Vesterbrogade - evaluering af ombygningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterbrogade - evaluering af ombygningen"

Transkript

1 Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004

2 Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004 Dokument nr.: 2.2 Revision nr.: November 2004 Udgivelsesdato: Udarbejdet: LM Kontrolleret: HC/LM Godkendt: LM TetraPlan A/S Kronprinsessegade 46 E 1306 København K Telefon Telefax Homepage: SE:

3 0. Sammenfatning Vesterbrogade gennemgik i 2003 en omfattende ombygning på strækningen mellem Vester Farimagsgade og Platanvej. Ombygningen havde dels til formål at forbedre de trafikale forhold og dels at bidrage til at give et nedslidt byrum et kvalitetsløft. Ombygningen blev finansieret af Københavns Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd i fællesskab. De to myndigheder har ønsket en evaluering af, om ombygningen levede op til de opstillede målsætninger. Evalueringen forholder sig overvejende til spørgsmålet om ændringer i de trafikale forhold. Den baseres på registreringer af bussernes tidsforbrug, registreringer af biltrafikkens mængde og hastighed samt interview med erhvervsdrivende, beboere, buschauffører og cyklister. Spørgsmålet om, hvordan brugerne oplever byrummet efter ombygningen, er ikke undersøgt systematisk. Alligevel skal fremhæves at alle interviewede, uanset deres vurdering af de trafikale forhold, gav udtryk for, at Vesterbrogade har fået et kvalitetsmæssigt løft. Der er altså bred enighed om, at ombygningen set i et byrumsmæssigt perspektiv er vellykket. Hovedresultater De trafikale problemer der primært skulle forbedres var: Bussernes fremkommelighed Fodgængernes sikkerhedsforhold I et gaderum med et så begrænset areal som Vesterbrogade er det vanskeligt at foretage ændringer for én trafikantgruppe uden at skabe gener for en anden. Som målsætning for de øvrige brugere skulle ombygningen: Være neutral for cyklister Skabe mindst mulige gener for bilisterne - i særlig grad den gennemkørende trafik Skabe mindst mulige gener for de erhvervsdrivende - i særlig grad mht. parkering Evalueringen viser, at der er sket en forbedring af bussernes fremkommelighed. Mod city har busserne opnået højere kørehastigheder. Fra city er opnået en bedre regularitet. De sikkerhedsmæssige forhold for fodgængere kan endnu ikke vurderes. De relaterer sig overvejende til de nye, smalle vulster der adskiller kørebanerne. Der er ikke registreret uheld med fodgængere der benytter disse.

4 2 Evalueringen viser at forholdene for cyklisterne stort set er neutral: En anelse forbedret for ligeudkørende og en anelse forværret ved krydsning af Vesterbrogade udenfor de signalregulerede kryds. Forholdene for de ligeudkørende bilister er forbedrede, idet ombygningen har løst op for trængselsproblemer på den midterste del af strækningen. Forholdene for sidevejstrafikken vurderes at være uforandret. Ved ombygningen er der nedlagt i alt ni parkeringspladser. Samtidig er presset på områdets parkeringspladser øget de senere år, bl.a. fordi flere beboere har anskaffet bil. De erhvervsdrivende udtrykker utilfredshed med forholdene og nogle knytter en oplevet omsætningsnedgang sammen med de nedlagte parkeringspladser. Ombygningen af Vesterbrogade lever op til de fleste af de opstillede målsætninger. Parkeringsproblemet er det største uløste problem. Pladsforholdene på og omkring Vesterbrogade gør det imidlertid vanskeligt at finde parkeringsarealer, særlig hvis det skal være i umiddelbar tilknytning til butikkerne. Ombygningens elementer Vesterbrogades smalle tværprofil vanskeliggør traditionelle busfremkommelighedsløsninger f.eks. i form af busbaner på hele strækningen. De løsninger der er taget i anvendelse er derfor andre fysiske tiltag samt ændringer i signalanlæg. Et gennemgående træk ved ombygningen er, at bredden af vejbanen er reduceret i begge retninger, samt at der er etableret en smal midtervulst/-helle mellem de to vejbaner. Samlet set er reduktionen i antallet af parkeringspladser begrænset, men der er sket en omlokalisering, således at parkeringspladser er flyttet fra den midterste del af strækningen til de yderste dele. Der er etableret nye læssezoner på sideveje til Vesterbrogade. Der er sket ændringer i signalanlæggene således, at der nu på dele af strækningen er aktiv busprioritering. Samtidig er der indført trafikstyring således, at der ved megen trafik på Vesterbrogade sker en prioritering af denne på bekostning af sidevejstrafikken. Ændringerne i signalerne skal ses i sammenhæng med ændringer vest for trækningen på Roskildevej. Ved store trafikmængder doseres trafikken ind mod city her i mindre portioner. Undersøgelsens byggesten Evalueringen baseres på følgende empiriske byggesten: Bussernes tidsforbrug på strækningen før og efter Biltrafikkens mængde og hastigheder før og efter Erhvervsdrivendes vurdering Beboernes vurdering Chaufførerne på linie 6A s vurdering Cyklisternes vurdering Bussernes tidsforbrug er identificeret ved tidsregistreringer foretaget i busser på strækningen. Det er detaljeret kortlagt hvor meget tid bussen bruger samlet set, ved stoppesteder, i fri kørsel, ved signaler mm. En tilsvarende registrering foreligger fra før ombygningen. Biltrafikkens mængde og hastighed er fundet ved såkaldte pladetællinger gennemført i fire forskellige snit i hver retning på strækningen. Tilsvarende registreringer findes fra før ombygningen.

5 3 De erhvervsdrivendes vurdering er analyseret på baggrund af en interviewundersøgelse, hvor erhvervsdrivende er opsøgt på deres adresser. Chaufførens, beboernes og cyklisters vurdering er fundet via gruppeinterview. Gennem strukturerede gruppesamtaler er såvel generelle som konkrete kommentarer og vurderinger opsamlet. Interviewene blev understøttet af kortmateriale, således at konkrete kommentarer har kunnet stedfæstes. Bedre fremkommelighed for busser Busserne har opnået en bedre fremkommelighed efter ombygningen af Vesterbrogade: I indadgående retning mod city har busserne opnået en tidsbesparelse på i gennemsnit ca. 5% I udadgående retning fra city er sket en forbedring af bussernes regularitet, idet flere nu kommer igennem strækningen på den planlagte tid Der er ikke tale om store fremkommelighedsgevinster, hvilket næppe kan forventes på en så kort strækning i tæt bytrafik. Forbedringen skal imidlertid ses i sammenhæng med ændringer på andre dele af den strækning linie 6A betjener: Signalændringer ved Roskildevej samt nedlæggelse af stoppested ved Hovedbanegåden. Vesterbrogade er det absolut mest følsomme sted for linie 6A, og mindre forbedringer her kommer driften på hele strækningen til gode. Biltrafikkens mængde er faldet en smule, ligesom den er på andre tilsvarende strækninger i København. Bussens fremkommelighedsgevinst forklares ikke ved udviklingen i biltrafikmængder, men skal snarere findes i at biltrafikken glider bedre nu. Der er færre tidsperioder med meget lave gennemsnitshastigheder, hvilket også kommer busserne til gode under fri kørsel i trafikken. Bussernes tidsgevinst i indadgående retning er således overvejende høstet ved, at bussen som gennemsnit betragtet kommer hurtigere frem ved fri kørsel. Det sker fortsat, at trafikken bryder helt sammen, når parkerede vare- og lastbiler holder og blokerer for busserne. De nye vulster/midterheller gør det vanskeligere for busserne at slippe uden om i sådanne situationer. Bussen bruger i begge retninger mere tid på stoppestedsophold nu end tidligere. Det har formentlig ikke en sammenhæng med ombygningen, men forklares med et nyt dørlukningssystem i nyere busser indført af sikkerhedshensyn. Desuden har busserne fået et ændret standsningsmønster, hvor der nu holdes hyppigere ved stoppestederne end før ombygningen. Denne evaluering bygger på tidsregistreringer foretaget i juni Siden er der ændret på bussernes køreplan. Automatiske tidsregistreringer i busserne viser, at det herefter er lykkedes, at reducere opholdstiden ved stoppestederne på Vesterbrogade i størrelsesordenen 5%-10%. Bedre sikkerhed for fodgængere De ændrede sikkerhedsmæssige forhold for fodgængere relaterer sig overvejende til krydsning udenfor de signalregulerede kryds via midtervulster/-heller. Det er endnu ikke muligt at vurdere, om ombygningen lever op til målsætningen om færre uheld blandt fodgængere Der skal en længere periode til, før man ud fra de politiindberettede uheld kan vurdere, om der har været en sikkerhedsmæssig effekt. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med de nye vulster/midterheller. Det opleves som nemmere og tryggere at krydse gaden i to trin udenfor de signalregulere-

6 4 de kryds. Samtidig giver beboerne udtryk for, at de oplever, at trafikken afvikles mere roligt nu. Der opstår oftere huller i trafikken. Mange af de erhvervsdrivende giver udtryk for bekymring omkring trafiksikkerheden for fodgængere, der benytter midterhellerne. Buschaufførerne giver udtryk for, at det opleves som farligt at passere, når der står fodgængere på midterhellerne. Neutrale forhold for cyklister For cyklisterne er der kun sket mindre ændringer. Den helt store forbedring for cyklisterne skete ved anlæg af cykelsti på Vesterbrogade for en snes år siden. Med den nye ombygning er der etableret cykelsti på enkelte tilbageværende steder uden sti. Såvel cyklister som beboere giver udtryk for tilfredshed med forholdene for cyklister samlet set. Der gives udtryk for en tilfredshed med forholdene ved gennemkørsel på langs af Vesterbrogade. Der kan være trængsel på cykelstien, men det opfattes som et vilkår på dette sted. Ombygningen har understøttet en adskillelse af biler og cykler. Ved krydsning af Vesterbrogade på tværs peges der på problemer. De nye smalle vulster er vanskelige at passere med en cykel og gør f.eks. venstresving til sideveje svært flere steder. Krydsning af Vesterbrogade for cyklister, der kommer ad Værnedamsvej, er om ikke umuliggjort, så besværliggjort. Der er på Vesterbrogade flere lokaliteter, hvor fodgængere og cyklister let kommer i konflikt. Ved hotellerne sker det ofte at udenlandske turister går direkte ud på cykelstien fra holdende turistbusser. Ved ISO og Føtex er cykelparkeringsforholdene kaotiske, og der opstår ofte utrygge situationer. Løsning af disse problemer indgik ikke i ombygningsprojektet. Mindst mulige gener for biltrafikken Biltrafikken skulle generes mindst muligt. Samlet set vurderes det, at der faktisk er sket en forbedring af forholdene for bilisterne. Trafiktællinger tyder da heller ikke på, at der nu er væsentlige mængder af biltrafik, som vælger nye ruter i stedet for Vesterbrogade. Forbedringerne er sket for trafikken på langs af Vesterbrogade, hvor der er færre trængselsproblemer særligt midt på dagen. Forholdene for sidevejstrafikken er ikke undersøgt specifikt, men hverken de interviewede erhvervsdrivende eller beboere peger imidlertid på væsentligt ændrede forhold, når man kommer i bil fra sidevejene. Biltrafikmængderne på Vesterbrogade har ikke udviklet sig markant anderledes end andre tilsvarende gader i København. Der er sket et mindre fald fra situationen før ombygningen til efter. Der kan heller ikke konstateres nogen atypisk ændring i trafikkens sammensætning målt som andel af cyklister, personbiler, varebiler, busser og anden tung trafik. Hastighedsmålingerne viser, at den gennemsnitlige hastighed er faldet for trafikken fra city, hvorimod den er steget for trafikken ind mod city. Det stemmer overens med, at busserne nu bruger lidt mindre tid i fri kørsel i indadgående retning. Ombygningen har bidraget til en forbedring af bilernes fremkommelighed på den midterste del af strækningen. Der forekommer ikke længere tidsrum med meget lave gennemsnitshastigheder i indadgående retning ved Valdemarsgade. Tilsvarende gælder i udadgående retning ved Dannebrogsgade. Trængselsproblemerne disse to steder er blevet mindre.

7 5 Mindst mulige gener for de erhvervsdrivende Totredjedele af de interviewede erhvervsdrivende er utilfredse med de trafikale forhold på Vesterbrogade samlet set. Heraf mener de fleste, at ombygningen har bidraget til at forværre forholdene. Utilfredsheden relaterer sig overvejende til parkeringsforhold for kunder og leverandører. Parkeringsforholdene på selve Vesterbrogade vurderes at være forværrede samtidig med, at kampen om pladserne i sidegaderne opleves som mere hektisk. Kendskabet til og brugen af de nyetablerede læssezoner i sidegaderne er begrænset. Flere af de erhvervsdrivende giver udtryk for, at de har haft en omsætningsnedgang det seneste år. Mange kæder det sammen med ombygningen, som gør andre steder med bedre parkeringsfaciliteter mere attraktive for kunder i bil. Det ligger udenfor rammerne af denne evaluering at vurdere, hvorvidt ændringer i omsætning kan relateres til ombygningen, eller den er en følge af generelle strukturændringer.

8 6 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning Indledning Ombygningen Målsætning Vejudformning Stoppesteder Signaler Bussernes fremkommelighed Måling Samlet set Tidskomponenter Tidsforbrugets dagsprofil Tidsforbrug ved stoppesteder Tidsforbrug på delstrækninger Chaufførernes vurdering Stoppesteder Vejudformning Signaler Trafikkens mængde og hastighed Måling Trafikkens niveau og sammensætning manuelle tællinger Nøgletal pladetællinger Trafikkens døgnprofil pladetællinger Trafikkens hastighed pladetællinger De erhvervsdrivendes vurdering Interviewundersøgelse Samlet set Vejens fremtræden og udseende Parkeringsforhold Forholdene for lette trafikanter Beboere og cyklisters vurdering Gruppeinterview Samlet set Fodgængere og cyklister Biler og busser Vejens indretning Problemer og løsninger Generelle problemer Konkrete problemer Bilagsoversigt... 58

9 7 1. Indledning Vesterbrogade gennemgik i 2003 en omfattende ombygning. Formålet var primært formål at forbedre bussernes fremkommelighed samt at forbedre trafiksikkerheden for fodgængere. Samtidig har det været sigtet i mindst muligt omfang at skabe gener for andre trafikanter, naboer og brugere af Vesterbrogade. For cyklisterne forudsattes ombygningen at være neutral. Ombygningen blev finansieret af Københavns Kommune og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) i fællesskab. De to myndigheder har ønsket en evaluering af ombygningen. Levede den op til de opstillede målsætninger om bedre busfremkommelighed og tryggere forhold for fodgængere? Og hvilke gener eller forbedringer har den givet andre brugere? Som baggrund for en vurdering af busfremkommeligheden er der medio juni 2004 foretaget detaljerede tidsregistreringer på linie 6A. Der foreligger sammenlignelige registreringer fra I kapitel 3 beskrives med udgangspunkt i disse målinger bussernes tidsforbrug på Vesterbrogade før og efter ombygningen. Der er yderligere gennemført gruppeinterview med buschauffører på linie 6A for at få en kvalitativ vurdering samt at få udpeget problematiske lokaliteter. Gennemførelse og resultater fra chaufførinterview beskrives i kapitel 4. Der er i september 2004 foretaget registreringer af biltrafikmængder og hastigheder i fire snit i hver retning på Vesterbrogade. Vejdirektoratet har udført registreringerne. En tilsvarende og sammenlignelig registrering findes fra Biltrafikmængder og hastigheder er interessante til en belysning af forholdene for bilister, men også interessante til forståelse af bussernes fremkommelighed. Ændringer i biltrafikmængder og hastigheder beskrives i kapitel 5. Det er endnu ikke muligt at vurdere om ombygningen lever op til målsætningen om færre uheld blandt fodgængere. Der skal en længere periode til, før man ud fra de politiindberettede uheld kan vurdere, om der har været en sikkerhedsmæssig effekt. Erfaringsmæssigt kan der godt opstå nye typer uheld, når trafikanter skal vænne sig til en ombygget vej. På Vesterbrogade har der især været opmærksomhed på om de nye, smalle vulster kunne betyde flere fodgængeruheld. Sådanne uheld er der imidlertid ikke registreret blandt de politiindberettede uheld. Forholdene for de lette trafikanter er belyst via interview. Der er gennemført gruppeinterview med beboere, der alle benytter Vesterbrogade som fodgængere, men også med andre transportformer. For at belyse cyklisternes forhold er der gennemført gruppeinterview med personer som ofte benytter Vesterbrogade som led i deres cykelrute. Resultater fra disse gruppeinterview fremlægges i kapitel 7. Spørgsmålet om hvilke gener eller fordele ombygningen har skabt for de erhvervsdrivende er belyst med en spørgeundersøgelse, hvor butiksindehavere m.fl.

10 8 er blevet opsøgt på deres erhvervsadresser på Vesterbrogade. Gennemførelse og resultater er beskrevet i kapitel 6. I gruppeinterviewene har chauffører, beboere og cyklister peget på en hel række konkrete problemstillinger - lokaliteter hvor forholdene ikke er optimale. Flere af stederne kan man forholdsvis enkelt foretage forbedringer, andre steder kræver det nærmere overvejelser. I kapitel 8 er en opsamling af disse problemer samt skitsemæssige løsningsforslag. Kapitlet indeholder endvidere en opsamling af generelle problemstillinger. I kapitel 2 beskrives indledningsvis målsætningerne med den gennemførte ombygning, samt de konkrete forandringer der er foretaget.

11 9 2. Ombygningen 2.1 Målsætning Ombygningen af Vesterbrogade på strækningen mellem Vester Farimagsgade og Platanvej blev afsluttet i slutningen af Ændringerne skulle bidrage til at forbedre de trafikale forhold på Vesterbrogade. Derudover har det været en selvstændig målsætning at give et nedslidt byrum et kvalitetsløft. Ombygningen havde to primære formål mht. de trafikale forhold: At forbedre fremkommeligheden for busserne At forbedre trafiksikkerheden for fodgængerne For cyklisterne ønskede man en løsning som var neutral. Desuden ønskede man, at de gener som uundgåeligt ville være for andre, når der arbejdes i et så snævert vejrum som Vesterbrogade, skulle være mindst mulige. Dvs. man ønskede mindst mulige gener for: Bilister De erhvervsdrivende For bilisterne er der lagt til grund at den gennemkørende trafik prioriteres på bekostning af sidevejstrafikken. For de erhvervsdrivende er overvejende tænkt på at parkeringsmulighederne skal være bedst mulig, under hensyn til de prioriteringer af vejarealet, som de primære formål nødvendiggjorde. Vesterbrogades smalle tværprofil vanskeliggør traditionelle busfremkommelighedsløsninger f.eks. i form af busbaner på hele strækningen. De løsninger der i stedet er taget i anvendelse er derfor andre fysiske tiltag samt ændringer i signalanlæggene. På figur 1 er vist stoppestedsplacering og signaler på Vesterbrogade efter ombygningen. På figur 2 er markeret de væsentligste elementer i ombygningen. De beskrives nærmere i de næste afsnit. 2.2 Vejudformning Et gennemgående træk ved ombygningen er, at vejprofilet er reduceret i begge retninger samt, at der er etableret en smal midtervulst/-helle mellem de to vejbaner. Samlet set er antallet af parkeringspladser kun reduceret en smule (netto 9 pladser færre), men der er sket en række omlokaliseringer. Der er etableret midtervulster/-heller på stort set alle de dele af strækningen, hvor der ikke skal være plads til svingbaner til Vesterbrogades sideveje. Pga. de trange pladsforhold er der de fleste steder tale om en meget smal vulst.

12 10 VODROFFSVEJ GAMMEL KONGEVEJ STENOSGADE TROMMESALEN ] BAGERSTRÆDE CARIT ETLARS VEJ PALUDAN MÜLLERS VEJ KINGOSGADE ] FREDERIKSBERG ALLE VALDEMARSGADE VÆRNEDAMSVEJ ] ] ] OEHLENSCHLÆGERSGADE SAXOGADE WESTEND DANNEBROGSGADE ABSALONSGADE ESKILDSGADE GASVÆRKSVEJ ] VIKTORIAGADE SKT JØRGENS ALLE HELGOLANDSGADE ABEL CATHRINES GADE PLATANVEJ ] TØNDERGADE SUNDEVEDSGADE ENGHAVEVEJ MATTHÆUSGADE AMERIKAVEJ VESTERFÆLLEDVEJ HEDEBYGADE MYSUNDEGADE ISTEDGADE HALMTORVET Figur 1. Stoppesteder og signaler på Vesterbrogade efter ombygningen PLATANVEJ Ny kantstens-p Ny beplantning med Parkering AMERIKAVEJ SUNDEVEDSGADE FREDERIKSBERG ALLE ENGHAVEVEJ VALDEMARSGADE VÆRNEDAMSVEJ MATTHÆUSGADE GAMMEL KONGEVEJ P nedlagt P nedlagt Busbane Stop Flyttet Kryds ombygget DANNEBROGSGADE ISTEDGADE BAGERSTRÆDE ABSALONSGADE Stop Flyttet Ny kantstens-p GASVÆRKSVEJ Nye venstre- svingbaner VIKTORIAGADE HELGOLANDSGADE HALMTORVET Figur 2. Større ændringer på Vesterbrogade ved ombygningen i 2003

13 11 Ændringerne i parkeringsforholdene er alle sket på nordsiden af Vesterbrogade, dvs. i den udadgående retning. På sydsiden er det ikke muligt at parkere. Parkeringspladser er så at sige flyttet fra midten af strækningen til det ydre dele af strækningen. Parkering mellem Stenosgade og Sct. Jørgens Allé er flyttet mod øst til strækningen Sct. Jørgens Allé til Hovedbanen. Parkering mellem Bagerstræde og Frederiksberg Allé er flyttet til strækningen mellem Frederiksberg Alle og Platanvej. Samtidig med flytningen af parkeringspladserne er der sket en opstramning i markering af holdepladserne flere steder understøttet af ny beplantning. For busserne og den kørende biltrafik har opstramningen af parkeringsforholdene flere steder betydet en indskrænkning i vejbanens bredde. Der er etableret nye læssezoner i 6 af Vesterbrogades sidegader. Læssezonerne er skiltet: Af- og pålæsning er tilladt. Der er Standsningsforbud på hverdage kl og på lørdage kl Busserne har i indadgående retning fået selvstændig busbane på strækningen mellem Saxogade og Bagerstræde samt fra Sct. Jørgens Allé til Vester Farimagsgade. I udadgående retning er kun etableret selvstændige arealer til busserne i forbindelse med stoppesteder samt på en mindre strækning ved Trommesalen. Ændringerne i vejprofilet har ikke medført de store ændringer i forholdene for cyklister. Den største ændring er sket på Vesterbros Torv, hvor der er etableret cykelsti i indadgående retning. For en snes år siden blev der etableret cykelsti på størstedelen af Vesterbrogade, hvilket dengang var en stor forbedring for cyklisterne. Bortset fra Vesterbros Torv er forholdet mellem cyklister og busser forholdsvis uforandret. 2.3 Stoppesteder Der er sket fysiske ændringer ved enkelte stoppesteder. I retning fra Hovedbanen er der fem stoppesteder på den ombyggede strækning se figur 1. De har følgende placering: Før signal ved Trommesalen (flyttet fra placering efter signal) Mellem signaler på Vesterbros Torv (uforandret) Efter signal ved Frederiksberg Allé (uforandret) Før signal ved Enghavevej (flyttet fra efter signal ved tidligere ombygning) Efter signal ved Platanvej (uforandret) I retning mod Hovedbanen er der fem stoppesteder på den ombyggede strækning se figur 1. De har følgende placering: Efter signal ved Platanvej (uforandret) Før signal ved Enghavevej (flyttet fra efter signal ved tidligere ombygning) Efter signal ved Frederiksberg Allé (uforandret) Før signal ved Vesterbro Torv (flyttet fra placering mellem signaler) Før signal ved Trommesalen (uforandret) Stoppestedet ved Hovedbanen i udadgående retning er nedlagt i efteråret 2004 som følge af, at stoppestedet ved Trommesalen er flyttet tættere på. Det betyder samlet set færre stop i udadgående retning, og dermed sandsynligvis en tidsbespa-

14 12 relse. Denne besparelse indgår ikke i de følgende analyser. Dels var tidsbesparelsen endnu ikke høstet på undersøgelsestidspunktet, og dels ligger stoppestedet ved Hovedbanegården udenfor undersøgelsesområdet. Tidsbesparelsen, ved at to stoppesteder bliver til ét, er imidlertid også en konsekvens af ombygningen på Vesterbrogade. Placering af stoppesteder på Vesterbrogade er speciel. Flere af stoppestederne er placeret før et lyskryds. Praksis i gader med megen trafik er normalt at stoppesteder placeres efter et signal, hvorved bussen opnår mulighed for udkørsel, når der er rødt for den øvrige trafik. Placering før et signal kan give fremkørselsfordele, hvis bussen har egen bane og signalet prioriteres til fordel for bussen det er tilfældet med det flyttede stoppested på Vesterbro Torv. Men placeringen kan også give problemer med udfletning i den øvrige trafik, hvis bussen ikke har egen bane som det er tilfældet ved Enghavevej. 2.4 Signaler I alt otte signaler skal passeres på strækningen mellem Vester Farimagsgade og Platanvej se figur 1: Kryds ved Trommesalen Kryds ved Stenosgade Ved Vesterbro Torv er to tætbeliggende signaler Ved Frederiksberg Allé er to tætbeliggende signaler Kryds ved Enghavevej Kryds ved Platanvej Ved ombygningen er der sket ændringer i signalanlæggene. De tre østlige signaler (Trommesalen, Stenosgade og Vesterbro Torv) har fået aktiv busprioritering i begge retninger, hvilket vil sige, at ankomsten af en bus får signalerne til hurtigere at skifte til grønt. Samtidig er der indført trafikstyring af grøntiden, hvilket betyder, at signalet får forlænget grøntid, hvis der er megen trafik på Vesterbrogade. Hermed afvikles mere trafik på Vesterbrogade på bekostning af sidevejstrafikken, der får længere ventetid. Ændringer i signalerne på Vesterbrogade skal ses i sammenhæng med de ændringer der er sket vest for strækningen på Roskildevej. I indadgående retning er signalerne på Roskildevej ændret, så de fungerer som en slags sluse. Hvis der er megen trafik slippes ikke mere ind, end vejnettet i byen kan klare.

15 13 3. Bussernes fremkommelighed 3.1 Måling Et væsentligt formål med ombygningen af Vesterbrogade har været at forbedre bussernes fremkommelighed. I det ligger, såvel et ønske om, at busserne kommer hurtigere gennem strækningen, som et ønske om en mindre spredning i den tid, det tager. Det er ikke tilstrækkeligt at få bedre gennemsnitlige køretider. Hvis der er stor forskel i de korteste og længste køretider, får man et dårligt flow i bussernes rækkefølge, hvilket vanskeliggør overholdelse af køreplanen. For at vurdere om der er sket forbedringer i bussernes fremkommelighed, er der gennemført manuelle tidsmålinger på linie 6A i perioden 15. juni juni 2004 kl Det er den sidste normale uge før skolernes sommerferie. Målingerne er gennemført på en måde, så de så vidt muligt er sammenlignelige med håndterminalmålinger som blev gennemført i perioden 15. maj-17. maj 2001 på linie 6. Ved begge tidsmålinger er det identificeret, hvor meget tid bussen bruger på forskellige aktiviteter: Fri kørsel, stoppestedsophold, stop for signal, køkørsel osv. Det er også stedfæstet, hvor på strækningen tiden anvendes. Tidsregistreringen i 2004 blev gennemført: Fra og med stoppestedet ved Trommesalen til og med stoppestedet ved Platanvej i udadgående retning Fra og med signal ved Platanvej til og med signal ved Trommesalen i indadgående retning Afgrænsningen er ikke helt identisk med den, der blev anvendt i Det er der korrigeret for, når de to undersøgelser sammenlignes. En væsentlig forskel er, at stoppestedet ved Trommesalen i udadgående retning ikke indgår i håndterminalmålingerne fra Den praktiske gennemførelse af tidsregistreringen er nærmere beskrevet i bilag A. 3.2 Samlet set I figur 3 er vist fordelingen af bussernes tidsforbrug på den undersøgte strækning. Nøgletal fra tidsregistreringerne er vist i tabel 1 i form af middelværdierne, median, 75% fraktil og standardafvigelse.

16 14 Udad: Retning fra Hovedbanegården Andel ture 25% 20% 15% % 5% 0% Sek Indad: Retning mod Hovedbanegården 25% Andel ture 20% 15% % 5% 0% Sek Figur 3. Fordeling af 6/6A s tidsforbrug. 2. aksen viser andelen af de registrerede ture der er gennemført på den pågældende tid. Registrerede ture kl

17 15 Tabel 1. Nøgletal fra tidsregistreringer Udad: Retning fra Hovedbanegården 7 til 9 9 til til 17 7 til 17* middelværdi middelværdi median median % fraktil % fraktil Standardafvigelse Standardafvigelse * vægtet med faktor 3 Indad: Retning mod Hovedbanegården 7 til 9 9 til til 17 7 til 17* middelværdi middelværdi median median % fraktil % fraktil Standardafvigelse Standardafvigelse * vægtet med faktor 3 I udadgående retning ser man at bussernes middelværdi og median stort set er uforandret. 75% fraktilen er steget lidt, hvorimod standardafvigelsen er faldet. Sagt på en anden måde: I udadgående retning er bussens tidsforbrug - som gennemsnit betragtet - uforandret. Der er sket en forbedring i bussernes regularitet, idet færre busser har et meget lavt eller et meget højt tidsforbrug på strækningen. Såvel et højt som et lavt tidsforbrug er problematisk, når busserne kører med så høj en frekvens, som de gør på Vesterbrogade. Er tidsforbruget for højt forsinkes bussen. Er det for lavt indhentes forankørende busser. Der er forskellige udviklingstræk på forskellige tider af dagen. Det ser ud til at være blevet værre for busserne i morgenmyldretiden i form af længere køretider. Der er i dette tidsrum en praktisk taget uforandret regularitet. Det ser ud til at være blevet bedre i midterperioden mellem kl i form af forbedret regularitet men uforandret køretid. Situationen omkring eftermiddagsmyldretiden kl er stort set uforandret. I indadgående retning ser man at busserne samlet set har opnået kortere køretider på strækningen. Det gælder uanset om det måles på middelværdi, på median eller på 75% fraktilen. Forbedringen ligger i størrelsesordenen 3-6% afhængigt af, hvilket mål der anvendes. Standardafvigelsen er steget, hvilket overvejende skyldes et enkelt tilfælde, hvor bussen sad fast i trafikken i midtertidsrummet mellem 9 og 15. Sagt på en anden måde:

18 16 I indadgående retning har busserne opnået en tidsbesparelse af størrelsesordenen 5%. Det sker fortsat at enkelte busser sidder fast i trafikken. Der tegner sig i indadgående retning et andet billede af udviklingen på forskellige tider af dagen end i udadgående retning. Der er sket klare forbedringer om morgenen mellem 7-9 i samtlige af de anvendte mål. I tidsrummet 9-15 går det rigtig galt med regulariteten. Gennemsnitligt kommer busserne dog lige så hurtigt igennem som tidligere. Omkring eftermiddagsmyldretiden kl er køretiderne en smule højere end tidligere. Regulariteten er uforandret. 3.3 Tidskomponenter I figur 4 er vist hvordan bussens tidsforbrug fordeler sig på forskellige tidskomponenter. I tabel 2 er vist tilsvarende opdelt på tidsbånd. I bilag D er de absolutte tal vist. Der forekommer mindre forskelle i procenttal i figur, tabel og bilag pga. op- og nedrundinger, samt forskellige detaljeringsniveauer i måden tidskomponenter aggregeres på. Udad % Udad % 2% 16% Fri kørsel Ophold ved stoppested 18% 2% 55% Stop for signal Stop for trafik 52% 21% Kø kørsel 23% 3% 2% 16% Indad 2001 Fri kørsel Ophold ved stoppested 5% 3% 15% Indad % Stop for signal 47% Stop for trafik 25% Køkørsel 30% Figur 4. Fordeling af linie 6 s tidsforbrug i 2001 og linie 6A s tidsforbrug i Registrerede ture kl

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

0-takst på Svendborgbanen

0-takst på Svendborgbanen Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni 2004 Trafikministeriet 0-takst på Svendborgbanen - Effekten af at gøre brugen gratis i januar 2004 Juni

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 På den ene side skal man som blind turde indrømme, at man har nogle begrænsninger.

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Foranalyse af letbane i Aalborg

Foranalyse af letbane i Aalborg Foranalyse af letbane i Aalborg Reservering af letbanetracé ved godsbanearealet og det nye Universitetssygehus Juni 2010 Atkins Danmark Sønderhøj 1, 8260 Viby J Tlf.: +45 8233 9801 Fax: +45 8233 9899 Foranalyse

Læs mere

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter 1 cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter Forord København skal være verdens bedste cykelby. Målet er besluttet af en enig Borgerrepræsentation som et led i visionen om København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Del 1: Generelle notater 1. Indledning... 1 2. Analyse af hovedformål og systemkrav... 12 3. Geografiske afgrænsninger og forhold til nabokommuner...

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere