Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zonestatus.. 3. Fastholdelse af nuværende tilstand. 4. Bebyggelsens ydre fremtræden Bilag til lokalplan Ophævelse af lokalplanen Vedtagelsespåtegning... Lokalplankort... kortbilag

3 Redegørelse Denne lokalplan vedrører facader og skilte i den centrale og ældre del af Skanderborg by. Området er henholdsvis byens handelscenter og de gadestrækninger, hvortil der er knyttet særlige bygningsbevaringsinteresser. Planen har derfor karakter af en bevarende lokalplan samtidig med, at den angiver nogle retningslinier for, hvordan ændringer og ombygninger kan udføres under hensyntagen til den enkelte bygnings karakter og dens omgivelser. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommene langs Adelgade, omkring Mindet og tilgrænsende gadestrækninger, herunder Dagmarcenter-karreen. Området omfatter også Borgergadekvarteret. Størstedelen af området svarer til det i kommuneplanen udpegede centerområde. Såvel dette område som den medtagne strækning af Banegårdsvej er områder, hvor forretninger og kontorer er koncentreret, og hvor der løbende sker bygningsmæssige ændringer m.v. Inden for området ligger mange karakteristiske bygninger. Den sydlige del af Adelgade og Borgergadekvarteret er medtaget i lokalplanområdet på grund af de betydelige bevaringsinteresser, der knytter sig til området. Der er beliggende ca. 360 ejendomme inden for området. Lokalplanens baggrund Som i de fleste andre bykerner er gadebilledet i Adelgade ændret betydelig siden og 60- erne. Mange forretninger er igennem tiden "moderniseret" med store butiksvinduer m.v., og enkelte nye bygninger er kommet til. En del huse har fået baldakiner og forretningsskiltene er vokset i antal og størrelse. De fleste af husene er fine og værdifulde for bymiljøet. Men mange af de ændringer, der er foretaget gennem tiden er mindre heldige.

4 Kommunen vil gerne bevare de værdifulde træk i byområdet og samtidig medvirke til at fremtidige ændringer sker på en så god og rigtig måde som muligt. Disse forhold er efter byrådets opfattelse i sig selv grundlag for gennemførelse af lokalplanen. Samtidig ønsker byrådet med denne planlægning at styrke den indsats for et bedre bymiljø, som er iværksat med ombygningen af Adelgade. Lokalplanens indhold Lokalplanen: Planen bestemmer, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse ved kommunen i hvert enkelt tilfælde. Denne bestemmelse gælder også skiltning og lignende. For at opfylde formålet med planen kan kommunen derefter gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelse og skiltning får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med omgivelserne opnås en god helhedsvirkning. Bilag til lokalplanen: Til lokalplanen er udarbejdet en vejledning i form af et bilag. Hæftet indeholder nogle retningslinier for facader og skilte m.v. i lokalplanområdet. Denne vejledning er tænkt som et arbejds- og inspirationsmateriale i forbindelse med projektering m.v. af facadeændringer. Retningslinierne vil samtidig være et udgangspunkt for kommunen ved behandling af ansøgninger. Delvis ophævelse af lokalplanbestemmelser: Omkring 1980 og de følgende år gennemførte byrådet en række lokalplaner, der indeholdt bestemmelser om begrænsning af størrelsen på lokaler til banker og lignende liberale *rhverv i stueetager langs Adelgade. Planerne indeholdt ligeledes bestemmelser om forbud mod indretning af boliger i stueetager langs Adelgade og Banegårdsvej.

5 I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse og vedtagelse har disse bestemmelsers betydning for det centrale handelsliv og gadeliv i Skanderborg bl. a. været drøftet i handelsstandsforeningen, grundejerforeningen og byrådet. Lokalplanforslaget blev fremlagt med bestemmelse om en fuldstændig ophævelse af de nævnte lokalplanbestemmelser, uden at byrådet dog hermed havde taget endelig stilling til spørgsmålet. Efter den offentlige debat vedtog byrådet at fastholde de eksisterende lokalplanbestemmelser på den strækning af Adelgade, hvor handelslivet er koncentreret. Det drejer sig om strækningen fra Vestergade/Alleen til Realskolen/Kvickly. På øvrige strækninger, d.v.s. Adelgade syd for Alleen, Nørregade og Banegårdsvej ophæves bestemmelserne. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen: I kommuneplanens rammedel er anført om bygningsbevaring: følgende "Lokalplaner, der omfatter bygninger og/eller bymiljøer, der efter byrådets skøn &r af væsentlig bevaringsværdig interesse, skal sikre, at ændringer af eksisterende forhold, herunder bebyggelses forhold, facadeudformning, beplantning og anvendelse m.v., kun sker efter byrådets særlige tilladelse eller nærmere fastsatte retningslinier." Lokalplanen er i overenstemmelse med rammebestemmelserne. Beskyttelseslinier i henhold til lov om naturbeskyttelse: På ejendommen mat r. rir. 22 e, Skanderborg markjorder, beliggende ved Lillesøvej, er tinglyst et jordfast fortidsminde. Fortidsmindet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 18, hvorefter der ikke inden for 100 m må foretages ændringer i tilstanden uden tilladelse fra amtsrådet. Langs Skanderborg sø og Lillesø er der i henhold til naturbeskyttelseslovens 16 pålagt en 150 m beskyttelseslinie. Tilladelser efter denne bestemmelse skal meddeles af kommunen.

6 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge planlægningslovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra bestemmelser i lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 3.01 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlægningslovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. planlægningslovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jfr. ovenfor.

7 Lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg I henhold til planlægningslovens (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Lokalplanens formål 1.01 Lokalplanens formål er: - at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø og i den sammenhæng bestemme, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse hos kommunen i hvert enkelt tilfælde, og - at angive nogle retningslinier for udformning af facader og skilte i form af et bilag til lokalplanen. Lokalplanens område og zonestatus 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. l og omfatter følgende matr.nre.: la, Ib, le, Id, 2, 3, 4 a, 4b, 4 c, 5, 9, 10, 11 a, del af 12, del af 13, del af 14 a, del af 15 a, 16, 17, del af 18 a, 19 a, del af 19 b, 19 c, 21 a, 21 b, 22 a, 22 b, 22 e, 22 f, 23, 24, 25, 26 a, 26 b, 27 a, 28, 29 a, 29 b, 30, 31, 32, 33 a, 34, 35 a, 35 b, 36, 37, 38 a, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a, 45, 46 a, 47, 48, 49, 51 a, 52, 54 a, 56, 58 a, 58 b, 59 a, 59 b, 61 a, 61 b, 62, 63, 64 a, 64 b, 65, 66, 67 b, 67 c, 67 d, 67 f, 67 g, 67 h, 67 i, 67 n, 68, 70, 71, 72 a, 73 a, 74 a, 75 a, 76, 77 a, 77 c, 78 a, 78 b, 78 c, 78 e, 79 a, 80 a, 82, 85 b, 86 a, 86 c, 87, 88 a, 88 c, 89 a, 89 b, 90 a, 90 b, 91, 92, 94, 97, 98 c, 99 a, 99 b, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 a, 113 b, 113 c, 114 a, 114 b, 115, 116, 117 a, 117 b, 117 c, 117 d, 117 e, 118, 119 a, 119 b, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 a, 138, 139, 140, 141 b, 142 a, 143, del af 144, 145 b, 146 a, 147, 148, 149, del af 150 a, 151 a, del af 152, del af 153, del af 154, 155 a, 156, 157 b, 159, del af 160 a, 161, 162, 163, 164, 165 a, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 195 a, 190 a, 190 b, 191 a, 191 b, 191 c, 191 d, 192, 193, 194, 196, 197 a, 200 b, 203 a, 204, 213, 214, 225, Skanderborg bygrunde, samt

8 l q, l r, l z f 5 k, 5 l, 5 o, 5 q, 5 s, 5 v, 5 x, 5 y, 6 g, 6 h, del af 6 l, 6 r, 8 l, del af 16 a, 22 l, del af 22 x, 23 k, 23 l, 23 m, del af 23 o, 23 p, 23 q, 23 t, 23 u, 23 ag, del af 23 ah, 30 f, 30 g, 30 h, 30 k, 30 l, 30 n, 30 o, 30 p, 30 r, 30 t, 30 u, 30 ø, 30 aa, 30 ab, 30 ae, 30 ap, 30 aq, 30 ar, 30 as, 30 at, 30 av, 32 g, 32 k, 32 l, 32 m, 38 b, 38 i, 38 p, del af 38 q, 38 t, 38 v, 38 z, 38 æ, 38 ø, 38 aa, 38 ae, 38 ca, 64 k, 64 p, 64q, 64r, 64 s, 64 u, 64 z, 64 ø, 64 ag, 64 ah, 64 ai, 64 ak, 64 al, 64 an, 64 ao, 64 aq, 64 as, 64 at, 86 i, 86 m, 86 n, 86 p, 86 q, 86 r, 86 s, 86 t, 86 u, 86 aa, 86 au, 86 av, 86 ax, 86 bd, 108 a, 108 c, 108 d, 108 f, 108 h, 108 k, 108 n, 108 o, 108 P. 108 r, 108 t, 108 u, del af 119 c, 119 e, 119 f, 119 g. 119 i, 119 k, 123 æ, 123 Øf 123 aa, 123 ae, 123 ad, 123 ae, 123 ah, 123 ak, 123 am, 123 ao, 123 aq, 123 as, 123 at, 123 au, 123 av, 123 bb, 123 bc, 123 bd, 125 a, 125 f, 125 m, 125 n, 125 o, 125 ab, 125 ae, 125 af, del af 125 ah, 125 ai, 125 ak, 125 an, 125 at, 125 au, 125 av, 125 ax, 125 ay, 130 b, Skanderborg markjorder, samt alle parceller, der efter den 1. september 1992 udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Fastholdelse af nuværende tilstand 3.01 Bebyggelse må kun med kommunens særlige tilladelse nedrives, ombygges i det ydre eller på anden måde ændres væsentlig i forhold til omgivelserne. Bestemmelsen gælder også skilte og lignende. Bebyggelsens ydre fremtræden 4.01 Kommunen kan gøre en tilladelse efter afsnit 3.01 afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning Bestemmelsen i afsnit 4.01 om opnåelse af en god helhedsvirkning gælder også en tilladelse efter byggeloven.

9 Bilag^ til lokalplanen 5.01 Til lokalplanen hører en vejledning i form af: Bilag til lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg Det i afsnit 5.01 nævnte bilag vil løbende kunne revideres Af det i afsnit 5.01 nævnte bilag fremgår, hvilke projektmateriale en ansøgning om tilladelse bør indeholde. Ophævelse af lokalplan 6.01 Den af Skanderborg byråd den vedtagne lokalplan nr. 018 om anvendelse m.v. af lokaler i stueetager inden for en del af centerområdet i Skanderborg ophæves på følgende ejendomme: - Adelgades østside fra Rådhuset til Alleen, matr.nre. 89 a, 89 b, 90 a, 90 b, 91, 92 og 94, Skanderborg bygrunde. - Nørregades østside fra Kvicklys nordskel til lokalplanens nordlige afgrænsning, matr.nre. 86 i, 86 n, 86 p, 86 q, 86 r, 86 s, 86 t, 86 u, 86 aa og 86 bd, Skanderborg markjorder, og - mindre strækning af Banegårdsvejs vestside, matr.nre. 38 z, 38 p, 38 q og 38 ae, Skanderborg markjorder Den af Skanderborg byråd den vedtagne lokalplan nr. 028 for et område mellem Skanderupgade og Banegårdsvej til offentlige formål m.v. ophæves på ejendomme på en strækning af Banegårdsvejs vestside, matr.nre. 38 b, 38 æ, 38 ø og 38 aa, Skanderborg markjorder, for så vidt angår: - afsnit 3.04 om forbud mod indretning af boliger i stueetager langs Banegårdsvej, - afsnit 3.05 om begrænsning af størrelsen på lokaler for liberale erhverv i stueetager langs Banegårdsvej, og krav om oplysning af sådanne lokaler, - afsnit 3.06 om at indrette boligareal til lokaler for liberale erhvervsvirksomheder, - afsnit 8.06 om særlige vilkår for en tilladelse efter afsnit 3.06.

10 7. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Skanderborg bvråd den P.b.v. Aleksander Aagaar I henhold til 27 i planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Skanderborg byråd, den 29. september P.b.v. Aleksander Aagaard 8

11 ooooooooooo Lokal plangrænse LOKALPLAN NR. 071 KORTBILAG 1 Skanderborg kommune Teknisk Forvaltning Byplanafd. lr4000 sept I I I I I I O m 5315 I I I I I I

12

13 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning Vejledning Facadeudformning Vinduer Kviste og ovenlysvinduer Markiser og baldakiner Facadeskilte Udhængsskilte Lysskilte Anden skiltning Materialer og beklædning Detaljer og farver Oplysninger m.v Projekt og ansøgning Revision og vedtagelse... 25

14 Forord I forretningsgader som Adelgade, Mindet og de nærmeste gadestrækninger sker der løbende ændringer i bebyggelsens ydre. De fleste forandringer sker i forbindelse med modernisering af forretninger og indflytning af nye. Det betyder, at gadebilledet ændrer sig med tiden. Kommunen ønsker at medvirke til, at ændringerne sker på en så god og rigtig måde som muligt. Byrådet har derfor vedtaget lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg. Lokalplanen omfatter ejendommene langs Adelgade, omkring Mindet og de nærmeste strækninger af de tilgrænsende gader, herunder Dagmarcenter-karreen. Herudover omfatter lokalplanen Borgergadekvarteret. Lokalplanen betyder, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse ved kommunen i hvert enkelt tilfælde. Kommunen kan så gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Dette hæfte indeholder nogle retningslinier for facader og skilte m.v. i lokalplanområdet. Hæftet er tænkt som et arbejds- og inspirationsmateriale i forbindelse med projektering m.v. af facadeændringer. Retningslinierne vil samtidig være et udgangspunkt for kommunens behandling af ansøgninger om bygningsændringer m.v.

15

16 Bygader med sammenhængende bebyggelse på hver side kan betragtes som et rum, hvor vejen er gulvet og husenes facader udgør væggene. Vejen fremstår ensartet, medens facaderækkerne giver afveksling og oplevelse. Som i ethvert andet rum er såvel variation og oplevelsesrigdom som helhed og sammenhæng lige vigtige. Husenes udseende er afgørende for gaderummets kvalitet. Betragter man husene i Adelgade og det øvrige centrale byområde, er de umiddelbart meget forskellige. Store og små huse står side om side og giver gaderummet en væsentlig variation. Betragter man imidlertid husene nærmere, fremtræder der alligevel nogle fællestræk. Næsten alle husene har samme form, afgrænsede facadehuse med sadeltag. Ser man op over stueetagen, er facaden oftest opdelt af lige store vinduer med murpiller imellem. Hele facaderækken er således opdelt af de enkelte facader, hver med en taktfast opdeling af vinduer.

17

18

19

20 Tilpasning af butiksfacade EEfflEES EB Facade med et gennemgående udstillingsvindue. Facaden er delt i to, og husets øverste etage synes at svæve i luften. Facade med to udstillingsvinduer, der følger facadens øvrige opdeling af vinduer. Facaden fremstår som en konstruktiv helhed. HOVEDREGLER FOR FACADEUDFORMNING: 1: Facaden bør fremstå som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Facadeændringer bør tilpasses husets oprindelige opdeling med vinduer og døre. Store gennemgående vinduesbånd, der bryder med facaden, bør i princippet ikke anvendes. 4: Ved sammenlægning af nabohuse, skal facaden på det enkelte hus fremtræde selvstændig.

21

22 Tilpasning af vinduer IrT ~r rr T" Irr [T I [T I fc Facade med store vindueshuller. Facade med opdelte vinduer. Facaden fremstår son en helhed. HOVEDREGEL FOR VINDUER: Nye vinduer bør tilpasses facadens oprindelige udtryk. Opdelte vinduer bør ikke udskiftes med storruder. 3: Vinduer af plast bør ikke anvendes. 4: Store gennemgående glaspartier bør ikke anvendes.

23

24 Tilpasning af kviste rr rr Kviste udformet og placeret uden hensyn til facadens øvrige vinduer. Kviste udformet og placeret i forhold til facadens øvrige vinduer. HOVEDREGLER FOR KVISTE OG OVENLYSVINDUER: I tagflader mod gade bør der ikke anvendes ovenlysvinduer. Placeringen af kviste og ovenlysvinduer bør følge placeringen af husets øvrige vinduer. 11

25

26 Tilpasning af overdækning rr JT rr rr P~ E: n rr EL rt IL rr CL rr Stor gennemgående markise, et dominerende greb, der "skærer facaden over". Mindre markiser, der følger facadens opdeling. Resultatet bliver mere harmonisk. HOVEDREGLER FOR MARKISER OG BALDAKINER: Markiser bør opsættes i forbindelse med vindues- og dørhuller. Store gennemgående markiser bør normalt ikke anvendes. 3: Markiser bør udføres i refleksfri materialer. 4: Faste baldakiner bør ikke anvendes. 13

27

28 Tilpasning af facadeskilte FF rr PP ff ff r~ rr rr rr r~ E E fe E fe BHJTTHK 114 BUTO Facade med et gennemgående skilt, "der skærer facaden over". Mindre facadeskilte, der følger facadens vinduesopdeling. Facaden bevarer sin sammenhæng. HOVEDREGLER FOR FACADESKILTE: l: Facadeskilte bør tilpasses facadens opdeling med vinduer og døre. 2: Facadeskilte bør kun placeres i stueetagen. Facadeskilte bør ikke dække over facadens udsmykning. 4: Store gennemgående facadeskilte bør ikke anvendes. 5: Placering af skilte for forskellige forretninger i samme bygning bør samordnes. 15

29

30

31

32

33

34

35

36 Oplysninger m.v. Gamle bygningstegninger I forbindelse med påtænkte ændringer af en ældre bygning, kan det i nogen tilfælde være en hjælp at se/råde over de oprindelige bygningstegninger. I kommunens byggesagsarkiv og i Egnsarkivet, Adelgade 46, findes i nogle tilfælde eksemplar af disse tegninger. Gamle fotos m.v. Egnsarkivet har en betydelig samling ældre fotos af huse fra Skanderborg by, hvor der evt. kan søges inspiration. Herudover ligger Egnsarkivet inde med bygningshistoriske oplysninger om en række ejendomme. Facadetegninger Teknisk forvaltning har foretaget optegning i mål 1:100 af facader langs store dele af Adelgade. Tegningerne står til disposition for borgerne. Optegning af facader i den resterende del af Adelgade og andre dele af det centrale byområde vil blive søgt videreført i de kommende år. Informationsblade om bygningsbevaring For at fremme indsatsen for at bevare vore ældre bygninger udgiver Miljøministeriet informationsblade om bygningsbevaring. Informationsbladene dækker emner fra vedligeholdelse til råd og vejledning i forbindelse med projektering og ombygning. Dette informationsmateriale kan ses i kommunens Borgerbutik og Teknisk forvaltning, hvor man også kan få udleveret eksemplar af de enkelte emneblade. Råd og vejledning En grundejer eller forretningsindehaver vil næsten altid søge faglig/teknisk bistand i forbindelse med facadeændringer m.v. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at søge faglig bistand i forbindelse med visse former for vedligeholdelsesarbejder, f.eks. farvesætning i forbindelse med maling af facader. En god rådgivning kan spare mange ærgrelser. Man er iøvrigt altid velkommen til at hente råd og vejledning hos Teknisk forvaltning i forbindelse med facadeændringer og byggesagsansøgning. 23

37 Projekt og ansøgning 24 Ifølge lokalplanen må der ikke foretages ændringer i bebyggelsens ydre udformning uden tilladelse fra kommunen. Bestemmelsen gælder også skilte, markiser og lign. Da formålet med lokalplanen er at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø, er det nødvendigt at påtænkte ændringer m.v. belyses tilstrækkeligt i et projektmateriale. Dette af hensyn til såvel den der påtænker at foretage ændringer som af hensyn til kommunens vurdering af sagen. En ansøgning om tilladelse bør derfor, alt efter ændringens omfang, indeholde følgende projektmateriale: a. Et fotografi af bygningen og de nærmeste omgivelser med den påtænkte ændring indkopieret/markeret. b. En facadetegning med ændringen vist i mål 1:100 eller 1:50. c. Et lodret snit af facaden i mål 1:50 eller 1:20 visende ændringen. d. Detailtegning i mål 1:20 eller 1:10 med f.eks. et skilts tekst vist i fuld udstrækning og endelig udformning. e. Oplysninger om materiale, farver og udførelse skal være påført tegningerne. f. Eventuel udvendig belysning skal være vist på tegningsbilagene. g. Eventuelle farveprøver/materialeprøver.

38 Revision og vedtagelse Revision Retningslinierne for facader og skilte vil kunne revideres og suppleres, hvis der viser sig behov herfor. Vedtagelse Dette hæfte, indeholdende retningslinier for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg, er vedtaget af Skanderborg byråd, den som bilag til lokalplan nr P.b.v. Aleksander Aagaard 25

39 11 BYENS RUM jertesuk til producenter af fa- J malinger og vinduer.»de må være med at bilde folk ind, at 'i e l e er så pærelet. Selv profesile malere, synes jeg, har pro- er med kalken. Og at bilde folk at fabriksmalede vinduer er igeholdesfrie i al evighed, ryster i hovedet af.«for Thina Wallin Jensen i Aalborg har indsatsen fokuseret på at få klædt husene af. På den måde er meget af den oprindelige arkitektur kommet til syne igen. I knap tre år har hun været i en tæt dialog med især midtbyens forretningsdrivende som den udfarende repræsentant for byens facaderåd og kommunen. Behov for opbakning fra rådsmedlemmer»når man er i kontakt - og indrømmet - indimellem i konflikt med en butiksejer om skiltningen og facaden, så er det meget vigtigt med en opbakning fra de handlendes egne organisationer, som har sæde i facaderådet. Og det er sandelig også rart med den juridiske opbakning fra en lokalplan, når sagen spidser til,«siger hun. Thina Jensen er ansat i byplanafdelingen og er efterhånden kendt blandt de forretningsdrivende som den person, de skal gå til, når der skal ske noget med deres forretning.»min facon har helt klart været den personlige kontakt. Det er nemmere at slå igennem med anbefalingerne, når vi kender hinanden,«siger hun. Med baggrund i vejledningen "Din facade - byens ansigt" fra 1995 forsøger hun hver dag at overbevise de forretningsdrivende om, at der bag de kulørte plader, skilte og markiser gemmer sig et smukt hus. Kommunen skal ind i billedet, når en butiksfacade skal ændres eller ved ejerskifte. Så finder hun de oprindelige tegninger frem og skitserer, hvordan facaden kunne komme til at se ud igen, når stueetagen kommer i harmoni med resten af bygningen. Samtidig orienterer hun om mulighederne for støtte.»ofte består barrieren i, at folk ikke kan se mulighederne for sig. Så er det om at få tegninger på bordet. Det er altid en hjælp, når jeg kan vise en flot løsning frem fra et andet sted i byen. Folk kikker utroligt meget på, hvad andre gør. Meget ofte er der tale om at pille noget ned - simpelt hen at få fjernet de grimme plader fra muren. Men selvfølgelig er det indimellem bekosteligt, når muren eller hele facaden skal renoveres. Jeg må have økonomien rned i rådgivningen og må da ofte leve med lappeløsninger. Bare det går den rigtige vej, er meget nået. Ofte sker der det, at et nyt look til én forretning smitter af på de omkringliggende forretninger, og så er det om at hjælpe til, så der kommer en udvikling i gang.«hvad siger butiksejerne til dig, når de ikke må "larme" så meget i gadebilledet? "De FARVER"'s undersøgelse: Knap halvdelen af kommunerne har udsendt generelle skilte- og facadevejledninger. Hver femte kommune forbereder p.t. egne facadevejledninger. Hver femte kommune har oprettet facaderåd. Disse byer har facaderåd: Albertslund Ringkøbing Esbjerg Frederikshavn Haslev Herning Hjørring Holbæk Horsens Kolding Middelfart Møn Nykøbing-Falster Ny købing-rørvig Næstved Odder Præstø Randers Roskilde Ribe Ry Sakskøbing Skive Solrød Svendborg Vejle Viborg Vordingborg Aabenraa Aalborg. Disse byer forbereder p.t. skilte- og facadevejledninger: Brønderslev Christiansfeld Dronninglund Ejby Grindsted Græsted-Gilleleje Helsinge Herlev Holmsland Holstebro Hvidovre Højer Juelsminde Lyngby-Tårbæk Løgumkloster Nakskov Nibe Ravnsborg Ringkøbing Rudkøbing Skjern Skørping Støvring Søllerød Tinglev Tårnby Vejen Vejle Vojens Ølstykke.»Det er som regel, at "vi bli'r ikke set", "pladeskilte er billigere", "vi får jo gratis skilte fra leverandørerne" "kommunen skal ikke blande sig" og "vi er bange for, at alt bliver ens i gaden med de små skilte". Især frygter de handlende, at folk overser deres forretning, hvis de går over til mere nænsom skiltning. Jeg synes imidlertid, at de hurtigt forstår mine argumenter, så derfor er det meget vigtigt at få en butiksejer i tale, Inden de nye skilte kommer op. Det komplicerer tingene at skulle forklare ejeren bagefter, at kom- ^~. * v) Fortsættes sule 12

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 RIBE BYKERNE Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Kort beskrivelse af lokalplanen.. 2 2. Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.13

Lokalplan nr. 4.18.13 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.13 Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv 01.12.1998 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.18.13 HØje-Taastrup Kommune Hsje-Taastrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere