MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR Skrillinge Øst. Januar 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12. Skrillinge Øst. Januar 1999"

Transkript

1 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR Skrillinge Øst Januar 1999

2 KORTBILAG: Plantegning 01: med matrikler, lokalplanomridets udstraekning, byggefelter og facadelinier. Plantegning 02: med beplantning. Plantegning 03: med de lokalplanomrdder der ligger i bebyggelsens vaenger og fordeling af boligtyper her. Plantegning 04: med ovrige lokalplanomr&der. Lokalplanmaterialet er udarbejdet af BBP Arkitekter A/S MAA PAR Bredgade 25E, 1250 Ksbenhavn K i samarbejde med Middelfart kommunes tekniske forvaltning

3 LOKALPLAN NR SKRILLINGE OST INDHOLDSFORTEGNELSE A. B. B-1 B.2 C. c.1 c.2 c.3 c-4 c.5 C.6 C.7 C.8 c.9 c.10 c.11 D. E. LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 LOKALPLANENS INDHOLD... 2 Omrsdets karakter... 2 Planens indhold... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLEGNING... 5 Kommuneplan... 5 Byplanvedtaegter... 5 Andre lokalplaner... 5 Kystbeskyttelse... 6 Grundvandsbeskyttelse... 6 Erhvervsstej... 7 Trafikstej... 7 Varmeforsyning... 8 Forurening... 8 Arkaaologiske interesser... 8 Servitutter... 8 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER... 9 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER... 9 LOKALPLAN NR Lokalplanens forms Lokalplanens omrider Omrsdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Vej-, sti-, og parkeringsforhold Tekniske anlseg Bebyggelsens udseende Beplantning, hegn og ubebyggede arealer Forudsaetning for ibrugtagning Grundejerforening Ophsevelse af anden planlaagning Lokalplanens retsvirkninger... 23

4 LOKALPLAN NR A. LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for lokalplanen er Kommuneplanen, som udlagger omrsdet til boligformgl med kollektive anlssg og offentlige form81, samt i begrsenset omfang mindre, ikke genererende erhvervsvirksomheder. B. LOKALPLANENS INDHOLD B.l Omrsdets karakter Mod vest grsenser omredet op til Skrillinge Landsbys nordlige del: Et forholdsvis velbevaret forlnrb med bevaringsvaerdige treog firelssngede g&de omgivet af gammel bevoksning, der afgraenser omradet mod vest. Skrillinge Landsby er en af de aeldste landsbyer i kommunen og har i sin helhed bevaret sin struktur, men er i negativ betydning prssget af en nyere forstadsbebyggelse. Mod nord afgraenses omrsdet af et endnu ikke helt realiseret erhvervs- og industriomrbde. Lokalplanomr5det omfatter op mod dette erhvervsomrgde et endnu ikke realiseret est-vest orienteret beplantnings- og stnrjvoldsbselte pd 10 m i bredden. 0st for erhvervsbebyggelsen findes et offentligt rekreativt omrsde, der sammen med det planlagte beplantningsbselte inddrages i den samlede disposition for omridet. Mod ost indeholder lokalplanomrddet et stssrkt struktureret kolonihaveareal, dette afgraenses videre mod est af Hyllehnrjvej. I det sydestlige hjsrne af omrgdet op mod Hyllehrajvej og Hyllehejskolen ligger en enklave af mindre huse. Denne er ikke omfattet af lokalplanen. I den sydestlige del af omrsdet findes den trelsengede g&d Nygaard omgivet af asldre bevoksning og med en velbevaret all& Bygningsanlaegget er fra ca Mod syd afgrsenses omr3det af Assensvej. Topografisk er omrsdet typisk for egnsdelen med for- 2

5 holdsvis flade landbrugsarealer i kote Omrsdet gennemskwes af fg levende hegn og et rorlagt vandlnrb. OmrGdets syd-estlige afsnit krydses af en hejspendings luftledning. Ps omrsdets estlige del er placeret en pumpeledning. Lokalplanomrgdet udger ca. 60 ha. B.2 Planens indhold Lokalplanforslaget fastlssgger den fremtidige anvendelse til boligform?jl, evt. mindre offentlig service og til friarealer. Lokalplanforslaget fastlaegger en grsn struktur for omrsdet, s$ der skabes en karakterfuld sammenhaeng mellem bebyggelsen og de rekreative, gbne friarealer. Bebyggelsesplanen har ud over de store grarnninger en rsekke randbeplantninger, granne bsslter mellem rsekkehusene, traeraekker pb parkeringsarealerne og et grant gbent bselte p$ sydsiden af Skrillingevejs forlaengelse. Herved sikres, at hele lokalplanomr&det vil fremsta beplantet og rekreativt. Bebyggelsen trsekkes tilbage fra Assensvej, sgledes at et mindst 70 m bredt forareal er placeret mellem bebyggelse og vej. Dette grnrnne baslte danner den stnrjmaessigt nrzrdvendige afstand. Centralt i bebyggelsen - ved krydset mellem Skrillingevejs forlssngelse og den sti, der forbinder Johannes Madsens Anlaeg med omrsdet - kan der indpasses faellesfunktioner, herunder evt. mindre offentlige institutioner. Lokalplanen giver mulighed for opferelse af ca. 500 boliger fordelt ps 3 delomrsder: parcelhuse mellem Skrillingevejs forlsengelse og nordskellet, 2-etages rsekkehuse langs Skrillingevejs forlssngelse samt 1- og 2-etages rsekkehuse fordelt p6 6 Vaenger. I beregningen af boligantallet er der taget udgangspunkt i felgende grundsterrelser og facadelaengder: - Parcelhusgrundene er min. 700 m* - 2-etages rsskkehus langs Skrillingevejs forlssngelse har en facadelaengde pb ca. 6 m. 3

6 - 1 -etages raskkehus har en facadelaengde p5 ca. 12 m. - 2-etages raekkehus i Vaengerne har en facadelaengde p5 8 m. Disse angivelser af raekkehusbredder er udelukkende anvendt til beregning af boligantallet og er ikke bindende for planen. Planen indeholder desuden mulighed for alternativ bebyggelsesform: de 2-etages rsskkehuse langs Skrillingevejs forlaengelse kan erstattes af en mere &ben bebyggelsesform. De I-etages raskkehuse i Vaengerne kan erstattes af 2-etages rsskkehuse. Med hensyn til placering af bebyggelsens forskellige boligtyper henvises til den grafiske fremstilling p& plantegning nr. 03 og 04. Planen omfatter de eksisterende kolonihaver i havekolonien Hyllehoj. Planen vil stadfsaste de nuvssrende bestemmelser, fastlagt i brugernes lejeaftale med kommunen. Nygaard s bygninger udlssgges til fsallesfunktioner eller som institution for omridet. Med undtagelse af Nygaard, havekolonien og stejvoldszonen mod nord har alle afsnittene tilknrrsel fra Skrillingevejs forlaengelse via stikveje herfra. Den eksisterende skolesti leber gennem og forbi bebyggelsens Vsenger. Den sastter omredet i forbindelse med det centrale Skrillinge og med Hyllehejskolen. Som forlasngelse af den eksisterende all6 op til Nygaard etableres en sti videre op langs den ny bebyggelse til Johannes Madsens Anlseg. Der fastsssttes principper for opferelsen af bebyggelsen og bestemmelser om ny beplantning, ligesom der er bestemmelser om beskyttelse af eksisterende beplantning under byggefasen. Lokalplanen omfatter en 10 m bred zone p6 den nordlige side af skellet til erhvervs- og industriomr5det. Som en del af lokalplanen forudsaettes etablering af et beplantet stnrjvoldsanlaeg i 10 m zonen. Byrddet agter efter forhandling med de bererte lodsejere, at anlaegge og beplante stejvolden. 4

7 Eksisterende matrikulering og ejerforhold aendres ikke af IO m zonens inddragelse i lokalplanomrdde N$ bebyggelsen er faerdigudbygget, skal en fremtidig grundejerforening med alle ejere af nye ejendomme inden for planen overtage samtlige faellesarealer og driften heraf. C. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLAGNING c.1 Kommuneplan Lokalplanomrsdet ligger inden for rammeomrbdet B 39 i Kommuneplan 1997, her kan bebyggelsen opfares i I-2 etager med en bygningshnrjde ps max. IO m. Hyllehsjvejs tvaersnit pb vejstykket mellem Hovedvejen og udkwslen fra Skrillingevejs forlaengelse ages til I2 m, forergelsen fordeles ligeligt pg hver side. c.2 Byplanvedtaegter lnden for lokalplan s omride ophawes Partiel By-.planvedtaegt nr. 4 - Skrillinge Landsby med planens endelige vedtagelse. Partiel Byplanvedtaegt nr. 4 forudsaetter en lukning af Skrillingevejs forlsangelse for at undgd gennemknrrsel. Bestemmelsen ophasves med endelig vedtagelse af lokalplanen. c.3 Andre lokalplaner Gennem lokalplanomr&de 28.1 I foreslds stien, der forbinder Nygaard, den ny bebyggelse og Johannes Madsens Anlaeg, fart igennem op til Hovedvejen. Se plantegning nr. 01. Bestemmelser vedrarende udlaeg af erhvervs- og industriomrsdets 10 m zone til strajvold og beplantning fastlasgges i lokalplan Voldanlaeggets hrajde og beplantning udformes i henhold til lokalplanens anvisning. Se ideskitse nr. I. 5

8 Kystbeskyttelse Lokalplanomr&det ligger inden for den kystnaare zone, som er omfattet af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. Hvis ny bebyggelse og anlasg vil psvirke kysten visuelt, skal der gnrres rede for p&irkningen, og hvis bebyggelsen afviger vsssentligt i hsjde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i omrsdet, skal der gives en begrundelse herfor. Det er byr&dets vurdering, at byggeriet ikke vil psvirke kysten visuelt. c.5 Grundvandsbeskyttelse Lokalplanomrddet ligger inden for de af Fyns Amt udpegede saerligt s&bare omrdder i de regionale drikkevandsomrdder. Lokalplanen fastlasgger, at der ikke rns udnrves virksomhed, der kan give risiko for grundvandsforurening. 6

9 C.6 Erhvervsstej Der rns som hovedregel ikke udlaegges nye arealer til boliger i omrdder, der er belastet af et stsjniveau, der overstiger 45 db(a) om dagen, 40 db(a) om aftenen og i weekenden og 35 db(a) om natten. Omrsdet nord for er udlagt som erhverv, der ikke giver anledning til vassentlige miljegener. Vejledende er angivet en stejgranse mod det aktuelle omrdde pg 55 db(a) om dagen, 45 db(a) om aftenen og 40 db(a) om natten og pi helligdage. Dette indebaerer, at stejniveauet skal kunne sasnkes 10 db(a) mellem de to omrbder. PA baggrund deraf indeholder lokalplanen bestemmelse om, at der skal etableres en stejafskaermning inden for et IO m bredt bselte umiddelbart nord for parcelhusgrundene, samt at afskaermningen skal vaere etableret ud for det pigaeldende sted som betingelse for ibrugtagning. En beplantet jordvold med en hejde p& 2-2,25 m skennes at vasre tilstraskkelig, ndr stejkilden vurderes til at vssre placeret hsjst 50 m fra skellet. c.7 Trafikstsj Der mb som hovedregel ikke udlsegges nye arealer til boliger i omrider, der er belastet af et stsjniveau, der overstiger 55 db(a) fra veje. PS Assensvej er der en grsdergntrafik p& ca biler. Det beregnede stejniveau IO m fra vejmidten er db(a). For at afstandsdaempe til 55 db(a) kraeves 45 m. Byggefelterne er placerede sdledes, at der bliver et mindst 70 m bredt grsnt areal ud mod Assensvej. Arealet tjener bgde som bufferzone og friareal. PS Hyllehejvej er der en grsdegntrafik p3 ca. 600 biler. Det beregnede stsjniveau IO m fra vejmidten er 58 db(a). For at afstandsdampe kraves 18 m. Den ekstra stejbelastning pg den tilgraensende parcelhusraekke anses for at vaere acceptabel under hensyntagen til, at grunddybden vil blive ca. 35 m. Ud for kolonihaverne langs Hyllehejvej er der et 5 m bredt 7

10 plantebazlte, som set i sammenhang med en havedybde pi ca. 25 m skennes at give acceptable forhold for dette omride. Det vurderes, at der her anvendes de samme stsjkriterier her som i boligomrsderne. Trafikken pg Skrillingevejs forlaengelse skennes ikke at give anledning til problemer. C.8 Varmeforsyning lfelge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomrsdet forsynes med fjernvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke rni tages i brug, fprr der er etableret varmeforsyning med fjernvarme. Byrsdet kan give tilladelse til etablering af supplerende alternativ energikilder, f.eks. solfangere og solceller. c.9 Forurening Middelfart Kommune er ikke bekendt med, at der i omr&det findes forurenet jord. Hvis der under bygge- og anlaegsarbejder konstateres forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til Lov om Affaldsdepoter 20. Forpligtelsen hertil pshviler bide ejendommens ejer og den, der er ansvarlig for det pbgaeldende arbejde. Kommunen skal herefter underrettes. C. IO Arkaeologiske interesser Hvis der under jordarbejde inden for lokalplanomr3det forekommer fortidsminder eller kulturhistoriske anlasg, der ikke hidtil har vasret kendt, kan dette medfere en arkaeologisk undersnrgelselregistrering i henhold til Museumslovens 26 (lov nr. 291 af 6 juni 1984). Bygherrer og entreprenarer skal derfor vasre opmaerksomme pa eventuelle fortidsminder og underrette museet om ssdanne iagttagelser. C. I 1 Servitutter Der er tinglyst deklarationer om fremtidigt fast ubrudt hegn mod Idv. 612, Udby-Middelfart, Assensvej. Hegnet skal etableres senest i forbindelse med, at de tilgraensende ejendomme overg& til anden anvendelse end landbrugsdrift. Samtidig hermed skal eksisterende markoverksrsler fra de pegaeldende ejendomme fjernes. 8

11 D TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER D.l Der skal gives tilladelse til, at landbrugspligten ps landbrugsejendomme inden for lokalplanomridet ophaeves. Dette gaelder for matr. 9ci, I I& og for 173. I forbindelse med ophaevelse af landbrugspligten pc!i bygningslodden af landbrugsejendommen, matr.nr. I7a Skrillinge By, Kauslunde og 5b Kauslunde By, Kauslunde, skal der tages stilling til den fremtidige anvendelse af det restareal af ejendommen, der ligger uden for lokalplanomr4det. Medmindre anden anvendelse fastlasgges via planlasgningen, skal arealet enten afhaendes til sammenlaegning med anden landbrugsejendom i omridet eller i 0vrigt anvendes i overensstemmelse med landbrugslovens regler. Tilladelse i medf0r af landbrugsloven meddeles af Jordbrugskommissionen for Fyns Amt. D.2 I medf0r af lov om offentlige veje er der tinglyst byggelinier langs Idv. 512, Udby-Middelfart, Assensvej. Der krsaves tilladelse fra landevejsbestyrelsen ved Fyna Amt til, at den eksisterende overkerrsel fra Nyg&-d til Assensvej aendres fra landbrugsform4l til andet forms1 samtidig med, at der skal vaxe stibetjening fra Hovedvejen mod syd. Der kraeves ligeledes tilladelse fra landevejsbestyrelsen til, at den nye sti, der forbinder Johannes Madsens anlaeg med lokalplanomradet, tilsluttes sti langs Hovedvejen, landevej 501, Odense-Middelfart. E. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER lndtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, rni de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes pi en msde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gaelder efter planlovens I7 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og zndring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan dog fortsaette som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gaelder fra forslagets offentliggrarelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byr;det, dog h0jst indtil I & efter offentliggsrelsen. 9

12 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR Boligomrdde Skrillinge 0st I henhold til planloven (jvf. lovbekendtgerelse nr. 746 af ) fastsaettes herved felgende bestemmelser for det i 2,1 nasvnte omride. I LOKALPLANENS FORMAL Lokalplanens form41 er:. at sikre den fremtidige anvendelse til boligformdl i form af rsekkehuse og parcelhuse. at sikre udlaeg af fsslles friarealer til bebyggelsen. at tilvejebringe et sammenhaengende sti-net i bebyggelsen * gennem en samlet beplantningsplan for Skrillingevejs forlssngelse, boligvejene, fsellesarealer og rekreative omrdder at sikre, at der til bebyggelsen opnss velfungerende friarealer og karakterfulde landskabstrak + at stadfaeste det eksisterende havekoloni-omrddes anvendelse. at sikre stejbeskyttelse mod det nord for liggende erhvervsomrdde. 12 LOKALPLANENS OMRilDER 2.1 Lokalplanen bestir af del af 8 a~, del af 8 m, del af 8 a, del af 8 as, del af 8 Z& del af 8 x, del af 8 ao, 9 cl, 9 1, del af 9 2, del af 9 u, I I d, 11 x, I7 a, I7 cl, 23 e, 26 a, del af 34, Skrillinge by, Kauslunde samt alle parceller, der efter den udstykkes i omrsdet. 2.2 Omrddet ligger i byzone. 2.3 Lokalplanens omrdder er vist p4 plantegning nr. 03 og 04. Lokalplanen indeholder bestemmelser om felgende omrdder:. Omrgde A og B: indeholdende parcelhuse. Omrdderne C, D, E, F, G og H: Vaengerne - indeholdende IO

13 - 2-etages raekkehuse langs Skrillingevejs forlaengelse - som alternativt kan erstattes af sammenhaengende punkthuse - I-etages raekkehuse i Vaengerne, som alternativt kan erstattes af 2-etages raekkehuse, og - delomrdder i Vaengerne, som kun kan bebygges med 2-etages raekkehuse. OmrGde I, Nygaard, indeholdende landbrugsbygninger.. Omrdde J, Vasngernes nasre friarealer, indeholdende randbeplantningen, der definerer Vasngernes graense mod de 6bne faellesarealer og friarealerne mellem husraekkerne.. Omride K, vej-, sti-, opholds- og parkeringsomr&der, incl. skolestien.. Omrdde L, det 20 m brede friareal syd for Skrillingevejs forlaengelse. * Omride M, bebyggelsesplanens grenne rekreative omrdder, indeholdende trasgrupper, sm&raer og Isgbede.. Omride N, IO m zonen med traebeplantning og stejvold. + Omr&de 0, Havekolonien Hyllehej. 3 OMRADETS ANVENDELSE 3.1 Omrsderne A og B udlasgges til boligform&l i form af individuelt opfert Bben-lav bebyggelse - parcelhuse, og m6 kun anvendes til boliger. Der mb kun vasre en bolig pr. ejendom. Der kan fra den enkelte bolig drives mindre erhverv, hvis dette naturligt kan indgi i et boligomr&de, hvis det ikke er til gene for beboerne, og hvis det ikke skaber behov for yderligere parkering. 3.2 Omrsderne C, D, E, F, G og H udlasgges til boligform6l i form af &-/to-plans raskkehuse. Fordeling af de forskellige boligtyper fremgdr af plantegning nr. 03. Et-plans raekkehuse kan erstattes af to-plans raekkehuse. 11

14 Bebyggelsen skal anvendes til boliger med evt. mulighed for indpasning af mindre virksomheder. Forudsaetning herfor er, at virksomheden drives fra den enkelte bolig, at virksomheden kan drives naturligt i et boligomridet, at den ikke er til gene for beboerne, at den ikke udger en risiko for grundvandet, og at der ikke skabes behov for yderligere parkering. Der er herudover mulighed for indpasning af en mindre institution eller butik i bebyggelsen. Plantegning nr. 01 viser, hvor dette er muligt. 3.3 Omride I udlaegges enten til faellesfunktioner til bebyggelsen (medelokaler, klublokaler, aktivitets- og vaerkstedsrum o.lign.) eller til offentlige serviceforms (vuggestue, bernehave, aeldrecenter o.lign.1. Vedrerende omrgderne A til H henvises til plantegning nr. 03 og Om&de J udlsgges som beplantede friarealer. Beplantningen er koncentreret i Vaange-randen og definerer gr=nsen mellem de enkelte Vaenger og de 3bne grenninger. 3.5 Omr&de K udlaegges som p-pladser, veje, stier, fortove og smspladser. 3.6 Omrsde L udlsegges som et 20 m bredt beplantet grernt baslte Omrdde M udlasgges som Sbne, grenne arealer med vandarealer, beplantningsgrupper og lergbede. 3.8 ByrAdet kan tillade, at der opferes mindre transformerstationer til lokalomridets forsyning. 3.9 Byrsdet kan give saxlig tillaldelse til, at et af Vzngerne kan bebygges med parcelhuse. I.sA fald fastholdes de bestemmelser, der i evrigt gaelder for Vaengerne, herunder Vaengets randbeplantning og minimum afstande fra randbeplantningen og til de private grundstykker. Vedrerende grundsterrelser, bygningshejder og bebyggelsesprocenter gaelder bestemmelserne for omriderne A og B. 12

15 4 UDSTYKNING lngen udstykning i omrdde A og B rns vaere mindre end 700 m2. Med henblik pi at sikre gode lysforhold og rimelig planlesning md ingen 2-etages raakkehusudstykning vasre smallere end 5 m. Med henblik pg at sikre gode lysforhold og rimelig planlesning rn& ingen I -etages raekkehusudstykning were smallere end 7 m. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Bebyggelsesprocenten for omrsderne A og B md ikke overstige 25% for den enkelte ejendom. Baggrunden herfor er ensket om at sikre den gbne grenne karakter i bebyggelsen I omraderne A og B rn& der kun opferes I etage foruden evt. kelder. Den totale hejde rn& ikke overstige 6 m. Hermed skal sikres, at bebyggelsen f& prseg af omr&dets beplantning, og at husenes hejde ikke forringer havers og friarealers gbne og luftige karakter. I omrsde A og B skal bygninger holdes mindst 5 m fra vejskel. Dette gaelder ogsd carporte, mindre udhuse etc. Bebyggelsen i omrsderne C, D, E, F, G og H skal forege inden for de i plantegning nr. 01 angivne byggefelter og overholde de i plantegningen angivne facadeflugter. Fastlaeggelsen af facadeflugter sikrer den bebyggelsesrumlige karakter. Der skal mindst vazre 8 m fra raekkehusgrundene til yderkanten af Vsengernes randbeplantning. Se ideskitse 06. Raekkehusenes indbyrdes afstand og de relativt smd haver skal ses i sammenhaeng med de mange gbne rekreative arealer i umiddelbar nserhed af rsekkehusene. 5.5 I omrdderne C, D, E, F, G og H md der opferes max. 2 etager foruden evt. kaelder. Bygningshejden ved opfrzrrelse af 2 etager md ikke overstige 9 m. Hermed skal sikres, at bebyggelsen f&r praeg af omrsdets beplantning, og at I3

16 husenes hejde ikke forringer havers og friarealers Bbne kara kter. Bygningsharjden ved opferelse af I-etages raskkehuse rns ikke overstige 6 m. 5.6 De dele af Vengerne, som kan bebygges ps 2 mdder, fremgir af plantegning De afsnit af de enkelte Vaenger, som kan bebygges med I -etages/alternativt 2-etages rskkehuse, skal enten opferres med I-etages boliger m med 2-etages boliger. Hermed sikres en vis helhed i bebyggelsen pb hver side af Vaenget. 5.8 I -etages raskkehuse i Vaenge E har indgang fra vest og have mod est. Se plantegning nr. 03 og 04. For at sikre muligheden for vestvendt udeareal til boligen er det her tilladt at afvige 50% fra kravet om, at bebyggelsen skal placeres i facadeflugten. 5.9 Raekkehusene langs Skrillingevejs forlasngelse danner et sammenhaengende og rumdannende bebyggelsesforlerb. Lokalplanen muliggw en bebyggelse her, enten med 2- etages raakkehuse, alternativt med en mere Gben 2-etages husraekke, f.eks. som sammenhasngende punkthuse Depotrum, cykelrum og lignende til Vsengernes rsekkehuse skal integreres i bygningerne. Anlseg til renovation kan placeres i saerskilte bygninger/skure af hensyn til afhentning af affald. Evt. bygninger/skure skal placeres i de beplantede parkeringszoner, og skal indpasses med hensyntagen til beplantning og til fssrdsels- og opholdsarealer Evt. bebyggelse i omrbde I skal udformes siledes, at karakteren som landbrugsejendom fastholdes Med reference til de eksisterende Skrillinge-gbrdes gbne portrum ud til landskabet har den ny bebyggelse langs Skrillingevejs forlaengelse fastlagt en raekke Bbninger mod syd ud til faalles grernninger. 96 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 6.1 Skrillingevejs forlaengelse udlaegges inden for lokalplanomr&det med 13 m, med en kerebanebredde p8 6,5 m. Se ideskitse nr. 02. I4

17 I 15

18 Vejens karakter af landsbygade skal opretholdes. Firbenede kryds disponeres med et undvigekraavende midteromride. Dette kan f.eks. were en hasvet ujssvn brostensbelaegning, som bilerne normalt karer udenom, men som f.eks. renovationsbiler kan knrre henover. Denne Issning nedsaztter gennemkarselshastigheden. Se ideskitse nr Der udlaegges boligvej i omrgderne A, B, C, D, E, F, G og H, ssledes som vist pi plantegning nr. 01. Vejens opdeling er som vist p5 ideskitse nr. 04. I6

19 Den eksisterende tilkersel til Nygaard fra Assensvej bibeholdes i sin nuvaerende udformning og beplantning. Skolestiens placering bibeholdes. Der, hvor boligvejene krydser skolestien, udformes en plads, som i sin udformning tydeligt markerer sti-krydset over for bilister. Se ideskitse nr En ny sti anlasgges fra Nygaard til Johannes Madsens Anlaeg. Se plantegning nr. 01. I7

20 Der, hvor skolestien munder ud i Hyllehejvej, fares den videre mod syd langs Hyllehnrjvej. Se plantegning nr Til fortove, stier, pladser og adgangsarealer vaslges en befasstelse, der tillader, at regnvand siver til grundvand, f.eks. fliser og/eller grus. 6.7 TrAdte stier kan befaestes med grus. 6.8 I omrsderne A og B skal der vaxe 2 parkeringspladser pr. bolig. Langs boligvejene skal der disponeres plads til mindst I bil pr. bolig. 6.9 Til omriderne C, D, E, F, G og H skal der regnes med gennemsnitlig I,5 p-plads pr. bolig. Parkeringsarealerne for omrdderne A-H fremg& af plantegning nr IO Parkeringsarealer langs vejene befaestes sbledes, at regnvand kan sive til grundvand, f.eks. fliser/grus. 6.1 I For samtlige veje, stier, adgangsarealer og parkeringsarealer skal udformning, tvaerprofil, belaegning, belysning, beplantning og udstyr godkendes af byrfidet. Hensigten hermed er at sikre sammenhaengen ved den etapevise udbygning af lokalplanomr8det. 97 TEKNISKE ANLEG 7.1 Nybyggeriet skal tilsluttes Middelfarts Fjernvarmeselskabs ledningsnet. 7.2 OmrGdet forsynes med faelles antenneanlaeg. Der rns ikke opsaettes nogen form for udenders antenner, paraboler eller lignende, der overskrider 3 m i hsjden. Det er hermed hensigten at sikre, at det er traser, levende hegn og bygningerne, der prasger omrsdet. 7.3 Belysningens placering og armaturer skal godkendes af byr$det, idet det er hensigten at opn4 en ensartet karakter i hele lokalplanomr$det. 7.4 El-ledninger m.v. rns ikke udferes som luftledninger, men skal alene udfrares som jordkabler. I8

21 7.5 Placering af el-skabe og transformatorer skal i hvert tilfaelde godkendes af byredet. 7.6 lnden for omrsdet kan afvandings- og forsyningsledninger med tilhsrende anlaeg for kloak, vand, elektricitet, telefon, fjernvarme, antenne m.v. om fornedent af tekniske grunde fares over parcellerne eller gennem loft/kanaler i raakkehusene til forsyning p& anden mands ejendom, dog sgledes at ledningsfsringen sker p& en ssdan mide, at byggemulighederne ikke indsknznkes. 7.7 For placering af solfangere, solceller og lignende installationer gaelder samme bestemmelser som for bygningers udstraekning, herunder 5, pkt. 5.2, pkt. 5.3, pkt. 5.4 og pkt Det rerlagte vandleb beliggende i omr?ide M seges benyttet som vandforsyning til friarealernes 4 seer. 8. BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Det skal tilstraebes, at bebyggelsen opferes i materialer af god standard. Herved forstss bl.a. materialer af god holdbarhed, med god levetid og med rimelig patinering. 8.2 lnden for hver Vaange-halvdel, se plantegning nr. 03, skal byggemdden afstemmes. Hvis Vsange-halvdelen ikke opferes pa Qn gang, skal der were sammenhaeng mellem de enkelte delafsnit, f.eks. ved at der indgsr samme byggematerialer, samme tagformer ogleller samme bygningsdetaljer. 8.3 Der md ikke finde nogen form for skiltning eller reklamering sted pd ejendomme. Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til en mindre skiltning ved erhvervsvirksomheder. 9. BEPLANTNING, HEGN OG UBEBYGGEDE AREALER Der felger med lokalplanen en raekke beplantningsbestemmelser. Beplantningen og behandlingen af friarealerne er af overordnet betydning for bebyggelsens kvalitet. Herunder er Vsengernes randbeplantning vigtig for den landskabsrumlige kvalitet. Se plantegning nr. 02 og

22 9.1 Beplantningen, der er omfattet af lokalplanen, forefindes felgende steder: 1. Omkring de private havearealer 2. Pb boligvejenes og Vaengernes parkeringspladser 3. Haekke pb nordsiden af Skrillingevejs forlaangelse 4. Langs Skrillingevejs forlaengelse i 20 m zonen, omr4de L 5. I randen af Vaangerne, mellem husraekkerne og pg de bolignaere opholdsarealer i Vaengerne, omrdde J 6. Som traegrupper - kastaniekugler, og som felter af legblomster i det Bbne areal. 7. Beplantning p?i 10 m zonens stejvold. Se ideskitse nr l I skel omkring de private haver skal plantes levende hegn med op til 180 cm s hejde. Se ideskitse nr

23 9.1.2 Boligvejenes og pladsernes parkeringszoner er beplantet med bornholmsk r0n. Se plantegning nr. 02. Principperne for, hvordan parkering og beplantning passer sammen, fremg& af ideskitse nr. 04 og Langs nordsiden af Skrillingevejs forlaangelse skal skellet mod parcelhuskvartererne beplantes med en 180 cm h0j b0gehaek. Denne sikrer en tydeliggsrelse af rummet omkring Skrillingevejs forlaangelse. Se plantegning nr. 02 og ideskitse nr Syd for Skrillingevejs forlaengelse placeres raekker af enkeltstsede tracer. Placering fremger af plantegning nr Vaxrgerne afgraenses mod det gbne friareal med en beplantning, der best& af et vildt hegn af Kirsebaertraeer, Mirabelle, Hyld og Hvidtjprrn, ca. hsjde 5-6 m. Beplantningen graanse mod det gbne friareal definerer et omrede J, der er mindst 8 m bredt. Placering fremg& af ideskiste nr. 06 og plantegning nr I omrbderne C, D, E, F, G og H er der gr0nt friareal mellem raekkehusene, se plantegning nr omrsde J. Her placeres i 10s struktur enkeltstgende frugttraaer, ellers er omridet graesklaedt. Se plantegning nr I omrgde M - det fibne graasklaedte friareal - placeres 2 grupper af kastanietraeer. Placering og stnrrrelse af grupperne fremg& af plantegning nr I omrede M udlaegges felter med fordrslnrg, l/3 af felterne med Scilla, l/3 med Pgskeliljer, l/3 med Tulipaner. Placering og st0rrelse af felterne fremgdr af plantegning nr Byrsdet fastlaagger etaperne for omr4dets udbygning. Vaengernes randbeplantning etableres f0r selve bebyggelsen opfnrres. 9.3 Byggeaktiviteten skal tilrettelaegges, sdledes at den ikke odelagger eller forringer den foreliggende randbeplantning. 9.4 Der etableres 4 srni s0er i omrsde M. 21

24 Placering og sterrrelse af s0er fremgdr af plantegning nr Drift og vedligeholdelse af friarealerne deles i udbygningsperioden mellem grundejerne og Middelfart Kommune, herefter overtages drift og vedligehold af grundejernes forening. 9.6 Grundejerforeningen kan med godkendelse fra byrsdet etablere og drive dyrehold pb dele af omride M ned mod Assensvej. Det er en forudsaetning, at friarealet fortsat kan anvendes til passage, boldspil o.lign. 9.7 Grundejerforeningen kan partielt bruge omrdde M til fselles formil, - bglplads, fodboldbane, nyttehaver til bprrnene, o.lign. - under forudsaetning af, at sddanne anlaeg ikke er permanente og ikke aandrer friarealets karakter. 9.8 Sterjvolden opfsres i en h0jde ps 2-2,25 m og beplantes med Slsen, Mirabelle og enkelte Egetraaer. Se ideskitse nr Drift og vedligehold af 10 m zonen med st0jvold og beplantning pehviler de enkelte grundejere. 10 FORUDSETNING FOR IBRUGTAGNING 10.1 Kommunen igangsatter randbeplantningen af Vaangerne ss betids, at den kan fremsts markant, nbr byggeriet St&r faerdigt Samtlige nye boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. lngen nye boliger rn& tages i brug f0r tilslutning har fundet sted lnden ny bebyggelse tages i brug, skal en efter kommunens sk0n passende del af veje, stier og parkeringspladser, der h0rer til den psgaeldende byggeetape, vaere etableret. Ligeledes skal en passende del af omrsdets friarealer vaere anlagt Boligerne p4 omride A og B rn& ikke tages i brug, fer der er etableret en stnrjvold pd nordlige side af skellet mod erhvervsomrgdet. 22

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE. S]EJLl?LOD LOKALPLAN.. NR. 50.21.97. BOLIGOMRkDE CENTRALT I STORVORDE

KOMMUNE. S]EJLl?LOD LOKALPLAN.. NR. 50.21.97. BOLIGOMRkDE CENTRALT I STORVORDE S]EJLl?LOD LOKALPLAN.. KOMMUNE NR. 50.21.97 BOLIGOMRkDE CENTRALT I STORVORDE JNDHOLDSFORTEGN-ELSE Side 1 LOKALPLAN NR. 50.21.97 VEJ-LEDNING Side 2 REDEGQIRELSE Lokalplanens omrade Lokalplanens formi Omrtdets

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggende ved Lokalplanen omfatter et område omkring Set. Clemens Parkboulevarden Kirke ved Parkboulevarden. Der anskes opfnrrt en tilbygning

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec(

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel b#kongens Egecc Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlaeg af sti Lokalplanen

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 277 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Servicecentret Vestamager Udbygning af Ørestaden Tekniske anlæg, erhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 436 Lokalplan 436 Toftegårdsparken HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.10

Lokalplan nr. 4.18.10 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.10 Vesterkøb 8 Hedehusene/Fløng Etageboligbebyggelse, liberalt erhverv, udvalgsvarer 17.04.1990 Kongsbak Informatik HmJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN 4.18.10

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.13

Lokalplan nr. 4.18.13 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.13 Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv 01.12.1998 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.18.13 HØje-Taastrup Kommune Hsje-Taastrup

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere