Ber:grnan Smiths containertrucks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ber:grnan Smiths containertrucks"

Transkript

1 Nr 35 Sept 80 Abent debatblad for havnearbejdere. Ber:grnan Smiths containertrucks Stenb~gh har k~bt fra Bergmann Smith og Co. en ny containertruck til 1,6 millioner. ~rucken har Stenb~gh t~nkt sig bemannet med en Lager og Pakhus arb~jder. Dog ligger der en aftale om ikke at benytte trucken f~r problerne i sagen er l~st. Dette nok på grund af nogle f aglige m~der blandt truckf~rerne i containerterminalen, som blev afholdt hvergang Stenb~gh brugte sin nye truck. Indenf or de sidste lo år har Lager og Pakhusarbejderne tr~ngt sig mere og mere ind på vort arbejdsområde. Det kan bl.a. ses ved, at en stor del af de arbejdere, der arbejder med t~mning og fyldning af containere og som i dag er organiseret i ening tidligere stod i Havnearbejdernes Fagforening. Hurtigst gik det dog i 1974 da Stevedoren fyrede n~sten samtlige f astansatte terminalarbej dere. Men nu er det gået for vidt. For at det skal v~re stjerneklart: En container er en enhedslast, altså et lille last~um. Et lille lastrum skal sevf ~lgelig t~mmes og fyldes af havnearbejdere. Når der så er tale om at k~re containertruck, må det v~re klart at det er en havnearbejder, der skal transportere det lille lastrum ~undt om på havnen, og sådan har det faktisk også v~ret hidtil. En Lager og Pakhusarbejder er en der arbejder på et lager eller i et Lager og Pakhusarbej<lernes Fagfor~

2 2 splittelsesfors~g. Det sammenhold og den styrke vi har idag skal ikke splittes, fordi en anden fagforening fors~ger at tvinge sig ind på vort arbejdsområde. Det der sker nu er simpelthen afg~rende for hvordan vores f remtid som havnearbejdere vil blive. Derfor ' må vore krav v~re: l. Ingen transport af containere på pakhus. Alt lossearbeide - t~mning og fyldning af containere m.m. - på havnen er derfor naturlig og logisk havnearbejde. Udviklingen med at Lager og Pakhusarbejderne skal overtage vort område må og skal stoppes. Det er et havnen med arbejdsredskaber u- r den at det er en havnearbejder der k~rer. 2. De folk der idag t~mmer og fyl- r der containere på havnen, skal optages som medlemmer i Havnearbe j dernes Fagforening. RED. Distriktsklub Så har havnearbejderne endelig fundet ud af, at det kr~ver en st~rk f~llesfront for at im~degå de problemer der tårner sig op. Derfor blev det på sidste Landskonference i K~benhavn på init iativ fra gruppe 6 på konferencen besluttet, at opdele landets havne i 8 distriktsafdelinger, som j~vnligt skal holde m~der. Fordelene er mange. Decentralice ring af K~benhavns s~dvanlige magt, meget st~rre indf lydelse til de små havne, og en meget hurtigere kontakt havnene imellem. Når det hele er kommet op at stå i l~bet af meget kort tid, er der virkeligt basis for et forbedret samarbejde i distriktet og havnene imelllem. For at belyse hvad det drejer sig om er her dagsordenen, der blev diskuteret på det sidst m~de i distrikt 7, som Århus udg~r sammen med Horsens, Kolding, Fredericia og Vejle. Dagsorden: 1 Landskonf erencen 2 Fredericia _, ~ A-kasssen 4 Distriktsklubbben 5 Andet. Bare klem på og lad os se om der kan komme noget godt ud af det. RED.

3 ARBEJDSFORDELING 3 Jeg vil endnu engang og som s~dvanlig lige komme med et par ord om arbejdsfordeling. Og det bliver nok ikke sidste gang. For gud fri mig vel hvor er de dog tunge i r~ven, de form~nd. Det er ganske vist et halvt års tid siden vi -sidst havde problemet oppe i kontaktudvalget, men alligevel. Problemet skal op igen snarest mu- 1 igt. For alle og enhver kan jo ved - ~lvsyn konstatere at der ikke er et en skid. En lille krusning en sj~lden gang måske, men det er også alt. Der er kilometer, ilevidt til vi bare n~rmer os måls~tningen, som -~n blev udarbejdet i kontaktudvalet. Her står der at arbejdsgiverne vil tilstr~be, at der sker en mere ligelig fordeling af arbejdet. Jamen, hvorfor sker der så ikke noget?????? SPARE HANS., 0 f'\.tol\j tli<i.<~ HE.~ KVN tje spa{te.s E>J(FoRJMA Eu..t.R 10 i Den 21 juli blev der i MS Knuppel antaget ekstramandskab - 4 mand til indladning af en transportabel skole i form af containerhuse, der kun kan anhugges i bunden. 2 mand skulle kun v~re med til kl idet vi indtil da skulle k re containerhuse ned i luaen med wire. Oa det varder efter Hans' c ikke ham det lanae skur. men ham den lile sorinafvr oa vist oaså nok stik-i-renddrenal sk n kun brug for 4 ekstra mand til. Jeg ar anbefalet det f~r, og g~r det igen. Lidt tilråb på pladsen skader aldrig. Men derudover vil jeg anbef ale alle dem der dicideret f ~ler sig konsekvent forbigået at henvende sig til undertegnede. Folk skal ikke bare aff inde ~ig med, at de er rnere eller mindre gennemsigtige.det hverken kan eller vil vi acceptere på den her arbejdsplads, de tider er forbi. Erik 0stergård Deref ter skulle der k~res på d~kket oven på et lag rigtige containere. Vi k~rte dem op med k~dben og der var 3 mand på d~kket inclusiv lugemanden, 2 på kajen og en på bagpladsen. Oveni at de 2 ekstra folk var ble vet fyret kl havde en mand f ra holdet sagt f ra og han var ikke blevet erstattet. Med en vanskelig anhugning med k~dben og en endnu vanskeligere udhugning fra stige mellem f ~rste lag containere, var det alt for lidt mandskab. Der havde v~ret arbejde til 4 mand mere plus ham der ikke var blevet erstattet, hvis springfyren SPARE HANS ikke havde v~ret så emsig. Da det kun er en engangs b~d bliver man jo bare af l~nnet med et par blinde m~d, men det havde jo v~ret noget bedre med et par karnrnera ter mere i arbejde. HN og BB.

4 Ingen er gået forgceves til å d 9 t tyl medlemmer - og af den 1957 er gået lgennem a Ingen er Jået forgeve1 tll d P h ler :glr 6 0agu~ i Ar dem er der.1 ejebllkket ca. kaaaen, alger Calle. Calle for at tå hjelp, bvla er an 1800 ledige - Da jeg begyndte her, der var en mullghed for at hua holder dagen ter, re var den personlige kontakt hjelpe. ceptlon på Århua Kongrea Udbetallngen af arbejda tll de arbejdsl"se meget Sådan alger venner &t hua fra kl. 10 tll 13 1 anled leahedsunderatettelse tll de aterre. 1 dag foregår udbe Karl Guatav Nlelaen, kendt nlng af 65-åra dagen. mange ledige betyder, at. tallngen pr. ch~ck, der sen af alle aom Calle, kontorbe De l 1 t Calle på å.rsbaals admlnl dea med posten. atyrer af SIDa fellea r er Ingen tv v om, a t 160 m k &l' f t 8 rerer ca. m r. _ Den n~re, rnange vll komme or:.a "" peraonllge bejdaleahedakaaae 1 Skov lykenake Calle, der alden Calle er lndfedt Arhuala kontakt kan jeg godt savne gårdagade 1 Arhua tll allea tlltredahed har ner, og lnden han fik det be 1 dag, men heldlgvls har de beatredet det krmvende troede job l Skovgårdagade, enkelte SID afdellnger hverv aom anavarllg for var han ansat på DSB8 ma overtaget en del af den. SIDa tellealedelaea& kaaae aklndepot l Arhµa l 16 år, - VI har ellera atadlg l Skovgårdagade. derat de 12 som tllllds nok at se tll, alger Calle, der 1800 ledige i SID mand. er chef for en a-kaaae afde - Jeg har altld hatt ator Ung med nl ansatte. lntereaae for tal, og den lyst - Arbejdet l dag er blot har jeg da. få.et styret aom mere blevet kontor prmget. beatyrer af de mange hun Administrationen er blevet Kerl Guatev Nielaen SID I Århua har dag drede millioner kr., der al mere omfattende på grund. Calle om.hjcelp ~~~:- : ~ ~,.. ~ T.-i : _;~~ af de mange nye love og Clrkulerer, vl må aette os lnd I hvert Ar. - Vl har dog stadig kon takt med mange af de ledl ge, en kontakt, der lkke al tid er llge moraom. Menneskeskmbner - J eg må jo af og tll l forblndelae med karantene aarer tungere aom en alaga dommer, og det er jo hver gang menneake akeb ner, jeg må tage atllllng tll. - Jeg bliver aelvfelgellg ogaå af og tll angrebet af dem, jeg må ldemme en ka rantene, fordl de lkke fel ger spillets regler, men når de får en torklarlng på for holdene, er der som regel lkke noget l vejen lengere, alger Calle. Calle haf temperament. Ingen tvlvl om det. Diskus alonerne' på kontoret kan vere ret så livlige, men han foratår ogaå kunaten at jevne problemerne ud. Men menneakeakebner, der ofte har en tragisk ka rakter, meder han daglig. - Jeg kan lkke altld slip pe mlt arbejde, når jeg ta ger hjem, for jeg må otte tage mig af menneaker, der er I vanakellgheder pl grund af arbejdaleaheden. alger Calle.,o ~~,,,i_._"j,, ~, ~ \,.,...,,, t. l ;~... ~~ \~~., I ~ Er de så flinke? Ovenstående hyldestartikel i anledning af Karl Gustav Nielsens 65 års f~dselsdag stod torsdag d. 7 august at l~se i Aktuelt. Men for at g~re billedet helt fyldestg~rende, tilf~jes mener vi lige der b~r et par kommentarer. I ~: al<tuelt.p6rtrcet,. Af Erik Brogård - Underatettelaena hejde krltlaerea otte tra borgerllg alde. Jeg vu alge, at under atettelaen kun kan udgere - et ekalatenagrundlag, og otte toratå.r jeg alet lkke, hvordan de ledige kan kla re alg for underatettelaen, alger Calle. Skovgårdsgade? I artiklen fort~lles der, at ingen går forg~ves få hj~lp, til Calle for at hvis der er mulighed for at hj~lpe. Og Calle g~r selv et stort nummer ad af hvor trist det er, at den personlige kontakt til de arbejdsl~se er gået tabt idag. Selv om han jo dog også må indr~rnrne, at den heller ikke altid var lige morsom.

5 5 Ok, vi er ikke et ~jeblik i tvivl om, at Calle og de ~vrige ansatte i Skovgårdsgade efter bedste evne, n~je og samvittighedsfuldt,, fors~ger at administrere de mange udsendte cirkulrerer og skrivelser. Men stilen den halter det sgu med. Den er mildt sagt beaurokratisk og undertrykkende. Vi er mange brugere af Skovgårdsgade,, der ikke er hjemme i alle de mange regler g. fyringssedler, ferieerklreringer, ledighedserklreringer osv. rfor vi self~lgelig tit. usikre på hvordan vi skal gribe sagerne an. Det vi har brug for er im~dekommenhed og grundig oplysning om hvordan vi skal forholde os, og ikke de sure bjref som tit vrelter frem over disken. Faktisk ka' man godt ha'på fornemmelsen, at Skovgårdsgade-folkene betragter folk på den anden side, som kvrerulanter det drejer sig om at komme med - hurtigst muligt. Og vi er også en del, der person 'gt har oplevet at bjreffene ikke just bliver mindre snerrende, når det er fremmedarbejdere, der står for tur. Det mener vi simpelthen er noget svineri. Mange af fremmedarbejderne fra Sydeuropa udsrettes dagligt i det her samfund fo ~ en nedvrerdi0en8e diskrimination. De har ofte på grund af sprogvanskeligheder hrug for en s~rlig st~tte og hj~lp. Det er på tide at folkene i Skovgårdsgade snart får ~jnene op for det. Men åbenbart er der'en del venner af Calle og Co., der har fundet det på sinplads at fejre 65 års dagen med receptio~ om formiddagen og redegilde for bredbringede kasserer og f agforeningsformrend om aftenen. Gad egentlig vide, hvor mange menige brugere af Skovgårdsgade, der har taget del i det kostlige arrangement på Kongreshuset? Helt sikkert ikke ret mange Vi er som sådan ikke imod at folk, der har gjort et stykke arbejde fejres, men vi mener dog at allebåde Calle og b~ugernn~ af Skovgårdsgade ville vrere bedre tjent med hvis F~llesledelsens store rundhåndethed var blevet brugt til andet end at pevilge sig seiv store middage på Kongreshuset. Så vidt vi ved er der stadig et ul~st problem ang. ligel~n til de kvindeligt ansatte i Skovgårdsgade. F~llesledelsen kunne passende ha' brugt de mange festpenge til at få l~st ' dette problem. Eller måske til at bevilge en ekstra medarbejder i Skovgårdsgade,så betjeningen måske der ved kunne blive mere tilfredsstillende for brugerne. RED. DUE - NYT~ Efter et af sindigt sp~ndende l~b lykk.edes det due nr. 13 at presse sig en fjersbredde foran due nr. 4 i l~bet i fredags. Vi bringer et interview med den vindende due i n~ste nr.

6 6 TO SKRIDT FREM OG TRE TllBAGE Der blev holdt skurm~de onsdag d. 27 august. Folk m~dte alle mand af hus, sikkert i den forhåbningj at det lange tovtr~kkeri omkring en ny terminalaftale havde resulteret i noget virkeligt radikal t bedre end den gamle kaotiske aftale. Grunden til at vi sagde den gamle aftale op var jo delsj at den var \ alt for uigennemskuelig og dels at l~nnen.,"'\v"... var helt uacceptabel. Desv~rre f orlod folk skurm~det med en klar fornemmelse af, at den nye aftale var et tilbageskridt. L~nstigningen var så latterlig lille og krydret med så mange e fter betalinger, forskudsbetalinger, underbetalinger, ancinite t s t i l l~g o.s.v., at det hele var en stor forvirring. Men det var noget med at du fåe en daler ca. men så får du en efterbetaling, og så får vi et forskud, og så får du ingen ancinitetstill~g, og arbejdsgiverne må vist ikke for arbejdsgive r f o r e- n i ngen 1 og derfor kalder vi det noge t helt tredi~. Og hvor vi f~r havde en lidt uigennemskuelig terminalaf tale har vi nu f ået nogen h e l t nye begreber, såsom sparetimer og hvad ved jeg, der g~r det hele endn u mere forrn~rket. Grunden til denne f lade af slutning på f o rhandlingerne skal nu nok ikk e kun s~ges hos de ansvarlige forhandl e re1 men lige så meget i den mangel på konsekvens der har v~re hos os all e sammen i opl~gget til disse forhandlinger. N~st e gan g vi vover os ud i noget lignende bliver vi n~dt til klart at markere, at det og det vil vi, og ikk e noget andet. Og i forhold til terminalaf talen skulle udgangspunktet s e lvf~lgelig have v~ret, at det v i vil, det er en fast timel~n, og ikke alt det andet katolske juristeri.

7 ljeserbrev: VI MÅ SKABE ENHED I KAMPEN FOR EN GOD OVERENSKOMST: Vi må kamlpe for f~lgende * Generelle l~nforh~jelser 45 kr som mindstel~n. * Fuld dyrtidsd~kning. krav: * 35 timers arbejdsuge med fuld l~nkompensation og uden tempopskruning. Vi kr~ver arbejde til alle. Vi kr~ver fri strejke og aktionsret. Yi siger nej til regeringsindgreb i overenskomsterne, til trepartsf orhandlinger og til udsalg af kravene til fordel for 0D. For havnearbejdernes specielle o verenskomst må de vigtigste krav vist v~re. For h~jere r ~ r l~n: H~j fast timel~n - 65 kr til alle. Gennemsnitlig akkordfortjeneste for ventetimer. Teknologiafgift på 'containere. nedsat arbejdstid: 35 timers arbejdsuge - med fuld l~nkompensation. 0jeblikkelig fjernelse af dispensationen f ra 11-timers reglen. Bekamlp arbejdsl~sheden: Arbejdsfordeling. Mere mandskab i holdene. Afspadsering af alt arbejde udover 35-timer. Derudover siger vi: Vi forlanger fri strejke- og aktionsret. Nej til ethvert diktat fra LO og Forbundet. Bekamlp arbejdsretten. For at undgå SID-toppens trusler om at slå de små fagforeninger sammen med nogle store, hvad der for havnearbejderne ville betyde at de blev slået sarnrnen med Lager og Pak eller lignende, må vi arbejde for, at de folk rundt om på havnen, der er besk~ftiget med terminalarbejde osv, men som ikke står i Havnearbejdernes Fagforening, hurtigst muligt kommer det. Vi må også sikre at vi får organiseret nye stillinger, eller fagområder som opstår på baggrund af den omf attende rationalisering og ud-, videlse af havnens aktiviteter. OPRET ET OVERENSKOMSTUDVALG. Men en kamp for og gennemf ~relsen af alle d i sse krav kr~ver naturligvis et stort arbejde. Kravene skal gennemdiskuteres så de bliver helt pr~cise og der skal måske tilf ~- j es nogen der er glemt. 7 Jeg vil derf or opfordre bestyrelsen til at neds~tte et overenskomstudvalg, der skal v~re åbent for alle havnearbejdere. Det er samtidig en opfordring til havnearbejderne om at gå ind i dette udvalg, og i~vrigt g~re et godt stykke arbejde for at få en god overenskomst i hus. Jeg f orestiller mig at Overenskomstudvalget skal arbejde indtil kampen om overenskomsternes udf ald endeligt er afgjort. Karnmeratligst Rudi. Stevtil8g i Te1111inalen I Ved afl~sning af malt-~pire ved det ad helve Veritas-ruten st~vede de til. Så vi forlangte selvf~lgelig, med al m~lig rimelighed et ordentligt st~vtill~g. B~rge Sams~ ville overhovedet ikke h~re tale om st~vtill~g ved terminalarbejde. Det varder ikke noget, der hed!! Men han blev nu klogere, for st~ ~et ka~ sgu v~re lige så generende i terminalen som i sugerne.- Og end~n på det hele blev da også, at vi fik 20 kr. i timen i st~vpenge. Så for eftertiden ved vi jo, at der er altså noget der hed<ler st~vtill~g i terminalen, og niveauet er fra 20 kr. og opefter. O.M.

8 Esbjerg ENDNU EN SEJR OVER DLG For ca. et halvt år siden k~bte DLG en nv r~d kran, som efter DLGs meninq skulle kunne fordoble losse kapaciteten. Vi kunne ikke se anden f orskel end at den qamle kran var qr~n oq den nve r~d. Vi var så til forhandlinq i den lokale arbeidsqiverforeninq. Arbeidsqiverne ville halvere tonsprisen, oq det kunne vi på inqen måder qå med til. De ~nskede at taqe arbeidet op som nvt arbeide oq det protesterede vi så kraftiqt imod. Det viste siq så at det kunne deq~re efter 9. Derefter blev der iqen f orhandlet oq vi kunne stadiq ikke blive eniqe. De kunne bevise at den nve polvqrab, toq ca. 2 tons mere pr hiv i forhold til den qamle. Vi kunne altså inqen veqne komme, så vi nedlaqde arbeidet i 4-5 skibe. Det foreqik på den måde at hver qanq vi beqyndte på et nvt skib så arbeidede vi ca 3 timer den f~rste daq oq holdt deref ter f agliqt Sådan k~rte vi så i en 4-5 skibe. Det er jo : klart at der blev megen snak med DLG over bordet og vi blev da også lovet st~rre og bedre skibe, men de stod fast på at de ikke vi17 le betale mere end 44 ~re pr ton og det er 10,5 ~re mindre end vi havde f~r. Efter at vi havde haft et par pr~velosninger, hvor vi lå på 90 til 100 tons i timen, r~g sagen så til faglig voldgift, hvor prisen blev sat til 46 ~re pr ton. Det var jo en ordentlig pille at skulle sluge. I realiteten havde de jo fået tonsprisen sat ned med 8,5 ~re pr ton Men sagen blev vendt til sejr for os, for under de mange forhandlinger var vi blevet garanteret st~rre og bedre skibe, så vi idag ligger på er gennemsnit på 120 tons pr ti me, og det giver rundt regnet en timel~n på 64 kr. Så iforhold til den gamle aftale har vi f ået en l~nstigning på kr pr time. Havnearbejderne i Esbjerg. m~de resten af daqen oq den f ~lqende dag. På 3. dagen qik vi iqanq og lossede skibet f~rdigt ( Skibene er nemlig ikke st~rre end at de kan udlosses på. en enkelt dag.)

9 - --! Den svenske havnearbejderstr,ejke I begyndelsen af juni blev den svenske havnearbejderstrejke afbl~st. Efter 6 ugers strejke måtte medlemmerne der ~r organiseret i Det Svenske Havnearbejderforbund se i ~jnene, at de ikke kunne opnå retten til selv at tegne overenskomst. Transportarbejderforbundet havde på deres vegne undertegnet en overskomst, som kun gav 4 sv. kr mee timen, selv om deres oprindelige krav havde lydt på lo sv. kr mere. Og så selvf~lgelig retten til selv at forhandle l~n og arbejdsvilkår. l avnearbejderforbundet der repr~senterer ca 80% af havnearbejderne i Sverige, ville selvf~lgelig ikke f inde sig i et så svinsk overgreb og iv~rksatte derfor en landsomfattende strejke og blokade af de svenske havne. Trods politiovergreb og den s~dvanlige hetz f r a pressen var blokaden j 9 stort set e f f ektiv. Og i f~lge Dagens Nyheter var havnearbejderne skyld i et eksporttab på 5 milliarder sv kr. Det var altså ikke småpenge kapitalisterne ville of r e for at kn~kke det svenske havnearbejderforbund Et er dog klart, de svenske havnearbejdere har ikke strejket forg~ves. Flere havnearbejdere der tidligere var organiseret i Transportarbej derf orbundet, har meldt sig over i Havnearbejderforbundet. Blandt andet samtlige havnearbejdere i Varberg. Den styrke og sammennold de har udvist under konflikten vil fremover danne grobund for nye aktioner. Som de selv siger : KRAVET STÅR FAST - KAMPEN FORT - - smtter. PÅ ANRE F RONTER OG I ANDRE FORMER. < O. M. ~ Jlr stork 11r strid1li1!je11 - kompui fortsl tter ptl rrr1 fronter. /. 1 - ~._\ ' -. - I.

10 10 SPANIEN KJEMPER_ illledet er ra en ~beseddel uggivet af havnearbejderne dagen efter den 16 årige havnearbejder datter så brutalt blev k~rt ned og drcebt. Navnet B~l_e_n_~~r-=i::a::...:... Midt i juli br~d alle forhandlingerne sammen mellem COORDINADOREf agf oreningen, der reprcesenterer llooo ud af af de registrede havnearbejdere, og arbejdsgiverforeningen ANESCO. Hovedkravet har drejet sig om retten til at forhandle overenskomst hvor. arbe;dsoivernekun acceoterer f orhandlinqer med en lille f aqf oreninq, der h~ist reprcesenterer lo ~ af havnearbejderr.e. På samme tidspunkt of entliggjorde det spanske parlament et dekret som skulle give civilguvern~rerne bemyndigelse til at anscette andre arbejdere ( skruebrcekkere) end havnearbejderne, hvis det var n~dvendigt Dekretet var besluttet 5 dage f~r offentligg~relsen. Civilguvern~ren på de Kanariske 0- er giver herefter de strejkeramte f irmaer tilladelse til at benytte strejkebrydere. Hermed begynder den store strejke. Havnearbejdernes blokade bliver b~udt, og herefter bescetter havnearbejdernes koner havnen, att imens havnearbejderne med megafoner og l~besedler oplyser om strejken i hele byen. I Curuna lukker politiet havneindgangen. Der opstod tumult og flere havnearbejdere blev fcengslet. I Sevilla accepterede havnearbejderne at ekspedere let fordcerveligt gods. Den 21 juli blev ordlyden af en netop af sluttet overenskomst mellem ANESCO og UGT offentliggjort. UGT er en socialdemokratisk f agfo~enin~ som reprcesenterer mindre end lo% a havnearbejderne. Overenskomsten er en skamplet og et forrcederi imod havnearbejderne, der på intet tidspunkt har accepteret den. Der blev afholt m~de mellem havnearbejderne og myndighederne. Her gjorde havnearbejderne det klart, at det kun var 7 f irmaer der var strejkeramt, og at mceglerfirmaerne blot kunne få deres arbejde udf~rt igennem de 2o andre firmaer, der havde tegnet overenskomst med havnearbe j derne. Derfor er civilguvern~renes beslutning om at bruge politi mod havnearbejderne misbrug af deres magt til fordel for 7 private arbejdsgiveres profit. Den 23 juli gik en gruppe havnearbejderkoner på Tenerifa ind på havneområdet for at standse strejke-

11 11 rydernes arbejde. 14 koner blev rresteret af politiet. en 24 juli: En gruppe unge d~tre s~nner af havnearbejdere går d LOr at demonstrere på havneomdet i Las Palmas. Klokken var fem c ~ eftermiddagen og de unge bev~gede ig langsomt rundt på pladsen. De ar skilte og uddelte i~besedler od skruebr~kkeriet på havnen. ogle biler standsede for at lade e unge passere. Civilpolitiet agttog den fredelige demonstation. a:rlf"... e havnearbejdere var på plade~g betragtede deres d~tre og ~nner. Kl 17.oo kommer der nyt fra hospi ~a~et. Det bliver sagt at den 16- arige Belen Maria er hårdt kv~stet men.at hun e: ved bevidsthed. Hun er i stand til at tale og hun siger: "Ikke nogen vold for min skyld men kampen må forts~tte". Kl er alle partier og fagfore~inger m~dt op for at g~re situationen OP1 og for at opfordre til nye aktioner. Kl bliver Belen Maria's d~d offentlig kendt å minutter efter kl kom en lr{la-romeo1 hvis f~rer havde syni travlt. Han bremsede hårdt op g sagde til politiet at han havde eget travlt. Politiet gav f~rereb illadelse til at k0re igennem. Bien startede med at k~re langsomt. n gruppe demonstranter stod foran ilen. F~reren accelererede pludseligt st~rkt. Han ramte 4-5 unge. ogle af dem b lev kastet til siden. ~ Endreng.blev på bilens forklap. En pige blev fanget under bilen F~reren satte farten yderligere i vejret 1 mens havnearbejderne og demonstranterne skreg for at få ham til at stoppe. Pigen under bilen b sl~bt med mere end loo meter. Hun var forf~rdeligt tilredt. Havnearbejderne kom l~bende til. Civilpolitiet brugte gummikugler og r~g ~omber. Flere havnearbejdere biev ~ ligt tilredt. En mistede sit 3ne ~je og var n~r blevet blind. ~avnearbejderne l~b omkring og det Jar n~sten umuligt at forhindre en selvmoderisk aktion mod politiet. 3temningen var hysterisk, blandet ned håbl~shed, gråd og forvirring. )m natten var havnen totalt lukket. <vinder og havnearbejdere blev hele natten i f agf oreningsbygningen )g ventede nyt fra hospitalet. )agen efter nedlagde alle havnear )ej dere på De Kanariske 0er arbejlet. Mange solidaritetserkl~ringer )lev modtaget f ra alle spanske lavne. Også fra andre lande bl.a. 3verige og Danmark. A LA INOCENCIA DE BELEN. MARIA MUERTA SIN SABER PORQUE EL PODER LA ELIGIO A ELLA Den 25 juli blev der generalstrejke i alle spanske havne. I µas Palmas deltog over menne- sker i et begravelsesoptog, der f ulgte den d~de pige f ra havnearbe j dernes f agforening til kirkegården 8 kilometer til fods.

12 12 Dagen efter samledes tusindvis af mennesker på den plads hvor Belen Maria blev k~rt ihjel. Der blev holdt et ~iriuts stilhed, og fra det ~jeblik blev pladsen kaldt Belen Maria Plads, og der blev opsat inskriptioner med hendes navn. Et monument vil blive rejst, betalt af enhver spansk havnearbejder, samt enhver der ~nsker det. Den 29 juli: Arbejdsministeren indbyder til m~de for at få parterne til at acceptere et overenskomstudkast fra parlamentet. Per skal svares på udkastet den 31. I l~bet af de sidst par dage har over 300 arbejdsgivere underskrevet 3. juni overenskomsten. Den 31. juli afviser COORDINADORA parlamentets overenskomstudkast. Overenskomsten vil blive underskrevet af n~sten alle arbejdsgivere1 hvis ikke regeringen ved indgreb havde hjulpet ANESCO til at bruge dekretet om retten til at b~uge skruebr~kkere. POR LA DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO LOS PUERTOS EN LUCHA. J' I/ "o f. ~.... NO A LA PRIVATIZACION CT: LOS PUERTOS 1. august: Arbejdsgiverne i Barcelona lockouter havnearbejderne. I Coruna og Sevilla n~gter pol i tiet havnearbejderne adgang til havneområdet, alt imens arbejdet udf~res af sk~uebr~kkere. Midt på ugen d. 6. 'august uriderskriver arbejdsgi-. verne i Bilbao, og i dagen derefter alle vigtige firmaer i Barcelona, Alicante, Malaga og Cadiz. På De Kanariske 0er udtaler arbejdsgi verf oreningen at den.a~~rig vil underskrive aftalen. Civi_guvern~ren i Tenerifa siger i TV, at havnearbejderne er blevet misinformeret, og at aftalen underskrev~t ~f UGT er en fornuftig aftale, sa vidt som den er blevet indgået af en trov~rdig fagforening. Situationen er sp~ndt, ~~sten alle spanske havne undtagen De Kanariske 0er1 har tegnet overenskomst. 11. august: Regeringen udtalet at OTP, som er en statslig instans, der garanterer havnearbejderne deres sociale rettighederm.m. skal opl~ses. Det er regeringens hensigt at reducere det aktuelle antal arbejdsgivere i hver havn til 4-5 st~rre Kompagnier, og havnear-r bejderne skal så deles mellem dis se. DETTE PROJEKT ER IMOD VORES STRATE G I. VI FORUDSER HÅRDE KAMPE. 13 august: Arbejdsgiverne i Sevilla underskriver aftalen. Om eftermiddagen bliver aftalen underskrevet af arbejdsgiverne i Las Palmas. Tenerif a arbejdsgiverne n~gter stadig at indgå aftalen. I Madrid forlanger COORDINADORArepr~sentanterne at regeringen anerkender vores aftale, da langt o- ver halvdelen af de spanske havnes arbejdsgivere har underskrevet den. COORDINADORA-rep~sentanternes n~ste m~de vil v~re i Las Palrnas på De Kanariske 0er, og i den havn hvor Belen Maria blev dr~t. M~det erfastlagt til d. lo. sep. Repr~sentanter fra de ~vrige europ~iske zoner er inviteret til at overv~re rn~det. il.

13 fl-truck på Stevedore har nu endelig fået anskaffet sig en el-trucks. Det sker 3 måneder efter, at f lere folk i fryserummet på Lago Traful blev sl~je, og flere br~kkede sig p.g.a. gastruck~en. Her holdes der palaver med h~vdingen :- Århus Havn Men l trucks, er det nok? Det sker jo dog trods alt en gang imellem at der er flere både i havnen på samme tid. Og. selvom vi ikke direkte bliver syge af gas-trucksene i almindelige lastrum, skulle de også her udskiftes med el-trucks. Det skulle jo egentlig også v~re sådan noget stevedorens sikkerhedschef skulle bruge sine formodede evner til at finde ud af. For f~rst at finde ud af, at noget er galt, når folk bliver syge, det beh~ver man jo ikke mange talenter, eller h~nder i t~nden, for at se. S.E.A. 13 Havnearbejderne 11ed Arhus HaYn.forsamlet til skl:mn\tl<le den 27-8-Bo udtaler: R E S 0 L U T I n N Vi. udt:rykke.r var sympati og sb;ftte til den polske arnejderklasses kamp for.for bedrede levevilkå:r, ststtr.re de:rokratis._ering og.for frie, a:f arl>ejderne, valg- ; fagfareninger. San a:rbejdere.forstår vi.fuldt ud betydningen af j eres kamp.for en fr~ og na:rt.illaffumgig.fagf>e.va:gelse, og vi lykisker jer -.med de resul ta ter i hidtil har opnået. r vores egenskab a:f havnearbejdere. står vi i den sce:rlige situstion, at vi har lldlighea.far at yae jer konkret st~tte -ved ooykot a:f polske skf1?e, der anl~de:r.arllus Havn. Ibg 'Jtle!ler v1 ~en ~jenlikkelige situation ikke ~t i:ille tage et så<jant skridt. :Men mns ]eras ret til sel-vbestemmelse anfcbjtes vea. no:~ gen fremnea -niagts- a..trekte inablanding, -vil -vi. ~j eblikkeligt overvej e at g~nenf9tre en fuykot af dette lanas skibe.. Med ~nsket om en sejrrig kamp Havnea:rbejderne i Århus. REDAKTIONEN SYNES DET ER NOGLE HELT FINE KRAV DE POLSKE ARBEJDERE HAR KiMPET FOR, V1 MENER BARE AT DET VEL HELLER IKKE VILLE FEJLE NOGET MED FRIE FAGFOR- EN INGER OG STREJKERET HER I LANDET. RED. T-RK I Vi vil hermed gerne rette en kammeratlig tak til havnearbejderne i Frihavnen og Kolding for deres ~konomiske te til bladet. RED. st~t

14 DAGENS TILBUD - Rg>VERKCf)B TRUCKS Tll SALG - 5 1/2 HAVNEARBEJDEREN er et arbejspladsblad der laves af havnearbejderne på Århus Havn, og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. Alle indl~g optages uden censur. Anonyme indl~g r,,_... trykkes kun hvis navnet er redaktionen bekendt. Indl~g til nr. 36 skal sendes til HAVNEARBEJDEREN, 0stergade 46 senest den 1. oct N~ste bladm~de holdes tirsdag d. 9 september kl i 0stergade 46.

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850)

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark Tekst 1 H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) 1. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen Sammentrækninger En af fordelene ved at arbejde med trykgrupper og hele sætninger frem for med enkeltord/lyd er, at fænomener som endelses e, der kommer og går ikke skal trænes som regler. Man skal bare

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse?

Tilgivelse. Tilgivelsestest Hvordan kan man bede om tilgivelse? Tilgivelse Er det altid vigtigt at sige undskyld? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvad synes du er sværest at bede om tilgivelse, når du har lavet en fejl, eller at tilgive nogen, som har gjort dig ondt? Tilgivelsestest

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig.

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig. ~ aunt a,rbtjbtt tu J r30 juni 79 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn PROFITFRJESEREN ESBJERG SUGESTREJKE HOS DLG ESBJERG: Ja så må vi igen se hvordan arbejdsgi verne,

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

-SUGERNE ENDNU EN GANG

-SUGERNE ENDNU EN GANG . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2014. Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Så mødes vi atter til den årlige generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke for den fine orientering, vi fik af direktionen

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser StilladsInformation nr. 59 - november 1999 side 9 manden flemming dupont - et jubilæumsportræt Navn: Bopæl: flemming Dupont dragør Alder: 53 Start i branchen: 1974 Firma: Solrød Stilladser Den 30. september

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

CONGRESS of EUROPEAN

CONGRESS of EUROPEAN 4:th CONGRESS of EUROPEAN DOCKWORKERS alll SEAMENS SOUDARITYORGANIZATION 25, 26, 11 apli 1980 IN GOTHENBURG DENNE RAPPORT UDDELES PA HAVNEARBEJDERNS LANDSKONFERENCE I K0BENHAVN DEN 10 og 11 MAJ 1980..

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere