AFGØRELSE Nr. 118/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE Nr. 118/08"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION AFGØRELSE Nr. 118/08 VICEGENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til Rådets forretningsorden, særlig artikel 23, og ud fra følgende betragtning: Der bør fastsættes bestemmelser vedrørende praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Denne afgørelse finder anvendelse på praktikophold, som tilrettelægges af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, under hensyn til de budgetmæssige muligheder og disponible lokaler. Dette program tager navnlig sigte på unge universitetskandidater. Artikel 2 Praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union har til formål:. at give et generelt indtryk af mål og problemer i forbindelse med den europæiske integration,. at give et praktisk kendskab til, hvorledes tjenestegrenene i Generalsekretariatet for Rådet fungerer,. at give personlig erfaring gennem de kontakter, der knyttes i det daglige arbejde,. at supplere den viden, der er erhvervet under studier eller erhvervsarbejde, og at give mulighed for at anvende denne i praksis. 1

2 Artikel 3 Praktikopholdet giver ikke praktikanten status som tjenestemand eller ansat i De Europæiske Fællesskaber. Det giver ingen ret til eller fortrinsstilling med hensyn til senere ansættelse i Generalsekretariatet for Rådet. Artikel 4 Hvert år forelægger de interesserede tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet en anmodning om ansættelse af praktikanter for direktøren for menneskelige ressourcer. På grundlag af disse anmodninger og de disponible bevillinger fastsætter direktøren for menneskelige ressourcer antallet af praktikantstillinger inden for de enkelte tjenestegrene samt praktikopholdenes varighed. Artikel 5 Generalsekretariatet for Rådet tilbyder tre typer praktikophold:. lønnet praktikophold. praktikophold for praktikanter, der skal i praktik som en obligatorisk del af deres studium. praktikophold, der er forbeholdt nationale tjenestemænd. Bestemmelserne vedrørende lønnet praktikophold fremgår af artikel 2 til 15 i denne afgørelse. Bestemmelserne vedrørende praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af et studium, findes i denne afgørelses artikel 16, og bestemmelserne vedrørende nationale tjenestemænd findes i artikel 17 i afgørelsen. KAPITEL I: BESTEMMELSER VEDRØRENDE LØNNET PRAKTIKOPHOLD A. Adgangs- og udvælgelsesbetingelser Artikel 6 1. For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse 1, og b) ved ansøgningsfristens udløb have fuldført mindst første trin af en universitetsuddannelse, for hvilket der er udstedt et eksamensbevis (jf. skemaet i bilag I over minimumskravene til nationale eksamensbeviser), eller tilsvarende. 1 Sidstnævnte vil ikke kunne komme i betragtning, før tiltrædelsesforhandlingerne er afsluttet. 2

3 2. Nationale tjenestemænd kan ikke komme i betragtning til dette program Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for løsningen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. 4. Med henblik på at give flest mulige europæiske borgere mulighed for at gøre sig bekendt med EU's institutioner vil ansøgninger fra personer, der allerede har gennemført et lønnet eller ulønnet praktikophold af over otte ugers varighed i en EF- institution eller et EF-organ eller i et EF-agentur eller -kontor 2, ikke blive taget i betragtning. Det samme gælder for ansøgninger fra personer, der er eller har været assistent for en rådgiver eller for et medlem af Europa-Parlamentet, eller konsulent, researcher, midlertidigt ansat, udstationeret national ekspert, kontraktansat, hjælpeansat eller vikaransat i en EF-institution, et EF-agentur eller -repræsentationskontor. 5. Ansøgningen om praktikophold skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse.. en læselig kopi af et internationalt anerkendt pas eller af et identitetskort for lande i Schengen-området, med oplysninger om ansøgerens efternavn, fornavne, fødselsdato og fødested samt statsborgerskab 3. en kopi af de opnåede eksamensbeviser eller beviser for beståede prøver. kopier af beviser for erhvervserfaring bevis for eller bekræftet erklæring om kendskab til de sprog, der er anført på ansøgningsskemaet. for ansøgere til praktikophold i Kabinettet, Policyenheden, visse sektorer i Generaldirektorat E (eksterne og politisk-militære anliggender) og i Generaldirektorat H (retlige og indre anliggender) dokumentation for, at ansøgerne er sikkerhedsgodkendt på niveau "SECRET UE" samt har kendskab til det pågældende område. 1 For så vidt angår "nationale tjenestemænd" henvises til artikel Jf. listen i bilag II. 3 Efternavnets og fornavnets stavemåde og statsborgerskabet skal være som anført på ansøgningsskemaet. 3

4 Artikel 7 1. Ansøgerne skal udvælges på grundlag af deres kvalifikationer. Generalsekretariatet skal i forbindelse med udvælgelsen tilstræbe størst mulig geografisk spredning og samtidig sørge for at sikre en så ligelig fordeling mellem kvinder og mænd som muligt. Der vil blive givet fortrinsstilling til ansøgere:. som har gennemført eller påbegyndt et studium vedrørende europæisk integration i forbindelse med en universitetsafhandling eller et forskningsprojekt eller en videnskabelig publikation. som inden for den private eller offentlige sektor varetager eller har varetaget en arbejdsfunktion, der vedrører Den Europæiske Unions aktiviteter. 2. Ved praktikopholdets begyndelse skal de udvalgte ansøgere fremlægge følgende dokumenter:. en straffeattest eller vandelsattest, udstedt i overensstemmelse med de nationale forskrifter i det land, hvor vedkommende er statsborger;. de originale eksamensbeviser og prøvebeviser (som returneres). en lægeattest, der dokumenterer, at vedkommende er arbejdsdygtig;. en erklæring om, hvorvidt den pågældende modtager et stipendium, støtte fra andre organer eller løn fra sin arbejdsgiver, og i givet fald størrelsen heraf. 3. En praktikant må under ingen omstændigheder tilknyttes en tjenestegren i Rådssekretariatet, hvis der er sandsynlighed for, at der kan opstå en interessekonflikt. 4. Undtagelsesvis kan en ansøger blive udvalgt til et praktikophold i Kabinettet, i Policyenheden, i visse sektorer i Generaldirektorat E (eksterne og politisk-militære anliggender) eller i Generaldirektorat H (retlige og indre anliggender). Der er ingen mulighed for praktikophold i en af disse enheder, medmindre ansøgeren er sikkerhedsgodkendt på niveau "SECRET UE" og har dokumenteret at have kendskab til det pågældende område. Der er ikke krav om, at ansøgere, der udvælges til et praktikophold i et af Rådets forbindelseskontorer, skal være sikkerhedsgodkendt. Disse ansøgere vil ikke få adgang til forbindelseskontorets klassificerede oplysninger eller til lokaliteter, hvor sådanne oplysninger behandles og arkiveres. 5. Ansøgerne er ansvarlige for, at alle de formaliteter med hensyn til opholdsret, som de nationale myndigheder stiller krav om i det land, hvor praktikopholdet finder sted, er opfyldt, og for, at de har et gyldigt visum, hvis dette kræves. 4

5 6. Ved praktikopholdets begyndelse skal praktikanten meddele Praktikkontoret sin adresse i det land, hvor praktikopholdet finder sted. B. Tilrettelæggelse af praktikophold Artikel 8 1. Praktikanten stilles til rådighed for en eller flere tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet. 2. Inden for den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, deltager han i udførelsen af tjenestegrenens opgaver på et niveau, der svarer til hans uddannelse og erhvervsmæssige baggrund. Praktikantens arbejde ledes og følges af en praktikvejleder, som er ansvarlig for oplæring og rådgivning i forbindelse med udførelsen af de opgaver, der pålægges praktikanten. Vejlederen underretter straks Praktikkontoret om enhver væsentlig hændelse, der finder sted under praktikopholdet (navnlig utilfredsstillende præstationer, sygdom, ulykker, upassende adfærd eller afbrydelse af praktikopholdet), som vejlederen har bemærket eller er blevet underrettet om af praktikanten. 3. Praktikopholdets varighed fastsættes til fem måneder. Direktøren for menneskelige ressourcer kan i undtagelsestilfælde fastsætte en kortere varighed for praktikopholdet, dog mindst tre måneder. Opholdet kan undtagelsesvis forlænges, men praktikopholdets samlede varighed må ikke overstige seks måneder. Forlængelser ud over femte måned skal være ulønnet. Varigheden af et praktikophold ved et af Rådets forbindelseskontorer fastsættes af direktøren for menneskelige ressourcer på grundlag af et forslag fra chefen for forbindelseskontoret. Praktikopholdet varer højst seks måneder. Artikel 9 1. På grundlag af en forudgående tilladelse fra direktøren for menneskelige ressourcer kan Praktikkontoret inden for de budgetmæssige muligheder tilrettelægge studiebesøg eller -rejser af interesse for praktikopholdet. 2. Generaldirektøren for den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, giver kun undtagelsesvis tilladelse til, at praktikanten kan deltage i tjenesterejser, og kun under forudsætning af, at der er tale om en rejse med tekniske formål uden repræsentative opgaver. En sådan tilladelse giver praktikanten ret til dækning af udgifterne i forbindelse med tjenesterejsen efter den almindelige refusionsordning, der gælder ifølge vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber. Disse udgifter afholdes af det generaldirektorat, der anmoder om tjenesterejsen. Praktikkontoret skal altid tilstilles en kopi af ordren om tjenesterejse. 5

6 C. Praktikantens rettigheder og pligter Artikel Almindelige pligter a) En praktikant skal præstere 37½ timers ugentligt arbejde. Arbejdstiden ligger normalt mellem kl og kl b) Praktikanten skal rette sig efter de instrukser, som han modtager fra den kontorchef, som han hører under, eller fra praktikvejlederen, og efter de anvisninger, han får fra Praktikkontoret. c) Praktikanten skal også overholde bestemmelserne vedrørende praktikophold og Generalsekretariatet for Rådets interne arbejdsregler, navnlig med hensyn til sikkerhed og fortrolighed. d) Det tillades praktikanten at deltage i møder vedrørende spørgsmål af interesse for hans arbejde, medmindre de er med begrænset deltagerkreds eller fortrolige, at modtage dokumenter og at deltage i arbejdet i den tjenestegren, som han står til rådighed for, på et niveau, der svarer til hans uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Det tillades praktikanten med praktikvejlederens godkendelse og under forudsætning af, at det ikke griber forstyrrende ind i de opgaver, praktikanten har fået tildelt, at deltage i møder på andre områder end det område, han arbejder inden for, eller i en anden institution (forudsat, at denne institution giver ham adgang), medmindre møderne er med begrænset deltagerkreds eller fortrolige. 2. Fortrolighed Praktikanten skal handle med den yderste diskretion i forbindelse med alle forhold og anliggender, som han bliver bekendt med i medfør af praktikopholdet, herunder ved kontakt med repræsentanter for medierne. Han har pligt til at rådspørge den kontorchef, som han hører under, med hensyn til ethvert initiativ, som han måtte overveje at tage med tilknytning til Fællesskabernes virksomhed. Han må ikke under nogen form videregive dokumenter eller oplysninger, der ikke er offentliggjort. Denne forpligtelse gælder også efter, at praktikopholdet er afsluttet. Praktikanten må hverken alene eller i samarbejde med andre uden først at underrette ansættelsesmyndigheden gennem den kontorchef, som han hører under, offentliggøre eller lade offentliggøre tekster, der vedrører Fællesskabernes virke. Offentliggørelsen tillades, hvis ansættelsesmyndigheden ikke senest 30 dage efter at have modtaget oplysningerne underretter praktikvejlederen om et eventuelt afslag. Alle eventuelle rettigheder i tilknytning til arbejde, der er udført under praktikophold i Generalsekretariatet for Rådet, tilhører generalsekretariatet. 6

7 Bestemmelserne i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter finder også anvendelse på praktikanter. Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til at bringe praktikopholdet til ophør for enhver praktikant, som ikke overholder disse pligter. 3. Utilfredsstillende præstationer Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til efter begrundet anmodning fra den kontorchef, som praktikanten hører under, og fra praktikvejlederen at bringe praktikopholdet til ophør uden varsel, hvis praktikantens faglige præstationer eller hans kendskab til arbejdssproget er utilstrækkelige til, at han kan udføre sine opgaver ordentligt. 4. Urigtige erklæringer Generalsekretariatet for Rådet forbeholder sig ret til uden varsel at bringe praktikantopholdet til ophør, hvis det på noget tidspunkt viser sig, at praktikanten har afgivet urigtige erklæringer eller fremlagt falske erklæringer eller falske dokumenter i forbindelse med ansøgningen eller under selve praktikopholdet. 5. Praktikrapporter og attester Ved praktikopholdets afslutning udarbejder praktikanten en aktivitetsrapport og praktikvejlederen en evalueringsrapport om praktikopholdet. Begge rapporter underskrives af praktikanten og praktikvejlederen, som sender dem videre til Praktikkontoret. Når praktikopholdet er afsluttet, modtager praktikanten en kopi af begge rapporter samt en attest, der angiver praktikopholdets varighed og den tjenestegren, hvor det er gennemført. 6. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned. Denne ret optjenes pro rata for de måneder, hvor der er arbejdet, fra og med den første dag i måneden. Der ydes ikke betaling for ferie, der ikke er holdt. Fridage, der tages med henblik på deltagelse i udvælgelsesprøver, undersøgelser eller universitetsarbejde m.m., fratrækkes denne ret til ferie. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. 7

8 c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af den kontorchef, som praktikanten hører under, eller dennes repræsentant. 7. Afbrydelse af praktikopholdet Direktøren for menneskelige ressourcer kan i undtagelsestilfælde efter begrundet anmodning fra praktikanten give tilladelse til at afbryde praktikantopholdet. 8. Sygeorlov a) Fravær på grund af sygdom I tilfælde af sygdom skal praktikanten straks underrette sin praktikvejleder, som underretter den kontorchef, som praktikanten hører under; ved mere end tre dages fravær skal han sørge for, at Praktikkontoret - der giver den tjenestegren, som praktikanten står til rådighed for, besked - får tilsendt en lægeattest med angivelse af fraværets forventede varighed. Den sygemeldte praktikant kan underkastes lægelig kontrol. b) Ubegrundet fravær Hvis en praktikant er fraværende uden begrundelse eller uden at underrette sin praktikantvejleder, giver denne Praktikkontoret besked herom enten direkte eller gennem den kontorchef, som praktikanten hører under, eller dennes repræsentant. Direktøren for menneskelige ressourcer skriver derpå til praktikanten på den adresse, der blev opgivet, da vedkommende påbegyndte tjenesten, med besked om at underrette den kontorchef, som praktikanten hører under, om årsagen til fraværet senest én uge fra datoen for skrivelsens afsendelse. Ubegrundede fraværsdage fratrækkes automatisk praktikantens feriebeholdning. Direktøren for menneskelige ressourcer kan efter at have taget stilling til begrundelsen, eller hvis der ikke er givet nogen begrundelse inden for den fastsatte frist, beslutte straks at bringe praktikantopholdet til ophør uden yderligere varsel. For store udbetalte ydelser skal tilbagebetales til Generalsekretariatet for Rådet. Artikel Der ydes praktikanten et stipendium. Rådets vicegeneralsekretær træffer hvert år afgørelse om stipendiebeløbet på grundlag af de budgetmidler, der er til rådighed. 2. Der kan ydes et tillæg på op til halvdelen af stipendiets størrelse til en handicappet praktikant efter nærmere undersøgelse af hans situation. 8

9 3. En praktikant, der under praktikopholdet har indtægter uden for Generalsekretariatet for Rådet (stipendium, løn eller andet), er kun berettiget til et finansielt bidrag fra Generalsekretariatet for Rådet, såfremt dette eksterne vederlag er mindre end stipendiebeløbet. I så fald vil han kunne få udbetalt forskellen op til stipendiebeløbet. Artikel En praktikant, som antages fra et sted uden for Bruxelles, men dog inden for Den Europæiske Unions geografiske område eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, har ret til godtgørelse af rejseudgifter, der er afholdt ved praktikopholdets begyndelse og afslutning. Disse udgifter beregnes på grundlag af den billigste rejserute med jernbane på anden klasse, eventuelt med ligge- eller sovevogn (turistklasse), eller med fly på økonomi-klasse, såfremt denne befordringsmåde er billigere. Disse udgifter godtgøres på grundlag af den liste over billetpriser, der er opstillet for tjenestemænd ved Generalsekretariatet for Rådet. For praktikanter, der antages fra et sted uden for EU eller et kandidatland, beregnes godtgørelsen af rejseudgifter med udgangspunkt i den internationale lufthavn eller by inden for EU's grænser, som ligger tættest på det sted, hvorfra praktikanten antages. For praktikanter, der antages fra et sted inden for EU eller et kandidatland, men som skal gennemføre praktikopholdet på et tjenestested uden for EU, beregnes godtgørelsen af rejseudgifter indtil den internationale lufthavn eller by inden for EU's grænser, som ligger tættest på det sted, hvor praktikopholdet finder sted. 2. En praktikant skal gennemføre mindst halvdelen af sit praktikantophold for at få ret til godtgørelse af rejseudgifter. Praktikanter, der antages fra et sted, der ligger mindre end 50 km fra tjenestestedet for praktikopholdet, har ikke ret til godtgørelse af disse udgifter. Anmodninger om adresseændring accepteres ikke, efter at der er truffet afgørelse om praktikantopholdet. Artikel Stipendierne er ikke underlagt den særlige beskatningsordning for tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Praktikanten må således selv opfylde sine skattemæssige forpligtelser. 2. Praktikkontoret udsteder på anmodning en skatteattest ved praktikantopholdets afslutning. I attesten anføres det modtagne stipendiebeløb, og det bekræftes, at der ikke er fratrukket bidrag til skat eller socialsikringsordninger. 9

10 Artikel Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Er praktikanten ikke dækket af en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket af sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. Praktikantens bidrag udgør i så tilfælde en tredjedel af forsikringspræmien. Er en praktikant, hvis praktikantophold finder sted ved et af Rådets forbindelseskontorer, ikke dækket gennem en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket gennem sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. Praktikantens bidrag udgør i så tilfælde en tredjedel af forsikringspræmien. Loftet for refusion i henhold til en sådan forsikring fastsættes til de samme beløb og procentsatser som for praktikophold, der finder sted i Bruxelles. 2. Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. Artikel Praktikopholdet kan bringes til ophør med tre ugers varsel efter begrundet ansøgning fra praktikanten, stilet til direktøren for menneskelige ressourcer. Det eventuelle stipendium udbetales da i forhold til antallet af præsterede arbejdsdage. Er stipendiet allerede udbetalt, skal praktikanten tilbagebetale den del af stipendiet, som han måtte have modtaget for den periode, hvor der ikke præsteret noget arbejde. 2. Uanset artikel 10, stk. 8, litra b), kan direktøren for menneskelige ressourcer når som helst beslutte at bringe praktikopholdet til ophør uden varsel som følge af praktikantens adfærd efter at have hørt praktikanten selv, den kontorchef, som han hører under, og hans praktikvejleder. I så fald skal praktikanten tilbagebetale den del af stipendiet, som han måtte have modtaget for den periode, hvor der ikke præsteret noget arbejde. 10

11 KAPITEL II: BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIKOPHOLD, DER INDGÅR SOM EN OBLIGATORISK DEL AF ET STUDIUM Artikel Regler Praktikophold tilbydes studerende, i hvis universitetsstudium der indgår et obligatorisk praktikophold. Disse praktikophold er ulønnede. Denne artikel finder kun anvendelse på praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af et studium. Artikel 7, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 9, artikel 10 (bortset fra stk. 6) og artikel 12 finder anvendelse med de fornødne ændringer.. 2. Adgangskriterier For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse 1, og b) være tredje-, fjerde- eller femteårsstuderende (eller tilsvarende) ved en højere læreanstalt eller et universitet, hvor der er krav om et sådant praktikophold som led i studieforløbet eller for at få adgang til et erhverv eller være forpligtet til at forske med henblik på en afhandling eller en doktorgrad. Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for løsningen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. Med henblik på at give flest mulige europæiske borgere mulighed for at gøre sig bekendt med EU's institutioner vil ansøgninger fra personer, der allerede har gennemført et lønnet eller ulønnet praktikophold af over otte ugers varighed i en EF- institution eller et EF-organ eller i et EF-agentur eller -kontor 2, ikke blive taget i betragtning. Det samme gælder for ansøgninger fra personer, der er eller har været assistent for en rådgiver eller for et medlem af Europa-Parlamentet, eller konsulent, researcher, midlertidigt ansat, udstationeret national ekspert, kontraktansat, hjælpeansat eller vikaransat i en EF-institution, et EF-agentur eller -repræsentationskontor. 1 Sidstnævnte vil ikke kunne komme i betragtning, før tiltrædelsesforhandlingerne er afsluttet. 2 Jf. listen i bilag II. 11

12 3. Praktikopholdets varighed og begyndelse Der indgås en praktikkontrakt med praktikanten for en periode på en til fem måneder afhængigt af uddannelsesinstitutionens krav. Denne periode kan undtagelsesvis forlænges, men praktikopholdets samlede varighed kan ikke overstige seks måneder. Det aftales med praktikanten, på hvilken dato praktikopholdet skal begynde. 4. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned, medmindre andet er anført i den praktikaftale, der er indgået med den studerendes uddannelsesinstitution. Denne ret optjenes pro rata for de måneder, hvor der er arbejdet, fra og med den første dag i måneden. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af kontorchefen eller dennes repræsentant. 5. Indsendelse af ansøgninger Ansøgningen om praktikophold skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse.. en læselig kopi af et internationalt anerkendt pas eller af et identitetskort for lande i Schengen-området, med oplysninger om ansøgerens efternavn, fornavne, fødselsdato og fødested samt statsborgerskab 1 1 Efternavnets og fornavnets stavemåde og statsborgerskabet skal være som anført på ansøgningsskemaet. 12

13 . en officiel attest fra uddannelsesinstitutionen, hvoraf det fremgår, at ansøgeren: enten er forpligtet til at fuldføre et praktikophold som led i sit studieforløb eller for at få adgang til et erhverv eller er forpligtet til at forske med henblik på en afhandling eller en doktorgrad. en kopi af de opnåede eksamensbeviser eller officielle certifikater. kopier af beviser for erhvervserfaring, hvis det er relevant. bevis for eller bekræftet erklæring om kendskab til de sprog, der er anført på ansøgningsskemaet. 6. Forsikring a) Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Er praktikanten ikke dækket af en sygeforsikringsordning, kan han efter at have forelagt dokumentation for, at han ikke kan blive dækket af sin nationale forsikringsordning, tegne en forsikring hos Generalsekretariatet for Rådet. I så fald dækker Generalsekretariatet for Rådet den fulde forsikringspræmie. b) Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. 13

14 KAPITEL III: BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIKOPHOLD FOR NATIONALE TJENESTEMÆND Artikel Regler Dette program henvender sig til tjenestemænd i ministerier, regeringsorganer og regionale organer samt det diplomatiske korps i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse. Ved "nationale tjenestemænd" forstås i denne afgørelse ansatte i de nationale forvaltninger, som aflønnes af disse. Denne artikel finder kun anvendelse på praktikophold, der tilbydes nationale tjenestemænd. Artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 9, artikel 10 (bortset fra stk. 6) finder anvendelse med de fornødne ændringer. 2. Adgangskriterier 1) For at få adgang til et praktikophold skal ansøgerne: a) være nationale tjenestemænd og statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse, og b) have et anerkendt eksamensbevis på universitetsniveau eller mindst tre års erhvervserfaring på et niveau, der svarer til en universitetsuddannelse, og c) have et indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af de opgaver, de får pålagt. På grund af de områder, der er tale om, er det i praksis nødvendigt at have kendskab til mindst fransk eller engelsk. 3. Indsendelse af ansøgninger Ansøgningerne skal indsendes til direktøren for menneskelige ressourcer gennem de faste repræsentationer sammen med en introduktionsskrivelse fra den administration, hvor ansøgeren er ansat. Praktikkontoret vil efter at have konsulteret generaldirektoraterne tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. 14

15 Ansøgninger om praktikophold for nationale tjenestemænd skal indeholde:. et korrekt udfyldt ansøgningsskema. et curriculum vitae. en motivationsskrivelse. 4. Praktikopholdets varighed og begyndelse Der indgås en praktikkontrakt med den administration, hvor praktikanten er ansat, for en periode på højst seks måneder. Det aftales med den administration, hvor vedkommende er ansat, på hvilken dato praktikopholdet skal begynde. 5. Praktikanter, der er statsborgere i en stat, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, kan under ingen omstændigheder få adgang til møder, dokumenter eller andre former for arbejde med tilknytning til deres lands tiltrædelse, medmindre den generaldirektør, som praktikopholdet gennemføres under, har givet sin udtrykkelige og/eller specifikke tilladelse hertil. 6. Ferie og tjenestefrihed a) Praktikanter har ret til de samme helligdage og officielle fridage som tjenestemændene i Generalsekretariatet for Rådet i almindelighed. b) Praktikanter har ret til to dages ferie pr. måned. Dog kan direktøren for menneskelige ressourcer give tjenestefrihed i særlige, velbegrundede tilfælde. c) Ansøgninger om ferie skal tage hensyn til tjenestens behov og være i overensstemmelse med ovennævnte regler. De skal først godkendes af praktikvejlederen og derefter accepteres af kontorchefen eller dennes repræsentant. 7. Forsikring a) Sygeforsikring er obligatorisk. Dokumentation for forsikringsdækning skal forelægges i løbet af praktikopholdets første uge. Den administration, hvor praktikanten er ansat, skal godtgøre over for Generalsekretariatet for Rådet, at praktikanten i praktikperioden fortsat vil være omfattet af de sociale sikringsbestemmelser, der gælder for ansatte i den offentlige tjeneste, og at arbejdsgiveren er ansvarlig for udgifter, der afholdes i udlandet. 15

16 b) Praktikanten er forsikret mod ulykkesrisici på de betingelser, der er fastsat i den forsikringspolice, som Generalsekretariatet for Rådet har tegnet hos et forsikringsselskab. Generalsekretariatet for Rådet dækker den fulde forsikringspræmie. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 18 Direktøren for menneskelige ressourcer eller, i tilfælde af dennes forfald, hans stedfortræder, er ansvarlig for gennemførelsen at denne afgørelse. Artikel 19 Afgørelse nr. 09/06 af 13. januar 2006 ophæves. Den erstattes af denne afgørelse. Artikel 20 Disse bestemmelser anvendes fra den 1. februar Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2007 P. de BOISSIEU 16

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014

Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014 HR j.nr. 33.H.16 Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet gældende fra 1. august 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 2 Studerende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere