MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR Skrillinge Øst. Januar 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12. Skrillinge Øst. Januar 1999"

Transkript

1 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR Skrillinge Øst Januar 1999

2 KORTBILAG: Plantegning 01: med matrikler, lokalplanomridets udstraekning, byggefelter og facadelinier. Plantegning 02: med beplantning. Plantegning 03: med de lokalplanomrdder der ligger i bebyggelsens vaenger og fordeling af boligtyper her. Plantegning 04: med ovrige lokalplanomr&der. Lokalplanmaterialet er udarbejdet af BBP Arkitekter A/S MAA PAR Bredgade 25E, 1250 Ksbenhavn K i samarbejde med Middelfart kommunes tekniske forvaltning

3 LOKALPLAN NR SKRILLINGE OST INDHOLDSFORTEGNELSE A. B. B-1 B.2 C. c.1 c.2 c.3 c-4 c.5 C.6 C.7 C.8 c.9 c.10 c.11 D. E. LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 LOKALPLANENS INDHOLD... 2 Omrsdets karakter... 2 Planens indhold... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLEGNING... 5 Kommuneplan... 5 Byplanvedtaegter... 5 Andre lokalplaner... 5 Kystbeskyttelse... 6 Grundvandsbeskyttelse... 6 Erhvervsstej... 7 Trafikstej... 7 Varmeforsyning... 8 Forurening... 8 Arkaaologiske interesser... 8 Servitutter... 8 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER... 9 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER... 9 LOKALPLAN NR Lokalplanens forms Lokalplanens omrider Omrsdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Vej-, sti-, og parkeringsforhold Tekniske anlseg Bebyggelsens udseende Beplantning, hegn og ubebyggede arealer Forudsaetning for ibrugtagning Grundejerforening Ophsevelse af anden planlaagning Lokalplanens retsvirkninger... 23

4 LOKALPLAN NR A. LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for lokalplanen er Kommuneplanen, som udlagger omrsdet til boligformgl med kollektive anlssg og offentlige form81, samt i begrsenset omfang mindre, ikke genererende erhvervsvirksomheder. B. LOKALPLANENS INDHOLD B.l Omrsdets karakter Mod vest grsenser omredet op til Skrillinge Landsbys nordlige del: Et forholdsvis velbevaret forlnrb med bevaringsvaerdige treog firelssngede g&de omgivet af gammel bevoksning, der afgraenser omradet mod vest. Skrillinge Landsby er en af de aeldste landsbyer i kommunen og har i sin helhed bevaret sin struktur, men er i negativ betydning prssget af en nyere forstadsbebyggelse. Mod nord afgraenses omrsdet af et endnu ikke helt realiseret erhvervs- og industriomrbde. Lokalplanomr5det omfatter op mod dette erhvervsomrgde et endnu ikke realiseret est-vest orienteret beplantnings- og stnrjvoldsbselte pd 10 m i bredden. 0st for erhvervsbebyggelsen findes et offentligt rekreativt omrsde, der sammen med det planlagte beplantningsbselte inddrages i den samlede disposition for omridet. Mod ost indeholder lokalplanomrddet et stssrkt struktureret kolonihaveareal, dette afgraenses videre mod est af Hyllehnrjvej. I det sydestlige hjsrne af omrgdet op mod Hyllehrajvej og Hyllehejskolen ligger en enklave af mindre huse. Denne er ikke omfattet af lokalplanen. I den sydestlige del af omrsdet findes den trelsengede g&d Nygaard omgivet af asldre bevoksning og med en velbevaret all& Bygningsanlaegget er fra ca Mod syd afgrsenses omr3det af Assensvej. Topografisk er omrsdet typisk for egnsdelen med for- 2

5 holdsvis flade landbrugsarealer i kote Omrsdet gennemskwes af fg levende hegn og et rorlagt vandlnrb. OmrGdets syd-estlige afsnit krydses af en hejspendings luftledning. Ps omrsdets estlige del er placeret en pumpeledning. Lokalplanomrgdet udger ca. 60 ha. B.2 Planens indhold Lokalplanforslaget fastlssgger den fremtidige anvendelse til boligform?jl, evt. mindre offentlig service og til friarealer. Lokalplanforslaget fastlaegger en grsn struktur for omrsdet, s$ der skabes en karakterfuld sammenhaeng mellem bebyggelsen og de rekreative, gbne friarealer. Bebyggelsesplanen har ud over de store grarnninger en rsekke randbeplantninger, granne bsslter mellem rsekkehusene, traeraekker pb parkeringsarealerne og et grant gbent bselte p$ sydsiden af Skrillingevejs forlaengelse. Herved sikres, at hele lokalplanomr&det vil fremsta beplantet og rekreativt. Bebyggelsen trsekkes tilbage fra Assensvej, sgledes at et mindst 70 m bredt forareal er placeret mellem bebyggelse og vej. Dette grnrnne baslte danner den stnrjmaessigt nrzrdvendige afstand. Centralt i bebyggelsen - ved krydset mellem Skrillingevejs forlssngelse og den sti, der forbinder Johannes Madsens Anlaeg med omrsdet - kan der indpasses faellesfunktioner, herunder evt. mindre offentlige institutioner. Lokalplanen giver mulighed for opferelse af ca. 500 boliger fordelt ps 3 delomrsder: parcelhuse mellem Skrillingevejs forlsengelse og nordskellet, 2-etages rsekkehuse langs Skrillingevejs forlssngelse samt 1- og 2-etages rsekkehuse fordelt p6 6 Vaenger. I beregningen af boligantallet er der taget udgangspunkt i felgende grundsterrelser og facadelaengder: - Parcelhusgrundene er min. 700 m* - 2-etages rsskkehus langs Skrillingevejs forlssngelse har en facadelaengde pb ca. 6 m. 3

6 - 1 -etages raskkehus har en facadelaengde p5 ca. 12 m. - 2-etages raekkehus i Vaengerne har en facadelaengde p5 8 m. Disse angivelser af raekkehusbredder er udelukkende anvendt til beregning af boligantallet og er ikke bindende for planen. Planen indeholder desuden mulighed for alternativ bebyggelsesform: de 2-etages rsskkehuse langs Skrillingevejs forlaengelse kan erstattes af en mere &ben bebyggelsesform. De I-etages raskkehuse i Vaengerne kan erstattes af 2-etages rsskkehuse. Med hensyn til placering af bebyggelsens forskellige boligtyper henvises til den grafiske fremstilling p& plantegning nr. 03 og 04. Planen omfatter de eksisterende kolonihaver i havekolonien Hyllehoj. Planen vil stadfsaste de nuvssrende bestemmelser, fastlagt i brugernes lejeaftale med kommunen. Nygaard s bygninger udlssgges til fsallesfunktioner eller som institution for omridet. Med undtagelse af Nygaard, havekolonien og stejvoldszonen mod nord har alle afsnittene tilknrrsel fra Skrillingevejs forlaengelse via stikveje herfra. Den eksisterende skolesti leber gennem og forbi bebyggelsens Vsenger. Den sastter omredet i forbindelse med det centrale Skrillinge og med Hyllehejskolen. Som forlasngelse af den eksisterende all6 op til Nygaard etableres en sti videre op langs den ny bebyggelse til Johannes Madsens Anlseg. Der fastsssttes principper for opferelsen af bebyggelsen og bestemmelser om ny beplantning, ligesom der er bestemmelser om beskyttelse af eksisterende beplantning under byggefasen. Lokalplanen omfatter en 10 m bred zone p6 den nordlige side af skellet til erhvervs- og industriomr5det. Som en del af lokalplanen forudsaettes etablering af et beplantet stnrjvoldsanlaeg i 10 m zonen. Byrddet agter efter forhandling med de bererte lodsejere, at anlaegge og beplante stejvolden. 4

7 Eksisterende matrikulering og ejerforhold aendres ikke af IO m zonens inddragelse i lokalplanomrdde N$ bebyggelsen er faerdigudbygget, skal en fremtidig grundejerforening med alle ejere af nye ejendomme inden for planen overtage samtlige faellesarealer og driften heraf. C. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLAGNING c.1 Kommuneplan Lokalplanomrsdet ligger inden for rammeomrbdet B 39 i Kommuneplan 1997, her kan bebyggelsen opfares i I-2 etager med en bygningshnrjde ps max. IO m. Hyllehsjvejs tvaersnit pb vejstykket mellem Hovedvejen og udkwslen fra Skrillingevejs forlaengelse ages til I2 m, forergelsen fordeles ligeligt pg hver side. c.2 Byplanvedtaegter lnden for lokalplan s omride ophawes Partiel By-.planvedtaegt nr. 4 - Skrillinge Landsby med planens endelige vedtagelse. Partiel Byplanvedtaegt nr. 4 forudsaetter en lukning af Skrillingevejs forlsangelse for at undgd gennemknrrsel. Bestemmelsen ophasves med endelig vedtagelse af lokalplanen. c.3 Andre lokalplaner Gennem lokalplanomr&de 28.1 I foreslds stien, der forbinder Nygaard, den ny bebyggelse og Johannes Madsens Anlaeg, fart igennem op til Hovedvejen. Se plantegning nr. 01. Bestemmelser vedrarende udlaeg af erhvervs- og industriomrsdets 10 m zone til strajvold og beplantning fastlasgges i lokalplan Voldanlaeggets hrajde og beplantning udformes i henhold til lokalplanens anvisning. Se ideskitse nr. I. 5

8 Kystbeskyttelse Lokalplanomr&det ligger inden for den kystnaare zone, som er omfattet af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. Hvis ny bebyggelse og anlasg vil psvirke kysten visuelt, skal der gnrres rede for p&irkningen, og hvis bebyggelsen afviger vsssentligt i hsjde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i omrsdet, skal der gives en begrundelse herfor. Det er byr&dets vurdering, at byggeriet ikke vil psvirke kysten visuelt. c.5 Grundvandsbeskyttelse Lokalplanomrddet ligger inden for de af Fyns Amt udpegede saerligt s&bare omrdder i de regionale drikkevandsomrdder. Lokalplanen fastlasgger, at der ikke rns udnrves virksomhed, der kan give risiko for grundvandsforurening. 6

9 C.6 Erhvervsstej Der rns som hovedregel ikke udlaegges nye arealer til boliger i omrdder, der er belastet af et stsjniveau, der overstiger 45 db(a) om dagen, 40 db(a) om aftenen og i weekenden og 35 db(a) om natten. Omrsdet nord for er udlagt som erhverv, der ikke giver anledning til vassentlige miljegener. Vejledende er angivet en stejgranse mod det aktuelle omrdde pg 55 db(a) om dagen, 45 db(a) om aftenen og 40 db(a) om natten og pi helligdage. Dette indebaerer, at stejniveauet skal kunne sasnkes 10 db(a) mellem de to omrbder. PA baggrund deraf indeholder lokalplanen bestemmelse om, at der skal etableres en stejafskaermning inden for et IO m bredt bselte umiddelbart nord for parcelhusgrundene, samt at afskaermningen skal vaere etableret ud for det pigaeldende sted som betingelse for ibrugtagning. En beplantet jordvold med en hejde p& 2-2,25 m skennes at vasre tilstraskkelig, ndr stejkilden vurderes til at vssre placeret hsjst 50 m fra skellet. c.7 Trafikstsj Der mb som hovedregel ikke udlsegges nye arealer til boliger i omrider, der er belastet af et stsjniveau, der overstiger 55 db(a) fra veje. PS Assensvej er der en grsdergntrafik p& ca biler. Det beregnede stejniveau IO m fra vejmidten er db(a). For at afstandsdaempe til 55 db(a) kraeves 45 m. Byggefelterne er placerede sdledes, at der bliver et mindst 70 m bredt grsnt areal ud mod Assensvej. Arealet tjener bgde som bufferzone og friareal. PS Hyllehejvej er der en grsdegntrafik p3 ca. 600 biler. Det beregnede stsjniveau IO m fra vejmidten er 58 db(a). For at afstandsdampe kraves 18 m. Den ekstra stejbelastning pg den tilgraensende parcelhusraekke anses for at vaere acceptabel under hensyntagen til, at grunddybden vil blive ca. 35 m. Ud for kolonihaverne langs Hyllehejvej er der et 5 m bredt 7

10 plantebazlte, som set i sammenhang med en havedybde pi ca. 25 m skennes at give acceptable forhold for dette omride. Det vurderes, at der her anvendes de samme stsjkriterier her som i boligomrsderne. Trafikken pg Skrillingevejs forlaengelse skennes ikke at give anledning til problemer. C.8 Varmeforsyning lfelge Middelfart Kommunes varmeplan skal lokalplanomrsdet forsynes med fjernvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke rni tages i brug, fprr der er etableret varmeforsyning med fjernvarme. Byrsdet kan give tilladelse til etablering af supplerende alternativ energikilder, f.eks. solfangere og solceller. c.9 Forurening Middelfart Kommune er ikke bekendt med, at der i omr&det findes forurenet jord. Hvis der under bygge- og anlaegsarbejder konstateres forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til Lov om Affaldsdepoter 20. Forpligtelsen hertil pshviler bide ejendommens ejer og den, der er ansvarlig for det pbgaeldende arbejde. Kommunen skal herefter underrettes. C. IO Arkaeologiske interesser Hvis der under jordarbejde inden for lokalplanomr3det forekommer fortidsminder eller kulturhistoriske anlasg, der ikke hidtil har vasret kendt, kan dette medfere en arkaeologisk undersnrgelselregistrering i henhold til Museumslovens 26 (lov nr. 291 af 6 juni 1984). Bygherrer og entreprenarer skal derfor vasre opmaerksomme pa eventuelle fortidsminder og underrette museet om ssdanne iagttagelser. C. I 1 Servitutter Der er tinglyst deklarationer om fremtidigt fast ubrudt hegn mod Idv. 612, Udby-Middelfart, Assensvej. Hegnet skal etableres senest i forbindelse med, at de tilgraensende ejendomme overg& til anden anvendelse end landbrugsdrift. Samtidig hermed skal eksisterende markoverksrsler fra de pegaeldende ejendomme fjernes. 8

11 D TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER D.l Der skal gives tilladelse til, at landbrugspligten ps landbrugsejendomme inden for lokalplanomridet ophaeves. Dette gaelder for matr. 9ci, I I& og for 173. I forbindelse med ophaevelse af landbrugspligten pc!i bygningslodden af landbrugsejendommen, matr.nr. I7a Skrillinge By, Kauslunde og 5b Kauslunde By, Kauslunde, skal der tages stilling til den fremtidige anvendelse af det restareal af ejendommen, der ligger uden for lokalplanomr4det. Medmindre anden anvendelse fastlasgges via planlasgningen, skal arealet enten afhaendes til sammenlaegning med anden landbrugsejendom i omridet eller i 0vrigt anvendes i overensstemmelse med landbrugslovens regler. Tilladelse i medf0r af landbrugsloven meddeles af Jordbrugskommissionen for Fyns Amt. D.2 I medf0r af lov om offentlige veje er der tinglyst byggelinier langs Idv. 512, Udby-Middelfart, Assensvej. Der krsaves tilladelse fra landevejsbestyrelsen ved Fyna Amt til, at den eksisterende overkerrsel fra Nyg&-d til Assensvej aendres fra landbrugsform4l til andet forms1 samtidig med, at der skal vaxe stibetjening fra Hovedvejen mod syd. Der kraeves ligeledes tilladelse fra landevejsbestyrelsen til, at den nye sti, der forbinder Johannes Madsens anlaeg med lokalplanomradet, tilsluttes sti langs Hovedvejen, landevej 501, Odense-Middelfart. E. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER lndtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, rni de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes pi en msde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gaelder efter planlovens I7 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og zndring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan dog fortsaette som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gaelder fra forslagets offentliggrarelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af byr;det, dog h0jst indtil I & efter offentliggsrelsen. 9

12 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR Boligomrdde Skrillinge 0st I henhold til planloven (jvf. lovbekendtgerelse nr. 746 af ) fastsaettes herved felgende bestemmelser for det i 2,1 nasvnte omride. I LOKALPLANENS FORMAL Lokalplanens form41 er:. at sikre den fremtidige anvendelse til boligformdl i form af rsekkehuse og parcelhuse. at sikre udlaeg af fsslles friarealer til bebyggelsen. at tilvejebringe et sammenhaengende sti-net i bebyggelsen * gennem en samlet beplantningsplan for Skrillingevejs forlssngelse, boligvejene, fsellesarealer og rekreative omrdder at sikre, at der til bebyggelsen opnss velfungerende friarealer og karakterfulde landskabstrak + at stadfaeste det eksisterende havekoloni-omrddes anvendelse. at sikre stejbeskyttelse mod det nord for liggende erhvervsomrdde. 12 LOKALPLANENS OMRilDER 2.1 Lokalplanen bestir af del af 8 a~, del af 8 m, del af 8 a, del af 8 as, del af 8 Z& del af 8 x, del af 8 ao, 9 cl, 9 1, del af 9 2, del af 9 u, I I d, 11 x, I7 a, I7 cl, 23 e, 26 a, del af 34, Skrillinge by, Kauslunde samt alle parceller, der efter den udstykkes i omrsdet. 2.2 Omrddet ligger i byzone. 2.3 Lokalplanens omrdder er vist p4 plantegning nr. 03 og 04. Lokalplanen indeholder bestemmelser om felgende omrdder:. Omrgde A og B: indeholdende parcelhuse. Omrdderne C, D, E, F, G og H: Vaengerne - indeholdende IO

13 - 2-etages raekkehuse langs Skrillingevejs forlaengelse - som alternativt kan erstattes af sammenhaengende punkthuse - I-etages raekkehuse i Vaengerne, som alternativt kan erstattes af 2-etages raekkehuse, og - delomrdder i Vaengerne, som kun kan bebygges med 2-etages raekkehuse. OmrGde I, Nygaard, indeholdende landbrugsbygninger.. Omrdde J, Vasngernes nasre friarealer, indeholdende randbeplantningen, der definerer Vasngernes graense mod de 6bne faellesarealer og friarealerne mellem husraekkerne.. Omride K, vej-, sti-, opholds- og parkeringsomr&der, incl. skolestien.. Omrdde L, det 20 m brede friareal syd for Skrillingevejs forlaengelse. * Omride M, bebyggelsesplanens grenne rekreative omrdder, indeholdende trasgrupper, sm&raer og Isgbede.. Omride N, IO m zonen med traebeplantning og stejvold. + Omr&de 0, Havekolonien Hyllehej. 3 OMRADETS ANVENDELSE 3.1 Omrsderne A og B udlasgges til boligform&l i form af individuelt opfert Bben-lav bebyggelse - parcelhuse, og m6 kun anvendes til boliger. Der mb kun vasre en bolig pr. ejendom. Der kan fra den enkelte bolig drives mindre erhverv, hvis dette naturligt kan indgi i et boligomr&de, hvis det ikke er til gene for beboerne, og hvis det ikke skaber behov for yderligere parkering. 3.2 Omrsderne C, D, E, F, G og H udlasgges til boligform6l i form af &-/to-plans raskkehuse. Fordeling af de forskellige boligtyper fremgdr af plantegning nr. 03. Et-plans raekkehuse kan erstattes af to-plans raekkehuse. 11

14 Bebyggelsen skal anvendes til boliger med evt. mulighed for indpasning af mindre virksomheder. Forudsaetning herfor er, at virksomheden drives fra den enkelte bolig, at virksomheden kan drives naturligt i et boligomridet, at den ikke er til gene for beboerne, at den ikke udger en risiko for grundvandet, og at der ikke skabes behov for yderligere parkering. Der er herudover mulighed for indpasning af en mindre institution eller butik i bebyggelsen. Plantegning nr. 01 viser, hvor dette er muligt. 3.3 Omride I udlaegges enten til faellesfunktioner til bebyggelsen (medelokaler, klublokaler, aktivitets- og vaerkstedsrum o.lign.) eller til offentlige serviceforms (vuggestue, bernehave, aeldrecenter o.lign.1. Vedrerende omrgderne A til H henvises til plantegning nr. 03 og Om&de J udlsgges som beplantede friarealer. Beplantningen er koncentreret i Vaange-randen og definerer gr=nsen mellem de enkelte Vaenger og de 3bne grenninger. 3.5 Omr&de K udlaegges som p-pladser, veje, stier, fortove og smspladser. 3.6 Omrsde L udlsegges som et 20 m bredt beplantet grernt baslte Omrdde M udlasgges som Sbne, grenne arealer med vandarealer, beplantningsgrupper og lergbede. 3.8 ByrAdet kan tillade, at der opferes mindre transformerstationer til lokalomridets forsyning. 3.9 Byrsdet kan give saxlig tillaldelse til, at et af Vzngerne kan bebygges med parcelhuse. I.sA fald fastholdes de bestemmelser, der i evrigt gaelder for Vaengerne, herunder Vaengets randbeplantning og minimum afstande fra randbeplantningen og til de private grundstykker. Vedrerende grundsterrelser, bygningshejder og bebyggelsesprocenter gaelder bestemmelserne for omriderne A og B. 12

15 4 UDSTYKNING lngen udstykning i omrdde A og B rns vaere mindre end 700 m2. Med henblik pi at sikre gode lysforhold og rimelig planlesning md ingen 2-etages raakkehusudstykning vasre smallere end 5 m. Med henblik pg at sikre gode lysforhold og rimelig planlesning rn& ingen I -etages raekkehusudstykning were smallere end 7 m. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Bebyggelsesprocenten for omrsderne A og B md ikke overstige 25% for den enkelte ejendom. Baggrunden herfor er ensket om at sikre den gbne grenne karakter i bebyggelsen I omraderne A og B rn& der kun opferes I etage foruden evt. kelder. Den totale hejde rn& ikke overstige 6 m. Hermed skal sikres, at bebyggelsen f& prseg af omr&dets beplantning, og at husenes hejde ikke forringer havers og friarealers gbne og luftige karakter. I omrsde A og B skal bygninger holdes mindst 5 m fra vejskel. Dette gaelder ogsd carporte, mindre udhuse etc. Bebyggelsen i omrsderne C, D, E, F, G og H skal forege inden for de i plantegning nr. 01 angivne byggefelter og overholde de i plantegningen angivne facadeflugter. Fastlaeggelsen af facadeflugter sikrer den bebyggelsesrumlige karakter. Der skal mindst vazre 8 m fra raekkehusgrundene til yderkanten af Vsengernes randbeplantning. Se ideskitse 06. Raekkehusenes indbyrdes afstand og de relativt smd haver skal ses i sammenhaeng med de mange gbne rekreative arealer i umiddelbar nserhed af rsekkehusene. 5.5 I omrdderne C, D, E, F, G og H md der opferes max. 2 etager foruden evt. kaelder. Bygningshejden ved opfrzrrelse af 2 etager md ikke overstige 9 m. Hermed skal sikres, at bebyggelsen f&r praeg af omrsdets beplantning, og at I3

16 husenes hejde ikke forringer havers og friarealers Bbne kara kter. Bygningsharjden ved opferelse af I-etages raskkehuse rns ikke overstige 6 m. 5.6 De dele af Vengerne, som kan bebygges ps 2 mdder, fremgir af plantegning De afsnit af de enkelte Vaenger, som kan bebygges med I -etages/alternativt 2-etages rskkehuse, skal enten opferres med I-etages boliger m med 2-etages boliger. Hermed sikres en vis helhed i bebyggelsen pb hver side af Vaenget. 5.8 I -etages raskkehuse i Vaenge E har indgang fra vest og have mod est. Se plantegning nr. 03 og 04. For at sikre muligheden for vestvendt udeareal til boligen er det her tilladt at afvige 50% fra kravet om, at bebyggelsen skal placeres i facadeflugten. 5.9 Raekkehusene langs Skrillingevejs forlasngelse danner et sammenhaengende og rumdannende bebyggelsesforlerb. Lokalplanen muliggw en bebyggelse her, enten med 2- etages raakkehuse, alternativt med en mere Gben 2-etages husraekke, f.eks. som sammenhasngende punkthuse Depotrum, cykelrum og lignende til Vsengernes rsekkehuse skal integreres i bygningerne. Anlseg til renovation kan placeres i saerskilte bygninger/skure af hensyn til afhentning af affald. Evt. bygninger/skure skal placeres i de beplantede parkeringszoner, og skal indpasses med hensyntagen til beplantning og til fssrdsels- og opholdsarealer Evt. bebyggelse i omrbde I skal udformes siledes, at karakteren som landbrugsejendom fastholdes Med reference til de eksisterende Skrillinge-gbrdes gbne portrum ud til landskabet har den ny bebyggelse langs Skrillingevejs forlaengelse fastlagt en raekke Bbninger mod syd ud til faalles grernninger. 96 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 6.1 Skrillingevejs forlaengelse udlaegges inden for lokalplanomr&det med 13 m, med en kerebanebredde p8 6,5 m. Se ideskitse nr. 02. I4

17 I 15

18 Vejens karakter af landsbygade skal opretholdes. Firbenede kryds disponeres med et undvigekraavende midteromride. Dette kan f.eks. were en hasvet ujssvn brostensbelaegning, som bilerne normalt karer udenom, men som f.eks. renovationsbiler kan knrre henover. Denne Issning nedsaztter gennemkarselshastigheden. Se ideskitse nr Der udlaegges boligvej i omrgderne A, B, C, D, E, F, G og H, ssledes som vist pi plantegning nr. 01. Vejens opdeling er som vist p5 ideskitse nr. 04. I6

19 Den eksisterende tilkersel til Nygaard fra Assensvej bibeholdes i sin nuvaerende udformning og beplantning. Skolestiens placering bibeholdes. Der, hvor boligvejene krydser skolestien, udformes en plads, som i sin udformning tydeligt markerer sti-krydset over for bilister. Se ideskitse nr En ny sti anlasgges fra Nygaard til Johannes Madsens Anlaeg. Se plantegning nr. 01. I7

20 Der, hvor skolestien munder ud i Hyllehejvej, fares den videre mod syd langs Hyllehnrjvej. Se plantegning nr Til fortove, stier, pladser og adgangsarealer vaslges en befasstelse, der tillader, at regnvand siver til grundvand, f.eks. fliser og/eller grus. 6.7 TrAdte stier kan befaestes med grus. 6.8 I omrsderne A og B skal der vaxe 2 parkeringspladser pr. bolig. Langs boligvejene skal der disponeres plads til mindst I bil pr. bolig. 6.9 Til omriderne C, D, E, F, G og H skal der regnes med gennemsnitlig I,5 p-plads pr. bolig. Parkeringsarealerne for omrdderne A-H fremg& af plantegning nr IO Parkeringsarealer langs vejene befaestes sbledes, at regnvand kan sive til grundvand, f.eks. fliser/grus. 6.1 I For samtlige veje, stier, adgangsarealer og parkeringsarealer skal udformning, tvaerprofil, belaegning, belysning, beplantning og udstyr godkendes af byrfidet. Hensigten hermed er at sikre sammenhaengen ved den etapevise udbygning af lokalplanomr8det. 97 TEKNISKE ANLEG 7.1 Nybyggeriet skal tilsluttes Middelfarts Fjernvarmeselskabs ledningsnet. 7.2 OmrGdet forsynes med faelles antenneanlaeg. Der rns ikke opsaettes nogen form for udenders antenner, paraboler eller lignende, der overskrider 3 m i hsjden. Det er hermed hensigten at sikre, at det er traser, levende hegn og bygningerne, der prasger omrsdet. 7.3 Belysningens placering og armaturer skal godkendes af byr$det, idet det er hensigten at opn4 en ensartet karakter i hele lokalplanomr$det. 7.4 El-ledninger m.v. rns ikke udferes som luftledninger, men skal alene udfrares som jordkabler. I8

21 7.5 Placering af el-skabe og transformatorer skal i hvert tilfaelde godkendes af byredet. 7.6 lnden for omrsdet kan afvandings- og forsyningsledninger med tilhsrende anlaeg for kloak, vand, elektricitet, telefon, fjernvarme, antenne m.v. om fornedent af tekniske grunde fares over parcellerne eller gennem loft/kanaler i raakkehusene til forsyning p& anden mands ejendom, dog sgledes at ledningsfsringen sker p& en ssdan mide, at byggemulighederne ikke indsknznkes. 7.7 For placering af solfangere, solceller og lignende installationer gaelder samme bestemmelser som for bygningers udstraekning, herunder 5, pkt. 5.2, pkt. 5.3, pkt. 5.4 og pkt Det rerlagte vandleb beliggende i omr?ide M seges benyttet som vandforsyning til friarealernes 4 seer. 8. BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Det skal tilstraebes, at bebyggelsen opferes i materialer af god standard. Herved forstss bl.a. materialer af god holdbarhed, med god levetid og med rimelig patinering. 8.2 lnden for hver Vaange-halvdel, se plantegning nr. 03, skal byggemdden afstemmes. Hvis Vsange-halvdelen ikke opferes pa Qn gang, skal der were sammenhaeng mellem de enkelte delafsnit, f.eks. ved at der indgsr samme byggematerialer, samme tagformer ogleller samme bygningsdetaljer. 8.3 Der md ikke finde nogen form for skiltning eller reklamering sted pd ejendomme. Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til en mindre skiltning ved erhvervsvirksomheder. 9. BEPLANTNING, HEGN OG UBEBYGGEDE AREALER Der felger med lokalplanen en raekke beplantningsbestemmelser. Beplantningen og behandlingen af friarealerne er af overordnet betydning for bebyggelsens kvalitet. Herunder er Vsengernes randbeplantning vigtig for den landskabsrumlige kvalitet. Se plantegning nr. 02 og

22 9.1 Beplantningen, der er omfattet af lokalplanen, forefindes felgende steder: 1. Omkring de private havearealer 2. Pb boligvejenes og Vaengernes parkeringspladser 3. Haekke pb nordsiden af Skrillingevejs forlaangelse 4. Langs Skrillingevejs forlaengelse i 20 m zonen, omr4de L 5. I randen af Vaangerne, mellem husraekkerne og pg de bolignaere opholdsarealer i Vaengerne, omrdde J 6. Som traegrupper - kastaniekugler, og som felter af legblomster i det Bbne areal. 7. Beplantning p?i 10 m zonens stejvold. Se ideskitse nr l I skel omkring de private haver skal plantes levende hegn med op til 180 cm s hejde. Se ideskitse nr

23 9.1.2 Boligvejenes og pladsernes parkeringszoner er beplantet med bornholmsk r0n. Se plantegning nr. 02. Principperne for, hvordan parkering og beplantning passer sammen, fremg& af ideskitse nr. 04 og Langs nordsiden af Skrillingevejs forlaangelse skal skellet mod parcelhuskvartererne beplantes med en 180 cm h0j b0gehaek. Denne sikrer en tydeliggsrelse af rummet omkring Skrillingevejs forlaangelse. Se plantegning nr. 02 og ideskitse nr Syd for Skrillingevejs forlaengelse placeres raekker af enkeltstsede tracer. Placering fremger af plantegning nr Vaxrgerne afgraenses mod det gbne friareal med en beplantning, der best& af et vildt hegn af Kirsebaertraeer, Mirabelle, Hyld og Hvidtjprrn, ca. hsjde 5-6 m. Beplantningen graanse mod det gbne friareal definerer et omrede J, der er mindst 8 m bredt. Placering fremg& af ideskiste nr. 06 og plantegning nr I omrbderne C, D, E, F, G og H er der gr0nt friareal mellem raekkehusene, se plantegning nr omrsde J. Her placeres i 10s struktur enkeltstgende frugttraaer, ellers er omridet graesklaedt. Se plantegning nr I omrgde M - det fibne graasklaedte friareal - placeres 2 grupper af kastanietraeer. Placering og stnrrrelse af grupperne fremg& af plantegning nr I omrede M udlaegges felter med fordrslnrg, l/3 af felterne med Scilla, l/3 med Pgskeliljer, l/3 med Tulipaner. Placering og st0rrelse af felterne fremgdr af plantegning nr Byrsdet fastlaagger etaperne for omr4dets udbygning. Vaengernes randbeplantning etableres f0r selve bebyggelsen opfnrres. 9.3 Byggeaktiviteten skal tilrettelaegges, sdledes at den ikke odelagger eller forringer den foreliggende randbeplantning. 9.4 Der etableres 4 srni s0er i omrsde M. 21

24 Placering og sterrrelse af s0er fremgdr af plantegning nr Drift og vedligeholdelse af friarealerne deles i udbygningsperioden mellem grundejerne og Middelfart Kommune, herefter overtages drift og vedligehold af grundejernes forening. 9.6 Grundejerforeningen kan med godkendelse fra byrsdet etablere og drive dyrehold pb dele af omride M ned mod Assensvej. Det er en forudsaetning, at friarealet fortsat kan anvendes til passage, boldspil o.lign. 9.7 Grundejerforeningen kan partielt bruge omrdde M til fselles formil, - bglplads, fodboldbane, nyttehaver til bprrnene, o.lign. - under forudsaetning af, at sddanne anlaeg ikke er permanente og ikke aandrer friarealets karakter. 9.8 Sterjvolden opfsres i en h0jde ps 2-2,25 m og beplantes med Slsen, Mirabelle og enkelte Egetraaer. Se ideskitse nr Drift og vedligehold af 10 m zonen med st0jvold og beplantning pehviler de enkelte grundejere. 10 FORUDSETNING FOR IBRUGTAGNING 10.1 Kommunen igangsatter randbeplantningen af Vaangerne ss betids, at den kan fremsts markant, nbr byggeriet St&r faerdigt Samtlige nye boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. lngen nye boliger rn& tages i brug f0r tilslutning har fundet sted lnden ny bebyggelse tages i brug, skal en efter kommunens sk0n passende del af veje, stier og parkeringspladser, der h0rer til den psgaeldende byggeetape, vaere etableret. Ligeledes skal en passende del af omrsdets friarealer vaere anlagt Boligerne p4 omride A og B rn& ikke tages i brug, fer der er etableret en stnrjvold pd nordlige side af skellet mod erhvervsomrgdet. 22

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.16. Boligområde syd for Ny Billeshavevej i Strib. Juni 1997

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.16. Boligområde syd for Ny Billeshavevej i Strib. Juni 1997 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.16 Boligområde syd for Ny Billeshavevej i Strib Juni 1997 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 32.16 Boligomr&de ved Ny Billeshavevej i Strib INDHOLD Lokalplanens baggrund

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34.08. Sommerhusområde ved Vejlby Fed. Oktober 1997

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34.08. Sommerhusområde ved Vejlby Fed. Oktober 1997 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34.08 Sommerhusområde ved Vejlby Fed Oktober 1997 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 34.08 Sommerhusomrkie ved Vejlby Fed. INDHOLD Lokalplanens baggrund og form51 OmrSdet

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.09. Seniorboliger ved Norgesvej i Middelfart. Marts 1996

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.09. Seniorboliger ved Norgesvej i Middelfart. Marts 1996 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 209 Seniorboliger ved Norgesvej i Middelfart Marts 1996 Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 209 Seniorboliger ved Norgesvej INDHOLD Lokalplanens baggrund og form& OmrAdet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10 Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart November 1992 Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsomrhie Middelfart. ost for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30.07. Hotel ved Jyllandsvej i Middelfart. August 1996

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30.07. Hotel ved Jyllandsvej i Middelfart. August 1996 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30.07 Hotel ved Jyllandsvej i Middelfart August 1996 LOKALPLAN NR. 30.07 Hotel ved Jyllandsvej Lokalplanens baggrund og form&l Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 102 Hadsundvej.

Lokalplan nr. 102 Hadsundvej. 1 Lokalplan nr. 102 Hadsundvej. Udlagt til etagehus-bebyggelse. Fotreslås bebygget en boligblok. med LOKALPLAN NR. 102 - EN KORTFATTET BESKRIVELSE Området er i kommunens planer udlagt ti1 boligformål (intensiv

Læs mere

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Hvad er en lokalplan Planloven fastlægger, at et forslag til lokalplan skal udarbejdes og offentligg~res, inden et større bygge- og anlaegsarbejde sættes igang, og inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.14. Boligområde ved havnen i Strib. August 1996

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32.14. Boligområde ved havnen i Strib. August 1996 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 314 Boligområde ved havnen i Strib August 1996 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 314 Boligomr6de ved havnen i Strib INDHOLD Lokalplanens baggrund og form51 OmrZidet i dag

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30.04. Boligområde ved Strandvejen og Skovsvinget. Marts 1990

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30.04. Boligområde ved Strandvejen og Skovsvinget. Marts 1990 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30.04 Boligområde ved Strandvejen og Skovsvinget Marts 1990 Middelfart kommune Lokalplan nr. 30.04 BoligomrWe ved Strandvejen og Skovsvinget I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Lokalplanens område - 1 AFSNIT 3. Områdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Boliger Brombærvænget. Tinglev. LOKALPLAN NR. 1.03.a

TINGLEV KOMMUNE. Boliger Brombærvænget. Tinglev. LOKALPLAN NR. 1.03.a TINGLEV KOMMUNE Boliger Brombærvænget. LOKALPLAN NR. 1.03.a 23.03.1998 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.O3a lokalplan nr* L 03 a HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et bestemt område, inden

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN 1 LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN Nuværende forhold EN KORTFATTET BESKRIVELSE Omriidet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 13, hvori arealet (ca. 13 150 m2) er udlagt til etagebebyggelse. En bebyggelse af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2005 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således,

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således, LOKALPLAN NR. 077 Ballerup Erhvervspark ved Baltorpbakken (vedtaget sep. 1993, delvist erstattet af lokalplan nr. 101 for så vidt angår delområde A). LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til Planloven (lov

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup.

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup. Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by September 2004 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 45 for et boligområde i Langtved

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE

LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE LOKALPLAN 12.26 FOR BOLIGBEBYGGELSEN LÆRKEHEGNET IV I GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere