Ber:grnan Smiths containertrucks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ber:grnan Smiths containertrucks"

Transkript

1 Nr 35 Sept 80 Abent debatblad for havnearbejdere. Ber:grnan Smiths containertrucks Stenb~gh har k~bt fra Bergmann Smith og Co. en ny containertruck til 1,6 millioner. ~rucken har Stenb~gh t~nkt sig bemannet med en Lager og Pakhus arb~jder. Dog ligger der en aftale om ikke at benytte trucken f~r problerne i sagen er l~st. Dette nok på grund af nogle f aglige m~der blandt truckf~rerne i containerterminalen, som blev afholdt hvergang Stenb~gh brugte sin nye truck. Indenf or de sidste lo år har Lager og Pakhusarbejderne tr~ngt sig mere og mere ind på vort arbejdsområde. Det kan bl.a. ses ved, at en stor del af de arbejdere, der arbejder med t~mning og fyldning af containere og som i dag er organiseret i ening tidligere stod i Havnearbejdernes Fagforening. Hurtigst gik det dog i 1974 da Stevedoren fyrede n~sten samtlige f astansatte terminalarbej dere. Men nu er det gået for vidt. For at det skal v~re stjerneklart: En container er en enhedslast, altså et lille last~um. Et lille lastrum skal sevf ~lgelig t~mmes og fyldes af havnearbejdere. Når der så er tale om at k~re containertruck, må det v~re klart at det er en havnearbejder, der skal transportere det lille lastrum ~undt om på havnen, og sådan har det faktisk også v~ret hidtil. En Lager og Pakhusarbejder er en der arbejder på et lager eller i et Lager og Pakhusarbej<lernes Fagfor~

2 2 splittelsesfors~g. Det sammenhold og den styrke vi har idag skal ikke splittes, fordi en anden fagforening fors~ger at tvinge sig ind på vort arbejdsområde. Det der sker nu er simpelthen afg~rende for hvordan vores f remtid som havnearbejdere vil blive. Derfor ' må vore krav v~re: l. Ingen transport af containere på pakhus. Alt lossearbeide - t~mning og fyldning af containere m.m. - på havnen er derfor naturlig og logisk havnearbejde. Udviklingen med at Lager og Pakhusarbejderne skal overtage vort område må og skal stoppes. Det er et havnen med arbejdsredskaber u- r den at det er en havnearbejder der k~rer. 2. De folk der idag t~mmer og fyl- r der containere på havnen, skal optages som medlemmer i Havnearbe j dernes Fagforening. RED. Distriktsklub Så har havnearbejderne endelig fundet ud af, at det kr~ver en st~rk f~llesfront for at im~degå de problemer der tårner sig op. Derfor blev det på sidste Landskonference i K~benhavn på init iativ fra gruppe 6 på konferencen besluttet, at opdele landets havne i 8 distriktsafdelinger, som j~vnligt skal holde m~der. Fordelene er mange. Decentralice ring af K~benhavns s~dvanlige magt, meget st~rre indf lydelse til de små havne, og en meget hurtigere kontakt havnene imellem. Når det hele er kommet op at stå i l~bet af meget kort tid, er der virkeligt basis for et forbedret samarbejde i distriktet og havnene imelllem. For at belyse hvad det drejer sig om er her dagsordenen, der blev diskuteret på det sidst m~de i distrikt 7, som Århus udg~r sammen med Horsens, Kolding, Fredericia og Vejle. Dagsorden: 1 Landskonf erencen 2 Fredericia _, ~ A-kasssen 4 Distriktsklubbben 5 Andet. Bare klem på og lad os se om der kan komme noget godt ud af det. RED.

3 ARBEJDSFORDELING 3 Jeg vil endnu engang og som s~dvanlig lige komme med et par ord om arbejdsfordeling. Og det bliver nok ikke sidste gang. For gud fri mig vel hvor er de dog tunge i r~ven, de form~nd. Det er ganske vist et halvt års tid siden vi -sidst havde problemet oppe i kontaktudvalget, men alligevel. Problemet skal op igen snarest mu- 1 igt. For alle og enhver kan jo ved - ~lvsyn konstatere at der ikke er et en skid. En lille krusning en sj~lden gang måske, men det er også alt. Der er kilometer, ilevidt til vi bare n~rmer os måls~tningen, som -~n blev udarbejdet i kontaktudvalet. Her står der at arbejdsgiverne vil tilstr~be, at der sker en mere ligelig fordeling af arbejdet. Jamen, hvorfor sker der så ikke noget?????? SPARE HANS., 0 f'\.tol\j tli<i.<~ HE.~ KVN tje spa{te.s E>J(FoRJMA Eu..t.R 10 i Den 21 juli blev der i MS Knuppel antaget ekstramandskab - 4 mand til indladning af en transportabel skole i form af containerhuse, der kun kan anhugges i bunden. 2 mand skulle kun v~re med til kl idet vi indtil da skulle k re containerhuse ned i luaen med wire. Oa det varder efter Hans' c ikke ham det lanae skur. men ham den lile sorinafvr oa vist oaså nok stik-i-renddrenal sk n kun brug for 4 ekstra mand til. Jeg ar anbefalet det f~r, og g~r det igen. Lidt tilråb på pladsen skader aldrig. Men derudover vil jeg anbef ale alle dem der dicideret f ~ler sig konsekvent forbigået at henvende sig til undertegnede. Folk skal ikke bare aff inde ~ig med, at de er rnere eller mindre gennemsigtige.det hverken kan eller vil vi acceptere på den her arbejdsplads, de tider er forbi. Erik 0stergård Deref ter skulle der k~res på d~kket oven på et lag rigtige containere. Vi k~rte dem op med k~dben og der var 3 mand på d~kket inclusiv lugemanden, 2 på kajen og en på bagpladsen. Oveni at de 2 ekstra folk var ble vet fyret kl havde en mand f ra holdet sagt f ra og han var ikke blevet erstattet. Med en vanskelig anhugning med k~dben og en endnu vanskeligere udhugning fra stige mellem f ~rste lag containere, var det alt for lidt mandskab. Der havde v~ret arbejde til 4 mand mere plus ham der ikke var blevet erstattet, hvis springfyren SPARE HANS ikke havde v~ret så emsig. Da det kun er en engangs b~d bliver man jo bare af l~nnet med et par blinde m~d, men det havde jo v~ret noget bedre med et par karnrnera ter mere i arbejde. HN og BB.

4 Ingen er gået forgceves til å d 9 t tyl medlemmer - og af den 1957 er gået lgennem a Ingen er Jået forgeve1 tll d P h ler :glr 6 0agu~ i Ar dem er der.1 ejebllkket ca. kaaaen, alger Calle. Calle for at tå hjelp, bvla er an 1800 ledige - Da jeg begyndte her, der var en mullghed for at hua holder dagen ter, re var den personlige kontakt hjelpe. ceptlon på Århua Kongrea Udbetallngen af arbejda tll de arbejdsl"se meget Sådan alger venner &t hua fra kl. 10 tll 13 1 anled leahedsunderatettelse tll de aterre. 1 dag foregår udbe Karl Guatav Nlelaen, kendt nlng af 65-åra dagen. mange ledige betyder, at. tallngen pr. ch~ck, der sen af alle aom Calle, kontorbe De l 1 t Calle på å.rsbaals admlnl dea med posten. atyrer af SIDa fellea r er Ingen tv v om, a t 160 m k &l' f t 8 rerer ca. m r. _ Den n~re, rnange vll komme or:.a "" peraonllge bejdaleahedakaaae 1 Skov lykenake Calle, der alden Calle er lndfedt Arhuala kontakt kan jeg godt savne gårdagade 1 Arhua tll allea tlltredahed har ner, og lnden han fik det be 1 dag, men heldlgvls har de beatredet det krmvende troede job l Skovgårdagade, enkelte SID afdellnger hverv aom anavarllg for var han ansat på DSB8 ma overtaget en del af den. SIDa tellealedelaea& kaaae aklndepot l Arhµa l 16 år, - VI har ellera atadlg l Skovgårdagade. derat de 12 som tllllds nok at se tll, alger Calle, der 1800 ledige i SID mand. er chef for en a-kaaae afde - Jeg har altld hatt ator Ung med nl ansatte. lntereaae for tal, og den lyst - Arbejdet l dag er blot har jeg da. få.et styret aom mere blevet kontor prmget. beatyrer af de mange hun Administrationen er blevet Kerl Guatev Nielaen SID I Århua har dag drede millioner kr., der al mere omfattende på grund. Calle om.hjcelp ~~~:- : ~ ~,.. ~ T.-i : _;~~ af de mange nye love og Clrkulerer, vl må aette os lnd I hvert Ar. - Vl har dog stadig kon takt med mange af de ledl ge, en kontakt, der lkke al tid er llge moraom. Menneskeskmbner - J eg må jo af og tll l forblndelae med karantene aarer tungere aom en alaga dommer, og det er jo hver gang menneake akeb ner, jeg må tage atllllng tll. - Jeg bliver aelvfelgellg ogaå af og tll angrebet af dem, jeg må ldemme en ka rantene, fordl de lkke fel ger spillets regler, men når de får en torklarlng på for holdene, er der som regel lkke noget l vejen lengere, alger Calle. Calle haf temperament. Ingen tvlvl om det. Diskus alonerne' på kontoret kan vere ret så livlige, men han foratår ogaå kunaten at jevne problemerne ud. Men menneakeakebner, der ofte har en tragisk ka rakter, meder han daglig. - Jeg kan lkke altld slip pe mlt arbejde, når jeg ta ger hjem, for jeg må otte tage mig af menneaker, der er I vanakellgheder pl grund af arbejdaleaheden. alger Calle.,o ~~,,,i_._"j,, ~, ~ \,.,...,,, t. l ;~... ~~ \~~., I ~ Er de så flinke? Ovenstående hyldestartikel i anledning af Karl Gustav Nielsens 65 års f~dselsdag stod torsdag d. 7 august at l~se i Aktuelt. Men for at g~re billedet helt fyldestg~rende, tilf~jes mener vi lige der b~r et par kommentarer. I ~: al<tuelt.p6rtrcet,. Af Erik Brogård - Underatettelaena hejde krltlaerea otte tra borgerllg alde. Jeg vu alge, at under atettelaen kun kan udgere - et ekalatenagrundlag, og otte toratå.r jeg alet lkke, hvordan de ledige kan kla re alg for underatettelaen, alger Calle. Skovgårdsgade? I artiklen fort~lles der, at ingen går forg~ves få hj~lp, til Calle for at hvis der er mulighed for at hj~lpe. Og Calle g~r selv et stort nummer ad af hvor trist det er, at den personlige kontakt til de arbejdsl~se er gået tabt idag. Selv om han jo dog også må indr~rnrne, at den heller ikke altid var lige morsom.

5 5 Ok, vi er ikke et ~jeblik i tvivl om, at Calle og de ~vrige ansatte i Skovgårdsgade efter bedste evne, n~je og samvittighedsfuldt,, fors~ger at administrere de mange udsendte cirkulrerer og skrivelser. Men stilen den halter det sgu med. Den er mildt sagt beaurokratisk og undertrykkende. Vi er mange brugere af Skovgårdsgade,, der ikke er hjemme i alle de mange regler g. fyringssedler, ferieerklreringer, ledighedserklreringer osv. rfor vi self~lgelig tit. usikre på hvordan vi skal gribe sagerne an. Det vi har brug for er im~dekommenhed og grundig oplysning om hvordan vi skal forholde os, og ikke de sure bjref som tit vrelter frem over disken. Faktisk ka' man godt ha'på fornemmelsen, at Skovgårdsgade-folkene betragter folk på den anden side, som kvrerulanter det drejer sig om at komme med - hurtigst muligt. Og vi er også en del, der person 'gt har oplevet at bjreffene ikke just bliver mindre snerrende, når det er fremmedarbejdere, der står for tur. Det mener vi simpelthen er noget svineri. Mange af fremmedarbejderne fra Sydeuropa udsrettes dagligt i det her samfund fo ~ en nedvrerdi0en8e diskrimination. De har ofte på grund af sprogvanskeligheder hrug for en s~rlig st~tte og hj~lp. Det er på tide at folkene i Skovgårdsgade snart får ~jnene op for det. Men åbenbart er der'en del venner af Calle og Co., der har fundet det på sinplads at fejre 65 års dagen med receptio~ om formiddagen og redegilde for bredbringede kasserer og f agforeningsformrend om aftenen. Gad egentlig vide, hvor mange menige brugere af Skovgårdsgade, der har taget del i det kostlige arrangement på Kongreshuset? Helt sikkert ikke ret mange Vi er som sådan ikke imod at folk, der har gjort et stykke arbejde fejres, men vi mener dog at allebåde Calle og b~ugernn~ af Skovgårdsgade ville vrere bedre tjent med hvis F~llesledelsens store rundhåndethed var blevet brugt til andet end at pevilge sig seiv store middage på Kongreshuset. Så vidt vi ved er der stadig et ul~st problem ang. ligel~n til de kvindeligt ansatte i Skovgårdsgade. F~llesledelsen kunne passende ha' brugt de mange festpenge til at få l~st ' dette problem. Eller måske til at bevilge en ekstra medarbejder i Skovgårdsgade,så betjeningen måske der ved kunne blive mere tilfredsstillende for brugerne. RED. DUE - NYT~ Efter et af sindigt sp~ndende l~b lykk.edes det due nr. 13 at presse sig en fjersbredde foran due nr. 4 i l~bet i fredags. Vi bringer et interview med den vindende due i n~ste nr.

6 6 TO SKRIDT FREM OG TRE TllBAGE Der blev holdt skurm~de onsdag d. 27 august. Folk m~dte alle mand af hus, sikkert i den forhåbningj at det lange tovtr~kkeri omkring en ny terminalaftale havde resulteret i noget virkeligt radikal t bedre end den gamle kaotiske aftale. Grunden til at vi sagde den gamle aftale op var jo delsj at den var \ alt for uigennemskuelig og dels at l~nnen.,"'\v"... var helt uacceptabel. Desv~rre f orlod folk skurm~det med en klar fornemmelse af, at den nye aftale var et tilbageskridt. L~nstigningen var så latterlig lille og krydret med så mange e fter betalinger, forskudsbetalinger, underbetalinger, ancinite t s t i l l~g o.s.v., at det hele var en stor forvirring. Men det var noget med at du fåe en daler ca. men så får du en efterbetaling, og så får vi et forskud, og så får du ingen ancinitetstill~g, og arbejdsgiverne må vist ikke for arbejdsgive r f o r e- n i ngen 1 og derfor kalder vi det noge t helt tredi~. Og hvor vi f~r havde en lidt uigennemskuelig terminalaf tale har vi nu f ået nogen h e l t nye begreber, såsom sparetimer og hvad ved jeg, der g~r det hele endn u mere forrn~rket. Grunden til denne f lade af slutning på f o rhandlingerne skal nu nok ikk e kun s~ges hos de ansvarlige forhandl e re1 men lige så meget i den mangel på konsekvens der har v~re hos os all e sammen i opl~gget til disse forhandlinger. N~st e gan g vi vover os ud i noget lignende bliver vi n~dt til klart at markere, at det og det vil vi, og ikk e noget andet. Og i forhold til terminalaf talen skulle udgangspunktet s e lvf~lgelig have v~ret, at det v i vil, det er en fast timel~n, og ikke alt det andet katolske juristeri.

7 ljeserbrev: VI MÅ SKABE ENHED I KAMPEN FOR EN GOD OVERENSKOMST: Vi må kamlpe for f~lgende * Generelle l~nforh~jelser 45 kr som mindstel~n. * Fuld dyrtidsd~kning. krav: * 35 timers arbejdsuge med fuld l~nkompensation og uden tempopskruning. Vi kr~ver arbejde til alle. Vi kr~ver fri strejke og aktionsret. Yi siger nej til regeringsindgreb i overenskomsterne, til trepartsf orhandlinger og til udsalg af kravene til fordel for 0D. For havnearbejdernes specielle o verenskomst må de vigtigste krav vist v~re. For h~jere r ~ r l~n: H~j fast timel~n - 65 kr til alle. Gennemsnitlig akkordfortjeneste for ventetimer. Teknologiafgift på 'containere. nedsat arbejdstid: 35 timers arbejdsuge - med fuld l~nkompensation. 0jeblikkelig fjernelse af dispensationen f ra 11-timers reglen. Bekamlp arbejdsl~sheden: Arbejdsfordeling. Mere mandskab i holdene. Afspadsering af alt arbejde udover 35-timer. Derudover siger vi: Vi forlanger fri strejke- og aktionsret. Nej til ethvert diktat fra LO og Forbundet. Bekamlp arbejdsretten. For at undgå SID-toppens trusler om at slå de små fagforeninger sammen med nogle store, hvad der for havnearbejderne ville betyde at de blev slået sarnrnen med Lager og Pak eller lignende, må vi arbejde for, at de folk rundt om på havnen, der er besk~ftiget med terminalarbejde osv, men som ikke står i Havnearbejdernes Fagforening, hurtigst muligt kommer det. Vi må også sikre at vi får organiseret nye stillinger, eller fagområder som opstår på baggrund af den omf attende rationalisering og ud-, videlse af havnens aktiviteter. OPRET ET OVERENSKOMSTUDVALG. Men en kamp for og gennemf ~relsen af alle d i sse krav kr~ver naturligvis et stort arbejde. Kravene skal gennemdiskuteres så de bliver helt pr~cise og der skal måske tilf ~- j es nogen der er glemt. 7 Jeg vil derf or opfordre bestyrelsen til at neds~tte et overenskomstudvalg, der skal v~re åbent for alle havnearbejdere. Det er samtidig en opfordring til havnearbejderne om at gå ind i dette udvalg, og i~vrigt g~re et godt stykke arbejde for at få en god overenskomst i hus. Jeg f orestiller mig at Overenskomstudvalget skal arbejde indtil kampen om overenskomsternes udf ald endeligt er afgjort. Karnmeratligst Rudi. Stevtil8g i Te1111inalen I Ved afl~sning af malt-~pire ved det ad helve Veritas-ruten st~vede de til. Så vi forlangte selvf~lgelig, med al m~lig rimelighed et ordentligt st~vtill~g. B~rge Sams~ ville overhovedet ikke h~re tale om st~vtill~g ved terminalarbejde. Det varder ikke noget, der hed!! Men han blev nu klogere, for st~ ~et ka~ sgu v~re lige så generende i terminalen som i sugerne.- Og end~n på det hele blev da også, at vi fik 20 kr. i timen i st~vpenge. Så for eftertiden ved vi jo, at der er altså noget der hed<ler st~vtill~g i terminalen, og niveauet er fra 20 kr. og opefter. O.M.

8 Esbjerg ENDNU EN SEJR OVER DLG For ca. et halvt år siden k~bte DLG en nv r~d kran, som efter DLGs meninq skulle kunne fordoble losse kapaciteten. Vi kunne ikke se anden f orskel end at den qamle kran var qr~n oq den nve r~d. Vi var så til forhandlinq i den lokale arbeidsqiverforeninq. Arbeidsqiverne ville halvere tonsprisen, oq det kunne vi på inqen måder qå med til. De ~nskede at taqe arbeidet op som nvt arbeide oq det protesterede vi så kraftiqt imod. Det viste siq så at det kunne deq~re efter 9. Derefter blev der iqen f orhandlet oq vi kunne stadiq ikke blive eniqe. De kunne bevise at den nve polvqrab, toq ca. 2 tons mere pr hiv i forhold til den qamle. Vi kunne altså inqen veqne komme, så vi nedlaqde arbeidet i 4-5 skibe. Det foreqik på den måde at hver qanq vi beqyndte på et nvt skib så arbeidede vi ca 3 timer den f~rste daq oq holdt deref ter f agliqt Sådan k~rte vi så i en 4-5 skibe. Det er jo : klart at der blev megen snak med DLG over bordet og vi blev da også lovet st~rre og bedre skibe, men de stod fast på at de ikke vi17 le betale mere end 44 ~re pr ton og det er 10,5 ~re mindre end vi havde f~r. Efter at vi havde haft et par pr~velosninger, hvor vi lå på 90 til 100 tons i timen, r~g sagen så til faglig voldgift, hvor prisen blev sat til 46 ~re pr ton. Det var jo en ordentlig pille at skulle sluge. I realiteten havde de jo fået tonsprisen sat ned med 8,5 ~re pr ton Men sagen blev vendt til sejr for os, for under de mange forhandlinger var vi blevet garanteret st~rre og bedre skibe, så vi idag ligger på er gennemsnit på 120 tons pr ti me, og det giver rundt regnet en timel~n på 64 kr. Så iforhold til den gamle aftale har vi f ået en l~nstigning på kr pr time. Havnearbejderne i Esbjerg. m~de resten af daqen oq den f ~lqende dag. På 3. dagen qik vi iqanq og lossede skibet f~rdigt ( Skibene er nemlig ikke st~rre end at de kan udlosses på. en enkelt dag.)

9 - --! Den svenske havnearbejderstr,ejke I begyndelsen af juni blev den svenske havnearbejderstrejke afbl~st. Efter 6 ugers strejke måtte medlemmerne der ~r organiseret i Det Svenske Havnearbejderforbund se i ~jnene, at de ikke kunne opnå retten til selv at tegne overenskomst. Transportarbejderforbundet havde på deres vegne undertegnet en overskomst, som kun gav 4 sv. kr mee timen, selv om deres oprindelige krav havde lydt på lo sv. kr mere. Og så selvf~lgelig retten til selv at forhandle l~n og arbejdsvilkår. l avnearbejderforbundet der repr~senterer ca 80% af havnearbejderne i Sverige, ville selvf~lgelig ikke f inde sig i et så svinsk overgreb og iv~rksatte derfor en landsomfattende strejke og blokade af de svenske havne. Trods politiovergreb og den s~dvanlige hetz f r a pressen var blokaden j 9 stort set e f f ektiv. Og i f~lge Dagens Nyheter var havnearbejderne skyld i et eksporttab på 5 milliarder sv kr. Det var altså ikke småpenge kapitalisterne ville of r e for at kn~kke det svenske havnearbejderforbund Et er dog klart, de svenske havnearbejdere har ikke strejket forg~ves. Flere havnearbejdere der tidligere var organiseret i Transportarbej derf orbundet, har meldt sig over i Havnearbejderforbundet. Blandt andet samtlige havnearbejdere i Varberg. Den styrke og sammennold de har udvist under konflikten vil fremover danne grobund for nye aktioner. Som de selv siger : KRAVET STÅR FAST - KAMPEN FORT - - smtter. PÅ ANRE F RONTER OG I ANDRE FORMER. < O. M. ~ Jlr stork 11r strid1li1!je11 - kompui fortsl tter ptl rrr1 fronter. /. 1 - ~._\ ' -. - I.

10 10 SPANIEN KJEMPER_ illledet er ra en ~beseddel uggivet af havnearbejderne dagen efter den 16 årige havnearbejder datter så brutalt blev k~rt ned og drcebt. Navnet B~l_e_n_~~r-=i::a::...:... Midt i juli br~d alle forhandlingerne sammen mellem COORDINADOREf agf oreningen, der reprcesenterer llooo ud af af de registrede havnearbejdere, og arbejdsgiverforeningen ANESCO. Hovedkravet har drejet sig om retten til at forhandle overenskomst hvor. arbe;dsoivernekun acceoterer f orhandlinqer med en lille f aqf oreninq, der h~ist reprcesenterer lo ~ af havnearbejderr.e. På samme tidspunkt of entliggjorde det spanske parlament et dekret som skulle give civilguvern~rerne bemyndigelse til at anscette andre arbejdere ( skruebrcekkere) end havnearbejderne, hvis det var n~dvendigt Dekretet var besluttet 5 dage f~r offentligg~relsen. Civilguvern~ren på de Kanariske 0- er giver herefter de strejkeramte f irmaer tilladelse til at benytte strejkebrydere. Hermed begynder den store strejke. Havnearbejdernes blokade bliver b~udt, og herefter bescetter havnearbejdernes koner havnen, att imens havnearbejderne med megafoner og l~besedler oplyser om strejken i hele byen. I Curuna lukker politiet havneindgangen. Der opstod tumult og flere havnearbejdere blev fcengslet. I Sevilla accepterede havnearbejderne at ekspedere let fordcerveligt gods. Den 21 juli blev ordlyden af en netop af sluttet overenskomst mellem ANESCO og UGT offentliggjort. UGT er en socialdemokratisk f agfo~enin~ som reprcesenterer mindre end lo% a havnearbejderne. Overenskomsten er en skamplet og et forrcederi imod havnearbejderne, der på intet tidspunkt har accepteret den. Der blev afholt m~de mellem havnearbejderne og myndighederne. Her gjorde havnearbejderne det klart, at det kun var 7 f irmaer der var strejkeramt, og at mceglerfirmaerne blot kunne få deres arbejde udf~rt igennem de 2o andre firmaer, der havde tegnet overenskomst med havnearbe j derne. Derfor er civilguvern~renes beslutning om at bruge politi mod havnearbejderne misbrug af deres magt til fordel for 7 private arbejdsgiveres profit. Den 23 juli gik en gruppe havnearbejderkoner på Tenerifa ind på havneområdet for at standse strejke-

11 11 rydernes arbejde. 14 koner blev rresteret af politiet. en 24 juli: En gruppe unge d~tre s~nner af havnearbejdere går d LOr at demonstrere på havneomdet i Las Palmas. Klokken var fem c ~ eftermiddagen og de unge bev~gede ig langsomt rundt på pladsen. De ar skilte og uddelte i~besedler od skruebr~kkeriet på havnen. ogle biler standsede for at lade e unge passere. Civilpolitiet agttog den fredelige demonstation. a:rlf"... e havnearbejdere var på plade~g betragtede deres d~tre og ~nner. Kl 17.oo kommer der nyt fra hospi ~a~et. Det bliver sagt at den 16- arige Belen Maria er hårdt kv~stet men.at hun e: ved bevidsthed. Hun er i stand til at tale og hun siger: "Ikke nogen vold for min skyld men kampen må forts~tte". Kl er alle partier og fagfore~inger m~dt op for at g~re situationen OP1 og for at opfordre til nye aktioner. Kl bliver Belen Maria's d~d offentlig kendt å minutter efter kl kom en lr{la-romeo1 hvis f~rer havde syni travlt. Han bremsede hårdt op g sagde til politiet at han havde eget travlt. Politiet gav f~rereb illadelse til at k0re igennem. Bien startede med at k~re langsomt. n gruppe demonstranter stod foran ilen. F~reren accelererede pludseligt st~rkt. Han ramte 4-5 unge. ogle af dem b lev kastet til siden. ~ Endreng.blev på bilens forklap. En pige blev fanget under bilen F~reren satte farten yderligere i vejret 1 mens havnearbejderne og demonstranterne skreg for at få ham til at stoppe. Pigen under bilen b sl~bt med mere end loo meter. Hun var forf~rdeligt tilredt. Havnearbejderne kom l~bende til. Civilpolitiet brugte gummikugler og r~g ~omber. Flere havnearbejdere biev ~ ligt tilredt. En mistede sit 3ne ~je og var n~r blevet blind. ~avnearbejderne l~b omkring og det Jar n~sten umuligt at forhindre en selvmoderisk aktion mod politiet. 3temningen var hysterisk, blandet ned håbl~shed, gråd og forvirring. )m natten var havnen totalt lukket. <vinder og havnearbejdere blev hele natten i f agf oreningsbygningen )g ventede nyt fra hospitalet. )agen efter nedlagde alle havnear )ej dere på De Kanariske 0er arbejlet. Mange solidaritetserkl~ringer )lev modtaget f ra alle spanske lavne. Også fra andre lande bl.a. 3verige og Danmark. A LA INOCENCIA DE BELEN. MARIA MUERTA SIN SABER PORQUE EL PODER LA ELIGIO A ELLA Den 25 juli blev der generalstrejke i alle spanske havne. I µas Palmas deltog over menne- sker i et begravelsesoptog, der f ulgte den d~de pige f ra havnearbe j dernes f agforening til kirkegården 8 kilometer til fods.

12 12 Dagen efter samledes tusindvis af mennesker på den plads hvor Belen Maria blev k~rt ihjel. Der blev holdt et ~iriuts stilhed, og fra det ~jeblik blev pladsen kaldt Belen Maria Plads, og der blev opsat inskriptioner med hendes navn. Et monument vil blive rejst, betalt af enhver spansk havnearbejder, samt enhver der ~nsker det. Den 29 juli: Arbejdsministeren indbyder til m~de for at få parterne til at acceptere et overenskomstudkast fra parlamentet. Per skal svares på udkastet den 31. I l~bet af de sidst par dage har over 300 arbejdsgivere underskrevet 3. juni overenskomsten. Den 31. juli afviser COORDINADORA parlamentets overenskomstudkast. Overenskomsten vil blive underskrevet af n~sten alle arbejdsgivere1 hvis ikke regeringen ved indgreb havde hjulpet ANESCO til at bruge dekretet om retten til at b~uge skruebr~kkere. POR LA DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO LOS PUERTOS EN LUCHA. J' I/ "o f. ~.... NO A LA PRIVATIZACION CT: LOS PUERTOS 1. august: Arbejdsgiverne i Barcelona lockouter havnearbejderne. I Coruna og Sevilla n~gter pol i tiet havnearbejderne adgang til havneområdet, alt imens arbejdet udf~res af sk~uebr~kkere. Midt på ugen d. 6. 'august uriderskriver arbejdsgi-. verne i Bilbao, og i dagen derefter alle vigtige firmaer i Barcelona, Alicante, Malaga og Cadiz. På De Kanariske 0er udtaler arbejdsgi verf oreningen at den.a~~rig vil underskrive aftalen. Civi_guvern~ren i Tenerifa siger i TV, at havnearbejderne er blevet misinformeret, og at aftalen underskrev~t ~f UGT er en fornuftig aftale, sa vidt som den er blevet indgået af en trov~rdig fagforening. Situationen er sp~ndt, ~~sten alle spanske havne undtagen De Kanariske 0er1 har tegnet overenskomst. 11. august: Regeringen udtalet at OTP, som er en statslig instans, der garanterer havnearbejderne deres sociale rettighederm.m. skal opl~ses. Det er regeringens hensigt at reducere det aktuelle antal arbejdsgivere i hver havn til 4-5 st~rre Kompagnier, og havnear-r bejderne skal så deles mellem dis se. DETTE PROJEKT ER IMOD VORES STRATE G I. VI FORUDSER HÅRDE KAMPE. 13 august: Arbejdsgiverne i Sevilla underskriver aftalen. Om eftermiddagen bliver aftalen underskrevet af arbejdsgiverne i Las Palmas. Tenerif a arbejdsgiverne n~gter stadig at indgå aftalen. I Madrid forlanger COORDINADORArepr~sentanterne at regeringen anerkender vores aftale, da langt o- ver halvdelen af de spanske havnes arbejdsgivere har underskrevet den. COORDINADORA-rep~sentanternes n~ste m~de vil v~re i Las Palrnas på De Kanariske 0er, og i den havn hvor Belen Maria blev dr~t. M~det erfastlagt til d. lo. sep. Repr~sentanter fra de ~vrige europ~iske zoner er inviteret til at overv~re rn~det. il.

13 fl-truck på Stevedore har nu endelig fået anskaffet sig en el-trucks. Det sker 3 måneder efter, at f lere folk i fryserummet på Lago Traful blev sl~je, og flere br~kkede sig p.g.a. gastruck~en. Her holdes der palaver med h~vdingen :- Århus Havn Men l trucks, er det nok? Det sker jo dog trods alt en gang imellem at der er flere både i havnen på samme tid. Og. selvom vi ikke direkte bliver syge af gas-trucksene i almindelige lastrum, skulle de også her udskiftes med el-trucks. Det skulle jo egentlig også v~re sådan noget stevedorens sikkerhedschef skulle bruge sine formodede evner til at finde ud af. For f~rst at finde ud af, at noget er galt, når folk bliver syge, det beh~ver man jo ikke mange talenter, eller h~nder i t~nden, for at se. S.E.A. 13 Havnearbejderne 11ed Arhus HaYn.forsamlet til skl:mn\tl<le den 27-8-Bo udtaler: R E S 0 L U T I n N Vi. udt:rykke.r var sympati og sb;ftte til den polske arnejderklasses kamp for.for bedrede levevilkå:r, ststtr.re de:rokratis._ering og.for frie, a:f arl>ejderne, valg- ; fagfareninger. San a:rbejdere.forstår vi.fuldt ud betydningen af j eres kamp.for en fr~ og na:rt.illaffumgig.fagf>e.va:gelse, og vi lykisker jer -.med de resul ta ter i hidtil har opnået. r vores egenskab a:f havnearbejdere. står vi i den sce:rlige situstion, at vi har lldlighea.far at yae jer konkret st~tte -ved ooykot a:f polske skf1?e, der anl~de:r.arllus Havn. Ibg 'Jtle!ler v1 ~en ~jenlikkelige situation ikke ~t i:ille tage et så<jant skridt. :Men mns ]eras ret til sel-vbestemmelse anfcbjtes vea. no:~ gen fremnea -niagts- a..trekte inablanding, -vil -vi. ~j eblikkeligt overvej e at g~nenf9tre en fuykot af dette lanas skibe.. Med ~nsket om en sejrrig kamp Havnea:rbejderne i Århus. REDAKTIONEN SYNES DET ER NOGLE HELT FINE KRAV DE POLSKE ARBEJDERE HAR KiMPET FOR, V1 MENER BARE AT DET VEL HELLER IKKE VILLE FEJLE NOGET MED FRIE FAGFOR- EN INGER OG STREJKERET HER I LANDET. RED. T-RK I Vi vil hermed gerne rette en kammeratlig tak til havnearbejderne i Frihavnen og Kolding for deres ~konomiske te til bladet. RED. st~t

14 DAGENS TILBUD - Rg>VERKCf)B TRUCKS Tll SALG - 5 1/2 HAVNEARBEJDEREN er et arbejspladsblad der laves af havnearbejderne på Århus Havn, og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. Alle indl~g optages uden censur. Anonyme indl~g r,,_... trykkes kun hvis navnet er redaktionen bekendt. Indl~g til nr. 36 skal sendes til HAVNEARBEJDEREN, 0stergade 46 senest den 1. oct N~ste bladm~de holdes tirsdag d. 9 september kl i 0stergade 46.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman

Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman Fra min tidlige dage som medlem i Fountain House for lênge siden, og gennem mine seneste oplevelser som medarbejder og gêst i andre klubhuse rundt om i landet, og gennem mange samtaler med kolleger pâ

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 0-1 Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet Jacob Woge Nielsen ISSN 0906-897X ISSN 1399-1388 (printed)

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al:>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller. EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen

Læs mere

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --.

Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --. Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ -.. - - -- 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - t I lllllllinf;t11lll ------ --- -- ---- --... ;? FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tti

~ aljnt ttrbtjbtt tti ~ aljnt ttrbtjbtt tti Nr. 34 80 ---_..- - -- - l I Abe~ t deba tblad for havnearbe j dere. Ansvar li g overfo r pre %e loven Ole M Profitfraeseren I Esbjerg Den langvarige strid omkring bl. a. bemandingen

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Kursus i IT Sikkerhed

Kursus i IT Sikkerhed Kursus i IT Sikkerhed Ivan Damgård, Daimi, Århus Universitet Praktiske ting Kursushjemmeside www.daimi.au.dk/dsik Her findes noter, links til materiale, opgaver, m.v. Der bruges et sæt noter, der findes

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere