National Arbejdsgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National Arbejdsgruppe"

Transkript

1 Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter Oplæg til Fagligt Udvalg April 2009 Udarbejdet af: National Arbejdsgruppe Nils-Bo de Vos Andersen, Praksiskonsulent på Fysioterapiområdet Region Midt Per Kjær, seniorforsker, lektor specialist i muskuloskeletal fysioterapi, ph.d. 1

2 Indholdsfortegnelse 2 Baggrund 3 Udvidet Rygundersøgelse og opstilling af Amtslige Projekter i de tidligere Viborg, Vejle, Ringkøbing og Århus Amter. 3-4 Sammendrag af resultater fra de Amtslige Projekter 6 8 Videreførelse af Udvidet Rygundersøgelse som Forsøgsordning i Region Midtjylland Arbejdsgruppens anbefalinger til Fagligt Udvalg 11 Kvalitetsudviklingsprojekter om Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter I de tidligere Viborg, Vejle, Ringkøbing og Århus amter. Udvidet Rygundersøgelse: Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter er en arbejdsform i primærsektoren, der tilbyder den alment praktiserende læge, en supplerende hurtig udredning af lænderygpatienter. 2

3 Patienterne udvælges og henvises ud fra opstillede inklusionskriterier. Det er en forudsætning, at der er screenet for alvorlig patologi og progressivt nerverodtryk. Målgruppen er patienter med lænderygproblemer og/eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi ikke er fastlagt endnu. Det forudsættes at forløbet har en kompleksitet som fordrer en særlig indsats i udredningen. Dette defineres som en funktionsnedsættelse der har en sværhedsgrad, der griber væsentlig ind i patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Tilbuddet henvender sig til subakutte patienter (forløb < 3 mdr.) og patienter med et langvarigt/ kronisk forløb (> 3 mdr). Undersøgelsen har til formål at afdække lænderygtilstandens karakter og sværhedsgrad og dermed give lænderygpatienter information og vejledning, med henblik på at forstå tilstanden og dens forløb. Fysioterapeuten opstiller trænings og behandlingsforslag samt forslag til hvordan patienten bedst selv tackler situationen. Baggrund: Arbejdsformen Udvidet rygundersøgelse har baggrund i anbefalinger fra den danske MTV rapport Ondt i ryggen fra 1999, der satte fokus på håndteringen af lænderygpatienter i primær og sekundær sektorerne. En af hovedhjørnestene i anbefalingerne er: En grundig førstegangsundersøgelse er den vigtigste enkeltstående aktivitet i håndteringen af rygpatienter. Udredningen bør sikre identifikation af risikofaktorer for udvikling af kronisk lænderygforløb, og fokusere på patientaktiverende behandlingstiltag, der bedst sikres ved bibringelse af grundig information om diagnose, behandlingsstrategi og prognose. Der lægges stor vægt på forebyggelse idet recidiv opstår hos 60 % - 80 % i løbet af det første år. Lænderygbesvær vurderes i dag som en tilstand der oftest er af godartet karakter og forløbsmæssigt med høj grad af selvbegræning/selvopheling. Akutte rygplager bliver hos 90% bedre efter 2 4 uger. Det er således de sidste 10 % af lænderygpatienterne og recidivtilstandene der udgør de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Alvoren af lænderygbesvær skal især ses i lyset af et stigende sygefravær pga. lænderygproblemer gennem de sidste år. Forskningsmæssigt kan der ikke dokumenteres ændring i rygtilstandes karakter ifht tidligere. Stigningen i sygefravær må derfor formodes, at skyldes individuelle faktorer som arbejdsmiljø og /eller psykosociale forhold. Lænderygbesvær er den 2. dyreste sygdom i Danmark. Samfundsudgifterne løber samlet op på over 10 milliarder kr. årligt. Oplægget til Udvidet Rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter er udarbejdet af en fysioterapeutisk arbejdsgruppe i Viborg Amt der i perioden 1999 til 2002 havde som mål at implementere MTV rapportens anbefalinger hos praktiserende fysioterapeuter i Viborg Amt. Arbejdsgruppen bestod af fysioterapeuter fra primærpraksis og fysioterapeuter fra Rygcenteret på Skive Sygehus. Arbejdsgruppen afholdt en række workshops, og aftalte i 2002 en fælles standard for undersøgelsesprocedure. Sideløbende blev der i det tidligere Århus Amt af praksiskonsulenterne Inger Qvist og Kirsten Williams udarbejdet en Forløbsbeskrivelse for lænderygpatienter med en generel anbefaling / vejledning til fysioterapeuter, der arbejder med lænderygpatienter. Denne kan downloades på www. Sundhed.dk Region Midtjylland, under Mest for fagfolk. Forskningsmæssig bagrund: I perioden fik arbejdsgruppen i Viborg Amt kontakt til en New Zealandsk /amerikansk/dansk forskergruppe, der forskede i klinisk fysioterapeutisk udredningsprocedure. Forskningen har fokus på reliabiliteten af undersøgelsesproceduren og validiteten af undersøgelsesfund og klassifikation med en lægelig højteknologisk undersøgelsesform sammenlignet med undersøgelsesfund og klassifikationen af en fysioterapeutisk lavteknologisk klinisk undersøgelsesform. Resultaterne af denne undersøgelsesform er beskrevet i Phd. studiet af fysioterapeut Mark Laslett: Diagnostic accuracy a of the clinical examination compared to available reference standards i Low Back Pain. Lindkobing University Samt i fysioterapeut Tom Pedersens Phd-studie: Non-specific Low Back Pain, classification and treatment. Lund University Inspiration fra denne og anden forskning (se venligst litteraturliste), samt undervisning af de New Zealandske fysioterapeuter førte til opstilling af en evidensbaseret fysioterapeutisk undersøgelsesmodel, beskrevet i Procedurebog Udvidet Rygudredning, Viborg Amt og senere i revideret form i Procedurebog Udvidet Rygudredning Region Midtjylland. 3

4 Procedurebogen kan downloades på www. Sundhed.dk Region Midtjylland, under Mest for fagfolk. Indhold Udvidet Rygundersøgelse: Selvrapporterede måleredskaber: NRS skala (Numeric Rating Scale) og smertetegning mhp vurdering af smerteniveau og udbredelse af symptomer. Roland Morris spørgeskema mhp. vurdering af lænderygpatientens funktionsniveau. Ørebro Musculoskeletal Pain Screening Questionaire (ØMPSQ) mhp. vurdering af psykoscociale faktorer, såkaldte gule flag. Skemaet er prognostisk ifht langtidssygemelding og nedsat funktionsniveau. (Anvendes første gang i Århus projektet 2006) Udvidet anamnese: Beskrivelse af forløb, funktionsafgrænsning, symptomadfærd ved forskellige aktiviteter, bevægelser og stillinger. Supplerende oplysninger om tidligere forløb,udredning i andet regi, medicinforbrug, generelt helbred, og faktorer der kan antyde tegn på alvorlig patologi, såkaldte røde flag. Klinisk undersøgelse: Neurologisk undersøgelse med vurdering af nerverodtryk med undersøgelse af sensibilitet, muskelkraft og reflekser. Vurdering af holdning, bevægetab samt test der ved gentagne retningsbestemte bevægelser og stillinger enten provokerer eller reducerer lænderygpatientens kendte smerter og symptomer. Specifikke provokationstest af sacroiliacaled. Vurdering af kriterier for stenose og tegn på facetledstilstand. Waddell behavioural signs: mhp. vurdering af om andre forhold end patoanatomiske såkaldte non organiske tegn spiller ind på lænderygtilstanden. (Ifht litteraturhenvisning se venligst vedhæftede referenceliste) Klassifikation af lænderygtilstanden: Diagnostisk triade: Overordnet klassifikation af lænderygtilstanden ifht.: Alvorlig patologi (røde flag), nerverodtryk og non specifik/mekanisk lænderygsmerte Forløb: Vurdering af om tilstanden er akut, subakut, kronisk eller recidiverende. Patoanatomiske kategorier: discogen tilstand, sacroiliacaled tilstand, Facetledstilstand og hofteledstilstand. Kliniske kategorier: Stenoserende tilstand, holdningmæssig tilstand, tilstand med kontrakt dysfungerende væv, muskulært betinget instabilitetstilstand, sygdomsadfærd/ abnorm smerte reaktion, psyko-sociale faktorer, andet. Ikke konkluderbar tilstand Anbefaling af behandlingsplan: Information og vejledning af patienten om tilstand. Anbefaling af fysioterapeutisk behandlingsintervension. Anbefaling af evt. udredning i andet regi. Accept fra patienten ifht. information og handlingsplan Skriftlig afrapportering: Til henvisende praktiserende læge på elektronisk edi-fact standard senest 2 til 14 dage efter modtagelse af patient. 4

5 Kvalitetsudviklingsprojekter i primærsektoren i de tidligere Viborg, Ringkøbing, Vejle og Århus Amter : Viborg Amt: I perioden december 2003 til juni 2004 udredes i Viborg Amt 103 lænderygpatienter. 60 praktiserende læger og 16 praktiserende fysioterapeuter deltager. Projektet opstilles af praksiskonsulent Nils-Bo de Vos Andersen, Viborg Amt. Herefter overgår projektet i perioden august 2005 til oktober 2006 til en forsøgsordning med deltagelse af 34 fysioterapeuter og en bred geografisk udbredning i Viborg Amt. I denne periode udredes 111 lænderygpatienter. Med udgangspunkt i arbejdsformen og inspiration af resultaterne fra Low Back Pain projekt Viborg Amt opstilles i 2006, yderligere 3 kvalitetsudviklings projekter. RingkøbingAmt: Ringkøbing Amt, projektet opstilles af praksiskonsulent Karen Nissen, 70 læger og 20 fysioterapeuter deltager. I perioden august til december 2006 undersøges 214 lænderygpatienter Vejle Amt: I perioden maj til november undersøges 157 lænderygpatienter i Vejle Amt, projektet opstilles af praksiskonsulent Flemming Pedersen. 80 læger og 22 fysioterapeuter deltager. Århus Amt: I perioden november / december 2006 undersøges 53 lænderygpatienter i Århus Amt, med deltagelse af 38 læger og 16 fysioterapeuter, projektet opstilles af praksiskonsulenterne Inger Quist og Kirsten Williams. Projektet i Århus Amt adskiller sig let fra de andre projekter fx indføres brugen af Ørebro Musculoscletan Pain Screening Questionnaire (ØMPSQ) er et prognostisk spørgeskemaer der kan anvendes som en del af screeningen for gule flag (depression, trivselsproblemer på arbejde, manglende tro på bedring mv.). Spørgeskemaet kan bidrage til at forudsige risiko for udvikling af kronicitet og langvarig sygemelding. I de 4 kvalitetsudviklingsprojekter og 1 forsøgsordning udredes i alt 638 lænderygpatienter, 248 praktiserende læger og 93 fysioterapeuter deltager. Sammenlignelighed og opsamling af data: De 4 gennemførte projekter kan direkte sammenlignes idet der er benyttet samme henvisningsprocedure, inklusionskriterier, tidsmæssige krav for afslutning af udredning, undersøgelsesskemaer, og skabelon for afrapportering. Efteruddannelsesmæssigt er der stillet samme faglige krav til de deltagende fysioterapeuter. Deltagelse kræver dels et bestemt udannelsesmæssigt grundniveau og klinisk erfaring, dels at alle har gennemgået samme kursusforløb indenfor klassifikation og diagnostik af lænderygtilstande. Undervisningen forestået af fysioterapeuter fra den Dansk /New Zealandske forskningsgruppe. Inden projektopstart gennemgår alle deltagere en workshop med detaljeret gennemgang af undersøgelsesprocedure. Til opsamling af resultater anvendes i alle projekterne samme subjektive spørgeskema til henholdsvis lægegruppen, patientgruppen. Spørgeskemaerne er udarbejdet i samråd med cand. scient. Esben Riis og godkendt af Audit Projekt Odense. De deltagende fysioterapeuter indsender løbende kopi af undersøgelsesskemaer og afrapportering. I Viborg og Vejle Amter foretages desuden fokusgruppeinterviews af lægegruppen. Sammendrag af resultater fra 4 kvalitetsudviklingsprojekter og 1 forsøgsordning i de tidligere Viborg, Ringkøbing, Vejle og Århus Amter. Projekternes overordnede formål: Implementering af evidensbaseret lænderygundersøgelse i primærsektoren. Udvide praktiserende lægers vurderingsgrundlag af lænderygpatienter tidligt i 5

6 forløbet. Formindske delay/ forsinkelse i patientforløbet så patienten så tidligt som muligt får den relevante behandling/ udredning/ vejledning. Generelt forbedre samarbejdet mellem læger og fysioterapeuter. Herunder præsenteres de væsentligste resultater af de 4 projekter og forsøgsordningen i sammendrag. For mere detaljeret gennemgang kan interesserede downloade den enkelte projektafrapportering på: www. Sundhed.dk Region Midtjylland, under Mest for fagfolk. Det understreges at resultaterne er en opsamling af data fra kvalitetsudviklingsprojekter hvis hovedformål har været at implementere og afprøve en standardiseret udredningsform ved lænderygpatienter i primærsektoren. Resultaterne afspejler en tendens i kvalitetsudviklingsprojekterne og kan derfor ikke sammenlignes med eller fortolkes som forskningsresultater. Subjektiv spørgeskemaundersøgelse praktiserende læger: I hvor høj grad bidrager den fysioterapeutiske udredning til at afklare patientens fortsatte udredningsbehov?: I meget høj eller høj grad 69,5 %, I nogen grad 22,9 %, I ringe grad eller slet ikke 7,5 % I hvor høj grad mener lægerne udredningsrapporten har bidraget til at afklare patientens behandlingsbehov?: I meget høj eller høj grad 79,5 %, I nogen grad 19,7 %, I ringe grad eller slet ikke 5,5 % I hvor høj grad følger lægerne fysioterapeutens anbefaling? Fulgt anbefalingerne fuldt ud 45,6 %, Fulgt anbefalingerne delvist 21,7 %, har ikke fulgt anbefalingerne 3 %, andet 17,4 %, ikke afklaret 12 % Hvor lang tid gik efter henvisning før lægerne modtog den fysioterapeutiske afrapportering? 1 uge eller < 27 %, 2uger eller < 37 %, ca 3 uger 21 %, 3 uger eller > 15 % Konklusion: Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne i sammendrag bekræfter at den grundige afrapportering supplerer lægens egen vurdering ifht afklaring af patientens fortsatte udrednings og behandlingsbehov. Langt størstedelen af de deltagende læger mener udredningsrapporten er anvendelig ifht afklaring af patientens probelem og bruger fysioterapeutens anbefaling. 67,3 % følger fysioterapeutens anbefaling helt eller delvist, kun 3 % af lægerne vælger ikke at følge fysioterapeuternes anbefaling. Det bemærkes at tilfredshedsgraden blandt lægerne i Århus amt ligger generelt lavere end i de øvrige Amter. At afrapporteringen i 64 % af tilfældene er tilsendt lægerne indenfor eller mindre end 14 dage, og 85 % indenfor 3 uger bekræfter samlet, at der er tale om en hurtig udredningsprocedure. Opsamling spørgeskemaer patientgruppen: Hvor tilfredse er patienterne med den information de fik fra fysioterapeuten om deres lænderyglidelse?: Meget eller delvis tilfredse 83,3 % både og 13,5 % delvis eller meget utilfredse 4,2 % I hvor høj grad føler patienterne at de har fået klarhed over hvad deres rygproblemer skyldes og hvad der kan gøres ved dem?: I meget høj eller høj grad 48 % %, I nogen grad 35,5 %, I ringe grad eller slet ikke 16,5 % I hvor høj grad finder patienterne at der er overensstemmelse mellem de oplysninger de får fra lægen og fysioterapeuten? 6

7 Høj grad af eller fortrinsvis overensstemmelse 68,5 %, Både og 15 %, Fortrinsvis modstridende eller høj grad af modstridende oplysninger 5,1 %, Ikke oplyst 11,4 % I hvilken grad vurderer patienterne samarbejdet mellem læge og fysioterapeut som tilfredsstillende eller utilfredsstillende?: Meget eller delvis tilfredse 75,25 % både og 15,25 % delvis eller meget utilfredse 6,75 % ikke svaret 2,75 % Hvor lang tid gik der fra lægen henviste patienten til de rent faktisk blev undersøgt fysioterapeuten?: 1 uge eller < 52 %, 2uger eller < 28 % % Ca. 3 uger 14 % 3 uger eller > 6,5 % Konklusion Tilfredshedsgraden i patientgruppen mht. information og vejledning fra fysioterapeuten i sammendraget af de 4 projekter vurderes som generelt meget høj. Klarhed om ryggeners årsager og muligheder for behandling bør som i ovenstående ligge på et moderat niveau, da det er almindelig anerkendt, at der ikke kan stilles en specifik diagnose for en stor gruppe af lænderygpatienterne. Patienterne vurderer stor overensstemmelse mellem oplysninger fra læge og fysioterapeut, ligesom samarbejdet vurderes positivt. Det bemærkes dog at samarbejdet mellem læge og fysioterapeut vurderes dårligere i Århus Amt end i de øvrige Amter. At 80 % af patienterne er udredt indenfor 14 dage eller <, og 94 % indenfor 3 uger bekræfter samlet at der er tale om en hurtig udredningsprocedure. Opsamling screening, forekomst og klassifikation: Screening med diagnostisk triade: For 638 patienter angives en forekomst af: Mulig alvorlig specifik patologi til: 1,9 %, nerverodtryk til: 9,1 %, og forekomsten af simpel/ mekanisk lænderygsmerte til: 89 %. Resultatet ligger meget tæt op ad den internationalt angivne prævalens for mulig alvorlig patologi på < 2 %, nerverodtryk på 5 % 10 % og simple lænderygproblemer på >90 %. Konkluderende viser sammenstillingen af resultaterne fra de 5 projekter en ensartet evne blandt de 92 deltagende fysioterapeuter til vurdering af overordnet diagnostik. Forløbsmæssig kategorisering: Henvist ud fra opstillede inklusionskriterier fordeler de 638 lænderygpatienter sig med: 3,1 % akutte, 30 % subakutte og 66 % kronisk / tilbagevendende. Den meget lave forekomst af akutte henvisninger tolkes som udtryk for en korrekt fulgt henvisningsprocedure. Den forholdsvis store overvægt af henvisninger i kategorien kronisk/tilbagevendende kan muligvis tolkes som et udtryk for at der ikke er et sufficient tilbud til denne gruppe i sundhedssystemet. Funktionsniveau målt med Roland-Morris Questionaire: Gennemsnitlig for de 638 lænderygpatienter ses en forekomst på: 8 % svt. ingen eller let nedsat funktionsniveau, 31 % let til moderat nedsat funktionsniveau, 42 % moderat til svært nedsat funktionsniveau og 19 % svært nedsat funktionsniveau. Konkluderende viser sammenstillingen af resultaterne fra de 5 projekter at gruppen af lænderygpatienter er besværet af tilstanden, hos > 90 % af de henviste lænderygpatienter registreres et nedsat funktionsniveau, af denne gruppe har 61 % et moderat til svært nedsat funktionsniveau. Forekomst simpel / mekanisk lænderygsmerte ud fra fysioterapeutisk klassifikationsmodel: Forekomsten af mekanisk lænderygsmerte på 89 % fordeler sig som: 7

8 Discogen tilstand 48,8 %, Sacroiliacaleds tilstand 5,2 %, Facetleds tilstand 2,5 %, Stenoserende tilstand 1,9 %, andet 19,7 %, Ikke konkluderbar 17,3 %, Sygdomsadfærd / kronisk smertesyndrom 4,5 %. Opsamling behandlingsplan: Fysioterapeutens anbefaling til lægen om behandlingsplan: Information 90 %, Mekanisk Diagnose Terapi 63,6 %, Hjemmeøvelser 54 %, Mobilisering/Manipulation 31,2 %, Intensiv rygtræning/rygskole 55,8 % Langvarigt vejledningsforløb 26 %, Bløddelsmobilisering 12,6 %, Henvises til andet regi 8,8 %, Fysioterapi ikke indikeret 4,6 %. Konklusion: Der ses høj grad af overensstemmelse mellem MTV rapportens anbefalinger til behandlingstiltag og de tiltag fysioterapeuterne anbefaler. Resultater fokusgruppeinterview - praktiserende læger Viborg og Vejle Amter I både Viborg og Vejle Amt afholdes opfølgende fokusgruppeinterview med praktiserende læger fra Amterne, der har henvist til projekterne. Lægerne er tilfældigt udvalgt blandt læger der har returneret spørgeskemaet i forbindelse med henvisning til projektet. Emnet var erfaringer omkring rygprojektet: Udvidet lænderygundersøgelse. Dette ud fra en interviewguide der indeholdt spørgsmål med henblik på afdækning af: : Forhold der hæmmer/fremmer brugen af tilbuddet: Udredningsrapporten, hvilke oplysninger er væsentlige og brugbare? Hvilke test og oplysninger kan udredningsrapporten generelt bidrage med? Har udredningsrapporten været til rådighed på det rigtige tidspunkt? Udredningsrapporten som dialogværktøj med patienten og andre behandlere? Hvilken betydning har det udvidede rygsamarbejde haft for lægens virke? Har projektet haft betydning for patientens forløb?: Projektets betydning for samarbejdet mellem læge og fysioterapeut generelt? Hvilke anbefalinger kan gives til det fortsatte samarbejde om rygudredning og beh.? Kan nogle af erfaringerne bruges på andre samarbejdsområder? Hvad er lykkedes godt og mindre godt? Opsummering af gruppeinterview det tidligere Viborg Amt: De interviewede praktiserende læger giver udtryk for at ordningen medfører: Hurtig udredning af lænderygpatienterne Høj grad af afklaring for patienterne Bedre samarbejde mellem læge og fysioterapeut Kvaliteten i orden Nemmere at være tovholder Epikriserne har stor anvendelighed Mangler fælles sprog Skepsis omkring klassifikationensmodellen Anbefaler fortsættelse af ordningen. Opsummering af gruppeinterview det tidligere Vejle Amt: De interviewede praktiserende læger giver udtryk for at ordningen medfører: Den rigtige målgruppe 8

9 Man fandt fysioterapeutens undersøgelse af høj kvalitet, supplerede lægens egen undersøgelse Matchede Rygcenterets tilbud Patientens egenbetaling oplevedes ikke som værende et problem Hurtig afklaring og ekspedition Godt med elektroniske epikriser, relevante informationer, fremme til tiden Epikriser et godt dialogværktøj, især når de indeholdt arbejdsmæssige overvejelser Nemme henvisningsprocedurer God ide med lamineret ark til lægen med alle væsentlige oplysninger Kun få uheldige patientforløb Terminologien oplevedes ikke som et problem Informationsbarriere i forhold til læger, idet kun 1/3 har benyttet sig af ordningen, og mange har sandsynligvis ikke har haft kendskab til denne på trods af den udsendte information Kommunikationsbarrierer i forhold til information af patienten om projektets formål. Især vigtigt, når det drejede sig om nydanskere Som forslag til andre fremtidige indsatsområder var der bred enighed om, at konceptet kunne afprøves på nakke/skulder/arm-regionen Generel opsamling på konklusion af spørgeskemaundersøgelse og erfaringsudveksling opsamlet hos deltagende fysioterapeuter i de tidligere Viborg, Vejle og Ringkøbing Amter: Generelt har fysioterapeuterne i de 4 amtslige projekter haft stor personlig og faglig tilfredsstillelse ved at deltage i projektet, idet de føler at selve arbejdsformen har udviklet dem med hensyn til systematik, overblik, struktur og præcision vedrørende diagnostik. Desuden finder de den øgede brug af måleredskaber positiv. Alle fysioterapeuter finder anvendeligheden af undersøgelsesskemaerne enten god eller meget god, ligesom alle er enige i, at udredningsrapporten til lægen indeholder præcis de oplysninger, som denne har brug for til sin videre vurdering af patienten. Af positive effekter i samarbejdet med lægerne har de fleste oplevet en forbedret dialog og kommunikation. Derudover har mange fysioterapeuter oplevet, at lægernes respekt for og kendskab til fysioterapeuternes faglige standard er blevet øget og at samarbejdet generelt er blevet bedre, især i de byer hvor der ikke tidligere har været så tætte samarbejdsrelationer. Fysioterapeuterne er bevidste om de undersøgelsesmomenter, der har svagest evidens og ønsker i fremtiden tæt ajourføring med hensyn til ny viden og forskning på området. Alle finder, at det skriftlige arbejde i projektet og epikriseskrivningen i særdeleshed tager forholdsmæssig lang tid og burde honoreres særskilt. Dog falder det samlede tidsforbrug vedrørende undersøgelse og rapportskrivning i gennemsnit med ca. 1 time i løbet af projektperioden. Alle er interesserede i en fortsættelse af ordningen og foreslår nakke/skulde/arm-regionen som et andet fremtidigt indsatsområde. Videreførelse af ordningen om Udvidet rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland: 9

10 Forretningsudvalget Region Midt beslutter i marts 2007 at Udvidet rygudredning fortsættes i et fælles design i Region Midtjylland i 2 årig forsøgsordning fra april 2007 til april Det fordres at forsøgsordningen indebærer en geografisk udbredelse af ordningen i den nye Region Midt, dette med en udvidelse til 125 fysioterapeuter, mod tidligere 66 fysioterapeuter. Samt at der fortsat kvalitetsvurderes og stilles særlige inklusionskrav og efteruddannelseskrav til de deltagende fysioterapeuter. Desuden anbefales det at der skal foretages en videnskabelig evaluering af forsøgsordningen. Det forudsættes at udredningen forløber over max. 3 konsultationer, med et samlet tidsforbrug svarende til ca. 2½ time. Honoreringen i ordningen svarer til 2 x første konsultationshonorar samt et epikrisehonorar på 200 kr. per patientforløb. Region Midtjylland financierer delvist efteruddannelsen af de fysioterapeuter, der skal inddrages i ordningen med et max. beløb per fysioterapeut på 1000 kr. Uddannelsen forløber i oktober 2007, som noget nyt inddrages undervisning i den motiverende patientsamtale. Det fordres at der fortsat holdes fokus på det forbedrede samarbejde mellem læger og fysioterapeuter, herunder gerne en mere formaliseret henvisningsprocedure med henblik på at fastholde brugen af arbejdsformen. Udredningsrapporten til egen læge skal fremover kun sker gennem de eksisterende elektroniske kanaler, så oplysningerne kan indgå i lægens daglige rutine, samt at der fortsat arbejdes på at videreudvikle en fælles hensigtsmæssig redaktionel standard. Inklusionskriterier og henvisningsprocedure fra projekterne fastholdes. Forsøgsordningen har som overordnet formål: Implementering af en evidensbaseret undersøgelsesstandard for udredning af patienter med uspecifikke lænderygsymptomer i praksissektoren, varetaget af specialuddannede fysioterapeuter i Region Midt. Klassificere og identificere lænderygtilstande med henblik på opstilling af relevant handlingsplan. Optimering af samarbejdsrelation, henvisningsforhold og valg af videre intervention omkring patienter med uspecifikke lænderygsymptomer mellem almén praktiserende læger og praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland Delmål: At identificere faktorer der kan medføre, at patienter med subakutte rygproblemer udvikler en kronisk tilstand. At iværksætte tiltag der kan modvirke, at patienter med subakutte rygproblemer udvikler en kronisk tilstand. At iværksætte tiltag der kan afhjælpe patienter med kroniske rygproblemer. Fastholdelse af patientens eventuelle arbejdsmarkedstilknytning og funktionsniveau. At give patienter i målgruppen en udvidet individuel afklaring og forståelse for egen situation for derigennem at udnytte patientens potentiale til at varetage selvaktivering og egen indsats. At kortlægge og foreslå/forestå relevant behandling og dermed optimere, at rygpatienter har udnyttet alle ressourcer i praksissektoren før evt. viderehenvisning til speciallæge og/eller sygehus. At give henvisende læge et vurderingsgrundlag indenfor 14 dage fra modtagelse af henvisningen med henblik på evt. videre udredning og behandling af patienten. For øjeblikket pågår en 3 faset evaluering af Forsøgsordning om Udvidet Rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland. 1. Præsentation af sammendrag af resultaterne fra de amtslige projekter. 10

11 2. Opstilling af indsamlede data fra Forsøgsordningen , inkluderende ca 1000 lænderygpatienter. 3. Fokusgruppeinterview af praktiserende læger der har henvist patienter til ordningen, samt hospitalslæger fra Rheumatologisk Afdeling. Evalueringen forventes at foreligge juni Herefter skal der tages stilling til: Permanentgørelse af ordningen, en evt fornyet forsøgsordning eller nedlukning af ordningen. Forsøgsordningen er af Forretningsudvalget region Midtjylland pr midlertidigt forlænget frem til juni 2008 bevilges fra Samarbejdsudvalget på Fysioterapiområdet Region Midt, ud fra indstilling fra Kvalitetsudvalget på Fysioterapiområdet, økonomiske midler til opstilling af kvalitetsdatabase mhp registrering af data fra Forsøgsordningen. I databasen (FysDB) afprøves IT baseret journalføring ud fra anvendte undersøgelsesskema samt en standardiseret epikrise-udarbejdelse i MED-COM standard. Kvalitetsdatabasen er afprøvet på 15 deltagere i Forsøgsordningen og sættes i drift i perioden april juni Opsamling af resultater og evaluering af Forsøgsordning om Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i region Midtjylland er under fortsat udarbejdelse. Arbejdsgruppens anbefalinger til Fagligt Udvalg Arbejdsgruppen anbefaler, at Fagligt Udvalg tilser, at følgende fremadrettet indarbejdes i databasen: Prædiktion af forbrug af behandling på baggrund af klassifikation (undersøge hvor mange behandlinger patienterne har fået i forbindelse med udvidet lænderygundersøgelse) Follow-ups indbygges i databasen (FysDB) Sammenligningsstudier skal være mulige fremadrettet Registrering af andre sundhedsydelser, medicinforbrug, lægekonsultationer mv. Arbejdsgruppen anbefaler, at Fagligt Udvalg tager stilling til om arbejdsgruppen skal arbejde videre med følgende: Indtastede registreringsskemaer i FysDB analyseres med henblik på sammenhæng mellem klassifikation og forbrug af fysioterapi-ydelser. Dette vil kræve at FysDB udbygges med mulighed for at indtaste 1. Forbrug af fysioterapiydelser (behandlinger) og 2. At data kan krydses (klassifikationer og forbrug af ydelser). 11

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Kapitel 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Kiropraktorkredsforeningen i Region Syddanmark og Region Syddanmark

Læs mere

AFRAPPORTERING. Low Back Pain- forsøgsordning Udvidet lænderygundersøgelse

AFRAPPORTERING. Low Back Pain- forsøgsordning Udvidet lænderygundersøgelse AFRAPPORTERING Low Back Pain- forsøgsordning Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt april 2007 Udarbejdet af Fysioterapeut, Flemming

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse

PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt august 2006 Udarbejdet af Fysioterapeut, Morten

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter

11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter BESLUTNINGSPROTOKOL Sager til efterretning 11. Projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter SOU 402/2005 J.nr. 28/2003 INDSTILLING OG BESLUTNING Sundhedsforvaltningen indstiller, at

Læs mere

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Knæhold Forord INDLEDNING I Ølstykke Fysioterapi & Træning arbejdes der med rygpatienter

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Et kvalitetssikringsprojekt

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden omkring vilkår vedrørende opgaveløsning og økonomi. Fagligt Udvalg er styregruppe for projektet og udvalget har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Afsluttende rapport PILOTPROJEKT FYSIOTERAPI - LÆNDERYGBESVÆR

Afsluttende rapport PILOTPROJEKT FYSIOTERAPI - LÆNDERYGBESVÆR Afsluttende rapport PILOTPROJEKT FYSIOTERAPI - LÆNDERYGBESVÆR Kompetencecenter Vest Klinisk kvalitet og sundhedsinformatik Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 31. maj 2012, Version 1.1 Pilotprojekt

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Implementering af validerede test til personer med nedsat balance i en overenskomstbaseret hverdag hos praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland 9 - Side Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere