Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus"

Transkript

1 Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 4 2 Ledelsesinformion ultimo april Budgetlægning Økonomiudvalget kvartalsregnskab pr. 31. marts Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts Arealerhvervelse og frigivelse af midler til cykelsti langs Gesingevej 10 7 Opløsning og uddeling af Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg 12 8 Event-og marketingkoordinor 14 9 Indvielse af verdens nurarv Generalforsamling i Tønder Forsyning Måltal for andel af anste med ikke-vestlig baggrund Henvendelse vedr. rengøringsstandard på distriktsskoler Mindstepris ved eventuelt udbud af Plejecenteret Møllevangs bygninger Årsrapport 2013 for Tønder Sports- og Fritidscenter maj

3 15 Godkendelse af vedtægtsændringer for Visby Lokalråd Udviklingsstregi på det sociale område 28 Lukkede dagsordenspunkter 17 Salg af bygning Salg af ejendom maj

4 1. Orientering fra borgmesteren G Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning 1. Borgermøder - koncept. 2. Turismepolitik og ny aftale med Rømø-Tønder Turistforening. 3. Orientering om kommuneaftalen - Aktuel Økonomi Fredericia 18. juni 2014 kl Minibudgetseminarets program den 26. juni Markgade borgmesterbeslutning om godkendelse af tilbud. 6. Sag til ekstraordinært ØK-møde den 26. juni 2014 kl eller kl Samling af administrionen - ekstern kommunikion. 8. Nionalpark Vadehavet. 15. maj

5 2. Ledelsesinformion ultimo april P Sagsfremstilling Der udarbejdes ledelsesinformion til Økonomiudvalget pr. 30. april Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets budgetområde. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014 været 182,3 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag 0414 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo april 2014 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 8. maj 2014, pkt. 6: Sagen taget til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 15. maj

6 3. Budgetlægning Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har vedtaget stregi, tidsplan og procedure for budgetlægningen for 2015, og Økonomiudvalget har udmeldt rammer for budgetlægningen i forlængelse heraf på mødet i marts. På Økonomiudvalgets maj-møde foretages de indledende drøftelser på følgende: administrivt oplæg til 1 % reduktion af servicerammer forslag til yderligere 0,5 % reduktion i fagudvalgenes servicerammer forslag til budgetudvidelser på maksimalt 0,5 % af udvalgets serviceramme forslag til anlægsprogram for fagudvalgets område med udgangspunkt i fagudvalgets nuværende andel af den samlede anlægsramme i 2015 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger. På udvalgets møde i juni færdiggøres udvalgets bidrag til den videre budgetlægning De enkelte Direktørområder orienterer for egne områder efter drøftelser i respektive fagchefkredse. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Direktionen drøfter sagen og videresender til Økonomiudvalgets indledende drøftelse. Direktion, 8. maj 2014, pkt. 2: Drøftet og vidersendt til politisk behandling. Beslutning Drøftet. Genoptages på junimødet. 15. maj

7 4. Økonomiudvalget kvartalsregnskab pr. 31. marts S Sagsfremstilling Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu kvartalsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets kvartalsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede kvartalsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab Økonomiudvalgets budgetområde viser ved udgangen af marts måned en forbrugsprocent på godt 27 % på indtægter og knap 27 % på udgifter. Samlet set ligger det lidt over den gennemsnitlige forbrugsprocent, men det vurderes, det forventede regnskab kan holdes inden for den korrigerede budgetramme. Bilag Tekniske korrektioner - Kvartalsregnskab 31. marts 2014 Økonomiudvalget kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 for økonomiudvalgets område godkendes og indgår i det samlede kvartalsregnskab for Tønder Kommune tekniske korrektioner til kvartalsregnskabet godkendes Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 15. maj

8 5. Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts S Sagsfremstilling I henhold til kommunens økonomiske stregi har de enkelte fagudvalg på deres møder i maj behandlet kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende kvartalsregnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget Overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014 på driften bliver først politisk behandlet i april og indgår derfor ikke i det korrigerede budget. De ønskede overførsler udgør 36,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 3,6 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. De ønskede tillægsbevillinger vedrører flytning mellem politikområder og påvirker ikke de likvide beholdninger. Med de ønskede overførsler er forventningen driftsregnskabet for 2014 holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. På anlægssiden udgør ønsker til overførsler fra 2013 til 2014 samlet 47,5 mio. kr. I forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive foretaget vurdering af, om det forventede forbrug på anlæg vil være på niveau med det korrigerede budget eller om budgetterne skal tilpasses. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) Servicerammen og regeringens sanktionsmuligheder i forhold til denne, som er videreført i 2014 måles i forhold til det oprindelige budget (på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL). I det oprindelige budget var afs en generel reservion på 15 mio. kr. til dækning af overførsel af uforbrugte beløb fra De ønskede overførsler på serviceområderne udgør 36,8 mio. kr. altså en forskel på ca. 22 mio. kr. For kommunen kan opfylde sin del af aftalen skal der styres mod overførsler fra 2014 til 2015 i størrelsesordenen 22 mio. kr. svarende til godt 1,3% af det oprindelige budget. Med en faktisk forbrugsprocent for 1. kvartal på 22,7% i forhold til oprindeligt budget vurderes det forts realistisk styre driften mod overførsler i denne størrelsesorden. Bilag Tønder Kommune kvartalsregnskab pr. 31. marts maj

9 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Økonomiudvalget aflægger kvartalsregnskabet pr. 31. marts 2014 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med kvartalsregnskabet med en nettoeffekt på kassebeholdningen på 0 kr, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

10 6. Arealerhvervelse og frigivelse af midler til cykelsti langs Gesingevej P Sagsfremstilling I 2014 ønsker Team Plan, Byg og Trafik forbedre forholdene for de lette trafikanter på Gesingvej ved Skærbæk, hvorfor der anlægges en dobbeltrettet cykelsti mellem Genvejen og Hjemstedvej. Kommunalbestyrelsen har tidligere accepteret man modtager tilskud fra Transportministeriet til projektet, men endnu ikke frigivet midlerne. Der anmodes derfor om frigivelse af 1,92 mio. kr. af det i budget 2014 afste beløb på 2,5 mio kr. til Nur- og cykelstier til anlæg af cykelsti langs Gesingvej ved Skærbæk. For projektet kan realiseres, bliver det nødvendigt erhverve et areal langs Gesingvej. Som udgangspunkt ønsker Tønder Kommune indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse med de berøte lodsejere. Skulle det ikke være muligt indgå en frivillig aftale, agter Tønder Kommune ekspropriere det nødvendige areal. Team Plan, Byg og Trafik forventer, erhvervelse af areal fra de berørte lodsejere vil blive ukompliceret og foreslår, forvaltningen bemyndiges til indlede forhandlinger med lodsejerne med henblik på opnå en frivillig aftale inden afholdelse af åstedsforretning. Inden arealerne erhverves udsendes forprojektet til en foreløbig orientering til de fremtidige naboer til cykelstien. Oversigtstegning vedlægges til orientering. 43 i lov om offentlige siger: Når almenvellet kræver der, kan vedkommende vejbestyrelse iværksæætte ekspropriion til offentlige vej- og stianlæg. Lovgrundlag Lov om offentlige veje Økonomi Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. august 2013 (sag nr. 5) projektet, hvoraf sten finansierer de 40% fra puljen "Bedre mobilitet". Kommunens andel er herefter ca. 1,92 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på kr., indtægtsanlægsbevilling på kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. fra puljen Nur- og Cykelstier Kommunen skal stå i forskud med betalingen af projektet, før stsstøtten kan hentes hjem. Bilag Gesingvej-CYKEL.pdf 15. maj

11 Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, cykelstiens placering langs Gesingvej godkendes, forvaltningen bemyndiges til optage forhandling med lodsejerne med henblik på opnå frivillig aftale om arealerhvervelse, ekspropriion til arealerhvervelse indledes, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale, der gives en anlægsbevilling på kr. samt en indtægtanlægsbevilling på som finansieres fra puljen Nur- og cykelstier med kr. rådighedsbeløbet på frigives og indsættes på anlægsprojektnr. xa , og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

12 7. Opløsning og uddeling af Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg G Sagsfremstilling Legbestyrelsen besluttede den 20. februar 2014 ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til opløsning af Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg, med det formål udlodde den resterende legkapital til Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg, projekt "Skulptur i Tønder 2014". I brev af 15. april 2014 meddeler Civilstyrelsen tilladelse til opløsning af leget ved uddeling af kapitalen til formålet. Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år. I november 2013 ansøgte Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg om tilskud til en kunstnerisk udsmykning i form af en skulptur i området i nærheden af Vidåen, Bachmanns Vandmølle og Amtmandens Have. Ansøger har siden oprettelsen i 2008 virket for den kunstneriske udsmykning af det offentlige byrum i Tønder, og har fået ops flere skulpturer i ovennævnte område, benævnt Skulpturhaven. Med henblik på arbejde videre med det i ansøgningen beskrevne projekt "Skulptur i Tønder 2014", ansøgte Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg om en legportion til medfinansiering af projektet, der forventes koste omkring kr Ansøgningen er omftet af legets formål, idet legets overskud jf. fundsens 8 kan anvendes til løsning af større opgaver indenfor formålet, når renterne i en årrække ikke er anvendt. Bestyrelsen besluttede den 20. februar 2014 imødekomme ansøgning med uddeling af den samlede akkumulerede legbeholdning på kr. Administrionen indstiller, legbestyrelsen beslutter opløsningen sker på én gang med udlodning af den realiserede legkapital, ca kr., til det af Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg ansøgte projekt. Økonomiudvalget i Tønder Kommune udgør legbestyrelsen. Lovgrundlag Funds for "Arkitekt Lauritz Petersen Thaysens Leg til forskønnelse af Tønder By". Ifølge fundsen skal legets årlige overskud anvendes til forskønnelse af Tønder by, dens alléer og anlæg, dog ikke til almindelig vedligeholdelse. I visse tilfælde kan legets overskud også anvendes til værne prive, arkitektonisk værdifulde bygninger i byen mod forfald, navnlig når bevarelsen betyder en særlig stor økonomisk byrde for ejeren. Økonomi Legkapitalen udgør 31. december 2013 kr ,82 og består hovedsagelig af danske realkreditobligioner. 15. maj

13 Bilag Brev fra Civilstyrelsen Underskrevet ansøgning til Civilstyrelsen om tilladelse til opløsning Funds Thaysens leg ( ) v1 Fagchefen for Sekretari, IT og HR indstiller, Arkitekt Lauritz P. Thaysens Leg opløses på én gang, med udlodning af den realiserede legkapital ca kr. til Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg, til projekt "Skulptur i Tønder 2014". Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 15. maj

14 8. Event-og marketingkoordinor A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2012 yde et årligt på tilskud på kr. til oprettelsen af en Bycentercheffunktion som et 3-årigt forsøgsprojekt. Forudsætningen for tilskuddet var, projektet skulle evalueres efter et år med henblik på politisk behandling i 1. halvår af Kommunalbestyrelsen besluttede herefterden 29. august 2013 på baggrund af evalueringen, der præciserede stillingsbeskrivelsen til event- og marketingkoordinor, bevilge kr. i 2013 og kr. i 2014 til medfinansiering af funktionen. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, funktionen skulle evalueres medio 2014 med henblik på dens fortsættelse efter forsøgsperiondes udløb. Sagen blev behandlet i bestyrelsen i Tønder Erhvervsråd den 11. april Her besluttedes det, Tønder Erhvervsråd gerne viderefører administrionen af af personaleadministrionsdelen, men vil overlade til Tønder Handelsstandsforening, varetage administrionen af de kr. til aktiviteter fordelt med kr. til PR- og markedsførings/stregiarbejde samt kr. til koordinering og gennemførelse af samarbejde og events, innovion af events på tværs af byer i kommunen m.v. Disse midler ønsker Tønder Erhvervsråd ikke administrere, da Tønder Erhvervsråd ikke ser udviklingen af handlen ikke er en `vi fører an`opgave. Tønder Handelsstandsforening har gennemført en positiv evaluering (vedlagt) af funktionen og efterfølgende informeret om, man er indstillet på dels fastholde budgetrammen og dels den fordeling af opgaven, der er lagt op til fra Tønder Erhvervsåd. Økonomi Der er opstillet et samlet budget på kr. til dækning af løn i 12 måneder, arbejdsplads, IT, telefoni m.v. hos Tønder Erhvervsråd, PR- og markedsførings/stregiarbejde, Koordinering og gennemførelse af samarbejde og events, innovion af events på tværs af byer i kommunen m.v. samt befordring til Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund m.v. Finansieringen er fordelt således Tønder Handelsstandsforening Tønder Kommune, Byturismepuljen Tønder Turistforening Tønder Erhvervsråd Tønder Håndværkerforening Finansiering i alt Bilag Memo - initiiv bycenterchef.pdf 15. maj

15 Kommunaldirektøren indstiller, budgetrammen for event- og marketingkoordinoren fsholdes fordelingen af opgaven mellem Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening følges som foreslået af Tønder Erhvervsråd. Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

16 9. Indvielse af verdens nurarv A Sagsfremstilling I løbet af dagen juni 2014 forventes det meddelt, UNESCO optager den danske del af Vadehavet på Verdens nurarvlisten. Indvielsen af Vadehavet som Verdens nurarv koordineres på tværs af Vadehavskommunerne af kontaktgruppen for Vadehavet i samarbejde med Nurstyrelsen og Nionalpark sekretariet. Selve indvielsen finder sted mandag den 4. august 2014, hvor indvielsen markeres ved indsejling af verdensnurarv fliser til Esbjerg havn. På havnen i Esbjerg afholder Vadehavskommunerne Fanø, Esbjerg, Varde og Tønder et fælles arrangement den 4. august 2014 med VIP gæster, som arrangeres af Esbjerg kommune. Efterfølgende den fælles indvielse i Esbjerg arbejdes der på i samarbejde med de lokale bådelaug, fliserne sejles ud fra Esbjerg til destinioner i kommunerne, og kommunerne har hver især ansvar for afholdelse af lokale arrangementer i forbindelse med modtagelse af fliserne. Det foreslås, doen for flise modtagelsen og den lokale indvielse sættes til lørdag den 9. august Det foreslås jf. bilag, Der sættes en verdens nurarv flise ved Højers sluse nord og ved Ballum Sluse. Der opsættes 2 standere ved Højer Sluse og Ballum sluse med informion om verdensnurarven. I Højer opsættes desuden flagstang og borde og bænke ved standeren. arrangementet ved Højer Sluse er Tønder Kommunes officielle modtagelse af flisen og lokale indvielsesarrangement og der foreslås et program med officielle taler, underholdning, sønderjysk kaffebord samt nurformidlingsture Der opstilles telt (afhængig af vejrliget), hvor indvielsen kan finde sted. Ballum Borgerforening inviteres til stå for et lokalt arrangement Tønder Kommune til modtagelse af flisen på Rømø afholder et mindre arrangement med underholdning og lokal mad 15. maj

17 Økonomi Det samlede budget for indvielsen udgør kr. fordelt med 2 verdensarv fliser kr. 2 standere kr. Fysisk arrangement omkring standere og fliser inkl. flagstang, borde og bænke kr. Arrangementsomkostninger inkl. underholdning, nurture, bespisning kr. Lokalt arranegment i Ballum kr. Annoncering kr. Beløbet finansieres af markedsføringskontoen, idet der samtidig sker en budgetomplacering af beløbet fra erhvervsfremmekontoen Bilag Forslag vedr. indvielse af Verdens Nurarv Direktionsstaben indstiller, forslaget til indvielsen af verdens nurarv godkendes aktiviteten finansieres af markedsføringskontoen Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 15. maj

18 10. Generalforsamling i Tønder Forsyning A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008, generalforsamlingen i Tønder Forsyning gennemføres ved, dagsordenpunkter og regnskab fremlægges for Kommunalbestyrelsen inden generalforsamlingen, og Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til gennemføre generalforsamlingen. Den 30. maj 2014 afholdes generalforsamling i Tønder Forsyning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til godkendt årsrapport. 4. Ændring af vedtægt for Tønder Spildevand A/S. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. 6. Valg af revisor. 7. Honorar til bestyrelsesmedlemmer. 8. Evt. Som besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2014 stiller Tønder kommune som ejer af Tønder Spildevand A/S forslag om ændre vedtægterne for Tønder Spildevand A/S, så der kan tilbydes en henstandsordning for betaling af tilslutningsbidrag. Til forslag om ændring af vedtægt på generalforsamlingen foreslås følgende formulering: Tønder Spildevand A/S yder henstand med betaling af tilslutningsbidrag for de beboelsesejendomme i det åbne land som Tønder Kommune har meddelt påbud om i medfør 30 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 0879 ( )) om blive tilsluttet den offentlige kloak eller som indgår kontraktligt medlemskab af Tønder Spildevand efter påbud fra Tønder Kommune om ændre afløbsforholdene. Der tilbydes en afdragsordning på 3 år med månedlig betaling imod forrentning med den i takstbladet fastste rente og mod betaling af omkostningerne ved oprette aftale om henstand (takst i takstbladet). 15. maj

19 Ved indførelse af henstandsordning vil det hjælpe boligejerne, der har svært ved skaffe det fulde beløb ca kr. det koster blive tilsluttet Tønder spildevands A/S på en gang. Ved en henstandsordning vil der skulle betales godt 1000kr. pr måned i 3 år. Bliver afdragsordningen ikke overholdt vil Tønder forsyning inddrive restanceren via SKAT. Det vil så betyde Tønder forsyning får restbeløbet med forsinkelse. Ved vedtagelse af ovenstående på Tønder Spildevands A/S general forsamling vil betalingsvedtægten blive ændret i overensstemmelse dermed. Bilag Årsrapport Tønder Forsyning.pdf Revisionsprotokoll årsregnskab Tønder Forsyning.pdf Direktøren for Centralforvaltningen indstiller, Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til gennemføre generalforsamlingen den 30. maj 2014 i Tønder Forsyning og, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Der foreligger et forslag fra bestyrelsen i Tønder Forsyning om fastsætte de årlige honararer således: Formand kr., næstformand kr. og øvrige medlemmer kr. Indstillingen anbefales. 15. maj

20 11. Måltal for andel af anste med ikke-vestlig baggrund A Sagsfremstilling MED-indflydelse Trepartsaftalen fra 2007 indebærer, kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikkevestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes anste i videst mulig omfang kommer til afspejle det omkringliggende samfund. KL leverer da om andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i kommunen og i den region kommunen ligger i. Som minimum skal hver kommune fastsætte et måltal for kommunens anste samlet og for fem fagområder drøfte opfyldelsen af måltallene mindst en gang årligt Område KB's fastlagte måltal for 2013 Faktiske tal for 2013 Forslag til måltal for 2014 Administrivt område Børn- og Ungeområdet Teknisk område Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicap Ialt Forslag til måltal 2014 indebærer, andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ans hos Tønder Kommune svarer nogenlunde til andelen i I 2013 var procentssen for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ans hos Tønder Kommune på 2,53, mens procentssen var 2,38 for den samlede arbejdsstyrke i Tønder Kommune. Det vil sige, Tønder Kommunes andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ligger over det omkringliggende samfunds. Fagchef for Sekretari, IT og HR indstiller, 3. april 2014, pkt. 4: måltal for andel af indvandrere/efterkommere for 2014 fastlægges som foreslået opfyldelsen af måltal drøftes måltallene sendes til drøftelse i HMU før den politiske drøftelse økonomiudvalget en gang årligt vurderer målopfyldelsen 15. maj

21 Direktion, 3. april 2014, pkt. 4: Indstillingen godkendt. HovedMED-Udvalget, 29. april 2014, pkt. 3: HMU tog måltallene til efterretning. Bilag Etniske måltal Tønder Kommune.xlsx Beslutning Indstillingen anbefales. 15. maj

22 12. Henvendelse vedr. rengøringsstandard på distriktsskoler A Sagsfremstilling Der er pr. 8. april 2014 fremsendt henvendelse til Børn- og Skoleudvalget vedr. rengøringsstandarden på distriktsskoler. Henvendelsen er udarbejdet af skolebestyrelsesformændene v. Skærbæk, Toftlund og Tønder Distriktsskoler. Bilag Billedmeriale vedr rengøring på distriktsskoler Not vedr rengøring - Thomas Dam Henvendelse vedr rengøring på distriktsskoler april 2014 Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, punktet drøftes. Børn- og Skoleudvalget, 6. maj 2014, pkt. 9: Punktet oversendes til Økonomiudvalget. Beslutning Central rengøring og Børn- og Skoleforvaltningen skal sammen redegøre for mulighederne for forbedre rengøringen indenfor bestående budgetramme. Redegørelsen skal foreligge på Økonoiudvalgets første møde i august. 15. maj

23 13. Mindstepris ved eventuelt udbud af Plejecenteret Møllevangs bygninger S Sagsfremstilling En borgergruppe fra Agerskov-området arbejder med undersøge muligheden for drive Plejecenteret Møllevang som friplejehjem. Borgergruppen har rettet henvendelse til Tønder kommune med henblik på en afklaring af vilkårene for overtagelse af plejecenteret. Borgergruppen har samtidig haft drøftelser med Danske Diakonhjem, og der har været afholdt et møde mellem formand for sundhedsudvalget, direktøren for SAS og fagchef for Pleje/Omsorg. Arbejdsgruppen har anmodet om få oplyst, hvad mindsteprisen ved et eventuelt udbud af bygningerne vil være, og er samtidig anmodet om komme med en tilbagemelding om interessen for give et bud primo juni måned Drifts- og indholdsdelen har været drøftet i sundhedsudvalget den 31 marts Sundhedsudvalget har anbefalet etablering af et friplejehjem under forudsætning af, det ikke medfører øgede driftsomkostninger for Tønder kommune. Friplejeboligloven giver prive leverandører mulighed for etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de almindelige kommunale og selvejede plejeboliger. For kunne oprette et friplejehjem, kræver det friplejeleverandøren får del i en kvote på 500 friplejeboliger pr. år og certificeres som friplejeboligleverandør af Social- og Integrionsministeriet. Driftsudgifterne pr. borger afregnes efter centralt fastste takster. Friplejeboligleverandøren skal lovgivningsbestemt selv eje og drive ejendommen, hvorfra boligerne udlejes. Da Plejecenter Møllevangens bygninger er kommunalt ejede, skal plejecenterets bygninger derfor sælges ved et offentligt udbud, før Friplejehjemmet kan etableres. Kommunen er i forbindelse med det offentlige udbud forpligtet til sælge til markedsprisen. Fastlæggelsen af markedsprisen skal tage udgangspunkt i kommunens restgæld i ejendommen samt andre udgifter der nurligt skal føres til værdien af ejendommen. Et udbud kan gennemføres som offentligt udbud ved først indhente tilbud fra ejendomsmæglere, der derefter gennemfører udbuddet på vegne af kommunen. Prisen for gennemførsel af salget gennem offentligt udbud ligger erfaringsmæssigt på ca kr. plus moms i salgssalær samt kr. plus moms til markedsføring. Kommunens fordel ved etablering af friplejeboliger er anvisningspligten til boligerne bliver ophævet, herunder pligten til betale tomgangshusleje. Herudover vil der erfaringsmæssigt på længere sigt komme flere borgere fra andre kommuner på et friplejehjem, hvilket kan reducere antallet af tomme plejeboliger på andre plejecentre og samtidig har en beskæftigelseseffekt. Der er arbejdet med en beregning af de afledte driftsudgifter for Tønder kommune ved etablering af et friplejehjem. I vedlagte rapport fremgår det, der er årlige ekstra omkostninger for Tønder kommune på ca. 1,2 mio. kr. ved den nuværende beboersammensætning og omkostningerne vil falde til 0,6 mio. kr. efter 10 år. Arbejdsgruppen vil arbejde på minimere omkostningerne, så de svarer til de nuværende driftsudgifte. 15. maj

24 Økonomi Restgælden i Kommunekreditlån vedrørende det støttede boligareal ved Møllevangen udgør 18,802 mio. kr. pr. 31. december Udover restgælden er boligarealet finansieret med kommunal grundkapital på 2,100 mio. kr. samt beboerindskud. Hvis Tønder kommune skal holdes skadesløs vedrørende boligdelen skal restgæld og kommunal grundkapital på i alt 20,902 mio. kr. betales. Opførelsesudgiften inklusiv moms var på 23,523 mio. kr. (skema C). Udover boligarealet er der investeret 4,633 mio. kr. inklusiv moms i servicearealerne, idet der dog er modtaget 0,800 mio. kr. i servicearealtilskud. Ejendomsvurderingen for servicearealerne udgør 2,96 mio. kr. Ejendomsvurderingen for Plejecenter Møllevanges bygninger udgjorde ved den seneste ejedomsvurdering fra oktober 2012 samlet 15,300 mio. kr. På baggrund af ovennævnte oplysninger kan der fastsættes en minimumspris ved et udbud af Plejecenter Møllevanges 29 plejeboliger og servicearealet mellem 23,865 mio. kr. (restgælden på 18,802 mio. kr., kommunal grundkapital på 2,100 mio. kr. samt en værdi af servicearealet svarende til ejendomsvurderingen på 2,963 mio. kr.) og 28,156 mio. kr. svarende til den samlede opførelsesudgift inklusiv moms. Gennemføres et salg vil Tønder Kommune et likviditetsmæssigt overskud på hhv. 3,0 eller 7,3 mio. kr. ved de nævnte minimumspriser. Bilag Perspektiver ved oprettelse og drift af friplejehjem - endelig version Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, Økonomiudvalget tager stilling til en mindstepris ved eventuelt udbud af Plejecenteret Møllevangs bygninger, direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhed bemyndiges til igangsætte og gennemføre et udbud ved positiv tilbagemelding fra borgergruppen. Beslutning Plejecenter Møllevang udbydes med en mindstepris på 18,802 mio. kr. for boligdelen og en mæglervurderet markedspris for servicearealerne. Ejendommen udbydes med krav om, der forts skal være plejcenter i bygningerne. Administrionen bemyndiges til gennemføre et udbud og salg med betingelse om, der ved etablering af friplejehjem ikke påføres Tønder Kommune øgede driftsomkostninger i form af service- og sundhedslovsydelser i forhold til Tønder Kommunes øvrige plejecentre. 15. maj

25 14. Årsrapport 2013 for Tønder Sports- og Fritidscenter Ø Sagsfremstilling Tønder Sports- og Fritidscenters årsregnskab viser et overskud på kr., og de samlede aktiver udgør kr. Egenkapitalen viser ved regnskabsårets udgang et negivt beløb på kr. På grund af årets result er egenkapital forbedret med kr. i forhold til årsregnskab Egenkapitalen er sammens således: Egenkapital - primo: Grundkapital Overført result Egenkapital ultimo: Der har været stor aktivitet i centret i det forløbne år. Det gælder især udlejning på det idrætslige område, men også kulturelle arrangementer er gennemført med pæn tilslutning. Effekten af de driftstiltag, som blev taget i 2012, med fokus på rette centrets økonomi op, har båret frugt i Det har skabt et stærkt fundament for den fremtidige udvikling inden for alle driftsområder. Bestyrelsen har godkendt regnskabet den 27. marts 2014 Økonomi Mellemværendet med Tønder Kommune er ultimo 2013 nedbragt med i alt ca kr. Heraf er der afdraget ca kr. på den langfristede gæld og ca kr. på øvrig mellemværende. Bilag Årsrapport Tønder Sports- og Fritidscenter Revisionsprotokol Tønder Sports- og Fritidscenter Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, årsregnskabet tages til efterretning, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 15. maj

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 18. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 19:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere