne oprette et friplejehjem, kræver det friplejeleverandøren får del i en kvote på 500 friplejeboliger pr. år og certificeres som friplejeboligleverandør af Social- og Integrionsministeriet. Driftsudgifterne pr. borger afregnes efter centralt fastste takster. Friplejeboligleverandøren skal lovgivningsbestemt selv eje og drive ejendommen, hvorfra boligerne udlejes. Da Plejecenter Møllevangens bygninger er kommunalt ejede, skal plejecenterets bygninger derfor sælges ved et offentligt udbud, før Friplejehjemmet kan etableres. Kommunen er i forbindelse med det offentlige udbud forpligtet til sælge til markedsprisen. Fastlæggelsen af markedsprisen skal tage udgangspunkt i kommunens restgæld i ejendommen samt andre udgifter der nurligt skal føres til værdien af ejendommen. Et udbud kan gennemføres som offentligt udbud ved først indhente tilbud fra ejendomsmæglere, der derefter gennemfører udbuddet på vegne af kommunen. Prisen for gennemførsel af salget gennem offentligt udbud ligger erfaringsmæssigt på ca kr. plus moms i salgssalær samt kr. plus moms til markedsføring. Kommunens fordel ved etablering af friplejeboliger er anvisningspligten til boligerne bliver ophævet, herunder pligten til betale tomgangshusleje. Herudover vil der erfaringsmæssigt på længere sigt komme flere borgere fra andre kommuner på et friplejehjem, hvilket kan reducere antallet af tomme plejeboliger på andre plejecentre og samtidig har en beskæftigelseseffekt. Der er arbejdet med en beregning af de afledte driftsudgifter for Tønder kommune ved etablering af et friplejehjem. I vedlagte rapport fremgår det, der er årlige ekstra omkostninger for Tønder kommune på ca. 1,2 mio. kr. ved den nuværende beboersammensætning og omkostningerne vil falde til 0,6 mio. kr. efter 10 år. Arbejdsgruppen vil arbejde på minimere omkostningerne, så de svarer til de nuværende driftsudgifte. 15. maj

24 Økonomi Restgælden i Kommunekreditlån vedrørende det støttede boligareal ved Møllevangen udgør 18,802 mio. kr. pr. 31. december Udover restgælden er boligarealet finansieret med kommunal grundkapital på 2,100 mio. kr. samt beboerindskud. Hvis Tønder kommune skal holdes skadesløs vedrørende boligdelen skal restgæld og kommunal grundkapital på i alt 20,902 mio. kr. betales. Opførelsesudgiften inklusiv moms var på 23,523 mio. kr. (skema C). Udover boligarealet er der investeret 4,633 mio. kr. inklusiv moms i servicearealerne, idet der dog er modtaget 0,800 mio. kr. i servicearealtilskud. Ejendomsvurderingen for servicearealerne udgør 2,96 mio. kr. Ejendomsvurderingen for Plejecenter Møllevanges bygninger udgjorde ved den seneste ejedomsvurdering fra oktober 2012 samlet 15,300 mio. kr. På baggrund af ovennævnte oplysninger kan der fastsættes en minimumspris ved et udbud af Plejecenter Møllevanges 29 plejeboliger og servicearealet mellem 23,865 mio. kr. (restgælden på 18,802 mio. kr., kommunal grundkapital på 2,100 mio. kr. samt en værdi af servicearealet svarende til ejendomsvurderingen på 2,963 mio. kr.) og 28,156 mio. kr. svarende til den samlede opførelsesudgift inklusiv moms. Gennemføres et salg vil Tønder Kommune et likviditetsmæssigt overskud på hhv. 3,0 eller 7,3 mio. kr. ved de nævnte minimumspriser. Bilag Perspektiver ved oprettelse og drift af friplejehjem - endelig version Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, Økonomiudvalget tager stilling til en mindstepris ved eventuelt udbud af Plejecenteret Møllevangs bygninger, direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhed bemyndiges til igangsætte og gennemføre et udbud ved positiv tilbagemelding fra borgergruppen. Beslutning Plejecenter Møllevang udbydes med en mindstepris på 18,802 mio. kr. for boligdelen og en mæglervurderet markedspris for servicearealerne. Ejendommen udbydes med krav om, der forts skal være plejcenter i bygningerne. Administrionen bemyndiges til gennemføre et udbud og salg med betingelse om, der ved etablering af friplejehjem ikke påføres Tønder Kommune øgede driftsomkostninger i form af service- og sundhedslovsydelser i forhold til Tønder Kommunes øvrige plejecentre. 15. maj

25 14. Årsrapport 2013 for Tønder Sports- og Fritidscenter Ø Sagsfremstilling Tønder Sports- og Fritidscenters årsregnskab viser et overskud på kr., og de samlede aktiver udgør kr. Egenkapitalen viser ved regnskabsårets udgang et negivt beløb på kr. På grund af årets result er egenkapital forbedret med kr. i forhold til årsregnskab Egenkapitalen er sammens således: Egenkapital - primo: Grundkapital Overført result Egenkapital ultimo: Der har været stor aktivitet i centret i det forløbne år. Det gælder især udlejning på det idrætslige område, men også kulturelle arrangementer er gennemført med pæn tilslutning. Effekten af de driftstiltag, som blev taget i 2012, med fokus på rette centrets økonomi op, har båret frugt i Det har skabt et stærkt fundament for den fremtidige udvikling inden for alle driftsområder. Bestyrelsen har godkendt regnskabet den 27. marts 2014 Økonomi Mellemværendet med Tønder Kommune er ultimo 2013 nedbragt med i alt ca kr. Heraf er der afdraget ca kr. på den langfristede gæld og ca kr. på øvrig mellemværende. Bilag Årsrapport Tønder Sports- og Fritidscenter Revisionsprotokol Tønder Sports- og Fritidscenter Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, årsregnskabet tages til efterretning, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 15. maj

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. maj 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Pkt. 5 blev taget af dagsordenen.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. maj 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Pkt. 5 blev taget af dagsordenen. Mødedo: 27. maj 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Jens Nissen ved afbud Pkt. 5 blev taget af dagsordenen. 27. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 01. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret Juridisk Kontor Dagsorden til mødet i Havnebestyrelsen 3. maj 2016 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 20 Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. marts 2016 Side 30 21 Valg af ny næstformand

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere