Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. Kære Michael Hopp,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,"

Transkript

1 Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T Maria Rørbye Rønn D E Kære Michael Hopp, På vegne af Aleris-Hamlet Hospitaler og en involveret læge, har du den 8. april klaget over udsendelsen DR2 Undersøger: Skønhedens skyggeside, der blev sendt den 10. marts Efter at redaktionen afviste din kritik, har du den 19. maj klaget videre til lytternes og seernes redaktør. Han har nu gennemgået sagen og lavet en indstilling til min afgørelse. Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg med en enkelt undtagelse - har valgt at følge. Undtagelsen omhandler den involverede læges adgang til at gennemse den samlede skjulte optagelse. Jeg kan ikke følge indstillingens anbefaling herom. Det vil være et brud på DR s principielle linje på området og lægen har allerede fået indsigt i den relevante del af optagelserne. Med venlig hilsen Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Kopi: Journalen Redaktionschef Niels Hagen Rasmussen Jurachef Peter Skov Etikchef Inger Bach Direktør Anne-Marie Dohm

2 Indstilling fra lytternes og seernes redaktør Klage over DR2 Undersøger: Skønhedens Pris sendt 10. marts 2014 På vegne af Aleris-Hamlet Hospitaler og en involveret læge, har advokat Michael Hopp siden den 7. oktober klaget til DR i forbindelse med først optagelser med skjult kamera samt baggrunden for programmet og endelig over det færdige program. Det foreligger således over otte måneder en meget omfattende korrespondance, som det er vanskeligt at gengive kort og fyldestgørende. I processen forud for udsendelsen af programmet svarede redaktionen med stor forsinkelse på kritikken fra klager. Den 6. og 7. marts sammenfattede klager sine kritikpunkter og bad lytterens og seernes redaktør om at gribe ind på forhånd. Advokat Michael Hopp skrev bl.a. Klagepunkt 1: Udlevering af råbåndsoptagelser fra besøget hos Hamlet DR har fortsat ikke givet Hamlet adgang til de fulde råbåndsoptagelser vedrørende konsultationen. Dermed har Hamlet ikke mulighed for at forholde sig sundhedsfagligt og juridisk til de beskyldninger, der fremsættes. Det kan ikke understreges kraftigt nok, at beskyldningerne relaterer sig til tilsidesættelse af en oplysningspligt, dvs. at der ikke er blevet meddelt nogle oplysninger, som burde have været meddelt. Dette kan man kun forholde sig sundhedsfagligt og juridisk til, hvis der gives adgang til alle optagelserne vedrørende den omhandlede konsultation. Klagepunktet vedrørende adgangen til råbåndsoptagelser fastholdes derfor. Klagepunkt 2: Mangelfuld begrundelse Det fastholdes også som et selvstændigt klagepunkt, at DR ikke har givet fyldestgørende begrundelse for, hvorfor der ikke kan gives Hamlet adgang til de fulde råbåndsoptagelser vedrørende konsultationen hos Hamlet. Der gives fortsat ingen begrundelse. Klagepunkt 3 og 4: DR's brug af skjult kamera og DR's brug af agent provocateur Jeg fastholder, at brugen af skjult kamera fortsat er ulovlig. De synspunkter, jeg har givet udtryk for, er ikke i substansen blevet besvaret af Niels Hagen Rasmussen. I særdeleshed har Niels Hagen Rasmussen ikke forholdt sig til indholdet af de artikler, der blev linket til i mit seneste brev og deres betydning 2

3 for, om der er en offentlig interesse i, at der anvendes skjult kamera, og om der er en offentlig interesse i, at de skjulte optagelser bringes. I forhold til mit brev af 6. marts 2014 skal jeg præcisere, at jeg naturligvis er på det rene med, at DR's program omhandler oplysningspligten i relation til patienter, der ikke har fået indopereret brystimplantater bagved brystmuskulaturen, men derimod foran. Det er uforståeligt, at Niels Hagen Rasmussen fastholder, at den relevante patient ikke har fået korrekte oplysninger, og at hun blev fravalgt af en anden grund. Journalist Christian Andersen er da også af en helt anden opfattelse, jf. hans af 4. oktober 2013, jf. bilag 2 til min klage af 15. november 2013 (vedhæftet). Her skriver Christian Andersen følgende: "Tak for din mail i går vedr. vores mulige case. Jeg medgiver, at hun kan deltage i screeningsprogrammet. Som følge heraf deltager hun ikke i vores tv-program, da hun har fået korrekt information hos jer". Det fremgår utvetydigt, at patienten har fået korrekt information, og at dette netop er årsagen til, at hun ikke deltager i DR's program. Dette viser, at DR udmærket har været i stand til at skaffe de ønskede oplysninger uden brug af skjult kamera og agent provocateur, men at disse oplysninger bare ikke passede ind i det billede af (påstået) misinformation, som er programmets hovedbudskab, og som man derfor var nødt til at fremprovokere og optage med skjult kamera. Klagepunkterne vedrørende brug af skjult kamera og agent provocateur fastholdes derfor. Klagepunkt 5: DR's sagsbehandlingstid Niels Hagen Rasmussen forholder sig ikke til dette klagepunkt; og det fastholdes derfor. Klagepunkt 6: DR's svarfrist Niels Hagen Rasmussen forholder sig ikke til dette klagepunkt; og det fastholdes derfor. Klagepunkt 7: Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med forelæggelsen Christian Andersens af 29. september 2013 er meget svær at misforstå: "Ovenstående udskrift består af den del af optagelsen, hvor mammografiundersøgelse bliver omtalt, og det er den del af den samlede optagelse, DR vil sende i tv, muligvis i en forkortet version." Det fremgår ret klart, at det fremsendte er de optagelser, hvor mammografiundersøgelser bliver omtalt. Dette var ikke tilfældet, som 3

4 det tydeligt kan ses ved at sammenholde passagen i en med udskriften fremsendt den 3. marts 2014, der imidlertid stadig er ufuldstændig. Der er for så vidt tale om en ren tilståelsessag. Klagepunktet fastholdes derfor. Senere samme dag svarede lytternes og seernes redaktør bl.a.: Du beder først og fremmest om, at jeg foranlediger, at programmet ikke sendes, før jeg har haft mulighed for at behandle klagen. Jeg har imidlertid meget begrænsede muligheder for lave en formel klagebehandling om redigeringen af en udsendelse, der endnu ikke er udsendt. Derimod kan jeg efterprøve, om de anførte kritikpunkter har været overvejet af de ansvarlige i DR og jeg kan undersøge, om der er så åbenlyst graverende forhold, at jeg må anbefale en udskydelse af sendetidspunktet. Således har jeg gennemgået dine kritikpunkter og sikret mig, at den ansvarlige redaktør kender dem og har forholdt sig til dem. Samtidig har jeg sikret mig, at der foreligger de nødvendige tilladelser fra den relevante direktør til den brug af skjult kamera, som der har været tale om. Jeg har ligeledes tjekket, om din klient samlet har haft rimelig tid til at overveje sit svar og eventuelle medvirken. Der er intet i nævnte gennemgang, der giver mig noget sikkert grundlag for at anbefale, at udsendelsen ikke sendes på mandag. Om den endelige redigering viser sig at være fair og retvisende, kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt. Udsendelsen bringes på DRledelsens ansvar og så må den efterfølgende gennemgang og klagebehandling vise, om udsendelsen og forløbet samlet lever op til god presseskik og DR s regler for fairness, brug af skjult kamera mv. Klagepunkt 1, 2, 3, 4 og 7 kan jeg af nævnte grunde ikke tage stilling til på forhånd, men der foreligger som nævnt tilladelser til de skjulte optagelser og brugen af dem fra den relevante DR-direktør ligesom din klient er blevet forelagt de optagelser, som DR vil vise. Vedr. klagepunkt 5 og 6 er jeg på det foreliggende grundlag enig i, at DR s formelle klagesvar på jeres klage af 15. november kommer utilfredsstillende sent. Når jeg ikke anser dette som en stærk begrundelse for ikke at sende programmet på mandag, skyldes det, at din klient siden september 2013 har været bekendt med vinklen i DR s optagelser og at der i 2013 har været forelæggelse og dialog om eventuel medvirken. Som jeg p.t. kender forløbet, er der således ikke tale om, at din klient pludselig med kort varsel skal tage stilling til nye spørgsmål. 4

5 Hvis I efter at have set den samlede udsendelse på mandag vil fastholde kritikken, vil jeg opfordre til, at din klient foranlediger en programklage på grundlag af det faktisk udsendte. Skulle den blive afvist af DR, vil I som bekendt have mulighed for at gå videre med sagen til Pressenævnet eller undertegnede. Programmet blev sendt den 10. marts 2014 på DR2. I sin efterfølgende programklage af 8. april uddybede advokat Michael Hopp kritikken på vegne af Aleris-Hamlet. Grundlaget var fortsat de syv klagepunkter, der er gengivet ovenfor. Den ansvarlige redaktionschef svarede på DR s vegne den 15. maj og afviste her samtlige klagepunkter. Den 19. maj fastholdt advokat Michael Hopp på sin klients vegne klagen i sin helhed og anmodede lytternes og seernes redaktør om at behandle sagen. Jeg har nu gennemgået sagen og afleverer hermed min indstilling: I det følgende gennemgås hvert af de syv klagepunkter. Der redegøres under hvert punkt for klagens hovedindhold, DR s svar samt mine kommentarer. Klagepunkt 1: Adgang til råbåndsoptagelser fra besøget hos Hamlet Klager skriver bl.a.: Programmets helt centrale beskyldning er, at privatklinikker ikke giver fyldestgørende oplysninger til patienter i forbindelse med brystforstørrende operationer, og herved tilsidesætter den legale oplysningspligt. En sådan beskyldning om ikke at have gjort noget, som man skulle have gjort, er meget vanskelig - for ikke at sige umulig - at forsvare sig imod, hvis ikke der gives den anklagede adgang til at se alle de skjulte optagelser vedrørende vedkommende selv. Det er ganske enkelt for letkøbt at vise seerne et redigeret udklip af en konsultation og basere anklagen på, hvad der ikke blev sagt, ved at sige noget i retningen af: "Her kan I selv se: De siger ikke det, som de skal". Her må det være helt afgørende for troværdigheden af programmet, at den, der anklages, får mulighed for at se, om den relevante information findes i det materiale, der er blevet klippet ud af optagelsen. 5

6 I nærværende sag består de krænkende oplysninger i, at Hamlet beskyldes for ikke at have iagttaget en oplysningspligt i relation til en konsultation. En effektiv kontrol af rigtigheden af disse oplysninger i form af den foreskrevne forelæggelse kan kun ske ved, at Hamlet får adgang til at se alle de skjulte optagelser, der er foretaget på Hamlet. DR anfører i sin afvisning bl.a.: Din klient er blevet præsteret for en præcis ordret udskift af alt på optagelserne som vedrører muligheden for at deltage i mammografiscreeningsprogrammer eller muligheden for at opdage forstadier til kræft eller kræftknuder i bryster, hvor der er indopereret implantater. Samtidig er din klient blevet tilbudt at se de optagelser, udskriften er foretaget på baggrund af. Vi fastholder derfor stadig, at vi ubetinget har opfyldt vores forpligtelse om forelæggelse. Og vi vil igen påpege, at vi ikke har nogen tvivl om, at den udskrift vi har præsenteret er fuldt dækkende for den relevante dialog. Det er meget tydeligt og konkret, når der på optagelserne bliver talt om noget, der har relation til muligheden for at deltage i mammografiscreeningsprogrammer eller muligheden for at opdage forstadier til kræft eller kræftknuder i bryster, hvor der er indopereret implantater foran brystmuskulaturen. Klager forlanger, at optagelserne i deres helhed skal forevises Aleris-Hamlet. Det er imidlertid den læge, der er blevet udsat for de skjulte optagelser, der i første række har krav på at få optagelserne forelagt. DR s har ikke i sit svar givet en fyldestgørende begrundelse for ikke at give den involverede læge mulighed for at se hele den skjulte optagelse. Der forekommer ikke at være afgørende hensyn, der taler imod at give lægen mulighed for at gennemse den samlede optagelse af konsultationen. Selvom DR i denne sag har levet op til sædvanlige standarder for forelæggelse er der intet til hinder for, at DR lader lægen se den samlede optagelse fra konsultationen. Klagepunkt 2: Mangelfuld begrundelse vedrørende udlevering af råbånd Klager skriver bl.a. 6

7 DR har undervejs i korrespondancen med Hamlet ikke på noget tidspunkt givet en begrundelse for, hvorfor de omtalte råbånd ikke kunne udleveres. DR har blot henvist til, at man normalt ikke udleverer råbånd. Der er ikke givet nogen konkret begrundelse for, hvilke hensyn, der skulle tale imod at give Hamlet adgang til at se optagelserne i nærværende tilfælde. Som nævnt flere gange er det kun råbånd vedrørende Hamlet, der ønskes adgang til. Her er der ingen hensyn til udenforstående, der risikere at blive krænket. DR anfører i sin afvisning at den relevante del af optagelser er blevet forelagt og tilføjer: Det er ikke DRs praksis at udlevere råbånd og at give adgang til materiale, der på ingen måde har eller kunne have indflydelse på den kritik, der rejses i programmet. DR argumenterer for, at man af princip aldrig offentliggør mere, end man selv anser for nødvendigt. Det ville klart være at foretrække, hvis en sådan afvisning byggede på konkrete hensyn. Der kan være sager, hvor det er rimeligt og forsvarligt at give udvidet indsigt i optagelser for at kunne dokumentere, at redigeringen er fair. Jeg er i den aktuelle sag ikke stødt på forhold, der bør forhindre at den involverede læge får mulighed for at se den samlede skjulte optagelse af konsultationen. Klagepunkt 3: DR's brug af skjult kamera a. Dokumentationen kunne skaffes på anden måde Klager henviser til, at det er et krav for tilladelse til skjulte optagelser, at den fornødne journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde." Det hedder videre: Jeg har allerede i brevet af 15. november 2013 redegjort for, at ingen af de nævnte betingelser er opfyldt i forhold til Hamlet, fordi DR kunne have skaffet oplysningerne på anden vis, nemlig ved at tale med en rigtig patient. I programmet nævnes det, at DR har talt med flere patienter, så denne fremgangsmåde har altså været inden for rækkevidde vedrørende dokumentation for misinformation. DR har oven i købet talt med en tidligere patient fra Hamlet, men hende fravalgte man, fordi hun netop havde fået korrekt information. 7

8 Det kan således konstateres, at DR har været i kontakt med relevante patienter, men at disse er blevet fravalgt, fordi de ikke passede ind i historien om misinformation på privathospitalerne. Derfor gik man over til skjult kamera og agent provocateur for at få de oplysninger, man skulle bruge til sin historie. Denne fremgangsmåde er stærkt kritisabel. Når man har adgang til rigtige patienter med rigtige erfaringer, må man naturligvis benytte sig af dem og deres erfaringer og ikke iværksætte skjult kamera og agent provocateur. I DR s afvisning hedder det herom: DR afviser, at vi ikke har forsøgt at fremskaffe dokumentation på anden vis og vi fastholder, at brug af skjult kamera i denne sag, er fuld berettiget for at kunne dokumentere, hvad der rent faktisk skete og blev sagt bag de lukkede døre i konsultationen Vi har på baggrund af en omfattende research rigtig nok kommet i kontakt med en enkelt tidligere patient på Hamlet. Som vi tidligere har gjort dig opmærksom på, er din udlægning af forløbet omkring den tidligere patient til gengæld ikke korrekt. Der var ikke tale om, at casen blev fravalgt fordi hun havde fået korrekt information. Hun blev fravalgt, fordi det viste sig, at hun havde misforstået, at vores program omhandler implantater lagt foran brystmuskulaturen. Hun havde i stedet fået indlagt implantater bag brystmuskulaturen, hvilket er en helt anden problemstilling, end den programmet forholder sig til. For at opfylde kravene til brug af skjult kamera skal DR her kunne begrunde, hvorfor det ikke har været muligt at lave historien på basis af interviews med patienter, der har været udsat for den påståede mangelfulde information. I klagesvaret henvises her blot til, at der har været tale om en omfattende research. Det er ikke i sig selv en fyldestgørende begrundelse. På forespørgsel oplyser redaktionen, at den har udfoldet mange bestræbelser på at få patienter til at stå frem i udsendelsen. I speaken i selve udsendelsen beskrives, hvordan redaktionen netop tog sagen op efter en henvendelse fra en patient, der føler sig dårligt informeret. I forsøget på at få fat i flere, har redaktionen bl.a.: - Lavet flere efterlysninger på Aftenshowets Facebook-side i april Bl.a.: https://www.facebook.com/aftenshowet/posts/ Lagt efterlysninger på debatfora under bl.a. mylooks.dk og baby.dk 8

9 - Direkte kontaktet kvinder via debatfora som de nævnte og via flere Facebook-grupper - Kontaktet strip-bureau - Lagt efterlysning på tekst-tv - Kontaktet Kræftens Bekæmpelse samt Landsforeningen mod Brystkræft for at få kontakt til relevante kvinder - Kontaktet Mammografienheden i Region Hovedstaden (der imidlertid ikke måtte udlevere navne). Redaktionen oplyser, at denne aktivitet gav en række kontakter til patienter, der kunne bekræfte hypotesen om den mangelfulde information. Derimod var det kun to, der ønskede at medvirke i udsendelsen og her fortælle om deres oplevelser. Der er velkendt, at det er svært at få kvinder til at medvirke i udsendelser, der omhandler sådanne operationer. Spørgsmålet er nu: Har DR udfoldet tilstrækkelige bestræbelser for at sikre dokumentation uden brug af skjult kamera og kunne udsendelsen alternativt været lavet forsvarligt uden brug af de skjulte optagelser. Opgaven har været at finde nogen fra den gruppe kvinder, der for nylig på en klinik har fået lavet brystforstørrende operationer med implantatet placeret foran brystmusklen. Denne gruppe udgør under en promille af kvinderne i de relevante aldersgrupper, hvortil kommer, at der kan være stor reservation omkring både at henvende sig og om at medvirke. I en sag som denne er det derfor ikke enkelt at fastslå, om der ved hjælp af andre metoder kunne være sikret kontakt til flere kvinder, der ville have medvirket. Der er imidlertid gjort så mange forsøg på at skabe kontakter, at det må vurderes at leve op til præmissen om, at dokumentationen kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde. Samtidig indebærer de beskrevne problemer med at ramme målgruppen, at man ikke har haft praktiske muligheder for f.eks. at sende et spørgeskema til 100 berørte kvinder. På den samlede baggrund må det konkluderes, at redaktionen på dette felt har levet op til mindstekravet for at kunne foretage skjulte optagelser. Det er i øvrigt naturligt, at man i en sådan søgeproces også får henvendelser fra kvinder, der ikke kan bruges som cases f.eks. fordi de har fået langt implantatet under brystmusklen. Det forhold kan man vanskeligt klandre DR for. b. Den samfundsmæssige interesse overstiger ikke klart Hamlets krav på beskyttelse Klager anfører, at der flere årsager til, at. der på ingen måde er tale om, at den samfundsmæssige interesse klart overstiger Hamlets krav på beskyttelse : 9

10 For det første fremgår det direkte af selve programmet, at det ifølge den relevante myndighed, Sundhedsstyrelsen, ikke på tidspunktet, hvor de skjulte optagelser blev foretaget, var ulovligt at undlade at oplyse, at brystimplantater placeret foran brystmusklen kunne give problemer i forbindelsen med mammografiscreeninger, herunder om en særlig praksis ved Region Hovedstaden om helt at afvise kvinder med brystimplantater fra mammografiscreeninger. Forholdet beskrives også i en artikel på dr.dk - se Det er i den forbindelse underordnet, at to udenforstående jurister måtte mene noget andet end Sundhedsstyrelsen. Oplysningspligten, der er fremhævet i programmet, fremgår af bekendtgørelse om kosmetisk behandling og er i øvrigt ikke engang strafsanktioneret. Det må i den forbindelse også tillægges vægt, at Region Hovedstaden på tidspunktet, hvor programmet blev sendt, havde ændret praksis og nu ikke længere afviste kvinder med brystimplantater foran brystmusklen i forbindelse med mammografiscreeninger. Her medfører programmets meget lange produktionstid, at programmets overordnede vinkel forældes - hvilket burde have fået DR til at opgive programmet. På den baggrund kan det påståede lovbrud ikke længere tillægges en sådan offentlig interesse, at de skjulte optagelser hos Hamlets kan begrundes. For det andet gives den relevante information på skrift i form af en pjece.. Den skriftlige information, der gives, er således fuldt fyldestgørende. Det er imidlertid for det tredje helt centralt, at praksis vedrørende mammografiscreeninger ændrer sig, og at den på tidspunktet for foretagelsen af de skjulte optagelser var forskellig fra region til region. Hertil kommer, at mammografiscreeninger typisk først bliver aktuelle mange år efter, at den brystforstørrende operation er foretaget, hvorfor den teknologiske udvikling selvsagt kan have flyttet sig. Lægen i indslaget oplyser i den forbindelse helt loyalt, at praksis vedrørende brystforstørrende operationer ændrer sig, hvilket er fuldt tilstrækkeligt. "Patienten", dvs. journalisten, som stod bag de skjulte optagelser hos Hamlet, var 27 år, og altså langt fra at skulle til mammografiundersøgelse, der først bliver aktuelt, når hun fylder 50 år - altså 23 år senere. På baggrund af alle ovenstående faktorer, kan der ikke siges at være en samfundsmæssig interesse, der overstiger Hamlets behov for 10

11 beskyttelse, og endnu mindre en interesse der klart overstiger Hamlets krav på beskyttelse. I DR s afvisning hedder der herom: Det er stadig DR s klare vurdering, at det er af væsentlig samfundsmæssig interesse, at kvinder med implantater placeret foran brystmuskulaturen pådrager sig en større risiko for, at forstadier til brystkræft opdages senere. Ændret praksis hos Region Hovedstaden, ændrer ikke ved programmets præmis. Det er lægens opgave at overholde informationspligten, som beskrevet i både Sundhedsloven og i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling. Den information, der gives under konsultationen er både i modstrid med informationerne i det skriftlige materiale og i forhold til den viden, der findes på området. Oplysningerne er ikke fyldestgørende eller korrekte hverken før eller efter Region Hovedstadens ændring i praksis. Spørgsmålet om hvorvidt brystforstørrende operationer kan reducere muligheder for at opdage forstadier til brystkræft i tide og hvorvidt patienterne informeres redeligt herom - er indlysende af samfundsmæssig relevans. Klager argumenterer med, at Sundhedsstyrelsens ikke har fundet hospitalets praksis ulovlig og at Region Hovedstaden har skiftet praksis på screeningsområdet. Disse forhold reducerer imidlertid ikke den samfundsmæssige relevans af problemstillingen, og netop myndighedernes kurs på området undersøges også kritisk i programmet. Klager mener, at den skriftlige information fra hospitalet var tilfredsstillende jf. bilag 4 side 9 i brev af 15. november Den tekst, der her er gengivet, giver imidlertid det indtryk, at problemerne med at lave mammografi kan løses, hvis man gør opmærksom på sit implantat. Det er helt relevant, at DR laver en kritisk dækning herom. At screeningsmetoderne muligvis vil blive radikalt forbedret de kommende år er en vurdering, Aleris-Hamlet og den involverede læge kan fremføre i debatten om sagen. Samlet er der således grundlag for at emnets samfundsmæssige betydning må veje tungt i forhold til den krænkelse, som de skjulte optagelser indebærer for lægen og hospitalet. Klagepunkt 4: DR's brug af agent provocateur Klager skriver bl.a.: DR beskylder i programmet Hamlet for at afgive urigtige oplysninger, helt konkret i forbindelse med en konsultation på Hamlet. Den situation, 11

12 der bruges som løftestang for beskyldningerne, er imidlertid fremprovokeret af en agent provocateur, der er journalist hos DR, og som udgiver sig for at være en patient, der ønsker oplysninger i forbindelse med en mulig brystforstørrende operation hos Hamlet. Jeg skal her i det væsentlige henholde mig til, hvad der er anført i afsnit 0 ovenfor vedrørende brug af skjult kamera, herunder også i brevet til Jacob Mollerup af 15. november 2013, afsnit 1.2 og 2.3, samt i mit brev af 6. marts 2013 til Niels Hagen Rasmussen, s. 7-8, da de samme hensyn, der gør brugen af skjult kamera utilladelig i denne her sag, med mindst samme styrke gør sig gældende, når der er tale om brug af agent provocateur, herunder navnlig det forhold, at DR uden problemer kunne have skaffet de relevante oplysninger på anden vis, da DR jo netop havde haft kontakt til relevante patienter fra Hamlet, der havde førstehåndserfaringer, der kunne have været brugt. Brugen af agent provocateur er stærkt problematisk. Seeren ved ikke, hvor meget af det, som vedkommende ser, der er fremprovokeret, og hvad der ikke er. I DR s afvisning hedder det herom: Jf. klagepunkt 3, fastholder vi, at betingelserne for brug af skjult optagelser er opfyldt. I sagens natur indebærer den vurdering også, at brugen af skjult identitet er en nødvendig forudsætning for, at de skjulte optagelser kan gennemføres. Jeg er enig i, at klagepunktet i hovedsagen er omfattet af argumentationen omkring de skjulte optagelse jf. pkt. 3 ovenfor. Yderligere belysning af problemstillingen vil kræve adgang til den samlede optagelse fra konsultationen. Klagepunkt 5: DR's sagsbehandlingstid Klager skriver: Jeg skal her blot henvise til mit brev af 6. marts 2014, s. 8, samt til Jacob Mollerups af 7. marts Det er uacceptabelt, at det tager mere end 3 måneder at behandle sagen. I DR s svar hedder det: 12

13 Jeres klient har siden september 2013 været bekendt med den vinkel, programmet arbejder med. Svartiden har rigtig nok været ret omfattende. Det samme har listen over klagepunkter og karakteren af spørgsmål fra jer. Der har været en løbende dialog og der har ikke været tale om, at din klient pludselig med kort varsel skal tage stilling til nye spørgsmål. DR skylder klager en undskyldning og en beklagelse for den omtalte svartid. Den var uantagelig lang også selvom man tager i betragtning, at klager var fuldt vidende om udsendelsens vinkler og spørgsmål. Klagepunkt 6: DR's svarfrist Klager skriver: Også her skal jeg blot henvise til mit brev af 6. marts Det er uacceptabelt, at der gives en svarfrist på 4 dage, især når DR har tilladt sig selv en svarfrist på over 3 måneder, jf. ovenfor. DR henviser her til svaret under pkt 5 ovenfor. Det er korrekt, at der ikke var tale om, at klagers klient med kort varsel skulle tage stilling til nye spørgsmål. Der var tale om spørgsmål, som klagers klient havde haft over et halvt år til at overveje. Ikke desto mindre var svarfristen urimelig kort og DR bør også her give klager en undskyldning. Klagepunkt 7: Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med forelæggelsen Klager skriver: Jeg skal også her i det hele henvise til mit brev af 6. marts 2014, s Som allerede fremhævet flere gange ovenfor er det helt centralt, at medierne giver korrekte oplysninger, hvilket sikres ved at forelægge krænkende oplysninger for den, der anklages i et program, jf. herved Vejledende regler for god presseskik punkt A.1. og A.3. Det er derfor helt centralt, at forelæggelsen skal være loyal, korrekt og fyldestgørende. 13

14 Som fremhævet ovenfor i afsnit 0 er det i sig selv i strid med god presseskik, at DR ikke giver Hamlet adgang til de fulde optagelser vedrørende Hamlet selv, hvorved Hamlet berøves muligheden for at forsvare sig. Noget andet er imidlertid, at Hamlet misinformeres i forbindelse med forelæggelsen. Som beskrevet i mit brev af 6. marts 2014 hævder DR den 29. september 2013, at Hamlet er blevet forelagt "den del af optagelsen, hvor mammografiundersøgelse bliver omtalt". Dette viser sig den 3. marts 2014 at være forkert, idet DR nu forelægger Hamlet et nyt udskrift af samtalen fra konsultationen, hvor det tydeligt ses, at der var yderligere omtale af mammografiundersøgelserne. Det er stærkt kritisabelt, at DR misinformerer den virksomhed, der anklages i et program vedrørende forelæggelse af oplysninger. Hermed bliver Hamlet yderligere sat ude af stand til at kontrollere rigtigheden af DR's oplysninger. Endvidere illustrerer misinformationen behovet for, at den, der anklages i et program på baggrund af skjulte optagelser, får adgang til de skjulte optagelser. I DR s afvisning hedder det: Udskriften af dialogen fremsendt den 3. marts 2014 indeholder alt, hvad der er blevet sagt, som vedrører muligheden for at deltage i mammografiscreeningsprogrammer eller muligheden for at opdage forstadier til kræft eller kræftknuder i bryster, hvor der er indopereret implantater foran brystmuskulaturen. Det uddrag af dialogen som Christian Andersen fremsendte til din klient 29. september, var derimod den del af dialogen, som Christian Andersen påtænkte kunne blive vist i tv-programmet og som din klient skulle have mulighed for at give svar på i programmet. Der er altså på ingen måde tale om afgivelse af urigtige oplysninger. Forskellen mellem de to udskrifter er ikke af reel betydning for sagens substans. Der er ikke grundlag for at hævde, at DR i den forstand skulle have misinformeret. Diskussionen bekræfter imidlertid fordelen ved, at den involverede læge får mulighed for at se den samlede optagelse fra konsultationen. 14

15 Sammenfatning og konklusion DR s optagelser fra en konsultation på Aleris-Hamlet vedrørende en brystforstørrende operation lever op til mindstekravene for brug af skjult kamera. Spørgsmålet om hvorvidt patienterne får en tilstrækkelig information om de reducerede muligheder for at opdage forstadier til brystkræft er samfundsmæssigt relevant. Samtidig har det angiveligt været svært for redaktionen at finde de berørte patienter og få dem til at fortælle deres historie til kamera. Derfor har det samlet været forsvarligt at bruge de skjulte optagelser for at dokumentere problemerne. DR har nægtet den involverede læge adgang til at se den samlede skjulte optagelse fra den nævnte konsultation. Der er ikke givet særlige konkrete argumenter for denne afvisning. Jeg indstiller derfor, at DR ændrer denne beslutning og giver lægen adgang til at gennemse den samlede optagelse. DR var undervejs i produktionen tre måneder om at besvare en række konkrete klager fra Aleris-Hamlet. DR bør beklage og undskylde denne lange svartid overfor hospitalet og lægen. Jacob Mollerup, den 20. juni

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006 BM den 7. februar 2007 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 M +45 2854 8020 E jmol@dr.dk 19. januar

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

Kendelse. afsagt den 27. september Sag nr Nordic Medicare. mod. TV2 Nord

Kendelse. afsagt den 27. september Sag nr Nordic Medicare. mod. TV2 Nord Kendelse afsagt den 27. september 2017 Sag nr. 2017-80-0007 Nordic Medicare mod TV2 Nord Nordic Medicare har ved administrerende direktør [Den administrerende direktør] klaget til Pressenævnet over tv-indslaget

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017 DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København Sendt pr. mail til: jurachef Peter Skov (pets@dr.dk) advokat Susanne Helbo (suhe@dr.dk) & juridisk seniorkonsulent Ulrike Rosenmejer (ulhe@dr.dk) Radio- og

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip efter zoneskift

Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip efter zoneskift AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0377 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S Strandvejen 157 A 3060 Espergærde Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XX X XX X GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 18.09.2012 Kære X Du har klaget over satire-indslag i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Erik Bech v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2012. Klagen

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere