DUCG Styregruppemøde d. 5. marts 2013 Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUCG Styregruppemøde d. 5. marts 2013 Rigshospitalet"

Transkript

1 Tilstede: Jakob Jakobsen (JJ), Gedske Daugaard (GD), Jørgen Bjerggaard (JB), Lisa Sengeløv (LS), Michael Borre (MB), Niels Chr. Langkilde (NCL), Søren McNair (SMN), Erik Højkær Larsen (EHL), Astrid Petersen (AP) og Belinda Momme (BLM) Afbud/ fraværende: Torben Ørntoft, Lars Ulrich Hansen, Mette Nørgaard, Morten Høyer og Birgit M. Nørnberg Referent: Belinda Momme Velkomst. Ingen kommentarer til referatet fra mødet i september Status: DMCG.dk: MB blev valgt til formand for DMCG.dk i november MB beretter kort om de enkelte medlemmer af DMCG.dk s forretningsudvalg (FU) og det arbejde, der venter fremover. Forretningsudvalget består udover Michael Borre af Anne Bukh (Hæmatologisk Fællesforum), Erik Jakobsen (Dansk Lunge Cancer Register), Henning Mouridsen (Danish Breast Cancer Cooperative Group), Jens Overgaard (Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi, AUH ), Lene Lundvall (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe), Lone Nørgaard Petersen (Danish Colorectal Cancer Group), Jens Winther Jensen (regionsrepræsentant) og Kristian Antonsen (regionsrepræsentant). Der er et øget krav omkring forskning og der vil i fremtiden blive mere samarbejde bl.a. omkring databasernes data. DR ejer databaserne, så man skal indhente tilladelse hos RKKP og Datatilsynet for at bruge materialet BLM præsenterer den nye og næsten færdige hjemmeside for DMCG.dk. SM beretter, at de praktiserende læger har mange unge patienter, der kommer med bekymringer vedr. testis- og peniscancer, sikkert fordi HPV og vaccinen har været i fokus i medierne. Derudover fylder prostata-cancer stadig meget.

2 o MDT Undersøgelse: MDT konferencerne anses for meget vigtige LS beretter, at der bliver brugt rigtig meget tid på konferencerne, også selv om det langt fra er alle f. eks. prostatacancer patienter, der ses. Til den eventuelle undersøgelse er der udarbejdet et spørgeskema. Det er dog svært at afgrænse gruppen for modtagere. Det foreslås, at DMCG.dk kunne sende ud til deres respektive relevante afdelinger. Spørgsmålet bliver rejst, om spørgeskemaer kan laves i andet end google. BLM undersøger dette. DUCG: o Den uro-onkologiske Fællesdatabase: Registrering pågår, dog vil det eventuelt være nødvendigt med en revurdering af databaserne og deres indhold. Årsrapporterne fylder meget og data kan forholdsvis nemt misfortolkes, så tallene ser dårligere ud end de reelt er. I forbindelse med DaRenCa-data og DaPeCa-datas første afrapportering har man haft følelsen af, at kompetencecentrene ikke forstår, hvordan hverdagen er på hospitalerne og forklaringer tilsidesættes, selvom man inden dataregistreringen har forklaret, hvorfor tallene ser ud som de gør, eks. ved afvigelser. Det er i øvrigt flere af de indrapporterende klinikeres oplevelse, at der på sekretariatet mangler forståelse og respekt for, på hvilken måde og under hvilke vilkår dataindrapporteringen foregår. Der er for øjeblikket IKKE tid inden for almindelig dagarbejdstid til kvalitetsarbejde og arbejdet foregår derfor i fritiden. Kliniske databaser: DaTeCa: Skal ikke indlevere årsrapport endnu, da databasen først er startet primo Midtvejsrapporten afventes med spænding. GD anfører, at recidiv-tilfældene kan blive en udfordring, da de ikke alle steder bliver registreret med en entydig kode. Mange patienter indtastes som stadium I patienter og det er afgørende, at databasen kan hente data til afklaring af evt recidiv. GD mener, at der kan mangle nogle flere relevante koder. Den første årsrapport må afklare dette. DaPeCa: Skemaet for peniscancerdatabasen er omfattende, og det har vist sig både i KBH og Aarhus, at indberetningen rent praktisk ikke kan

3 ske i forbindelse med det ambulante besøg, men må ske efterfølgende. Den første årsrapport har været en prøveballon, og det har vist sig vanskeligt at få data til at stemme overens med klinikeres opfattelse af sygdommen og patienterne. Der er i DAPECA styregruppen ikke tillid til, at de register-genererede data er tilstækkeligt pålidelige og anvendelige. Det overvejes derfor at gøre brug af patologidatabasen i stedet og så se, om det giver et mere klart billede. I 2011 er der f.eks. registreret 74 tilfælde at peniscancer, hvilket er % flere end forventet. Det skal derfor udelukkes, at der kan være tale om en dobbeltregistrering. Den første årsrapport er præget af denne usikkerhed. Medlemmer af styregruppen er blevet opfordret til at redegøre for rapporten og for data på et møde med databasernes fællessekretariat og regionsrepræsentanter. DaRenCa: Som i forbindelse med opstarten af de øvrige databaser har der ikke uventet her været en række fejl og mangler samt kommunikations- og forventningsuoverensstemmelser klinikere og kompetencecenter imellem. F.eks. har der været divergens mellem rådata fra epidemiologerne og afdelingernes egen registrering. EHL/ AP har undersøgt dette og fundet, at der bl.a. har været forskellige skæringsdatoer (landsregister/ patoregister) og at cancerpatienterne med øvre urinvejstumorer var taget med. Tallene kan derfor ikke regnes for valide og grundet dette er der planlagt et valideringsforløb med kompetencecenteret. Derudover er der søgt midler til validering af data. DaBlaCa: Peter Thind står for databasen. Man har valgt at starte forfra med helt nye data og der vil løbende blive trukket prøvetræk. Det undersøges aktuelt, om det er mest hensigtsmæssigt at overflytte databasen til fællesplatformen for de øvrige uro-onkologiske databaser i Kompetencer Nord. DaProCa: Databasen kører stille og roligt og næste træk må så vise, hvordan tallene ser ud. AP ønsker, at tidsrammen for styregruppens gennemgang af data udvides. Der ytres ønske om en forklaring på, hvorledes midlerne i budgettet for databaserne er fordelt mellem sekretariatet og epidemiologerne i RKKP. MB vil tage dette op på det næste møde mellem ham og Paul Bartels.

4 Hjemmesiden o Årsrapporterne: Disse foreligger nu og er lagt på hjemmesiden. o Generelt: BLM efterlyser materiale til at lægge ud på hjemmesiden, f.eks. efterlyses vedtægter og formalia omkring DUCG. AP sender disse til BLM, hvorefter de vil blive lagt ud på siden. AP foreslår, at DUCG og undergruppers vedtægter snarest revideres. SST arbejder på en fælles skabelonen til de kliniske retningslinjer. Denne vil blive sendt ud og skal på sigt bruges af alle. Det diskuteres evt. at lægge link til diagnosekoderne ud på hjemmesiden på samme måde som SNOMED-koderne. LS foreslår links til spændende og relevante artikler. Det vedtages, at links til artikler sættes på nyhedsbrevet. De 5: o Reorganisering: Nyrecancer: Der foregår pt. en reorganisering af DaRenCa, da EHL trækker sig som formand dog bliver han siddende som menigt medlem. Ny formand bliver Frede Donskov fra Onkologisk Afd. D på Aarhus Universitetshospital. Reorganiseringen har bl.a. fremkaldt spørgsmålet om, hvem der skal sidde i gruppen og hvor stor den skal være. DaRenCa har besluttet, at der skal være en urolog pr. region, 3 onkologer og 2 patologer. Peniscancer: Overlæge Peter Sommer har valgt at fratræde som formand og forblive i gruppen. JJ er således ny formand for DaPeCa, mens Kim Predbjørn Krarup fortsætter som formand for DaPeCa-data. o Kliniske retningslinjer: Da disse er fundamentet for det meste af DMCG ernes arbejde inkl. pakkeforløb og RADS, er der i DR og RKKP opfordret til, at der vil blive sat flere ressourcer af til at vedligeholde de kliniske retningslinjer.

5 Budgetmæssigt er det vigtigt for alle, at alle poster konteres korrekt, så budgettet stemmer. BLM opfordrer til, at alle sørger for at notere på f.eks. rejseafregninger, præcist hvilken gruppe, der skal refundere. AP forespørger, om der skal laves en database på øvre urinveje dette bekræftes af JB. Det vil på sigt også være oplagt at lave en database dog skal blærecancer først køre, før man starter på en ny database. o RADS/KRIS: Der er rejst tvivl om, hvorvidt det ene organ bestemmer over det andet. Det ser dog ud til, at KRIS er øverste myndighed. Prostatacancer har netop haft 2 RADS-forløb. GD fortæller om arbejdet med kastrationsresistent prostata cancer og de behandlingsforløb, der nu ventes igangsat. DR har bevilliget midler (80 mio.) til afklaring af, hvordan forskellige præparater skal bruges. o Revision af pakkeforløb/ kræftopfølgning: Der skal udarbejdes en generisk skabelon til opfølgning af cancerpatienter. Dette til afløsning af den aktuelle traditionsbundne og meget sjældent evidens baserede kontrol. På sigt skulle man herved komme til at bruge tiden på de rigtige patienter. Det opfordres fra MB til, at alle går positivt ind i dette arbejde. I forbindelse med udarbejdelsen af de nye opfølgningsprogrammer som nyt kapitel i de enkelte pakkeforløb er der fra SST udsendt ønske om nedsættelse af arbejdsgrupper med repræsentation fra de enkelte DMCG er. Nærmere afventes. SM (praksis) er bekymret over, hvad det vil betyde for antallet af patienter, blodprøver etc., hvis opfølgning i højere grad flyttes til primærsektoren. Det frygtes, at nye overenskomstvilkår vil kunne resultere i fyring af sygeplejersker, der i dag er ansat til eksempelvis blodprøvetagning. o Tværfaglig repræsentation: Der er fremkommet et ønske fra sygeplejerskerne om en større grad af tværfaglig repræsentation, dog er det skriftlige oplæg endnu ikke

6 modtaget. Dette skal overvejes nøje og umiddelbart er der i gruppen ikke enighed om generelt at udvide for ikke lægelige deltagere. Sygeplejersker kan ved behov tilknyttes ad hoc og gerne medindbydes til f.eks. årsmødet. o DCB: AP har lige udsendt et statusskema på indsamling af væv fra urologisk cancer på de 6 danske biobankcentre. Der er gode og interessante oplysninger vedr. de enkelte cancergrupper. Til orientering afholdes der d. 19. marts 2013 møde vedr. anvendelse af materiale indsamlet til biobanker. Fremtiden: 4. årsmøde d. 4/10-13: Mødet afholdes traditionen tro den første fredag i oktober, hvilket i år vil sige d. 4. oktober på RH. Tidspunktet er allerede lagt på hjemmesiden, samt nævnt i nyhedsbrevet, men BLM vil lig sidste år kontakte YDU, DPAS, DUS og DSKO og få dem til at reklamere for mødet, så vi når ud til så mange som muligt. Mht. programmet vil der blive taget udgangspunkt i sidste års program Den kirurgiske kræftbehandling. De indbudte speakere bør udover en oversigt over den operative virksomhed adressere emner, der vil kunne lægge op til diskussion om f. eks., hvad der kræves af en operatør, kvalitetssikring, MDTkonferencer, behov for centralisering og relevans af en certificering. BLM indkalder alle foredragsholdere. Derudover kontaktes Astellas med henblik på Ung Forsker Prisen, der i år vil blive vurderet af GD, JJ og Ulla Geerten, OUH. BLM lægger opfordring til indsendelse af abstracts ud på hjemmesiden. Supplerende Vidensspredning/ nye tiltag: AP gør opmærksom på, at hun skal præsentere et oplæg om dækningsgrad af SNOMED-kodning til de to databaser DaProCa-data og DaRenCa-data til årsmødet i Dansk Patologi Selskab ( marts). EVT: EHL blev kontaktet af formiddagsbladet BT, der i forbindelse med en artikel, hvor de fremhæver de bedste kirurger i landet, man ønskede navne herpå. EHL

7 nægtede at udtale sig det til trods var der en liste i BT søndag d. 3. marts Næste styregruppemøde: Næste mødedato og -sted er endnu ikke afgjort nærmere følger.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25,

Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG. Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00. Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, 1 Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. oktober 2014, kl. 9.30 15.00 Sygehus Lillebælt Vejle, Kabbeltoft 25, Lokale: Underhuset (kælderen under Administrationshuset) Til stede: Ole Roikjær, Mette Yilmaz,

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen September 2013, nr. 3 udgivet af Prostatakræftforeningen Folkemødet på Bornholm ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter Medicinsk kastration kan føre til blodpropper Nr. 3, september 2013

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for livmoderhalskræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere