AFGØRELSE Nr. 118/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE Nr. 118/08"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION AFGØRELSE Nr. 118/08 VICEGENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til Rådets forretningsorden, særlig artikel 23, og ud fra følgende betragtning: Der bør fastsættes bestemmelser vedrørende praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Denne afgørelse finder anvendelse på praktikophold, som tilrettelægges af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, under hensyn til de budgetmæssige muligheder og disponible lokaler. Dette program tager navnlig sigte på unge universitetskandidater. Artikel 2 Praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union har til formål:. at give et generelt indtryk af mål og problemer i forbindelse med den europæiske integration,. at give et praktisk kendskab til, hvorledes tjenestegrenene i Generalsekretariatet for Rådet fungerer,. at give personlig erfaring gennem de kontakter, der knyttes i det daglige arbejde,. at supplere den viden, der er erhvervet under studier eller erhvervsarbejde, og at give mulighed for at anvende denne i praksis. 1

2 Artikel 3 Praktikopholdet giver ikke praktikanten status som tjenestemand eller ansat i De Europæiske Fællesskaber. Det giver ingen ret til eller fortrinsstilling med hensyn til senere ansættelse i Generalsekretariatet for Rådet. Artikel 4 Hvert år forelægger de interesserede tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet en anmodning om ansættelse af praktikanter for direktøren for menneskelige ressourcer. På grundlag af disse anmodninger og de disponible bevillinger fastsætter direktøren for menneskelige ressourcer antallet af praktikantstillinger inden for de enkelte tjenestegrene samt praktikopholdenes varighed. Artikel 5 Generalsekretariatet for Rådet tilbyder tre typer praktikophold:. lønnet praktikophold. praktikophold for praktikanter, der skal i praktik som en obligatorisk del af deres studium. praktikophold, der er forbeholdt nationale tjenestemænd. Bestemmelserne vedrørende lønnet praktikophold fremgår af artikel 2 til 15 i denne afgørelse. Bestemmelserne vedrørende praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af et studium, findes i denne afgørelses artikel 16, og bestemmelserne vedrørende nationale tjenestemænd findes i artikel 17 i afgørelsen. KAPITEL I: BESTEMMELSER VEDRØRENDE LØNNET PRAKTIKOPHOLD A. Adgangs- og udvælgelsesbetingelser Artikel 6 1. For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse 1, og b) ved ansøgningsfristens udløb have fuldført mindst første trin af en universitetsuddannelse, for hvilket der er udstedt et eksamensbevis (jf. skemaet i bilag I over minimumskravene til nationale eksamensbeviser), eller tilsvarende. 1 Sidstnævnte vil ikke kunne komme i betragtning, før tiltrædelsesforhandlingerne er afsluttet. 2

3 2. Nationale tjenestemænd kan ikke komme i betragtning til dette program Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for løsningen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. 4. Med henblik på at give flest mulige europæiske borgere mulighed for at gøre sig bekendt med EU's institutioner vil ansøgninger fra personer, der allerede har gennemført et lønnet eller ulønnet praktikophold af over otte ugers varighed i en EF- institution eller et EF-organ eller i et EF-agentur eller -kontor 2, ikke blive taget i betragtning. Det samme gælder for ansøgninger fra personer, der er eller har været assistent for en rådgiver eller for et medlem af Europa-Parlamentet, eller konsulent, researcher, midlertidigt ansat, udstationeret national ekspert, kontraktansat, hjælpeansat eller vikaransat i en EF-institution, et EF-agentur eller -repræsentationskontor. 5. Ansøgningen om praktikophold skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse.. en læselig kopi af et internationalt anerkendt pas eller af et identitetskort for lande i Schengen-området, med oplysninger om ansøgerens efternavn, fornavne, fødselsdato og fødested samt statsborgerskab 3. en kopi af de opnåede eksamensbeviser eller beviser for beståede prøver. kopier af beviser for erhvervserfaring bevis for eller bekræftet erklæring om kendskab til de sprog, der er anført på ansøgningsskemaet. for ansøgere til praktikophold i Kabinettet, Policyenheden, visse sektorer i Generaldirektorat E (eksterne og politisk-militære anliggender) og i Generaldirektorat H (retlige og indre anliggender) dokumentation for, at ansøgerne er sikkerhedsgodkendt på niveau "SECRET UE" samt har kendskab til det pågældende område. 1 For så vidt angår "nationale tjenestemænd" henvises til artikel Jf. listen i bilag II. 3 Efternavnets og fornavnets stavemåde og statsborgerskabet skal være som anført på ansøgningsskemaet. 3

4 Artikel 7 1. Ansøgerne skal udvælges på grundlag af deres kvalifikationer. Generalsekretariatet skal i forbindelse med udvælgelsen tilstræbe størst mulig geografisk spredning og samtidig sørge for at sikre en så ligelig fordeling mellem kvinder og mænd som muligt. Der vil blive givet fortrinsstilling til ansøgere:. som har gennemført eller påbegyndt et studium vedrørende europæisk integration i forbindelse med en universitetsafhandling eller et forskningsprojekt eller en videnskabelig publikation. som inden for den private eller offentlige sektor varetager eller har varetaget en arbejdsfunktion, der vedrører Den Europæiske Unions aktiviteter. 2. Ved praktikopholdets begyndelse skal de udvalgte ansøgere fremlægge følgende dokumenter:. en straffeattest eller vandelsattest, udstedt i overensstemmelse med de nationale forskrifter i det land, hvor vedkommende er statsborger;. de originale eksamensbeviser og prøvebeviser (som returneres). en lægeattest, der dokumenterer, at vedkommende er arbejdsdygtig;. en erklæring om, hvorvidt den pågældende modtager et stipendium, støtte fra andre organer eller løn fra sin arbejdsgiver, og i givet fald størrelsen heraf. 3. En praktikant må under ingen omstændigheder tilknyttes en tjenestegren i Rådssekretariatet, hvis der er sandsynlighed for, at der kan opstå en interessekonflikt. 4. Undtagelsesvis kan en ansøger blive udvalgt til et praktikophold i Kabinettet, i Policyenheden, i visse sektorer i Generaldirektorat E (eksterne og politisk-militære anliggender) eller i Generaldirektorat H (retlige og indre anliggender). Der er ingen mulighed for praktikophold i en af disse enheder, medmindre ansøgeren er sikkerhedsgodkendt på niveau "SECRET UE" og har dokumenteret at have kendskab til det pågældende område. Der er ikke krav om, at ansøgere, der udvælges til et praktikophold i et af Rådets forbindelseskontorer, skal være sikkerhedsgodkendt. Disse ansøgere vil ikke få adgang til forbindelseskontorets klassificerede oplysninger eller til lokaliteter, hvor sådanne oplysninger behandles og arkiveres. 5. Ansøgerne er ansvarlige for, at alle de formaliteter med hensyn til opholdsret, som de nationale myndigheder stiller krav om i det land, hvor praktikopholdet finder sted, er opfyldt, og for, at de har et gyldigt visum, hvis dette kræves. 4

5 6. Ved praktikopholdets begyndelse skal praktikanten meddele Praktikkontoret sin adresse i det land, hvor praktikopholdet finder sted. B. Tilrettelæggelse af praktikophold Artikel 8 1. Praktikanten stilles til rådighed for en eller flere tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet. 2. Inden for den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, deltager han i udførelsen af tjenestegrenens opgaver på et niveau, der svarer til hans uddannelse og erhvervsmæssige baggrund. Praktikantens arbejde ledes og følges af en praktikvejleder, som er ansvarlig for oplæring og rådgivning i forbindelse med udførelsen af de opgaver, der pålægges praktikanten. Vejlederen underretter straks Praktikkontoret om enhver væsentlig hændelse, der finder sted under praktikopholdet (navnlig utilfredsstillende præstationer, sygdom, ulykker, upassende adfærd eller afbrydelse af praktikopholdet), som vejlederen har bemærket eller er blevet underrettet om af praktikanten. 3. Praktikopholdets varighed fastsættes til fem måneder. Direktøren for menneskelige ressourcer kan i undtagelsestilfælde fastsætte en kortere varighed for praktikopholdet, dog mindst tre måneder. Opholdet kan undtagelsesvis forlænges, men praktikopholdets samlede varighed må ikke overstige seks måneder. Forlængelser ud over femte måned skal være ulønnet. Varigheden af et praktikophold ved et af Rådets forbindelseskontorer fastsættes af direktøren for menneskelige ressourcer på grundlag af et forslag fra chefen for forbindelseskontoret. Praktikopholdet varer højst seks måneder. Artikel 9 1. På grundlag af en forudgående tilladelse fra direktøren for menneskelige ressourcer kan Praktikkontoret inden for de budgetmæssige muligheder tilrettelægge studiebesøg eller -rejser af interesse for praktikopholdet. 2. Generaldirektøren for den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, giver kun undtagelsesvis tilladelse til, at praktikanten kan deltage i tjenesterejser, og kun under forudsætning af, at der er tale om en rejse med tekniske formål uden repræsentative opgaver. En sådan tilladelse giver praktikanten ret til dækning af udgifterne i forbindelse med tjenesterejsen efter den almindelige refusionsordning, der gælder ifølge vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber. Disse udgifter afholdes af det generaldirektorat, der anmoder om tjenesterejsen. Praktikkontoret skal altid tilstilles en kopi af ordren om tjenesterejse. 5

6 C. Praktikantens rettigheder og pligter Artikel Almindelige pligter a) En praktikant skal præstere 37½ timers ugentligt arbejde. Arbejdstiden ligger normalt mellem kl og kl b) Praktikanten skal rette sig efter de instrukser, som han modtager fra den kontorchef, som han hører under, eller fra praktikvejlederen, og efter de anvisninger, han får fra Praktikkontoret. c) Praktikanten skal også overholde bestemmelserne vedrørende praktikophold og Generalsekretariatet for Rådets interne arbejdsregler, navnlig med hensyn til sikkerhed og fortrolighed. d) Det tillades praktikanten at deltage i møder vedrørende spørgsmål af interesse for hans arbejde, medmindre de er med begrænset deltagerkreds eller fortrolige, at modtage dokumenter og at deltage i arbejdet i den tjenestegren, som han står til rådighed for, på et niveau, der svarer til hans uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Det tillades praktikanten med praktikvejlederens godkendelse og under forudsætning af, at det ikke griber forstyrrende ind i de opgaver, praktikanten har fået tildelt, at deltage i møder på andre områder end det område, han arbejder inden for, eller i en anden institution (forudsat, at denne institution giver ham adgang), medmindre møderne er med begrænset deltagerkreds eller fortrolige. 2. Fortrolighed Praktikanten skal handle med den yderste diskretion i forbindelse med alle forhold og anliggender, som han bliver bekendt med i medfør af praktikopholdet, herunder ved kontakt med repræsentanter for medierne. Han har pligt til at rådspørge den kontorchef, som han hører under, med hensyn til ethvert initiativ, som han måtte overveje at tage med tilknytning til Fællesskabernes virksomhed. Han må ikke under nogen form videregive dokumenter eller oplysninger, der ikke er offentliggjort. Denne forpligtelse gælder også efter, at praktikopholdet er afsluttet. Praktikanten må hverken alene eller i samarbejde med andre uden først at underrette ansættelsesmyndigheden gennem den kontorchef, som han hører under, offentliggøre eller lade offentliggøre tekster, der vedrører Fællesskabernes virke. Offentliggørelsen tillades, hvis ansættelsesmyndigheden ikke senest 30 dage efter at have modtaget oplysningerne underretter praktikvejlederen om et eventuelt afslag. Alle eventuelle rettigheder i tilknytning til arbejde, der er udført under praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet, tilhører generalsekretariatet. 6

7 Bestemmelserne i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter finder også anvendelse på praktikanter. Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til at bringe praktikopholdet til ophør for enhver praktikant, som ikke overholder disse pligter. 3. Utilfredsstillende præstationer Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til efter begrundet anmodning fra den kontorchef, som praktikanten hører under, og fra praktikvejlederen at bringe praktikopholdet til ophør uden varsel, hvis praktikantens faglige præstationer eller hans kendskab til arbejdssproget er utilstrækkelige til, at han kan udføre sine opgaver ordentligt. 4. Urigtige erklæringer Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til uden varsel at bringe praktikantopholdet til ophør, hvis det på noget tidspunkt viser sig, at praktikanten har afgivet urigtige erklæringer eller fremlagt falske erklæringer eller falske dokumenter i forbindelse med ansøgningen eller under selve praktikopholdet. 5. Praktikrapporter og attester Ved praktikopholdets afslutning udarbejder praktikanten en aktivitetsrapport og praktikvejlederen en evalueringsrapport om praktikopholdet. Begge rapporter underskrives af praktikanten og praktikvejlederen, som sender dem videre til Praktikkontoret. Når praktikopholdet er afsluttet, modtager praktikanten en kopi af begge rapporter samt en attest, der angiver praktikopholdets varighed og den tjenestegren, hvor det er gennemført. 6. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned. Denne ret optjenes pro rata for de måneder, hvor der er arbejdet, fra og med den første dag i måneden. Der ydes ikke betaling for ferie, der ikke er holdt. Fridage, der tages med henblik på deltagelse i udvælgelsesprøver, undersøgelser eller universitetsarbejde m.m., fratrækkes denne ret til ferie. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. 7

8 c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af den kontorchef, som praktikanten hører under, eller dennes repræsentant. 7. Afbrydelse af praktikopholdet Direktøren for menneskelige ressourcer kan i undtagelsestilfælde efter begrundet anmodning fra praktikanten give tilladelse til at afbryde praktikantopholdet. 8. Sygeorlov a) Fravær på grund af sygdom I tilfælde af sygdom skal praktikanten straks underrette sin praktikvejleder, som underretter den kontorchef, som praktikanten hører under; ved mere end tre dages fravær skal han sørge for, at Praktikkontoret - der giver den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, besked - får tilsendt en lægeattest med angivelse af fraværets forventede varighed. Den sygemeldte praktikant kan underkastes lægelig kontrol. b) Ubegrundet fravær Hvis en praktikant er fraværende uden begrundelse eller uden at underrette sin praktikantvejleder, giver denne Praktikkontoret besked herom enten direkte eller gennem den kontorchef, som praktikanten hører under, eller dennes repræsentant. Direktøren for menneskelige ressourcer skriver derpå til praktikanten på den adresse, der blev opgivet, da vedkommende påbegyndte tjenesten, med besked om at underrette den kontorchef, som praktikanten hører under, om årsagen til fraværet senest én uge fra datoen for skrivelsens afsendelse. Ubegrundede fraværsdage fratrækkes automatisk praktikantens feriebeholdning. Direktøren for menneskelige ressourcer kan efter at have taget stilling til begrundelsen, eller hvis der ikke er givet nogen begrundelse inden for den fastsatte frist, beslutte straks at bringe praktikantopholdet til ophør uden yderligere varsel. For store udbetalte ydelser skal tilbagebetales til Generalsekretariatet for Rådet. Artikel Der ydes praktikanten et stipendium. Rådets vicegeneralsekretær træffer hvert år afgørelse om stipendiebeløbet på grundlag af de budgetmidler, der er til rådighed. 2. Der kan ydes et tillæg på op til halvdelen af stipendiets størrelse til en handicappet praktikant efter nærmere undersøgelse af hans situation. 8

9 3. En praktikant, der under praktikopholdet har indtægter uden for Generalsekretariatet for Rådet (stipendium, løn eller andet), er kun berettiget til et finansielt bidrag fra Generalsekretariatet for Rådet, såfremt dette eksterne vederlag er mindre end stipendiebeløbet. I så fald vil han kunne få udbetalt forskellen op til stipendiebeløbet. Artikel En praktikant, som antages fra et sted uden for Bruxelles, men dog inden for Den Europæiske Unions geografiske område eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, har ret til godtgørelse af rejseudgifter, der er afholdt ved praktikopholdets begyndelse og afslutning. Disse udgifter beregnes på grundlag af den billigste rejserute med jernbane på anden klasse, eventuelt med ligge- eller sovevogn (turistklasse), eller med fly på økonomi-klasse, såfremt denne befordringsmåde er billigere. Disse udgifter godtgøres på grundlag af den liste over billetpriser, der er opstillet for tjenestemænd ved Generalsekretariatet for Rådet. For praktikanter, der antages fra et sted uden for EU eller et kandidatland, beregnes godtgørelsen af rejseudgifter med udgangspunkt i den internationale lufthavn eller by inden for EU's grænser, som ligger tættest på det sted, hvorfra praktikanten antages. For praktikanter, der antages fra et sted inden for EU eller et kandidatland, men som skal gennemføre praktikopholdet på et tjenestested uden for EU, beregnes godtgørelsen af rejseudgifter indtil den internationale lufthavn eller by inden for EU's grænser, som ligger tættest på det sted, hvor praktikopholdet finder sted. 2. En praktikant skal gennemføre mindst halvdelen af sit praktikantophold for at få ret til godtgørelse af rejseudgifter. Praktikanter, der antages fra et sted, der ligger mindre end 50 km fra tjenestestedet for praktikopholdet, har ikke ret til godtgørelse af disse udgifter. Anmodninger om adresseændring accepteres ikke, efter at der er truffet afgørelse om praktikantopholdet. Artikel Stipendierne er ikke underlagt den særlige beskatningsordning for tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Praktikanten må således selv opfylde sine skattemæssige forpligtelser. 2. Praktikkontoret udsteder på anmodning en skatteattest ved praktikantopholdets afslutning. I attesten anføres det modtagne stipendiebeløb, og det bekræftes, at der ikke er fratrukket bidrag til skat eller socialsikringsordninger. 9

10 Artikel Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Er praktikanten ikke dækket af en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket af sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. Praktikantens bidrag udgør i så tilfælde en tredjedel af forsikringspræmien. Er en praktikant, hvis praktikantophold finder sted ved et af Rådets forbindelseskontorer, ikke dækket gennem en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket gennem sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. Praktikantens bidrag udgør i så tilfælde en tredjedel af forsikringspræmien. Loftet for refusion i henhold til en sådan forsikring fastsættes til de samme beløb og procentsatser som for praktikophold, der finder sted i Bruxelles. 2. Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. Artikel Praktikopholdet kan bringes til ophør med tre ugers varsel efter begrundet ansøgning fra praktikanten, stilet til direktøren for menneskelige ressourcer. Det eventuelle stipendium udbetales da i forhold til antallet af præsterede arbejdsdage. Er stipendiet allerede udbetalt, skal praktikanten tilbagebetale den del af stipendiet, som han måtte have modtaget for den periode, hvor der ikke præsteret noget arbejde. 2. Uanset artikel 10, stk. 8, litra b), kan direktøren for menneskelige ressourcer når som helst beslutte at bringe praktikopholdet til ophør uden varsel som følge af praktikantens adfærd efter at have hørt praktikanten selv, den kontorchef, som han hører under, og hans praktikvejleder. I så fald skal praktikanten tilbagebetale den del af stipendiet, som han måtte have modtaget for den periode, hvor der ikke præsteret noget arbejde. 10

11 KAPITEL II: BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIKOPHOLD, DER INDGÅR SOM EN OBLIGATORISK DEL AF ET STUDIUM Artikel Regler Praktikophold tilbydes studerende, i hvis universitetsstudium der indgår et obligatorisk praktikophold. Disse praktikophold er ulønnede. Denne artikel finder kun anvendelse på praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af et studium. Artikel 7, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 9, artikel 10 (bortset fra stk. 6) og artikel 12 finder anvendelse med de fornødne ændringer.. 2. Adgangskriterier For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse 1, og b) være tredje-, fjerde- eller femteårsstuderende (eller tilsvarende) ved en højere læreanstalt eller et universitet, hvor der er krav om et sådant praktikophold som led i studieforløbet eller for at få adgang til et erhverv eller være forpligtet til at forske med henblik på en afhandling eller en doktorgrad. Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for løsningen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. Med henblik på at give flest mulige europæiske borgere mulighed for at gøre sig bekendt med EU's institutioner vil ansøgninger fra personer, der allerede har gennemført et lønnet eller ulønnet praktikophold af over otte ugers varighed i en EF- institution eller et EF-organ eller i et EF-agentur eller -kontor 2, ikke blive taget i betragtning. Det samme gælder for ansøgninger fra personer, der er eller har været assistent for en rådgiver eller for et medlem af Europa-Parlamentet, eller konsulent, researcher, midlertidigt ansat, udstationeret national ekspert, kontraktansat, hjælpeansat eller vikaransat i en EF-institution, et EF-agentur eller -repræsentationskontor. 1 Sidstnævnte vil ikke kunne komme i betragtning, før tiltrædelsesforhandlingerne er afsluttet. 2 Jf. listen i bilag II. 11

12 3. Praktikopholdets varighed og begyndelse Der indgås en praktikkontrakt med praktikanten for en periode på en til fem måneder afhængigt af uddannelsesinstitutionens krav. Denne periode kan undtagelsesvis forlænges, men praktikopholdets samlede varighed kan ikke overstige seks måneder. Det aftales med praktikanten, på hvilken dato praktikopholdet skal begynde. 4. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned, medmindre andet er anført i den praktikaftale, der er indgået med den studerendes uddannelsesinstitution. Denne ret optjenes pro rata for de måneder, hvor der er arbejdet, fra og med den første dag i måneden. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af kontorchefen eller dennes repræsentant. 5. Indsendelse af ansøgninger Ansøgningen om praktikophold skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse.. en læselig kopi af et internationalt anerkendt pas eller af et identitetskort for lande i Schengen-området, med oplysninger om ansøgerens efternavn, fornavne, fødselsdato og fødested samt statsborgerskab 1 1 Efternavnets og fornavnets stavemåde og statsborgerskabet skal være som anført på ansøgningsskemaet. 12

13 . en officiel attest fra uddannelsesinstitutionen, hvoraf det fremgår, at ansøgeren: enten er forpligtet til at fuldføre et praktikophold som led i sit studieforløb eller for at få adgang til et erhverv eller er forpligtet til at forske med henblik på en afhandling eller en doktorgrad. en kopi af de opnåede eksamensbeviser eller officielle certifikater. kopier af beviser for erhvervserfaring, hvis det er relevant. bevis for eller bekræftet erklæring om kendskab til de sprog, der er anført på ansøgningsskemaet. 6. Forsikring a) Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Er praktikanten ikke dækket af en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket af sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. I så fald dækker Generalsekretariatet for Rådet den fulde forsikringspræmie. b) Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. 13

14 KAPITEL III: BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIKOPHOLD FOR NATIONALE TJENESTEMÆND Artikel Regler Dette program henvender sig til tjenestemænd i ministerier, regeringsorganer og regionale organer samt det diplomatiske korps i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse. Ved "nationale tjenestemænd" forstås i denne afgørelse ansatte i de nationale forvaltninger, som aflønnes af disse. Denne artikel finder kun anvendelse på praktikophold, der tilbydes nationale tjenestemænd. Artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 9, artikel 10 (bortset fra stk. 6) finder anvendelse med de fornødne ændringer. 2. Adgangskriterier 1) For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være nationale tjenestemænd og statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse, og b) have et anerkendt eksamensbevis på universitetsniveau eller mindst tre års erhvervserfaring på et niveau, der svarer til en universitetsuddannelse, og c) have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. 3. Indsendelse af ansøgninger Ansøgningerne skal indsendes til direktøren for menneskelige ressourcer gennem de faste repræsentationer sammen med en introduktionsskrivelse fra den administration, hvor ansøgeren er ansat. Praktikkontoret vil efter at have konsulteret generaldirektoraterne tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. 14

15 Ansøgninger om praktikophold for nationale tjenestemænd skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse. 4. Praktikopholdets varighed og begyndelse Der indgås en praktikkontrakt med den administration, hvor praktikanten er ansat, for en periode på højst seks måneder. Det aftales med den administration, hvor vedkommende er ansat, på hvilken dato praktikopholdet skal begynde. 5. Praktikanter, der er statsborgere i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, kan under ingen omstændigheder få adgang til møder, dokumenter eller andre former for arbejde med tilknytning til deres lands tiltrædelse, medmindre den generaldirektør, som praktikopholdet gennemføres under, har givet sin udtrykkelige og/eller specifikke tilladelse hertil. 6. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af kontorchefen eller dennes repræsentant. 7. Forsikring a) Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Den administration, hvor praktikanten er ansat, skal godtgøre over for Generalsekretariatet for Rådet, at praktikanten i praktikperioden fortsat vil være omfattet af de sociale sikringsbestemmelser, der gælder for ansatte i den offentlige tjeneste, og at arbejdsgiveren er ansvarlig for udgifter, der afholdes i udlandet. 15

16 b) Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 18 Direktøren for menneskelige ressourcer eller, i tilfælde af dennes forfald, hans stedfortræder, er ansvarlig for gennemførelsen at denne afgørelse. Artikel 19 Afgørelse nr. 09/06 af 13. januar 2006 ophæves. Den erstattes af denne afgørelse. Artikel 20 Disse bestemmelser anvendes fra den 1. februar Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Bilag I Eksempler på beviser, der attesterer et uddannelsesniveau svarende til de krav, der stilles for at få adgang til praktikophold 1 Land Bălgarija Belgium FR Belgium NL Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská Republika Suomi/Finland Uddannelse på universitetsniveau - mindst 3 år Diplom za Visse Obrazowanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) : Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (According to the Higher Education Act of 4 April 2003) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃa Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaattin tutkinto / Kandidat examen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Situationen pr. 1. juli

18 Sverige United Kingdom Other countries Autres pays Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum 18

19 Bilag II Europæiske institutioner og organer EU-institutioner: Europa-Parlamentet Rådet for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen (herunder delegationer og repræsentationskontorer og forvaltningsorganer) De Europæiske Fællesskabers Domstol Den Europæiske Revisionsret Finansielle organer Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Investeringsbank Den Europæiske Investeringsfond Rådgivende organer: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Regionsudvalget Interinstitutionelle organer: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor Den Europæiske Forvaltningsskole Andre specialiserede organer: Den Europæiske Ombudsmand Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 19

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 12.11.2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere