Albertslund Kommune. Lokalplan nr Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik"

Transkript

1 Albertslund Kommune Lokalplan nr Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik

2 Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 1 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 5 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER... 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... 9 KORTBILAG NR KORTBILAG NR HVAD ER EN LOKALPLAN? TLovgrundlag Kommuneplanloven pilægger kommunerne at udarbejde en lokalplan, f0rend der gennemf0res st0rre udstykninger eller stmrre bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanlæg ningen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Kommunalbestyrelsen star for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med dem, der har interesse i det pdgældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et, eventuelt flere lokalpianforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode, kan kommunalbestyrelsen senere vedtage planen endeligt. Offent iiggcarelse Nbr kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentligg0res med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 2 mbneder. Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanomrddet om planforslaget. Underretning skal ogsb gives til andre, som ber0res af planen, samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. Regionplanmyndigheden, d.v.s. Hovedstadsradet, paser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hovedstadsrbdet og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider i- mod overordnede planlægningsinteresser. FQrst nbr der er opntet enighed mellem den pbgældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre forslaget som f~lge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale om stbrye ændringer, skal lokalplanforslaget gennemgb en ny offentlighedsfase. Nar en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgmres offentligt, og der gives underretning til bl.a. ejeren og til dem, der har fremsat indsigelser. u indhold 'En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om overfdrsel af arealer fra landzone til by- 'zone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Endvidere om plalcering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabs- 'træk, og om omrddets forsyning med friarealer og fællesanlæg. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegdrelse om planens formal, indhold og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkningei Nar et lokalplanforslag er vedtaget, mb de omfattede ejendomme ikke anvendes eller bebygges p2 en made, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod etablering af forhold, som kan hindres ved en 10- kalplan. Forbuddet kan nedlægges for indtil eet br. Den vedtagne lokalplan tingiyses de omfattede ejendomme. Der ma ikke etableres forhold i strid med lokalplanen. Nbr det er væsentligt for planens gennemf0relse, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom. Inden for visse rammer kan kommunalbestyrelsen give dispensation fra en lokalplan. Gældende tinglyste byplanvedtzgter, lokalplaner samt visse servitutter kan ophæves ved udarbejdelse af en lokalplan, hvis det er n0dvendigt for at sikre kommuneplanens virkeligg0relse eller andre planlægningshensyn.

4 REDEGØRELSE 4,Q 4 Eksisterende forhold. - INDLEDNING På grundlag af kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 har Albertslund kommunalbestyrelse den 12. juni 1984 endeligt vedtaget lokalplan nr for Risby landsby. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanområdet, som er vist på på ovenstående kort, er en mindre landzonelandsby bestående af bebyggelse af forskelligartet alder og karakter. Lokalplanens hovedformål er at bevare og styrke det eksisterende 1andsbymiljØ i Ri sby. Selvom bebyggelsen er af ret uensartet præg og kvalitet, med kun enkelte huse med en vis bevaringsværdi i sig selv, har Risby som helhed en række miljømæcsige kvaliteter, som det er værd af fastholde?g forstærke. Med anlæggelsen af Vestskoven er Risbys oprindelige landbrugcmæssige grundlag forsvundet. Gennem de sidste år er sket en vis befolkningsmæssig udskiftning, ligesom der er sket en gradvis ændring af bygningsanvendelsen, således at Risby idag primært fungerer som boligområde. 1

5 I fremtiden kan forventes en fortsættelse af denne forandringsproces. Samtidig betyder den attraktive beliggenhed midt i Vestskoven, at Risby med tiden vil blive et eftertragtet sted at bo. I forbindelse med kommende ejendomsovertagelser, vil de nye ejere i mange tilfælde Ønske at gennemføre modernisering og ombygning af bygningerne. Det er lokalplanens formål at sikre, at sådanne ændringer af bygningernes anvendelse og udseende kommer til at foregå på en hensigtsmæssig og nænsom måde, der respekterer hensynet til 1andsbymiljØets særlige karakter. Risby er idag præget af en blanding af bolig- og erhvervsformål. Selvom erhvervsetagearealet er næsten dobbelt så stort som boligetagearealet, anvendes størsteparten af ejendommene til beboelsesformål. Risby må derfor betegnes som et overvejende boligområde med et vist islæt af erhverv. Det er lokalplanens formal at opretholde landsbyens funktionsblandede præg. Lokalplanen fastlægger således områdets anvendelse til boligformål med mulighed for indpasning af visse erhvervstyper, der ikke er til gene for omgivelserne. Derudover giver lokalplanen mulighed for at indplacere eventuelle institutioner for yngre og ældre. Det store ubebyggede areal i landsbymidten er en del af den oprindelige landsbyforte, d.v.s. landsbyens centrale fællesplads. Lokalplanen bestemmer, at den del af arealet, der idag anvendes til dyrkningsformål og dyrefolde, udlægges til offentlige formål - 1andsbygrØnning. Lokalplanen bestemmer endvidere, at der ikke må foretages yderligere udstykninger. Det er således lokalplanens hensigt at fastholde de stærkt varierende grundstørrelser som et karakteristisk træk ved landsbyen. Lokalplanen åbner dog mulighed for, at der kan opføres et enkelt nyt beboelseshus på den idag ubebyggede parcel, Risbystræde 1. 2

6 Alle landsbyens huse er opført i 1-14 etage, og hovedparten af husene, især de ældre huse, er opført som længehuse med hojt saddeltag. Husene ligger placeret forskelligt p5 grundene, men karakteristisk ligger hovedparten af de ældre huse placeret mod landsbygaden.' Lokalplanen bestemer, at eventuelle, nye huse skal opføres i 14 etage og udformes som længehuse samt gives en placering, som er i overensstemmelse med landsbykaraktereren for omrgdet. Den eksisterende bebyggelse har i de fleste tilfælde pudsede eller vandskurede og kalkede eller malede facader. Tagdækningen består af strå, tagsten, bølgeeternit og skiffer. Lokalplanen bestemmer derfor, at der på udvendige bygningssteder skal anvendes bestemte materialer og farver, der er i overensstemmelse med stedets tradition.

7 I Risby findes mange bevaringsværdige beplantninger både i form af klippede hække, fritvoksende hegn, markante fuldkronede træer og stynede træer. Endvidere alleer og karakteristiske indgangstræer. Disse beplantninger udgør vigtige elementer for miljejets helhedsvirkning. Lokalplanen bestemmer derfor, at større beplantninger ikke må fjernes eller ændres væsentligt uden kommunalbestyrelsens tilladelse. LedØjevejs funktion som gennemfartsvej udgør et væsentligt trafiksikkerhedsmæssigt problem. Lokalplanen har derfor til formål at sikre, at der på LedØjevej kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 40 på strækningen gennem Risby. Lokalplanen bestemmer ligeledes, at foranstaltningerne skal udformes på en måde, der er tilpasset 1andsbymiljØet. Lokalplanen bestemmer også, at der kan anlægges et mindre stianlæg syd om gadekæret, s& der skabes stimæssig forbindelse fra skowejen Hedeengvej til Risbystræde. t 4

8 For nærmere oplysninger om de eksisterende forhold i landsbyen med hensyn til bebyggelse, beplantning m.v. henvises til "Reg! strant og bevaringsve jledning for Risby landsby", Albertslund kommune LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Kommunalbestyrelsen kan selv vedtage og administrere lokalplaner, når disse er i overensstemmelse med en vedtaget komkommuneplan. Nærvarrende lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen i Risby, på nær efterfølgende ændring. Kommuneplan for Albertslund kommune opstiller en række rammebestemmelser for indholdet i lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen. For enkeltområde B 18 (eksisterende boligområde - Risby landsby) gælder ifølge kommuneplanen falgende rammer for indholdet i lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for enkeltområdet, skal sikre at enkeltområdets anvendelse fastlægges til boligformål, og at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner og klubber, butikker og kollektive anlæg til brug for enkeltområdet, andre beboerorienterede funktioner samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i enkeltområdet uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom inden for enkeltområdet ikke overstiger 25, og at bebyggelsen opfares som åben, lav boligbebyggelse, at bebyggelsen ikke opføres i mere end een etage med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden intetsteds overstiger 8,5 m fra omgivende terræn, at al nybygning, ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres således, at bebyggelsen harmonerer med enkeltområdets landsbykarakter, at enkeltområdets landzonestatus ikke ændres, at særligt bymil jø og enkeltbebyggelser bevares, at hele enkeltområdet planlægges under eet. Lokalplanen forudsætter, at kommuneplanens rammebectemmelser ændres med hensyn til pkt. b for så vidt at bebyggelsesprocenterne inden for lokalplanens delområde B 1 og delområde E fastsættes til henholdsvis højst 40 og højst 5

9 30. For lokalplanens delområder B 2 og B 3 fastsættes bebyggelsesprocenten til højst 25 i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Den nævnte udvidelse af bebyggelsesprocenten for delområderne B 1 og E indebærer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et ændringsforslag eller tillæg til kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen kan nemlig ikke endeligt vedtage en lokalplan, som indeholder bestemmelser ud over de i kommuneplanen fastsatte. Efter reglerne i kommuneplanloven skal et ændringsforslag til kommuneplanen være fremlagt i mindst 4 måneder, førend kommunalbestyrelsen i givet fald kan vedtage ændringsforslaget endeligt. Ændringsforslaget benævnes Tillæg nr. 3 til kommuneplanen. Lokalplanen kan i givet fald ikke vedtages endeligt, førend ændringsforslaget er endeligt godkendt og vedtaget. I praksis kan dette foregå samtidigt. Trafikplanlægning Kommunen har gennemført et trafikplanarbejde for hele kommunen. I trafikplanen indgår en række mere detaljerede forslag til trafiksanerende foranstaltninger i de enkelte lokalområder. For Risby foreslår trafikplanen, at fordelingsvejen LedØjevej nedklassificeres til fordelingsvej med særlig status ved omdannelse til modificeret stillevej efter færdselslovens 40 på strækningen gennem landsbyen, med henblik på at den gennemkørende trafik i højere grad afvikles på lokalområdets betingelser. De i trafikplanen foreslåede indgreb består dels af en tydelig markering af indkørslerne til landsbyen ved indsnævring af kørebanen, dels af fortovsudvidelser, f.eks. ved fremskudte eller parvise udsparinger i kørebanen. Lokalplanen er i overensstemelse med trafikplanen, idet lokalplanen bestemmer, at der kan etableres hastighedsdkpende foranstaltninger på LedØjevej. IfØlge kommunens vej- og stiplanlægning påregnes Hedeengvej nedlagt som offentlig kommunevej og overtaget til skowej og sti. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse forudsatninger. Lokalplanen foreslår således, at der skabes stimæssig forbindelse mellem skowejen Hedeengvej og Risbystræde via en 40-sikret stikrydsning over LedØjevej og videre ad et nyt stianlæg syd om gadekæret. Spildevandsplanlægning IfØlge kommunens spildevandsplan skal Risby tilsluttes kommunens spildevandssystem. En hovedledning for spilde-

10 vand er allerede ført næsten helt frem til landsbyen. Tilslutningen til spildevandssystemet forudsætter en omlægning og renovering af landsbyens interne kloakledningsnet. Det har hidtil været forudsat, at kloakeringen skulle gennemføres i Men på grund af indsigelser mod projektet, er gennemførelsen blevet udskudt, indtil Hovedstadsrådet og eventuelt senere miljøankenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen. By- og landzoneloven Risby er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Hidtil har al udstykning, ændring af anvendelsen og nybygning over et vist omfang skullet forelægges Hovedstadsrådet til godkendelse i henhold til lov om by- og landzoner. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen overgår zonelovskompetencen i medfør af by- og landzonelovens 5 9 til kommunalbestyrelsen, så det for fremtiden alene er kommunalbestyrelsen, der på grundlag af lokalplanen tager stilling til f.eks. byggeansogninger. Naturfredningsloven Risby er på alle sider omgivet af Vestskoven, og hele lokalplanområdet er beliggende inden for 300 m fra skovgrænsen. Naturfredningslovens 5 47 om skovbyggelinier finder derfor anvendelse, og byggesager o.lign. skal normalt fore-. lægges fredningsnævnet til godkendelse, jfr. lokalplanforslaget Kommunen vil i forbindelse med lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse dog undersøge mulighederne for en ophævelse af skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet, idet byggeliniebestemmelsen ikke findes fornøden at håndhæve i landsbyen efter lokalplanens endelige vedtagelse. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre vcsentlige lempelser af lokalplanens bestemelser, under for- 7

11 udsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af et område, der søgec skabt eller opretholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Området benævnt område A i lokalplanen udlægges til offentlige formål - landsbygrmning. Det betyder, at lodsejerne inden for området efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Dette kan f.eks. komme på tale i forbindelse med gennemførelsen af nye vej- og stianlæg. Lokalplanen indeholder i 9 en bestemmelse om, at bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis en sådan tilladelse nægtes af bevaringshensyn, kan ejeren efter kommuneplanlovens 5 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 8

12 ALBERTSLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan nr for Risby landsby. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Q1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at bevare det eksisterende 1andsbymiljØ ved, - at sikre områdets anvendelse til boligfodil, erhvervsformål og offentlige formål, - at ny bebyggelse i området får en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med det stedlige byggeri, eller at ny bebyggelse på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning kan medvirke til at bevare karakteren af det eksisterende miljø, - at eksisterende karakteristisk bebyggelse bevares, - at al nybygning samt ændring af eksisterende bebyggelse udføres på en måde, der er i overensstemmelse med områdets landsbykarakter, - at karakteristiske træer og hegn bevares. Desuden er det lokalplanens formål, - at give mulighed for etablering af hactighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 5 40 på LedØjevej på strækningen gennem Risby, - at fastlægge nyt stianlæg i landsbyen. Q2 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter følgende matr.nr. 2 e, 2 f, 3 a, 3 e, 3 i, 4 d, 5 a, 5 c, 5 d, 5 e, 5 h, 5 m, 5 o, 10 a, 11 a, 14 a, 14 f, 15 b, 15 d, 16 a, 16 b, 18 c, 18 d, 19 b, 20 a, 21 b, 22, 23 b, 23 c, 24 b, 24 c, 25 a, 26 a, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 30 a, 31 a, 31 b, 32 a, 32 c, 33 b, 34, 36 og 37, Risby By, Herstedvester. 9

13 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B1, B2 og B3 samt E, som vist på kortbilag nr Lokalplanområdets zonestatus forbliver uændret landzone OMRÅDETS ANVENDELSE Område A - offentlige formål Område A udlægges til offentlige formål - landsbygrønning og gadekær. Området friholdes for bebyggelse. Dog må der opføres de for områdets drift nødvendige bygninger og anlæg, samt bygninger og anlæg til brug for områdets beboere. Område B - boligformål Fodnote Område B1 og B2 må kun anvendes til bcligformål. Der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse med landsbykarakter. Inden for område B1 og B2 må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes een bolig. 1) Inden for område B2 kan kommunalbestyrelsen tillade, at der må ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, såsom mindre butiks-, håndværks- og anden erhvervsvirksomhed, der ikke kræver sarlig erhvervsbebyggelse, lagerplads eller andre arrangementer, som efter kommunalbestyrelsens skøn strider mod den tilsigtede landsbykarakter for området, samt under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 1: Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan meddele tilladelse til, at en ejendom benyttes af flere husstande, bl.a. under forudsætning af, at ejendommen fortsat fremtræder som een enhed. 10

14 Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.6 Område B3 må kun anvendes til boligformål samt hertil knyttet erhvervsvirksomhed, såsom liberalt erhverv, lettere håndværks- og værkstedsvirksomhed med tilhørende mindre udsalgs- og/ eller forretningsvirksomhed, mindre kennel- og stutterivirksomhed, mindre restaurationsvirksomhed eller anden virksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn hører hjemme i området, eller som i særlig grad udnytter og er afhængig af beliggenheden ved det omliggende skovområde, n& virksomheden kan indpasses på ejendommen uden wsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne, og når virksomhedens indehaver, bestyrer eller lignende samtidig bebor ejendommen. 2) Bebyggelsen må kun bestå af bygninger med karakter af landbrugsgårde. 3.7 Inden for område B3 kan kommunalbestyrelsen tillade, at der opfores eller indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere - såsom institutioner, klubber o.lign. 3.8 Inden for område B3 må kun opføres eller indrettes een bolig på hver ejendom. 3) Område E - erhvervsformål 3.9 Område E må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhvervsvirksomhed, som følgende: Film- og TV-studie, håndværks- og verkstedsvirksomhed med tilhørende mindre forretningsvirksomhed, når virksomheden kan indpasses på ejendommen uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Fodnote 2: Opmærksomheden henledes på, at anvendelsesbestemmelsen tager sigte på mindre erhvervsvirksomhed, som ifølge sit omfang og sin karakter ikke kræver eller som umiddelbart kan opfylde eventuelle miljøkrav stillet i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Fodnote 3: Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan meddele tilladelse til, at en ejendom benyttes af flere husstande, til ejerlejligheder o.lign., bl.a. under forudsætning af, at ejendommen fortsat fremtræder som een enhed. 11

15 3.10 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der inden for område E opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner el.lign. med tilsvarende tilknytning til virksomheden Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når disse opføres som "kompaktstationer" med placering efter nærmere aftale mellem NESA og kommunalbestyrelsen. 4) (i4 4.1 UDSTYKNINGER Yderligere udstykning inden for lokalplanområdet må ikke finde sted. Dog kan kommunalbestyrelsen tillade skelreguleringer samt udstykninger, som bringer de matrikulære forhold i overensstemmelse med arealanvendelsen VEJ - OG STIFORHOLD Der udlægges areal til stien a-b med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr. 1. På offentlig kommunevej nr. 52, LedØjevej kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 5 40 efter en af kommunalbestyrelsen nærmere godkendt plan. Øvrige eksisterende veje indenfor lokalplanområdet opretholdes med deres nuværende orl<db og udformning, bortset fra Hedeengvej, som forudsættes nedlagt og omdannet til skovvej/-sti LEDNINGSANLÆG Bortset fra el-ledninger til vejbelysning på de offentlige kommuneveje nr. 52, LedØjevej og nr. 14, Risbystræde, må el-ledninger ikke fremføres som luftledninger, men alene ud Øres som jordkabler. Fodnote 4: Kommunalbestyrelsen Ønsker at tilkendegive, at man vil høre grundejerforeningen for området, forinden der opfgres evt. transformerstationer inden for lokalplanområdet. 12

16 Q7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område A - offentlige formål 7.1 Indenfor område A må kun opføres bebyggelse, der tjener de under og 3.2 nævnte formål. Bebyggelsen må ikke overstige 100 m2 og må ikke ved sin placering eller sit udseende være til gene for omgivelserne, og skal iøvrigt være tilpasset den tilsigtede landsbykarakter inden for lokalplanområdet. Område B - boligform%l 7.2 Inden for område B1 må'bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for hver enkelt ejendom. Inden for område B2 og B3 m& bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 for hver enkelt ejendom. 7.3 Inden for område B må alt nybyggeri samt om- og tilbygninger kun finde sted med placering samt i et omfang og med en udformning, som er tilpasset den eksisterende landsbybebyggelse og den tilsigtede landsbykarakter for lokalplanområdet. På ejendommen matr. nr. 37 og 29 a inden for område B 2 må der alene opføres bebyggelse på den del af ejendommen, som udgøres af matr. nr Beboelsesbygninger må ikke opføres i mere end een etage med udnyttelig tagetage, og bygningshøjden må intetsteds overstige 8,5 m. Beboelsesbygninger kan udføres med kælder. Der må ikke indrettes garage i eventuel kælder. Beboelsesbygninger må kun opføres som længehuse. Husdybden må højst være 7,2 m, og længden skal mindst være 1,5 x husdybden. Overkanten af stuegulv må højst ligge 30 cm over terræn malt i facadens midtpunkt, og facadehojden må ikke overstige 3 m målt fra lavest planerede terræn i bygningens facade til skæring mellem yderside af facade og tagfladens overside. Tage skal udformes som symmetriske saddeltage med hældning på målt i forhold til vandret plan. Tagryggen skal være i husets længderetning. Udhuce, transformerstationer og lignende småbygninger på under 20 m2 samt garager og carporte på under 35 m2 kan udfores med andre ydre mål og former end de ovenfor angivne, såfremt facadehøjden ikke overstiger 3 m fra ter- 13

17 ræn. Placering og udformning af sådanne smabygninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 5) Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade at bygninger til værksteds-, atelier- og lignende erhvervsformål udføres med andre ydre mål og former end de ovenfor angivne. Terrasseoverdækninger mi kun udføres, når det ikke virker skæmmende i bybilledet. Placering, omfang og udformning af terrasseoverdakninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Inden for område B kan kommunalbestyrelsen tillade fravigelser fra byggelovens bestemmelser om bebyggelsens afstand til nabo- og vejskel. Område E - erhvervsformål Inden for område E må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Al nybygning samt om- og tilbygning må kun finde sted med placering, omfang og udformning, som er i overensstemmelse med den for ejendommen gældende, tinglyste bebyggelsesplan. 6) BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Inden for lokalplanområdet må al nybygning, omog tilbygning samt ændring af eksisterende bygningers ydre fremtræden iøvrigt kun finde sted med konstruktioner, materialer og farvesætning, som er i harmoni med den tilsigtede landsbykarakter samt med den pågældende bygnings særlige karakter, og som efter kommunalbestyrelsens ckøn ikke virker skæmmende. 8.2 Ydervægge, herunder bygningsgavle, må Run opføres som teglstensmur. Facademure, herunder hegnsmure, skal fremtræde med pudsede eller vandskurede overflader og skal kalkes eller males i farverne hvid, gul, lys okker, bornholmsk eller italiensk rad. Sokler skal være sorte. 8.3 Udhuse, garager, carporte og lignende småbygninger kan udføres med ydervægge af andre materialer f.eks. træbeklædning. Fodnote 5: Opmærksomheden henledes på, at bestemmelsen også omfatter sådanne småbygninger med en grundflade på højst 10 m2, der ifø1ge Bygningsreglement 1982, kap. 13.4, kan opføres uden byggetilladelse. Fodnote 6: Bebyggelsesplan ifølge byggeservitut lyst den 8. januar

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere