REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD"

Transkript

1 Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne G-dage fjernes gradvis for ansættelser under 3 måneder Den 18. juni 2014 blev der indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Det meste af reformen gennemføres fra 1. januar I forhold til regeringens udspil fra 30. april 2014 er der følgende væsentlige ændringer: Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og a-kasserne afholder fortsat den indledende CV-samtale samt løbende rådighedsvurdering. Profilafklaringen, som skulle opdele ledige til et kontaktforløb i a-kassen, er bortfaldet, men erstattes af et landsdækkende afklaringsværktøj til at understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne. G-dagesbetalingen for ansættelser under 3 måneder afvikles gradvis frem mod Ledige over 50 år skal have et aktivt tilbud efter 3 måneder. Løntilskud hos offentlige arbejdsgivere nedsættes fra 6 til 4 måneders varighed. Ønsker en ledig at benytte retten til jobrettet uddannelse tidligt i ledighedsforløbet, skal den ledige have en samtale i jobcentret. Arbejdsmarked 19. juni 2014 KONTAKT Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen LÆS MERE DA mener Mere viden LINKS Regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Beskæftigelsesreformen indeholder følgende elementer: Regional uddannelsespulje på årligt 100 mio. kr. til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb for dagpengemodtagere. Pulje på årligt 150 mio. kr. til et uddannelsesløft for ufaglærte og bl.a. faglærte med forældede kompetencer. Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse primært for ufaglærte og faglærte Et fælles og intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i de første seks måneder. Ret og pligt til ét aktivt tilbud, der som udgangspunkt er virksomhedsrettet. Samtidig afskaffes gentagen aktivering. Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder med fokus på jobformidling. Digital joblog, hvor ledige selv booker samtaler og melder sig til jobsøgningsaktiviteter. Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes blandt andet ved at ændre varigheden af privat løntilskud fra 12 til seks måneder, og varigheden af offentligt løntilskud fra seks til fire måneder. Jobrotationsordningerne ændres, så det forudsætter seks måneders ledighed, og varigheden forkortes fra 12 til seks måneder. Større frihedsgrader til kommunerne og færre regler gennem afbureaukratisering og digitalisering. Ny organisering og styrket partsinddragelse gennem oprettelse af otte nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter den nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd. DA mener Den afgørende test for jobreformen er, at der ikke opstår flaskehalse og mangel på arbejdskraft. Det er positivt, at jobcentrenes rolle er styrket. Det giver mulighed for bedre samarbejde om at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det er fornuftigt, at investeringer i uddannelse skal målrettes arbejdsmarkedets behov, og at der ikke satses store beløb på langvarig og perspektivløs uddannelse.

2 Page 2 of 5 Det er positivt, at jobcentrene gennem flere samtaler skal holde meget tættere kontakt til ledige, ligesom der også skal være en tættere kontakt til virksomhederne. Aftalen stiller i udsigt, at der skal være en styrket opfølgning på lediges rådighed. Det er en glædelig overraskelse, at det i slutfasen af forhandlingerne er lykkedes at reducere virksomhedernes udgifter til G-dage. Et fælles og intensiveret kontaktforløb Ledige skal inden for de første to uger til en samtale i a-kassen, hvor deres CV skal godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder en personlig plan for den ledige. Alle ledige deltager inden tre til seks ugers ledighed i en fælles samtale i jobcentret, hvor a-kassen medvirker. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige plan. Alle ledige skal i de første seks måneder have et intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i jobcentret. A-kassen deltager i en fælles samtale, der afholdes i jobcentret i 5. eller 6. ledighedsmåned. A-kassen afholder som i dag to rådighedssamtaler inden for de første seks måneders ledighed. Efter de første seks måneders ledighed er der samtaler i jobcentret ca. hver tredje måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov. Alle ledige får ret og pligt til ét aktivt tilbud. Jobcentrene beslutter de aktive tilbud. Fremover får alle ret og pligt til ét aktivt tilbud. Ledige på år får ret og pligt tilbuddet senest efter seks måneders sammenlagt ledighed. Ledige under 30 år skal som i dag have påbegyndt ret og pligt tilbuddet efter tre måneders sammenlagt ledighed. Ledige på 50 år og derover skal senest efter 3 måneders sammenlagt ledighed have et aktivt tilbud. Jobcentret kan frit anvende alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, men skal have særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret kan altid igangsætte et ekstra tilbud efter behov, som den ledige har pligt til at deltage i. Ledige får mulighed for selv at finde et virksomhedsrettet tilbud og får ret til tilbuddet. Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse En ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter den hidtidige ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Ordningen målrettes ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås fra første ledighedsdag, og ledige kan kun deltage i ét samlet kursusforløb. Såfremt den ledige ønsker at benytte retten til jobrettet uddannelse tidligt i ledighedsforløbet, skal den ledige til en samtale i jobcentret. Der udarbejdes en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt til kurser på positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger. Regional uddannelsespulje Der afsættes en regional uddannelsespulje på samlet 100 mio. kr. årligt til erhvervsrettede uddannelsesforløb. Der udarbejdes regionale positivlister for puljen De regionale positivlister drøftes og godkendes af de Regionale Arbejdsmarkedsråd. Pulje til uddannelsesløft Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. årligt til et uddannelsesløft. Puljen er for ledige, der er fyldt 30 år. Ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden.

3 Page 3 of 5 Puljen omfatter ledige, der har tilstrækkelig erhvervserfaring til at påbegynde et uddannelsesforløb i spor 1 og spor 2 med skolepraktik på den nye erhvervsuddannelse for voksne. Under hele uddannelsen vil den ledige få højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Den ledige fritages for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet under uddannelsesforløbet. Det er jobcentret, der i dialog med den ledige beslutter, om uddannelsesløftet skal igangsættes, og hvad indholdet skal være. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Efter 16 måneders ledighed skal den ledige have en samtale i jobcenteret med henblik på at komme i job efter endt uddannelse. Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Voksenlærlingeordningen målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede. Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter to måneders ledighed. For ledige med en erhvervskompetencegivende Uddannelse er kravet 12 måneders forudgående ledighed. Tilskuddet til en ledig som voksenlærling forhøjes fra 30 kr. til 40 kr. i timen. Tilskudsperioden udvides for ledige, så virksomhederne kan få tilskud under hele uddannelsesforløbet. Ordningen afkobles arbejdsmarkedsbalancen, så alle uddannelser kan give tilskud. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser Ledige uden uddannelse tilbydes læse-, skrive og regnekurser af jobcentret, hvis den ledige selv efterspørger det, og en læse-, skrive- og regnetest viser behov for det. Ledige under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, testes altid for, om de har svært ved at skrive, læse og regne. Hvis testen påpeger problemer, får den unge ret og pligt til at deltage i relevant undervisning. Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering. Realkompetencevurderingen finansieres af jobcentret og foretages af en ordinær uddannelsesinstitution. Evaluering af effekten af uddannelsesløftet Der skal foretages en omfattende effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter. Der afsættes 10 mio. kr. i perioden fra til en effektevaluering af uddannelsesinitiativerne. Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed Ledige skal registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en digital joblog. Ledige har selv ansvaret for at registrere egne jobsøgningsaktiviteter i jobloggen. A-kassen og jobcentret får adgang til oplysningerne, så de kan følge med i den lediges jobsøgning. A-kassen skal bruge oplysningerne til at vurdere, om den enkelte ledige søger tilstrækkeligt til at leve op til rådighedskravene. Ledige får selv ansvaret for at booke samtaler med jobcentret og a-kassen og melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter via jobnet.dk. Samtaler, hvor både jobcentret og a-kassen skal deltage, skal indkaldes af jobcentret. Jobcentrene får mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud, herunder tilbud om nytteindsats. Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres ved, at der ikke udbetales dagpenge fra den dag, de udebliver, og indtil de igen deltager i tilbuddet. Virksomhedsservice og jobformidling Alle jobcentre skal fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Jobcentrene skal have jobformidling som en del af deres kerneopgaver.

4 Page 4 of 5 Jobcentrene skal tilbyde virksomhederne hjælp til at fastholde sygemeldte og skadelidte medarbejdere. Samarbejdet på tværs af kommunegrænser skal understøtte, at hvert jobcenter hurtigt følger op, når en virksomhed henvender sig med et konkret behov for arbejdskraft. Store og landsdækkende virksomheder skal kunne henvende sig til et nationalt kontaktpunkt, så de har én central indgang til beskæftigelsessystemet. Målretning af løntilskud Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes, og reglerne for offentligt og privat løntilskud skal i højere grad harmoniseres. Kvote- og sanktionssystemet for offentligt løntilskud afskaffes. Løntilskudssatsen til det offentlige reduceres fra de nuværende 141,02 kr. pr. time til 105,96 kr. pr. time. Der indføres en seks måneders karensperiode for offentligt løntilskud, som allerede i dag gælder for private løntilskud. Varigheden af et privat løntilskud ændres fra maksimalt 12 måneder til maksimalt seks måneder. Varigheden af et offentligt løntilskud ændres fra maksimalt seks måneder til fire måneder for dagpengemodtagere. Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter Varigheden af et jobrotationsvikariat for ledige bliver afkortet fra 12 måneder til maksimalt seks måneder, Kravet til forudgående ledighed hæves fra tre til seks måneder. Muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af jobrotationsvikar i jobrotationsforløb afskaffet permanet. Trainee-indsats og virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender. Ledige dimittender med en videregående uddannelse får mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger i stedet for fire uger. Styrket indsats sidst i dagpengeperioden Jobcentret skal tilbyde ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden, f.eks. med tilbud om en personlig jobformidler og hyppige samtaler. Der afholdes en supplerende samtale i jobcentret, hvor også A-kassen deltager. Arbejdsprocesser i kommuner afbureaukratiseres Administrationen af voksenlærlingeordningen digitaliseres, formkravene i forhold til befordringsgodtgørelsen afskaffes, og ledige skal selv booke deres samtaler digitalt. Bedre organisering og styrket partsinddragelse Arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre, at der sker en større tværgående koordination og samarbejde på tværs af kommuner og a-kasser. Der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, som erstatter de nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og de fire regionale beskæftigelsesråd. Antallet af regionale arbejdsmarkedsråd og den præcise geografiske opdeling af de nye råd drøftes med arbejdsmarkedets parter og forligskredsen. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det. Beskæftigelsesregionerne nedlægges, og den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og tre decentrale arbejdsmarkedskontorer, der placeres i Aalborg, Odense og Roskilde. De decentrale arbejdsmarkedskontorer skal sekretariatsbetjene de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd. Afskaffelse af G-dage Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) for 1., 2. og 3. ledighedsdag afskaffes gradvist for personer med mindre end 3 måneders ansættelse. Der afskaffes en G-dag fra 2015 og yderligere en i 2017 og den sidste i Reform af refusionssystemet Med virkning fra 2016 gennemføres den af regeringen foreslåede refusionsomlægning. Der gennemføres tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som imødegår de byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen.

5 Page 5 of 5 Der indføres en midlertidig kompensationsordning. Mere viden Med de nye rammer for jobcentrenes indsats og en fornuftig trimning af de enkelte redskaber i indsatsen er vejen banet for, at beskæftigelsesindsatsen kan yde sit bidrage til at afhjælpe flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det er nu op til de ansvarlige i kommunerne at tilrettelægge en målrettet indsats, der kan imødekomme virksomhederne behov for nye medarbejdere. Fokus på virksomhedernes behov er med aftalen blevet væsentligt opprioriteret, så forudsætningerne for denne målretning bør være til stede. Det er positivt, at uddannelse i beskæftigelsesindsatsen målrettes job, og at der satses på en tæt kontakt og jobsamtaler med ledige. Samtaler med ledige har dokumenterede positive effekter. Et meget væsentligt skridt til en mere effektiv beskæftigelsesindsats er, at den aftalte refusionsomlægning vil give kommunerne bedre incitamenter og et bidrag til at reducere ressourceforbruget i beskæftigelsesindsatsen. Det igangværende arbejde i LBR og RBR vil fortsætte i resten af 2014, hvor der fortsat kan sættes fokus på flaskehalse og mangel på arbejdskraft samt på en effektfuld nytteindsats

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere