Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. Kære Michael Hopp,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,"

Transkript

1 Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T Maria Rørbye Rønn D E Kære Michael Hopp, På vegne af Aleris-Hamlet Hospitaler og en involveret læge, har du den 8. april klaget over udsendelsen DR2 Undersøger: Skønhedens skyggeside, der blev sendt den 10. marts Efter at redaktionen afviste din kritik, har du den 19. maj klaget videre til lytternes og seernes redaktør. Han har nu gennemgået sagen og lavet en indstilling til min afgørelse. Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg med en enkelt undtagelse - har valgt at følge. Undtagelsen omhandler den involverede læges adgang til at gennemse den samlede skjulte optagelse. Jeg kan ikke følge indstillingens anbefaling herom. Det vil være et brud på DR s principielle linje på området og lægen har allerede fået indsigt i den relevante del af optagelserne. Med venlig hilsen Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Kopi: Journalen Redaktionschef Niels Hagen Rasmussen Jurachef Peter Skov Etikchef Inger Bach Direktør Anne-Marie Dohm

2 Indstilling fra lytternes og seernes redaktør Klage over DR2 Undersøger: Skønhedens Pris sendt 10. marts 2014 På vegne af Aleris-Hamlet Hospitaler og en involveret læge, har advokat Michael Hopp siden den 7. oktober klaget til DR i forbindelse med først optagelser med skjult kamera samt baggrunden for programmet og endelig over det færdige program. Det foreligger således over otte måneder en meget omfattende korrespondance, som det er vanskeligt at gengive kort og fyldestgørende. I processen forud for udsendelsen af programmet svarede redaktionen med stor forsinkelse på kritikken fra klager. Den 6. og 7. marts sammenfattede klager sine kritikpunkter og bad lytterens og seernes redaktør om at gribe ind på forhånd. Advokat Michael Hopp skrev bl.a. Klagepunkt 1: Udlevering af råbåndsoptagelser fra besøget hos Hamlet DR har fortsat ikke givet Hamlet adgang til de fulde råbåndsoptagelser vedrørende konsultationen. Dermed har Hamlet ikke mulighed for at forholde sig sundhedsfagligt og juridisk til de beskyldninger, der fremsættes. Det kan ikke understreges kraftigt nok, at beskyldningerne relaterer sig til tilsidesættelse af en oplysningspligt, dvs. at der ikke er blevet meddelt nogle oplysninger, som burde have været meddelt. Dette kan man kun forholde sig sundhedsfagligt og juridisk til, hvis der gives adgang til alle optagelserne vedrørende den omhandlede konsultation. Klagepunktet vedrørende adgangen til råbåndsoptagelser fastholdes derfor. Klagepunkt 2: Mangelfuld begrundelse Det fastholdes også som et selvstændigt klagepunkt, at DR ikke har givet fyldestgørende begrundelse for, hvorfor der ikke kan gives Hamlet adgang til de fulde råbåndsoptagelser vedrørende konsultationen hos Hamlet. Der gives fortsat ingen begrundelse. Klagepunkt 3 og 4: DR's brug af skjult kamera og DR's brug af agent provocateur Jeg fastholder, at brugen af skjult kamera fortsat er ulovlig. De synspunkter, jeg har givet udtryk for, er ikke i substansen blevet besvaret af Niels Hagen Rasmussen. I særdeleshed har Niels Hagen Rasmussen ikke forholdt sig til indholdet af de artikler, der blev linket til i mit seneste brev og deres betydning 2

3 for, om der er en offentlig interesse i, at der anvendes skjult kamera, og om der er en offentlig interesse i, at de skjulte optagelser bringes. I forhold til mit brev af 6. marts 2014 skal jeg præcisere, at jeg naturligvis er på det rene med, at DR's program omhandler oplysningspligten i relation til patienter, der ikke har fået indopereret brystimplantater bagved brystmuskulaturen, men derimod foran. Det er uforståeligt, at Niels Hagen Rasmussen fastholder, at den relevante patient ikke har fået korrekte oplysninger, og at hun blev fravalgt af en anden grund. Journalist Christian Andersen er da også af en helt anden opfattelse, jf. hans af 4. oktober 2013, jf. bilag 2 til min klage af 15. november 2013 (vedhæftet). Her skriver Christian Andersen følgende: "Tak for din mail i går vedr. vores mulige case. Jeg medgiver, at hun kan deltage i screeningsprogrammet. Som følge heraf deltager hun ikke i vores tv-program, da hun har fået korrekt information hos jer". Det fremgår utvetydigt, at patienten har fået korrekt information, og at dette netop er årsagen til, at hun ikke deltager i DR's program. Dette viser, at DR udmærket har været i stand til at skaffe de ønskede oplysninger uden brug af skjult kamera og agent provocateur, men at disse oplysninger bare ikke passede ind i det billede af (påstået) misinformation, som er programmets hovedbudskab, og som man derfor var nødt til at fremprovokere og optage med skjult kamera. Klagepunkterne vedrørende brug af skjult kamera og agent provocateur fastholdes derfor. Klagepunkt 5: DR's sagsbehandlingstid Niels Hagen Rasmussen forholder sig ikke til dette klagepunkt; og det fastholdes derfor. Klagepunkt 6: DR's svarfrist Niels Hagen Rasmussen forholder sig ikke til dette klagepunkt; og det fastholdes derfor. Klagepunkt 7: Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med forelæggelsen Christian Andersens af 29. september 2013 er meget svær at misforstå: "Ovenstående udskrift består af den del af optagelsen, hvor mammografiundersøgelse bliver omtalt, og det er den del af den samlede optagelse, DR vil sende i tv, muligvis i en forkortet version." Det fremgår ret klart, at det fremsendte er de optagelser, hvor mammografiundersøgelser bliver omtalt. Dette var ikke tilfældet, som 3

4 det tydeligt kan ses ved at sammenholde passagen i en med udskriften fremsendt den 3. marts 2014, der imidlertid stadig er ufuldstændig. Der er for så vidt tale om en ren tilståelsessag. Klagepunktet fastholdes derfor. Senere samme dag svarede lytternes og seernes redaktør bl.a.: Du beder først og fremmest om, at jeg foranlediger, at programmet ikke sendes, før jeg har haft mulighed for at behandle klagen. Jeg har imidlertid meget begrænsede muligheder for lave en formel klagebehandling om redigeringen af en udsendelse, der endnu ikke er udsendt. Derimod kan jeg efterprøve, om de anførte kritikpunkter har været overvejet af de ansvarlige i DR og jeg kan undersøge, om der er så åbenlyst graverende forhold, at jeg må anbefale en udskydelse af sendetidspunktet. Således har jeg gennemgået dine kritikpunkter og sikret mig, at den ansvarlige redaktør kender dem og har forholdt sig til dem. Samtidig har jeg sikret mig, at der foreligger de nødvendige tilladelser fra den relevante direktør til den brug af skjult kamera, som der har været tale om. Jeg har ligeledes tjekket, om din klient samlet har haft rimelig tid til at overveje sit svar og eventuelle medvirken. Der er intet i nævnte gennemgang, der giver mig noget sikkert grundlag for at anbefale, at udsendelsen ikke sendes på mandag. Om den endelige redigering viser sig at være fair og retvisende, kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt. Udsendelsen bringes på DRledelsens ansvar og så må den efterfølgende gennemgang og klagebehandling vise, om udsendelsen og forløbet samlet lever op til god presseskik og DR s regler for fairness, brug af skjult kamera mv. Klagepunkt 1, 2, 3, 4 og 7 kan jeg af nævnte grunde ikke tage stilling til på forhånd, men der foreligger som nævnt tilladelser til de skjulte optagelser og brugen af dem fra den relevante DR-direktør ligesom din klient er blevet forelagt de optagelser, som DR vil vise. Vedr. klagepunkt 5 og 6 er jeg på det foreliggende grundlag enig i, at DR s formelle klagesvar på jeres klage af 15. november kommer utilfredsstillende sent. Når jeg ikke anser dette som en stærk begrundelse for ikke at sende programmet på mandag, skyldes det, at din klient siden september 2013 har været bekendt med vinklen i DR s optagelser og at der i 2013 har været forelæggelse og dialog om eventuel medvirken. Som jeg p.t. kender forløbet, er der således ikke tale om, at din klient pludselig med kort varsel skal tage stilling til nye spørgsmål. 4

5 Hvis I efter at have set den samlede udsendelse på mandag vil fastholde kritikken, vil jeg opfordre til, at din klient foranlediger en programklage på grundlag af det faktisk udsendte. Skulle den blive afvist af DR, vil I som bekendt have mulighed for at gå videre med sagen til Pressenævnet eller undertegnede. Programmet blev sendt den 10. marts 2014 på DR2. I sin efterfølgende programklage af 8. april uddybede advokat Michael Hopp kritikken på vegne af Aleris-Hamlet. Grundlaget var fortsat de syv klagepunkter, der er gengivet ovenfor. Den ansvarlige redaktionschef svarede på DR s vegne den 15. maj og afviste her samtlige klagepunkter. Den 19. maj fastholdt advokat Michael Hopp på sin klients vegne klagen i sin helhed og anmodede lytternes og seernes redaktør om at behandle sagen. Jeg har nu gennemgået sagen og afleverer hermed min indstilling: I det følgende gennemgås hvert af de syv klagepunkter. Der redegøres under hvert punkt for klagens hovedindhold, DR s svar samt mine kommentarer. Klagepunkt 1: Adgang til råbåndsoptagelser fra besøget hos Hamlet Klager skriver bl.a.: Programmets helt centrale beskyldning er, at privatklinikker ikke giver fyldestgørende oplysninger til patienter i forbindelse med brystforstørrende operationer, og herved tilsidesætter den legale oplysningspligt. En sådan beskyldning om ikke at have gjort noget, som man skulle have gjort, er meget vanskelig - for ikke at sige umulig - at forsvare sig imod, hvis ikke der gives den anklagede adgang til at se alle de skjulte optagelser vedrørende vedkommende selv. Det er ganske enkelt for letkøbt at vise seerne et redigeret udklip af en konsultation og basere anklagen på, hvad der ikke blev sagt, ved at sige noget i retningen af: "Her kan I selv se: De siger ikke det, som de skal". Her må det være helt afgørende for troværdigheden af programmet, at den, der anklages, får mulighed for at se, om den relevante information findes i det materiale, der er blevet klippet ud af optagelsen. 5

6 I nærværende sag består de krænkende oplysninger i, at Hamlet beskyldes for ikke at have iagttaget en oplysningspligt i relation til en konsultation. En effektiv kontrol af rigtigheden af disse oplysninger i form af den foreskrevne forelæggelse kan kun ske ved, at Hamlet får adgang til at se alle de skjulte optagelser, der er foretaget på Hamlet. DR anfører i sin afvisning bl.a.: Din klient er blevet præsteret for en præcis ordret udskift af alt på optagelserne som vedrører muligheden for at deltage i mammografiscreeningsprogrammer eller muligheden for at opdage forstadier til kræft eller kræftknuder i bryster, hvor der er indopereret implantater. Samtidig er din klient blevet tilbudt at se de optagelser, udskriften er foretaget på baggrund af. Vi fastholder derfor stadig, at vi ubetinget har opfyldt vores forpligtelse om forelæggelse. Og vi vil igen påpege, at vi ikke har nogen tvivl om, at den udskrift vi har præsenteret er fuldt dækkende for den relevante dialog. Det er meget tydeligt og konkret, når der på optagelserne bliver talt om noget, der har relation til muligheden for at deltage i mammografiscreeningsprogrammer eller muligheden for at opdage forstadier til kræft eller kræftknuder i bryster, hvor der er indopereret implantater foran brystmuskulaturen. Klager forlanger, at optagelserne i deres helhed skal forevises Aleris-Hamlet. Det er imidlertid den læge, der er blevet udsat for de skjulte optagelser, der i første række har krav på at få optagelserne forelagt. DR s har ikke i sit svar givet en fyldestgørende begrundelse for ikke at give den involverede læge mulighed for at se hele den skjulte optagelse. Der forekommer ikke at være afgørende hensyn, der taler imod at give lægen mulighed for at gennemse den samlede optagelse af konsultationen. Selvom DR i denne sag har levet op til sædvanlige standarder for forelæggelse er der intet til hinder for, at DR lader lægen se den samlede optagelse fra konsultationen. Klagepunkt 2: Mangelfuld begrundelse vedrørende udlevering af råbånd Klager skriver bl.a. 6

7 DR har undervejs i korrespondancen med Hamlet ikke på noget tidspunkt givet en begrundelse for, hvorfor de omtalte råbånd ikke kunne udleveres. DR har blot henvist til, at man normalt ikke udleverer råbånd. Der er ikke givet nogen konkret begrundelse for, hvilke hensyn, der skulle tale imod at give Hamlet adgang til at se optagelserne i nærværende tilfælde. Som nævnt flere gange er det kun råbånd vedrørende Hamlet, der ønskes adgang til. Her er der ingen hensyn til udenforstående, der risikere at blive krænket. DR anfører i sin afvisning at den relevante del af optagelser er blevet forelagt og tilføjer: Det er ikke DRs praksis at udlevere råbånd og at give adgang til materiale, der på ingen måde har eller kunne have indflydelse på den kritik, der rejses i programmet. DR argumenterer for, at man af princip aldrig offentliggør mere, end man selv anser for nødvendigt. Det ville klart være at foretrække, hvis en sådan afvisning byggede på konkrete hensyn. Der kan være sager, hvor det er rimeligt og forsvarligt at give udvidet indsigt i optagelser for at kunne dokumentere, at redigeringen er fair. Jeg er i den aktuelle sag ikke stødt på forhold, der bør forhindre at den involverede læge får mulighed for at se den samlede skjulte optagelse af konsultationen. Klagepunkt 3: DR's brug af skjult kamera a. Dokumentationen kunne skaffes på anden måde Klager henviser til, at det er et krav for tilladelse til skjulte optagelser, at den fornødne journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde." Det hedder videre: Jeg har allerede i brevet af 15. november 2013 redegjort for, at ingen af de nævnte betingelser er opfyldt i forhold til Hamlet, fordi DR kunne have skaffet oplysningerne på anden vis, nemlig ved at tale med en rigtig patient. I programmet nævnes det, at DR har talt med flere patienter, så denne fremgangsmåde har altså været inden for rækkevidde vedrørende dokumentation for misinformation. DR har oven i købet talt med en tidligere patient fra Hamlet, men hende fravalgte man, fordi hun netop havde fået korrekt information. 7

8 Det kan således konstateres, at DR har været i kontakt med relevante patienter, men at disse er blevet fravalgt, fordi de ikke passede ind i historien om misinformation på privathospitalerne. Derfor gik man over til skjult kamera og agent provocateur for at få de oplysninger, man skulle bruge til sin historie. Denne fremgangsmåde er stærkt kritisabel. Når man har adgang til rigtige patienter med rigtige erfaringer, må man naturligvis benytte sig af dem og deres erfaringer og ikke iværksætte skjult kamera og agent provocateur. I DR s afvisning hedder det herom: DR afviser, at vi ikke har forsøgt at fremskaffe dokumentation på anden vis og vi fastholder, at brug af skjult kamera i denne sag, er fuld berettiget for at kunne dokumentere, hvad der rent faktisk skete og blev sagt bag de lukkede døre i konsultationen Vi har på baggrund af en omfattende research rigtig nok kommet i kontakt med en enkelt tidligere patient på Hamlet. Som vi tidligere har gjort dig opmærksom på, er din udlægning af forløbet omkring den tidligere patient til gengæld ikke korrekt. Der var ikke tale om, at casen blev fravalgt fordi hun havde fået korrekt information. Hun blev fravalgt, fordi det viste sig, at hun havde misforstået, at vores program omhandler implantater lagt foran brystmuskulaturen. Hun havde i stedet fået indlagt implantater bag brystmuskulaturen, hvilket er en helt anden problemstilling, end den programmet forholder sig til. For at opfylde kravene til brug af skjult kamera skal DR her kunne begrunde, hvorfor det ikke har været muligt at lave historien på basis af interviews med patienter, der har været udsat for den påståede mangelfulde information. I klagesvaret henvises her blot til, at der har været tale om en omfattende research. Det er ikke i sig selv en fyldestgørende begrundelse. På forespørgsel oplyser redaktionen, at den har udfoldet mange bestræbelser på at få patienter til at stå frem i udsendelsen. I speaken i selve udsendelsen beskrives, hvordan redaktionen netop tog sagen op efter en henvendelse fra en patient, der føler sig dårligt informeret. I forsøget på at få fat i flere, har redaktionen bl.a.: - Lavet flere efterlysninger på Aftenshowets Facebook-side i april Bl.a.: https://www.facebook.com/aftenshowet/posts/ Lagt efterlysninger på debatfora under bl.a. mylooks.dk og baby.dk 8

9 - Direkte kontaktet kvinder via debatfora som de nævnte og via flere Facebook-grupper - Kontaktet strip-bureau - Lagt efterlysning på tekst-tv - Kontaktet Kræftens Bekæmpelse samt Landsforeningen mod Brystkræft for at få kontakt til relevante kvinder - Kontaktet Mammografienheden i Region Hovedstaden (der imidlertid ikke måtte udlevere navne). Redaktionen oplyser, at denne aktivitet gav en række kontakter til patienter, der kunne bekræfte hypotesen om den mangelfulde information. Derimod var det kun to, der ønskede at medvirke i udsendelsen og her fortælle om deres oplevelser. Der er velkendt, at det er svært at få kvinder til at medvirke i udsendelser, der omhandler sådanne operationer. Spørgsmålet er nu: Har DR udfoldet tilstrækkelige bestræbelser for at sikre dokumentation uden brug af skjult kamera og kunne udsendelsen alternativt været lavet forsvarligt uden brug af de skjulte optagelser. Opgaven har været at finde nogen fra den gruppe kvinder, der for nylig på en klinik har fået lavet brystforstørrende operationer med implantatet placeret foran brystmusklen. Denne gruppe udgør under en promille af kvinderne i de relevante aldersgrupper, hvortil kommer, at der kan være stor reservation omkring både at henvende sig og om at medvirke. I en sag som denne er det derfor ikke enkelt at fastslå, om der ved hjælp af andre metoder kunne være sikret kontakt til flere kvinder, der ville have medvirket. Der er imidlertid gjort så mange forsøg på at skabe kontakter, at det må vurderes at leve op til præmissen om, at dokumentationen kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde. Samtidig indebærer de beskrevne problemer med at ramme målgruppen, at man ikke har haft praktiske muligheder for f.eks. at sende et spørgeskema til 100 berørte kvinder. På den samlede baggrund må det konkluderes, at redaktionen på dette felt har levet op til mindstekravet for at kunne foretage skjulte optagelser. Det er i øvrigt naturligt, at man i en sådan søgeproces også får henvendelser fra kvinder, der ikke kan bruges som cases f.eks. fordi de har fået langt implantatet under brystmusklen. Det forhold kan man vanskeligt klandre DR for. b. Den samfundsmæssige interesse overstiger ikke klart Hamlets krav på beskyttelse Klager anfører, at der flere årsager til, at. der på ingen måde er tale om, at den samfundsmæssige interesse klart overstiger Hamlets krav på beskyttelse : 9

10 For det første fremgår det direkte af selve programmet, at det ifølge den relevante myndighed, Sundhedsstyrelsen, ikke på tidspunktet, hvor de skjulte optagelser blev foretaget, var ulovligt at undlade at oplyse, at brystimplantater placeret foran brystmusklen kunne give problemer i forbindelsen med mammografiscreeninger, herunder om en særlig praksis ved Region Hovedstaden om helt at afvise kvinder med brystimplantater fra mammografiscreeninger. Forholdet beskrives også i en artikel på dr.dk - se Det er i den forbindelse underordnet, at to udenforstående jurister måtte mene noget andet end Sundhedsstyrelsen. Oplysningspligten, der er fremhævet i programmet, fremgår af bekendtgørelse om kosmetisk behandling og er i øvrigt ikke engang strafsanktioneret. Det må i den forbindelse også tillægges vægt, at Region Hovedstaden på tidspunktet, hvor programmet blev sendt, havde ændret praksis og nu ikke længere afviste kvinder med brystimplantater foran brystmusklen i forbindelse med mammografiscreeninger. Her medfører programmets meget lange produktionstid, at programmets overordnede vinkel forældes - hvilket burde have fået DR til at opgive programmet. På den baggrund kan det påståede lovbrud ikke længere tillægges en sådan offentlig interesse, at de skjulte optagelser hos Hamlets kan begrundes. For det andet gives den relevante information på skrift i form af en pjece.. Den skriftlige information, der gives, er således fuldt fyldestgørende. Det er imidlertid for det tredje helt centralt, at praksis vedrørende mammografiscreeninger ændrer sig, og at den på tidspunktet for foretagelsen af de skjulte optagelser var forskellig fra region til region. Hertil kommer, at mammografiscreeninger typisk først bliver aktuelle mange år efter, at den brystforstørrende operation er foretaget, hvorfor den teknologiske udvikling selvsagt kan have flyttet sig. Lægen i indslaget oplyser i den forbindelse helt loyalt, at praksis vedrørende brystforstørrende operationer ændrer sig, hvilket er fuldt tilstrækkeligt. "Patienten", dvs. journalisten, som stod bag de skjulte optagelser hos Hamlet, var 27 år, og altså langt fra at skulle til mammografiundersøgelse, der først bliver aktuelt, når hun fylder 50 år - altså 23 år senere. På baggrund af alle ovenstående faktorer, kan der ikke siges at være en samfundsmæssig interesse, der overstiger Hamlets behov for 10

11 beskyttelse, og endnu mindre en interesse der klart overstiger Hamlets krav på beskyttelse. I DR s afvisning hedder der herom: Det er stadig DR s klare vurdering, at det er af væsentlig samfundsmæssig interesse, at kvinder med implantater placeret foran brystmuskulaturen pådrager sig en større risiko for, at forstadier til brystkræft opdages senere. Ændret praksis hos Region Hovedstaden, ændrer ikke ved programmets præmis. Det er lægens opgave at overholde informationspligten, som beskrevet i både Sundhedsloven og i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling. Den information, der gives under konsultationen er både i modstrid med informationerne i det skriftlige materiale og i forhold til den viden, der findes på området. Oplysningerne er ikke fyldestgørende eller korrekte hverken før eller efter Region Hovedstadens ændring i praksis. Spørgsmålet om hvorvidt brystforstørrende operationer kan reducere muligheder for at opdage forstadier til brystkræft i tide og hvorvidt patienterne informeres redeligt herom - er indlysende af samfundsmæssig relevans. Klager argumenterer med, at Sundhedsstyrelsens ikke har fundet hospitalets praksis ulovlig og at Region Hovedstaden har skiftet praksis på screeningsområdet. Disse forhold reducerer imidlertid ikke den samfundsmæssige relevans af problemstillingen, og netop myndighedernes kurs på området undersøges også kritisk i programmet. Klager mener, at den skriftlige information fra hospitalet var tilfredsstillende jf. bilag 4 side 9 i brev af 15. november Den tekst, der her er gengivet, giver imidlertid det indtryk, at problemerne med at lave mammografi kan løses, hvis man gør opmærksom på sit implantat. Det er helt relevant, at DR laver en kritisk dækning herom. At screeningsmetoderne muligvis vil blive radikalt forbedret de kommende år er en vurdering, Aleris-Hamlet og den involverede læge kan fremføre i debatten om sagen. Samlet er der således grundlag for at emnets samfundsmæssige betydning må veje tungt i forhold til den krænkelse, som de skjulte optagelser indebærer for lægen og hospitalet. Klagepunkt 4: DR's brug af agent provocateur Klager skriver bl.a.: DR beskylder i programmet Hamlet for at afgive urigtige oplysninger, helt konkret i forbindelse med en konsultation på Hamlet. Den situation, 11

12 der bruges som løftestang for beskyldningerne, er imidlertid fremprovokeret af en agent provocateur, der er journalist hos DR, og som udgiver sig for at være en patient, der ønsker oplysninger i forbindelse med en mulig brystforstørrende operation hos Hamlet. Jeg skal her i det væsentlige henholde mig til, hvad der er anført i afsnit 0 ovenfor vedrørende brug af skjult kamera, herunder også i brevet til Jacob Mollerup af 15. november 2013, afsnit 1.2 og 2.3, samt i mit brev af 6. marts 2013 til Niels Hagen Rasmussen, s. 7-8, da de samme hensyn, der gør brugen af skjult kamera utilladelig i denne her sag, med mindst samme styrke gør sig gældende, når der er tale om brug af agent provocateur, herunder navnlig det forhold, at DR uden problemer kunne have skaffet de relevante oplysninger på anden vis, da DR jo netop havde haft kontakt til relevante patienter fra Hamlet, der havde førstehåndserfaringer, der kunne have været brugt. Brugen af agent provocateur er stærkt problematisk. Seeren ved ikke, hvor meget af det, som vedkommende ser, der er fremprovokeret, og hvad der ikke er. I DR s afvisning hedder det herom: Jf. klagepunkt 3, fastholder vi, at betingelserne for brug af skjult optagelser er opfyldt. I sagens natur indebærer den vurdering også, at brugen af skjult identitet er en nødvendig forudsætning for, at de skjulte optagelser kan gennemføres. Jeg er enig i, at klagepunktet i hovedsagen er omfattet af argumentationen omkring de skjulte optagelse jf. pkt. 3 ovenfor. Yderligere belysning af problemstillingen vil kræve adgang til den samlede optagelse fra konsultationen. Klagepunkt 5: DR's sagsbehandlingstid Klager skriver: Jeg skal her blot henvise til mit brev af 6. marts 2014, s. 8, samt til Jacob Mollerups af 7. marts Det er uacceptabelt, at det tager mere end 3 måneder at behandle sagen. I DR s svar hedder det: 12

13 Jeres klient har siden september 2013 været bekendt med den vinkel, programmet arbejder med. Svartiden har rigtig nok været ret omfattende. Det samme har listen over klagepunkter og karakteren af spørgsmål fra jer. Der har været en løbende dialog og der har ikke været tale om, at din klient pludselig med kort varsel skal tage stilling til nye spørgsmål. DR skylder klager en undskyldning og en beklagelse for den omtalte svartid. Den var uantagelig lang også selvom man tager i betragtning, at klager var fuldt vidende om udsendelsens vinkler og spørgsmål. Klagepunkt 6: DR's svarfrist Klager skriver: Også her skal jeg blot henvise til mit brev af 6. marts Det er uacceptabelt, at der gives en svarfrist på 4 dage, især når DR har tilladt sig selv en svarfrist på over 3 måneder, jf. ovenfor. DR henviser her til svaret under pkt 5 ovenfor. Det er korrekt, at der ikke var tale om, at klagers klient med kort varsel skulle tage stilling til nye spørgsmål. Der var tale om spørgsmål, som klagers klient havde haft over et halvt år til at overveje. Ikke desto mindre var svarfristen urimelig kort og DR bør også her give klager en undskyldning. Klagepunkt 7: Afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med forelæggelsen Klager skriver: Jeg skal også her i det hele henvise til mit brev af 6. marts 2014, s Som allerede fremhævet flere gange ovenfor er det helt centralt, at medierne giver korrekte oplysninger, hvilket sikres ved at forelægge krænkende oplysninger for den, der anklages i et program, jf. herved Vejledende regler for god presseskik punkt A.1. og A.3. Det er derfor helt centralt, at forelæggelsen skal være loyal, korrekt og fyldestgørende. 13

14 Som fremhævet ovenfor i afsnit 0 er det i sig selv i strid med god presseskik, at DR ikke giver Hamlet adgang til de fulde optagelser vedrørende Hamlet selv, hvorved Hamlet berøves muligheden for at forsvare sig. Noget andet er imidlertid, at Hamlet misinformeres i forbindelse med forelæggelsen. Som beskrevet i mit brev af 6. marts 2014 hævder DR den 29. september 2013, at Hamlet er blevet forelagt "den del af optagelsen, hvor mammografiundersøgelse bliver omtalt". Dette viser sig den 3. marts 2014 at være forkert, idet DR nu forelægger Hamlet et nyt udskrift af samtalen fra konsultationen, hvor det tydeligt ses, at der var yderligere omtale af mammografiundersøgelserne. Det er stærkt kritisabelt, at DR misinformerer den virksomhed, der anklages i et program vedrørende forelæggelse af oplysninger. Hermed bliver Hamlet yderligere sat ude af stand til at kontrollere rigtigheden af DR's oplysninger. Endvidere illustrerer misinformationen behovet for, at den, der anklages i et program på baggrund af skjulte optagelser, får adgang til de skjulte optagelser. I DR s afvisning hedder det: Udskriften af dialogen fremsendt den 3. marts 2014 indeholder alt, hvad der er blevet sagt, som vedrører muligheden for at deltage i mammografiscreeningsprogrammer eller muligheden for at opdage forstadier til kræft eller kræftknuder i bryster, hvor der er indopereret implantater foran brystmuskulaturen. Det uddrag af dialogen som Christian Andersen fremsendte til din klient 29. september, var derimod den del af dialogen, som Christian Andersen påtænkte kunne blive vist i tv-programmet og som din klient skulle have mulighed for at give svar på i programmet. Der er altså på ingen måde tale om afgivelse af urigtige oplysninger. Forskellen mellem de to udskrifter er ikke af reel betydning for sagens substans. Der er ikke grundlag for at hævde, at DR i den forstand skulle have misinformeret. Diskussionen bekræfter imidlertid fordelen ved, at den involverede læge får mulighed for at se den samlede optagelse fra konsultationen. 14

15 Sammenfatning og konklusion DR s optagelser fra en konsultation på Aleris-Hamlet vedrørende en brystforstørrende operation lever op til mindstekravene for brug af skjult kamera. Spørgsmålet om hvorvidt patienterne får en tilstrækkelig information om de reducerede muligheder for at opdage forstadier til brystkræft er samfundsmæssigt relevant. Samtidig har det angiveligt været svært for redaktionen at finde de berørte patienter og få dem til at fortælle deres historie til kamera. Derfor har det samlet været forsvarligt at bruge de skjulte optagelser for at dokumentere problemerne. DR har nægtet den involverede læge adgang til at se den samlede skjulte optagelse fra den nævnte konsultation. Der er ikke givet særlige konkrete argumenter for denne afvisning. Jeg indstiller derfor, at DR ændrer denne beslutning og giver lægen adgang til at gennemse den samlede optagelse. DR var undervejs i produktionen tre måneder om at besvare en række konkrete klager fra Aleris-Hamlet. DR bør beklage og undskylde denne lange svartid overfor hospitalet og lægen. Jacob Mollerup, den 20. juni

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere