National Arbejdsgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National Arbejdsgruppe"

Transkript

1 Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter Oplæg til Fagligt Udvalg April 2009 Udarbejdet af: National Arbejdsgruppe Nils-Bo de Vos Andersen, Praksiskonsulent på Fysioterapiområdet Region Midt Per Kjær, seniorforsker, lektor specialist i muskuloskeletal fysioterapi, ph.d. 1

2 Indholdsfortegnelse 2 Baggrund 3 Udvidet Rygundersøgelse og opstilling af Amtslige Projekter i de tidligere Viborg, Vejle, Ringkøbing og Århus Amter. 3-4 Sammendrag af resultater fra de Amtslige Projekter 6 8 Videreførelse af Udvidet Rygundersøgelse som Forsøgsordning i Region Midtjylland Arbejdsgruppens anbefalinger til Fagligt Udvalg 11 Kvalitetsudviklingsprojekter om Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter I de tidligere Viborg, Vejle, Ringkøbing og Århus amter. Udvidet Rygundersøgelse: Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter er en arbejdsform i primærsektoren, der tilbyder den alment praktiserende læge, en supplerende hurtig udredning af lænderygpatienter. 2

3 Patienterne udvælges og henvises ud fra opstillede inklusionskriterier. Det er en forudsætning, at der er screenet for alvorlig patologi og progressivt nerverodtryk. Målgruppen er patienter med lænderygproblemer og/eller ischias, der fortsat er i udredningsfasen, dvs. behandlingsvalg/strategi ikke er fastlagt endnu. Det forudsættes at forløbet har en kompleksitet som fordrer en særlig indsats i udredningen. Dette defineres som en funktionsnedsættelse der har en sværhedsgrad, der griber væsentlig ind i patientens hverdag og almindelige funktionsniveau. Tilbuddet henvender sig til subakutte patienter (forløb < 3 mdr.) og patienter med et langvarigt/ kronisk forløb (> 3 mdr). Undersøgelsen har til formål at afdække lænderygtilstandens karakter og sværhedsgrad og dermed give lænderygpatienter information og vejledning, med henblik på at forstå tilstanden og dens forløb. Fysioterapeuten opstiller trænings og behandlingsforslag samt forslag til hvordan patienten bedst selv tackler situationen. Baggrund: Arbejdsformen Udvidet rygundersøgelse har baggrund i anbefalinger fra den danske MTV rapport Ondt i ryggen fra 1999, der satte fokus på håndteringen af lænderygpatienter i primær og sekundær sektorerne. En af hovedhjørnestene i anbefalingerne er: En grundig førstegangsundersøgelse er den vigtigste enkeltstående aktivitet i håndteringen af rygpatienter. Udredningen bør sikre identifikation af risikofaktorer for udvikling af kronisk lænderygforløb, og fokusere på patientaktiverende behandlingstiltag, der bedst sikres ved bibringelse af grundig information om diagnose, behandlingsstrategi og prognose. Der lægges stor vægt på forebyggelse idet recidiv opstår hos 60 % - 80 % i løbet af det første år. Lænderygbesvær vurderes i dag som en tilstand der oftest er af godartet karakter og forløbsmæssigt med høj grad af selvbegræning/selvopheling. Akutte rygplager bliver hos 90% bedre efter 2 4 uger. Det er således de sidste 10 % af lænderygpatienterne og recidivtilstandene der udgør de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Alvoren af lænderygbesvær skal især ses i lyset af et stigende sygefravær pga. lænderygproblemer gennem de sidste år. Forskningsmæssigt kan der ikke dokumenteres ændring i rygtilstandes karakter ifht tidligere. Stigningen i sygefravær må derfor formodes, at skyldes individuelle faktorer som arbejdsmiljø og /eller psykosociale forhold. Lænderygbesvær er den 2. dyreste sygdom i Danmark. Samfundsudgifterne løber samlet op på over 10 milliarder kr. årligt. Oplægget til Udvidet Rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter er udarbejdet af en fysioterapeutisk arbejdsgruppe i Viborg Amt der i perioden 1999 til 2002 havde som mål at implementere MTV rapportens anbefalinger hos praktiserende fysioterapeuter i Viborg Amt. Arbejdsgruppen bestod af fysioterapeuter fra primærpraksis og fysioterapeuter fra Rygcenteret på Skive Sygehus. Arbejdsgruppen afholdt en række workshops, og aftalte i 2002 en fælles standard for undersøgelsesprocedure. Sideløbende blev der i det tidligere Århus Amt af praksiskonsulenterne Inger Qvist og Kirsten Williams udarbejdet en Forløbsbeskrivelse for lænderygpatienter med en generel anbefaling / vejledning til fysioterapeuter, der arbejder med lænderygpatienter. Denne kan downloades på www. Sundhed.dk Region Midtjylland, under Mest for fagfolk. Forskningsmæssig bagrund: I perioden fik arbejdsgruppen i Viborg Amt kontakt til en New Zealandsk /amerikansk/dansk forskergruppe, der forskede i klinisk fysioterapeutisk udredningsprocedure. Forskningen har fokus på reliabiliteten af undersøgelsesproceduren og validiteten af undersøgelsesfund og klassifikation med en lægelig højteknologisk undersøgelsesform sammenlignet med undersøgelsesfund og klassifikationen af en fysioterapeutisk lavteknologisk klinisk undersøgelsesform. Resultaterne af denne undersøgelsesform er beskrevet i Phd. studiet af fysioterapeut Mark Laslett: Diagnostic accuracy a of the clinical examination compared to available reference standards i Low Back Pain. Lindkobing University Samt i fysioterapeut Tom Pedersens Phd-studie: Non-specific Low Back Pain, classification and treatment. Lund University Inspiration fra denne og anden forskning (se venligst litteraturliste), samt undervisning af de New Zealandske fysioterapeuter førte til opstilling af en evidensbaseret fysioterapeutisk undersøgelsesmodel, beskrevet i Procedurebog Udvidet Rygudredning, Viborg Amt og senere i revideret form i Procedurebog Udvidet Rygudredning Region Midtjylland. 3

4 Procedurebogen kan downloades på www. Sundhed.dk Region Midtjylland, under Mest for fagfolk. Indhold Udvidet Rygundersøgelse: Selvrapporterede måleredskaber: NRS skala (Numeric Rating Scale) og smertetegning mhp vurdering af smerteniveau og udbredelse af symptomer. Roland Morris spørgeskema mhp. vurdering af lænderygpatientens funktionsniveau. Ørebro Musculoskeletal Pain Screening Questionaire (ØMPSQ) mhp. vurdering af psykoscociale faktorer, såkaldte gule flag. Skemaet er prognostisk ifht langtidssygemelding og nedsat funktionsniveau. (Anvendes første gang i Århus projektet 2006) Udvidet anamnese: Beskrivelse af forløb, funktionsafgrænsning, symptomadfærd ved forskellige aktiviteter, bevægelser og stillinger. Supplerende oplysninger om tidligere forløb,udredning i andet regi, medicinforbrug, generelt helbred, og faktorer der kan antyde tegn på alvorlig patologi, såkaldte røde flag. Klinisk undersøgelse: Neurologisk undersøgelse med vurdering af nerverodtryk med undersøgelse af sensibilitet, muskelkraft og reflekser. Vurdering af holdning, bevægetab samt test der ved gentagne retningsbestemte bevægelser og stillinger enten provokerer eller reducerer lænderygpatientens kendte smerter og symptomer. Specifikke provokationstest af sacroiliacaled. Vurdering af kriterier for stenose og tegn på facetledstilstand. Waddell behavioural signs: mhp. vurdering af om andre forhold end patoanatomiske såkaldte non organiske tegn spiller ind på lænderygtilstanden. (Ifht litteraturhenvisning se venligst vedhæftede referenceliste) Klassifikation af lænderygtilstanden: Diagnostisk triade: Overordnet klassifikation af lænderygtilstanden ifht.: Alvorlig patologi (røde flag), nerverodtryk og non specifik/mekanisk lænderygsmerte Forløb: Vurdering af om tilstanden er akut, subakut, kronisk eller recidiverende. Patoanatomiske kategorier: discogen tilstand, sacroiliacaled tilstand, Facetledstilstand og hofteledstilstand. Kliniske kategorier: Stenoserende tilstand, holdningmæssig tilstand, tilstand med kontrakt dysfungerende væv, muskulært betinget instabilitetstilstand, sygdomsadfærd/ abnorm smerte reaktion, psyko-sociale faktorer, andet. Ikke konkluderbar tilstand Anbefaling af behandlingsplan: Information og vejledning af patienten om tilstand. Anbefaling af fysioterapeutisk behandlingsintervension. Anbefaling af evt. udredning i andet regi. Accept fra patienten ifht. information og handlingsplan Skriftlig afrapportering: Til henvisende praktiserende læge på elektronisk edi-fact standard senest 2 til 14 dage efter modtagelse af patient. 4

5 Kvalitetsudviklingsprojekter i primærsektoren i de tidligere Viborg, Ringkøbing, Vejle og Århus Amter : Viborg Amt: I perioden december 2003 til juni 2004 udredes i Viborg Amt 103 lænderygpatienter. 60 praktiserende læger og 16 praktiserende fysioterapeuter deltager. Projektet opstilles af praksiskonsulent Nils-Bo de Vos Andersen, Viborg Amt. Herefter overgår projektet i perioden august 2005 til oktober 2006 til en forsøgsordning med deltagelse af 34 fysioterapeuter og en bred geografisk udbredning i Viborg Amt. I denne periode udredes 111 lænderygpatienter. Med udgangspunkt i arbejdsformen og inspiration af resultaterne fra Low Back Pain projekt Viborg Amt opstilles i 2006, yderligere 3 kvalitetsudviklings projekter. RingkøbingAmt: Ringkøbing Amt, projektet opstilles af praksiskonsulent Karen Nissen, 70 læger og 20 fysioterapeuter deltager. I perioden august til december 2006 undersøges 214 lænderygpatienter Vejle Amt: I perioden maj til november undersøges 157 lænderygpatienter i Vejle Amt, projektet opstilles af praksiskonsulent Flemming Pedersen. 80 læger og 22 fysioterapeuter deltager. Århus Amt: I perioden november / december 2006 undersøges 53 lænderygpatienter i Århus Amt, med deltagelse af 38 læger og 16 fysioterapeuter, projektet opstilles af praksiskonsulenterne Inger Quist og Kirsten Williams. Projektet i Århus Amt adskiller sig let fra de andre projekter fx indføres brugen af Ørebro Musculoscletan Pain Screening Questionnaire (ØMPSQ) er et prognostisk spørgeskemaer der kan anvendes som en del af screeningen for gule flag (depression, trivselsproblemer på arbejde, manglende tro på bedring mv.). Spørgeskemaet kan bidrage til at forudsige risiko for udvikling af kronicitet og langvarig sygemelding. I de 4 kvalitetsudviklingsprojekter og 1 forsøgsordning udredes i alt 638 lænderygpatienter, 248 praktiserende læger og 93 fysioterapeuter deltager. Sammenlignelighed og opsamling af data: De 4 gennemførte projekter kan direkte sammenlignes idet der er benyttet samme henvisningsprocedure, inklusionskriterier, tidsmæssige krav for afslutning af udredning, undersøgelsesskemaer, og skabelon for afrapportering. Efteruddannelsesmæssigt er der stillet samme faglige krav til de deltagende fysioterapeuter. Deltagelse kræver dels et bestemt udannelsesmæssigt grundniveau og klinisk erfaring, dels at alle har gennemgået samme kursusforløb indenfor klassifikation og diagnostik af lænderygtilstande. Undervisningen forestået af fysioterapeuter fra den Dansk /New Zealandske forskningsgruppe. Inden projektopstart gennemgår alle deltagere en workshop med detaljeret gennemgang af undersøgelsesprocedure. Til opsamling af resultater anvendes i alle projekterne samme subjektive spørgeskema til henholdsvis lægegruppen, patientgruppen. Spørgeskemaerne er udarbejdet i samråd med cand. scient. Esben Riis og godkendt af Audit Projekt Odense. De deltagende fysioterapeuter indsender løbende kopi af undersøgelsesskemaer og afrapportering. I Viborg og Vejle Amter foretages desuden fokusgruppeinterviews af lægegruppen. Sammendrag af resultater fra 4 kvalitetsudviklingsprojekter og 1 forsøgsordning i de tidligere Viborg, Ringkøbing, Vejle og Århus Amter. Projekternes overordnede formål: Implementering af evidensbaseret lænderygundersøgelse i primærsektoren. Udvide praktiserende lægers vurderingsgrundlag af lænderygpatienter tidligt i 5

6 forløbet. Formindske delay/ forsinkelse i patientforløbet så patienten så tidligt som muligt får den relevante behandling/ udredning/ vejledning. Generelt forbedre samarbejdet mellem læger og fysioterapeuter. Herunder præsenteres de væsentligste resultater af de 4 projekter og forsøgsordningen i sammendrag. For mere detaljeret gennemgang kan interesserede downloade den enkelte projektafrapportering på: www. Sundhed.dk Region Midtjylland, under Mest for fagfolk. Det understreges at resultaterne er en opsamling af data fra kvalitetsudviklingsprojekter hvis hovedformål har været at implementere og afprøve en standardiseret udredningsform ved lænderygpatienter i primærsektoren. Resultaterne afspejler en tendens i kvalitetsudviklingsprojekterne og kan derfor ikke sammenlignes med eller fortolkes som forskningsresultater. Subjektiv spørgeskemaundersøgelse praktiserende læger: I hvor høj grad bidrager den fysioterapeutiske udredning til at afklare patientens fortsatte udredningsbehov?: I meget høj eller høj grad 69,5 %, I nogen grad 22,9 %, I ringe grad eller slet ikke 7,5 % I hvor høj grad mener lægerne udredningsrapporten har bidraget til at afklare patientens behandlingsbehov?: I meget høj eller høj grad 79,5 %, I nogen grad 19,7 %, I ringe grad eller slet ikke 5,5 % I hvor høj grad følger lægerne fysioterapeutens anbefaling? Fulgt anbefalingerne fuldt ud 45,6 %, Fulgt anbefalingerne delvist 21,7 %, har ikke fulgt anbefalingerne 3 %, andet 17,4 %, ikke afklaret 12 % Hvor lang tid gik efter henvisning før lægerne modtog den fysioterapeutiske afrapportering? 1 uge eller < 27 %, 2uger eller < 37 %, ca 3 uger 21 %, 3 uger eller > 15 % Konklusion: Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne i sammendrag bekræfter at den grundige afrapportering supplerer lægens egen vurdering ifht afklaring af patientens fortsatte udrednings og behandlingsbehov. Langt størstedelen af de deltagende læger mener udredningsrapporten er anvendelig ifht afklaring af patientens probelem og bruger fysioterapeutens anbefaling. 67,3 % følger fysioterapeutens anbefaling helt eller delvist, kun 3 % af lægerne vælger ikke at følge fysioterapeuternes anbefaling. Det bemærkes at tilfredshedsgraden blandt lægerne i Århus amt ligger generelt lavere end i de øvrige Amter. At afrapporteringen i 64 % af tilfældene er tilsendt lægerne indenfor eller mindre end 14 dage, og 85 % indenfor 3 uger bekræfter samlet, at der er tale om en hurtig udredningsprocedure. Opsamling spørgeskemaer patientgruppen: Hvor tilfredse er patienterne med den information de fik fra fysioterapeuten om deres lænderyglidelse?: Meget eller delvis tilfredse 83,3 % både og 13,5 % delvis eller meget utilfredse 4,2 % I hvor høj grad føler patienterne at de har fået klarhed over hvad deres rygproblemer skyldes og hvad der kan gøres ved dem?: I meget høj eller høj grad 48 % %, I nogen grad 35,5 %, I ringe grad eller slet ikke 16,5 % I hvor høj grad finder patienterne at der er overensstemmelse mellem de oplysninger de får fra lægen og fysioterapeuten? 6

7 Høj grad af eller fortrinsvis overensstemmelse 68,5 %, Både og 15 %, Fortrinsvis modstridende eller høj grad af modstridende oplysninger 5,1 %, Ikke oplyst 11,4 % I hvilken grad vurderer patienterne samarbejdet mellem læge og fysioterapeut som tilfredsstillende eller utilfredsstillende?: Meget eller delvis tilfredse 75,25 % både og 15,25 % delvis eller meget utilfredse 6,75 % ikke svaret 2,75 % Hvor lang tid gik der fra lægen henviste patienten til de rent faktisk blev undersøgt fysioterapeuten?: 1 uge eller < 52 %, 2uger eller < 28 % % Ca. 3 uger 14 % 3 uger eller > 6,5 % Konklusion Tilfredshedsgraden i patientgruppen mht. information og vejledning fra fysioterapeuten i sammendraget af de 4 projekter vurderes som generelt meget høj. Klarhed om ryggeners årsager og muligheder for behandling bør som i ovenstående ligge på et moderat niveau, da det er almindelig anerkendt, at der ikke kan stilles en specifik diagnose for en stor gruppe af lænderygpatienterne. Patienterne vurderer stor overensstemmelse mellem oplysninger fra læge og fysioterapeut, ligesom samarbejdet vurderes positivt. Det bemærkes dog at samarbejdet mellem læge og fysioterapeut vurderes dårligere i Århus Amt end i de øvrige Amter. At 80 % af patienterne er udredt indenfor 14 dage eller <, og 94 % indenfor 3 uger bekræfter samlet at der er tale om en hurtig udredningsprocedure. Opsamling screening, forekomst og klassifikation: Screening med diagnostisk triade: For 638 patienter angives en forekomst af: Mulig alvorlig specifik patologi til: 1,9 %, nerverodtryk til: 9,1 %, og forekomsten af simpel/ mekanisk lænderygsmerte til: 89 %. Resultatet ligger meget tæt op ad den internationalt angivne prævalens for mulig alvorlig patologi på < 2 %, nerverodtryk på 5 % 10 % og simple lænderygproblemer på >90 %. Konkluderende viser sammenstillingen af resultaterne fra de 5 projekter en ensartet evne blandt de 92 deltagende fysioterapeuter til vurdering af overordnet diagnostik. Forløbsmæssig kategorisering: Henvist ud fra opstillede inklusionskriterier fordeler de 638 lænderygpatienter sig med: 3,1 % akutte, 30 % subakutte og 66 % kronisk / tilbagevendende. Den meget lave forekomst af akutte henvisninger tolkes som udtryk for en korrekt fulgt henvisningsprocedure. Den forholdsvis store overvægt af henvisninger i kategorien kronisk/tilbagevendende kan muligvis tolkes som et udtryk for at der ikke er et sufficient tilbud til denne gruppe i sundhedssystemet. Funktionsniveau målt med Roland-Morris Questionaire: Gennemsnitlig for de 638 lænderygpatienter ses en forekomst på: 8 % svt. ingen eller let nedsat funktionsniveau, 31 % let til moderat nedsat funktionsniveau, 42 % moderat til svært nedsat funktionsniveau og 19 % svært nedsat funktionsniveau. Konkluderende viser sammenstillingen af resultaterne fra de 5 projekter at gruppen af lænderygpatienter er besværet af tilstanden, hos > 90 % af de henviste lænderygpatienter registreres et nedsat funktionsniveau, af denne gruppe har 61 % et moderat til svært nedsat funktionsniveau. Forekomst simpel / mekanisk lænderygsmerte ud fra fysioterapeutisk klassifikationsmodel: Forekomsten af mekanisk lænderygsmerte på 89 % fordeler sig som: 7

8 Discogen tilstand 48,8 %, Sacroiliacaleds tilstand 5,2 %, Facetleds tilstand 2,5 %, Stenoserende tilstand 1,9 %, andet 19,7 %, Ikke konkluderbar 17,3 %, Sygdomsadfærd / kronisk smertesyndrom 4,5 %. Opsamling behandlingsplan: Fysioterapeutens anbefaling til lægen om behandlingsplan: Information 90 %, Mekanisk Diagnose Terapi 63,6 %, Hjemmeøvelser 54 %, Mobilisering/Manipulation 31,2 %, Intensiv rygtræning/rygskole 55,8 % Langvarigt vejledningsforløb 26 %, Bløddelsmobilisering 12,6 %, Henvises til andet regi 8,8 %, Fysioterapi ikke indikeret 4,6 %. Konklusion: Der ses høj grad af overensstemmelse mellem MTV rapportens anbefalinger til behandlingstiltag og de tiltag fysioterapeuterne anbefaler. Resultater fokusgruppeinterview - praktiserende læger Viborg og Vejle Amter I både Viborg og Vejle Amt afholdes opfølgende fokusgruppeinterview med praktiserende læger fra Amterne, der har henvist til projekterne. Lægerne er tilfældigt udvalgt blandt læger der har returneret spørgeskemaet i forbindelse med henvisning til projektet. Emnet var erfaringer omkring rygprojektet: Udvidet lænderygundersøgelse. Dette ud fra en interviewguide der indeholdt spørgsmål med henblik på afdækning af: : Forhold der hæmmer/fremmer brugen af tilbuddet: Udredningsrapporten, hvilke oplysninger er væsentlige og brugbare? Hvilke test og oplysninger kan udredningsrapporten generelt bidrage med? Har udredningsrapporten været til rådighed på det rigtige tidspunkt? Udredningsrapporten som dialogværktøj med patienten og andre behandlere? Hvilken betydning har det udvidede rygsamarbejde haft for lægens virke? Har projektet haft betydning for patientens forløb?: Projektets betydning for samarbejdet mellem læge og fysioterapeut generelt? Hvilke anbefalinger kan gives til det fortsatte samarbejde om rygudredning og beh.? Kan nogle af erfaringerne bruges på andre samarbejdsområder? Hvad er lykkedes godt og mindre godt? Opsummering af gruppeinterview det tidligere Viborg Amt: De interviewede praktiserende læger giver udtryk for at ordningen medfører: Hurtig udredning af lænderygpatienterne Høj grad af afklaring for patienterne Bedre samarbejde mellem læge og fysioterapeut Kvaliteten i orden Nemmere at være tovholder Epikriserne har stor anvendelighed Mangler fælles sprog Skepsis omkring klassifikationensmodellen Anbefaler fortsættelse af ordningen. Opsummering af gruppeinterview det tidligere Vejle Amt: De interviewede praktiserende læger giver udtryk for at ordningen medfører: Den rigtige målgruppe 8

9 Man fandt fysioterapeutens undersøgelse af høj kvalitet, supplerede lægens egen undersøgelse Matchede Rygcenterets tilbud Patientens egenbetaling oplevedes ikke som værende et problem Hurtig afklaring og ekspedition Godt med elektroniske epikriser, relevante informationer, fremme til tiden Epikriser et godt dialogværktøj, især når de indeholdt arbejdsmæssige overvejelser Nemme henvisningsprocedurer God ide med lamineret ark til lægen med alle væsentlige oplysninger Kun få uheldige patientforløb Terminologien oplevedes ikke som et problem Informationsbarriere i forhold til læger, idet kun 1/3 har benyttet sig af ordningen, og mange har sandsynligvis ikke har haft kendskab til denne på trods af den udsendte information Kommunikationsbarrierer i forhold til information af patienten om projektets formål. Især vigtigt, når det drejede sig om nydanskere Som forslag til andre fremtidige indsatsområder var der bred enighed om, at konceptet kunne afprøves på nakke/skulder/arm-regionen Generel opsamling på konklusion af spørgeskemaundersøgelse og erfaringsudveksling opsamlet hos deltagende fysioterapeuter i de tidligere Viborg, Vejle og Ringkøbing Amter: Generelt har fysioterapeuterne i de 4 amtslige projekter haft stor personlig og faglig tilfredsstillelse ved at deltage i projektet, idet de føler at selve arbejdsformen har udviklet dem med hensyn til systematik, overblik, struktur og præcision vedrørende diagnostik. Desuden finder de den øgede brug af måleredskaber positiv. Alle fysioterapeuter finder anvendeligheden af undersøgelsesskemaerne enten god eller meget god, ligesom alle er enige i, at udredningsrapporten til lægen indeholder præcis de oplysninger, som denne har brug for til sin videre vurdering af patienten. Af positive effekter i samarbejdet med lægerne har de fleste oplevet en forbedret dialog og kommunikation. Derudover har mange fysioterapeuter oplevet, at lægernes respekt for og kendskab til fysioterapeuternes faglige standard er blevet øget og at samarbejdet generelt er blevet bedre, især i de byer hvor der ikke tidligere har været så tætte samarbejdsrelationer. Fysioterapeuterne er bevidste om de undersøgelsesmomenter, der har svagest evidens og ønsker i fremtiden tæt ajourføring med hensyn til ny viden og forskning på området. Alle finder, at det skriftlige arbejde i projektet og epikriseskrivningen i særdeleshed tager forholdsmæssig lang tid og burde honoreres særskilt. Dog falder det samlede tidsforbrug vedrørende undersøgelse og rapportskrivning i gennemsnit med ca. 1 time i løbet af projektperioden. Alle er interesserede i en fortsættelse af ordningen og foreslår nakke/skulde/arm-regionen som et andet fremtidigt indsatsområde. Videreførelse af ordningen om Udvidet rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland: 9

10 Forretningsudvalget Region Midt beslutter i marts 2007 at Udvidet rygudredning fortsættes i et fælles design i Region Midtjylland i 2 årig forsøgsordning fra april 2007 til april Det fordres at forsøgsordningen indebærer en geografisk udbredelse af ordningen i den nye Region Midt, dette med en udvidelse til 125 fysioterapeuter, mod tidligere 66 fysioterapeuter. Samt at der fortsat kvalitetsvurderes og stilles særlige inklusionskrav og efteruddannelseskrav til de deltagende fysioterapeuter. Desuden anbefales det at der skal foretages en videnskabelig evaluering af forsøgsordningen. Det forudsættes at udredningen forløber over max. 3 konsultationer, med et samlet tidsforbrug svarende til ca. 2½ time. Honoreringen i ordningen svarer til 2 x første konsultationshonorar samt et epikrisehonorar på 200 kr. per patientforløb. Region Midtjylland financierer delvist efteruddannelsen af de fysioterapeuter, der skal inddrages i ordningen med et max. beløb per fysioterapeut på 1000 kr. Uddannelsen forløber i oktober 2007, som noget nyt inddrages undervisning i den motiverende patientsamtale. Det fordres at der fortsat holdes fokus på det forbedrede samarbejde mellem læger og fysioterapeuter, herunder gerne en mere formaliseret henvisningsprocedure med henblik på at fastholde brugen af arbejdsformen. Udredningsrapporten til egen læge skal fremover kun sker gennem de eksisterende elektroniske kanaler, så oplysningerne kan indgå i lægens daglige rutine, samt at der fortsat arbejdes på at videreudvikle en fælles hensigtsmæssig redaktionel standard. Inklusionskriterier og henvisningsprocedure fra projekterne fastholdes. Forsøgsordningen har som overordnet formål: Implementering af en evidensbaseret undersøgelsesstandard for udredning af patienter med uspecifikke lænderygsymptomer i praksissektoren, varetaget af specialuddannede fysioterapeuter i Region Midt. Klassificere og identificere lænderygtilstande med henblik på opstilling af relevant handlingsplan. Optimering af samarbejdsrelation, henvisningsforhold og valg af videre intervention omkring patienter med uspecifikke lænderygsymptomer mellem almén praktiserende læger og praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland Delmål: At identificere faktorer der kan medføre, at patienter med subakutte rygproblemer udvikler en kronisk tilstand. At iværksætte tiltag der kan modvirke, at patienter med subakutte rygproblemer udvikler en kronisk tilstand. At iværksætte tiltag der kan afhjælpe patienter med kroniske rygproblemer. Fastholdelse af patientens eventuelle arbejdsmarkedstilknytning og funktionsniveau. At give patienter i målgruppen en udvidet individuel afklaring og forståelse for egen situation for derigennem at udnytte patientens potentiale til at varetage selvaktivering og egen indsats. At kortlægge og foreslå/forestå relevant behandling og dermed optimere, at rygpatienter har udnyttet alle ressourcer i praksissektoren før evt. viderehenvisning til speciallæge og/eller sygehus. At give henvisende læge et vurderingsgrundlag indenfor 14 dage fra modtagelse af henvisningen med henblik på evt. videre udredning og behandling af patienten. For øjeblikket pågår en 3 faset evaluering af Forsøgsordning om Udvidet Rygudredning hos praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland. 1. Præsentation af sammendrag af resultaterne fra de amtslige projekter. 10

11 2. Opstilling af indsamlede data fra Forsøgsordningen , inkluderende ca 1000 lænderygpatienter. 3. Fokusgruppeinterview af praktiserende læger der har henvist patienter til ordningen, samt hospitalslæger fra Rheumatologisk Afdeling. Evalueringen forventes at foreligge juni Herefter skal der tages stilling til: Permanentgørelse af ordningen, en evt fornyet forsøgsordning eller nedlukning af ordningen. Forsøgsordningen er af Forretningsudvalget region Midtjylland pr midlertidigt forlænget frem til juni 2008 bevilges fra Samarbejdsudvalget på Fysioterapiområdet Region Midt, ud fra indstilling fra Kvalitetsudvalget på Fysioterapiområdet, økonomiske midler til opstilling af kvalitetsdatabase mhp registrering af data fra Forsøgsordningen. I databasen (FysDB) afprøves IT baseret journalføring ud fra anvendte undersøgelsesskema samt en standardiseret epikrise-udarbejdelse i MED-COM standard. Kvalitetsdatabasen er afprøvet på 15 deltagere i Forsøgsordningen og sættes i drift i perioden april juni Opsamling af resultater og evaluering af Forsøgsordning om Udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i region Midtjylland er under fortsat udarbejdelse. Arbejdsgruppens anbefalinger til Fagligt Udvalg Arbejdsgruppen anbefaler, at Fagligt Udvalg tilser, at følgende fremadrettet indarbejdes i databasen: Prædiktion af forbrug af behandling på baggrund af klassifikation (undersøge hvor mange behandlinger patienterne har fået i forbindelse med udvidet lænderygundersøgelse) Follow-ups indbygges i databasen (FysDB) Sammenligningsstudier skal være mulige fremadrettet Registrering af andre sundhedsydelser, medicinforbrug, lægekonsultationer mv. Arbejdsgruppen anbefaler, at Fagligt Udvalg tager stilling til om arbejdsgruppen skal arbejde videre med følgende: Indtastede registreringsskemaer i FysDB analyseres med henblik på sammenhæng mellem klassifikation og forbrug af fysioterapi-ydelser. Dette vil kræve at FysDB udbygges med mulighed for at indtaste 1. Forbrug af fysioterapiydelser (behandlinger) og 2. At data kan krydses (klassifikationer og forbrug af ydelser). 11

PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse

PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse PROTOKOL Low Back Pain- forsøgsordning Vejle Amt Udvidet lænderygundersøgelse -et kvalitetsudviklingsprojekt hos de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Amt august 2006 Udarbejdet af Fysioterapeut, Morten

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Evaluering af Udvidet fysioterapeutisk rygudredning i Region Midtjylland

Evaluering af Udvidet fysioterapeutisk rygudredning i Region Midtjylland Evaluering af Udvidet fysioterapeutisk rygudredning i Region Midtjylland Evalueringen er udarbejdet af: MarselisborgCentret Folkesundhed og kvalitetsudvikling (CFK) Region Midtjylland Seniorforsker, fysioterapeut,

Læs mere

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE KLASSIFIKATION & ULRUS SYSTEM Mekanisk Diagnostik & Terapi Behandlingsrettet klassifikation Muskulær kontrol Strukturbaseret klassifikation TÆNKT TIL

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt NIP-Fysioterapi Lænderygbesvær Dokumentalistrapport September 2011 Version 1.3 2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere