Over grænsen efter konkurrenceevne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over grænsen efter konkurrenceevne"

Transkript

1 Over grænsen efter konkurrenceevne Udredning om betydningen af skatte- og selskabsretlige barrierer for virksomhedshandler mellem de nordiske lande, januar oktober 2001 virksomhedssammenlægninger og -køb over grænserne i Norden Maj 2002.

2 2

3 Forord Der er gennemført mere end virksomhedshandler på tværs af de nordiske grænser inden for de seneste fire år, og stadig flere virksomheder anlægger et samlet nordisk perspektiv på deres aktiviteter. Samspil på tværs af grænserne i Norden har efterhånden antaget et omfang, der gør det nødvendigt at tage den erhvervsmæssige integration alvorligt. Denne rapport skal indgå som en del af det videngrundlag, der vil gøre politikerne i de nordiske lande bedre i stand til at sikre optimale rammebetingelser for et styrket, konkurrencekraftigt og sammenhængende Norden. Formålet med rapporten er at undersøge, i hvilket omfang virksomhederne i Norden oplever selskabs- og skatteretlige barrierer for at fusionere og opkøbe virksomheder i andre nordiske lande. Hvor alvorlig er problematikken, set fra virksomhedernes synspunkt? Og hvilke perspektiver er der i at fjerne barriererne? Det er ikke enkle problemstillinger. Således er rapporten resultatet af omfattende undersøgelser gennemført blandt virksomheder i Norden. Såvel spørgeskemaundersøgelser og interview har rummet problemstillinger, der ligger langt fra de emner, som virksomhederne normalt kommunikerer. Det drejer sig om hvilke selskabs- og skatteretlige problemstillinger, virksomhederne er konfronterede med, når de agerer på tværs af grænserne i Norden og hvordan de konkret løser disse problemer. Det drejer sig også om, hvilke muligheder virksomhederne er forhindret i at udnytte i dag, og hvilke strategier de lægger for deres fremtidige aktiviteter. Der er tale om oplysninger, som kan opfattes som ganske følsomme for den enkelte virksomhed, men som er vigtige at forstå, hvis vi skal danne os et retvisende billede af virksomhedernes behov og fremtidige udfordringer. Derfor har det været nødvendigt at garantere de deltagende virksomheder fuld anonymitet. Som en konsekvens af dette vil oplysninger givet i interview og spørgeskemaer ikke kunne genkendes i denne udredning, ligesom de enkelte deltagende virksomheder heller ikke kan blive takket med navns nævnelse. En samlet tak til de mange virksomheder, der har medvirket til, at undersøgelserne kunne gennemføres, er hermed givet. I undersøgelserne er vi gået så langt, som det med rimelighed er muligt for at afdække problemstillingerne. Det er en svaghed i analysen, at datagrundlaget alligevel sine steder er spinkelt, og at de enkelte delanalyser, hver for sig, ikke er tilstrækkelige til at forme entydige konklusioner. Imidlertid er der en usædvanlig god overensstemmelse mellem de gennemførte delanalyser. Således danner delanalyserne tilsammen et solidt grundlag for de konklusioner, som er formidlet i denne rapport. Udredningen er udarbejdet af Oxford Research på opdrag fra Nordisk Industrifond og Nordisk Ministerråd. Undersøgelser og analyser er udarbejdet i løbet af vinteren af et analyseteam bestående af Kim Møller, Leif Jakobsen, Morten Hvidberg og Bjarne E. Jensen. Oxford Research, Maj

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Resume... 7 Kapitel 1. Baggrund Nordisk erhvervspolitisk samarbejde Nordisk Ministerråd undersøger lovmæssige hindringer Udredningens formål og metode Analysens ideal og præmisser...20 Kapitel 2. Sammenlægning og opkøb i Norden Globale og nordiske perspektiver på sammenlægninger og opkøb Drivkræfter bag nordiske virksomhedshandler Typologisering af nordiske virksomheder - idealtyper...30 Kapitel 3. Barrierer Indledning Er der behov for at forbedre skatte- og selskabslovgivningen? Barrierer det overordnede billede Virksomhedernes prioritering af de retlige barrierer Opsummering: Specifikke barrierer fordelt på virksomhedstyper...48 Kapitel 4. Gevinst ved at fjerne barriererne Indledning Hvilke barrierer genererer størst ekstraomkostninger? Hvad er gevinsten ved at fjerne de nuværende barrierer? Konsekvenserne af den gældende selskabs- og skattelovning...58 Bilag 1. Udredningens datagrundlag... 1 Bilag 2. Virksomhedshandler i Norden

6 6

7 Resume Fra er der gennemført mere end grænseoverskridende virksomhedshandler inden for Norden. I ikke mindre end hver anden grænseoverskridende handel, som en virksomhed i Norden er part i, er den anden part lokaliseret i et af de andre nordiske lande. Virksomhederne har vist hvilken vej, der skal følges for at opnå konkurrenceevne i Norden et Norden præget af nationale markeder som hver for sig er forholdsvis små. Den tværnordiske dimension i nordisk erhvervsliv har antaget et omfang og en væsentlighed, som gør, at det er nødvendigt at tage emnet alvorligt. Imidlertid understøtter lovgivningen denne udvikling i retning af større erhvervsmæssig integration. Der er fortsat markante skatte- og selskabsretlige barrierer for, at nordisk erhvervsliv for alvor kan drage fordel af mulighederne i et samlet Norden. Konsekvensen er væsentlige tab af ressourcer, samt at virksomhederne fravælger de potentielle muligheder de ser i at arbejde endnu tættere sammen over grænserne. Erhvervsudviklingen i Norden er gået ind i en ny fase. Fusioner, overtagelser og joint ventures mellem virksomheder i Norden forekommer hyppigt og er med til at definere Norden som én sammenhængende region i Europa. Dette er et resultat af virksomhedernes søgen efter at opnå en stærk position i en stadig skarpere international konkurrence. Virksomhederne betragter i stigende grad de nordiske lande som hjemmebase: Norden er på vej til at udvikle sig til en mere sammenhængende erhvervsregion. Hidtil har det primært været de rigtigt store koncerner, som har drevet denne udvikling. Imidlertid har det en selvforstærkende effekt: Når de store anlægger et helhedssyn på deres aktiviteter i Norden, stiller det krav om, at deres leverandører kan matche ved at gøre det samme. Blandt andet derfor ses det nu, at også mellemstore virksomheder ser en interesse i at stå stærkere i et samlet Norden. Fusioner og virksomhedsopkøb i Norden er et væsentligt redskab i bestræbelserne på at sikre konkurrenceevnen i forhold til konkurrerende firmaer, som har større fordel af større hjemmemarkeder. Det er væsentligt at understøtte konkurrenceevnen ved at sikre, at mulighederne for at etablere, udvikle og drive virksomheder på tværs af grænserne i Norden er lige så enkle, fleksible og velfungerende, som de er inden for grænserne af hvert land. Det drejer sig konkret om rationaliseringsgevinster i form af mere effektiv forskning, udvikling, produktion, distribution, markedsføring, administration samt anvendelse og udvikling af menneskelige ressourcer. Kort sagt: Nordisk erhvervslivs konkurrenceevne. En del af rammerne for at gennemføre sammenlægninger og koordinere driften af virksomheder i Norden er den gældende skatte- og selskabslovgivning. Det drejer sig dels om rammerne for at gennemføre opkøb og sammenlægninger, dels om rammerne for at drive de resulterende virksomheder på tværs af grænserne i Norden. Denne rapport formidler resultaterne af en analyse, om virksomheder oplever barrierer i forbindelse med virksomhedssammenlægninger i Norden. Hvordan 7

8 resultaterne skal tolkes afhænger af, hvilke ambitioner man har med nordisk erhvervspolitisk samarbejde: Hvis ambitionen er, at det skal være attraktivt at drive virksomhed i de nordiske lande, at der alt i alt skal være nogenlunde lige så gode forhold på tværs af de nordiske grænser, som der er på tværs af alle mulige andre grænser, ja så er budskabet: Ja, det er i det store hele godt at drive virksomhed i de nordiske lande. Hvis ambitionen er, at det skal være lige så attraktivt at sammenlægge og drive virksomheder på tværs af grænserne i Norden, som inden for hvert enkelt af de nordiske lande, så er ambitionen ikke opfyldt: Virksomhederne melder, at der er en række barrierer som irriterer, som giver økonomiske tab, og som hindrer virksomhederne i at udnytte mulighederne i et samlet Norden. Dette sidste synes at være ambitionen i det nordiske erhvervspolitiske samarbejdsprogram. I udredningen konkluderes der, at der er lang vej, og at der kræves markante politiske tiltag før denne ambition kan realiseres. Samtidig konstateres, at der er stor opbakning fra virksomhederne til, at denne ambition forfølges. 3 ud af 4 efterlyser harmoniseringer Et sammenfattende indtryk understreger, at virksomhederne i Norden på det generelle plan er godt tilfredse med forholdene, de driver virksomheder under i de nordiske lande. Både lovgivning, beskatnings- og regnskabsprincipper og mere bløde forhold som kultur og traditioner er med til at gøre Norden til hjemmebane. Men mange virksomheder oplever, at de nuværende regler er et irritationsmoment og/eller giver anledning til væsentlige ekstraomkostninger sammenlignet med en handel, som foregår inden for grænserne af et land. De samlede resultater synes at underbygge, at der er et behov for at forbedre skatte- og selskabslovgivningen. Således mener 3 ud af 4 virksomheder, at der er er et stort behov for at harmonisere lovgivningen. Når virksomhederne mener, at det er så vigtigt at forbedre forholdene, hænger det sammen med, at netop denne type omkostninger opfattes som særligt unødige. Mens man opfatter barrierer i form af transportomkostninger, kulturforskelle og forskelle i markedsstrukturer som naturlige og en uundgåelig del af virksomhedens udfordringer, opfattes mange af disse barrierer som uforståelige og uden reel begrundelse i markedsregulering. Derfor opfattes barriererne som unødige ekstraomkostninger snarere end som ordinære, naturlige omkostninger - og dermed som en hindring af virksomhedernes konkurrenceevne. Retlige barrierer giver mærkbare ekstraomkostninger I undersøgelsen er virksomhederne blevet bedt om at estimere ekstraomkostningerne ved at planlægge, gennemføre og drive en sammenlægning på tværs af de nordiske grænser sammenlignet med en tilsvarende sammenlægning inden for ét lands grænser. Det drejer sig om ekstraomkostninger forbundet med at udvikle og implementere en særlig juridisk struktur, udgifter til eksterne rådgivere, interne ressourcer, økonomiske konsekvenser af nationale forskelle i skattelovgivningen osv. Resultaterne viser, at: Ekstraomkostningerne ved at planlægge og gennemføre en sammenlægning er engangsomkostninger med henblik på at skabe en anvendelig juridisk konstruktion. Det er særligt de selskabsretlige krav om etablering af separate selskaber i hvert land, som gør sig gældende. En væsentlig del af 8

9 ekstraomkostningerne omfatter derfor brug af interne ressourcer og omkostninger til eksterne rådgivere. Efter at en sammenlægning er etableret er der i langt højere grad tale om vedvarende udgifter til at overkomme de organisatoriske og administrative vanskeligheder i et tværnordisk selskab. Det er særligt (interne og eksterne) ressourcer til at håndtere forskelle i regler og indberetning til myndigheder i hvert enkelt land, der driver omkostningerne i vejret. I omfang svarer ekstraomkostningerne ved at planlægge og gennemføre sammenlægningen til ekstraomkostningerne ved at drive den fælles nordiske virksomhed det første år efter sammenlægningen. Størstedelen af ekstraomkostningerne ligger altså efter sammenlægningen. De absolutte ekstraomkostninger vokser i takt med, at virksomhedshandlerne bliver større, men de relative ekstraomkostninger synes at falde. Ekstraomkostningerne rammer både økonomisk og psykologisk de mindre virksomheder forholdsvis hårdt. Rapporten giver en række eksempler på virksomheder, som har foretaget en kvantitativ opgørelse af disse ekstraomkostninger. Med hensyn til selve transaktionsomkostningerne svinger de fleste opgørelser af ekstraomkostningerne omkring 1-2 pct. af de samlede købsomkostninger. Ekstraomkostningerne til driften af den tværnordiske virksomhed nærmer sig i flere tilfælde 10 pct. af de samlede administrationsomkostninger. Det skal understreges, at de nævnte ekstraomkostninger er de direkte omkostninger forbundet med at sammenlægge og drive virksomhed på tværs af de nordiske grænser. Ekstraomkostninger som følge af manglende muligheder for at drive virksomheden rationelt, for eksempel begrænsede stordriftsfordele, indgår således ikke i vurderingen af ekstraomkostningerne. Sådanne ekstraomkostninger og de strategiske konsekvenser af disse kan tænkes at være langt mere omfattende. Væsentligt strategisk rationale i at fjerne barriererne Udredningen konkluderer, at på trods af ekstraomkostningerne forbundet med tværnordiske virksomhedsopkøb, afskærer barriererne næppe i stort omfang virksomhederne fra at realisere planer om at gennemføre opkøb, da det strategiske rationale vejer tungere. Imidlertid konkluderes det i udredningen, at forbedring af retstilstanden i væsentligt grad åbner op for yderligere strategiske rationaler. Virksomhederne er blevet bedt om at tilkendegive de fordele, de i dag har opnået ved at gennemføre en sammenlægning med et fremtidsscenario, hvor man forestiller sig de nuværende tværnationale skatte- og selskabsretlige barrierer i Norden ophævet. Der er to meget interessante konklusioner at drage heraf: 1. Under den nuværende retstilstand søger virksomhederne især de strategiske fordele ved at gennemføre en virksomhedssammenlægning eller et opkøb. Næsten alle virksomheder finder, at det har været en helt afgørende fordel, mens organisatoriske og økonomiske fordele tillægges en væsentlig lavere betydning. 2. I et fremtidsscenario uden de nuværende barrierer ser virksomhederne langt flere organisatoriske fordele ved at gennemføre en sammenlægning eller et opkøb. Hvor de strategiske fordele er meget dominerende i den nuværende situation, så vil der i fremtidsscenariet være langt større mulighed for at opnå organisatoriske fordele og økonomisk gevinst samtidig med de strategiske fordele. 9

10 Mens de fleste finder, at de har opnået en strategisk gevinst ved at gennemføre en sammenlægning, og mange finder, de tillige har opnået en økonomisk gevinst, er det kun hver anden, der mener at have opnået en organisatorisk fordel mange mener faktisk, at det absolut ikke er tilfældet. I fremtidsscenariet uden retlige barrierer, forventer mere end hver anden at få yderligere strategiske fordele. Særligt interessant er det, at tre ud af fire forventer at få yderligere organisatoriske fordele og økonomiske gevinster. Perspektivet er således at opnå rationaliseringsgevinster og effektivisering af forskning og udvikling samt bedre udnyttelse af menneskelige ressourcer og kompetencer. Dette kan oversættes direkte til: Forbedret konkurrenceevne. Lovgivningen er en medvirkende årsag til, at der i begrænset omfang søges egentlig funktionel integration af de forskellige dele af virksomhederne. Med funktionel integration menes rationaliseringsgevinster, videnudveksling samt koordination af logistik, distribution og menneskelige ressourcer, sådan som en virksomhed ville gøre, hvis der var tale om aktiviteter inden for grænserne af ét land. Fjernelse af de nuværende barrierer kan styrke de nordiske virksomheders konkurrenceevne ad to veje: Ved at begrænse omfanget af en række unødige ekstraomkostninger, der er konsekvenser af den nuværende lovgivning. Ved at give større mulighed for at skabe en egentlig funktionel integration på tværs af de nordiske grænser og dermed udnytte potentialet i virksomhedssammenlægninger fuldt ud. Analysen indikerer dermed, at der er et betydeligt erhvervspolitisk rationale i at forbedre mulighederne for at opnå især de organisatoriske gevinster, hvis man fjerner de nuværende barrierer. Det understreger konklusionen om, at virksomhederne i forbindelse med en sammenlægning i væsentlig grad viger tilbage for eller hindres i at opnå det fulde udbytte af den gennemførte sammenlægning eller opkøb. Udfra den betragtning er der altså et væsentligt potentiale i at fjerne de nuværende barrierer. Barriererne hindrer ikke opkøb, men hindrer funktionel integration Spørgsmålet er, i hvilket omfang barriererne reelt hæmmer virksomhedernes muligheder i Norden. Undersøgelserne bag denne udredning indikerer, at selskabsog skattelovgivningen ikke er afgørende hindringer for, om virksomhederne gennemfører tværnordiske fusioner/opkøb eller ej. De strategiske, økonomiske og organisatoriske gevinster i at gennemføre virksomhedssammenlægninger vil altid være større end de omkostninger, som de retlige barrierer eventuelt indebærer. Fælles for såvel store som mindre virksomheder er, at den gældende lovgivning for tværnordiske handler giver en række væsentlige, negative konsekvenser: Juridiske hindringer for at gennemføre organisatorisk optimale løsninger. Barrierer og forskelle fra land til land resulterer i en række ekstraomkostninger. Barriererne er en hindring for, at virksomhederne kan udnytte de potentielle synergieffekter, særligt med hensyn til organisering, mobilitet, forskning og udvikling. Udredningen giver et indtryk af hvor mange virksomheder, der er berørt af disse barrierer, og hvor alvorligt barriererne opleves af virksomhederne. De fleste virksomheder tilkendegiver, at de er negativt berørt af forskellige skatte- og 10

11 selskabsretlige barrierer. Af disse mener mellem 40 og 60 pct., at de berøres væsentligt i negativ retning. Der kan ikke identificeres ét bestemt aspekt af skatte- og selskabslovgivningen, som udgør en barriere. I stedet er der tale om et kompleks af sammenhængende problemfelter, hvoraf de væsentligste er: Det er ikke muligt at etablere et egentligt nordisk selskab. Der skal være fuldt selvstændige juridiske enheder i hvert land. Dette er det væsentligste problem og har en række negative konsekvenser for mulighederne for at opnå både økonomiske, strategiske og organisatoriske synergieffekter i Norden. Forskelle i nationale regler og procedurer over en bred front (indberetning, afgifter, regnskabsaflæggelse mv.) medfører uhensigtsmæssige omkostninger. Det rammer særligt mindre virksomheder og virksomheder på tærsklen til deres første internationalisering. Forskellene opfattes særligt uforståelige, fordi de bagvedliggende principper i selskabs- og skattelovgivningen i de nordiske lande er meget ens. Personskat er sammen med forskelle i social- og arbejdsmarkedsregler en væsentlig hindring for mobilitet, udviklingsopgaver og vidensudveksling på tværs af grænserne. Det er en barriere, som i udgangspunktet skyldes lovgivning vedrørende den enkelte medarbejder, men konsekvensen rammer virksomhedens mulighed for at integrere aktiviteterne. Figur 1. giver en oversigt over årsager til og konsekvenser af de væsentligste retlige barrierer. Analysen peger på, at det væsentligste enkeltstående problem er den manglende mulighed for at etablere ét selskab i Norden. Mens dette giver vanskeligheder og omkostninger i selve etableringen på tværs af de nordiske grænser, kan der imidlertid ligge langt vidererækkende konsekvenser i de problematikker, der knytter sig til driftsfasen. Her er et bredere felt af barrierer, som direkte hindrer mulighederne for at knytte virksomhederne funktionelt sammen over grænserne. Trods virksomhedernes ønsker om at etablere Norden som hjemmemarked, hindres den reelle erhvervs- og kundskabsmæssige integration af de nordiske markeder. I et længere perspektiv er det dermed afgørende, at der sættes ind på dette område, hvis man ønsker at realisere ambitionen om Norden som en sammenhængende erhvervsregion. 11

12 Figur 1: Oversigt over konsekvenserne af den gældende retstilstand Konsekvenser af gældende retstilstand Ikke nordisk selskab. Manglende mulighed for at fusionere i juridisk forstand på tværs af de nordiske grænser Drift. Uhensigtsmæssige regler for beskatning på tværs af de nordiske grænser samt skat pålagt aktier ved grænseoverskridend e opkøb Drift. Utilstrækkelig harmonisering af skatte, social- og arbejdsmarkedspolitik i de nordiske lande Drift. Nationale forskelle i regler og administrative procedurer for kontrol og indberetning ved Kilde: Oxford Research Finansielle/omkostningsdrive nde ff kt Ekstraomkostninger til eksterne rådgivere til at hjælpe med selve opkøbet Omkostninger til eksterne rådgi-vere til at afhjælpe administra-tive problemer efter opkøb. Rationaliseringsgevinster udebliver, da selskaberne i hvert land skal rumme alle funktioner, f.eks. bestyrelse, Forskelle i beskatning mellem de nordiske lande Omkostninger til eksterne skatterådgivere Højere skattebyrde mulig, da overskud og underskud ikke kan overføres mellem selskaber Omkostninger til skat på aktier, som flyttes eller ombyttes på tværs af Ekstraomkostninger til personaleadministration på tværs af de nordiske grænser. Ekstraomkostninger til aflønning i forbindelse med udstationering Omkostninger til eksterne rådgivere med viden om nationale regler og procedurer. Organisatoriske og strategiske ff kt Interne ressourcer til at udvikle, implementere og drive en særegen juridisk selskabsstruktur Vanskeliggør ledelse og drift pga. uoverensstemmelse mellem ledelses- og selskabsstruktur Begrænser muligheden for fuld funktionel integration på tværs af de nordiske Interne ressourcer til at løse konkrete skattetekniske vanskeligheder Bidrager til, at de nordiske lande opfattes som separate markeder frem for som et marked. Skat på aktier i grænseoverskridende opkøb opleves som diskriminerende Hindrer arbejdskraftens mobilitet, idet mulighederne for at udstationere medarbejdere opleves som problematisk. Usikkerhed i organisationen Internt ressourcespild ifm. at overskue, koordinere og admini-strere på tværs af nationale forskelle 12

13 Kapitel 1. Baggrund Der sker i disse år en fornyelse af det nordiske projekt. I medierne kan man ofte høre om nye fusioner, joint ventures og strategiske samarbejder mellem virksomhederne i Norden. Det er ikke længere kun enkelte særtilfælde og globale koncerner som anlægger et nordisk perspektiv. Tendensen gør sig gældende for et bredt spektrum af erhvervslivet; Fra finanssektoren over detailhandlen til produktionssektoren. Et markant udtryk for den erhvervsmæssige integration i Norden, er de mange fusioner og virksomhedssammenlægninger. De ses mest tydeligt blandt de store virksomheder som Nordea, Coop Norden og Carlsbergs sammenlægning med PrippsRingnes. Men det gælder også blandt de små og mellemstore virksomheder,hvor der i lige så høj grad er behov for at opnå en kritisk masse i kundegrundlaget for at bevare konkurrenceevnen. For alle er den væsentligste drivkraft presset fra konkurrenter, som har fordel i større hjemmemarkeder i eksempelvis Frankrig, Tyskland, Japan og USA. Denne udvikling er en konsekvens af virksomhedernes søgen efter at opnå stærkere konkurrenceevne i en stadigt tiltagende internationalisering. Det er således en nødvendig strategisk udvikling for at sikre virksomhedernes internationale konkurrenceevne. Virksomhederne betragter mere end nogen sinde Norden som hjemmebase som ét marked. Norden er på vej til at udvikle sig til en mere sammenhængende erhvervsregion. Dermed opstår også et større behov for at sikre, at de erhvervspolitiske rammebetingelser understøtter behovene for at agere på tværs af grænserne. Hvis ikke rammebetingelserne er tilpasset disse nye strukturer og tendenser i erhvervslivets konkurrencesituation, kan det i sidste ende have en negativ indflydelse på virksomhedernes evne til at generere nye arbejdspladser og økonomisk vækst. Imidlertid er der indikationer af, at udviklingen i dag ikke understøttes optimalt af den gældende selskabs- og skattelovgivning. Det er i selskabsretlig forstand ikke muligt at lave en fusion mellem nordiske virksomheder, og forskelle i skattelovgivningen er en stor barriere for grænseoverskridende sammenslutninger. Det er blandt konklusionerne i en udredning af de juridiske aspekter, udarbejdet for Nordisk Ministerråd. 1 Konklusionen på rapporten er, at virksomheder i Norden bør kunne flytte lige så let mellem de nordiske lande, som de kan mellem kommuner inden for samme land. Grænseoverskridende fusioner er heller ikke understøttet i EU lovgivning, og der er også forskelle i skattelovgivningen mellem landene i EU. Samlet er der principielt ikke grund til at tro, at lovgivningen stiller virksomheder i et nordisk land isoleret set ringere end virksomheder i andre europæiske lande. Konsekvenserne forventes imidlertid at have større rækkevidde i Norden, fordi landene er mindre og derfor ofte vil være nødt til at foretage grænseoverskridende virksomhedssammenlægninger for at bevare konkurrenceevnen. 1 Nordisk Ministerråd (1999): Lovmæssige hindringer for fusion og virksomhedsopkøb mellem virksomheder i de nordiske lande. TemaNord 1999:537. Udarbejdet af Professor dr. jur. Erik Werlauff 13

14 Denne rapport tager udgangspunkt i en række hypoteser om, at den gældende selskabs- og skattelovgivning er en hindring for større erhvervsmæssig integration og for konkurrenceevnen for nordisk erhvervsliv. Problemet er formentlig ikke så stort, at det i meget væsentlig grad direkte afholder virksomheder fra at søge muligheder på tværs af de nordiske grænser. Imidlertid er der flere konkrete eksempler på, at den gældende lovgivning er medvirkende til, at virksomhederne vælger en suboptimal løsning. Det gælder eksempelvis etableringen af en kompliceret juridisk konstruktion, som kræver mange ressourcer både internt og eksternt at få på plads. Efterfølgende må man så affinde sig med de følge-problemer, det kan give anledning til, fordi den formelle selskabsstruktur ikke harmonerer med virksomhedens ønsker til organisering og arbejdsfordeling. Oven i dette kommer, at virksomhederne har ekstraudgifter for at leve op til regler, tilsyn og indberetningspligter udgifter som nok virker acceptable i hvert enkelt land, men som kan forekomme mindre betimelige, når de ganges op med 2, 3 4 eller 5 for en virksomhed, som netop søger synergieffekterne i et samlet Norden. Det kan påtvinge virksomhederne unødige økonomiske udgifter såvel internt som til ekstern rådgivning. Det gælder såvel i gennemførelsen af en fusion/opkøb som i den efterfølgende driftsfase, når virksomheden er etableret på tværs af en eller flere grænser i Norden. Der er tale ekstraordinære udgifter i form af interne ressourcer til planlægning og implementering og eksterne ressourcer til juridisk og regnskabsteknisk bistand. Derudover kan det fremtvinge en ændret og mindre fordelagtig strategi. Eller forsinke virksomhedssammenlægningen og betyde, at virksomheden taber afgørende tid i forhold til internationale konkurrenter. Samlet er der tale om et ærgerligt spild af ressourcer; Ressourcer som kunne være anvendt langt bedre. Hertil kommer, at der kan forekomme eksempler, hvor der ikke er ressourcer til at overskue forskellene i lovgivningen, eller hvor de juridiske besværligheder synes uoverskuelige. I så fald kan den gældende retstilstand betyde, at perspektivrige nordiske fusioner forsinkes eller forhindres - med negative konsekvenser for de implicerede virksomheder. Dermed hindres fuld udnyttelse af de synergier og netværksdannelser, som finder sted i disse år i Norden. Foruden at være problematisk for de berørte virksomheder kan den gældende retstilstand altså i yderste konsekvens få omkostninger i bred forstand for de nordiske lande i form af svagere konkurrenceevne og dermed i sidste ende lavere beskæftigelsesvækst. Derfor er det erhvervspolitisk relevant at undersøge omfanget og implikationerne af problematikken. Problemfeltets karakter er som nævnt undersøgt af juridiske kapaciteter. Problemets reelle omfang og konsekvenser for erhvervslivet kendes imidlertid ikke. Nærværende udredning er iværksat for at: undersøge problemets omfang og dybde nærmere, få et indtryk af hvilke områder der udgør særlige problemfelter, samt få en tilkendegivelse af i hvilket omfang virksomhederne finder det væsentligt at den gældende retstilstand mellem de nordiske lande ændres. 14

15 1.1. Nordisk erhvervspolitisk samarbejde Udredningen skal ses i direkte sammenhæng med den situation og udvikling, som nordisk erhvervsliv er i netop nu. Globaliseringen gør det tvingende nødvendigt, at de nordiske lande arbejder målrettet med at styrke udviklingen af globale spidskompetencer, at strategiske netværk styrkes og at virksomhedernes kompetenceniveau og konkurrencekraft understøttes. Nordisk Ministerråd har taget konsekvensen af udviklingen og iværksat en egentlig sammenhængende erhvervspolitik for de nordiske lande. I 2000 blev der for første gang vedtaget et fælles erhvervspolitisk samarbejdsprogram for Norden. At understøtte udviklingen af et stærkt fælles erhvervsmiljø i Norden er kernen i samarbejdsprogrammet. Under de kommande fyra åren kommer ministerrådets näringspolitiska insatser i syfte att främja framväxten av en mer integrerad och konkurrenskraftig nordisk näringslivsmiljö att omfatta följande huvudsakliga fokusområden: Koordinerade nordiska myndighetsinitiativ - inklusive informationsutbyte och kontaktförmedling - i syfte att underlätta gränsöverskridande mobilitet inom arbetsmarknad och näringsliv (individer, entreprenader, underleveranser och företag) Bättre samordnad nordisk näringslagstiftning (bolags- och konkurrenslagstiftning, arbetsmarknadsregler, viss skattelagstiftning, arbetsmiljö- och bygglagstiftning) Offensiv för bättre nordisk samordning av vissa strategiska kvalitetsnormer, tekniska standards, handel med immateriella rättigheter, miljöcertifiering (gäller såväl revideringar som framtagning av nya regelverk och normer) 2 Det samme tema slås an i vismandspanelets rapport Öppet för Nordens vindar, og i programmet fra det nuværende finske formandskab, se tekstboks. Norden som hemmamarknad har blivit ett naturligt begrepp för näringslivet såväl inom traditionell industri som inom nye branscher. Denne utveckling är på gång, trots att det existerar en rad tekniska problem som komplicerar gränsöverskridande företagsfusioner og övertagande av företag inom Norden. Norden som en gemensam hemmamarknad har blivit verklighet för näringsliv og samhälle. Denne utveckling är en styrka för Nordens tillväxtpotential. Därför bör Norden Samarbeta för att utveckla goda omständigheter och en gynnsam affärsmiljö för näringslivet samt uppmuntra till gränsöverskridande integration, Skapa regelverk för bildande av nordiska bolag, Intensfiera samarbetet mellen de finansiella tilsynsmyndigheterna. (.) Kilde: Öppet för Nordens vindar, Nordisk Minsterråd oktober 2000, side Näringslivets globalisering och internationella fusioner har förändrat näringslivets betingelser i Norden. En gemensam utmaning för samtliga länder i Norden är att främja företagsamheten, inte minst att underlätta etableringen af småföretag. Nyckeln til bättre konkurrenskraft för nordiska företag är en velfungerande nordisk informationsmarknad. Kilde: Side 35 i Finlands nordiska ordförendeskabsprogram 2001, TemaNord 2000:560. Dette er samtidig helt på linie med den strategi, som Nordisk Industrifond gennem de seneste to år har arbejdet ud fra. Dermed kan der konstateres, at der i højere grad 2 Kilde: Side 10 i Nordisk näringspolitiskt samarbetsprogram , Nordisk Ministerråd, juni

Dansk design. - en erhvervsøkonomisk analyse

Dansk design. - en erhvervsøkonomisk analyse Dansk design - en erhvervsøkonomisk analyse ANALYSE AF DE DANSKE KOMPETENCEKLYNGER Forord Dansk design bør være et af de erhverv, dansk erhvervsliv skal bygge sin konkurrenceevne på i fremtiden. Design

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem Nordic Innovation PUBLICATION 2012:14 // Oktober 2012 Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Authors: Rambøll Management

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration. Barriere-rapport

Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration. Barriere-rapport Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration + Barriere-rapport Rapport om barrierer for integration i Øresundsregionen Udarbejdet af Øresund Industri & Handelskammare, December

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version Nordisk Ministerråd Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA Endelig version 22.10.2004 1 Indholdsfortegnelse Side RESUMÉ...4 Baggrund, formål og metode...4 Konklusion...4 Anbefalinger...5

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren September 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere