Referat. Årsmøde d. 10. maj 2015 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Årsmøde 2015. d. 10. maj 2015 kl 12.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle"

Transkript

1 Referat Årsmøde 2015 d. 10. maj 2015 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Deltagere: Haakon Brandt (Viborg FU), Peter Thomsen (Viborg FU), Linda Ulfkjær (Struer-Egnens FU), Birgitte Hansen (Struer-Egnens FU), Gudmund Nielsen (Gribskov FU), Anders Damm (nævnsmedlem/thisted FU), Alice Feddersen (nævnsmedlem/sydslesvig FU), Poul Erik Kandrup (fmd. Komitestyrelsen/Helsingør FU), Knud Jepsen (næstfmd. Komitestyrelsen/Haslev FU), Lars Petersen (best.med. Komitestyrelsen/Rødding- Toftlund FU), Jan Zimmermann (best.med. Komitestyrelsen/Sønderborg FU), Gudrun Aspel (best.med. Komitestyrelsen/Råsted FU), Carina Hellerup Vestergaard (sekretariatsleder Komitestyrelsen). Referent: Poul Erik Kandrup/Carina Hellerup Vestergaard 1. Velkomst v/ fmd. Poul Erik Kandrup Formanden, Poul Erik Kandrup (PEK), bød velkommen til det ordinære årsmøde i Komitestyrelsen og rettede en særlig velkomst til Linda Ulfkjær og Birgitte Hansen fra det genetablerede Struer-egnens Folkeuniversitet. Han udtrykte også glæde over, at Komitestyrelsens 2 repræsentanter i FUN, Alice Feddersen, Sydslesvigs Folkeuniversitet, og Anders Damm, Thisted Folkeuniversitet, deltog i mødet. 2. Præsentationsrunde Mødets deltagere præsenterede sig kort. Nævnsmedlem Anders Damm meddelte, at han ikke ønsker at stille op til en ny periode som nævnsmedlem ved næste valg. 3. Formandens beretning v/ Poul Erik Kandrup Deltagerantal og aktivitetsniveau 2014 For Folkeuniversitetet i Danmark har det forløbne år, traditionen tro, været fyldt med udfordringer. Aktiviteten er atter faldet, hvilket med små variationer har været et konstant fænomen siden 2004, således at den samlede nedgang har været ca. 28%. Selv har vi i komitestyrelsen tabt ca. 25% af timerne siden At deltagertallet er steget i samme periode, bliver ofte fremhævet, men vi har aldrig ment, at et arrangement med 500 deltagere kan kompensere for 10 arrangementer med hver 45 deltagere. At den samlede økonomi i de 5 enheder blev styrket i 2014 noteres med tilfredshed, men det sker altså på baggrund af en nedgang i timetallet. Komiterepræsentanternes bemærkninger til deltagerantal og aktivitetsniveau 2014: Der blev udtrykt undren over sammenhængen mellem et dalende aktivitetsniveau og et øget deltagerantal. Nævnsmedlem, Alice Feddersen, forklarede, at der i forbindelse med opgørelsen af deltagerantal, må tages forbehold for, at der ikke foreligger klare retningslinjer for, hvorledes deltagerantallene opgøres. Hun kunne ydermere fortælle, at FUN påtænker at udsende retningslinjer, der skal sikre en ensrettet deltageropgørelse.

2 Ny formand for Folkeuniversitetsnævnet Vi noterer også, at FUN har fået ny formand, Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen, og at vi allerede har bemærket flere konstruktive initiativer efter hans tiltræden. Nye rejseregler Siden 2012, hvor folkeuniversitetet for første gang oplevede et overforbrug af udgifter til undervisning og rejsegodtgørelse m.v., har man i FUN drøftet en ændring af reglerne for rejsegodtgørelsen, d.e. først og fremmest en besparelse eller forringelse. For komiteerne er rejsegodtgørelsen ganske enkelt en forudsætning for at drive virksomhed, og vi har derfor argumenteret kraftigt for, at det var komiteerne, der sidst måtte rammes, så meget mere fordi det er vores synspunkt, at rejsegodtgørelsen først og fremmest var tiltænkt komiteerne. Efter 2012 er trækket på det offentlige tilskud atter faldet, så der er ikke mere et akut økonomisk krav om at begrænse men der er andre krav! Der er nu vedtaget nye regler med virkning fra d.1. september Reglerne vil blive udsendt fra sekretariatet til alle komiteerne, men vi bemærker, at der, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, fortsat vil kunne ydes den høje km-takst ved kørsel i egen bil. Vi har fået bekræftet, at dette gerne må opfattes som en imødekommenhed over for komiteerne, hvis vilkår, alt andet lige, adskiller sig meget fra afdelingernes. Komiterepræsentanternes bemærkninger til nye rejseregler: Flere komiterepræsentanter påpegede de ulige vilkår for FU-virksomhed i eller tæt ved universitetsbyerne og komiteernes FU-virksomhed i lokalområder med stor afstand til universitetsbyerne. Dette gav anledning til en frygt for, at de nye rejseregler vil gøre det mindre attraktivt for foredragsholdere at holde foredrag i yderliggende lokalområder. Der blev derudover ytret ønske om en højere honorar-takst til foredragsholderne. Brug af navnet Folkeuniversitetet Vi har også bemærket, at den nye formand har forholdt sig meget konstruktivt til brugen af navnet Folkeuniversitetet, altså ordet i bestemt form, i områder, hvor der også er anden folkeuniversitetsvirksomhed. Det har også været til gene for komiteerne, at man ikke tydeligt melder ud, hvem man er. VIFOs undersøgelse af Folkeuniversitetet Én enhed, mange virkeligheder VIFO, Videnscenter for Folkeoplysning, har iværksat en undersøgelse af folkeuniversitetets arbejde. Undersøgelsen ledes af ph.d. Malene Thøgersen, som i løbet af denne måned (maj 2015) vil udsende et spørgeskema til alle komiteer. PEK opfordrede til, at man tog godt imod spørgeskemaet og sørgede for at få det besvaret. VIFO har allerede vist, at de kan præstere et solidt arbejde, og de er ikke bange for at påpege forhold, der forekommer uhensigtsmæssige, om ikke ligefrem dysfunktionelle. Set i det perspektiv må folkeuniversitetet være dejlig opgave. FUN blev indbudt til at være med i finansieringen med den mulighed det giver for at bidrage til at stille spørgsmål, men det afviste FUN.

3 Komiterepræsentanternes bemærkninger til VIFO-undersøgelse: Der blev spurgt ind til undersøgelsens formål, hvortil PEK oplyste, at formålet var at undersøge, hvorledes struktur og organisation forholder sig til formålet og herunder se på komiteernes rolle med særlig fokus på deres potentiale og udfordringer. I relation hertil, påpegede nævnsmedlem, Alice Feddersen, at det bør bemærkes, at undersøgelsen ikke implicerer hele Folkeuniversitetet, men kun dele heraf. Der blev udtrykt bekymring for, hvorvidt en undersøgelse af Folkeuniversitetets struktur og organisatoriske opbygning kan føre til sammenlægning af komiteer eller en ændring af komiteernes ret til selv at vælge deres administrative tilhørsforhold. Dette blev dog efterfølgende vurderet som et usandsynligt scenarie, da Folkeuniversitetets organisering - med FUNs accept - ikke beror på en regional logik. Folkeuniversitetets status Endelig oplyste PEK, at Kulturministeriet nu, efter ønske, har afklaret det samlede folkeuniversitets økonomisk-organisatoriske forhold og konkluderet, at folkeuniversitetet er at betragte som en samlet enhed, hvor alle parter hæfter solidarisk for hinanden med driftsmidler og formuer. Og dette gælder også komiteerne. Dette må vi naturligvis tage ad notam, men vi finder, at der er behov for en lidt mere dybtgående diskussion om dette forhold. Nævnssekretariatet viser i sin korte meddelelse herom til komiteerne ikke megen forståelse for, hvordan det måtte blive opfattet. Komiterepræsentanternes bemærkninger til Folkeuniversitetets status: Kulturministeriets kendelse blev accepteret, men den solidariske hæftelse blev af flere komiterepræsentanter opfattet som uretfærdig, idet komiteerne herved kan gøres ansvarlige for uhensigtsmæssige økonomiske disponeringer og beslutninger i andre enheder, som man ikke har haft indflydelse på. Digitalisering og ny sekretariatsleder I vores egen virksomhed er der i det forløbne år blevet ydet en stor indsats for at digitalisere forretningsgangene, styret dygtigt af sekretariatsleder Charlotte Linvald, som imidlertid forlod os i sensommeren for at tiltræde en fuldtidsstilling som kulturkonsulent i Holstebro. Først pr. 1. januar 2015 kunne den nye sekretariatsleder, Carina Hellerup Vestergaard (CHV), tiltræde. Hun gik straks i gang og er allerede særdeles godt inde i tingene og vi ser frem til et godt samarbejde. Vi skal beklage den mindre betjening, vi ydede i efterårsmånederne, og så i øvrigt takke Gudrun Aspel for den hjælp, hun ydede bogholder Poul Erik Jørgensen, som på bedste måde klarede de mest presserende opgaver. Komiterepræsentanternes bemærkninger til digitalisering og ny sekretariatsleder: Efter en omstillingsperiode, der har krævet komiteernes tålmodighed og tilvænning til de nye digitale procedurer i forbindelse med ansøgninger, evalueringer etc. er der nu stor tilfredshed med digitaliseringen. Det blev bemærket, at perioden uden sekretariatsleder i forbindelse med sekretariatslederskiftet havde været for lang, da den nedsatte bemanding i sekretariatet medførte forsinkelser i sagsbehandlingerne. Hjemmesider En af de større opgaver, vi vil kaste os over i år, og som vi har afsat midler til, bliver en ajourføring af vores hjemmeside, og de hjemmesider, der rummer komiteernes programmer.

4 En ajourføring er også af største betydning i den indsats vi yder, for at oprette nye komiteer. De vil umiddelbart have behov for en assistance på dette område. Komiterepræsentanternes bemærkninger til hjemmesider: Der var enighed om, at en opdatering af hjemmesiderne var nødvendig og en god investering. Muligheden for en fælles it-løsning de administrative enheder imellem blev drøftet, men med en bemærkning om, at Odense, København og Aarhus hver især netop har gennemført gennemgribende omlægninger af deres it-systemer, og at muligheden for en fælles it-løsning, derfor må betragtes som mindre sandsynlig. Nye komiteer 2014/15 Vi kan glæde os over at have bistået ved oprettelsen af nye komiteer i Vallensbæk og i Vamdrup, og vi føler os overbevist om, at der vil kunne oprettes nye komiteer mange andre steder i landet. Vi vil også nøje følge og måske søge at indgå i udredningsarbejdet omkring kirken i landsognet. I flertallet af landsogne er skolen nu forsvundet, men et lokalt drevet folkeuniversitetet kunne skabe liv på flere måder. Norges-arrangement 2014 PEK omtalte også den gode indsats, flere komiteer havde ydet i forbindelse med markeringen af 200-året for adskillelsen mellem Danmark og Norge i 1814; vi havde en forventning om, at vi kunne videreføre den form for indsats i forbindelse med dette års markering af 100-året for grundlovsændringen i 1915, også denne gang med midler fra Folketinget. Det skete imidlertid ikke, men fra anden side har vi modtaget tilskud. Folkeuniversitetet Danmark Det internationale arbejde, der var lagt op til at genåbne i Folkeuniversitetet i Danmark, gik i stå igen efter et enkelt møde i det til formålet nedsatte internationale udvalg. Den vej er således ikke farbar under de nuværende forhold, men så kan vi da prøve at gøre det selv. Vi har initiativer undervejs. Demokrati og medborgerskab i Folkeuniversitetet Vi bemærker også, at Professor Bjarne Ibsen Syddansk Universitet, om kort tid offentliggør en undersøgelse af aftenskolens betydning for det demokratiske medborgerskab. Aftenskolerne og Folkeuniversitetet, begge mere end 100 år gamle institutioner, skulle pludselig som led i VK-regeringens værdipolitik ved lovændringen i 2010 tillægges et helt nyt ekstra formål som skoler i demokrati og medborgerskab. Folkeuniversitetsnævnet protesterede imod forslaget, men lige meget hjalp det. Folkeuniversitetet synes ikke at være inddraget i undersøgelsen, hvilket må undre, når vi nu skulle omfattes af lovændringen. Undersøgelsen konstaterer, at der ikke forekommer megen ny medborgerskabsdannelse i aftenskolen. Måske fordi den allerede findes hos deltagerne! Kulturvaneundersøgelserne viser, at mindre end 10% af den voksne befolkningen benytter aftenskolens tilbud. Bogudgivelse: Skærum Mølle En lærdoms Lystgård Afsluttende oplyste formanden, at bestyrelsen havde ønsket at markere, at skaberen og den fortsat drivende kraft bag Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Gudrun Aspel, for kort tid siden kunne markere en rund fødselsdag. I den anledning tog bestyrelsen initiativ til at udgive en bog med bl.a. bidrag fra nogle

5 af centrets ofte sete forelæsere, samt andre bidrag. Bogen, Lærdoms Lystgård er stillet til rådighed for alle komiteer, og yderligere eksemplarer kan bestilles via sekretariatet. Videre takkede han bestyrelseskollegerne for det gode samarbejde, vore repræsentanter i FUN for den til tider lidt svære opgave, sekretariatsleder Carina Hellerup Vestergaard og bogholder Poul Erik Jørgensen, samt Gudrun Aspel for at alt altid fungerer og dermed bidrager til vore meget givtige møder på Skærum Mølle. 4. Komitestyrelsens årsregnskab 2014 v/ best.med. Lars Petersen Komitestyrelsen kunne præsentere et overskud på kr i regnskabsåret Medvirkende til overskuddet er engangsindtægter og personalebesparelser. Der blev, fra bestyrelsen såvel som komiterepræsentanterne, udtrykt tilfredshed med, at størstedelen af Komitestyrelsens midler bliver anvendt på undervisningsaktiviteter og i mindre grad administration. 5. Erfaringsudveksling og forslag v/ sekretariatsleder Carina Hellerup Vestergaard Komiterepræsentanterne delte deres erfaringer og bidrog med forslag og idéer til nye initiativer. Følgende erfaringer og idéer blev delt: FUNs udviklingspulje - ansættelse af udviklingsmedarbejder Det er i stigende grad en udfordring for FU at fange mediernes bevågenhed og at erobre plads på den politiske dagsorden. På denne baggrund blev det foreslået, at nogle af midlerne fra FUNs udviklingspulje kunne bruges på ansættelse af en pr- og udviklingsmedarbejder, der kan arbejde på en udvikling af den samlede FU-virksomhed. Markedsføring Konkurrencen blandt et øget udbud af kulturtilbud er over en årrække skærpet. Behovet for ny og bedre markedsføring af FU-aktiviteter er derfor nødvendig. På denne baggrund blev det foreslået, at der udvikles en web-baseret design-skabelon, der giver mulighed for at designe mere professionelt udseende programmer og sikre en ensartethed og genkendelighed i komiteernes programudgivelser. Sekretariatet undersøger muligheden for udvikling af en sådan skabelon. Skabelonen vil være et tilbud til de komiteer, der måtte ønske at benytte skabelonen. Onlineannoncering via f.eks. Facebook og Kulturnaut.dk blev nævnt som muligheder, der bør udforskes og udvikles yderligere. Hjemmesider I forbindelse med den forestående opdatering af hjemmesider, blev det ønsket, at det fremover skulle være muligt for deltagere at tilmelde sig forelæsninger elektronisk. I forlængelse heraf blev det besluttet, at sekretariatet, forud for opdateringen, udsender en skrivelse, der opfordrer komiteerne til at oplyse deres ønsker og behov, så disse, i videst muligt omfang, kan imødekommes ved opdateringen. Evt. turné med foredragsholder Hanne Foighel Sekretariatet har modtaget et tilbud fra mellemøstkorrespondent Hanne Foighel, der foreslår en foredragsturné i efteråret Forslaget blev taget vel imod af de tilstedeværende komiteer og sekretariatet udsender en skrivelse, hvor også de ikke tilstedeværende komiteer informeres om muligheden. Herefter udarbejder sekretariatet et program for turnéen.

6 Tema - første danske astronaut i rummet, september 2015 Som den første dansker i rummet rejser Andreas Mogensen på sin første rummission i september Dette vil være et oplagt tema eller emne at behandle i FU-forelæsninger i den kommende sæson. Erfaringsindsamling Som en opsamling på mødets erfaringsudveksling, udsender sekretariatet en skrivelse, der opfordrer alle komiteer til at liste og indsende positive og negative erfaringer gjort i Lyset, foredrag v/ næstfmd. Knud Jepsen I relation til FN og Unescos udnævnelse af 2015 til Lysets År, holdt cand.mag. i astronomi og astrofysik, Knud Jepsen, et både underholdende og lærerigt foredrag om lysets beskaffenhed og egenskaber. 7. Dato for næste årsmøde Det næste årsmøde afholdes søndag d. 22. maj 2016.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT Den 5. oktober 2005 Tidspunkt : Fredag den 16. september kl. 13.00 18.00 Sted : Radisson SAS Scandinavia Hotel Tilstede : Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere