Albertslund Kommune. Lokalplan nr Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik"

Transkript

1 Albertslund Kommune Lokalplan nr Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik

2 Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 1 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 5 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER... 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... 9 KORTBILAG NR KORTBILAG NR HVAD ER EN LOKALPLAN? TLovgrundlag Kommuneplanloven pilægger kommunerne at udarbejde en lokalplan, f0rend der gennemf0res st0rre udstykninger eller stmrre bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanlæg ningen. Loven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser. Udarbejdelse Kommunalbestyrelsen star for tilvejebringelse af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med dem, der har interesse i det pdgældende bygge- og anlægsarbejde. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde et, eventuelt flere lokalpianforslag, som vedtages i kommunalbestyrelsen. Efter en offentlig fremlæggelsesperiode, kan kommunalbestyrelsen senere vedtage planen endeligt. Offent iiggcarelse Nbr kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget offentligg0res med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 2 mbneder. Samtidig skal kommunalbestyrelsen underrette ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanomrddet om planforslaget. Underretning skal ogsb gives til andre, som ber0res af planen, samt til overordnede planmyndigheder og de foreninger m.fl., som har særlig interesse i planen. Regionplanmyndigheden, d.v.s. Hovedstadsradet, paser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hovedstadsrbdet og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis det strider i- mod overordnede planlægningsinteresser. FQrst nbr der er opntet enighed mellem den pbgældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af forslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. Ved den endelige behandling af lokalplanforslaget, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre forslaget som f~lge af de indkomne bemærkninger. Hvis der er tale om stbrye ændringer, skal lokalplanforslaget gennemgb en ny offentlighedsfase. Nar en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgmres offentligt, og der gives underretning til bl.a. ejeren og til dem, der har fremsat indsigelser. u indhold 'En lokalplan kan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om overfdrsel af arealer fra landzone til by- 'zone, om arealanvendelses-, udstyknings- samt vej- og stiforhold. Endvidere om plalcering, omfang og udformning af bebyggelse, om bevaring af bygninger og landskabs- 'træk, og om omrddets forsyning med friarealer og fællesanlæg. Et lokalplanforslag skal ledsages af en redegdrelse om planens formal, indhold og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkningei Nar et lokalplanforslag er vedtaget, mb de omfattede ejendomme ikke anvendes eller bebygges p2 en made, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod etablering af forhold, som kan hindres ved en 10- kalplan. Forbuddet kan nedlægges for indtil eet br. Den vedtagne lokalplan tingiyses de omfattede ejendomme. Der ma ikke etableres forhold i strid med lokalplanen. Nbr det er væsentligt for planens gennemf0relse, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom. Inden for visse rammer kan kommunalbestyrelsen give dispensation fra en lokalplan. Gældende tinglyste byplanvedtzgter, lokalplaner samt visse servitutter kan ophæves ved udarbejdelse af en lokalplan, hvis det er n0dvendigt for at sikre kommuneplanens virkeligg0relse eller andre planlægningshensyn.

4 REDEGØRELSE 4,Q 4 Eksisterende forhold. - INDLEDNING På grundlag af kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 har Albertslund kommunalbestyrelse den 12. juni 1984 endeligt vedtaget lokalplan nr for Risby landsby. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanområdet, som er vist på på ovenstående kort, er en mindre landzonelandsby bestående af bebyggelse af forskelligartet alder og karakter. Lokalplanens hovedformål er at bevare og styrke det eksisterende 1andsbymiljØ i Ri sby. Selvom bebyggelsen er af ret uensartet præg og kvalitet, med kun enkelte huse med en vis bevaringsværdi i sig selv, har Risby som helhed en række miljømæcsige kvaliteter, som det er værd af fastholde?g forstærke. Med anlæggelsen af Vestskoven er Risbys oprindelige landbrugcmæssige grundlag forsvundet. Gennem de sidste år er sket en vis befolkningsmæssig udskiftning, ligesom der er sket en gradvis ændring af bygningsanvendelsen, således at Risby idag primært fungerer som boligområde. 1

5 I fremtiden kan forventes en fortsættelse af denne forandringsproces. Samtidig betyder den attraktive beliggenhed midt i Vestskoven, at Risby med tiden vil blive et eftertragtet sted at bo. I forbindelse med kommende ejendomsovertagelser, vil de nye ejere i mange tilfælde Ønske at gennemføre modernisering og ombygning af bygningerne. Det er lokalplanens formål at sikre, at sådanne ændringer af bygningernes anvendelse og udseende kommer til at foregå på en hensigtsmæssig og nænsom måde, der respekterer hensynet til 1andsbymiljØets særlige karakter. Risby er idag præget af en blanding af bolig- og erhvervsformål. Selvom erhvervsetagearealet er næsten dobbelt så stort som boligetagearealet, anvendes størsteparten af ejendommene til beboelsesformål. Risby må derfor betegnes som et overvejende boligområde med et vist islæt af erhverv. Det er lokalplanens formal at opretholde landsbyens funktionsblandede præg. Lokalplanen fastlægger således områdets anvendelse til boligformål med mulighed for indpasning af visse erhvervstyper, der ikke er til gene for omgivelserne. Derudover giver lokalplanen mulighed for at indplacere eventuelle institutioner for yngre og ældre. Det store ubebyggede areal i landsbymidten er en del af den oprindelige landsbyforte, d.v.s. landsbyens centrale fællesplads. Lokalplanen bestemmer, at den del af arealet, der idag anvendes til dyrkningsformål og dyrefolde, udlægges til offentlige formål - 1andsbygrØnning. Lokalplanen bestemmer endvidere, at der ikke må foretages yderligere udstykninger. Det er således lokalplanens hensigt at fastholde de stærkt varierende grundstørrelser som et karakteristisk træk ved landsbyen. Lokalplanen åbner dog mulighed for, at der kan opføres et enkelt nyt beboelseshus på den idag ubebyggede parcel, Risbystræde 1. 2

6 Alle landsbyens huse er opført i 1-14 etage, og hovedparten af husene, især de ældre huse, er opført som længehuse med hojt saddeltag. Husene ligger placeret forskelligt p5 grundene, men karakteristisk ligger hovedparten af de ældre huse placeret mod landsbygaden.' Lokalplanen bestemer, at eventuelle, nye huse skal opføres i 14 etage og udformes som længehuse samt gives en placering, som er i overensstemmelse med landsbykaraktereren for omrgdet. Den eksisterende bebyggelse har i de fleste tilfælde pudsede eller vandskurede og kalkede eller malede facader. Tagdækningen består af strå, tagsten, bølgeeternit og skiffer. Lokalplanen bestemmer derfor, at der på udvendige bygningssteder skal anvendes bestemte materialer og farver, der er i overensstemmelse med stedets tradition.

7 I Risby findes mange bevaringsværdige beplantninger både i form af klippede hække, fritvoksende hegn, markante fuldkronede træer og stynede træer. Endvidere alleer og karakteristiske indgangstræer. Disse beplantninger udgør vigtige elementer for miljejets helhedsvirkning. Lokalplanen bestemmer derfor, at større beplantninger ikke må fjernes eller ændres væsentligt uden kommunalbestyrelsens tilladelse. LedØjevejs funktion som gennemfartsvej udgør et væsentligt trafiksikkerhedsmæssigt problem. Lokalplanen har derfor til formål at sikre, at der på LedØjevej kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 40 på strækningen gennem Risby. Lokalplanen bestemmer ligeledes, at foranstaltningerne skal udformes på en måde, der er tilpasset 1andsbymiljØet. Lokalplanen bestemmer også, at der kan anlægges et mindre stianlæg syd om gadekæret, s& der skabes stimæssig forbindelse fra skowejen Hedeengvej til Risbystræde. t 4

8 For nærmere oplysninger om de eksisterende forhold i landsbyen med hensyn til bebyggelse, beplantning m.v. henvises til "Reg! strant og bevaringsve jledning for Risby landsby", Albertslund kommune LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Kommunalbestyrelsen kan selv vedtage og administrere lokalplaner, når disse er i overensstemmelse med en vedtaget komkommuneplan. Nærvarrende lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen i Risby, på nær efterfølgende ændring. Kommuneplan for Albertslund kommune opstiller en række rammebestemmelser for indholdet i lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen. For enkeltområde B 18 (eksisterende boligområde - Risby landsby) gælder ifølge kommuneplanen falgende rammer for indholdet i lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for enkeltområdet, skal sikre at enkeltområdets anvendelse fastlægges til boligformål, og at der samtidig gives mulighed for etablering af institutioner og klubber, butikker og kollektive anlæg til brug for enkeltområdet, andre beboerorienterede funktioner samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i enkeltområdet uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom inden for enkeltområdet ikke overstiger 25, og at bebyggelsen opfares som åben, lav boligbebyggelse, at bebyggelsen ikke opføres i mere end een etage med udnyttelig tagetage, og at bygningshøjden intetsteds overstiger 8,5 m fra omgivende terræn, at al nybygning, ombygning og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres således, at bebyggelsen harmonerer med enkeltområdets landsbykarakter, at enkeltområdets landzonestatus ikke ændres, at særligt bymil jø og enkeltbebyggelser bevares, at hele enkeltområdet planlægges under eet. Lokalplanen forudsætter, at kommuneplanens rammebectemmelser ændres med hensyn til pkt. b for så vidt at bebyggelsesprocenterne inden for lokalplanens delområde B 1 og delområde E fastsættes til henholdsvis højst 40 og højst 5

9 30. For lokalplanens delområder B 2 og B 3 fastsættes bebyggelsesprocenten til højst 25 i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Den nævnte udvidelse af bebyggelsesprocenten for delområderne B 1 og E indebærer, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et ændringsforslag eller tillæg til kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen kan nemlig ikke endeligt vedtage en lokalplan, som indeholder bestemmelser ud over de i kommuneplanen fastsatte. Efter reglerne i kommuneplanloven skal et ændringsforslag til kommuneplanen være fremlagt i mindst 4 måneder, førend kommunalbestyrelsen i givet fald kan vedtage ændringsforslaget endeligt. Ændringsforslaget benævnes Tillæg nr. 3 til kommuneplanen. Lokalplanen kan i givet fald ikke vedtages endeligt, førend ændringsforslaget er endeligt godkendt og vedtaget. I praksis kan dette foregå samtidigt. Trafikplanlægning Kommunen har gennemført et trafikplanarbejde for hele kommunen. I trafikplanen indgår en række mere detaljerede forslag til trafiksanerende foranstaltninger i de enkelte lokalområder. For Risby foreslår trafikplanen, at fordelingsvejen LedØjevej nedklassificeres til fordelingsvej med særlig status ved omdannelse til modificeret stillevej efter færdselslovens 40 på strækningen gennem landsbyen, med henblik på at den gennemkørende trafik i højere grad afvikles på lokalområdets betingelser. De i trafikplanen foreslåede indgreb består dels af en tydelig markering af indkørslerne til landsbyen ved indsnævring af kørebanen, dels af fortovsudvidelser, f.eks. ved fremskudte eller parvise udsparinger i kørebanen. Lokalplanen er i overensstemelse med trafikplanen, idet lokalplanen bestemmer, at der kan etableres hastighedsdkpende foranstaltninger på LedØjevej. IfØlge kommunens vej- og stiplanlægning påregnes Hedeengvej nedlagt som offentlig kommunevej og overtaget til skowej og sti. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse forudsatninger. Lokalplanen foreslår således, at der skabes stimæssig forbindelse mellem skowejen Hedeengvej og Risbystræde via en 40-sikret stikrydsning over LedØjevej og videre ad et nyt stianlæg syd om gadekæret. Spildevandsplanlægning IfØlge kommunens spildevandsplan skal Risby tilsluttes kommunens spildevandssystem. En hovedledning for spilde-

10 vand er allerede ført næsten helt frem til landsbyen. Tilslutningen til spildevandssystemet forudsætter en omlægning og renovering af landsbyens interne kloakledningsnet. Det har hidtil været forudsat, at kloakeringen skulle gennemføres i Men på grund af indsigelser mod projektet, er gennemførelsen blevet udskudt, indtil Hovedstadsrådet og eventuelt senere miljøankenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen. By- og landzoneloven Risby er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Hidtil har al udstykning, ændring af anvendelsen og nybygning over et vist omfang skullet forelægges Hovedstadsrådet til godkendelse i henhold til lov om by- og landzoner. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen overgår zonelovskompetencen i medfør af by- og landzonelovens 5 9 til kommunalbestyrelsen, så det for fremtiden alene er kommunalbestyrelsen, der på grundlag af lokalplanen tager stilling til f.eks. byggeansogninger. Naturfredningsloven Risby er på alle sider omgivet af Vestskoven, og hele lokalplanområdet er beliggende inden for 300 m fra skovgrænsen. Naturfredningslovens 5 47 om skovbyggelinier finder derfor anvendelse, og byggesager o.lign. skal normalt fore-. lægges fredningsnævnet til godkendelse, jfr. lokalplanforslaget Kommunen vil i forbindelse med lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse dog undersøge mulighederne for en ophævelse af skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet, idet byggeliniebestemmelsen ikke findes fornøden at håndhæve i landsbyen efter lokalplanens endelige vedtagelse. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre vcsentlige lempelser af lokalplanens bestemelser, under for- 7

11 udsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af et område, der søgec skabt eller opretholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Området benævnt område A i lokalplanen udlægges til offentlige formål - landsbygrmning. Det betyder, at lodsejerne inden for området efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Dette kan f.eks. komme på tale i forbindelse med gennemførelsen af nye vej- og stianlæg. Lokalplanen indeholder i 9 en bestemmelse om, at bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis en sådan tilladelse nægtes af bevaringshensyn, kan ejeren efter kommuneplanlovens 5 33 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 8

12 ALBERTSLUND KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan nr for Risby landsby. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Q1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at bevare det eksisterende 1andsbymiljØ ved, - at sikre områdets anvendelse til boligfodil, erhvervsformål og offentlige formål, - at ny bebyggelse i området får en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med det stedlige byggeri, eller at ny bebyggelse på anden måde ved sin arkitektoniske udformning og indpasning kan medvirke til at bevare karakteren af det eksisterende miljø, - at eksisterende karakteristisk bebyggelse bevares, - at al nybygning samt ændring af eksisterende bebyggelse udføres på en måde, der er i overensstemmelse med områdets landsbykarakter, - at karakteristiske træer og hegn bevares. Desuden er det lokalplanens formål, - at give mulighed for etablering af hactighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 5 40 på LedØjevej på strækningen gennem Risby, - at fastlægge nyt stianlæg i landsbyen. Q2 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter følgende matr.nr. 2 e, 2 f, 3 a, 3 e, 3 i, 4 d, 5 a, 5 c, 5 d, 5 e, 5 h, 5 m, 5 o, 10 a, 11 a, 14 a, 14 f, 15 b, 15 d, 16 a, 16 b, 18 c, 18 d, 19 b, 20 a, 21 b, 22, 23 b, 23 c, 24 b, 24 c, 25 a, 26 a, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 30 a, 31 a, 31 b, 32 a, 32 c, 33 b, 34, 36 og 37, Risby By, Herstedvester. 9

13 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B1, B2 og B3 samt E, som vist på kortbilag nr Lokalplanområdets zonestatus forbliver uændret landzone OMRÅDETS ANVENDELSE Område A - offentlige formål Område A udlægges til offentlige formål - landsbygrønning og gadekær. Området friholdes for bebyggelse. Dog må der opføres de for områdets drift nødvendige bygninger og anlæg, samt bygninger og anlæg til brug for områdets beboere. Område B - boligformål Fodnote Område B1 og B2 må kun anvendes til bcligformål. Der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse med landsbykarakter. Inden for område B1 og B2 må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes een bolig. 1) Inden for område B2 kan kommunalbestyrelsen tillade, at der må ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, såsom mindre butiks-, håndværks- og anden erhvervsvirksomhed, der ikke kræver sarlig erhvervsbebyggelse, lagerplads eller andre arrangementer, som efter kommunalbestyrelsens skøn strider mod den tilsigtede landsbykarakter for området, samt under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 1: Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan meddele tilladelse til, at en ejendom benyttes af flere husstande, bl.a. under forudsætning af, at ejendommen fortsat fremtræder som een enhed. 10

14 Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.6 Område B3 må kun anvendes til boligformål samt hertil knyttet erhvervsvirksomhed, såsom liberalt erhverv, lettere håndværks- og værkstedsvirksomhed med tilhørende mindre udsalgs- og/ eller forretningsvirksomhed, mindre kennel- og stutterivirksomhed, mindre restaurationsvirksomhed eller anden virksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skøn hører hjemme i området, eller som i særlig grad udnytter og er afhængig af beliggenheden ved det omliggende skovområde, n& virksomheden kan indpasses på ejendommen uden wsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne, og når virksomhedens indehaver, bestyrer eller lignende samtidig bebor ejendommen. 2) Bebyggelsen må kun bestå af bygninger med karakter af landbrugsgårde. 3.7 Inden for område B3 kan kommunalbestyrelsen tillade, at der opfores eller indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere - såsom institutioner, klubber o.lign. 3.8 Inden for område B3 må kun opføres eller indrettes een bolig på hver ejendom. 3) Område E - erhvervsformål 3.9 Område E må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhvervsvirksomhed, som følgende: Film- og TV-studie, håndværks- og verkstedsvirksomhed med tilhørende mindre forretningsvirksomhed, når virksomheden kan indpasses på ejendommen uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Fodnote 2: Opmærksomheden henledes på, at anvendelsesbestemmelsen tager sigte på mindre erhvervsvirksomhed, som ifølge sit omfang og sin karakter ikke kræver eller som umiddelbart kan opfylde eventuelle miljøkrav stillet i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Fodnote 3: Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan meddele tilladelse til, at en ejendom benyttes af flere husstande, til ejerlejligheder o.lign., bl.a. under forudsætning af, at ejendommen fortsat fremtræder som een enhed. 11

15 3.10 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der inden for område E opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner el.lign. med tilsvarende tilknytning til virksomheden Indenfor lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når disse opføres som "kompaktstationer" med placering efter nærmere aftale mellem NESA og kommunalbestyrelsen. 4) (i4 4.1 UDSTYKNINGER Yderligere udstykning inden for lokalplanområdet må ikke finde sted. Dog kan kommunalbestyrelsen tillade skelreguleringer samt udstykninger, som bringer de matrikulære forhold i overensstemmelse med arealanvendelsen VEJ - OG STIFORHOLD Der udlægges areal til stien a-b med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr. 1. På offentlig kommunevej nr. 52, LedØjevej kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger efter færdselslovens 5 40 efter en af kommunalbestyrelsen nærmere godkendt plan. Øvrige eksisterende veje indenfor lokalplanområdet opretholdes med deres nuværende orl<db og udformning, bortset fra Hedeengvej, som forudsættes nedlagt og omdannet til skovvej/-sti LEDNINGSANLÆG Bortset fra el-ledninger til vejbelysning på de offentlige kommuneveje nr. 52, LedØjevej og nr. 14, Risbystræde, må el-ledninger ikke fremføres som luftledninger, men alene ud Øres som jordkabler. Fodnote 4: Kommunalbestyrelsen Ønsker at tilkendegive, at man vil høre grundejerforeningen for området, forinden der opfgres evt. transformerstationer inden for lokalplanområdet. 12

16 Q7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område A - offentlige formål 7.1 Indenfor område A må kun opføres bebyggelse, der tjener de under og 3.2 nævnte formål. Bebyggelsen må ikke overstige 100 m2 og må ikke ved sin placering eller sit udseende være til gene for omgivelserne, og skal iøvrigt være tilpasset den tilsigtede landsbykarakter inden for lokalplanområdet. Område B - boligform%l 7.2 Inden for område B1 må'bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for hver enkelt ejendom. Inden for område B2 og B3 m& bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 for hver enkelt ejendom. 7.3 Inden for område B må alt nybyggeri samt om- og tilbygninger kun finde sted med placering samt i et omfang og med en udformning, som er tilpasset den eksisterende landsbybebyggelse og den tilsigtede landsbykarakter for lokalplanområdet. På ejendommen matr. nr. 37 og 29 a inden for område B 2 må der alene opføres bebyggelse på den del af ejendommen, som udgøres af matr. nr Beboelsesbygninger må ikke opføres i mere end een etage med udnyttelig tagetage, og bygningshøjden må intetsteds overstige 8,5 m. Beboelsesbygninger kan udføres med kælder. Der må ikke indrettes garage i eventuel kælder. Beboelsesbygninger må kun opføres som længehuse. Husdybden må højst være 7,2 m, og længden skal mindst være 1,5 x husdybden. Overkanten af stuegulv må højst ligge 30 cm over terræn malt i facadens midtpunkt, og facadehojden må ikke overstige 3 m målt fra lavest planerede terræn i bygningens facade til skæring mellem yderside af facade og tagfladens overside. Tage skal udformes som symmetriske saddeltage med hældning på målt i forhold til vandret plan. Tagryggen skal være i husets længderetning. Udhuce, transformerstationer og lignende småbygninger på under 20 m2 samt garager og carporte på under 35 m2 kan udfores med andre ydre mål og former end de ovenfor angivne, såfremt facadehøjden ikke overstiger 3 m fra ter- 13

17 ræn. Placering og udformning af sådanne smabygninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 5) Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade at bygninger til værksteds-, atelier- og lignende erhvervsformål udføres med andre ydre mål og former end de ovenfor angivne. Terrasseoverdækninger mi kun udføres, når det ikke virker skæmmende i bybilledet. Placering, omfang og udformning af terrasseoverdakninger skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Inden for område B kan kommunalbestyrelsen tillade fravigelser fra byggelovens bestemmelser om bebyggelsens afstand til nabo- og vejskel. Område E - erhvervsformål Inden for område E må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Al nybygning samt om- og tilbygning må kun finde sted med placering, omfang og udformning, som er i overensstemmelse med den for ejendommen gældende, tinglyste bebyggelsesplan. 6) BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Inden for lokalplanområdet må al nybygning, omog tilbygning samt ændring af eksisterende bygningers ydre fremtræden iøvrigt kun finde sted med konstruktioner, materialer og farvesætning, som er i harmoni med den tilsigtede landsbykarakter samt med den pågældende bygnings særlige karakter, og som efter kommunalbestyrelsens ckøn ikke virker skæmmende. 8.2 Ydervægge, herunder bygningsgavle, må Run opføres som teglstensmur. Facademure, herunder hegnsmure, skal fremtræde med pudsede eller vandskurede overflader og skal kalkes eller males i farverne hvid, gul, lys okker, bornholmsk eller italiensk rad. Sokler skal være sorte. 8.3 Udhuse, garager, carporte og lignende småbygninger kan udføres med ydervægge af andre materialer f.eks. træbeklædning. Fodnote 5: Opmærksomheden henledes på, at bestemmelsen også omfatter sådanne småbygninger med en grundflade på højst 10 m2, der ifø1ge Bygningsreglement 1982, kap. 13.4, kan opføres uden byggetilladelse. Fodnote 6: Bebyggelsesplan ifølge byggeservitut lyst den 8. januar

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere