Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zonestatus.. 3. Fastholdelse af nuværende tilstand. 4. Bebyggelsens ydre fremtræden Bilag til lokalplan Ophævelse af lokalplanen Vedtagelsespåtegning... Lokalplankort... kortbilag

3 Redegørelse Denne lokalplan vedrører facader og skilte i den centrale og ældre del af Skanderborg by. Området er henholdsvis byens handelscenter og de gadestrækninger, hvortil der er knyttet særlige bygningsbevaringsinteresser. Planen har derfor karakter af en bevarende lokalplan samtidig med, at den angiver nogle retningslinier for, hvordan ændringer og ombygninger kan udføres under hensyntagen til den enkelte bygnings karakter og dens omgivelser. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommene langs Adelgade, omkring Mindet og tilgrænsende gadestrækninger, herunder Dagmarcenter-karreen. Området omfatter også Borgergadekvarteret. Størstedelen af området svarer til det i kommuneplanen udpegede centerområde. Såvel dette område som den medtagne strækning af Banegårdsvej er områder, hvor forretninger og kontorer er koncentreret, og hvor der løbende sker bygningsmæssige ændringer m.v. Inden for området ligger mange karakteristiske bygninger. Den sydlige del af Adelgade og Borgergadekvarteret er medtaget i lokalplanområdet på grund af de betydelige bevaringsinteresser, der knytter sig til området. Der er beliggende ca. 360 ejendomme inden for området. Lokalplanens baggrund Som i de fleste andre bykerner er gadebilledet i Adelgade ændret betydelig siden og 60- erne. Mange forretninger er igennem tiden "moderniseret" med store butiksvinduer m.v., og enkelte nye bygninger er kommet til. En del huse har fået baldakiner og forretningsskiltene er vokset i antal og størrelse. De fleste af husene er fine og værdifulde for bymiljøet. Men mange af de ændringer, der er foretaget gennem tiden er mindre heldige.

4 Kommunen vil gerne bevare de værdifulde træk i byområdet og samtidig medvirke til at fremtidige ændringer sker på en så god og rigtig måde som muligt. Disse forhold er efter byrådets opfattelse i sig selv grundlag for gennemførelse af lokalplanen. Samtidig ønsker byrådet med denne planlægning at styrke den indsats for et bedre bymiljø, som er iværksat med ombygningen af Adelgade. Lokalplanens indhold Lokalplanen: Planen bestemmer, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse ved kommunen i hvert enkelt tilfælde. Denne bestemmelse gælder også skiltning og lignende. For at opfylde formålet med planen kan kommunen derefter gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelse og skiltning får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med omgivelserne opnås en god helhedsvirkning. Bilag til lokalplanen: Til lokalplanen er udarbejdet en vejledning i form af et bilag. Hæftet indeholder nogle retningslinier for facader og skilte m.v. i lokalplanområdet. Denne vejledning er tænkt som et arbejds- og inspirationsmateriale i forbindelse med projektering m.v. af facadeændringer. Retningslinierne vil samtidig være et udgangspunkt for kommunen ved behandling af ansøgninger. Delvis ophævelse af lokalplanbestemmelser: Omkring 1980 og de følgende år gennemførte byrådet en række lokalplaner, der indeholdt bestemmelser om begrænsning af størrelsen på lokaler til banker og lignende liberale *rhverv i stueetager langs Adelgade. Planerne indeholdt ligeledes bestemmelser om forbud mod indretning af boliger i stueetager langs Adelgade og Banegårdsvej.

5 I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse og vedtagelse har disse bestemmelsers betydning for det centrale handelsliv og gadeliv i Skanderborg bl. a. været drøftet i handelsstandsforeningen, grundejerforeningen og byrådet. Lokalplanforslaget blev fremlagt med bestemmelse om en fuldstændig ophævelse af de nævnte lokalplanbestemmelser, uden at byrådet dog hermed havde taget endelig stilling til spørgsmålet. Efter den offentlige debat vedtog byrådet at fastholde de eksisterende lokalplanbestemmelser på den strækning af Adelgade, hvor handelslivet er koncentreret. Det drejer sig om strækningen fra Vestergade/Alleen til Realskolen/Kvickly. På øvrige strækninger, d.v.s. Adelgade syd for Alleen, Nørregade og Banegårdsvej ophæves bestemmelserne. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen: I kommuneplanens rammedel er anført om bygningsbevaring: følgende "Lokalplaner, der omfatter bygninger og/eller bymiljøer, der efter byrådets skøn &r af væsentlig bevaringsværdig interesse, skal sikre, at ændringer af eksisterende forhold, herunder bebyggelses forhold, facadeudformning, beplantning og anvendelse m.v., kun sker efter byrådets særlige tilladelse eller nærmere fastsatte retningslinier." Lokalplanen er i overenstemmelse med rammebestemmelserne. Beskyttelseslinier i henhold til lov om naturbeskyttelse: På ejendommen mat r. rir. 22 e, Skanderborg markjorder, beliggende ved Lillesøvej, er tinglyst et jordfast fortidsminde. Fortidsmindet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 18, hvorefter der ikke inden for 100 m må foretages ændringer i tilstanden uden tilladelse fra amtsrådet. Langs Skanderborg sø og Lillesø er der i henhold til naturbeskyttelseslovens 16 pålagt en 150 m beskyttelseslinie. Tilladelser efter denne bestemmelse skal meddeles af kommunen.

6 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge planlægningslovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra bestemmelser i lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 3.01 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlægningslovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. planlægningslovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jfr. ovenfor.

7 Lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg I henhold til planlægningslovens (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Lokalplanens formål 1.01 Lokalplanens formål er: - at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø og i den sammenhæng bestemme, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse hos kommunen i hvert enkelt tilfælde, og - at angive nogle retningslinier for udformning af facader og skilte i form af et bilag til lokalplanen. Lokalplanens område og zonestatus 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. l og omfatter følgende matr.nre.: la, Ib, le, Id, 2, 3, 4 a, 4b, 4 c, 5, 9, 10, 11 a, del af 12, del af 13, del af 14 a, del af 15 a, 16, 17, del af 18 a, 19 a, del af 19 b, 19 c, 21 a, 21 b, 22 a, 22 b, 22 e, 22 f, 23, 24, 25, 26 a, 26 b, 27 a, 28, 29 a, 29 b, 30, 31, 32, 33 a, 34, 35 a, 35 b, 36, 37, 38 a, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a, 45, 46 a, 47, 48, 49, 51 a, 52, 54 a, 56, 58 a, 58 b, 59 a, 59 b, 61 a, 61 b, 62, 63, 64 a, 64 b, 65, 66, 67 b, 67 c, 67 d, 67 f, 67 g, 67 h, 67 i, 67 n, 68, 70, 71, 72 a, 73 a, 74 a, 75 a, 76, 77 a, 77 c, 78 a, 78 b, 78 c, 78 e, 79 a, 80 a, 82, 85 b, 86 a, 86 c, 87, 88 a, 88 c, 89 a, 89 b, 90 a, 90 b, 91, 92, 94, 97, 98 c, 99 a, 99 b, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 a, 113 b, 113 c, 114 a, 114 b, 115, 116, 117 a, 117 b, 117 c, 117 d, 117 e, 118, 119 a, 119 b, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 a, 138, 139, 140, 141 b, 142 a, 143, del af 144, 145 b, 146 a, 147, 148, 149, del af 150 a, 151 a, del af 152, del af 153, del af 154, 155 a, 156, 157 b, 159, del af 160 a, 161, 162, 163, 164, 165 a, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 195 a, 190 a, 190 b, 191 a, 191 b, 191 c, 191 d, 192, 193, 194, 196, 197 a, 200 b, 203 a, 204, 213, 214, 225, Skanderborg bygrunde, samt

8 l q, l r, l z f 5 k, 5 l, 5 o, 5 q, 5 s, 5 v, 5 x, 5 y, 6 g, 6 h, del af 6 l, 6 r, 8 l, del af 16 a, 22 l, del af 22 x, 23 k, 23 l, 23 m, del af 23 o, 23 p, 23 q, 23 t, 23 u, 23 ag, del af 23 ah, 30 f, 30 g, 30 h, 30 k, 30 l, 30 n, 30 o, 30 p, 30 r, 30 t, 30 u, 30 ø, 30 aa, 30 ab, 30 ae, 30 ap, 30 aq, 30 ar, 30 as, 30 at, 30 av, 32 g, 32 k, 32 l, 32 m, 38 b, 38 i, 38 p, del af 38 q, 38 t, 38 v, 38 z, 38 æ, 38 ø, 38 aa, 38 ae, 38 ca, 64 k, 64 p, 64q, 64r, 64 s, 64 u, 64 z, 64 ø, 64 ag, 64 ah, 64 ai, 64 ak, 64 al, 64 an, 64 ao, 64 aq, 64 as, 64 at, 86 i, 86 m, 86 n, 86 p, 86 q, 86 r, 86 s, 86 t, 86 u, 86 aa, 86 au, 86 av, 86 ax, 86 bd, 108 a, 108 c, 108 d, 108 f, 108 h, 108 k, 108 n, 108 o, 108 P. 108 r, 108 t, 108 u, del af 119 c, 119 e, 119 f, 119 g. 119 i, 119 k, 123 æ, 123 Øf 123 aa, 123 ae, 123 ad, 123 ae, 123 ah, 123 ak, 123 am, 123 ao, 123 aq, 123 as, 123 at, 123 au, 123 av, 123 bb, 123 bc, 123 bd, 125 a, 125 f, 125 m, 125 n, 125 o, 125 ab, 125 ae, 125 af, del af 125 ah, 125 ai, 125 ak, 125 an, 125 at, 125 au, 125 av, 125 ax, 125 ay, 130 b, Skanderborg markjorder, samt alle parceller, der efter den 1. september 1992 udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Fastholdelse af nuværende tilstand 3.01 Bebyggelse må kun med kommunens særlige tilladelse nedrives, ombygges i det ydre eller på anden måde ændres væsentlig i forhold til omgivelserne. Bestemmelsen gælder også skilte og lignende. Bebyggelsens ydre fremtræden 4.01 Kommunen kan gøre en tilladelse efter afsnit 3.01 afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning Bestemmelsen i afsnit 4.01 om opnåelse af en god helhedsvirkning gælder også en tilladelse efter byggeloven.

9 Bilag^ til lokalplanen 5.01 Til lokalplanen hører en vejledning i form af: Bilag til lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg Det i afsnit 5.01 nævnte bilag vil løbende kunne revideres Af det i afsnit 5.01 nævnte bilag fremgår, hvilke projektmateriale en ansøgning om tilladelse bør indeholde. Ophævelse af lokalplan 6.01 Den af Skanderborg byråd den vedtagne lokalplan nr. 018 om anvendelse m.v. af lokaler i stueetager inden for en del af centerområdet i Skanderborg ophæves på følgende ejendomme: - Adelgades østside fra Rådhuset til Alleen, matr.nre. 89 a, 89 b, 90 a, 90 b, 91, 92 og 94, Skanderborg bygrunde. - Nørregades østside fra Kvicklys nordskel til lokalplanens nordlige afgrænsning, matr.nre. 86 i, 86 n, 86 p, 86 q, 86 r, 86 s, 86 t, 86 u, 86 aa og 86 bd, Skanderborg markjorder, og - mindre strækning af Banegårdsvejs vestside, matr.nre. 38 z, 38 p, 38 q og 38 ae, Skanderborg markjorder Den af Skanderborg byråd den vedtagne lokalplan nr. 028 for et område mellem Skanderupgade og Banegårdsvej til offentlige formål m.v. ophæves på ejendomme på en strækning af Banegårdsvejs vestside, matr.nre. 38 b, 38 æ, 38 ø og 38 aa, Skanderborg markjorder, for så vidt angår: - afsnit 3.04 om forbud mod indretning af boliger i stueetager langs Banegårdsvej, - afsnit 3.05 om begrænsning af størrelsen på lokaler for liberale erhverv i stueetager langs Banegårdsvej, og krav om oplysning af sådanne lokaler, - afsnit 3.06 om at indrette boligareal til lokaler for liberale erhvervsvirksomheder, - afsnit 8.06 om særlige vilkår for en tilladelse efter afsnit 3.06.

10 7. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Skanderborg bvråd den P.b.v. Aleksander Aagaar I henhold til 27 i planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Skanderborg byråd, den 29. september P.b.v. Aleksander Aagaard 8

11 ooooooooooo Lokal plangrænse LOKALPLAN NR. 071 KORTBILAG 1 Skanderborg kommune Teknisk Forvaltning Byplanafd. lr4000 sept I I I I I I O m 5315 I I I I I I

12

13 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning Vejledning Facadeudformning Vinduer Kviste og ovenlysvinduer Markiser og baldakiner Facadeskilte Udhængsskilte Lysskilte Anden skiltning Materialer og beklædning Detaljer og farver Oplysninger m.v Projekt og ansøgning Revision og vedtagelse... 25

14 Forord I forretningsgader som Adelgade, Mindet og de nærmeste gadestrækninger sker der løbende ændringer i bebyggelsens ydre. De fleste forandringer sker i forbindelse med modernisering af forretninger og indflytning af nye. Det betyder, at gadebilledet ændrer sig med tiden. Kommunen ønsker at medvirke til, at ændringerne sker på en så god og rigtig måde som muligt. Byrådet har derfor vedtaget lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg. Lokalplanen omfatter ejendommene langs Adelgade, omkring Mindet og de nærmeste strækninger af de tilgrænsende gader, herunder Dagmarcenter-karreen. Herudover omfatter lokalplanen Borgergadekvarteret. Lokalplanen betyder, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse ved kommunen i hvert enkelt tilfælde. Kommunen kan så gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Dette hæfte indeholder nogle retningslinier for facader og skilte m.v. i lokalplanområdet. Hæftet er tænkt som et arbejds- og inspirationsmateriale i forbindelse med projektering m.v. af facadeændringer. Retningslinierne vil samtidig være et udgangspunkt for kommunens behandling af ansøgninger om bygningsændringer m.v.

15

16 Bygader med sammenhængende bebyggelse på hver side kan betragtes som et rum, hvor vejen er gulvet og husenes facader udgør væggene. Vejen fremstår ensartet, medens facaderækkerne giver afveksling og oplevelse. Som i ethvert andet rum er såvel variation og oplevelsesrigdom som helhed og sammenhæng lige vigtige. Husenes udseende er afgørende for gaderummets kvalitet. Betragter man husene i Adelgade og det øvrige centrale byområde, er de umiddelbart meget forskellige. Store og små huse står side om side og giver gaderummet en væsentlig variation. Betragter man imidlertid husene nærmere, fremtræder der alligevel nogle fællestræk. Næsten alle husene har samme form, afgrænsede facadehuse med sadeltag. Ser man op over stueetagen, er facaden oftest opdelt af lige store vinduer med murpiller imellem. Hele facaderækken er således opdelt af de enkelte facader, hver med en taktfast opdeling af vinduer.

17

18

19

20 Tilpasning af butiksfacade EEfflEES EB Facade med et gennemgående udstillingsvindue. Facaden er delt i to, og husets øverste etage synes at svæve i luften. Facade med to udstillingsvinduer, der følger facadens øvrige opdeling af vinduer. Facaden fremstår som en konstruktiv helhed. HOVEDREGLER FOR FACADEUDFORMNING: 1: Facaden bør fremstå som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Facadeændringer bør tilpasses husets oprindelige opdeling med vinduer og døre. Store gennemgående vinduesbånd, der bryder med facaden, bør i princippet ikke anvendes. 4: Ved sammenlægning af nabohuse, skal facaden på det enkelte hus fremtræde selvstændig.

21

22 Tilpasning af vinduer IrT ~r rr T" Irr [T I [T I fc Facade med store vindueshuller. Facade med opdelte vinduer. Facaden fremstår son en helhed. HOVEDREGEL FOR VINDUER: Nye vinduer bør tilpasses facadens oprindelige udtryk. Opdelte vinduer bør ikke udskiftes med storruder. 3: Vinduer af plast bør ikke anvendes. 4: Store gennemgående glaspartier bør ikke anvendes.

23

24 Tilpasning af kviste rr rr Kviste udformet og placeret uden hensyn til facadens øvrige vinduer. Kviste udformet og placeret i forhold til facadens øvrige vinduer. HOVEDREGLER FOR KVISTE OG OVENLYSVINDUER: I tagflader mod gade bør der ikke anvendes ovenlysvinduer. Placeringen af kviste og ovenlysvinduer bør følge placeringen af husets øvrige vinduer. 11

25

26 Tilpasning af overdækning rr JT rr rr P~ E: n rr EL rt IL rr CL rr Stor gennemgående markise, et dominerende greb, der "skærer facaden over". Mindre markiser, der følger facadens opdeling. Resultatet bliver mere harmonisk. HOVEDREGLER FOR MARKISER OG BALDAKINER: Markiser bør opsættes i forbindelse med vindues- og dørhuller. Store gennemgående markiser bør normalt ikke anvendes. 3: Markiser bør udføres i refleksfri materialer. 4: Faste baldakiner bør ikke anvendes. 13

27

28 Tilpasning af facadeskilte FF rr PP ff ff r~ rr rr rr r~ E E fe E fe BHJTTHK 114 BUTO Facade med et gennemgående skilt, "der skærer facaden over". Mindre facadeskilte, der følger facadens vinduesopdeling. Facaden bevarer sin sammenhæng. HOVEDREGLER FOR FACADESKILTE: l: Facadeskilte bør tilpasses facadens opdeling med vinduer og døre. 2: Facadeskilte bør kun placeres i stueetagen. Facadeskilte bør ikke dække over facadens udsmykning. 4: Store gennemgående facadeskilte bør ikke anvendes. 5: Placering af skilte for forskellige forretninger i samme bygning bør samordnes. 15

29

30

31

32

33

34

35

36 Oplysninger m.v. Gamle bygningstegninger I forbindelse med påtænkte ændringer af en ældre bygning, kan det i nogen tilfælde være en hjælp at se/råde over de oprindelige bygningstegninger. I kommunens byggesagsarkiv og i Egnsarkivet, Adelgade 46, findes i nogle tilfælde eksemplar af disse tegninger. Gamle fotos m.v. Egnsarkivet har en betydelig samling ældre fotos af huse fra Skanderborg by, hvor der evt. kan søges inspiration. Herudover ligger Egnsarkivet inde med bygningshistoriske oplysninger om en række ejendomme. Facadetegninger Teknisk forvaltning har foretaget optegning i mål 1:100 af facader langs store dele af Adelgade. Tegningerne står til disposition for borgerne. Optegning af facader i den resterende del af Adelgade og andre dele af det centrale byområde vil blive søgt videreført i de kommende år. Informationsblade om bygningsbevaring For at fremme indsatsen for at bevare vore ældre bygninger udgiver Miljøministeriet informationsblade om bygningsbevaring. Informationsbladene dækker emner fra vedligeholdelse til råd og vejledning i forbindelse med projektering og ombygning. Dette informationsmateriale kan ses i kommunens Borgerbutik og Teknisk forvaltning, hvor man også kan få udleveret eksemplar af de enkelte emneblade. Råd og vejledning En grundejer eller forretningsindehaver vil næsten altid søge faglig/teknisk bistand i forbindelse med facadeændringer m.v. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at søge faglig bistand i forbindelse med visse former for vedligeholdelsesarbejder, f.eks. farvesætning i forbindelse med maling af facader. En god rådgivning kan spare mange ærgrelser. Man er iøvrigt altid velkommen til at hente råd og vejledning hos Teknisk forvaltning i forbindelse med facadeændringer og byggesagsansøgning. 23

37 Projekt og ansøgning 24 Ifølge lokalplanen må der ikke foretages ændringer i bebyggelsens ydre udformning uden tilladelse fra kommunen. Bestemmelsen gælder også skilte, markiser og lign. Da formålet med lokalplanen er at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø, er det nødvendigt at påtænkte ændringer m.v. belyses tilstrækkeligt i et projektmateriale. Dette af hensyn til såvel den der påtænker at foretage ændringer som af hensyn til kommunens vurdering af sagen. En ansøgning om tilladelse bør derfor, alt efter ændringens omfang, indeholde følgende projektmateriale: a. Et fotografi af bygningen og de nærmeste omgivelser med den påtænkte ændring indkopieret/markeret. b. En facadetegning med ændringen vist i mål 1:100 eller 1:50. c. Et lodret snit af facaden i mål 1:50 eller 1:20 visende ændringen. d. Detailtegning i mål 1:20 eller 1:10 med f.eks. et skilts tekst vist i fuld udstrækning og endelig udformning. e. Oplysninger om materiale, farver og udførelse skal være påført tegningerne. f. Eventuel udvendig belysning skal være vist på tegningsbilagene. g. Eventuelle farveprøver/materialeprøver.

38 Revision og vedtagelse Revision Retningslinierne for facader og skilte vil kunne revideres og suppleres, hvis der viser sig behov herfor. Vedtagelse Dette hæfte, indeholdende retningslinier for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg, er vedtaget af Skanderborg byråd, den som bilag til lokalplan nr P.b.v. Aleksander Aagaard 25

39 11 BYENS RUM jertesuk til producenter af fa- J malinger og vinduer.»de må være med at bilde folk ind, at 'i e l e er så pærelet. Selv profesile malere, synes jeg, har pro- er med kalken. Og at bilde folk at fabriksmalede vinduer er igeholdesfrie i al evighed, ryster i hovedet af.«for Thina Wallin Jensen i Aalborg har indsatsen fokuseret på at få klædt husene af. På den måde er meget af den oprindelige arkitektur kommet til syne igen. I knap tre år har hun været i en tæt dialog med især midtbyens forretningsdrivende som den udfarende repræsentant for byens facaderåd og kommunen. Behov for opbakning fra rådsmedlemmer»når man er i kontakt - og indrømmet - indimellem i konflikt med en butiksejer om skiltningen og facaden, så er det meget vigtigt med en opbakning fra de handlendes egne organisationer, som har sæde i facaderådet. Og det er sandelig også rart med den juridiske opbakning fra en lokalplan, når sagen spidser til,«siger hun. Thina Jensen er ansat i byplanafdelingen og er efterhånden kendt blandt de forretningsdrivende som den person, de skal gå til, når der skal ske noget med deres forretning.»min facon har helt klart været den personlige kontakt. Det er nemmere at slå igennem med anbefalingerne, når vi kender hinanden,«siger hun. Med baggrund i vejledningen "Din facade - byens ansigt" fra 1995 forsøger hun hver dag at overbevise de forretningsdrivende om, at der bag de kulørte plader, skilte og markiser gemmer sig et smukt hus. Kommunen skal ind i billedet, når en butiksfacade skal ændres eller ved ejerskifte. Så finder hun de oprindelige tegninger frem og skitserer, hvordan facaden kunne komme til at se ud igen, når stueetagen kommer i harmoni med resten af bygningen. Samtidig orienterer hun om mulighederne for støtte.»ofte består barrieren i, at folk ikke kan se mulighederne for sig. Så er det om at få tegninger på bordet. Det er altid en hjælp, når jeg kan vise en flot løsning frem fra et andet sted i byen. Folk kikker utroligt meget på, hvad andre gør. Meget ofte er der tale om at pille noget ned - simpelt hen at få fjernet de grimme plader fra muren. Men selvfølgelig er det indimellem bekosteligt, når muren eller hele facaden skal renoveres. Jeg må have økonomien rned i rådgivningen og må da ofte leve med lappeløsninger. Bare det går den rigtige vej, er meget nået. Ofte sker der det, at et nyt look til én forretning smitter af på de omkringliggende forretninger, og så er det om at hjælpe til, så der kommer en udvikling i gang.«hvad siger butiksejerne til dig, når de ikke må "larme" så meget i gadebilledet? "De FARVER"'s undersøgelse: Knap halvdelen af kommunerne har udsendt generelle skilte- og facadevejledninger. Hver femte kommune forbereder p.t. egne facadevejledninger. Hver femte kommune har oprettet facaderåd. Disse byer har facaderåd: Albertslund Ringkøbing Esbjerg Frederikshavn Haslev Herning Hjørring Holbæk Horsens Kolding Middelfart Møn Nykøbing-Falster Ny købing-rørvig Næstved Odder Præstø Randers Roskilde Ribe Ry Sakskøbing Skive Solrød Svendborg Vejle Viborg Vordingborg Aabenraa Aalborg. Disse byer forbereder p.t. skilte- og facadevejledninger: Brønderslev Christiansfeld Dronninglund Ejby Grindsted Græsted-Gilleleje Helsinge Herlev Holmsland Holstebro Hvidovre Højer Juelsminde Lyngby-Tårbæk Løgumkloster Nakskov Nibe Ravnsborg Ringkøbing Rudkøbing Skjern Skørping Støvring Søllerød Tinglev Tårnby Vejen Vejle Vojens Ølstykke.»Det er som regel, at "vi bli'r ikke set", "pladeskilte er billigere", "vi får jo gratis skilte fra leverandørerne" "kommunen skal ikke blande sig" og "vi er bange for, at alt bliver ens i gaden med de små skilte". Især frygter de handlende, at folk overser deres forretning, hvis de går over til mere nænsom skiltning. Jeg synes imidlertid, at de hurtigt forstår mine argumenter, så derfor er det meget vigtigt at få en butiksejer i tale, Inden de nye skilte kommer op. Det komplicerer tingene at skulle forklare ejeren bagefter, at kom- ^~. * v) Fortsættes sule 12

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning... 3 1. Vejledning... 6 1.1. Facadeudformning... 6 1.2. Vinduer... 8 1.3. Kviste og ovenlysvinduer... 10 1.4. Markiser og baldakiner... 12 1.5. Facadeskilte...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan nr. 79. for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade

Lokalplan nr. 79. for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade Lokalplan nr. 79 for et område imellem og på begge sider af Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé samt Pile Allés østside nord for Vesterbrogade November 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Forhusene

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE LOKALPLAN NR. 3 2 6 FOR KONGENSGADE, TORVEGADE TORVET OG DEL AF ESBJERG KOMMUNE 1993 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...2 Lokalplanens retsvirkninger...2

Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11. Lokalplan for ejendommen, matr.nr. 1-d, Hårlev by, Hårlev. Kortet på omslaget er i mål 1:25.000 og er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 RIBE BYKERNE Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Kort beskrivelse af lokalplanen.. 2 2. Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.26.2 Et område mellem Valbyvej, Elme Allé og Dorphs Allé Taastrup Offentlige formål (Børneinstitutioner) 20.11.1980 Kongsbak Informatik OMRADET ER BELIGGENDE VED

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere