Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))"

Transkript

1 Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art: (Lugt/farve/smag/bakteriel/manglende vand/kendt forureningskilde) Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Tidshorisonten: (Kan den forudsiges? Timer/dage/måneder) Embedslægens anbefaling: (Hvis embedslægeinstitutionen ikke allerede har givet en anbefaling, skal de kontaktes omgående efter alarmeringen af forureningssager, anbefalingen skal følges)

2 Alarmering D 1 Side 2 Vurdering af omfang Vurdering foretages i samarbejde med ansvarlig leder og vandværket. Nedenstående udsagn vurderes i forhold til konkret situation og vurdering af omfanget foretages. Ved nye oplysninger i sagen kan vurderingen med fordel foretages igen. Stort antal berørte forbrugere Forstyrrelser i længere tidsrum, flere månder Kogeanbefaling/drikkeforbud/ anden restriktion Terrorhanling mod et vandværk. Gå videre til afsnit D2, side 1. Indkalderansvarlig person kontaktes. Mindre antal berørte forbrugere Forstyrrelser i længere tidsrum, flere dage Kogeanbefaling, hvor forureningen er kendt/afgrænset Dårlig smag og lugt af ukendte årsager. Gå videre til afsnit D2, side 5 Lederen af Natur og Land kontaktes. Forstyrrelser i få timer Kendt afgrænset forurening, hvor forureningskilden er fjernet. Misfarvning Manglende vand Forurening under grænse for kogeanbefaling Ingen drikkeforbud eller andre restriktioner. Almindelige driftsforstyrrelser Der er ikke behov for videre brug af planen. Medarbejdere i Jord og Grundvand orienteres for evt. videre sagsbehandling.

3 Organisering D 2 Side 1 Indkalderansvarlig (i arbejdstid) Chefgruppen i TM Mogens Bentzen (udenfor arbejdstid) Beredskabschef Indsatslederne Koordinationsgruppe Borgmester Kommunaldirektør Stabschef OPB (kommunikation) Teknisk direktør Evt. Formand for vandværket Beredskabschef Evt. Politidirektør Referent/sekretær Opgaver Forhold til presse Information til borgere og øvrige byråd Beredskabsgruppe (Formandskab kommunen) Log-fører/sekretær Myndighedschef Driftsleder vandværk Politi Embedslæge Beredskabsinspektør Fageksperter fra kommunen Fødevareregion Vest Evt. nabokommuner Andre relevante ressourcepersoner Opgaver Kontakt til koordinationsgruppe Operationel ledelse Faglig ekspertise Initiativer til afværge Kontakt til arbejdsgrupper/entreprenører Kvalitetssikring af oplysninger og dokumentation Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe Analyse Nødforsyning Kildeopsporing Forplejning og service

4 Organisering D 2 Side 2 Koordinationsgruppe (Findes som skabelon) Navn Titel Organisation Ansvar i gruppen Borgmester Kommunaldirektør Stabschef OPB (kommunikation) Teknisk direktør Evt. Formand for vandværk Beredskabschef Sekretær Information/formidling Referent-oprette logbog Politidirektør (Skemaet udfyldes ved forurening af ansvarlig indkalder, se side 1) Gode råd til udpegning af koordinationsgruppens medlemmer: Personer skal agere tættest muligt på deres normale ansvarsforhold Hvis der er behov for ekstra ressourcer hvorfra skal disse komme, og hvem har kompetence til at indhente disse? Definér opgaver og ansvar i koordinationsgruppen.

5 Organisering D 2 Side 3 Instruks til koordinationsgruppen Mødeplan: Mødelokale (Byrådssalen, evt. Borgmesterens kontor) Dagsorden for 1. møde: 1. Situationsrapport 2. Håndtering af forureningssituation 3. Information Se D3 4. Fremadrettet mødeplan (inklusive pressemøder) 5. Praktiske forhold (døråbning, p-forhold, interne kommunikationsmidler). Opgaver: Tale Information til borgere og øvrige byråd. Forhold til presse. Information: Den første information til borgere kan være givet ved første møde. Efterfølgende et det koordinationsgruppen opgave at kontrollere første information og styre efterfølgende information, på baggrund af oplysninger fra beredskabsgruppen. Der skal tages stilling til, om der skal oprettes telefonsvarer og telefonvagt. Der skal tages stilling til om Staben OPB (kommunikation) udarbejder info om nyt nummer, i presse og i teksttv, SMS til døve. Orientering af det politiske niveau: Teknik- og Miljøudvalget: mail med det samme ved store uheld. Byrådet: Afvente at Borgmesteren beslutter, om Byråd skal orienteres. Retningslinier presse: Koordinationsgruppen udpeger en person til pressekontakt i samarbejde med Staben OPB. Afblæsning og evaluering: Når vandforsyningen er normaliseret, har gruppen ansvar for, at anbefalinger bliver afblæst (D6), og at hele forløbet bliver evalueret (D7).

6 Organisering D 2 Side 4 Beredskabsgruppe (Findes som skabelon) Navn Titel Organisation Ansvar i gruppen Myndighedschef Driftsleder vandværk Politi Embedslæge Beredskabsinspektør Formand, Information Fødevareregion Vest Fagekspert Herning Kommune Evt. repræsentant - nabokommune Sekretær Politidirektør (Skemaet udfyldes ved forurening af ansvarlig indkalder) Referent/logfører Gode råd til udpegning af beredskabsgruppens medlemmer: Personer skal agere tættest muligt på deres normale ansvarsforhold Hvis der er behov for ekstra ressourcer hvorfra skal disse komme, og hvem har kompetence til at indhente disse? Definér på forhånd opgaver og ansvar i beredskabsgruppen.

7 Organisering D 2 Side 5 Instruks for Beredskabsgruppen Mødeplan: Mødelokale: Herning Rådhus, lokale C3.14. Dagsorden for første møde: 1. Situationsrapport 2. Håndtering af forureningssituation 3. Nedsætte nødvendige arbejdsgrupper: a. Analyse b. Nødforsyning c. Kildeopsporing (se D4) d. Forplejning og service 4. Fremadrettet mødeplan (inklusive arbejdsgruppemøder) 5. Praktiske forhold a. Døråbningsplan skal udarbejdes b. Adgangskort lægges i kasse, som placeres i Sekretariatet (5 stk) c. Parkeringstilladelser til hele gruppen lægges i samme kasse. d. Interne kommunikationsmidler: Mobiltelefoner, PC ere, mobile internetopkoblinger. Opgaver: Løbende information om status til koordinationsgruppe Rådgive koordinationsgruppe Etablere nødforsyning Opspore forureningen Afværge forureningen Kvalitetssikring af oplysninger og dokumentation.

8 Organisering D 2 Side 6 : Intern akut forureningsgruppe i Herning Kommune (findes som skabelon) Indkalderansvarlig: Leder af Land og Natur og Myndighedschef Deltagere: Egen forvaltning Andre forvaltninger Ledelse af gruppen Vandværket/andre Information/Staben OPB IT (support) Referent/Sekretær Ressourcebehov fra andre forvaltninger, evt. nabokommuner, vandværk (Ovennævnte personer indkaldes efter behov tilpasset forurenings omfang) Mødeplan: Mødested: Afhænger af situation 1. Situationsrapport 2. Gennemgå behov for information og fordele ansvar for informationen (D3) 3. Håndtering af forureningssituation a. Opspore b. Afværge 4. Evt. fremadrettet mødeplan. Afblæsning og evaluering: Når vandforsyningen er normaliseret, har gruppen ansvar for, at anbefalinger bliver afblæst (D6), og at hele forløbet bliver evalueret (D7).

9 Information D 3 Side 1 Information til omverdenen (findes som skabelon) Beredskabsgruppe har ansvar for information af: Info givet af (navn) Tidspunkt Hospitaler Ældre borgere (plejehjem og hjemmeplejen) Praktiserende læger, tandlæger og børnetandpleje Dialysepatienter (evt. info fra sygehuset i Holstebro) Almindelige forbrugere og virksomheder Andre kommuner/myndigheder Levnedsmiddelvirksomheder, større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser m.m. Dagplejere, skoler, børne- og handicapinstitutioner Handicappede (døve, blinde m.m.) Fremmedsprogede Landbrug med dyrehold især sårbare, f.eks. fjerkræavlere (et bilag for hvert enkelt vandværk) Valg af informationskanaler: Benyttes ansvarlig Beredskabsmeddelelser via DR og TV2: Lokal TV/radio Kommunes hjemmeside/vandværkets hjemmeside Løbesedler/plakater Pressemøder/borgermøder Højttalervogne Telefonomstilling bemanding, voice response, callcenter

10 Drikkevand Information D 3 Side 2 Informationens indhold: Skabelon nr. (arkiv) Løbeseddel: Kogeanbefaling/kogepåbud Løbeseddel: Forbud mod at benytte vandet Pressemeddelelse Løbeseddel: Opstilling af nødvandforsyning Meddelelse om gennemskylning Afhængig af situationen Afhængig af situationen Udarbejdes i situationen Udarbejdes i situationen Overvejelser ved information: Årsag til meddelelsen Hvem berører meddelelsen (entydigt geografisk område) Hvad skal de, som meddelelsen angår, gøre? Udsendes yderligere information, hvor og hvornår? Hvilke foranstaltninger gøres for udbedring af skade? Hvor findes yderligere information? Placering af nødvandbeholdere (kort, politi). Intern information til andre ansatte og politikere i Herning Kommune Modtagere af information: Ansvarlig/kontaktperson Info givet pr. (mail, tlf. mv.) Tidspunkt (dato, klokkeslæt) Politikere Borgerservice Børn og Unge Aktivitet og Pleje Sociale Ydelser og Integration Alle kommunens ansatte

11 Opsporing og afværge D 4 Side 1 Opsporing og afværge metoder, succeskriterier m.m. Metoder til kildeopsporing: Fejltræsanalyse: o Beskriv forureningshændelse/uønske hændelse o Opstil mulige årsager til denne hændelse o Opstil underårsager til årsager o Brug eller-symbol og og-symbol til at skabe overblik over årsagssammenhænge o Stop ved underårsager, man ikke kan gøre noget ved, eller når en yderligere deltaljering ikke giver relevant information o Sæt streg over de underårsager, som på baggrund af analyser og dokumentation er usandsynlige (husk at inddrage og/eller) o Sæt kryds over de underårsager, som på baggrund af analyser og dokumentation er umulige (husk at inddrage og/eller) o Hvor der i fejltræet er ren vej igennem fra underårsag til forureningshændelse ses en sandsynlig forklaring på hændelsen. Forureningshændelse Mulig årsag Mulig årsag Mulig årsag og eller Underårsag Underårsag Underårsag Underårsag Underårsag Udtagning af vandprøver til analyser o Husk rigelige mængder af bevismaterialer (min. 1 liter pr. prøvested) o Udtag prøver fra mange prøvehaner inden og uden for formodet forureningsområde o Vælg analyseparametre o Ved mistanke om bakteriologisk forurening, opstil liste med analyseparametre Opstil succeskriterier for kildeopsporing og afblæsning af forurenin.

12 Hjælpemidler D 5 Side 1 Logbog: (findes som skabelon) Dato Klokken Initialer Bemærkninger Logbog udfyldes af både koordinationsgruppen og beredskabsgruppen. Logbogen etableres elektronisk. Placering af Hjælpemidler Vandforsyningsplan inkl. kortbilag - (under udarbejdelse) pt. papirudgaver på Råhuset C1.06 (Jord og Grundvand). Ledningskort: Hovedledninger i vandforsyningsplanen. Detaljerede kort findes på det enkelte vandværk. Det fremgår af vandværkets beredskabsplan, hvordan kort over værket og ledningsnettet findes i papirformat. Fælles adresseliste findes i beredskabsplanen. Relevant udstyr Højtalervogne politiet Tankevogne til rent vand Arla, Videbæk via Beredskabscenter Midtjylland (Beredskab udarbejder plan for placering af tankvogne) Plastslanger Beredskabscenter Midtjylland Laboratorieliste med vagtplaner (Miljøcenter Vestjylland eller andet laboratorium) Laboratorieudstyr til screening af bakteriel forurening Energigruppen Jylland Andet: Ventilnøgler, prøveflasker (miljøcenter Vestjylland)

13 Afblæsning D 6 Side 1 Information til omverdenen Koordinationsgruppen udpeger én talsmand Beredskabsgruppe har ansvar for information af: Info givet af (navn) Tidspunkt Hospitaler Ældre borgere (plejehjem og hjemmeplejen) Praktiserende læger, tandlæger og børnetandpleje Dialysepatienter (evt. info fra sygehuset i Holstebro) Almindelige forbrugere og virksomheder Andre kommuner/myndigheder Levnedsmiddelvirksomheder, større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser m.m. Dagplejere, skoler, børne- og handicapinstitutioner Handicappede (døve, blinde m.m.) Fremmedsprogede Landbrug med dyrehold især sårbare, f.eks. fjerkræavlere (et bilag for hvert enkelt vandværk) Valg af informationskanaler: Benyttes ansvarlig Beredskabsmeddelelser via DR og TV2: Lokal TV/radio Kommunes hjemmeside/vandværkets hjemmeside Løbesedler/plakater Pressemøder/borgermøder Højttalervogne Telefonomstilling bemanding, voice response, call-center

14 Afblæsning D 6 Side 2 Informationens indhold: Skabelon nr. (arkiv) Løbeseddel: Ophævelse af kogeanbefaling/kogepåbud Løbeseddel: Ophævelse af forbud mod at benytte vandet Pressemeddelelse Løbeseddel: Fjernelse af nødvandforsyning Afhængig af situationen Afhængig af situationen Udarbejdes i situationen Overvejelser ved information: Årsag til meddelelsen Hvem berører meddelelsen (entydigt geografisk område) Hvad skal de, som meddelelsen angår, gøre? Udsendes yderligere information, hvor og hvornår? Hvilke foranstaltninger gøres for udbedring af skade? Hvor findes yderligere information? Placering af nødvandbeholdere (kort, politi). Intern information til andre ansatte og politikere i Herning Kommune Modtagere af information: Politikere Borgerservice Børn og Unge Aktivitet og Pleje Sociale Ydelser og Integration Alle kommunens ansatte Ansvarlig/kontaktperson Info givet pr.: Tidspunkt

15 Evaluering D 7 Side 1 Nedsættelse af evalueringsgruppe Efter ophør af akut forureningssituation ønsker Herning Kommune at høste af hændelsens erfaringer og indbygge denne læring i fremtidige beredskabssituationer. Koordinationsgruppen nedsætter en evalueringsgruppe med deltagere fra koordinationsgruppen og eksterne parter: Ved evalueringen tages der stilling til metoder og omfang: Evalueringsmetoder: Interviews Møder Spørgeskema I evalueringen kan følgende deltage: Herning Kommunes ansatte (involverede i hændelsen) Vandværket Borgmester Kommunaldirektør Politiske udvalg Udvalgte borgere Andre

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011 Rev. 13.03.2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere