Albertslund Kommune. Lokalplan nr Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik"

Transkript

1 Albertslund Kommune Lokalplan nr Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik

2 Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 1 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 5 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER... 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... 9 KORTBILAG NR KORTBILAG NR HVAD ER EN LOKALPLAN? TLovgrundlag Kommuneplanloven pilægger kommunerne at udarbejde en lokalplan, f0rend der gennemf0res st0rre udstykninger eller stmrre bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanlæg ningen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Kommunalbestyrelsen star for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med dem, der har interesse i det pdgældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et, eventuelt flere lokalpianforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode, kan kommunalbestyrelsen senere vedtage planen endeligt. Offent iiggcarelse Nbr kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentligg0res med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 2 mbneder. Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanomrddet om planforslaget. Underretning skal ogsb gives til andre, som ber0res af planen, samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. Regionplanmyndigheden, d.v.s. Hovedstadsradet, paser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hovedstadsrbdet og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider i- mod overordnede planlægningsinteresser. FQrst nbr der er opntet enighed mellem den pbgældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre forslaget som f~lge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale om stbrye ændringer, skal lokalplanforslaget gennemgb en ny offentlighedsfase. Nar en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgmres offentligt, og der gives underretning til bl.a. ejeren og til dem, der har fremsat indsigelser. u indhold 'En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om overfdrsel af arealer fra landzone til by- 'zone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Endvidere om plalcering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabs- 'træk, og om omrddets forsyning med friarealer og fællesanlæg. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegdrelse om planens formal, indhold og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkningei Nar et lokalplanforslag er vedtaget, mb de omfattede ejendomme ikke anvendes eller bebygges p2 en made, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod etablering af forhold, som kan hindres ved en 10- kalplan. Forbuddet kan nedlægges for indtil eet br. Den vedtagne lokalplan tingiyses de omfattede ejendomme. Der ma ikke etableres forhold i strid med lokalplanen. Nbr det er væsentligt for planens gennemf0relse, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom. Inden for visse rammer kan kommunalbestyrelsen give dispensation fra en lokalplan. Gældende tinglyste byplanvedtzgter, lokalplaner samt visse servitutter kan ophæves ved udarbejdelse af en lokalplan, hvis det er n0dvendigt for at sikre kommuneplanens virkeligg0relse eller andre planlægningshensyn.

4 REDEGØRELSE 4,Q 4 Eksisterende forhold. - INDLEDNING På grundlag af kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 har Albertslund kommunalbestyrelse den 12. juni 1984 endeligt vedtaget lokalplan nr for Risby landsby. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanområdet, som er vist på på ovenstående kort, er en mindre landzonelandsby bestående af bebyggelse af forskelligartet alder og karakter. Lokalplanens hovedformål er at bevare og styrke det eksisterende 1andsbymiljØ i Ri sby. Selvom bebyggelsen er af ret uensartet præg og kvalitet, med kun enkelte huse med en vis bevaringsværdi i sig selv, har Risby som helhed en række miljømæcsige kvaliteter, som det er værd af fastholde?g forstærke. Med anlæggelsen af Vestskoven er Risbys oprindelige landbrugcmæssige grundlag forsvundet. Gennem de sidste år er sket en vis befolkningsmæssig udskiftning, ligesom der er sket en gradvis ændring af bygningsanvendelsen, således at Risby idag primært fungerer som boligområde. 1

5 I fremtiden kan forventes en fortsættelse af denne forandringsproces. Samtidig betyder den attraktive beliggenhed midt i Vestskoven, at Risby med tiden vil blive et eftertragtet sted at bo. I forbindelse med kommende ejendomsovertagelser, vil de nye ejere i mange tilfælde Ønske at gennemføre modernisering og ombygning af bygningerne. Det er lokalplanens formål at sikre, at sådanne ændringer af bygningernes anvendelse og udseende kommer til at foregå på en hensigtsmæssig og nænsom måde, der respekterer hensynet til 1andsbymiljØets særlige karakter. Risby er idag præget af en blanding af bolig- og erhvervsformål. Selvom erhvervsetagearealet er næsten dobbelt så stort som boligetagearealet, anvendes størsteparten af ejendommene til beboelsesformål. Risby må derfor betegnes som et overvejende boligområde med et vist islæt af erhverv. Det er lokalplanens formal at opretholde landsbyens funktionsblandede præg. Lokalplanen fastlægger således områdets anvendelse til boligformål med mulighed for indpasning af visse erhvervstyper, der ikke er til gene for omgivelserne. Derudover giver lokalplanen mulighed for at indplacere eventuelle institutioner for yngre og ældre. Det store ubebyggede areal i landsbymidten er en del af den oprindelige landsbyforte, d.v.s. landsbyens centrale fællesplads. Lokalplanen bestemmer, at den del af arealet, der idag anvendes til dyrkningsformål og dyrefolde, udlægges til offentlige formål - 1andsbygrØnning. Lokalplanen bestemmer endvidere, at der ikke må foretages yderligere udstykninger. Det er således lokalplanens hensigt at fastholde de stærkt varierende grundstørrelser som et karakteristisk træk ved landsbyen. Lokalplanen åbner dog mulighed for, at der kan opføres et enkelt nyt beboelseshus på den idag ubebyggede parcel, Risbystræde 1. 2

6 Alle landsbyens huse er opført i 1-14 etage, og hovedparten af husene, især de ældre huse, er opført som længehuse med hojt saddeltag. Husene ligger placeret forskelligt p5 grundene, men karakteristisk ligger hovedparten af de ældre huse placeret mod landsbygaden.' Lokalplanen bestemer, at eventuelle, nye huse skal opføres i 14 etage og udformes som længehuse samt gives en placering, som er i overensstemmelse med landsbykaraktereren for omrgdet. Den eksisterende bebyggelse har i de fleste tilfælde pudsede eller vandskurede og kalkede eller malede facader. Tagdækningen består af strå, tagsten, bølgeeternit og skiffer. Lokalplanen bestemmer derfor, at der på udvendige bygningssteder skal anvendes bestemte materialer og farver, der er i overensstemmelse med stedets tradition.

7 I Risby findes mange bevaringsværdige beplantninger både i form af klippede hække, fritvoksende hegn, markante fuldkronede træer og stynede træer. Endvidere alleer og karakteristiske indgangstræer. Disse beplantninger udgør vigtige elementer for miljejets helhedsvirkning. Lokalplanen bestemmer derfor, at større beplantninger ikke må fjernes eller ændres væsentligt uden kommunalbestyrelsens tilladelse. LedØjevejs funktion som gennemfartsvej udgør et væsentligt trafiksikkerhedsmæssigt problem. Lokalplanen har derfor til formål at sikre, at der på LedØjevej kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 40 på strækningen gennem Risby. Lokalplanen bestemmer ligeledes, at foranstaltningerne skal udformes på en måde, der er tilpasset 1andsbymiljØet. Lokalplanen bestemmer også, at der kan anlægges et mindre stianlæg syd om gadekæret, s& der skabes stimæssig forbindelse fra skowejen Hedeengvej til Risbystræde. t 4

8 For nærmere oplysninger om de eksisterende forhold i landsbyen med hensyn til bebyggelse, beplantning m.v. henvises til "Reg! strant og bevaringsve jledning for Risby landsby", Albertslund kommune LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Kommunalbestyrelsen kan selv vedtage og administrere lokalplaner, når disse er i overensstemmelse med en vedtaget komkommuneplan. Nærvarrende lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen i Risby, på nær efterfølgende ændring. Kommuneplan for Albertslund kommune opstiller en række rammebestemmelser for indholdet i lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen. For enkeltområde B 18 (eksisterende boligområde - Risby landsby) gælder ifølge kommuneplanen falgende rammer for indholdet i lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for enkeltområdet, skal sikre at enkeltområdets anvendelse fastlægges til boligformål, og at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner og klubber, butikker og kollektive anlæg til brug for enkeltområdet, andre beboerorienterede funktioner samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i enkeltområdet uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom inden for enkeltområdet ikke overstiger 25, og at bebyggelsen opfares som åben, lav boligbebyggelse, at bebyggelsen ikke opføres i mere end een etage med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden intetsteds overstiger 8,5 m fra omgivende terræn, at al nybygning, ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres således, at bebyggelsen harmonerer med enkeltområdets landsbykarakter, at enkeltområdets landzonestatus ikke ændres, at særligt bymil jø og enkeltbebyggelser bevares, at hele enkeltområdet planlægges under eet. Lokalplanen forudsætter, at kommuneplanens rammebectemmelser ændres med hensyn til pkt. b for så vidt at bebyggelsesprocenterne inden for lokalplanens delområde B 1 og delområde E fastsættes til henholdsvis højst 40 og højst 5

9 30. For lokalplanens delområder B 2 og B 3 fastsættes bebyggelsesprocenten til højst 25 i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Den nævnte udvidelse af bebyggelsesprocenten for delområderne B 1 og E indebærer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et ændringsforslag eller tillæg til kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen kan nemlig ikke endeligt vedtage en lokalplan, som indeholder bestemmelser ud over de i kommuneplanen fastsatte. Efter reglerne i kommuneplanloven skal et ændringsforslag til kommuneplanen være fremlagt i mindst 4 måneder, førend kommunalbestyrelsen i givet fald kan vedtage ændringsforslaget endeligt. Ændringsforslaget benævnes Tillæg nr. 3 til kommuneplanen. Lokalplanen kan i givet fald ikke vedtages endeligt, førend ændringsforslaget er endeligt godkendt og vedtaget. I praksis kan dette foregå samtidigt. Trafikplanlægning Kommunen har gennemført et trafikplanarbejde for hele kommunen. I trafikplanen indgår en række mere detaljerede forslag til trafiksanerende foranstaltninger i de enkelte lokalområder. For Risby foreslår trafikplanen, at fordelingsvejen LedØjevej nedklassificeres til fordelingsvej med særlig status ved omdannelse til modificeret stillevej efter færdselslovens 40 på strækningen gennem landsbyen, med henblik på at den gennemkørende trafik i højere grad afvikles på lokalområdets betingelser. De i trafikplanen foreslåede indgreb består dels af en tydelig markering af indkørslerne til landsbyen ved indsnævring af kørebanen, dels af fortovsudvidelser, f.eks. ved fremskudte eller parvise udsparinger i kørebanen. Lokalplanen er i overensstemelse med trafikplanen, idet lokalplanen bestemmer, at der kan etableres hastighedsdkpende foranstaltninger på LedØjevej. IfØlge kommunens vej- og stiplanlægning påregnes Hedeengvej nedlagt som offentlig kommunevej og overtaget til skowej og sti. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse forudsatninger. Lokalplanen foreslår således, at der skabes stimæssig forbindelse mellem skowejen Hedeengvej og Risbystræde via en 40-sikret stikrydsning over LedØjevej og videre ad et nyt stianlæg syd om gadekæret. Spildevandsplanlægning IfØlge kommunens spildevandsplan skal Risby tilsluttes kommunens spildevandssystem. En hovedledning for spilde-

10 vand er allerede ført næsten helt frem til landsbyen. Tilslutningen til spildevandssystemet forudsætter en omlægning og renovering af landsbyens interne kloakledningsnet. Det har hidtil været forudsat, at kloakeringen skulle gennemføres i Men på grund af indsigelser mod projektet, er gennemførelsen blevet udskudt, indtil Hovedstadsrådet og eventuelt senere miljøankenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen. By- og landzoneloven Risby er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Hidtil har al udstykning, ændring af anvendelsen og nybygning over et vist omfang skullet forelægges Hovedstadsrådet til godkendelse i henhold til lov om by- og landzoner. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen overgår zonelovskompetencen i medfør af by- og landzonelovens 5 9 til kommunalbestyrelsen, så det for fremtiden alene er kommunalbestyrelsen, der på grundlag af lokalplanen tager stilling til f.eks. byggeansogninger. Naturfredningsloven Risby er på alle sider omgivet af Vestskoven, og hele lokalplanområdet er beliggende inden for 300 m fra skovgrænsen. Naturfredningslovens 5 47 om skovbyggelinier finder derfor anvendelse, og byggesager o.lign. skal normalt fore-. lægges fredningsnævnet til godkendelse, jfr. lokalplanforslaget Kommunen vil i forbindelse med lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse dog undersøge mulighederne for en ophævelse af skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet, idet byggeliniebestemmelsen ikke findes fornøden at håndhæve i landsbyen efter lokalplanens endelige vedtagelse. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre vcsentlige lempelser af lokalplanens bestemelser, under for- 7

11 udsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af et område, der søgec skabt eller opretholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Området benævnt område A i lokalplanen udlægges til offentlige formål - landsbygrmning. Det betyder, at lodsejerne inden for området efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Dette kan f.eks. komme på tale i forbindelse med gennemførelsen af nye vej- og stianlæg. Lokalplanen indeholder i 9 en bestemmelse om, at bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis en sådan tilladelse nægtes af bevaringshensyn, kan ejeren efter kommuneplanlovens 5 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 8

12 ALBERTSLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan nr for Risby landsby. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Q1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at bevare det eksisterende 1andsbymiljØ ved, - at sikre områdets anvendelse til boligfodil, erhvervsformål og offentlige formål, - at ny bebyggelse i området får en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med det stedlige byggeri, eller at ny bebyggelse på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning kan medvirke til at bevare karakteren af det eksisterende miljø, - at eksisterende karakteristisk bebyggelse bevares, - at al nybygning samt ændring af eksisterende bebyggelse udføres på en måde, der er i overensstemmelse med områdets landsbykarakter, - at karakteristiske træer og hegn bevares. Desuden er det lokalplanens formål, - at give mulighed for etablering af hactighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 5 40 på LedØjevej på strækningen gennem Risby, - at fastlægge nyt stianlæg i landsbyen. Q2 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter følgende matr.nr. 2 e, 2 f, 3 a, 3 e, 3 i, 4 d, 5 a, 5 c, 5 d, 5 e, 5 h, 5 m, 5 o, 10 a, 11 a, 14 a, 14 f, 15 b, 15 d, 16 a, 16 b, 18 c, 18 d, 19 b, 20 a, 21 b, 22, 23 b, 23 c, 24 b, 24 c, 25 a, 26 a, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 30 a, 31 a, 31 b, 32 a, 32 c, 33 b, 34, 36 og 37, Risby By, Herstedvester. 9

13 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B1, B2 og B3 samt E, som vist på kortbilag nr Lokalplanområdets zonestatus forbliver uændret landzone OMRÅDETS ANVENDELSE Område A - offentlige formål Område A udlægges til offentlige formål - landsbygrønning og gadekær. Området friholdes for bebyggelse. Dog må der opføres de for områdets drift nødvendige bygninger og anlæg, samt bygninger og anlæg til brug for områdets beboere. Område B - boligformål Fodnote Område B1 og B2 må kun anvendes til bcligformål. Der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse med landsbykarakter. Inden for område B1 og B2 må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes een bolig. 1) Inden for område B2 kan kommunalbestyrelsen tillade, at der må ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, såsom mindre butiks-, håndværks- og anden erhvervsvirksomhed, der ikke kræver sarlig erhvervsbebyggelse, lagerplads eller andre arrangementer, som efter kommunalbestyrelsens skøn strider mod den tilsigtede landsbykarakter for området, samt under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 1: Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan meddele tilladelse til, at en ejendom benyttes af flere husstande, bl.a. under forudsætning af, at ejendommen fortsat fremtræder som een enhed. 10

14 Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.6 Område B3 må kun anvendes til boligformål samt hertil knyttet erhvervsvirksomhed, såsom liberalt erhverv, lettere håndværks- og værkstedsvirksomhed med tilhørende mindre udsalgs- og/ eller forretningsvirksomhed, mindre kennel- og stutterivirksomhed, mindre restaurationsvirksomhed eller anden virksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn hører hjemme i området, eller som i særlig grad udnytter og er afhængig af beliggenheden ved det omliggende skovområde, n& virksomheden kan indpasses på ejendommen uden wsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne, og når virksomhedens indehaver, bestyrer eller lignende samtidig bebor ejendommen. 2) Bebyggelsen må kun bestå af bygninger med karakter af landbrugsgårde. 3.7 Inden for område B3 kan kommunalbestyrelsen tillade, at der opfores eller indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere - såsom institutioner, klubber o.lign. 3.8 Inden for område B3 må kun opføres eller indrettes een bolig på hver ejendom. 3) Område E - erhvervsformål 3.9 Område E må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhvervsvirksomhed, som følgende: Film- og TV-studie, håndværks- og verkstedsvirksomhed med tilhørende mindre forretningsvirksomhed, når virksomheden kan indpasses på ejendommen uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Fodnote 2: Opmærksomheden henledes på, at anvendelsesbestemmelsen tager sigte på mindre erhvervsvirksomhed, som ifølge sit omfang og sin karakter ikke kræver eller som umiddelbart kan opfylde eventuelle miljøkrav stillet i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Fodnote 3: Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan meddele tilladelse til, at en ejendom benyttes af flere husstande, til ejerlejligheder o.lign., bl.a. under forudsætning af, at ejendommen fortsat fremtræder som een enhed. 11

15 3.10 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der inden for område E opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner el.lign. med tilsvarende tilknytning til virksomheden Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når disse opføres som "kompaktstationer" med placering efter nærmere aftale mellem NESA og kommunalbestyrelsen. 4) (i4 4.1 UDSTYKNINGER Yderligere udstykning inden for lokalplanområdet må ikke finde sted. Dog kan kommunalbestyrelsen tillade skelreguleringer samt udstykninger, som bringer de matrikulære forhold i overensstemmelse med arealanvendelsen VEJ - OG STIFORHOLD Der udlægges areal til stien a-b med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr. 1. På offentlig kommunevej nr. 52, LedØjevej kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 5 40 efter en af kommunalbestyrelsen nærmere godkendt plan. Øvrige eksisterende veje indenfor lokalplanområdet opretholdes med deres nuværende orl<db og udformning, bortset fra Hedeengvej, som forudsættes nedlagt og omdannet til skovvej/-sti LEDNINGSANLÆG Bortset fra el-ledninger til vejbelysning på de offentlige kommuneveje nr. 52, LedØjevej og nr. 14, Risbystræde, må el-ledninger ikke fremføres som luftledninger, men alene ud Øres som jordkabler. Fodnote 4: Kommunalbestyrelsen Ønsker at tilkendegive, at man vil høre grundejerforeningen for området, forinden der opfgres evt. transformerstationer inden for lokalplanområdet. 12

16 Q7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område A - offentlige formål 7.1 Indenfor område A må kun opføres bebyggelse, der tjener de under og 3.2 nævnte formål. Bebyggelsen må ikke overstige 100 m2 og må ikke ved sin placering eller sit udseende være til gene for omgivelserne, og skal iøvrigt være tilpasset den tilsigtede landsbykarakter inden for lokalplanområdet. Område B - boligform%l 7.2 Inden for område B1 må'bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for hver enkelt ejendom. Inden for område B2 og B3 m& bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 for hver enkelt ejendom. 7.3 Inden for område B må alt nybyggeri samt om- og tilbygninger kun finde sted med placering samt i et omfang og med en udformning, som er tilpasset den eksisterende landsbybebyggelse og den tilsigtede landsbykarakter for lokalplanområdet. På ejendommen matr. nr. 37 og 29 a inden for område B 2 må der alene opføres bebyggelse på den del af ejendommen, som udgøres af matr. nr Beboelsesbygninger må ikke opføres i mere end een etage med udnyttelig tagetage, og bygningshøjden må intetsteds overstige 8,5 m. Beboelsesbygninger kan udføres med kælder. Der må ikke indrettes garage i eventuel kælder. Beboelsesbygninger må kun opføres som længehuse. Husdybden må højst være 7,2 m, og længden skal mindst være 1,5 x husdybden. Overkanten af stuegulv må højst ligge 30 cm over terræn malt i facadens midtpunkt, og facadehojden må ikke overstige 3 m målt fra lavest planerede terræn i bygningens facade til skæring mellem yderside af facade og tagfladens overside. Tage skal udformes som symmetriske saddeltage med hældning på målt i forhold til vandret plan. Tagryggen skal være i husets længderetning. Udhuce, transformerstationer og lignende småbygninger på under 20 m2 samt garager og carporte på under 35 m2 kan udfores med andre ydre mål og former end de ovenfor angivne, såfremt facadehøjden ikke overstiger 3 m fra ter- 13

17 ræn. Placering og udformning af sådanne smabygninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 5) Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade at bygninger til værksteds-, atelier- og lignende erhvervsformål udføres med andre ydre mål og former end de ovenfor angivne. Terrasseoverdækninger mi kun udføres, når det ikke virker skæmmende i bybilledet. Placering, omfang og udformning af terrasseoverdakninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Inden for område B kan kommunalbestyrelsen tillade fravigelser fra byggelovens bestemmelser om bebyggelsens afstand til nabo- og vejskel. Område E - erhvervsformål Inden for område E må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Al nybygning samt om- og tilbygning må kun finde sted med placering, omfang og udformning, som er i overensstemmelse med den for ejendommen gældende, tinglyste bebyggelsesplan. 6) BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Inden for lokalplanområdet må al nybygning, omog tilbygning samt ændring af eksisterende bygningers ydre fremtræden iøvrigt kun finde sted med konstruktioner, materialer og farvesætning, som er i harmoni med den tilsigtede landsbykarakter samt med den pågældende bygnings særlige karakter, og som efter kommunalbestyrelsens ckøn ikke virker skæmmende. 8.2 Ydervægge, herunder bygningsgavle, må Run opføres som teglstensmur. Facademure, herunder hegnsmure, skal fremtræde med pudsede eller vandskurede overflader og skal kalkes eller males i farverne hvid, gul, lys okker, bornholmsk eller italiensk rad. Sokler skal være sorte. 8.3 Udhuse, garager, carporte og lignende småbygninger kan udføres med ydervægge af andre materialer f.eks. træbeklædning. Fodnote 5: Opmærksomheden henledes på, at bestemmelsen også omfatter sådanne småbygninger med en grundflade på højst 10 m2, der ifø1ge Bygningsreglement 1982, kap. 13.4, kan opføres uden byggetilladelse. Fodnote 6: Bebyggelsesplan ifølge byggeservitut lyst den 8. januar

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 9.3 Område i Herstedvester Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 7.7 Centerområde ved vognporten Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. 1989 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 19.1. Snebærhaven og Storagergård. Parcelhuse og institution for unge og ældre. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 19.1. Snebærhaven og Storagergård. Parcelhuse og institution for unge og ældre. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 19.1 Snebærhaven og Storagergård Parcelhuse og institution for unge og ældre 1980 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.3 Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter 1996 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005.

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen Hovkrog Tillæg til T.D.2. Gl.Skolevej Tillæg til T.D.2. Østerbro Forslag til lokalplan

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.4 For en ældreinstitution med ældreboliger og tilhørende administrations-, fælles- og servicefaciliteter ved Humlehusene 2003 Kongsbak Informatik O O O OLokalplan OAlbertslund

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 2.2 Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej Lettere industri, værksted og lager 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø

Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune. matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE. Bønstrup Sø matr. nr. 3^ vester-vamdrup By Vamdrup landinapak 'K. OLSEN & M.RATHJE Pakhustprve«4-6OOO Kolding Tbtofon OS. 52 O3 SS Bønstrup Sø Lokalplan nr 7 for Vamdrup kommune matr. nr. 3- Vester-Vamdrup By Vamdrup

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT E 4 TILLÆG NR. 5 GLOSTRUP KOMMUNE DEL AF EJBY LANDSBY TILLÆG NR. 5 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR DEL AF EJBY LANDSBY. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 3 Tillæg

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

KOMMUNE SØLLERØD LOKALPLAN FOR "FREDERIKSLUND" MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD

KOMMUNE SØLLERØD LOKALPLAN FOR FREDERIKSLUND MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 55.1 FOR "FREDERIKSLUND" MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD Søllerød Kommune Lokalplan 55.1 Lokalplan for matr. nr. 1 akr. Dronninggård, Ny Holte, "Frederikslund". Indhold side Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere