Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zonestatus.. 3. Fastholdelse af nuværende tilstand. 4. Bebyggelsens ydre fremtræden Bilag til lokalplan Ophævelse af lokalplanen Vedtagelsespåtegning... Lokalplankort... kortbilag

3 Redegørelse Denne lokalplan vedrører facader og skilte i den centrale og ældre del af Skanderborg by. Området er henholdsvis byens handelscenter og de gadestrækninger, hvortil der er knyttet særlige bygningsbevaringsinteresser. Planen har derfor karakter af en bevarende lokalplan samtidig med, at den angiver nogle retningslinier for, hvordan ændringer og ombygninger kan udføres under hensyntagen til den enkelte bygnings karakter og dens omgivelser. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommene langs Adelgade, omkring Mindet og tilgrænsende gadestrækninger, herunder Dagmarcenter-karreen. Området omfatter også Borgergadekvarteret. Størstedelen af området svarer til det i kommuneplanen udpegede centerområde. Såvel dette område som den medtagne strækning af Banegårdsvej er områder, hvor forretninger og kontorer er koncentreret, og hvor der løbende sker bygningsmæssige ændringer m.v. Inden for området ligger mange karakteristiske bygninger. Den sydlige del af Adelgade og Borgergadekvarteret er medtaget i lokalplanområdet på grund af de betydelige bevaringsinteresser, der knytter sig til området. Der er beliggende ca. 360 ejendomme inden for området. Lokalplanens baggrund Som i de fleste andre bykerner er gadebilledet i Adelgade ændret betydelig siden og 60- erne. Mange forretninger er igennem tiden "moderniseret" med store butiksvinduer m.v., og enkelte nye bygninger er kommet til. En del huse har fået baldakiner og forretningsskiltene er vokset i antal og størrelse. De fleste af husene er fine og værdifulde for bymiljøet. Men mange af de ændringer, der er foretaget gennem tiden er mindre heldige.

4 Kommunen vil gerne bevare de værdifulde træk i byområdet og samtidig medvirke til at fremtidige ændringer sker på en så god og rigtig måde som muligt. Disse forhold er efter byrådets opfattelse i sig selv grundlag for gennemførelse af lokalplanen. Samtidig ønsker byrådet med denne planlægning at styrke den indsats for et bedre bymiljø, som er iværksat med ombygningen af Adelgade. Lokalplanens indhold Lokalplanen: Planen bestemmer, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse ved kommunen i hvert enkelt tilfælde. Denne bestemmelse gælder også skiltning og lignende. For at opfylde formålet med planen kan kommunen derefter gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelse og skiltning får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med omgivelserne opnås en god helhedsvirkning. Bilag til lokalplanen: Til lokalplanen er udarbejdet en vejledning i form af et bilag. Hæftet indeholder nogle retningslinier for facader og skilte m.v. i lokalplanområdet. Denne vejledning er tænkt som et arbejds- og inspirationsmateriale i forbindelse med projektering m.v. af facadeændringer. Retningslinierne vil samtidig være et udgangspunkt for kommunen ved behandling af ansøgninger. Delvis ophævelse af lokalplanbestemmelser: Omkring 1980 og de følgende år gennemførte byrådet en række lokalplaner, der indeholdt bestemmelser om begrænsning af størrelsen på lokaler til banker og lignende liberale *rhverv i stueetager langs Adelgade. Planerne indeholdt ligeledes bestemmelser om forbud mod indretning af boliger i stueetager langs Adelgade og Banegårdsvej.

5 I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse og vedtagelse har disse bestemmelsers betydning for det centrale handelsliv og gadeliv i Skanderborg bl. a. været drøftet i handelsstandsforeningen, grundejerforeningen og byrådet. Lokalplanforslaget blev fremlagt med bestemmelse om en fuldstændig ophævelse af de nævnte lokalplanbestemmelser, uden at byrådet dog hermed havde taget endelig stilling til spørgsmålet. Efter den offentlige debat vedtog byrådet at fastholde de eksisterende lokalplanbestemmelser på den strækning af Adelgade, hvor handelslivet er koncentreret. Det drejer sig om strækningen fra Vestergade/Alleen til Realskolen/Kvickly. På øvrige strækninger, d.v.s. Adelgade syd for Alleen, Nørregade og Banegårdsvej ophæves bestemmelserne. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen: I kommuneplanens rammedel er anført om bygningsbevaring: følgende "Lokalplaner, der omfatter bygninger og/eller bymiljøer, der efter byrådets skøn &r af væsentlig bevaringsværdig interesse, skal sikre, at ændringer af eksisterende forhold, herunder bebyggelses forhold, facadeudformning, beplantning og anvendelse m.v., kun sker efter byrådets særlige tilladelse eller nærmere fastsatte retningslinier." Lokalplanen er i overenstemmelse med rammebestemmelserne. Beskyttelseslinier i henhold til lov om naturbeskyttelse: På ejendommen mat r. rir. 22 e, Skanderborg markjorder, beliggende ved Lillesøvej, er tinglyst et jordfast fortidsminde. Fortidsmindet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 18, hvorefter der ikke inden for 100 m må foretages ændringer i tilstanden uden tilladelse fra amtsrådet. Langs Skanderborg sø og Lillesø er der i henhold til naturbeskyttelseslovens 16 pålagt en 150 m beskyttelseslinie. Tilladelser efter denne bestemmelse skal meddeles af kommunen.

6 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge planlægningslovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra bestemmelser i lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 3.01 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlægningslovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. planlægningslovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jfr. ovenfor.

7 Lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg I henhold til planlægningslovens (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: Lokalplanens formål 1.01 Lokalplanens formål er: - at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø og i den sammenhæng bestemme, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse hos kommunen i hvert enkelt tilfælde, og - at angive nogle retningslinier for udformning af facader og skilte i form af et bilag til lokalplanen. Lokalplanens område og zonestatus 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. l og omfatter følgende matr.nre.: la, Ib, le, Id, 2, 3, 4 a, 4b, 4 c, 5, 9, 10, 11 a, del af 12, del af 13, del af 14 a, del af 15 a, 16, 17, del af 18 a, 19 a, del af 19 b, 19 c, 21 a, 21 b, 22 a, 22 b, 22 e, 22 f, 23, 24, 25, 26 a, 26 b, 27 a, 28, 29 a, 29 b, 30, 31, 32, 33 a, 34, 35 a, 35 b, 36, 37, 38 a, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a, 45, 46 a, 47, 48, 49, 51 a, 52, 54 a, 56, 58 a, 58 b, 59 a, 59 b, 61 a, 61 b, 62, 63, 64 a, 64 b, 65, 66, 67 b, 67 c, 67 d, 67 f, 67 g, 67 h, 67 i, 67 n, 68, 70, 71, 72 a, 73 a, 74 a, 75 a, 76, 77 a, 77 c, 78 a, 78 b, 78 c, 78 e, 79 a, 80 a, 82, 85 b, 86 a, 86 c, 87, 88 a, 88 c, 89 a, 89 b, 90 a, 90 b, 91, 92, 94, 97, 98 c, 99 a, 99 b, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 a, 113 b, 113 c, 114 a, 114 b, 115, 116, 117 a, 117 b, 117 c, 117 d, 117 e, 118, 119 a, 119 b, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 a, 138, 139, 140, 141 b, 142 a, 143, del af 144, 145 b, 146 a, 147, 148, 149, del af 150 a, 151 a, del af 152, del af 153, del af 154, 155 a, 156, 157 b, 159, del af 160 a, 161, 162, 163, 164, 165 a, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 195 a, 190 a, 190 b, 191 a, 191 b, 191 c, 191 d, 192, 193, 194, 196, 197 a, 200 b, 203 a, 204, 213, 214, 225, Skanderborg bygrunde, samt

8 l q, l r, l z f 5 k, 5 l, 5 o, 5 q, 5 s, 5 v, 5 x, 5 y, 6 g, 6 h, del af 6 l, 6 r, 8 l, del af 16 a, 22 l, del af 22 x, 23 k, 23 l, 23 m, del af 23 o, 23 p, 23 q, 23 t, 23 u, 23 ag, del af 23 ah, 30 f, 30 g, 30 h, 30 k, 30 l, 30 n, 30 o, 30 p, 30 r, 30 t, 30 u, 30 ø, 30 aa, 30 ab, 30 ae, 30 ap, 30 aq, 30 ar, 30 as, 30 at, 30 av, 32 g, 32 k, 32 l, 32 m, 38 b, 38 i, 38 p, del af 38 q, 38 t, 38 v, 38 z, 38 æ, 38 ø, 38 aa, 38 ae, 38 ca, 64 k, 64 p, 64q, 64r, 64 s, 64 u, 64 z, 64 ø, 64 ag, 64 ah, 64 ai, 64 ak, 64 al, 64 an, 64 ao, 64 aq, 64 as, 64 at, 86 i, 86 m, 86 n, 86 p, 86 q, 86 r, 86 s, 86 t, 86 u, 86 aa, 86 au, 86 av, 86 ax, 86 bd, 108 a, 108 c, 108 d, 108 f, 108 h, 108 k, 108 n, 108 o, 108 P. 108 r, 108 t, 108 u, del af 119 c, 119 e, 119 f, 119 g. 119 i, 119 k, 123 æ, 123 Øf 123 aa, 123 ae, 123 ad, 123 ae, 123 ah, 123 ak, 123 am, 123 ao, 123 aq, 123 as, 123 at, 123 au, 123 av, 123 bb, 123 bc, 123 bd, 125 a, 125 f, 125 m, 125 n, 125 o, 125 ab, 125 ae, 125 af, del af 125 ah, 125 ai, 125 ak, 125 an, 125 at, 125 au, 125 av, 125 ax, 125 ay, 130 b, Skanderborg markjorder, samt alle parceller, der efter den 1. september 1992 udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Fastholdelse af nuværende tilstand 3.01 Bebyggelse må kun med kommunens særlige tilladelse nedrives, ombygges i det ydre eller på anden måde ændres væsentlig i forhold til omgivelserne. Bestemmelsen gælder også skilte og lignende. Bebyggelsens ydre fremtræden 4.01 Kommunen kan gøre en tilladelse efter afsnit 3.01 afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning Bestemmelsen i afsnit 4.01 om opnåelse af en god helhedsvirkning gælder også en tilladelse efter byggeloven.

9 Bilag^ til lokalplanen 5.01 Til lokalplanen hører en vejledning i form af: Bilag til lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg Det i afsnit 5.01 nævnte bilag vil løbende kunne revideres Af det i afsnit 5.01 nævnte bilag fremgår, hvilke projektmateriale en ansøgning om tilladelse bør indeholde. Ophævelse af lokalplan 6.01 Den af Skanderborg byråd den vedtagne lokalplan nr. 018 om anvendelse m.v. af lokaler i stueetager inden for en del af centerområdet i Skanderborg ophæves på følgende ejendomme: - Adelgades østside fra Rådhuset til Alleen, matr.nre. 89 a, 89 b, 90 a, 90 b, 91, 92 og 94, Skanderborg bygrunde. - Nørregades østside fra Kvicklys nordskel til lokalplanens nordlige afgrænsning, matr.nre. 86 i, 86 n, 86 p, 86 q, 86 r, 86 s, 86 t, 86 u, 86 aa og 86 bd, Skanderborg markjorder, og - mindre strækning af Banegårdsvejs vestside, matr.nre. 38 z, 38 p, 38 q og 38 ae, Skanderborg markjorder Den af Skanderborg byråd den vedtagne lokalplan nr. 028 for et område mellem Skanderupgade og Banegårdsvej til offentlige formål m.v. ophæves på ejendomme på en strækning af Banegårdsvejs vestside, matr.nre. 38 b, 38 æ, 38 ø og 38 aa, Skanderborg markjorder, for så vidt angår: - afsnit 3.04 om forbud mod indretning af boliger i stueetager langs Banegårdsvej, - afsnit 3.05 om begrænsning af størrelsen på lokaler for liberale erhverv i stueetager langs Banegårdsvej, og krav om oplysning af sådanne lokaler, - afsnit 3.06 om at indrette boligareal til lokaler for liberale erhvervsvirksomheder, - afsnit 8.06 om særlige vilkår for en tilladelse efter afsnit 3.06.

10 7. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Skanderborg bvråd den P.b.v. Aleksander Aagaar I henhold til 27 i planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Skanderborg byråd, den 29. september P.b.v. Aleksander Aagaard 8

11 ooooooooooo Lokal plangrænse LOKALPLAN NR. 071 KORTBILAG 1 Skanderborg kommune Teknisk Forvaltning Byplanafd. lr4000 sept I I I I I I O m 5315 I I I I I I

12

13 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning Vejledning Facadeudformning Vinduer Kviste og ovenlysvinduer Markiser og baldakiner Facadeskilte Udhængsskilte Lysskilte Anden skiltning Materialer og beklædning Detaljer og farver Oplysninger m.v Projekt og ansøgning Revision og vedtagelse... 25

14 Forord I forretningsgader som Adelgade, Mindet og de nærmeste gadestrækninger sker der løbende ændringer i bebyggelsens ydre. De fleste forandringer sker i forbindelse med modernisering af forretninger og indflytning af nye. Det betyder, at gadebilledet ændrer sig med tiden. Kommunen ønsker at medvirke til, at ændringerne sker på en så god og rigtig måde som muligt. Byrådet har derfor vedtaget lokalplan nr. 071 for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg. Lokalplanen omfatter ejendommene langs Adelgade, omkring Mindet og de nærmeste strækninger af de tilgrænsende gader, herunder Dagmarcenter-karreen. Herudover omfatter lokalplanen Borgergadekvarteret. Lokalplanen betyder, at der i forbindelse med ændringer i bebyggelsens ydre udformning skal søges tilladelse ved kommunen i hvert enkelt tilfælde. Kommunen kan så gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Dette hæfte indeholder nogle retningslinier for facader og skilte m.v. i lokalplanområdet. Hæftet er tænkt som et arbejds- og inspirationsmateriale i forbindelse med projektering m.v. af facadeændringer. Retningslinierne vil samtidig være et udgangspunkt for kommunens behandling af ansøgninger om bygningsændringer m.v.

15

16 Bygader med sammenhængende bebyggelse på hver side kan betragtes som et rum, hvor vejen er gulvet og husenes facader udgør væggene. Vejen fremstår ensartet, medens facaderækkerne giver afveksling og oplevelse. Som i ethvert andet rum er såvel variation og oplevelsesrigdom som helhed og sammenhæng lige vigtige. Husenes udseende er afgørende for gaderummets kvalitet. Betragter man husene i Adelgade og det øvrige centrale byområde, er de umiddelbart meget forskellige. Store og små huse står side om side og giver gaderummet en væsentlig variation. Betragter man imidlertid husene nærmere, fremtræder der alligevel nogle fællestræk. Næsten alle husene har samme form, afgrænsede facadehuse med sadeltag. Ser man op over stueetagen, er facaden oftest opdelt af lige store vinduer med murpiller imellem. Hele facaderækken er således opdelt af de enkelte facader, hver med en taktfast opdeling af vinduer.

17

18

19

20 Tilpasning af butiksfacade EEfflEES EB Facade med et gennemgående udstillingsvindue. Facaden er delt i to, og husets øverste etage synes at svæve i luften. Facade med to udstillingsvinduer, der følger facadens øvrige opdeling af vinduer. Facaden fremstår som en konstruktiv helhed. HOVEDREGLER FOR FACADEUDFORMNING: 1: Facaden bør fremstå som en konstruktiv helhed fra terræn til tag. Facadeændringer bør tilpasses husets oprindelige opdeling med vinduer og døre. Store gennemgående vinduesbånd, der bryder med facaden, bør i princippet ikke anvendes. 4: Ved sammenlægning af nabohuse, skal facaden på det enkelte hus fremtræde selvstændig.

21

22 Tilpasning af vinduer IrT ~r rr T" Irr [T I [T I fc Facade med store vindueshuller. Facade med opdelte vinduer. Facaden fremstår son en helhed. HOVEDREGEL FOR VINDUER: Nye vinduer bør tilpasses facadens oprindelige udtryk. Opdelte vinduer bør ikke udskiftes med storruder. 3: Vinduer af plast bør ikke anvendes. 4: Store gennemgående glaspartier bør ikke anvendes.

23

24 Tilpasning af kviste rr rr Kviste udformet og placeret uden hensyn til facadens øvrige vinduer. Kviste udformet og placeret i forhold til facadens øvrige vinduer. HOVEDREGLER FOR KVISTE OG OVENLYSVINDUER: I tagflader mod gade bør der ikke anvendes ovenlysvinduer. Placeringen af kviste og ovenlysvinduer bør følge placeringen af husets øvrige vinduer. 11

25

26 Tilpasning af overdækning rr JT rr rr P~ E: n rr EL rt IL rr CL rr Stor gennemgående markise, et dominerende greb, der "skærer facaden over". Mindre markiser, der følger facadens opdeling. Resultatet bliver mere harmonisk. HOVEDREGLER FOR MARKISER OG BALDAKINER: Markiser bør opsættes i forbindelse med vindues- og dørhuller. Store gennemgående markiser bør normalt ikke anvendes. 3: Markiser bør udføres i refleksfri materialer. 4: Faste baldakiner bør ikke anvendes. 13

27

28 Tilpasning af facadeskilte FF rr PP ff ff r~ rr rr rr r~ E E fe E fe BHJTTHK 114 BUTO Facade med et gennemgående skilt, "der skærer facaden over". Mindre facadeskilte, der følger facadens vinduesopdeling. Facaden bevarer sin sammenhæng. HOVEDREGLER FOR FACADESKILTE: l: Facadeskilte bør tilpasses facadens opdeling med vinduer og døre. 2: Facadeskilte bør kun placeres i stueetagen. Facadeskilte bør ikke dække over facadens udsmykning. 4: Store gennemgående facadeskilte bør ikke anvendes. 5: Placering af skilte for forskellige forretninger i samme bygning bør samordnes. 15

29

30

31

32

33

34

35

36 Oplysninger m.v. Gamle bygningstegninger I forbindelse med påtænkte ændringer af en ældre bygning, kan det i nogen tilfælde være en hjælp at se/råde over de oprindelige bygningstegninger. I kommunens byggesagsarkiv og i Egnsarkivet, Adelgade 46, findes i nogle tilfælde eksemplar af disse tegninger. Gamle fotos m.v. Egnsarkivet har en betydelig samling ældre fotos af huse fra Skanderborg by, hvor der evt. kan søges inspiration. Herudover ligger Egnsarkivet inde med bygningshistoriske oplysninger om en række ejendomme. Facadetegninger Teknisk forvaltning har foretaget optegning i mål 1:100 af facader langs store dele af Adelgade. Tegningerne står til disposition for borgerne. Optegning af facader i den resterende del af Adelgade og andre dele af det centrale byområde vil blive søgt videreført i de kommende år. Informationsblade om bygningsbevaring For at fremme indsatsen for at bevare vore ældre bygninger udgiver Miljøministeriet informationsblade om bygningsbevaring. Informationsbladene dækker emner fra vedligeholdelse til råd og vejledning i forbindelse med projektering og ombygning. Dette informationsmateriale kan ses i kommunens Borgerbutik og Teknisk forvaltning, hvor man også kan få udleveret eksemplar af de enkelte emneblade. Råd og vejledning En grundejer eller forretningsindehaver vil næsten altid søge faglig/teknisk bistand i forbindelse med facadeændringer m.v. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at søge faglig bistand i forbindelse med visse former for vedligeholdelsesarbejder, f.eks. farvesætning i forbindelse med maling af facader. En god rådgivning kan spare mange ærgrelser. Man er iøvrigt altid velkommen til at hente råd og vejledning hos Teknisk forvaltning i forbindelse med facadeændringer og byggesagsansøgning. 23

37 Projekt og ansøgning 24 Ifølge lokalplanen må der ikke foretages ændringer i bebyggelsens ydre udformning uden tilladelse fra kommunen. Bestemmelsen gælder også skilte, markiser og lign. Da formålet med lokalplanen er at fastholde og forbedre det eksisterende fysiske miljø, er det nødvendigt at påtænkte ændringer m.v. belyses tilstrækkeligt i et projektmateriale. Dette af hensyn til såvel den der påtænker at foretage ændringer som af hensyn til kommunens vurdering af sagen. En ansøgning om tilladelse bør derfor, alt efter ændringens omfang, indeholde følgende projektmateriale: a. Et fotografi af bygningen og de nærmeste omgivelser med den påtænkte ændring indkopieret/markeret. b. En facadetegning med ændringen vist i mål 1:100 eller 1:50. c. Et lodret snit af facaden i mål 1:50 eller 1:20 visende ændringen. d. Detailtegning i mål 1:20 eller 1:10 med f.eks. et skilts tekst vist i fuld udstrækning og endelig udformning. e. Oplysninger om materiale, farver og udførelse skal være påført tegningerne. f. Eventuel udvendig belysning skal være vist på tegningsbilagene. g. Eventuelle farveprøver/materialeprøver.

38 Revision og vedtagelse Revision Retningslinierne for facader og skilte vil kunne revideres og suppleres, hvis der viser sig behov herfor. Vedtagelse Dette hæfte, indeholdende retningslinier for facader og skilte i det centrale byområde i Skanderborg, er vedtaget af Skanderborg byråd, den som bilag til lokalplan nr P.b.v. Aleksander Aagaard 25

39 11 BYENS RUM jertesuk til producenter af fa- J malinger og vinduer.»de må være med at bilde folk ind, at 'i e l e er så pærelet. Selv profesile malere, synes jeg, har pro- er med kalken. Og at bilde folk at fabriksmalede vinduer er igeholdesfrie i al evighed, ryster i hovedet af.«for Thina Wallin Jensen i Aalborg har indsatsen fokuseret på at få klædt husene af. På den måde er meget af den oprindelige arkitektur kommet til syne igen. I knap tre år har hun været i en tæt dialog med især midtbyens forretningsdrivende som den udfarende repræsentant for byens facaderåd og kommunen. Behov for opbakning fra rådsmedlemmer»når man er i kontakt - og indrømmet - indimellem i konflikt med en butiksejer om skiltningen og facaden, så er det meget vigtigt med en opbakning fra de handlendes egne organisationer, som har sæde i facaderådet. Og det er sandelig også rart med den juridiske opbakning fra en lokalplan, når sagen spidser til,«siger hun. Thina Jensen er ansat i byplanafdelingen og er efterhånden kendt blandt de forretningsdrivende som den person, de skal gå til, når der skal ske noget med deres forretning.»min facon har helt klart været den personlige kontakt. Det er nemmere at slå igennem med anbefalingerne, når vi kender hinanden,«siger hun. Med baggrund i vejledningen "Din facade - byens ansigt" fra 1995 forsøger hun hver dag at overbevise de forretningsdrivende om, at der bag de kulørte plader, skilte og markiser gemmer sig et smukt hus. Kommunen skal ind i billedet, når en butiksfacade skal ændres eller ved ejerskifte. Så finder hun de oprindelige tegninger frem og skitserer, hvordan facaden kunne komme til at se ud igen, når stueetagen kommer i harmoni med resten af bygningen. Samtidig orienterer hun om mulighederne for støtte.»ofte består barrieren i, at folk ikke kan se mulighederne for sig. Så er det om at få tegninger på bordet. Det er altid en hjælp, når jeg kan vise en flot løsning frem fra et andet sted i byen. Folk kikker utroligt meget på, hvad andre gør. Meget ofte er der tale om at pille noget ned - simpelt hen at få fjernet de grimme plader fra muren. Men selvfølgelig er det indimellem bekosteligt, når muren eller hele facaden skal renoveres. Jeg må have økonomien rned i rådgivningen og må da ofte leve med lappeløsninger. Bare det går den rigtige vej, er meget nået. Ofte sker der det, at et nyt look til én forretning smitter af på de omkringliggende forretninger, og så er det om at hjælpe til, så der kommer en udvikling i gang.«hvad siger butiksejerne til dig, når de ikke må "larme" så meget i gadebilledet? "De FARVER"'s undersøgelse: Knap halvdelen af kommunerne har udsendt generelle skilte- og facadevejledninger. Hver femte kommune forbereder p.t. egne facadevejledninger. Hver femte kommune har oprettet facaderåd. Disse byer har facaderåd: Albertslund Ringkøbing Esbjerg Frederikshavn Haslev Herning Hjørring Holbæk Horsens Kolding Middelfart Møn Nykøbing-Falster Ny købing-rørvig Næstved Odder Præstø Randers Roskilde Ribe Ry Sakskøbing Skive Solrød Svendborg Vejle Viborg Vordingborg Aabenraa Aalborg. Disse byer forbereder p.t. skilte- og facadevejledninger: Brønderslev Christiansfeld Dronninglund Ejby Grindsted Græsted-Gilleleje Helsinge Herlev Holmsland Holstebro Hvidovre Højer Juelsminde Lyngby-Tårbæk Løgumkloster Nakskov Nibe Ravnsborg Ringkøbing Rudkøbing Skjern Skørping Støvring Søllerød Tinglev Tårnby Vejen Vejle Vojens Ølstykke.»Det er som regel, at "vi bli'r ikke set", "pladeskilte er billigere", "vi får jo gratis skilte fra leverandørerne" "kommunen skal ikke blande sig" og "vi er bange for, at alt bliver ens i gaden med de små skilte". Især frygter de handlende, at folk overser deres forretning, hvis de går over til mere nænsom skiltning. Jeg synes imidlertid, at de hurtigt forstår mine argumenter, så derfor er det meget vigtigt at få en butiksejer i tale, Inden de nye skilte kommer op. Det komplicerer tingene at skulle forklare ejeren bagefter, at kom- ^~. * v) Fortsættes sule 12

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere