De tillidsfulde unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De tillidsfulde unge"

Transkript

1 De tillidsfulde unge Tilliden til samfundsinstitutioner i et generationsperspektiv Paper til præsentation i workshop 3: Ungdomskultur og politisk kultur NOPSA konference Aalborg den august 2002 Klaus Levinsen Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M, Danmark 1

2 Abstract I dette paper 1 undersøges udviklingen i de unges tillid til udvalgte samfundsinstitutioner ud fra et generationsperspektiv. Udgangspunktet for analyserne er aktuelle individualiseringsteoretiske forventninger om at de unge i dag generelt er mindre tillidsfulde i forhold til samfundsinstitutioner som folketinget, det offentlige, fagforeningerne og forsvaret. De empiriske analyser er foretaget på grundlag af surveydata fra de danske værdiundersøgelser gennemført i 1981, 1990 og Introduktion: Individualisering og tillid til samfundsinstitutioner I en række fremtrædende beskrivelser af de moderne samfunds individualiseringstendenser indgår spørgsmålet om borgernes tillid til samfundsinstitutionerne som en centralt anliggende. Foruden de strukturelle forandringer som fremhæves i forbindelse med individualiseringen (Beck 1983), må forandringerne i borgernes opfattelser af og holdninger til det politiske systems institutioner (i bred forstand), siges at være blandt de individualiseringsteoretiske kendetegn. Individualiseringen forbindes nærmest pr. definition med en aftagende tillid til institutioner. 2 I den politiske sfære markeres dette bl.a. ved en faldende støtte til traditionelle autoriteter og ved en stigende anti-institutionel indstilling i befolkningen, fordi institutionernes sociale og samfundsmæssige reguleringsmekanismer antages at være i konflikt med et stigende krav om personlig autonomi (Halman 1996:197). 3 Den svækkede tillid til samfundsinstitutionerne forklares hos Inglehart med den øgede kognitive mobilisering i moderniserede samfund, hvor der hersker politisk stabilitet og økonomisk vækst. 1 Dette paper en lettere bearbejdet version af kapitel 10 i min Ph.D.-afhandling Unges politiske værdier - i et generationsperspektiv, der er indleveret til bedømmelse d. 15. maj Individualization refers to the social and historical process in which values, beliefs, attitudes, and behaviour are increasingly based on personal choice and are less dependent on tradition and social institutions. (Ester, Halman, de Moor 1994) 3 In the political sphere individualization delineates a decline of traditional authority and a growing anti-institutional mood. The guidelines provided by these institutions are confliction with ideas of personal autonomy (Halman 1996:197). 2

3 Den veletablerede tese er at den generelle stigning i befolkningens informations- og uddannelsesniveau, virker befordrende for et kritisk samfundsengagement og en øget skepsis overfor autoriteter (Inglehart 1977, 1997, 1998; Norris 1998). Denne udvikling forstærkes yderligere gennem en fortløbende generationsudskiftning, således at de tilkomne nye generationer af unge borgere viser sig at være stadig mere kritiske over for de etablerede samfundsinstitutioner. I en række aktuelle teoretiske ungdomssociologiske bidrag fremhæves det netop at der især blandt de unge findes en øget skepsis over for traditionelle autoriteter og institutioner (Beck & Beck-Gernsheim 1994; Beck & Schop (hrsg. 1997); Beck 1998). Denne udvikling begrundes dels i konstateringen af at de unge i stigende omfang værdsætter personlig autonomi og frihed, dels i karakteristikken af de unge som refleksive borgere der kan (og forventes at) vælge selv. Ud fra et socio-historisk perspektiv, er en del af forklaringen at de seneste 50 år har været kendetegnet ved en gennemgribende institutionalisering af samfundslivet som både er rammesættende for de unges livsforløb og udvikling, og samtidig tilbyder sig i form af velorganiserede pasnings- og fritidsaktiviteter, skole- og uddannelsesforløb, arbejdslivs- og karriereforløb. På sin vis kan det - teoretisk set - forekomme paradoksalt at institutionaliseringen på den måde befordrer forventningen om en øget grad af skepsis overfor samfundsinstitutionerne. Man kan således spørge, om den individualisering som ses i relation til de unges politiske holdninger, nødvendigvis afspejles i de unges tillid til samfundsinstitutionerne? Selvom der ikke foreligger ikke noget entydigt teoretisk alternativ som relaterer de unges tillidsniveau til en livscyklusforklaring, kan der dog henvises til de funktionalistiske politisk socialiseringsteorier som betragtede børn i alderen 7-14 år som meget loyale og autoritetsorienterede. 4 Først senere i ungdomsårene, hvor evnen til at generalisere og relativere autoriteters og institutionernes betydning kan man forvente en mere kritisk indstilling. Ved overgangen til voksenalderen forventes det ud fra et funktionalistisk perspektiv at der sker en tilpasning til det herskende politiske systems grundlæggende normer og værdier. I denne proces spiller samfundets centrale politiske og religiøse institutioner en afgørende rolle som socialiseringsinstanser. 5 4 Easton m.fl. fokuserede i deres undersøgelser på børns opfattelser af traditionelle autoritetsinstitutioner som: præsidentembedet, politiet og domstolene. Barnets opfattelse af autoriteter som f.eks. præsidenten er betinget af en transfer fra erfaringerne i familielivet (Easton & Hess 1963; Easton & Dennis 1969). 5 De centrale repræsentanter for denne opfattelse findes i den funktionalistiske sociologiske tradition fra Durkheim til Parsons, og videreføres i politologien af bl.a. Easton. 3

4 Livscyklusperspektivet er fortsat relevant, men de teoretisk motiverede forventninger vil overvejende knytte sig til generationsperspektivet, fordi dette i højere grad inddrager betydningen af socio-historiske og kulturelt betingede forandringer. Et centralt udviklingstræk de seneste 20 år har som nævnt været den gennemgribende institutionalisering af børn og unges hverdagsliv. De unge årige repræsenterer således den første generation hvor flertallet har påbegyndt deres institutionstilværelse fra deres 3-4 leveår. Samtidig har den politiske udvikling i Danmark siden 80 erne båret præg af en generel højredrejning samt en forstærket betoning markedsorientering og liberalisering af en række offentlige velfærdsydelser. I den politiske opinion har disse tendenser især været tydelige i den yngste del af befolkningen, og specielt blandt mændene (Andersen et al. 1993; Christensen 1994). 2. Tillidsbegrebet og målingen af tillid At have tillid til nogen, handler grundlæggende om at man som person ikke finder grund til at betvivle et andet menneskes egenskaber eller hensigter. Tillid er i denne egenskab, set ud fra både psykologiske og sociologiske perspektiver, en forudsætning for social sameksistens, fordi den er med til at reducere kompleksitet og usikkerhed (Luhmann 1999). Tillid betyder at vi tør at overlade vigtige opgaver, beslutninger til andre personer eller instanser som vi tror på. I den forstand kan en tillidsrelation betragtes som en psykisk og social aflastning. Mistilliden, derimod, handler om frygten for at andres svigt og manglende evne eller vilje til at varetage det vi anser for væsentlige opgaver. I den systemfunktionalistiske politologiske litteratur anses tilliden til de politiske institutioner således også som et nødvendigt input for det politiske systems overlevelses- og funktionsevne (Easton 1953, Almond & Verba). Normativt, har der inden for denne tradition tidligere været en tendens til at betragte svækkelsen i borgernes tillid til institutionerne som krisetegn i det politiske system, mens man i dag i højere grad betragter borgernes skepsis og kritik som en generelt moderniseringskendetegn i vestlige demokratier (Kaase 1988; Döring 1990). Tilliden til samfundsinstitutioner er blevet betragtet som en middle-range -indikator, placeret mellem tillid til bestemte sociale og politiske aktører og tillid til en styreforms overordnede politiske principper (Niemi, Muller, and Smith 1989:93; Listhaug & Wiberg 1995). Ud fra disse forskellige tillidsbegreber kan man forestille sig forskellige niveauer og kombinationer af tillidsfor- 4

5 hold. Eksempelvis vil det næppe i dansk sammenhæng være kontroversielt at forestille sig at personer der harstor tillid til det politiske system, samtidig kan have lav tillid til konkrete politikere. I værdiundersøgelsen indgår tillidsspørgsmålet i relation til en række forskellige samfundsinstitutioner. De institutioner som nævnes i surveyundersøgelserne fra er: retsvæsenet, politiet, folketinget, det offentlige, forsvaret, skolevæsnet, dagspressen, fagforeningerne og folkekirken. 6 I det følgende gives der indledende et overblik over udviklingen i danskernes tillid til de forskellige samfundsinstitutioner. Dernæst følger en analyse af de forskellige baggrundsvariables indflydelse på udviklingen i tilliden til folketinget, det offentlige, fagforeningerne og forsvaret. Det centrale spørgsmål vil her være, om de unge er blevet mere eller mindre tillidsfulde i forhold til de nævnte institutioner. Til sidst undersøges betydningen af venstre-højre-orientering, individualisme og postmaterialisme for tilliden til de nævnte institutioner. 3. Danskernes tillid til forskellige samfundsinstitutioner I analyserne af de internationale data fra European Values Survey har Listhaug & Wiberg (1995) vist at der ikke kunne spores nogen generel udvikling, hverken i retningen af faldende eller stigende tillid til samfundsinstitutioner i forskellige europæiske lande. De danske data viste også et forholdsvist statisk billede, dog med undtagelse af tilliden til uddannelsessystemet som var steget markant, og tilliden til fagforeningerne som var faldet lidt. Analyser som inkluderer data fra værdiundersøgelsen i 1999-undersøgelsen viser at danskernes tillid til de forskellige samfundsinstitutioner er steget lidt de følgende ti år. 7 De institutioner som nyder størst tillid i befolkningen er politiet, skolevæsnet og retsvæsnet. Andelen af personer som svarer at de har meget stor eller ret stor tillid, er i undersøgelsesperioden steget især for folkekirkens og for forsvarets vedkommende. 6 Spørgsmålet har følgende ordlyd: Hvor stor tillid har De til hver af disse institutioner har De meget stor tillid (1), ret stor tillid (2), ikke særlig stor tillid (3) eller slet ingen tillid (4)? I undersøgelserne fra , er desuden tilføjet følgende institutioner: det sociale sikringssystem, EU og NATO. 7 Disse resultater er tidligere præsenteret i Levinsen 2002 in: Gundelach (red.)

6 Tabel 1. Tillid til samfundsinstitutioner: Andel meget stor tillid + ret stor tillid i pct. Interviewår Folkekirken ** Forsvaret 41 46* 61** Skolevæsnet 65 81* 75 Dagspressen Fagforeningerne 51 46* 49 Politiet 86 89* 91 Folketinget ** Det offentlige Retsvæsnet Det sociale sikringssystem EU ** Nato ** Kilde: De danske værdiundersøgelser Noter: * Signifikante ændringer : 0.05-niveau (t-test). ** Signifikante ændringer : 0.05-niveau (t-test). En undersøgelse som denne, hvor det er hensigten at give et billede af udviklingstendenserne over de seneste 20 år, men hvor der kun indgår tre undersøgelsestidspunkter, er selvsagt meget følsom over for tids- og situationsafhængige begivenheder. Specielt svarene på tillidsspørgsmål i relation til det politiske system kan påvirkes af enkeltbegivenheder som f.eks. politiske skandaler (Listhaug 1995). Blandt de særlig følsomme variable i den henseende bør nævnes tilliden til Folketinget, som risikerer at blive associeret med den siddende regering. 8 Det overordnede billede af udviklingen i danskernes tillid til forskellige samfundsinstitutioner giver ikke indtryk af at der hersker en stigende skepsis eller mistillid blandt danskerne tværtimod. Tidligere undersøgelser af de samme tillidsvariable i de europæiske EVS-data, har ved hjælp af faktoranalyser søgt at eftervise eksistensen af to forskellige tillidsdimensioner i forhold til institutionerne: En konservativ autoritetsorienteret, der omfatter forsvaret, politiet og kirken, og en liberal 8 Dette var uheldigvis også tilfældet i forbindelse med oversættelsen af spørgeskemaet til dansk i Tillid til Folketinget indgår derfor ikke som variabel i undersøgelsen fra 1981, fordi Observa ved en fejl oversatte Parlament til regeringen (Gundelach & Riis 1992). Denne fejl har jeg i øvrigt ikke være opmærksom på i forbindelse med en tidligere præsentation af resultaterne i tabel 1 (Levinsen 2002). 6

7 demokratisk orienteret tillid, der omfatter parlamentet, det offentlige, uddannelsessystemet, dagspressen og retsvæsnet (Listhaug 1984, 1995; Halman & Vloet 1994). En lignende analyse af den danske værdiundersøgelses data giver også to faktorer, hvor forsvaret, folkekirken og til dels politiet indgår på den ene faktor og de øvrige på den anden. 9 Faktoranalysen viser imidlertid ikke nogen klar dimensionering, idet flere af institutionerne har høje faktorladningsværdier på begge dimensioner. En skalavalideringsanalyse af variablerne i de to dimensioner giver heller ikke tilstrækkeligt høje værdier. 10 I de følgende undersøgelser har jeg derfor valgt at analysere udvalgte tillidsitems hver for sig. De institutioner som er valgt er henholdsvis: Folketinget, det offentlige, fagforeningerne og forsvaret. Tilliden til Folketinget Korrelationsanalyserne viser at befolkningens tillid til Folketinget er steget lidt i perioden (SDUWLHO -0,16; p = 0,000). I 1990 er en meget lille variation på de undersøgte baggrundsvariable: Funktionærer har generelt lidt mere tillid end arbejdere. Den negative sammenhæng mellem uddannelse og tillid i 1999, betyder at de højtuddannede har den største andel af personer med høj tillid. Desuden har kvinderne i 1999 generelt lidt mindre tillid til folketinget end mændene. Tabel 2. Tillid til folketinget sammenhæng med baggrundsvariable i DUWLHOOH-korrelationer p p Stilling Uddannelse n.s Region n.s. n.s. Alder n.s Køn n.s Kilde: De danske værdiundersøgelser Note: Signifikante: p<0.05. Ikke signifikante (n.s.) er ekskluderet. 9 Resultatet fra faktoranalysen kan ses i bilag. 10 En reliabilitetstest af variablerne der måler tilliden til folkekirken, forsvaret og politiet er Alphaværdierne for 1981: 0.598; 1990: 0.534; 1999: For skolevæsnet, retssystemet, det offentlige, dagspressen og fagforeningerne er Alpha-værdierne i 1981: 0.652; 1990: 0.581; 1999:

8 Aldersvariablen har ingen selvstændig indflydelse på tilliden til folketinget i Men i 1999 ses en svag negativ sammenhæng, hvilket betyder at de ældste kohorter har en lidt større andel af personer med høj tillid til Folketinget. Nedenstående kohortetabel viser at der har været en signifikant stigning af andelen af personer med høj tillid blandt de ældre kohorter ( og ). For de yngre kohorter født efter 1955 har det generelle tillidsniveau dog været stabilt. Som det fremgår af tabel 3 så er der ikke meget der tyder på at der er tale om en livsforløbsforklaring i relation til de yngste kohorter. Tabel 3. Tillid til Folketinget: Andel personer med stor + ret stor tillid. Pct. Fødselskohorter Født Født Født Født Født * Født (47) Født (35) (53)* Født (53) Alle 42 49* N Kilde: De danske værdiundersøgelser Noter: ( )=50<n<100. * Signifikant ændring : 0.05 niveau (t-test). Ser vi på kohorterne der er født før 1955, viser tabellen dog at personer i gruppen over 36 år har haft en stigende tillid. Procentfordelingerne tyder således på en kombination af en generations- og en periodeforklaring. Ud fra et generationsperspektiv bemærkes først og fremmest at personer født mellem og har den laveste andel med stor og ret stor tillid i begge undersøgelsesårene. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt at den yngste kohorte i 1999 har et ret højt tillidsniveau (56 pct. med meget stor eller ret stor tillid). 11 I denne kohorte er det især blandt de højtuddannede unge at andelen af personer med høj tillid er blevet større, mens den for de lavtuddannde 11 Parvise sammenligninger af samtlige kohorter (ANOVA) viser at der er kun er signifikante forskelle mellem den yngste kohorte og kohorten født

9 ikke har ændret sig siden Det betyder dermed at uddannelseseffekten tilsyneladende har den modsatte virkning end antaget i Ingleharts teori om kognitiv mobilisering. En uddybende analyse af sammenhængen mellem uddannelse og tillid til folketinget i 1999 viser at de stærkeste sammenhænge findes i kohorterne , mens der ikke er nogen signifikant sammenhæng i kohorten Tabel 4. Sammenhængen mellem tillid til folketinget og uddannelse på fødselskohorter i korrelationer (bivariate). Fødselskohorter p N Født Født Født * Født Født * Født Kilde: Den danske værdiundersøgelse Note: *Signifikante ved 0.05-niveau. Yderligere skal det bemærkes at forskellene på mænd og kvinders tillid til Folketinget i 1999 også gør sig gældende hos de unge, men med omvendt fortegn. De unge kvinder var i 1999 generelt lidt mere tillidsfulde end mændene. For de årige var andelen af personer med meget eller ret stor tillid 50 pct. for mændene og 56 pct. for kvinderne. Tilliden til det offentlige Kategorien det offentlige repræsenterer ikke kun en enkelt institution men derimod en lang række forskellige institutioner hvoraf flere også er nævnt i forbindelse med de andre tillidsspørgsmål. Specielt i en dansk velfærdsstatskontekst må det derfor forventes at denne brede betegnelse kan give anledning til forskellige associationer. 12 Tilliden til det offentlige har i undersøgelsen stærke sam- 12 Den begrebslige modsætning til det offentlige er det private, og i daglig tale (ofte underforstået) det private erhvervsliv. Blandt spørgsmålene i den seneste danske værdiundersøgelse indgår der kun få private institutioner (dagspressen og til dels fagforeningerne). 9

10 menhænge med tilliden til flere af de øvrige institutioner, hvilket betyder at det er rimeligt at opfatte det offentlige som en forholdsvis bred kategori. 13 Analysen af udviklingen i tilliden til det offentlige viser at der er en lille stigning i perioden (SDUWLHO -0,09, p = 0,002). I 1981 er der negative partielle sammenhænge med uddannelse, region, alder og køn. Det betyder at der blandt de højtuddannede er en lidt højere andel af personer med stor og ret stor tillid. Aldersmæssigt set er der lidt større tillid til det offentlige blandt de ældre, men det er værd at bemærke, at tilliden til det offentlige er steget markant for de unge. Fordelt på køn ses det at kvindernes tillid til det offentlige er lidt større end mændenes. Korrelationsanalyserne viser at der er tale om meget små variationer i alle undersøgelsesårene. I 1999 er det kun skoleuddannelse som har indflydelse på tilliden til det offentlige. Tabel 5. Tillid til det offentlige sammenhæng med baggrundsvariable i Partielle -korrelationer p p p Stilling n.s n.s. Uddannelse n.s Region n.s. n.s. Alder n.s. Køn n.s. n.s. Kilde: De danske værdiundersøgelser Noter: Signifikant: p<0.05. Ikke signifikante (n.s.) er ekskluderet. I kohortetabellen ses det at personer over 54 år i hvert af de tre undersøgelsesår generelt har en højere grad af tillid til det offentlige end de yngre. 14 Dette tyder på en svag livscyklusforklaring. Den nytilkomne yngste kohorte i 1999 bryder dog dette billede, ved at have en meget stor andel af personer med meget stor eller ret stor tillid. Parvise sammenligninger med de øvrige kohorter viser at de yngste i 1999 adskiller sig fra kohorterne af personer der er født i , og 13 De stærkeste korrelationer mellem tilliden til det offentlige og andre institutioner findes i 1999 ved: Det sociale sikringssystep S )RONHtLQJHW S 6NROHYæsnet ( S 5HWVV\VWHPHW S RJ 3ROLWLHW S 14 Dette er dog med forbehold for kohorten i 1999, hvilket kan skyldes det lave antal observationer i denne gruppe. 10

11 Ud fra et generationsperspektiv udgør de kohorter som tilhører den tidligere omtalte velfærdsgeneration ( og ) de mindst tillidsfulde i befolkningen i Tabel 6. Tillid til det offentlige: Andel personer med stor+ret stor tillid. Pct. Fødselskohorter * (46) (50) (58) (49) (66)* Alle N Kilde: De danske værdiundersøgelser Noter: ( ) = 50<n<100 * Signifikant ændring : 0.05 niveau (t-test). ** Signifikant ændring : 0.05 niveau (t-test). Tilliden til fagforeningerne I lyset af, at en stadig større andel af de unge tilslutter sig individualistiske holdninger (Levinsen 2002b), må det forventes at de unges tillid til fagforeningerne er faldende. Som det erindres var andelen af unge som gik ind for løndifferentiering steget betragteligt. Resultater fra andre undersøgelser, heriblandt APL-projektet, har vist at den traditionelle arbejdersolidaritet udfordres af en øget individualistisk orientering blandt fagforeningsmedlemmer organiseret i fagforeninger under LO (Bild et al. 1993; Madsen 1997). Venturelli Christensen der tidligere har analyseret udviklingen i tilliden til fagforeningerne på grundlag af værdiundersøgelsens data, hæfter sig ved at tilliden til fagforeningerne er faldet, selvom andelen af danskere der er medlemmer af en fagforening er steget i samme periode: Den aftagende tillid til fagforeningerne bekræfter de moderne institutioners krise (Christensen 2002:133). 15 De parvise sammenligninger er gennemført ved hjælp af One-way-ANOVA-analyser med LSD og Bonferroni tests. 16 En undtagelse er igen kohorten , jf. ovenstående note. En sammenligning af velfærdsgenerationens kohorter med de ældre kohorter viser dog at forskellene ikke er signifikante. 11

12 Som det vil fremgå i det følgende, er udviklingen dog ikke helt så drastisk som den der er beskrevet ovenfor. For det første skal det nævnes at de samlede ændringer i tilliden til fagforeningerne ikke er synderlig store. I 1981 var andelen af personer med meget stor eller ret stor tillid 51 pct., i 1990 faldt denne andel til 46 pct. og i 1999 er andelen 49 pct. Samlet set har der således været et mindre IDOGLWLOOLGHQWLOIDJIRUHQLQJHUQHSDUWLHO 17. Groft sagt har halvdelen af danskerne de seneste 20 år haft en stor tillid til fagforeningerne. Som det fremgår af tabel 7 er variationerne på de anvendte baggrundsvariable forholdsvis små. Stillingsvariablen har gennemgående haft den største betydning i perioden, med arbejderne som de mest tillidsfulde. Disse forskelle har dog udlignet sig, derved at en lidt større andel af funktionærerne har stor tillid, og arbejderne vise versa. Kønsforskellene i forhold til dette tillidsspørgsmål bliver synlige i , og skyldes at tilliden er faldende hos mændene men forholdsvis konstant hos kvinderne. Tabel 7. Tilliden til fagforeningerne sammenhæng med baggrundsvariable i Par- WLHOOH-korrelationer p p P Stilling Uddannelse n.s. n.s. n.s. Region n.s n.s. Alder n.s. n.s. Køn n.s Kilde: De danske værdiundersøgelser Note: Signifikante p<0.05. Ikke signifikante (n.s.) er ekskluderet. De unge var generelt lidt mere tillidsfulde i 1981, men i modsætning til forventningen viser korrelationsanalysen ingen variation på alders-variablen i 1990 og Af kohortetabellen (tabel 8) ses det at der har været en stor grad af både intra- og interkohorte stabilitet i perioden. Den eneste undtagelse blandt de kohorter som er repræsenteret i alle undersøgelsesårene findes hos gruppen af per- 17 Kontrolleret for udvalgte baggrundsvariable, dog ikke Stilling. Korrelationskoefficienten er positiv fordi værdierne i tillidsvariablerne er som flg: meget stor tillid (1), ret stor tillid (2) ikke ret stor tillid (3) slet ingen tillid (4). 12

13 soner som er født , dvs. den yngste del af velfærdsgenerationen, hvor der har været et signifikant fald i andelen af personer med stor tillid. Det mest bemærkelsesværdige er imidlertid at den yngste kohorte i 1999 har en relativ høj andel af personer med meget- eller ret stor tillid til fagforeningerne (56 pct.). Selvom andelen ikke er på niveau med den samme aldersgruppe i 1981, så er den dog højere end i 1990 og sammenlignet med de andre kohorter i 1999 er de unge årige tilsyneladende den mest tillidsfulde aldersgruppe i 1999-undersøgelsen. Tabel 8. Tilliden til fagforeningerne: Andel personer med stor+ret stor tillid. Pct. Fødselskohorter * (45) (41) (33) Alle 51 46* 49 N Kilde: De danske værdiundersøgelser Noter: ( ) = 50<n<100. * Signifikant ændring : 0.05 niveau (t-test). ** Signifikant ændring : 0.05 niveau (t-test). Et kritisk forbehold som knytter sig til dette resultat kunne være den kendsgerning at der blandt de unge reelt er færre som er medlemmer af en fagforening, og som dermed kunne anses for at være indifferente i forhold til spørgsmålet. Når der opfølgende foretages en opdeling af undersøgelsespersonerne ud fra hvem der er medlemmer af en fagforening, viser det sig at andelen af personer blandt de unge medlemmer af en fagforening som har meget- eller ret stor tillid er en anelse mindre (54 pct.). Denne forskel vurderes dog som ubetydelig, og ændrer ikke ved det forhold at de forudgående teoretiske forventninger og tidligere refererede empiriske resultater ikke kan bekræftes ud fra de her gennemførte analyser. 13

14 Tilliden til forsvaret Forsvaret betragtes traditionelt som en institution der bærer de autoritetsorienterede værdier. Denne egenskab deles i et vist omfang med institutioner som politiet og kirken. Som det tidligere fremgik af faktoranalysen udgjorde forsvaret sammen med kirken den ene af de to mulige dimensioner. Et indeks bestående alene af disse to institutioner blev dog vurderet som værende for svagt, samtidig med at der var andre institutioner som havde høje faktorladningsværdier på samme faktor som både forsvaret og kirken. En korrelationsanalyse viser at der er stærke positive sammenhænge mellem tilliden til forsvaret, kirken og politiet, og moderate sammenhænge med de øvrige institutioner. Den svageste sammenhæng findes ikke overraskende i forhold til fagforeningerne. 18 Samlet set viser analyserne at der i undersøgelsesperioden har været en stigende andel som har meget-hoohuuhwvwruwloolgwloiruvyduhwsduwlho -0.20; p =0.000). De multivariate analyser i tabel 9 viser desuden at variationen på de anvendte baggrundsvariabler er ret lav. I 1981 har de ældre en højere grad af tillid til forsvaret end de unge og jyderne er frem til 1990 generelt mere tillidsfulde end personer fra hovedstaden og øerne i øvrigt. For undersøgelsesåret 1999 er der slet ingen signifikante sammenhænge med de udvalgte baggrundsvariabler. Tabel 9. Tilliden til forsvaret sammenhæng med baggrundsvariable i PartielOHkorrelationer p p p Stilling n.s. n.s. n.s. Uddannelse n.s. n.s. n.s. Region n.s. Alder n.s. n.s. Køn n.s. n.s. n.s. Kilde: De danske værdiundersøgelser Som det fremgår af de multivariate analyser og nedenstående kohortetabel (tabel 10) tyder det på at der er tale om en stærk periodeeffekt, fordi stigningen i tilliden til forsvaret gør sig gældende i alle 18 De stærkeste korrelationer mellem tilliden til forsvaret og andre institutioner findes i 1999 ved: Kirken (=0.48; p=0.000) og Politiet (=0.42; p=0.42). Den svageste sammenhæng findes ved tilliden til fagforeninjhuqh p=0.002). 14

15 kohorter. Alderseffekten i i den multivariate analyse for 1981 skyldes en generationsforskel mellem kohorten og de ældre kohorter. Ud fra kohortetabellen bemærkes det at kohorten også i 1990 og 1999 har den laveste andel af personer med stor tillid til forsvaret. 19 De unge årige viser sig igen at være den aldersgruppe som har det højeste tillidsniveau i 1999, idet 69 pct. har meget stor eller ret stor tillid til forsvaret. En parvis sammenligning med de øvrige alderskohorter viser at tillidsniveauet hos den yngste kohorte er signifikant højere end niveauet hos kohorterne og Tabel 10. Tilliden til forsvaret: Andel personer med stor+ret stor tillid. Pct. Fødselskohorter ** * 60** ** ** * (66) (43) (69)** (57) Alle 41 46* 61** N Kilde: De danske værdiundersøgelser Noter: ( ) = 50<n<100. * Signifikant ændring : 0.05-niveau (t-test). ** Signifikant ændring : 0.05-niveau (t-test). Analyserne viste at der i befolkningen har været stigende tillid til forsvaret, og at denne gør sig gældende i forhold til alle de anvendte baggrundsvariable. Der er således også en meget lille aldersmæssig variation i tilliden. Dog viste kohortetabellen at tillidsniveauet er højest i de yngste og de ældste kohorter, hvilket vidner om at der fortsat er generationsforskelle med hensyn til forsvaret hvor velfærdsgenerationens kohorter ser ud til at være de mest kritiske over for denne institution. 19 Denne forskel er dog ikke signifikant efter kontrol for de øvrige baggrundsvariabler. 20 De parvise sammenligninger er gennemført ved hjælp af One-way-ANOVA-analyser med LSD og Bonferroni tests. 15

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Anne Sofie Fink Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Anne Sofie Fink Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200 DANSK DATA ARKIV / DANISH DATA ARCHIVES Adresse/Address Islandsgade 10, DK-5000 Odense Tlf: +45 6611 3010 Telefax +45 6611 3060 e-mail mailbox@dda.sa.dk Internet http://www.sa.dk/dda/ Udgiver Dansk Data

Læs mere

Hvorfor stiger tilliden?

Hvorfor stiger tilliden? politica, 44. årg. nr. 1 2012, 87-110 Peter Thisted Dinesen og Kim Mannemar Sønderskov 1 Hvorfor stiger tilliden? I modsætning til tendensen i mange lande har Danmark i løbet af de seneste tre årtier oplevet

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22 Casper Hunnerup Dahl CEPOS arbejdspapir nr. 22 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal,

Læs mere

politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer

politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer g. Redegørelse politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer Af Johannes Andersen, lektor Aalborg Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske

Læs mere

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse politica, 42. årg. nr. 2 2010, 145-162 David Dreyer Lassen og Søren Serritzlew Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse Et af statskundskabens klassiske spørgsmål er, hvordan politiske enheders

Læs mere

De ældre, de midaldrende og de yngre

De ældre, de midaldrende og de yngre De ældre, de midaldrende og de yngre En undersøgelse af tre kohorter af nuværende og kommende ældre Kirsten Thomsen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2003/07 1 Institut for Statskundskab Københavns

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE

UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE REDIGERET AF BJARNE HJORTH ANDERSEN, SOCIOLOGISK INSTITUT 03:14 UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE REDIGERET AF BJARNE

Læs mere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere

Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Institut for Statskundskab SDU Odense December 2005 Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Forskningsrapport i faget samfundsvidenskabelig

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

EU efter forfatningsnej et; den økonomiske rationalitet i EU-borgeres støtte til EU

EU efter forfatningsnej et; den økonomiske rationalitet i EU-borgeres støtte til EU EU efter forfatningsnej et; den økonomiske rationalitet i EU-borgeres støtte til EU Bacheloropgave i Public choice og offentlig politik, ved Gert Tinggaard Svendsen, Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser Ph.d.-afhandling Jens Christian Nielsen Februar 2002 Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelsesforskning Forord

Læs mere

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2010/03

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Djøficering myte eller realitet?

Djøficering myte eller realitet? Djøficering myte eller realitet? Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet

Læs mere

E t g a n s ke l e vende d e m o krat i

E t g a n s ke l e vende d e m o krat i E t g a n s ke l e vende d e m o krat i MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Kan man uddannes til tillid?

Kan man uddannes til tillid? Kan man uddannes til tillid? Abstract This paper examines whether education has an active role in fostering trust, or if the often proved relationship between education and social trust is determined by

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Unge, sociale medier og politik

Unge, sociale medier og politik Redegørelse Unge, sociale medier og politik i. Af Jens Hoff, professor i statskundskab, Københavns Universitet og Lisbeth Klastrup, lektor, IT-Universitetet i København Uddrag fra: Demokrati for fremtiden

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere