EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE"

Transkript

1 Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå nedenstående spørgsmål 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår blev du bekendt med virksomhedens ophør? 3. Er der 12 måneder mellem du tegnede forsikringen, til du blev bekendt med din virksomheds ophør? Ja Nej 4. Har du været i uafbrudt beskæftigelse indenfor de seneste 12 måneder? Ja Nej 5. Har du solgt, bortforpagtet eller lukket din virksomhed? Ja Nej 6. Hvis Ja til spørgsmål 5, har din virksomhed eksisteret mere end 5 år? Ja Nej 7. Hvis Ja til spørgsmål 5, er du 55 år eller derover? Ja Nej 8. Har du tilmeldt dig Jobcenteret senest 21 dage efter din sidste arbejdsdag i virksomheden? Ja Nej Hvis du har sat kryds i et af de skraverede felter i ovenstående skema, så er der stor risiko for, at din anmeldelse ikke bliver godkendt hos Genworth Financial i henhold til dine forsikringsbetingelser. Ring derfor venligst til os på telefon , inden du fortsætter med at udfylde anmeldelsen på de næste sider. Har du tegnet forsikring mod arbejdsløshed i et andet forsikringsselskab? Hvis Ja, hvilket? Extra Coach Såfremt vi ud fra de oplysninger, vi nu har til rådighed, vurderer, at du umiddelbart vil være berettiget til udbetaling fra Extra Sikring efter selvrisikoperiodens udløb, skal du deltage i Extra Coach forløbet via Job Vision. Deltagelse i Extra Coach forløbet, inden for den aftalte tidsramme, er en betingelse for endelig afgørelse om udbetaling fra Extra Sikring. Hvis vi efterfølgende modtager oplysninger, som medfører et afslag om udbetaling fra Extra Sikring, vil du stadig være berettiget til at gennemføre Extra Coach forløbet. Tidsramme for Extra Coach: - Senest 5 uger efter ledighedens indtræden skal 1. møde med Job Vision være afholdt. - Senest 7 uger efter ledighedens indtræden skal 2. møde med Job Vision være afholdt. Side 1/5

2 Personoplysninger Navn CPR-nr. Oplysninger til brug for udbetaling Reg.nr. Kontonr. Udbetaling/beskatning Udbetalinger fra denne forsikring er skattepligtige for dig. Indkomstskat vil blive tilbageholdt ud fra din aktuelle trækprocent, som oplyses via e-indkomst. Vigtigt - læs dette inden du udfylder anmeldelsen Vi beder dig udfylde hele anmeldelsen, og indsende den til Krifa Erhverv hurtigst muligt. Da udbetalinger (arbejdsløshedsdagpenge og forsikring) under ledighed maksimalt må udgøre 80% af din hidtidige indkomst, giver Krifa Erhverv Genworth Financial dokumentation for din samlede indkomst før du ophørte med din virksomhed. Når du har været arbejdsløs og til fuld rådighed for arbejdsmarkedet i en sammenhængende periode på 60 dage, bestående af selvrisikoperioden på 30 dage og optjeningsperioden på 30 dage, er du berettiget til en forsikringsydelse. For hver yderligere periode med 30 dages sammenhængende arbejdsløshed er du berettiget til en forsikringsydelse. Du skal indsende en Anmeldelse af fortsat ufrivillig arbejdsløshed for hver 30 dages periode med sammenhængende arbejdsløshed, så længe du ønsker at gøre krav på forsikringsydelsen. Yderligere anmeldelser kan du få tilsendt ved at kontakte os pr. eller ved at ringe til os. Definition af selvstændig erhvervsdrivende: Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed i Danmark. Denne kan drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse nr af om optagelse i en a-kasse, 1, stk. 3 og bekendtgørelse nr af om drift af selvstændig virksomhed, 5. Genworth Financials kundeservice Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice på telefonnummer Side 2/5

3 Din virksomheds navn CVR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr / By Virksomhedens art Personligt ejet I/S K/S ApS A/S Antal ugentlige arbejdstimer (gennemsnit for de sidste 3 mdr.) Dato for ophør af selvstændig virksomhed Har du fået nyt arbejde? Ja Nej Hvis Ja, anfør første arbejdsdag Er din selvstændige virksomhed ophørt fuldstændigt som følge af Salg af virksomhed Ja Nej Betalingsstandsning Ja Nej Bortforpagtning/udlejning Ja Nej Panthaver står for driften inden tvangsauktion (brugeligt pant) Forpagtning ophører Ja Nej Ja Nej Konkurs Ja Nej Tvangsauktion Ja Nej Afvikling efter lukning Ja Nej Andet Har du tidligere søgt om forsikringsydelse? Ja Nej Hvis Ja, for hvad og hvornår Anden beskæftigelse Har du inden for det seneste år, før ophøret af virksomheden, arbejdet for andre som lønmodtager? Ja Nej Hvis Ja, for hvem og hvornår Undertegnede, som er aktiv arbejdssøgende og står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet i henhold til arbejdsløshedsforsikringsloven (lovbekendtgørelse nr. 975 af om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer) samt reglerne på mit fagområde og reglerne i min a-kasse, anmoder med denne anmeldelse om dækning fra Extra Sikring jf. min police og forsikringsbetingelserne for Extra Sikring. Jeg accepterer ved min underskrift, at Genworth Financial kan kræve ydelser retur, som jeg ikke har været berettiget til i henhold til forsikringsaftaleloven (lovbekendtgørelse nr. 999 af om forsikringsaftaler med senere ændringer) samt min police og forsikringsbetingelserne for Extra Sikring. Jeg giver endvidere samtykke til, at Genworth Financial og andre selskaber i Genworth Financial koncernen må søge oplysninger hos Kristelig A-kasse, Job Vision, det offentlige, nuværende/tidligere arbejdsgivere m.fl., der vil kunne benyttes ved bedømmelse af anmeldelsen, og at oplysningerne må udveksles mellem parterne. Jeg giver også tilladelse til, at der efterfølgende må udveksles oplysninger mellem Genworth Financial og Kristelig A-kasse, som har betydning for udbetaling af Extra Sikring eller a-kasseydelser fra dels Genworth Financial og dels Kristelig A-kasse. Jeg er indforstået med, at jeg for egen regning skal fremskaffe de af Genworth Financial forlangte dokumenter til vurdering af anmeldelsen. Jeg er indforstået med, at alle oplysninger i denne anmeldelse bliver lagret på datamedia og brugt af Kristelig A-kasse, Genworth Financial og andre selskaber i Genworth Financial koncernen til at behandle anmeldelsen. Genworth Financial er ansvarlig for opbevaring af data i henhold til persondataloven (lovbekendtgørelse nr. 429 af med senere ændringer). Jeg anmoder samtidig Kristelig A-kasse om at opgøre min hidtidige arbejdsindkomst og på anmeldelsen anføre min hidtidige arbejdsindkomst, som er grundlag for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 51 (lovbekendtgørelse nr. 975 af om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer). Jeg bekræfter, at alle oplysninger på denne blanket og medsendte bilag er korrekte og har accepteret ovenstående. Underskrift Ja, jeg accepterer, at Kristelig A-kasse sender dokumentation for ophør af virksomhed til Genworth Financial HUSK Dato Underskrift Side 3/5

4 Information til ledige med Extra Sikring Anmeldelse af ledighed Med Extra Sikring for selvstændige kan du få udbetalt et ekstra beløb oven i dagpengene, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. vil du være berettiget til første udbetaling, når du har været arbejdsløs i 60 sammenhængende dage, bestående af selvrisikoperioden på 30 dage og optjeningsperioden på 30 dage. Extra Sikring dækker dog ikke, hvis du: bliver arbejdsløs inden for de første 365 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. ikke er dagpengeberettiget. får en karantæne for selvforskyldt ledighed i a-kassen. har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i 30 timer eller mindre pr. uge i en sammenhængende periode på 12 måneder umiddelbart før du blev ledig. har selvstændig bibeskæftigelse. bliver arbejdsløs som følge af salg af virksomhed, afvikling efter lukning eller bortforpagtning, og virksomheden har eksisteret i mere end 5 år, eller du er fyldt 55 år. Anmeldelse Hurtigst muligt, og senest 3 uger efter arbejdsløshedens indtræden, skal du anmelde arbejdsløsheden til Genworth Financial via Kristelig A-kasse for Selvstændige og anmode om udbetaling fra Extra Sikring. Sker anmeldelsen senere end 3 uger efter arbejdsløshedens indtræden, mister du retten til forsikringsdækning for denne arbejdsløshedsperiode. Rådighed Det er et krav, at du står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det betyder, at du skal være tilmeldt Jobcenter: senest 21 dage efter ledighedens indtræden. som arbejdssøgende i hele ledighedsperioden. Du kan ikke få udbetaling fra Extra Sikring, hvis du i en periode ikke står til rådighed eller mister retten til dagpenge. Udbetaling af Extra Sikring Hvis du opfylder betingelserne for udbetaling fra Extra Sikring: kan du få op til 12 udbetalinger pr. gang og op til 36 ydelser ved flere tilfælde af arbejdsløshed. Derefter vil du være berettiget til en ny ydelse, hver gang du har været ledig og stået til rådighed i en sammenhængende periode på 30 kalenderdage. I følgende situationer skal du kontakte Genworth Financial: inden du begynder på et vikariat eller midlertidigt arbejde, som varer længere end tre måneder. inden du påbegynder et arbejde på nedsat tid. inden du begynder på uddannelse eller aktivering. hvis du bliver syg i mere end 14 dage. Kontakt til Genworth, tlf Extra Coach Extra Coach er et rådgivningsforløb, der afvikles af Job Vision, og har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i det rigtige job. Jo hurtigere du går i gang, jo nemmere er det at finde dit næste job. Forsikringsydelserne er betinget af, at du deltager i Extra Coach forløbet. Læs derfor vejledningen om Extra Coach grundigt, når du bliver ledig. Hvis du ikke opfylder betingelserne for udbetaling fra Extra Sikring og du er ledig eller holder fri for egen regning i mere end 14 dage, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde et nyt arbejdskrav på 12 måneders arbejde før du igen er dækket ved ufrivillig arbejdsløshed. Mere information Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem. Her kan du finde uddybende information om ovenstående. Du kan finde forsikringsbetingelserne samt mere information om Extra Sikring for selvstændige på Side 4/5

5 Vejledning om obligatorisk deltagelse i Extra Coach forløb for at kunne modtage ydelser fra Extra Sikring for selvstændige Vigtigt: Læs denne vejledning grundigt, da du kun er berettiget til forsikringsydelser fra Extra Sikring for selvstændige, såfremt du deltager i Extra Coach forløbet. Extra Coach er et rådgivningsforløb, der afvikles af Job Vision, og har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job. Jo hurtigere du går i gang, jo nemmere er det at finde dit næste job. Extra Coach forløbet består af: Møde 1: Et personligt møde med en konsulent hos Job Vision, der munder ud i en aktionsplan for din intensive jobsøgning de næste 2 uger. Mødet har en varighed af ca. 1½ time. Intensiv jobsøgning og sparring med konsulent: De næste 2 uger kan du under din intensive jobsøgning, trække på konsulenten hos Job Vision i op til 1 time pr. mail, telefon, fax eller brev. Møde 2: Et personligt møde hos Job Vision efter de 2 uger, hvor resultaterne af din intensive jobsøgning evalueres og aktionsplanen for fremtiden justeres og opdateres. Mødet har en varighed af ca. 1 time. Du skal: Hurtigst muligt, og senest 3 uger efter indtræden af din arbejdsløshed, udfylde en. Anmeldelsen skal afleveres til Kristelig A-kasse sammen med nødvendig dokumentation. Kristelig A-kasse videresender anmeldelsen til Genworth Financial, som er forsikringsselskabet bag Extra Sikring for selvstændige. Du vil: Herefter indenfor 2 uger modtage et brev fra Genworth Financial om hvorvidt du er godkendt til deltagelse i Extra Coach. Er du godkendt til Extra Coach, skal du: Hurtigst muligt sende kopi af dine seneste ansøgninger (op til 3 stk.) samt dit komplette CV til Job Vision. Du vil modtage en indkaldelse til 1. møde fra Job Vision. Afholde 1. møde, senest 5 uger efter ledighedens indtræden. Gennemføre et intensivt jobsøgningsforløb, som aftalt med Job Vision på 1. møde. Afholde 2. møde, senest 7 uger efter ledighedens indtræden. Omkostningerne til Job Vision afholdes af Genworth Financial. Forudsætningen for at kunne modtage ydelser fra Extra Sikring for selvstændige er, at du: Senest 3 uger efter ledighedens indtræden har anmeldt din ledighed til Genworth Financial via Kristelig A-kasse. Senest 5 uger efter ledighedens indtræden har afholdt 1. møde med Job Vision. Senest 7 uger efter ledighedens indtræden har afholdt 2. møde med Job Vision. Du skal udfylde og aflevere anmeldelsen samtidig med at du melder dig ledig. Side 5/5

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere