AFGØRELSE Nr. 118/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE Nr. 118/08"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION AFGØRELSE Nr. 118/08 VICEGENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til Rådets forretningsorden, særlig artikel 23, og ud fra følgende betragtning: Der bør fastsættes bestemmelser vedrørende praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Denne afgørelse finder anvendelse på praktikophold, som tilrettelægges af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, under hensyn til de budgetmæssige muligheder og disponible lokaler. Dette program tager navnlig sigte på unge universitetskandidater. Artikel 2 Praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union har til formål:. at give et generelt indtryk af mål og problemer i forbindelse med den europæiske integration,. at give et praktisk kendskab til, hvorledes tjenestegrenene i Generalsekretariatet for Rådet fungerer,. at give personlig erfaring gennem de kontakter, der knyttes i det daglige arbejde,. at supplere den viden, der er erhvervet under studier eller erhvervsarbejde, og at give mulighed for at anvende denne i praksis. 1

2 Artikel 3 Praktikopholdet giver ikke praktikanten status som tjenestemand eller ansat i De Europæiske Fællesskaber. Det giver ingen ret til eller fortrinsstilling med hensyn til senere ansættelse i Generalsekretariatet for Rådet. Artikel 4 Hvert år forelægger de interesserede tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet en anmodning om ansættelse af praktikanter for direktøren for menneskelige ressourcer. På grundlag af disse anmodninger og de disponible bevillinger fastsætter direktøren for menneskelige ressourcer antallet af praktikantstillinger inden for de enkelte tjenestegrene samt praktikopholdenes varighed. Artikel 5 Generalsekretariatet for Rådet tilbyder tre typer praktikophold:. lønnet praktikophold. praktikophold for praktikanter, der skal i praktik som en obligatorisk del af deres studium. praktikophold, der er forbeholdt nationale tjenestemænd. Bestemmelserne vedrørende lønnet praktikophold fremgår af artikel 2 til 15 i denne afgørelse. Bestemmelserne vedrørende praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af et studium, findes i denne afgørelses artikel 16, og bestemmelserne vedrørende nationale tjenestemænd findes i artikel 17 i afgørelsen. KAPITEL I: BESTEMMELSER VEDRØRENDE LØNNET PRAKTIKOPHOLD A. Adgangs- og udvælgelsesbetingelser Artikel 6 1. For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse 1, og b) ved ansøgningsfristens udløb have fuldført mindst første trin af en universitetsuddannelse, for hvilket der er udstedt et eksamensbevis (jf. skemaet i bilag I over minimumskravene til nationale eksamensbeviser), eller tilsvarende. 1 Sidstnævnte vil ikke kunne komme i betragtning, før tiltrædelsesforhandlingerne er afsluttet. 2

3 2. Nationale tjenestemænd kan ikke komme i betragtning til dette program Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for løsningen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. 4. Med henblik på at give flest mulige europæiske borgere mulighed for at gøre sig bekendt med EU's institutioner vil ansøgninger fra personer, der allerede har gennemført et lønnet eller ulønnet praktikophold af over otte ugers varighed i en EF- institution eller et EF-organ eller i et EF-agentur eller -kontor 2, ikke blive taget i betragtning. Det samme gælder for ansøgninger fra personer, der er eller har været assistent for en rådgiver eller for et medlem af Europa-Parlamentet, eller konsulent, researcher, midlertidigt ansat, udstationeret national ekspert, kontraktansat, hjælpeansat eller vikaransat i en EF-institution, et EF-agentur eller -repræsentationskontor. 5. Ansøgningen om praktikophold skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse.. en læselig kopi af et internationalt anerkendt pas eller af et identitetskort for lande i Schengen-området, med oplysninger om ansøgerens efternavn, fornavne, fødselsdato og fødested samt statsborgerskab 3. en kopi af de opnåede eksamensbeviser eller beviser for beståede prøver. kopier af beviser for erhvervserfaring bevis for eller bekræftet erklæring om kendskab til de sprog, der er anført på ansøgningsskemaet. for ansøgere til praktikophold i Kabinettet, Policyenheden, visse sektorer i Generaldirektorat E (eksterne og politisk-militære anliggender) og i Generaldirektorat H (retlige og indre anliggender) dokumentation for, at ansøgerne er sikkerhedsgodkendt på niveau "SECRET UE" samt har kendskab til det pågældende område. 1 For så vidt angår "nationale tjenestemænd" henvises til artikel Jf. listen i bilag II. 3 Efternavnets og fornavnets stavemåde og statsborgerskabet skal være som anført på ansøgningsskemaet. 3

4 Artikel 7 1. Ansøgerne skal udvælges på grundlag af deres kvalifikationer. Generalsekretariatet skal i forbindelse med udvælgelsen tilstræbe størst mulig geografisk spredning og samtidig sørge for at sikre en så ligelig fordeling mellem kvinder og mænd som muligt. Der vil blive givet fortrinsstilling til ansøgere:. som har gennemført eller påbegyndt et studium vedrørende europæisk integration i forbindelse med en universitetsafhandling eller et forskningsprojekt eller en videnskabelig publikation. som inden for den private eller offentlige sektor varetager eller har varetaget en arbejdsfunktion, der vedrører Den Europæiske Unions aktiviteter. 2. Ved praktikopholdets begyndelse skal de udvalgte ansøgere fremlægge følgende dokumenter:. en straffeattest eller vandelsattest, udstedt i overensstemmelse med de nationale forskrifter i det land, hvor vedkommende er statsborger;. de originale eksamensbeviser og prøvebeviser (som returneres). en lægeattest, der dokumenterer, at vedkommende er arbejdsdygtig;. en erklæring om, hvorvidt den pågældende modtager et stipendium, støtte fra andre organer eller løn fra sin arbejdsgiver, og i givet fald størrelsen heraf. 3. En praktikant må under ingen omstændigheder tilknyttes en tjenestegren i Rådssekretariatet, hvis der er sandsynlighed for, at der kan opstå en interessekonflikt. 4. Undtagelsesvis kan en ansøger blive udvalgt til et praktikophold i Kabinettet, i Policyenheden, i visse sektorer i Generaldirektorat E (eksterne og politisk-militære anliggender) eller i Generaldirektorat H (retlige og indre anliggender). Der er ingen mulighed for praktikophold i en af disse enheder, medmindre ansøgeren er sikkerhedsgodkendt på niveau "SECRET UE" og har dokumenteret at have kendskab til det pågældende område. Der er ikke krav om, at ansøgere, der udvælges til et praktikophold i et af Rådets forbindelseskontorer, skal være sikkerhedsgodkendt. Disse ansøgere vil ikke få adgang til forbindelseskontorets klassificerede oplysninger eller til lokaliteter, hvor sådanne oplysninger behandles og arkiveres. 5. Ansøgerne er ansvarlige for, at alle de formaliteter med hensyn til opholdsret, som de nationale myndigheder stiller krav om i det land, hvor praktikopholdet finder sted, er opfyldt, og for, at de har et gyldigt visum, hvis dette kræves. 4

5 6. Ved praktikopholdets begyndelse skal praktikanten meddele Praktikkontoret sin adresse i det land, hvor praktikopholdet finder sted. B. Tilrettelæggelse af praktikophold Artikel 8 1. Praktikanten stilles til rådighed for en eller flere tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet. 2. Inden for den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, deltager han i udførelsen af tjenestegrenens opgaver på et niveau, der svarer til hans uddannelse og erhvervsmæssige baggrund. Praktikantens arbejde ledes og følges af en praktikvejleder, som er ansvarlig for oplæring og rådgivning i forbindelse med udførelsen af de opgaver, der pålægges praktikanten. Vejlederen underretter straks Praktikkontoret om enhver væsentlig hændelse, der finder sted under praktikopholdet (navnlig utilfredsstillende præstationer, sygdom, ulykker, upassende adfærd eller afbrydelse af praktikopholdet), som vejlederen har bemærket eller er blevet underrettet om af praktikanten. 3. Praktikopholdets varighed fastsættes til fem måneder. Direktøren for menneskelige ressourcer kan i undtagelsestilfælde fastsætte en kortere varighed for praktikopholdet, dog mindst tre måneder. Opholdet kan undtagelsesvis forlænges, men praktikopholdets samlede varighed må ikke overstige seks måneder. Forlængelser ud over femte måned skal være ulønnet. Varigheden af et praktikophold ved et af Rådets forbindelseskontorer fastsættes af direktøren for menneskelige ressourcer på grundlag af et forslag fra chefen for forbindelseskontoret. Praktikopholdet varer højst seks måneder. Artikel 9 1. På grundlag af en forudgående tilladelse fra direktøren for menneskelige ressourcer kan Praktikkontoret inden for de budgetmæssige muligheder tilrettelægge studiebesøg eller -rejser af interesse for praktikopholdet. 2. Generaldirektøren for den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, giver kun undtagelsesvis tilladelse til, at praktikanten kan deltage i tjenesterejser, og kun under forudsætning af, at der er tale om en rejse med tekniske formål uden repræsentative opgaver. En sådan tilladelse giver praktikanten ret til dækning af udgifterne i forbindelse med tjenesterejsen efter den almindelige refusionsordning, der gælder ifølge vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber. Disse udgifter afholdes af det generaldirektorat, der anmoder om tjenesterejsen. Praktikkontoret skal altid tilstilles en kopi af ordren om tjenesterejse. 5

6 C. Praktikantens rettigheder og pligter Artikel Almindelige pligter a) En praktikant skal præstere 37½ timers ugentligt arbejde. Arbejdstiden ligger normalt mellem kl og kl b) Praktikanten skal rette sig efter de instrukser, som han modtager fra den kontorchef, som han hører under, eller fra praktikvejlederen, og efter de anvisninger, han får fra Praktikkontoret. c) Praktikanten skal også overholde bestemmelserne vedrørende praktikophold og Generalsekretariatet for Rådets interne arbejdsregler, navnlig med hensyn til sikkerhed og fortrolighed. d) Det tillades praktikanten at deltage i møder vedrørende spørgsmål af interesse for hans arbejde, medmindre de er med begrænset deltagerkreds eller fortrolige, at modtage dokumenter og at deltage i arbejdet i den tjenestegren, som han står til rådighed for, på et niveau, der svarer til hans uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Det tillades praktikanten med praktikvejlederens godkendelse og under forudsætning af, at det ikke griber forstyrrende ind i de opgaver, praktikanten har fået tildelt, at deltage i møder på andre områder end det område, han arbejder inden for, eller i en anden institution (forudsat, at denne institution giver ham adgang), medmindre møderne er med begrænset deltagerkreds eller fortrolige. 2. Fortrolighed Praktikanten skal handle med den yderste diskretion i forbindelse med alle forhold og anliggender, som han bliver bekendt med i medfør af praktikopholdet, herunder ved kontakt med repræsentanter for medierne. Han har pligt til at rådspørge den kontorchef, som han hører under, med hensyn til ethvert initiativ, som han måtte overveje at tage med tilknytning til Fællesskabernes virksomhed. Han må ikke under nogen form videregive dokumenter eller oplysninger, der ikke er offentliggjort. Denne forpligtelse gælder også efter, at praktikopholdet er afsluttet. Praktikanten må hverken alene eller i samarbejde med andre uden først at underrette ansættelsesmyndigheden gennem den kontorchef, som han hører under, offentliggøre eller lade offentliggøre tekster, der vedrører Fællesskabernes virke. Offentliggørelsen tillades, hvis ansættelsesmyndigheden ikke senest 30 dage efter at have modtaget oplysningerne underretter praktikvejlederen om et eventuelt afslag. Alle eventuelle rettigheder i tilknytning til arbejde, der er udført under praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet, tilhører generalsekretariatet. 6

7 Bestemmelserne i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter finder også anvendelse på praktikanter. Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til at bringe praktikopholdet til ophør for enhver praktikant, som ikke overholder disse pligter. 3. Utilfredsstillende præstationer Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til efter begrundet anmodning fra den kontorchef, som praktikanten hører under, og fra praktikvejlederen at bringe praktikopholdet til ophør uden varsel, hvis praktikantens faglige præstationer eller hans kendskab til arbejdssproget er utilstrækkelige til, at han kan udføre sine opgaver ordentligt. 4. Urigtige erklæringer Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til uden varsel at bringe praktikantopholdet til ophør, hvis det på noget tidspunkt viser sig, at praktikanten har afgivet urigtige erklæringer eller fremlagt falske erklæringer eller falske dokumenter i forbindelse med ansøgningen eller under selve praktikopholdet. 5. Praktikrapporter og attester Ved praktikopholdets afslutning udarbejder praktikanten en aktivitetsrapport og praktikvejlederen en evalueringsrapport om praktikopholdet. Begge rapporter underskrives af praktikanten og praktikvejlederen, som sender dem videre til Praktikkontoret. Når praktikopholdet er afsluttet, modtager praktikanten en kopi af begge rapporter samt en attest, der angiver praktikopholdets varighed og den tjenestegren, hvor det er gennemført. 6. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned. Denne ret optjenes pro rata for de måneder, hvor der er arbejdet, fra og med den første dag i måneden. Der ydes ikke betaling for ferie, der ikke er holdt. Fridage, der tages med henblik på deltagelse i udvælgelsesprøver, undersøgelser eller universitetsarbejde m.m., fratrækkes denne ret til ferie. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. 7

8 c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af den kontorchef, som praktikanten hører under, eller dennes repræsentant. 7. Afbrydelse af praktikopholdet Direktøren for menneskelige ressourcer kan i undtagelsestilfælde efter begrundet anmodning fra praktikanten give tilladelse til at afbryde praktikantopholdet. 8. Sygeorlov a) Fravær på grund af sygdom I tilfælde af sygdom skal praktikanten straks underrette sin praktikvejleder, som underretter den kontorchef, som praktikanten hører under; ved mere end tre dages fravær skal han sørge for, at Praktikkontoret - der giver den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, besked - får tilsendt en lægeattest med angivelse af fraværets forventede varighed. Den sygemeldte praktikant kan underkastes lægelig kontrol. b) Ubegrundet fravær Hvis en praktikant er fraværende uden begrundelse eller uden at underrette sin praktikantvejleder, giver denne Praktikkontoret besked herom enten direkte eller gennem den kontorchef, som praktikanten hører under, eller dennes repræsentant. Direktøren for menneskelige ressourcer skriver derpå til praktikanten på den adresse, der blev opgivet, da vedkommende påbegyndte tjenesten, med besked om at underrette den kontorchef, som praktikanten hører under, om årsagen til fraværet senest én uge fra datoen for skrivelsens afsendelse. Ubegrundede fraværsdage fratrækkes automatisk praktikantens feriebeholdning. Direktøren for menneskelige ressourcer kan efter at have taget stilling til begrundelsen, eller hvis der ikke er givet nogen begrundelse inden for den fastsatte frist, beslutte straks at bringe praktikantopholdet til ophør uden yderligere varsel. For store udbetalte ydelser skal tilbagebetales til Generalsekretariatet for Rådet. Artikel Der ydes praktikanten et stipendium. Rådets vicegeneralsekretær træffer hvert år afgørelse om stipendiebeløbet på grundlag af de budgetmidler, der er til rådighed. 2. Der kan ydes et tillæg på op til halvdelen af stipendiets størrelse til en handicappet praktikant efter nærmere undersøgelse af hans situation. 8

9 3. En praktikant, der under praktikopholdet har indtægter uden for Generalsekretariatet for Rådet (stipendium, løn eller andet), er kun berettiget til et finansielt bidrag fra Generalsekretariatet for Rådet, såfremt dette eksterne vederlag er mindre end stipendiebeløbet. I så fald vil han kunne få udbetalt forskellen op til stipendiebeløbet. Artikel En praktikant, som antages fra et sted uden for Bruxelles, men dog inden for Den Europæiske Unions geografiske område eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, har ret til godtgørelse af rejseudgifter, der er afholdt ved praktikopholdets begyndelse og afslutning. Disse udgifter beregnes på grundlag af den billigste rejserute med jernbane på anden klasse, eventuelt med ligge- eller sovevogn (turistklasse), eller med fly på økonomi-klasse, såfremt denne befordringsmåde er billigere. Disse udgifter godtgøres på grundlag af den liste over billetpriser, der er opstillet for tjenestemænd ved Generalsekretariatet for Rådet. For praktikanter, der antages fra et sted uden for EU eller et kandidatland, beregnes godtgørelsen af rejseudgifter med udgangspunkt i den internationale lufthavn eller by inden for EU's grænser, som ligger tættest på det sted, hvorfra praktikanten antages. For praktikanter, der antages fra et sted inden for EU eller et kandidatland, men som skal gennemføre praktikopholdet på et tjenestested uden for EU, beregnes godtgørelsen af rejseudgifter indtil den internationale lufthavn eller by inden for EU's grænser, som ligger tættest på det sted, hvor praktikopholdet finder sted. 2. En praktikant skal gennemføre mindst halvdelen af sit praktikantophold for at få ret til godtgørelse af rejseudgifter. Praktikanter, der antages fra et sted, der ligger mindre end 50 km fra tjenestestedet for praktikopholdet, har ikke ret til godtgørelse af disse udgifter. Anmodninger om adresseændring accepteres ikke, efter at der er truffet afgørelse om praktikantopholdet. Artikel Stipendierne er ikke underlagt den særlige beskatningsordning for tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Praktikanten må således selv opfylde sine skattemæssige forpligtelser. 2. Praktikkontoret udsteder på anmodning en skatteattest ved praktikantopholdets afslutning. I attesten anføres det modtagne stipendiebeløb, og det bekræftes, at der ikke er fratrukket bidrag til skat eller socialsikringsordninger. 9

10 Artikel Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Er praktikanten ikke dækket af en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket af sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. Praktikantens bidrag udgør i så tilfælde en tredjedel af forsikringspræmien. Er en praktikant, hvis praktikantophold finder sted ved et af Rådets forbindelseskontorer, ikke dækket gennem en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket gennem sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. Praktikantens bidrag udgør i så tilfælde en tredjedel af forsikringspræmien. Loftet for refusion i henhold til en sådan forsikring fastsættes til de samme beløb og procentsatser som for praktikophold, der finder sted i Bruxelles. 2. Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. Artikel Praktikopholdet kan bringes til ophør med tre ugers varsel efter begrundet ansøgning fra praktikanten, stilet til direktøren for menneskelige ressourcer. Det eventuelle stipendium udbetales da i forhold til antallet af præsterede arbejdsdage. Er stipendiet allerede udbetalt, skal praktikanten tilbagebetale den del af stipendiet, som han måtte have modtaget for den periode, hvor der ikke præsteret noget arbejde. 2. Uanset artikel 10, stk. 8, litra b), kan direktøren for menneskelige ressourcer når som helst beslutte at bringe praktikopholdet til ophør uden varsel som følge af praktikantens adfærd efter at have hørt praktikanten selv, den kontorchef, som han hører under, og hans praktikvejleder. I så fald skal praktikanten tilbagebetale den del af stipendiet, som han måtte have modtaget for den periode, hvor der ikke præsteret noget arbejde. 10

11 KAPITEL II: BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIKOPHOLD, DER INDGÅR SOM EN OBLIGATORISK DEL AF ET STUDIUM Artikel Regler Praktikophold tilbydes studerende, i hvis universitetsstudium der indgår et obligatorisk praktikophold. Disse praktikophold er ulønnede. Denne artikel finder kun anvendelse på praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af et studium. Artikel 7, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 9, artikel 10 (bortset fra stk. 6) og artikel 12 finder anvendelse med de fornødne ændringer.. 2. Adgangskriterier For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse 1, og b) være tredje-, fjerde- eller femteårsstuderende (eller tilsvarende) ved en højere læreanstalt eller et universitet, hvor der er krav om et sådant praktikophold som led i studieforløbet eller for at få adgang til et erhverv eller være forpligtet til at forske med henblik på en afhandling eller en doktorgrad. Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for løsningen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. Med henblik på at give flest mulige europæiske borgere mulighed for at gøre sig bekendt med EU's institutioner vil ansøgninger fra personer, der allerede har gennemført et lønnet eller ulønnet praktikophold af over otte ugers varighed i en EF- institution eller et EF-organ eller i et EF-agentur eller -kontor 2, ikke blive taget i betragtning. Det samme gælder for ansøgninger fra personer, der er eller har været assistent for en rådgiver eller for et medlem af Europa-Parlamentet, eller konsulent, researcher, midlertidigt ansat, udstationeret national ekspert, kontraktansat, hjælpeansat eller vikaransat i en EF-institution, et EF-agentur eller -repræsentationskontor. 1 Sidstnævnte vil ikke kunne komme i betragtning, før tiltrædelsesforhandlingerne er afsluttet. 2 Jf. listen i bilag II. 11

12 3. Praktikopholdets varighed og begyndelse Der indgås en praktikkontrakt med praktikanten for en periode på en til fem måneder afhængigt af uddannelsesinstitutionens krav. Denne periode kan undtagelsesvis forlænges, men praktikopholdets samlede varighed kan ikke overstige seks måneder. Det aftales med praktikanten, på hvilken dato praktikopholdet skal begynde. 4. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned, medmindre andet er anført i den praktikaftale, der er indgået med den studerendes uddannelsesinstitution. Denne ret optjenes pro rata for de måneder, hvor der er arbejdet, fra og med den første dag i måneden. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af kontorchefen eller dennes repræsentant. 5. Indsendelse af ansøgninger Ansøgningen om praktikophold skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse.. en læselig kopi af et internationalt anerkendt pas eller af et identitetskort for lande i Schengen-området, med oplysninger om ansøgerens efternavn, fornavne, fødselsdato og fødested samt statsborgerskab 1 1 Efternavnets og fornavnets stavemåde og statsborgerskabet skal være som anført på ansøgningsskemaet. 12

13 . en officiel attest fra uddannelsesinstitutionen, hvoraf det fremgår, at ansøgeren: enten er forpligtet til at fuldføre et praktikophold som led i sit studieforløb eller for at få adgang til et erhverv eller er forpligtet til at forske med henblik på en afhandling eller en doktorgrad. en kopi af de opnåede eksamensbeviser eller officielle certifikater. kopier af beviser for erhvervserfaring, hvis det er relevant. bevis for eller bekræftet erklæring om kendskab til de sprog, der er anført på ansøgningsskemaet. 6. Forsikring a) Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Er praktikanten ikke dækket af en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket af sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. I så fald dækker Generalsekretariatet for Rådet den fulde forsikringspræmie. b) Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. 13

14 KAPITEL III: BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIKOPHOLD FOR NATIONALE TJENESTEMÆND Artikel Regler Dette program henvender sig til tjenestemænd i ministerier, regeringsorganer og regionale organer samt det diplomatiske korps i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse. Ved "nationale tjenestemænd" forstås i denne afgørelse ansatte i de nationale forvaltninger, som aflønnes af disse. Denne artikel finder kun anvendelse på praktikophold, der tilbydes nationale tjenestemænd. Artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 9, artikel 10 (bortset fra stk. 6) finder anvendelse med de fornødne ændringer. 2. Adgangskriterier 1) For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være nationale tjenestemænd og statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse, og b) have et anerkendt eksamensbevis på universitetsniveau eller mindst tre års erhvervserfaring på et niveau, der svarer til en universitetsuddannelse, og c) have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. 3. Indsendelse af ansøgninger Ansøgningerne skal indsendes til direktøren for menneskelige ressourcer gennem de faste repræsentationer sammen med en introduktionsskrivelse fra den administration, hvor ansøgeren er ansat. Praktikkontoret vil efter at have konsulteret generaldirektoraterne tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. 14

15 Ansøgninger om praktikophold for nationale tjenestemænd skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse. 4. Praktikopholdets varighed og begyndelse Der indgås en praktikkontrakt med den administration, hvor praktikanten er ansat, for en periode på højst seks måneder. Det aftales med den administration, hvor vedkommende er ansat, på hvilken dato praktikopholdet skal begynde. 5. Praktikanter, der er statsborgere i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, kan under ingen omstændigheder få adgang til møder, dokumenter eller andre former for arbejde med tilknytning til deres lands tiltrædelse, medmindre den generaldirektør, som praktikopholdet gennemføres under, har givet sin udtrykkelige og/eller specifikke tilladelse hertil. 6. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af kontorchefen eller dennes repræsentant. 7. Forsikring a) Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Den administration, hvor praktikanten er ansat, skal godtgøre over for Generalsekretariatet for Rådet, at praktikanten i praktikperioden fortsat vil være omfattet af de sociale sikringsbestemmelser, der gælder for ansatte i den offentlige tjeneste, og at arbejdsgiveren er ansvarlig for udgifter, der afholdes i udlandet. 15

16 b) Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 18 Direktøren for menneskelige ressourcer eller, i tilfælde af dennes forfald, hans stedfortræder, er ansvarlig for gennemførelsen at denne afgørelse. Artikel 19 Afgørelse nr. 09/06 af 13. januar 2006 ophæves. Den erstattes af denne afgørelse. Artikel 20 Disse bestemmelser anvendes fra den 1. februar Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Bilag I Eksempler på beviser, der attesterer et uddannelsesniveau svarende til de krav, der stilles for at få adgang til praktikophold 1 Land Bălgarija Belgium FR Belgium NL Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská Republika Suomi/Finland Uddannelse på universitetsniveau - mindst 3 år Diplom za Visse Obrazowanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) : Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (According to the Higher Education Act of 4 April 2003) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃa Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaattin tutkinto / Kandidat examen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Situationen pr. 1. juli

18 Sverige United Kingdom Other countries Autres pays Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum 18

19 Bilag II Europæiske institutioner og organer EU-institutioner: Europa-Parlamentet Rådet for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen (herunder delegationer og repræsentationskontorer og forvaltningsorganer) De Europæiske Fællesskabers Domstol Den Europæiske Revisionsret Finansielle organer Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Investeringsbank Den Europæiske Investeringsfond Rådgivende organer: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Regionsudvalget Interinstitutionelle organer: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor Den Europæiske Forvaltningsskole Andre specialiserede organer: Den Europæiske Ombudsmand Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 19

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

Regler for Europa-Kommissionens officielle praktikordning. (Kommissionens afgørelse af 2.3.2005 (K(2005) 458).

Regler for Europa-Kommissionens officielle praktikordning. (Kommissionens afgørelse af 2.3.2005 (K(2005) 458). Regler for Europa-Kommissionens officielle praktikordning (Kommissionens afgørelse af 2.3.2005 (K(2005) 458). 1. PROGRAMMETS FORMÅL 1.1. Generelt 1.1.1. Mål Disse regler gælder for Europa-Kommissionens

Læs mere

AFGØRELSE NR. 40/17 TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET. om regler for praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union

AFGØRELSE NR. 40/17 TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET. om regler for praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union AFGØRELSE NR. 40/17 TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET om regler for praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman)

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) 1. Hvilket uddannelsesniveau forlanges der? Du skal have opnået en universitetsgrad for mindst tre års studier (en bachelor eller

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET (2011/C 114 A/03)

VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET (2011/C 114 A/03) C 114 A/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 12.4.2011 VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET (2011/C 114 A/03) Side 1. INDLEDNING... 9 Hvordan forløber

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKOPHOLD Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former for praktikophold i Europa-Parlamentets

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009

REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009 7.1.5. REGLER FOR UDSTATIONERING AF NATIONALE EKSPERTER I EUROPA-PARLAMENTET PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 4. maj 2009 Præsidiet har, - under henvisning til artikel 22 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

1) Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem praktikophold for universitetsuddannede, uddannelsespraktikophold (bortset fra stipendiet)?

1) Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem praktikophold for universitetsuddannede, uddannelsespraktikophold (bortset fra stipendiet)? Spørgsmål og svar 100 ofte stillede spørgsmål Forskellige former for praktikophold 1) Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem praktikophold for universitetsuddannede, uddannelsespraktikophold (bortset fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 12.11.2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne Udenrigsministeriet Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i deres

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2008) 2007 Cirkulære af 22. august 2007 Perst. nr. 075-07 PKAT

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 CIRKULÆRE OM NORDISK UDVEKSLING AF PERSONALE I STATSADMINISTRATIONEN Indledning Med det formål at fremme det nordiske samarbejde

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.6.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 172 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG CDR/AD 14/ 13BIS /13 vedrørende stillingen som DIREKTØR (M/K) i Direktoratet

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE

SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE 1. Hvilke dokumenter er nødvendige for en ansættelse? SPØRGSMÅL & SVAR ANSÆTTELSE En liste over de dokumenter, der skal uploades i PEOPLE-applikationen, indgår i det tilbud, som du har modtaget eller vil

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2014) 2013 Cirkulære af 10. oktober 2013 Modst.nr. 046-13 J.nr.

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 9.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 196 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/15/13 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 27. oktober 2010 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI COM/TA/MARE/15/AD8 UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI Europa-Kommissionen organiserer en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte fem administratorstillinger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET 18.2.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 46 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REGIONSUDVALGET STILLINGSOPSLAG nr. CDR/SG/AD16/3/14 vedrørende stillingen som GENERALSEKRETÆR (M/K)

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS PRIS FOR FORSKNING I REVISION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2012 For anden gang uddeles "Den Europæiske Revisionsrets pris for forskning i revision i den offentlige sektor", som

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere